Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het Cometa-model. Het maken van beschrijvingen op (deel)collectieniveau

667 views

Published on

1. Wat is het Cometa-model? Waarom beschrijven op collectieniveau? Wat is een (deel)collectie?
2. Welke elementen vindt je in Cometa? Welke aanvullende standaarden gebruik je het best? Overeenkomsten met internationale standaarden?
3. Hoe verzamel je gegevens? Hoe verwerk je die in een (online) toepassing? Welke collectieregisters bestaan er al?
4. Praktijkvoorbeelden

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Het Cometa-model. Het maken van beschrijvingen op (deel)collectieniveau

 1. 1. HET COMETA-MODEL Het maken van beschrijvingen op (deel)collectieniveau David Coppoolse Stafmedewerker ontsluiting en digitalisering Vlaamse ErfgoedbibliotheekVormingstraject Duurzaam Digitaal Beheren Module 1 | 8 en 11 april 2013
 2. 2. IN DEZE PRESENTATIE  Wat is het Cometa-model? Waarom beschrijven op collectieniveau? Wat is een (deel)collectie?  Welke elementen vindt je in Cometa? Welke aanvullende standaarden gebruik je het best? Overeenkomsten met internationale standaarden?  Hoe verzamel je gegevens? Hoe verwerk je die in een (online) toepassing? Welke collectieregisters bestaan er al?  Praktijkvoorbeelden 2013-04-11 | 2
 3. 3. WAAROM COMETA? 2013-04-11 | 3
 4. 4. EEN BEETJE GESCHIEDENIS | 1  2010  Werkgroep ‘Collecties’ (binnen Prisma-traject)  ADVN, Archiefbank Vlaanderen, CAG, CRKC, Erfgoedcel Leuven, Erfgoedcel Waasland, FARO, KADOC, PACKED, Resonant, Vlaamse Erfgoedbibliotheek, VVBAD  Afstemmen aanpak, methoden, modellen  Onderzoek huidige praktijk en internationale modellen  Technische subwerkgroep  FARO, PACKED, Vlaamse Erfgoedbibliotheek  Gemeenschappelijk model voorstellen 2013-04-11 | 4
 5. 5. EEN BEETJE GESCHIEDENIS | 2  2011/2012  Operationalisering van het model  FARO, PACKED, Vlaamse Erfgoedbibliotheek  Documenteren model  Introductie in de cultureel-erfgoedsector  ‘Cometa’ (= Collectiemetadata) 2013-04-11 | 5
 6. 6. EEN BEETJE GESCHIEDENIS | 3  2013 >  Vorming organiseren  Concreet gebruik Cometa inventariseren  Gebruikersgroep bijeenbrengen  Ervaringen en ‘best practices’ verzamelen  Verbeterpunten identificeren  Update voorbereiden  Van model naar standaard? 2013-04-11 | 6
 7. 7. WAT IS COMETA?  Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau  Vertrekpunt, geen doel op zich  Inhoudelijk model, geen technische standaard  Bedoeld als ‘best practice’  Een ‘campagne’  Een brochure  Een online informatiedossier  Vormingsmomenten 2013-04-11 | 7
 8. 8. DOEL VAN COMETA  Promoten van beschrijven van collecties in de Vlaamse cultureel-erfgoedsector  Op een gestandaardiseerde manier  Doelgroepen  Alle soorten erfgoedorganisaties  Professionals en amateurs  Houvast bieden bij in kaart brengen collecties  Gegevensmodel  Werkwijze  Tools 2013-04-11 | 8
 9. 9. UITGANGSPUNTEN VAN HET MODEL  Efficiëntie  Eenvormigheid bevorderen  Hergebruik voor verschillende toepassingen  Uitwisseling met andere organisaties  Standaardisering  Uitwisseling data via bestaande standaarden  Voor tenminste de basisset  Op basis van RSLP Collection Description  Of ISAD(G), EAD, Dublin Core  Brede toepasbaarheid  Moet óók kunnen voorzien in specifieke behoeften 2013-04-11 | 9
 10. 10. WAAROM COLLECTIE-BESCHRIJVINGEN MAKEN? 2013-04-11 | 10
