Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
7

Một văi Iỡì khuyên

 

h F iệc Chuyển từ một ngoại ngữ này sang ngoại ngữ khác
 ” balo gồm hai bước khác nhau: "giải m...
8

nãng' ngữ pháp clìa 1;t`.l' ta không biết (có phải là một danh từ,
một tính từ hay một động tít không?) và sau đó lựa c...
9

Dẫu phẩy (Comma) ghi nhận việc tạm ngtmg ngắn gọn trong
:âu và được dùng để: .

- chỉa một từ hoặc cụm từ dẫn nhập,

Ví...
10

kép hoặc phân chia hai Câu khẳng định được nổi liễn một cách
hợp lý.

 

Dấu gạch ngang (đashì thưởng được Sứ dụng tro...
11

còn nguyên luôn luôn được ưa thích. Chú ý định dạng và màu
Sẳc của giấy: định dạng lớn (A4) nẽlu đó là một bức thư đượ...
12

tham chiêiu, thĩ phẩn tham chiếu này được đặt Ở bẽn trái Cùng
hàng với ngày, tham chìêlu này là các chữ Vấn đầu cũa ng...
13
Trong tiếng Anh của người Mỹ, Yours faithfully thường

được thay thể bằng S'incere1y yours, hoặc Sincerely. Very
trưly ...
Overnight stays in recommende hotels.

l wondered whether the project might interest you and
whether you would be willing ...
15
HHỮMẺ ẾỪ(' ĨHƯẾỎ HÌNH THỨC ẾHỆĨ ỄHÊ

 

P.R. Ge.rmaÍn,
11, rue du Porc,
21000 DIJON
PRANCE
Ms Eliane. Sleeman, Juno 21,...
16

 

Yêu câu cung câp
tài Hậu

NHỮNG LÁ THU YẾU CÂU

 

2, Pine Walk,
Dorton,
Sussex,

D0 2 4PP
England

4th April 19.....
17

 

Ôrtg Uể not đn ở trong kỳ nghĩ Ớ Jmu.
Trận trọng,
P.R. Thomson (Bở)

 

Apartment 226, 323,
First Avenue, Seattle,
...
3, The Hollows,

Kilmarnock,
Aventures, Ayreshire,

14 bis, rue des Pỉerres, Aye sww,
75005 Paris. _ Scotiand

France 12th...
19

. Let: us have : để cho chúng tôi có.

Brochure : tập sách mông

Yours faithfully : chân thành, trân trong
Plan to : l...
20

Vui lòng gửi cho chúng tôi một bẳn Sao của...

Chủng tôi đã Xem quãng cáo của ông Về...

Chúng tôi muốn nhận được nhữn...
21

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

 

Dear Sir,

ln response to your latter of the We are pleased to
enclose ou...
Tìtom CỈLÍÊIIJ. TYfPøĨ 15 tltớftg 04 năm 19...
Títưo. Ông,

. Ðềl đớp lại lá títư của ôltg Uể...cÌttEitg tôi Dui lòng gứi
...
23

 

1. This WỈII : đây sẽ

2. . Bookỉngs : sự đặt trước

5. To enclose `: gửi kèm theo

6. New tours : những chuyển du ...
24
E5. ẸỄ iii lẵrli sẽ Irạữi lrớng ẩn 15. guỉded tour.

 

tỏ. W nịlrl 16. holiday(S)

U. ỀẾ  tin 17. to give information...
Tháo mão về giá
   ách sạn

   

YẾU CẦU

Dear sir,

We wish to holiday in Lianfern this year. We would be
grateful i...
tray. Chúng tôi sẽ biêlt Ơn nếu ông có thể cho Chtirrg tôi
có nízửng giá cở uể phòng đôi Uởi giường đôi oà phỏng
tắnt. `

...
There is hot and cold running water in all bedrooms.

1 regret that I cannot accept children under 6 years of
age.

Yours ...
8.
9.

10.
11.
12.
13,
14.

28

Yours Sìncerely Z trân trọng

Terms : giá cả

Daily Z hàng ngày

Would be : sẽ là

Linen :...
-10')

29
2. Vĩ những kỳ nghi của chúng tôi là linh. động, chúng tôi
mong muốn đẽin trước giữa mùa này.

3. Chúng tôi muốn...
without bathroom facilities. All “our rooms have twin beds.
Children under 5 are allowed to share the parents room. A
Spar...
Cltríng tôi gửi kèm một bản photo uể bâng giá của
chúng tôi.

Câm ơn sự quan tâm của bà uể tÔ° chức của chúng
tôí.

Trê rt...
11.
12.
18.

establishment: Tổ chức
resort: Khu nghi mát
ì camp Site: Vị trí trai

TỪ !ỰN.G:

.'să,"õaj:n'e“~Ệ.ĩa.*ęTogT“a...
33

25. Phỏng đơn 25. Single room.
26. Ĩrẫì que một lrỹ nghi hẻ [những ~26. to spend a holiday (holidays).
li nrilil

 

2...
34

II

Đặt tlìíớe nơí ăn Ữ

 

việc xác nhân yà thay đỗi slị
đặt ellô trước `

sự ĐẶỈ CHỖ Tnưỏc

Dear Sir,

Will you plea...
ud phòng tẩm có Uòỉ hoo sen cho tôi trong thời gion tử
ngày 07 đêln rtgẽry 14 tháng 10. Xiri Uni lòng pltúc đáp
xác nhận o...
.Ũ°?`l5=`=Ế"!f*F'°!`°i-Ì"

Thưo'ông, _

Chúng tôi đang tÔ° Chức một chuyêỉn đu lịch bằng xe
buýt biể bờ biển phia Tây cìto...
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

37

to look forward to: Mong đợi

coach: Xe buýt

for; Cho, trong khoảng

to ...
38

1. Tôi đang víêlt để xác nhận việc đặt trước qua điện thoại
của chúng tôi ngày 17 tháng 04. Chúng tôi sẽ biêit ơn nẽiu...
HOTEL FULL

Dear Sir,

Following your letter of relating to the reservation of 2
double rooms I regret to inform you that...
40
sự XÁC NHẬN ĐẶT Tatlldc

Your terms for 2 rooms overlooking the sea, narnely E `
 daily per person are perfectly accept...
Giữ một phòng ddn tù ngày 13 đến ngày 15 tháng 10
xác nhận đặt cọc, cám dn.

 

1. 2 Weeks : 2 tuần

2. Ask: hối _
8. My W...
42

9. Xoã lili 9. tocancelị
IO. Du lịch bẵng ra buýt 10. coach tour.
Il. Tiễn đặt cọc 11. deposit.
12. ĐỂ, trỗ tiễn đặt c...
43
Brit TẬP

 

A. DỊCH SANG TIẾNG ANH

1. Vui lòng đặt trước những phòng đôi theo tên ngỉỉời đặt cọc
Prot. 2. Iỉllống may...
44

 

Thuê một căn nhà
hoặc một căn hộ

TÌM KIẾM Noi ĂN Ỗ TRONG KỲ NGHỈ

l.P. Richard & P.Swaine,
Estate Agents.

Hanley ...
45

I.P. Richard & P.SLUoảne, 08 tháng 05 năm 19...
Nhân Diên bốt động Srỉrz,
Hanley House,

Rerrton on Seo,
RE2 OSW.

Th ...
Udo cuổi th.Cíng 08. Vui lòng CỈZO cfttỉng tôi nhửĩlg thông

tản chỉ tỉêít uể izơí này Urì CÌLO chủng tôí biết nó có trong...
47

1. Estate Agent: Nhân viên bất động sản
2. Property: Tài Săn 4

3. Suit: ThÍch^hợp, vừa

4. Should: Nên 4

5. Bungalow...
48

 

6.

9.

The deposit is non-returnable but is deducted from the 1st
week's rent.

