Mga teorya ng pinagmulan ng mundo

45,288 views

Published on

guyz pra sa inyo lhat e2

Published in: Business, Technology
16 Comments
20 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
45,288
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
678
Comments
16
Likes
20
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mga teorya ng pinagmulan ng mundo

 1. 1. Mgateoryatungkolsapinagmulanngdaigdig<br />
 2. 2. Mgateoryamakaagham<br />
 3. 3. Teoryang nebular<br />Pinanukalanina:<br />Immanuel kant at <br />Pierre laplace<br />
 4. 4. <ul><li>Nagmulasamganamumuong gas at alikabokang nebula nanakikitasakalangitansapamamagitanngmgaradyasyonna ultra violet nanagmulasaisangmainitnabituin.
 5. 5. Nagkaroonnginteraksyonangmga ion samgamalayang electron saulap at nagingdahilanngpagsabognitongliwanagsalahatngdireksyon.
 6. 6. Mabilisnanagpaikut-ikotsasansinukobang nebula saloobngilangmilyongtaon. Pagdaanngpanahon, unti-untiitongbumagalsapag-ikot.
 7. 7. Nagingdahilanitongpaglamig at pagtigasngnasabingmasahanggangsaunti-untingnatuklapangmgaibabawnito. Subalitnagpatuloy pa rinitosapagikotdahilsalakasngpuwersang centrifugal.</li></li></ul><li>Pagsasalarawanngteoryang nebular<br />
 8. 8. Immanuel kant<br />Pierre laplace<br />Mgasiyentistangaleman at pranses<br />
 9. 9. Teoryang dust-cloud<br />Ipinanukalangmgasiyentistangebolusyonista<br />
 10. 10. <ul><li>Nagmulasaalikabokngmga meteorite.
 11. 11. Lumamig at tumigasangmasangmatuklapangmgabalatngnabuongalikaboksapamamagitanngkondensasyon.
 12. 12. Nagkaroonngmalakasnahangin at ulansakalawakannanagdulotngpagkapunongmalakingbahagingmgatubignatinawagnadagat at ilog.
 13. 13. Dahilsamatagalnapagkakababadngibabawsatubig, lumambotito at naginglupanagkaroonngmataasnatumpok at malalimnahukay,
 14. 14. Angmataasnatumpok ay tinawagnabundok at burol at anghukay ay tinawagnadagat at ilog.
 15. 15. Dahilsapagkalusawngyelo, nagkahiwalayangmgakontinente.</li></li></ul><li>Pagsasalarawanngteoryang dust-cloud<br />
 16. 16. Teoryang dynamic encounter<br />Ipinanukalani<br />georgeslouisleclercbuffon<br />
 17. 17. <ul><li>Nagmulaangsistemang solar sabanggaanngisangmalakingkometa at araw.
 18. 18. Nabuoangmgasangkapnanawalasaaraw at nagingplaneta.
 19. 19. Katulad din ngteoryang nebular at dust-cloud angpatutunguanngteoryangito.</li></li></ul><li>Pagsasalarawanngteoryang dynamic encounter<br />
 20. 20. georgeslouisleclercbuffon<br />Naturalistangsiyentistangpranses<br />
 21. 21. Teoryangkondensasyon<br />Ipinanukalani<br />Robert jastrow<br />
 22. 22. <ul><li>Nag simulaangdaigdigsamgamasang hydrogen gas atomic dust.
 23. 23. Sa tagalnitosakalawakanbiglaitongsumabog,nagkapira-piraso at napasamasamgabagongnamumuongaraw at bituinangmgatipaknito.
 24. 24. Nangyayariangprosesongitongpaulit-ulit at maaaringitonarinangnaging planet.</li></li></ul><li>Pagsasalarawanngteoryangkondensasyon<br />
 25. 25. Robert jastjow<br />
 26. 26. Teoryang solar disruption<br />Ipinanukalangmgasiyentistangebolusyonista<br />
 27. 27. <ul><li>Nag simulaitongbumanggaangmalakingbituwinsaaraw, nagtalsikanangtipaknanagmulasabanggananngdalawangbituin.
 28. 28. Dahilsapagikotsaarawsapamamagitanngpwersang centrifugal.
 29. 29. Dahilsamabilisnapag-ikotnitosaaraw, nagingdahilanitongpag-init ngmgatipak, dumaanitosaprosesongkondensasyon at solar disruption.</li></li></ul><li>Pagsasalarawanngteoryang solar disruption<br />
 30. 30. Teoryangplanetissimal<br />Ipinanukalangmgasiyentistangebolusyonista<br />
 31. 31. <ul><li>Nagsama-samaangmgakumpul-kumpolna planetoids at nagging planeta.
 32. 32. Dahilsamabilisnapaggalawngmgaito,natuklapangibabawnabahagingmgaito. at nagpaikot-ikot
 33. 33. Dahilsapuwersang centrifugal at dumaansaprosesongpinagdaananngmgaplanetanaayonsaibangteorya.</li></li></ul><li>Pagsasalarawanngteoryangplanetissimal<br />
 34. 34. TEORYANG COLLISION<br />IPINANUKALA NG MGA<br />SIYENTISTANG EBOLUSYONISTA<br />
 35. 35. <ul><li>Pagbabanggaanngdalawangmalakingbituin.
 36. 36. Nag talsikanangmgatipaknito at nagging planetamataposangilangtaongpagikot-ikotnitosasansinukob.</li></li></ul><li>Pagsasalarawanngteoryang collision<br />
 37. 37. Teoryang big bang o supersonic turbulence<br />Pinanukalangmgasiyentistangebolusyonista<br />
 38. 38. <ul><li>Isangmalakasnapagsabogangnaganap.
 39. 39. Angmga nag talsikangtipak ay patuloynanabubuodahilsahydrogen,nanagigingplaneta.</li></li></ul><li>Pagsasalarawanngteoryang big bang<br />
 40. 40. ANG TEORYANG PANGRELIHIYON<br />
 41. 41. <ul><li>Ito ay ipinanukalangmgacreationist,pangkatngmgakristiyanongsiyentista
 42. 42. Pinaniniwalaanngmga creationist nanakasaadsaaklatng genesis angespesyalnapaglalagngDiyos.
 43. 43. Ito ay angpitongarawnapaggawangDiyossasansinukob.</li></li></ul><li>Ito ngayonangatingpangkasalukuyang<br />solar system<br />
 44. 44. Ipinasani:Henridave C. BobilesIII-EARTHIpinasakay:Ms. Caboboy<br />

×