 11. 11. WAT IS EEN COLLECTIE?  Gestructureerd geheel  Van erfgoedobjecten of -data  Waartussen een aanwijsbaar verband bestaat  Thema (‘mode’)  Herkomst (‘abdij van Tongerloo’)  Materiaaltype (‘handgedrukte boeken’)  Soort objecten (‘landbouwwerktuigen’)  Bewaarinstelling (‘museum M’)  …  Mogelijk hybride  Digitaal en fysiek, originelen en kopieën 2013-04-11 | 11
 12. 12. ONDERVERDELING COLLECTIES  Collectie  Deelcollecties  Altijd hiërarchisch (1:n)  Moeder/Dochter of Super/Sub  Synoniemen (in Cometa-context):  (archief)bestand, fonds, (deel)verzameling  Wat is een deelcollectie?  Doel van beschrijving bepaalt segmentering, bijv.  Onderzoek, reconstructie  Herkomst  Behoud, bewaring  Materiaaltype  Verzamelfocus, ontsluiting  Thema 2013-04-11 | 12
 13. 13. ONDERVERDELING COLLECTIES  Verschillende tendensen per sector  Archiefinstellingen  Herkomstprincipe (‘Archief van politicus X’)  Bibliotheken  Herkomst (‘Bibliotheek van schrijver Y’)  Materiaaltype (‘Plannen en kaarten’)  Musea  Materiaaltype (‘Prentencollectie’)  Periode (‘Romeinse tijd’)  Thema (‘Industriële vormgeving‘) 2013-04-11 | 13
 14. 14. ONDERVERDELING COLLECTIES  Gerelateerde collecties  = Gedeelde herkomstgeschiedenis  ≠ Thematische of materiële overeenkomsten  Conclusie  Wees pragmatisch en werk in de eerste plaats met de reeds bestaande segmenteringDeelcollecties van een fictieve erfgoedinstelling 2013-04-11 | 14
 15. 15. OPDRACHT  Maak een schets van de ‘stamboom’ van de (deel)collecties die je tegenkomt in je werkomgevingDeelcollecties van een fictieve erfgoedinstelling 2013-04-11 | 15
 16. 16. WAAROM COLLECTIES BESCHRIJVEN?  Beschrijven individuele objecten  Niet altijd haalbaar  Geeft geen informatie over groepen objecten en hun onderlinge relaties  Geeft niet altijd het gewenste overzicht nodig voor beheer van en beleid rond collecties  Collectiebeschrijvingen  Informatie over (deel)collectie als geheel  Omschrijving, materiaaltypes, omvang, trefwoorden, he rkomst, collectiebeleid, bewaarplaats, etc. 2013-04-11 | 16
 17. 17. COLLECTIEBELEID EN -BEHEER | 1  Weten wat er in huis is  Inventarissen van individuele objecten zijn overweldigend  Verband tussen objecten en onderdelen van de collectie wordt duidelijker  (Gebrek aan) interne organisatie van de collectie komt aan het licht 2013-04-11 | 17 © Heemkunde Vlaanderen
 18. 18. COLLECTIEBELEID EN -BEHEER | 2  Ontwikkelen van specifiek beleid voor deelcollecties  Prioriteiten stellen tussen deelcollecties  Sterktes valoriseren, zwaktes ondervangen  Kerncollectie identificeren  Acquisitiebeleid hierop aanpassen  Samenwerkingsmogelijkheden identificeren  Onderlinge afspraken rond collectiebeleid en andere vormen van samenwerking  Ontwikkelen van een sectorbeleid 2013-04-11 | 18
 19. 19. VINDBAARHEID  Collecties zonder objectbeschrijvingen ontsluiten  Ontdekbaarheid van (deel)collecties verhogen  Zoeken van bepaalde types collecties  Versus bepaalde types objecten  Atypische collecties vinden  Bijv. taxidermische collectie in een bibliotheek  Overkoepelend collectieregister wordt mogelijk  Zoeken naar collecties over instellingen heen 2013-04-11 | 19
 20. 20. CONTEXTUALISERING  Samenhang, belang, relevantie van groep objecten duidelijk maken  Koppeling van objectbeschrijvingen via collectiebeschrijvingen  ‘Toon info over de collectie waarin dit object zich bevindt’  ‘Toon (andere) objecten uit de collectie’  Samenhang tussen (deel)collecties duidelijk maken 2013-04-11 | 20