A deposit of $ is required for th...
- 49 ,
TÍM KIẾM MỘT CẮN HỘ có ĐÂY Đủ Đò ĐẠC

 

   
   
   
  
 

 

I wiil shortly becoming to work in for abo...
tenancy agreement which I will return duly completed as
quickly as possible.

Tôi sẽ sớm đêln Zrĩnl Uỉệc ở...trong kìzoâng...
D-Ii-Ir-Ir-l<i3Ơ>NìƠ30Ĩlil~CJ3l'>l-*

I-*l-*P-*l--'ll'-*I-^
ỂDỂ3°.`1.ơ5Ễll!Jà`

 

SỰ CHẤP NHẬN
Tôi Dui lòng đê° thôrtg bá...
52

 

TỪ VỰNG:

1. Sự trẵ truớc 1. advance payment

2. Khuyên 2. to advise

3. Tẫỗt cẵ những tiện nghi hiện đại 3. all mo...
26. Bẵng cuộc hẹn
27. Trong vũng nãy
28. Thích hợp

29. lhuề

53

26.
27.
28.
29.

by appointment.
in the area.
Suitable.
...
54

Thuê

một ellỉêe xe

Đặt tl'IIĨó'e ellỗ
trong nhà hát

YẾU CÂU VỄ VIỆC THUẾ MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI

Gentlemen:
We Wan...
with root rack, gas Stove, toilet and shower $ daily.
Weekly rates are negotiable and depend on length of rent-

All Our...
Tốt cả các xe buýt làm nhà Ở thích hợp cho những
chuyển đã du ngoạn [50 dặm mỗi giờ) đã chạy Đới loại
xăng qua kiểm tro ch...
E,*S°9°rJ9=P`tePỡF°ŕ^

57

National parksc Những công viên quôic gia
quotation: Ðoạn tI'ích dẫn I
trailer: Nhà lưu động I
...
9,

10.
11.

P°

10.
11.

58
Vehicles may be picked up/collected at any ot our airport

 

.parking_ lots.

Tickets may be...
Dear Sir,
Thank you for the information on the hlre of

Caravans and camping care

We would like to hire a 5-berth camping...
NGÀY ..................... .. *Những uật phụ 

 rodỉo 1:1 ghê' trẽ em
ĐỊA El tiui El

LÀM...o......nc.ơ.nựu-.og-.no  cụ ...
Thưc bd...

Nới thêm uể sự đặt trước của bà glad Id thư Uui
lòng tim hoỉ tdim trẻ được gứi kèm cho buô°ì hod nhạc tôiỉ
hô...
62

TỪ VỰNG:

l. Gigỡng ngũ y 1. berth.

2. Ðiền vìa mật lẽ đơn 2. t0.fìl.l in ài form.

3. Gôm cũ 3. to cover.

4. Giấy p...
63

V

Lời than phiền

 

MỘT THÚ Gì Đó Roi LẠI ỏ KHÁCH SẠN

Dear Sir,
During my holiday in your country l spent a week

i...
64

Thưa Ổng, .

Trong Suốt kỳ nghĩ của tôi trên đtỉlt nước của ỏng tôi
đã trải qua một tuần Ở Uờ ở trong khách sạn của Ô...
` 65
 

ỰIỆC ĐẶT †Rưóc NHẦM lẩm
Dear Sir.

Ten days ago I booked 2 síngìe rooms in your hotel

for the weekend of the 14th...
66

 __ạỆ_.ịị

spent:: Trải qua

on remmìng: Trở về
had lost: Đã mất

I believe: Tôi tin

worth: Giá tI'ị
value: Giá tI'ị
...
_ 10.

8.

9.

10.

67

We are Sorry to learn that you were dísatisfied with 
We have looked into the matter of your Compl...
68
THU THAN PHIÊN - Cl-IO THUÊ NHÀ

ln response to our lnquiry your agency recommended a

châlet at Cariis to us for a hol...
I am returning the pullovers and would be obiiged if you
would reịmburse the cost of postage.

Ðáp lại Zới yêu cầu của chú...
i-Ấ
ll-*

12.

18.
14.
15.

Ẹ,*t°0°.~IO°S7*:P-Ếi°!°Ẹ-

SỰ THAN PHIỀN - MUA HẢNG QUA THƯ

Tôi đang Uỉêft đê° thông báo C/lo...
71

.TỪ VỰNG:

I. Tôi xấc nhân sự nhận tllrỉjc 1. to ackmwledge receipt
2. Ĩliay đõi 2. to amend. °

3. Thuộc rễ 3. ln bel...
72

 

iã. nư gâu ấn 28. upon inquiry.

29. Ếạ' thề nhi? fring Ẹ gã 29. holiday let.

30. oang sm- eng lễr- 30. assmnapoeu...
VI I
Cuộc bęn

¶ì'ắ lỡí nhữngẻf câu llỗí về
cuộc bạn

CẨU HỎI CHUNG VẺ MỘT cuộc HẸN

Dear Mr Schaeke:

I should veryimuchf...
Kính gửi Ông Schoeke .'

Tỏả rốt thíC°h thảo Zuậĩt một số Uốn để quan trọng
Ziêrl quan đêŕn công ty của Ông Uớỉ Ông. Tôi s...
Unfortunately, my timetable is very full durirìg the period
you mentíon. The only time I can offer is 5 pm on Tuesday
18 F...
77

2. Theo những để nghị của ông về những sản phẩm và những
dịch vụ của chúng tôi...

3. Tôi hy vọng đêIn vùng của ông từ...
78

 

Looking forward to your visit.

REP`LY (negative)

Following your letter of 30 Augμust We are sorry to inform
you t...
79
DỄ Ncliị MỘT cuộc HẸN

 

When we corresponded Several months ago you sug-
gested that l drop in to see you next time I...
80

 

customer: Iẵlĩách hàng

information: Thông tin

BK707: Máy BK? 07

brought out: Đưa ra, tạo ra

a date and time: Ng...
lắ.

I4.

-Ị-I ỉỉĩ
coo _'*ỗ0"VÌ

27.

NNNNNNN
O-sh-hwns,-O

Ðỗ nghị
Tôi lẫy lầlll tíẫc thông lắc cho
ông

. Đễ nghị một cl...
MẺŨĨỈM

Thư gỉóì thiệu
và ü°ắ lìü

SỬ Dụlvtị TÊN çŨA MÔT NGƯÒI NẢỌ ÐÓ DỄ ĐẠT DUỌC
MỘT cuọc PHONG VÃN

Dear Mr Fritting,
Mo...
sdt nhửrzg khở ncĩrzg có thể Uề sự pltát triển tlzương mại
Ở Utlrzg của ông. Tôi [ly Uong ở...tử ngòy 12 đêịn ngày 14
thdn...
Kínlz gửi ỏng Gort,

Một người bạn của tôi, Mícìtel Mocízto, rciift muôirz gặp
Ôỉtg trong khi Gnh tư đả du lịch truizg tâm...
12.
13.
14.
15.
16.