 21. 21. HOE ZIET COMETA ERUIT? 2013-04-11 | 21
 22. 22. GEBRUIKSNIVEAUS 1. Staalkaart  Gegevens die mogelijk interessant zijn in Toenemende standaardisering collectiebeschrijvingen 2. Gemeenschappelijk model  Gestandaardiseerde elementen  Uitwisseling en hergebruik van informatie 3. Hulpmiddel voor aggregatie  Uitwisseling van data  Gebaseerd op RSLP Collection Description  Correspondentie met ISAD(G) en EAD 2013-04-11 | 22
 23. 23. DE TRAPPEN VAN HET MODEL Veel detail Minder uitwisselbaar Detailniveau Weinig detail Meer uitwisselbaar Uitwisselbaarheid 2013-04-11 | 23
 24. 24. DE TRAPPEN VAN HET MODEL Veel detail Minder uitwisselbaar Detailniveau Weinig detail Meer uitwisselbaar Uitwisselbaarheid 2013-04-11 | 24
 25. 25. BASIS, PLUS, EXTRA  Cometa Basis  Minimale gegevensset  Publieke ontsluiting van erfgoedcollecties  Maximale uitwisselbaarheid  Via internationale standaarden  Cometa Plus  Uitgebreide gegevensset  Beheersfuncties en beleidsontwikkeling  Uitwisselbaar binnen Vlaanderen  O.a. voor Cijferboek Cultureel-erfgoed 2013-04-11 | 25
 26. 26. BASIS, PLUS, EXTRA  Cometa Extra  Aanvullende gegevens  Instellings- of subsectorspecifiek  Geen of beperkte uitwisseling  Onderlinge afspraken noodzakelijk Collectie langspeelplaten, Bibliotheca Wasiana vzw – Sint-Niklaas © Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Fotografie: Stefan Tavernier 2013-04-11 | 26
 27. 27. SECTIES  1. Algemeen  2. Agenten  3. Relaties  4. Inhoud  5. Collectiebeleid  6. Ontsluiting  7. Rechten  8. Behoud en beheer Collectie Ernest Closson (1870-1950) 2013-04-11 | 27 Conservatorium Brussel - Erasmushogeschool © Vlaamse Erfgoedbibliotheek - Fotografie: Stefan Tavernier
 28. 28. ELEMENTEN | SECTIE 1-2 Sectie Cometa Basis | Cometa Plus 1. Algemeen Naam Identificatienummer Collectietype Beschrijving Beheerhistoriek (Provenance) Materialen Taal Verzamelperiode Ouderdom Opmerkingen Locatie Eigendom 2. Agenten Eigenaar Beheerder Collectievormer 2013-04-11 | 28
 29. 29. ELEMENTEN | SECTIE 3-4 Sectie Cometa Basis | Cometa Plus 3. Relaties Supercollectie Subcollectie Gerelateerde collectie Gerelateerde publicatie 4. Inhoud Concept Object Naam Plaats Periode 5. Collectiebeleid Acquisitiestatus Onderdeel kerncollectie? Collectiebeleidsplan? Samenvatting collectiebeleid 2013-04-11 | 29
 30. 30. ELEMENTEN | SECTIE 6-7 Sectie Cometa Basis | Cometa Plus 6. Ontsluiting Registratiesysteem Registratiegraad Digitaliseringgraad Raadpleegbaarheid fysieke objecten Raadpleegbaarheid digitale objecten 7. Rechten Regime Rechthebbenden 8. Behoud en beheer Passieve conservatie (preservering) Actieve conservatie & restauratie Digitaal depot 2013-04-11 | 30
 31. 31. GEGEVENS PER MATERIAALTYPE  Cometa Basis: Alleen omvang  Cometa Plus: Ook ontsluiting, digitalisering, behoudVoorbeeld voor een audiovisuele collectieMateriaaltype Omvang Ontsluiting Digitalisering Behoud fysieke objecten In digitaal depot fysieke objecten Gedigitaliseerd Te behandelen Geregistreerd/ toegankelijk toegankelijk behandelde Beschreven beschreven beschreven Digitaal/ Offline Offline Online Online ReedsFilmopnames # uur % % % % % % % % %(diverse formaten)Filmrollen/-banden, # exemplaren % % % % % % % % %andere dragersVideo-opnames # uur % % % % % % % % %(diverse formaten)Videobanden, # exemplaren % % % % % % % % %andere dragersMuziek-/ # uur % % % % % % % % % 2013-04-11 | 31geluidsopnames
 32. 32. OPDRACHT  Vul voor een (deel)collectie in je werkomgeving het Cometa-enquêteformulier in 2013-04-11 | 32
 33. 33. SECTIE 1: ALGEMEEN  Identificatie en beschrijvende gegevens van de collectie  Elementen:  Naam → Hulptabel Agent  Identificatienummer → Tekst, bijv. ISIL  Collectietype → Cometa-lijst  Beschrijving → Tekst  Beheerhistoriek (Provenance) → Tekst  Materialen → Tabel  Taal → Lijst, bijv. ISO 639  Verzamelperiode → Jaartal  Ouderdom → Jaartal  Opmerkingen → Tekst  Locatie → Hulptabel Locatie  Eigendom → Cometa-lijst 2013-04-11 | 33
 34. 34. SECTIE 2: AGENTEN  Bij de collectie betrokken personen en organisaties  Elementen:  Eigenaar  Beheerder Hulptabel Agent  Collectievormer 2013-04-11 | 34
 35. 35. SECTIE 3: RELATIES  Samenhang met andere collecties  Elementen:  Moedercollectie Tekst (Naam, ID)  Deelcollectie of  Gerelateerde collectie Link  Gerelateerde publicaties → Tekst 2013-04-11 | 35
 36. 36. SECTIE 4: INHOUD  Inhoudelijke trefwoorden  Elementen  Concept  abstract begrip → Lijst, bijv. AAT-NED, UDC  Object  naam specifiek ding → Tekst  Naam  persoon of organisatie → Lijst, bijv. ODIS, RKD  Plaats  geografische locatie → Lijst, bijv. TGN, NIS  Tijd  tijdstip of periode → Lijst, bijv. AAT-NED 2013-04-11 | 36
 37. 37. SECTIE 5: COLLECTIEBELEID  Ontwikkeling van de collectie  Elementen:  Acquisitiebeleid  Acquisitiemethode Cometa-lijsten  Kerncollectie?  Collectiebeleidsplan  Samenvatting collectiebeleid → Tekst 2013-04-11 | 37
 38. 38. SECTIE 6: ONTSLUITING  Raadpleging van de collectie  Elementen:  Registratiesysteem → Hulptabel Systeem  Raadpleegbaarheid fysieke objecten → Cometa-lijsten  Raadpleegbaarheid → Cometa-lijst digitale objecten → Link  Registratiegraad →%  Digitaliseringsgraad →% 2013-04-11 | 38
 39. 39. SECTIE 7: RECHTEN  Intellectueel eigendom  Elementen:  Regime → Cometa-lijst  Rechthebbenden gekend/achterhaalbaar →% 2013-04-11 | 39
 40. 40. SECTIE 8: BEHOUD EN BEHEER  Conservering en preservering  Elementen:  Passieve conservering → Cometa-lijst  Te behandelen objecten →%  Reeds behandelde objecten →%  Digitaal depot →% 2013-04-11 | 40
 41. 41. HULPTABELLEN EN RELATIES 2013-04-11 | 41
 42. 42. HULPTABEL: LOCATIE  De (fysieke of digitale) bewaarplaats van de collectie  Elementen:  Locatienaam  Postadres  Postcode  Land → bijv. ISO 3166  URL  Beheerder → Hulptabel Agent  Toegangsvoorwaarden  Zie ook 2013-04-11 | 42
 43. 43. HULPTABEL: AGENT  Gerelateerde personen en organisaties  Elementen  Naam  Identificatienummer  Rol  Organisatie  Telefoonnummer → bijv. E.123  Faxnummer → bijv. E.123  E-mailadres → bijv. E.123  Biografie/Geschiedenis  Zie ook 2013-04-11 | 43
 44. 44. HULPTABEL: SYSTEEM  Registratiesysteem  Elementen:  Systeemnaam  Publieke raadpleegbaarheid → Cometa-lijst  URL  Toelichting  Type systeem → Cometa-lijst  Herkomst systeem → Cometa-lijst  Standaarden 2013-04-11 | 44
 45. 45. ELEMENTEN – WERKWIJZE  Leg vast welke elementen je gebruikt  Basis, Plus, Extra  Wat wel, wat niet  Leg vast hoe je ze gebruikt  Invoerregels  Eigen lijsten  Gebruik standaarden  Standaardterminologieën  Standaardcodes  Raadpleeg CEST! 2013-04-11 | 45