85

I wouĩd appreciate it; Tôi cảm kích

Your very Sincerely: Trân trọng

sounds; Nghe, dường như

ha...
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION

771 views

Published on

there have lots of letter samples, also instructions on how to write a correct letter in english. hope this useful for everyone

Published in: Business
 • SECRET: Men usually out of emotion, not logic. Take advantage of this and get your Ex back today! See how at: ■■■ http://scamcb.com/exback123/pdf
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

HOW TO WRITE LETTER IN ENGLISH CORRECTLY - VIETNAMESE VERSION

 1. 1. 7 Một văi Iỡì khuyên h F iệc Chuyển từ một ngoại ngữ này sang ngoại ngữ khác ” balo gồm hai bước khác nhau: "giải mă” khỈ.ta nhận được một bức thư của một người nước ngoài (người Anh) gởi và '“mă hóa” khi ta biên Soạn một lá thư tiếng Anh. Nhiều người nghĩ rằng đọc một lá thư tiếng nước ngoài thì dễ hơn là vìêit một lả thư bằng tiếng nước đó, tẩt nhiên tI'tìng việc trao đổi thư từ hàng ngày, có thể các lá thư nhận được không được dịch rõ ràng, một cách đơn giản và để hiêiu. ']l}' Vậy, đó chính là cạm bẫy: do đọc quá nhanh, một síí lổi dôi khi có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Từ đó chung tôi xìn có một Vãí Iờì khuyên này: - Đừng vội tra từ điển để dịch Văn bản t11‹io tùng hàng, ti'ươC hết hây đọc toàn bộ lá thư rỗi năm ý. - Đọc lại Văn bản cẩn thận hơn bằng cách xeln có liên hệ với các đoạn khác không. - Khì nghĩa tổng quát được thiểt lập, tllĩ đtta ra các từ hoặc các cụm từ đặt vẩn để: ° cú pháp Sủ dụng (trường hợp sở 11ũ`tl. thể bị động, thể tiếp diễn ...); * các thành ngữ thuộc ngôn nợư rlílng khôrlg có tương đương với từng Chữ; ° các cụm từ [Word c1uSters.J càng ngày càng được sử dụng trong cách hành x'àn hiẹĩì đại, các cụm từ này có tính cõ đọng và đơn giản, Iìlltrllg đôi khi cũng có thể gây ra sự nhầm lẫn đổi với ÌỈỎIIJẸ nước ngoài. - Nẽiu có sự nghÍI'ngờ `ổ nghĩa của một số từ thì cẩn Xern từ điển hoặc ngữ pháp, Ĩloạc tốt hơn là nên hõi rõ một người Anh. Còn về việc Sử dụ Iig từ điển: trước hết cẩn nhận bĩêit chức
 2. 2. 8 nãng' ngữ pháp clìa 1;t`.l' ta không biết (có phải là một danh từ, một tính từ hay một động tít không?) và sau đó lựa chọn giữa các phẩn nghĩa khác nhau, lẩy ra nghĩa nào thích hợp với ngữ cảnh của câu. Phấn bíên soạn một lá thư tiê'ng Anh đặt ra nhiều vẩn đề hoan toàn kllảc nhau: đó l.à kích hoạt những kiêin thức - Ngảy nay người trao đổi thư từ không mẩy quan tâm đến các lổi văn, chi (gần thông điệp rõ ràng. -'W thể hãy bỏ các thư mà ta địnli viết các thành ngữ thuộc ngôn ngữ riêng thường khó diễn tả, hãy thay thê, chúng bằng các lổi vãn bình thường hơn sao cho người nước ngoài trao đổi thư tlìf với ta hiểu d`ễ dàng hơn. i ơ Tránh các câu quả dài: vì sẽ có nhiều lỗi và thông điệp tắc rôii. ' - Ngoại trừ các thư được gởi đẽơn cho những người thân thuộc, thì các câu hỏi tnịc tiếp dường.như quá thẵng thừng và cẩn tránh- Người ta sẽ .thích một câu hõi theo lổi gián tìêlp hơn. Ví dụ: Would you let me know when we may expect ` your visit? - 'I'rong cụm từ, các qui tấc không dung hòa với sự ịêl nhị, như thê' phải giữ vị trí,của một số từ có thể làm thay đối âm điệu của một lá thư. VÍ dụ: Please would you Send us your catalogue? mang một sắc thái kém lịch sự hơn câu Woüđ you please send us your catalogue? vĩ giọng' điệu cũa nó quá nhẩn mạnh có thể làm người đọc bực mình. Dẫu chấm (ftlll, stop, period) kểtẫ thúc câu. Dấu chấm được sử dụng để giủ các tíì viết tắt, để ghi các SÔI thập phân (11.3 : eleven point three). h
 3. 3. 9 Dẫu phẩy (Comma) ghi nhận việc tạm ngtmg ngắn gọn trong :âu và được dùng để: . - chỉa một từ hoặc cụm từ dẫn nhập, Ví dụ:.Unfortunately, I am ohliged to delay my visit. - phân một loạt từ. i Ví dụ: Please Icomplete, sign, and return this document. - tách một từ trong câu. VÍ đụ: Mr Aster, our next-door neìghbour, Will _lìe glad to hand you the keys When you arrìve. - phân chỉa các thuật ngữ trong một danh Sách hoặc các mệnh để trong câu; - ghi nhận sự giải thích. ~ Dấu phẩy là dấu phải được sử dụng cẩn thậ-n, vị trĩ của nó trong câu có thể thay đổi tùy theo nghĩa. Ví dụ: The Unìlux Hotel says they omcíal gìlìde is unrelĩable. Iẵlìảch Sạn Unìlux nói rẳng người hướng dẫn viên chính không đáng tin cậy. The Unilux I-Iotel, says the oflìcìal gllỉde, is un1`e1iable. Theo người hướng dẫn viên chính thức, thì khách Sạn [InỈ]ux không đáng tin cậy. Dẩn chấm phẩy (Semì-Colon) ghi nhận việc tạm ngtmg trong câu và chia các mệnh để độc lập có sự liên hệ hợp lý giữa các mệnh đề này. Dấu chấm phẩy cảng ngấy càng được thay thể bằng dẩu chấm, khuyĩllì hướng này đí theo một lô°ì văn hiện đại ngắn gọn hơn. Dấu hai chấm (Colon): dấu này đưa vào một danh Sách thuật ngữ, giải thích, liền trước câu trích dẫn trong đẩu ngoặc
 4. 4. 10 kép hoặc phân chia hai Câu khẳng định được nổi liễn một cách hợp lý. Dấu gạch ngang (đashì thưởng được Sứ dụng trong tiê'ng Anh, nó thường thay thể các lời nói thêm; nó được Sử dụng để: v thêm vào một ý Ở cuối câu; - đưa ra một hiệu quả bằng cách ghi nhận việc ngắt ý tưởng. Dấu ngoặc đơn (brackets) đưa vào một thông tin phụ không cần thiêit trong nghĩa của câu. Dấu chấm hõi (queấtion mark) được dặt Ô' cuộii câu hỏi trực tiếp. Dấu căm thán (exclamation mark) chi sự ngạc nhiên, niềm Vuí. Ðẩu chấm lửng (đots, omission marks) được Sử dụng lúc đầu để chỉ câu trích dẩn đã bị bõ bớt, gần đây, dẩu chấm lửng được Sữ dụng theo cách dùng mới: - ghi việc ngắt ý tưởng; - nhấn mạnh phẩn tiếp theo của câu. Trong cả hai trường hợp trên cộ thể được thay thể băng đẩu gạch ngang. 4 Dấu ngoặc kép (quotatìon marks, quotes, inverted com- Inas, Single' hay doub1e"} luôn luôn được đùng bằng các dấu đôi chi: ' - cách hành Văn trực tiếp; - tên của một cuôln sách, một Vở kịch mà ta để cập; - một từ hoặc một câu được dùng trong nghĩa đặc biệt TRÌNH RỊỈII MỘT IIÍ THƯ TIẾNG nun Giấy và bao thư: một Sôi có khuynh hướng viết trên giấy có tiêu để (Với tên, địa chĩ, và Sổ điện thoại của.ng`ười gởi được Ỉn Ở trên cao của trang), nhtmg một lá thư được Vỉêit trên một giấy