 46. 46. ELEMENTEN – INTERNATIONALE STANDAARDEN  Uitgangspunt  Cometa Basis = uitwisselbaar via bestaande internationale standaarden  ‘Cross-walks’ beschikbaar voor  RSLP-Collection Description  Archief, Museum, Bibliotheek (UK)  Basis voor Cometa  ISAD(G) & EAD  Archief  Dublin Core  Sectoroverschrijdend  Tip: Kies je internationale standaard en breidt die uit met de bijkomende Cometa-elementen 2013-04-11 | 46
 47. 47. AANVULLENDE STANDAARDEN 2013-04-11 | 47
 48. 48. CEST  Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox  www.projectcest.be  Overzicht van standaarden voor digitaal erfgoed  Standaard =  Erkende afspraken, specificaties, criteria  Over een product, dienst of methode  Aangevuld met praktijkmaterialen  Voortdurend in ontwikkeling 2013-04-11 | 48
 49. 49. WWW.PROJECTCEST.BE 2013-04-11 | 49
 50. 50. CEST  PRAKTIJK  CEST Praktijk: Ik wil collecties…  inventariseren Vormingstraject  digitaliseren PACKED / FARO  bewaren in 2013  toegankelijk maken  Welke standaarden, handleidingen, modeldocumenten, e valuatietools, case studies gebruik ik dan best? 2013-04-11 | 50
 51. 51. CEST  PRAKTIJK 2013-04-11 | 51
 52. 52. CEST  COMETA 2013-04-11 | 52
 53. 53. DEN  Digitaal Erfgoed Nederland  Hoe goed digitaliseren?  http://www.den.nl/digitaliseren  Set van minimale eisen voor digitalisering van erfgoed  http://www.den.nl/debasis  Goed beschrijven  goed digitaliseren 2013-04-11 | 53
 54. 54. WWW.DEN.NL 2013-04-11 | 54
 55. 55. HOE BEGIN JE AAN HETBESCHRIJVEN VAN (DEEL)COLLECTIES? 2013-04-11 | 55
 56. 56. 1. MAAK EEN PLAN  Objectieven  Mensen en middelen  Doelpubliek  Breed publiek? Onderzoekers? Erfgoedbeheerders? Beleidsmakers?  Detailniveau  Volledigheid  Herbruikbaarheid  Diepgang  Tijdsinvestering  Actualiteitswaarde  Nu of later? 2013-04-11 | 56
 57. 57. 2. KIES EEN MODEL  Gebruik Cometa  Welke elementen gebruik je?  Welke voeg je toe? (= Cometa Extra)  Kies je standaardterminologie  Zie CEST en DEN voor bronnen  Documenteer je schema  Wat wel / niet / toegevoegd?  Interpretatiemarge 2013-04-11 | 57
 58. 58. WWW.DEN.NL/TERMINOLOGIEBRONNEN 2013-04-11 | 58
 59. 59. 3. REGEL OPSLAG EN TERBESCHIKKINGSTELLING  Gestructureerd formaat  Spreadsheet, databank  Ga online indien mogelijk  Toegangsrechten  Integreer met andere gegevens en systemen  Objectregistratie  CollectiveAccess, Brocade, LIBIS, Adlib 2013-04-11 | 59 Dossiers, Bibliotheca Wasiana vzw – Sint-Niklaas © Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Fotografie: Stefan Tavernier
 60. 60. COLLECTIVE ACCESS  Webtoepassing voor ontsluiten en beheren van collecties  Open source-software  www.collectiveaccess.org  Installatieprofielen FARO geschikt voor Cometa  Integratie van collectie- en objectregistratie  bram.wiercx@faronet.be Schermafdruk 2013-04-11 | 60 CollectiveAccess Providence Catalogiseer- en databeheermodule
 61. 61. 4. VERZAMEL DE GEGEVENS  Systematische aanpak  Welke instellingen?  Welke (deel)collecties?  Via een formulier  Sjabloon op www.cometamodel.be  Hergebruik bestaande gegevens  Uit de eigen instelling(en)  Uit bestaande collectieregisters  Strategie voor actualisering  Peildatum 2013-04-11 | 61
 62. 62. VOORBEELD SJABLOON ENQUÊTE 2013-04-11 | 62