 5. 5. 11 còn nguyên luôn luôn được ưa thích. Chú ý định dạng và màu Sẳc của giấy: định dạng lớn (A4) nẽlu đó là một bức thư được gởi dẽin một cơ quan hoặc đó là một lá thư giao dịch; nên Sữ dụng màu trắng hoặc kem; định dạng nhô hơn khi ta viêit cho những người bạn hoặc cha mẹ, màu Sẳc và sự trang trí trong trường hợp này có thể đáp ứng theo SỞ thích cá nhân của người gởi. Tất nhiên bao thư phải có chẩt lượng tổt cũng như giấy ĩa'à khá rộng để có thể chứa được lá thư được gấp làm bổn hoặc nhiều hơn, hoặc làm hai. viết tay hay đánh máy? Tất cả các thư giao địch thường được đánh máy, một lá thư Viẽit tay có thể làm người đọc nổi giận, nhất nêlu chữ viết khó đọc. Càng ngày người tạ càng chẩp nhận lá thư mang tính chất cả nhân được đánh máy (nhất là Ở Mỹ), nhưng đối với các thông điệp chia buốn hoặc chúc mừng thì cẩn phải được viết tay để chuyển đến những tĩnh căm cả nhân của mình. Trình bày lá thư: - Trên một giấy còn nguyên địa chi đầy đủ của người gởi - đừng quên mă Sổ bưu điện và số điện thoại - được đặt fi trên cao và bên phải “ - Ỗ' phần dưới ghi ngày, ngày có thể được ghì theo nhiều cách: 2nd May 1984: - 2°May, 1984 ị- May 2nd 1984 - May 2nd 1984 - Mạy 2 1984.. ° Tránh những con Sổ có thể đưa đến sự hiểu lầm: 2-5-1984 = ngày 2 tháng 5 trong tiê'ng Anh, nhưng trong tiếng Mỹ là ngày 5 tháng 2. Các từ viết tắt (0ct., Janị, Nov., ...). Chúng có thể được sử dụng nhưng trong tiếng Anh các tên tháng cộng như các tên ' ngày trong tuần bãt buộc viết hoa Ố' chữ cái đâu. Dối với các thư giao dịch. Tên và địa chi của người nhận được viết Ở trên cạo và bện trái. Đôi khi cũng cần ghi rõ mục đích của lá thư. Khi có một sự
 6. 6. 12 tham chiêiu, thĩ phẩn tham chiếu này được đặt Ở bẽn trái Cùng hàng với ngày, tham chìêlu này là các chữ Vấn đầu cũa người ký lá thư và Vần đầu của người thư ký. Hình thức chào hỏi. Dear Sir, I Dear Madam, là hĩn.h thức thông dụng đổi với một Iá thư mang tính chẩt hành chính (giao địch, hành chính), hoặc khi ta gởi cho một người nào đó mà ta không biết rõ. Sir, hoặc Madam, từ này không còn được đùng nữa. Khi ta không biết giới tính của người nhận, Dear Sir là Văn phong thích hợp. Dear Madam được gởi đêin một người phụ nữ đã lập gia đĩnh, cũng có thể là một cô gái trễ [Dear Miss không được sử đụng). Khi ta biết người nào đó, chỉ là rất Ít thì ta được phép đùng họ gia đĩnh: Dear Mr Jones, Dear Mrs Smith. Ngược Iại, Dear Jones và Dear Frank phải được Sử dụng cẩn thận. hlột lá thư được gỏ'Í”cho một Iìgười bạn sẽ bầt đầu là Dear John; My Dear John có Vẽ thân ái hơn. Tuy vậy, Ỗ' Mỹ My Dear Mrs Stark trang trọng hơn Dear Mrs Stark. Văn phong lịch sự. Văn phong kêit thúc thường đđìì giản hơn trong tiếng Pháp. Một Iá thư được bắt đầu bằng Dear Sít' Ì Dear Madam sẽ được kẽit thúc bằng Yours faithfully; một lá thư được bất đầu bằng Dear Mr Jones sẽ đưọ°c kết thúc bằng Yours sincerely. Your truly đôi khi thay thể cho Your faithfully. Khi những người trao đổi thư từ biêit rõ nhau, thĩ lả thư giao địch có thể được kết thúc bằng With best wishes, hoặc With kind regards, phần kết thúc có thể được sử dụng là Yours very sincerely trong các thư được gởi đẽtn cho các bạn. Yours, Ever your, hoặc Yours ever có thể kẽlt thúc một lá thư giữa các người bạn thân trong khi With love from, hoặc Love, sẽ kết thúc một lá thư được gởi đêtn cho các bạn thân hoặc cha mẹ.
 7. 7. 13 Trong tiếng Anh của người Mỹ, Yours faithfully thường được thay thể bằng S'incere1y yours, hoặc Sincerely. Very trưly yours cũng thường được đùng. Chữ ký. Trong các iiá thư giao địch, chữ ký được đặt Ỗ' phía trên tên của người ký được đánh máy. Tên có thể được liền trước hoặc chức Vị hoặc Mr, Mrs, Ĩvliss hoặc Ms (không phân biệt giới tính đã lập gia định hay chưa) hoặc kèm theo chức Ðịa chi trên bao thư. -~ Chức Vụ (Sir, Dr, Professor) sẽ Xuất hiện trên phần địa chĩ. Nếu ngĩroì nhận là naln không có chức vụ tiìì ta có tlĩể ghì Mr C. Brown, hoặc CyI`iI Brown Esq- [viết tất của Esquire: iécuyer). Ðổi với những phụ nữ đã lập gia đĩnh thì có thể thêm vào vần đầu của têI1 người chống: Mrs C. Brown. C`aòn đối với các phụ nữ trễ thì ta sẽ đặt liền trước họ gia đinh bằng tên: Miss Catherine Brown. GIỚI THIẾU PJHỮHG Iri Tutfcỏ Mãu ful GRATELY & NORMAN LTD., TOUR OPERATORS. 31, RENNISTON ROAD, DORTON DR3 ĨNN. Our Ref.: TTIGH 14 May, 19.. M. Jules Lelnge, 14, rue des Sages, 80800 AMIENS. FRANCE Dear Sir, I lntend to Visit Picardy ín Ju'ne in order `to examine the possibilities for organising coach tours Of the Somme with
 8. 8. Overnight stays in recommende hotels. l wondered whether the project might interest you and whether you would be willing to find time to meet me some time ỉn early June to discuss the matter. l am sure you Wiii find my plans interesting. - Yours faithfully, G. Harmotte, Maketing Manager. Công ty trách nhiệm hữu hạn _ GBA TEh_Y._‹ĨZ NORMAN BAN DIEU HÀNH DU LỊCH 31 đường RENNISTON DŨRTŨN DR3 INN. Thom chảêIu.' TT/ GH Ngáy 14 tháng 05 năm 19... M. Jules Leẳctge, 14, rue des Sages, 80800 .4MĨENx9. PHÁP Tìzưo Ông, Tôi có ý địizìz đêin tlzăm Picorđy Dào tháng 06 đê° Xem xét nhửitg khá :tăng tổ Chức rzÌz.IĨrag Chuyêin du Zịcíz bằng xe buýt của Somme Ở lợi oài đêm Ở :thững khách Sạ.r1 đã được giới thiệu. Tôi tự [tỏi dự tín này có thểi làm Ôizg quan tởm kftông D Uà ôi'zg có sẽ Sẵlt Sòng Sắp xép thời gion đểigặp tôi lúc IIỜO đỏ Dào đầu tÌLáng 06 đê° tháo ằưận Uâin để :lày [toy ìeỈz.Ôì1g. Tôi chắc rằng ông sẽ nhận thẩy những kê, hoạch của tôi là tízú Uị. Trân trợrzg, G. ` Harmotte, Qucẫit lý tiêp thị.
 9. 9. 15 HHỮMẺ ẾỪ(' ĨHƯẾỎ HÌNH THỨC ẾHỆĨ ỄHÊ P.R. Ge.rmaÍn, 11, rue du Porc, 21000 DIJON PRANCE Ms Eliane. Sleeman, Juno 21, 19.. Director. Cultural Exchange Division State of Washington, Concord, Washington 98503 Dear Ms Sleeman: We would very much like to send our 15-year old son to one of your study camps for foreign students of English. Please let us have your brochure STUDY ENGLISH llịl WASHINGTON STATE. Sincerely yours. P.8. Germain, II, ruc du Porc, 21000 DIJON Pízđp Bà Elione Sleemorz, Ngày 21 ŕÌrán,g 06 năm 19... Giám đôlc, Bộ phận pflụ trách giao lưu oăn hoá, Tiểu bong Wosílỉilgton, Concord, Woshẵngton 98503 Tìzưcr bà Sleemcrrz .' Cllủng tôi rđit muốn gứi đứa con 15 tuốiì của cízúizg tôi đêin một trorlg rthửrzg trườỉzg Ìzọc của bà dđĩtìz cho sìnlz Diên nước ngoài Ỉzọc tiê'ng Arllz. . Vui lòllg cho cìzúrzg tỏi tập Sácll uể chưong trình học tiẽlng Anh ỡ tỄê°u bang Washington. Trân trọrzg,
 10. 10. 16 Yêu câu cung câp tài Hậu NHỮNG LÁ THU YẾU CÂU 2, Pine Walk, Dorton, Sussex, D0 2 4PP England 4th April 19.. Dear Sir, Please let us hare a copy of your brochure on holiday accommodation in the Jura. Yours faithfully. P.F°l. Thomson (Mrs) :I-lịịmμnnùgịịgqịỉịggạgmẹùgịỉỉj 04 tháng 04 .năm 19... Thưa ông, Hãy cho chúng tôi một bản Soo tập sách nhỏ của
 11. 11. 17 Ôrtg Uể not đn ở trong kỳ nghĩ Ớ Jmu. Trận trọng, P.R. Thomson (Bở) Apartment 226, 323, First Avenue, Seattle, Washington 98109, USA, March 6 1983 Dear Sir My wife and I plan to tour your country this Summer. Please send us your list of 4-star Caravan sites. I enclose a self-addressed enveìope and an lntemational Reply CoiJp0n- Sincerely, Peter A. Schulz -uịỉịnạịịμậgậịnnnnnịịuluỉịịcụzỉiỉỉuĩ Nhà số 226, 323, dại lộ sổ 1, Scuttle, ~ Wmhỉngton 98109, Hoo Kỳ, M tháĩlg 03 nđrn 1983 Thưa Ông : Vợ của tôi oà tôt cỏ kể hoạch dí dulịch đến üt nước của ông Uởo mùa hè này. Xin ông Dui lỏng gửi cho tôi donh sách những chỗ đạt rzhở lưu động hạng 04 seo của Tôi gửi kèm theo một plrong bì ghi sẵn địa chỉ Ðà một phiểu trã lời quôic têi. Chân thành, Peter A. Schulz
 12. 12. 3, The Hollows, Kilmarnock, Aventures, Ayreshire, 14 bis, rue des Pỉerres, Aye sww, 75005 Paris. _ Scotiand France 12th April 19.Ệ Dear Sir, We noted your recent advertisement for economy tours of the chãteaux and Vineyards of the Loire during the months of September and October. We would be inter- ested to receive further details of these holidays as soon as possible.. ii Yours faithfully, 3, The HOZZOLUS, Ị Kỉẵmoritock, Auerttures, Ayreshảre, 14 ỖIS, rue des Pierres, Ayg ỐWW, 75005 Paris? Srtoŕlơnd, Pháp 12 ẫhárzg O4 năm 19... Thm ông, Cllúng tôi đếý quảng cdo gồn đẩy các Ôĩ'Lg Uề rthững chuyèln du lịch giảm giá Uểchoteoux Uà Vineyards cảo Loire trong suốt tháng 09 Uà tháng 10. Chúng tôi nruốn Izhận được nhiều chỉ tiết hơn Dề những kỳ ngíaẵ này càng sớm càng tôit. Chân thành,
 13. 13. 19 . Let: us have : để cho chúng tôi có. Brochure : tập sách mông Yours faithfully : chân thành, trân trong Plan to : lên kể hoạch để Touring holiday : kỳ nghĩ đỉ du lịch 4 vi star Caravan sites 1 những chỗ đặt nhà lưu động hạng 4 Sao Self-addressed envelope: BÌ thư ghì Sẵn địa chì Sìnoerelyz Chân thành Would be ìnteresledz Quan tâm đển, ŕ°F=°." E7'=Ế-'l:'=“Ễ*ấỀ`°"'^ MỘT VÀI CẨU MẪU TRONG CÁCH VIẾT THU: Please Send us a copy of... I have seen your advertisement for... We Would be interested to receive particuiars of..: We are particularly interested ín... We lntend to... lt you want further details return this coupon to us with your name and address. I look forward to receiving your literature. We wish to... 9. We would be grateful if you could let us have any docu- mentation on holidays in... 10. Could you let us have_any literature on these tours? it. We are informed by the Tourist Board that you publish a list of recommended hotels in the area. 12. We should be obiiged if you would forward further details of your holidays ỉn... together with their cost to us at the above address. ." F'lF"ẳ=“F"`*[`JT“ 9°
 14. 14. 20 Vui lòng gửi cho chúng tôi một bẳn Sao của... Chủng tôi đã Xem quãng cáo của ông Về... Chúng tôi muốn nhận được những chì tiết vể... Chúng tôi đặc biệt quan tâm đêln... Chúng tôi dự định Nêlu ông muôịn nhiều chỉ tiết hơn hãy gữi phiểu này về cho chúng tôi cũng với tên và địa chì. 7. Tôi mong chở nhận..được tài liệu của ông. Tôi mong ước 9. Tôi sẽ bìêlt ơn nêlu ông có thẽ` cho chúng tôi bài lìệu hướng dần về nhftng kỳ nghỉ này Ở... `” 10. Ông có thể để cho chủng tôi có những tài liệu về những I chuyển du lịch này không? 11. Chủng tôi được thông báo bởi ban du lịch mà ông đã Công bố một danh sách về những khách Sạn được giới thìệu trong Vùng này. 12. Chúng tôi bỉẽŕt ơn nếu ông sẽ gữi nhiều chỉ tiết hơn về những kỳ nghỉ của ông ở...Cùng với gíá cả cho chúng tôi Ô địa chỉ trên. ' W Ẻ==t°-“`ti=`.c*°.**"Ế"' THẢ LÒI YẾU CẨU Syndicat Cl'lnitiatÌve de Dôie, 1, Place de la Victoire, 39000 Dôie. Mr J. Downing, 3, Pebble Mill “Road, Chester, CHS 4TT, Cheshire, England Our ref. TY/PJ 15 April 19..
 15. 15. 21 Dear Sir, ln response to your latter of the We are pleased to enclose our literature. This will give you all the necessary information on tourist accommodation as well as the ex- cursions and leisure facilities available in our region. We regret however that we are unable to arrange book- ings. Please contact the proprietor of the hotel or gite rural directly to arrange reservattons. Yours faithfully, The Director. Dear Sir. ln reply to your Ínquiry we are pleased to enclose the brochure on our new tours. We have a special offer oi a day guỉded tour of all the chateaux of the region accompa- níed by a bìlingual guide. The price includes tavel and tull board. We are sure you will iind Ít attractive. But our bro- chure Contains holidays to suit everyone. Do not hesitate to contact us for further details. We will ° be pleaised to provide any extra information you may re- quire. Yours fithiully, Syndìcot d'ŕrtitỉotiUe đc Dôle, I, Place de lo Vảcroỉre, 89000 Dôle. , Ông J. Douĩnỉng, Sồ' 3, đườrtg Pebbẳe Mill , Cheater, CH3 4TT, Chesìtãre, Anh