 63. 63. HERGEBRUIK GEGEVENS Vlaamse Collectieregisters  Archiefbank Vlaanderen  www.archiefbank.be  Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken  Vlaamse Erfgoedbibliotheek  www.collectiewijzer.be  Muziekbank Vlaanderen  Resonant  www.muziekbankvlaanderen.be  Verborgen schatten. Repertorium van lokale erfgoedhouders in de provincie Antwerpen  Provincie Antwerpen / Heemkunde Gouw Antwerpen  www.lokaalerfgoed.be 2013-04-11 | 63
 64. 64. COLLECTIEBESCHRIJVINGEN IN DE PRAKTIJK 2013-04-11 | 64
 65. 65. WWW.COLLECTIEWIJZER.BE 2013-04-11 | 65
 66. 66. COLLECTIEWIJZER ERFGOEDBIBLIOTHEKEN  Insteek: Type collectie (‘bibliotheek’)  2006/2007:  Project ‘Collecties Online’  VVBAD, Erfgoedbibliotheken Vlaanderen  Voor het eerst  gestandaardiseerde kwalitatieve en kwantitatieve informatie  over (deel)collecties van erfgoedbibliotheken  Opgenomen in Vlabidoc (VVBAD)  Gebaseerd op RSLP-Collection Description  2010  Verbeterde ontsluiting via afzonderlijke website  Op basis van Drupal 6 2013-04-11 | 66
 67. 67. COLLECTIEWIJZER ERFGOEDBIBLIOTHEKEN  2011/12  Herformatering records op basis van Cometa  Nog niet ‘Cometa compliant’  Integratie met STCV- en Abraham-databank  Objectregistratie  2013-2017  Cometa (Plus) implementeren  Update op basis van  Traject collectiebeleid partnerbibliotheken Vlaamse Erfgoedbibliotheek  Sectorbevraging (?) 2013-04-11 | 67
 68. 68. AFBAKENING SCOPE VAN HET REGISTER  Definitie van ‘erfgoedbibliotheekcollectie’  Een erfgoedbibliotheekcollectie is een verzameling cultureel en/of wetenschappelijk documentair patrimonium van geschreven en gedrukte publicaties (handschriften, boeken en periodieken), gedigitaliseerde en elektronische publicaties en publicaties op andere dragers van regionaal, nationaal of internationaal belang en die met de intentie van een lange-termijnbewaring wordt beheerd (eventueel aangevuld) en (in mindere of meerdere mate) wordt beschikbaar gesteld.  Criteria  Vormelijk  Inhoudelijk 2013-04-11 | 68
 69. 69. CRITERIA VOOR INCLUSIE  Vormelijk  De collectie is fysiek en/of bibliografisch te scheiden van de algemene bibliotheekcollectie  Inhoudelijk  Manuscripten en historische fondsen tot 1830 = altijd erfgoedcollectie  Collecties van na 1830  Erkend als een belangrijke bron  Begrenst onderwerpsveld  Zo volledig mogelijk 2013-04-11 | 69
 70. 70. CRITERIA VOOR EXCLUSIE  Collecties van knipsels, efemera en documentair en/of archivalisch materiaal  Utilitaire collecties (zoals vakbibliotheek museum)  Algemene collecties (bijv. openbare bibliotheek)  Collecties die niet kunnen worden afgescheiden van de algemene bibliotheekcollectie  Zeer kleine collecties  Privé-collecties 2013-04-11 | 70
 71. 71. COLLECTIEWIJZER – RSLP-CD – COMETA 2013-04-11 | 71
 72. 72. COLLECTIEWIJZER – RSLP-CD – COMETA 2013-04-11 | 72
 73. 73. WWW.VLAAMSE-ERFGOEDBIBLIOTHEEK.BE/DOSSIER/COLLECTIEWIJZER 2013-04-11 | 73
 74. 74. INHOUD  174 instellingen  Bevraagd via papieren enquête  Feedback wisselend van kwaliteit  288 collectiebeschrijvingen  Van zeer globaal tot vrij granulair  Inhoud velden niet altijd even eenvormig  Onderscheid deelcollecties wisselt per instelling  Herkomst, Materiaaltype, Thema  Omvang (aantallen) eerder indicatief 2013-04-11 | 74
 75. 75. WWW.COLLECTIEWIJZER.BE 2013-04-11 | 75
 76. 76. WWW.COLLECTIEWIJZER.BE/COLLECTIE/7089 2013-04-11 | 76
 77. 77. WWW.COLLECTIEWIJZER.BE/COLLECTIE/7089 2013-04-11 | 77