 16. 16. Tìtom CỈLÍÊIIJ. TYfPøĨ 15 tltớftg 04 năm 19... Títưo. Ông, . Ðềl đớp lại lá títư của ôltg Uể...cÌttEitg tôi Dui lòng gứi kèm tìzeo tài liệu CIỄG`CÌ1tÍfIgtÔỈ. Toả Ziệu này sẽ cho Ôrtg tẩt cả nftửng tftông tin Cồi”! ÉĨZỄÊIÉ uể sự tiện nghỉ dư Ỉịch củtzg như Itftửitg cuộc đu zlgoạit oà nìtửng phươrtg tiện có sẵlt ở llzlrtg chtlizg tôi. Tuy rthiên clttírtg tôi bỉêlt rằng cìltíng tôỉ Ìrítông có khả nong đế' sấp xêlta'-đợt cítô trước. Vizi lòrtg liên lạc Dớt ởn.g Cĩtủ của Ìeítách Sort Itoạc nltờ rtghấ Ổ' mỉềit quê trực tiêp để đật Chỗ trước. Clrcìn thàrtìt, Giám đôŕc Kínlt gừi ôrtg, Ðể' đáp lại yêu cẩu của ỏng cìtúng tôi Uuỉ lòng; gửi kèm tĩzeo rập sríclt mỏng uể những chuyê°n du lịcft. ntới ctĩo clrrỉizg fôả. Chúĩlg tôi có giám giá đặc biệt Dề ĩnột cỈtuyêIn du Zịclt có rtgưởỉ hướrzg dẫlz troizg 5 ĩzgủy đôii Uởtẳ tâft Cở rtítiĩlzg lâu đời ctỉo Uùitg này được trợ giúp bởi một người hrcớitg dẫrt Uiíêìt du lịch biê°t-rzóỉ [toŕ tltứ ỄỄÊIfIg. Giá cả Ìeểd cả đã đu lịch Dà trần cơnt. Clttỉrtg tôi Cllẩc chẩlt rằng các ông sẽ nÌtậr1*fÌtâjI nó hốp dỗit. Nhưng tập sríclz mỏizg của chúng tôi có những kỳ nglzẳ títícìt hợp Uớỉ tâlt cả mọi Yzgườŕ. Ðtĩng do dự để Iảên lạc Uớỉ cítriitg tôt để) có tflẽm nltửng chỉ tiệlt. Chtỉrtg tôi Lruŕ lòng để) cultg cập bLĨ^t kỳ tlzỏng tảit nào mà Ôrtg yêu cần. Trăn trọng,
 17. 17. 23 1. This WỈII : đây sẽ 2. . Bookỉngs : sự đặt trước 5. To enclose `: gửi kèm theo 6. New tours : những chuyển du lịch mới 7. 5 -vv day tout' : chuyến đu lịch ương 5 ngày, 8. Tour : chuyến du lịch 9. Special offer : giảm giá đặc biệt; 11. 'I`reva1 : đì du lịch 12. Full board : tiển coin trọ đầy đũ 13. Information : thông tin 14. May : có thể TÙ VỰNG: Ì. Nơi ăn Il 2. Đẫn địa chí 1' ac0ư'1m0daũm g_ Quãng cao 2. .to address 4. giá †rạn gõi 3. advertisement (viết tất: ad). 5. Đặt chỗ †rước 4. all-in price- 6. Ðặf chỗ trước, sắp xễp đẵ đặt 5' to book- trước 6. to arrange reservattons. to ar- 7. Liên lạc với người não đã .rmge b0°ki"gs' 8. ĩạp Sách mống 7. ÌO OOIIỈHGÌ SOỈIỈĐOBG. g_ gằn ,ao 8. brochure. lo. Tăi liệu 9- 8 WY- 10. literature ti. Du lịch hạ giã ll» Bcũnũmy ÍOUF- 12. Gửi kẽm theo 12. toenclose. 13. Tiễn ãn Ữ đẫy đũ 13. fill board. I4. Nhiễu chỉ tỉẫt iI_ưn, nhiều thông 14. further details, further particu- tín cụ thổ llliri. lars °
 18. 18. 24 E5. ẸỄ iii lẵrli sẽ Irạữi lrớng ẩn 15. guỉded tour. tỏ. W nịlrl 16. holiday(S) U. ỀẾ tin 17. to give information tư. Hịt tin Ị` 18. a piece of information. W. 'ñẵiaủ lỉi ụễt tễ 19. international reply 10. ti 20. Journey. - Et. mi giu tẵưe 21. leisure. 22. ll'ị trí , 22. site. 23. en Hẵt, daữũg chỉ rỉẫi cụ flia' 23. details. particulars. 24. Lãn lltẫ Ịiùạeti 24. to plan. 25. Yâu ần 25. to require. Ỉịá. Ĩrỉ [ịìii 26. reply 21. 'trễ lại_ỊỆrt Ểiiễl 27. to return a coupon. aitr rập as. santa riễree nnn 14, nle des Saules, 75015 Paris Ngày 12 tháng 04 năm 19... Kính glẵtí ông, chúng tôi có kê' hoạch trải qua những kỳ nghĩ CIĨIB. chúng tôi ớ vũng của ông trong mùa hè này. Xin vtlỉ lòng gtìí cho chúng tôi một đanh sách vể những khách Sạn 2 Sao Ở f-hành phổ ctìa ông. Chân thành, B”. 1. Tôi (chúng tôi) gĩĨtí kètital một bì thư có sẵn địa chỉ. 2. Chúng tôi muôŕn nltận tập sách mỏng mới của ông về những kỹ nghĩ (đu lịch} ỡ Hoa Kỳ. 8. Những sự đặt trước được Sắp Xêŕp trực tiếp I bỡi ông chủ khách Sạn có phải lđtông? 4:. Vui lòng gữi cho chúng tôi nhiều thông tin chỉ tiết hon về chuyẽơn du lịch này. 5. Giá bfọn gói có tính giá đỉ du tịch và giá ăn ở không?
 19. 19. Tháo mão về giá ách sạn YẾU CẦU Dear sir, We wish to holiday in Lianfern this year. We would be grateful if you coul.d let us have your rates for a double room with twin beds and bath. Yours faithfully. REPLY Dear Sir, thank you for your Ìnquiry of Our rates for a room with twin beds and bath are Ệ per night. This includes English breakfast. All our rooms are equipped with colour television and adirect dialling telephone. Yours faithfully, Kínít gửi ông, Chủng tôi mong IĨƠC đì nghĩ ở Lrortfern trong năm
 20. 20. tray. Chúng tôi sẽ biêlt Ơn nếu ông có thể cho Chtirrg tôi có nízửng giá cở uể phòng đôi Uởi giường đôi oà phỏng tắnt. ` Chân thánh, TRẢ LỜI Thưa Ôrzg, Cảm ơn rtfrững yêu cầu của Ông Dể... Giá cả của cìrủng tôi cíto rrtột phỏizg có giường đôi oà phông tắm ZỜ...đÔ lo mỗi đêm. Giá này Ìaể° cả bửa ăn sártg theo kiểu AIZÌE. Tđŕt cả phòng của clltíng tôi được trong bị Đới ti Ui màu Dò điện thoại gọi trực tỉêỉp. Chân thành, DỄ NGHỊ Dear Mrs McPherson, My wire and I, together with our two children, would like to stay in Glenloch for a few days and wondered if you could let us know your charges for the Summer season. My wife and I would prefer aựdouble bed. The children could share a room. Please let us know what facilities you pro- vide. Yours sincerely. REPLY Dear Mr Pantann, Thank you for your lnquiry about my terms for the 19.... season. The daily charge for tilvo rooms would be Ệ linen included. I can offer a reduction for stays longer than one . Week.
 21. 21. There is hot and cold running water in all bedrooms. 1 regret that I cannot accept children under 6 years of age. Yours Sincerely, Gửi bờ. McPherson, Vợ cria tôả UỞ tôi cũng Uởi hoi đức con của chúng tôi, muỏfn Ở lại Ở Glerrlocìr trong oài ngày Urì đã tự [tỏi rtếtr bd có tìrể cho chúng tôi biẽlt giá cả của bà uể mào hè, oợ tôt UỞ tôt mrlôin một giường đôi. Nhửng đức con cũng cllung một pìtòrtg. 'Vui lòng cho chúng tôi biết những pltương tiện gi mà bà cưng cốp. Chân tìrònh. TRẢ LỜI Ông Prrntortcr thân. mêln, Câln On yêu Cẩu cria ông Uề nhrbtg giá cả của tôi trong mrìo năm rzăln 19..- Giá CỐ [tong ngày đổi uóỉ nhữzg phòlzg hoỉ ngtỉtồỉ ỡsẽlờ.. đô takểcăkhăn ben Dàm trăỉgỉường. Tôicỏ thểgíăm giá nếu ô` làu hon nhột tuốn. Có nước nóng oo nước lạnh ỡ tđlt cả các phòng ngủ. Tôi tìêlc rằng tôi không thê° chập nhận những đứa trẽ dướí 06 tuổi. ` Trân trọng To holiday : Ði nghĩ Per night : mỗi đêm English breakfast or cooked breafast : Bữa ăn sáng Anh Dear Mr_S McPherson : thưa bà McPherson Wondered ìf you could : Tôi tự hỏi nếu bà có thể To provide _: cung cấp ° Facìlỉtìes : những phương tìện Ỉ"'.°°ẾJ'!'=“F*°!`°!“
 22. 22. 8. 9. 10. 11. 12. 13, 14. 28 Yours Sìncerely Z trân trọng Terms : giá cả Daily Z hàng ngày Would be : sẽ là Linen : ra và khăn trãi bản A Stay : Ở lại , Under 6 years of age : những dứa trẽ dưới 6 tuổi MỘT vÀ! MẪU CÂU TRONG CẢCH vlỄT THƯ: 1. 2. 5" ."' 10., 11. I would also be grateful if you would let us know whether you have any Vacancies for thì_S period. As our holidays are flexible, we Would wish to arrive before the high season. We would be interested to receive particulars of your charges. ` iwish to spend a week in... Could you let us know what leisure facilities the hotel pro- vides? Our weekly term s. are advantageous. We have received your for... The rates for the family package will remain effective until and include VAT. ' Unfortunate'ly, we are obiiged to add an extra charge of 5 *Yo for payments by credit card. We are forwarding a.copy of out guide to under separate cover. _ We a flow a discount of 10°V‹› forgroupbookings. H Tôi cũng sẽ biết ơn nêlu ông cho chúng tôi biêịt Ông có những phương tiện nào trong giai đoạn này hay không.
 23. 23. -10') 29 2. Vĩ những kỳ nghi của chúng tôi là linh. động, chúng tôi mong muốn đẽin trước giữa mùa này. 3. Chúng tôi muốn nhận những thông tin cụ thể về giá cả của ông. 4. Tôi mong ước trãi qua một tuần Ở... 5. Ông có thể để cho chúng tôi biết những phương tiện trong giờ rảnh nào mà khách sạn cung cấp? Những giá cả hàng tuầggn thĩ thuận tiện. Chúng tôi đã nhận được để nghị của Ông vể... 8. Giá trọn gói cho gia dinh sẽ duy trĩ có hiệu quả cho đêln ...Và kể cả thuê, giá trị gia tăng. 9. Iễiĩông may chúng tôi buộc phải thêm giá 5% đổi với những người trả bằng thẻ tin dụng. 10. Chúng tôi đang gửi một bản Sao hướng dẫn của chủng tôi dêIn....dưới sự hỗ trợ riêng biệt. ` 1 1. Chúng tôi cho phép giảm giá 10% 'đổi với nhóm đặt trước. is YÊU CẨU Dear Sir, Your address has been given to me by the Tourist Board. l would be grateful if you could give me some infor- mation about your accommodation. We are a family of five with 3 children aged 4,10 and 12 years. Our young son could share our room while the 2 girls could share a room with twin beds. We would like one of the bedrooms to have a bathroom and toilet. l would also like to know your rates for full board for the month of June. é Yours faithfully, REPLY TO AN INQUIRY Dear Mrs . Thank you for letter of ....We can offer rooms with or g
 24. 24. without bathroom facilities. All “our rooms have twin beds. Children under 5 are allowed to share the parents room. A Spare bed is supplied at no extra cost. if you intend to stay in our hotel at the beginning of June you will be able to take advantage of our off-season rates. These are guaranteed until the 15th of June. We enclose a copy of our tariff. Thank you for your interest in our establishment. Yours Sincerely, ịilllụìniuùậllulnnnậlqụurululllỉỉùậỉỉỉí Thưa Ông, Ðịa chi của ông đã được đưa đến tôi bởi...bon du _ZịCÌ1. Tôi sẽ biêlt ơn rrêlu anh có thểì cho tỏi oài tìzông tin uể nơi đrt Ở Ctẵo`ông. Chiúng tôi là một gia đỉnh có 05 người bo trề 04, 10 oà, 12 tuô°f. Con troi trě nhrỉlt của chúng tôi có thể dùng Chung phòng chúrtg tôi trong khi dó hoi đứa con gái có thể) dừng chung một pltòng đôi. Chủng tôi muốn một trong những phòng ngủ có phòng tẩm ot”: nhà Uệ Sinh. Chúng tôi cũng muốn biết những gíá cở' của ông cíto toán bộ chỉ phi trong thdng 06. Trân trọng, TRẢ LỜI YÊU CẢL' _ Thưa bd cảm ơn lá títzzcrẵo bờ Uề.... Chúng tỏi có thê° giảm giá những phòng kìrông có nltửng phtửritg tiện pitòng tắm, tâft cả phỏng Cảo chúng tôi có giường đôi. Nìtững đức trẽ dưới 05 fuốli được cho phép dring Chung phòrzg Uởỉ bôi mẹ. Một giường trôịng được cung cốp mà không pltđf frd thêm tiền ìtêlu bạn có dự địnìt Ở lại khách sạn của Chủng tỏi UỞO đầu tháng 06 bạn sẽ có Ìehđ ncỉrtg được ưu đăi giám giá trong mùa oăn khách của clttirzg tôi. Điểu này được báo đâm cho đêln ngày 15 tltáng O5. `
 25. 25. Cltríng tôi gửi kèm một bản photo uể bâng giá của chúng tôi. Câm ơn sự quan tâm của bà uể tÔ° chức của chúng tôí. Trê rt trọ ng, YẾU CÂU Dear Sir, I wish to spend a few days in your resort. Please send me details of the charge. of the different camp sites and the facilities they can offer. Yours faithfully, Tôi mong muốn trải qua một Doi ngày ở khu rtghấ mát của Ông. Vuí lỏng gửi cho tôi nhI2ng.ŕỈtôrtg tin chỉ ŕiêft uể giá cả oà n`hửng Uị trí trại khác nhon oo những pltương tiện mà họ' có thể cung Câp. Trân trong has been given to me.” Ðã dưa cho tôi accommodation: Nơi ăn Ở rates: Giá cả full board: Tổng chi phí' parents' room: Phòng của cha mẹ Spare bed: Giường trống at no extra cost: Iũiông tính thêm tiển off season: Mùa Văn khách guaranteed: Ðược bảo đảm 10. tariffz Bảng giá Ễ°P°?`l57=Ễn!'“Ễ°!*`*!“