 78. 78. WWW.COLLECTIEWIJZER.BE/COLLECTIES/SEARCH 2013-04-11 | 78
 79. 79. WWW.LOKAALERFGOED.BE 2013-04-11 | 79
 80. 80. WWW.LOKAALERFGOED.BE  Insteek: Collectiebewarende instellingen (‘Heemkundige kringen provincie Antwerpen)  Eén beschrijving per organisatie  Contactgegevens  Documenttypes  Uitgebreide beschrijving (lopende tekst)  Enquêteformulier per organisatie  Meer gedetailleerde gegevens 2013-04-11 | 80
 81. 81. WWW.LOKAALERFGOED.BE 2013-04-11 | 81
 82. 82. WWW.LOKAALERFGOED.BE 2013-04-11 | 82
 83. 83. WWW.MUZIEKBANKVLAANDEREN.BE 2013-04-11 | 83
 84. 84. MUZIEKBANK VLAANDEREN  Insteek: Thematisch (‘muziek’)  Beschrijving van ‘bestanden’  Archieven en collecties  Momenteel 368 (conversie oude databank nog lopend)  Beperkt aangevuld met beschrijving ‘objecten’  Topstukken of bijzondere stukken uit een bestand  Standaarden: ISAD(G) en Cometa  Cometa is volledig geïmplementeerd  Uitwisseling met Archiefbank Vlaanderen in ontwikkeling  Systeem  CollectiveAccess (databank)  Drupal (website) 2013-04-11 | 84
 85. 85. WWW.MUZIEKBANKVLAANDEREN.BE 2013-04-11 | 85
 86. 86. WWW.MUZIEKBANKVLAANDEREN.BE 2013-04-11 | 86
 87. 87. WWW.MUZIEKBANKVLAANDEREN.BE 2013-04-11 | 87
 88. 88. WWW.ARCHIEFBANK.BE 2013-04-11 | 88
 89. 89. ARCHIEFBANK VLAANDEREN  Online databank sinds 2005  Vlaamse private archiefbestanden en collecties  Doel  Hulpmiddel voor onderzoekers en geïnteresseerden  Overzicht van bewaarde Vlaamse erfgoed  Stimuleren van ‘archival awareness’  Volumes (2011)  7844 archieffiches  2554 bewaarplaatsen  380 invoerders 2013-04-11 | 89
 90. 90. ARCHIEFBANK VLAANDEREN  Standaarden  ISAD(G): Archiefbestand / Collectie  ISAAR: Archiefvormers / Verzamelaars  ISDIAH: Bewaarplaats  Cometa  Archiefbank-velden = Cometa Basis + enkele Cometa Plus-velden  Invoer  Door bewaarder (begeleiding, handleiding)  Door medewerker Archiefbank 2013-04-11 | 90
 91. 91. CASE HEEMKUNDIGE KRINGEN  Project i.s.m. Heemkunde Gouw Antwerpen en Provincie Antwerpen (2005)  Heterogene collecties  Archieven  Documenten opgemaakt en ontvangen door een persoon of organisatie bij het uitvoeren van zijn taken of activiteiten  Collecties  Documenten of voorwerpen (vaak rond een thema) doelbewust verzameld door iemand 2013-04-11 | 91
 92. 92. HETEROGENE COLLECTIES  Heemkring bewaart  Bidprentjesverzameling  Vlaggen  Geschonken archief familie X  Geschonken archief fanfare Y  In bewaring gegeven archief brouwerij Z  Prentencollectie  Tijdschriften  Knipselcollectie  Museum bewaart  Museale objecten  Archieven van kunstenaars 2013-04-11 | 92
 93. 93. REGISTRATIEMETHODE  Eén (archief)fiche per heemkring  Inhoudsbeschrijving opgedeeld:  Bibliotheek  Archieven  Genealogisch materiaal  Iconografisch materiaal  Pers  Andere 2013-04-11 | 93
 94. 94. WWW.ARCHIEFBANK.BE 1.02 Identificatienr 1.11 Locatie 1.01 Naam 1.09 Ouderdom 1.03 Collectietype 1.06 Materialen 2013-04-11 | 94
 95. 95. WWW.ARCHIEFBANK.BE 1.04 Beschrijving 2013-04-11 | 95
 96. 96. WWW.ARCHIEFBANK.BE 1.04 Beschrijving 2013-04-11 | 96
 97. 97. ERVARINGEN fonds  Gevolg één fiche: collectie verborgen collecties deelcollectie  Waardevolle en omvangrijke archieven en deelcollecties niet afzonderlijk zichtbaar  Sinds 2011: functionaliteit archief om collecties en deelarchief deelcollecties te onderscheiden virtuele collectie 2013-04-11 | 97
 98. 98. ERVARINGEN fonds  Voordelen collectie  Verwantschap duidelijk deelcollectie  Rijkdom zichtbaar  Extra context per onderdeel  Moeilijkheid archief  Wanneer deelcollectie deelarchief maken? virtuele collectie 2013-04-11 | 98
 99. 99. ANDERE COMETA-INITIATIEVEN IN VLAANDEREN  Provincie West-Vlaanderen  Erfgoeddatabank en -website met registratie op (deel)collectieniveau  Uitbreiding van AdLib Enterprise 7  Stad Antwerpen / Universiteit Antwerpen  Uitbreiding bibliotheekcatalogus met (deel)collectiebeschrijvingen  Nieuwe module binnen de Anet Brocade-software 2013-04-11 | 99
 100. 100. ANDERE COMETA-INITIATIEVEN IN VLAANDEREN  Erfgoedcel CO7 (zuidelijke Westhoek)  Inventarisering lokale erfgoedcollecties ter  Voorbereiding regionaal erfgoeddepot  Overleg Cultuur regio Kortrijk  In kaart brengen lokale archeologische vondstenensembles  Universiteitsbibliotheek Leuven  Beschrijven erfgoedcollecties  Opname in het LIBIS-bibliotheeksysteem 2013-04-11 | 100
 101. 101. MEER INFORMATIE 2013-04-11 | 101
 102. 102. BROCHURE 2013-04-11 | 102
 103. 103. WWW.COMETAMODEL.BE  Inleidende brochure  Waarom zou je op collectieniveau beschrijven?  Wat is een (deel)collectie?  Wat is Cometa?  Hoe begin je aan het beschijven van (deel)collecties?  Details van de elementen van het model  Duidelijke omschrijving  Bijkomende standaarden (bijv. terminologiebronnen) 2013-04-11 | 103
 104. 104. WWW.COMETAMODEL.BE  Sjablonen  Vragenlijst (ODT + DOC)  Correspondentietabel met internationale standaarden (EAD, RSLP-DC, ISAD(G), DC)  Links en achtergrondinformatie  Contactgegevens  Vragen  Feedback 2013-04-11 | 104
 105. 105. Dit document wordt ter beschikking gesteld onder Creative Commons-licentie ‘Naamsvermelding-NietCom-mercieel-GelijkDelen 2.0 België (CC BY-NC-SA 2.0)’ <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/be/deed.nl> met als bijkomende bepaling dat de afbeeldingen met een copyrightvermelding niet voor afgeleide werken of anderedoeleinden mogen worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden. Dit document bouwt voort op een presentatie van 31 januari 2012 en bevat bijdragen van Henk Vanstappen (PACKED), Bart De Nil (FARO) en Katrien Weyns (Archiefbank).
 106. 106. OVER DE VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK 2013-04-11 | 106
 107. 107. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK Erfgoedbibliotheek Universiteits- Hendrik Conscience bibliotheek Openbare (Antwerpen) AntwerpenBibliotheek Provinciale Brugge Bibliotheek Limburg (Hasselt) Universiteits- Universiteits- bibliotheek bibliotheek Gent Leuven 2013-04-11 | 107
 108. 108. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK  Netwerk van erfgoedbibliotheken  Opgericht in 2008 op vraag Vlaamse overheid  Vanuit de samenwerking tussen de partnerbibliotheken zorgen voor  Zichtbare erfgoedbibliotheeksector  Expertiseontwikkeling en -deling  Collectiebeleid  Duurzame bewaring  Bibliografische ontsluiting  Digitale collecties  Publiekswerking 2013-04-11 | 108
 109. 109. WWW.VLAAMSE-ERFGOEDBIBLIOTHEEK.BE 2013-04-11 | 109
 110. 110. WWW.FLANDRICA.BE 2013-04-11 | 110
 111. 111. WWW.STCV.BE 2013-04-11 | 111
 112. 112. WWW.ABRAHAM-ONLINE.BE 2013-04-11 | 112
 113. 113. WWW.COLLECTIEWIJZER.BE 2013-04-11 | 113
 114. 114. CONTACTdavid@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be

×