 26. 26. 11. 12. 18. establishment: Tổ chức resort: Khu nghi mát ì camp Site: Vị trí trai TỪ !ỰN.G: .'să,"õaj:n'e“~Ệ.ĩa.*ęTogT“aFE›”:°?°r*s`›~:=~ẽ*°!~*7“ 22. 23 Ơ 24. Giã thuận tiện Được cho pllẽp lẫm lpllõngl Giã cã Bữa điểm tầm nllę Hằng ngây Điện thoại trực fìẫy Giẫm giã Phăng đối . Bữa ăn sắng l`-lnlr Giã thềm Giii về phia Nhôm đặt trước . Giữa mũ! Kẽ' cầ . Phương liện trong giẽ' rẵnh Khăn vì ra lrẵi giriỡng . Mùa vẵng líhãch . Mỗi đêm . Sẵn chơi . Cung cẫp iii lệ. hạng Khu nghi măt Chì phí tlịclr vụ 32 rỵgixgrrỵgfxgfsạ-id.-L-5-LA-L-JI-B-l(Dm°'~ÍO3<JìclỀbCaJfNJf-5 :'=“F-'-7!`=.=“.°f-fJẺ=°Z"F"!-":'='F*'!`°'°`!=7` ° ° ° ` ` " advantageous price. altlwed. bath(room}. E ciiargeis). continental breakfast. daily. direct dialling telephone. discount. double room. English breakfast. BXÍTET COSÍ, extra charge. to forward. groijp booking. high season. included. leisure facilities. linen. (U.S.) linens. low season. per niht. pitch. to provide rates. resort Ù service charge.
 27. 27. 33 25. Phỏng đơn 25. Single room. 26. Ĩrẫì que một lrỹ nghi hẻ [những ~26. to spend a holiday (holidays). li nrilil 27. Sự li lại 27. a Stay. 28. Tận dụng 28. to take advantage of. 29. Bắn giã ' 29. tariff. s 30. Giẽ cầ 30. terms. _ ẵl. Gilñng đõi * 31. twin beds. Bill TẬP A. DỊCH SANG TIẾNG ANH Í. Chúng tôi không có những nhà lưu động trong thời gian này. ' ` _ 2. Những phương tiện trong giờ rảnh nảo mà khách sạn cung cấp? ' 3. Chúng tôi cho phép giảm giá 10%( một sự giảm gia 10%). 4. Tôi sẽ biêịt ơn nếu ông để cho tôi biết.. . Thưa Ông, Vui long cho chúng tôi những thông tin chi tiết về những phươrtg tiện được để nghị bỡi ổ chức của ông. C. 1. Tôi. 2. 'Prải qua. 8. Nếu' . 4. Có thể isẽl. 5. Sẽ . 6. Đôi. 7. Chân thành. T
 28. 28. 34 II Đặt tlìíớe nơí ăn Ữ việc xác nhân yà thay đỗi slị đặt ellô trước ` sự ĐẶỈ CHỖ Tnưỏc Dear Sir, Will you please reserve a` room with single bed and shower for me for the period from 7tl1 to 14th October. Kindly confinn the booking by return. CONFIFIMATION Dear Sir. - Thank you for your letter of We have reserved the accommodation you require, namely a room With single bed and shower for the period 7th to 14th October Ínclusive. We look forward to your arrival. Ông oô nui lòng đặt trríớc mt phòng °Có giường đơn
 29. 29. ud phòng tẩm có Uòỉ hoo sen cho tôi trong thời gion tử ngày 07 đêln rtgẽry 14 tháng 10. Xiri Uni lòng pltúc đáp xác nhận oỉệc đặt phòng trước cảo tôi. SỰ XÁC NHẬN Thưc Ông, Ccim Ơn lá thư của Ông uể... chúng tôi đã đặt nơi đn ở mà Ống yêu cầu, là-~ một plròng có gìườrzg đơn oà phòrrg tấm có Uòi hoo sen trong thời giort tử ttgày 07 đêln ngày 14 thdrtg 10. Chúng tôi. mong chờ ông đêln sụ ĐẶT †nuóc Dear Sir, We are organising a coach tour of the West Coast for a party of 44 plus driver for the first two weeks of August. We would like to make a reservation for 20 double rooms and 5 single rooms, all with bath. We trust our booking wiil qualify for your group reductions. Please inform us as to the de- posit you require. CONFlRMATl0N OF PROVISIONAL BOOKING Dear Sir, Thank you for your letter of concerning a provisional group booking. ' We are pleased to confirm that we have booked 20 double rooms with bath. Unfortunately all our single rooms with bath are taken for the period you require. We have provisionally booked 5 single rooms with shower and hope these wiil be satisfactory. We do not usually give discount for group bookings in August but weŕare willing to provide the driver's room free oi charge.
 30. 30. .Ũ°?`l5=`=Ế"!f*F'°!`°i-Ì" Thưo'ông, _ Chúng tôi đang tÔ° Chức một chuyêỉn đu lịch bằng xe buýt biể bờ biển phia Tây cìto một ỆJrLÔ°t` tiệc 44 người Cộrtg Uớỉ toi xê, trong 2 tuâiz đầu của tìtáng O8. Chúng tôi mưôŕn đợt trước 20 giường đôi ud 05 giường đơit, tốt cri đầu có phòrtg tắm. Cítzỉrtg tôi tin Uỉệc đặt trước của chúi'tg tôi sẽ làm cho cdc ôrtg giâm giá cho Cítúng tôi. Vui Zòĩzg thông ỒCỈO`CỈLO chúng tỏi để đặt cọc theo yêu Cẩu của cdc ỏng. " SỰ Jcấc NHẬN VIỆC ĐẶT TRƯỚC TẠM THỜI Tírưo Ôn,g, D Cdm ơn lá thư của Ôllg uể... Diệc đặt trước tom thởi CÌỊO nhỏm. Clrríng tôi Uni lòng xdc nhận rằng chúng tôi đã đột trước 20 pìtỏrtg đôi lcỏ phỏng tẩm. Kítông may tớŕt cả các phòng đơn của Chúng tôi có phòng tắm đã có khách trong thời ‹ĩiê`m ông để nghị. Chúng tôi tạm thởi đặt trước 05 pìtòrtg đơn có Đòi `tắm hoo sen Uà hy Uong chúng sẽ Joni các Ông Uửo ỷ. Chủng tôi không thường xuyên giám giá cho nhửltg rthóm đặt trứơc trong thdng 08 nhưng chúng tôi sẽ sẩn sàng cung câp phòng tái xế miễn phí. Will you please reserve: Ông có Vui lòng đặt trước from 7 to 14 October: 'Pữ ngày 07 dêịn ngày 14 tháng 10 kindly: Tốt bụng “ D by return: Trả lờì accomodationz Nơi ăn Ở to require: Yêu cầu namely: là, là inclusivez Bao gồm
 31. 31. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 37 to look forward to: Mong đợi coach: Xe buýt for; Cho, trong khoảng to make 8. reservation: Đặt trước all; Tất cả as toầ Vể deposìtet Ðặt cọc provisíonalt Tạm thời QA these WỈ11 ble. Satỉsfảctory, Chúng sẽ vừa ý are Wỉĩlìng to: Sẵn sàng để i free oÍ` charge: Miễn phí MỘT vẢI MẪU CẦU TRỌNG CÁCH VIẾT THƯ: 'l. 2. 3. 4. F' -*‹09°.`I I am writing to confirm Our telephone booking ot 17 April. We Shall be grateful ÍỈ you Could reserve the Executive suite in the name.0f Micheloi. We wonde red Whether you have any rooms vaCar'lt`for the 1st week Of April. _ Mr Depontiwili require a Suite with 2 bedrooms and a Single bedroom On the Same floorơfor his Secretary. i have reserved the accommodation as requested. Mr . would greatly apprecăate it Ít y.0u could let him have his usual_ room. ' _ I shall be` giag to have an early reply so that l can complete Mr Greene'S frạvel arrangements. An additional charge is payable for We regret any inconvenience this might lìave caused you. Kindly forward a repeipt for the deposit. You may`be S`Ure that everything possible will be done to make yotlr stay ag_reeable. Ơ
 32. 32. 38 1. Tôi đang víêlt để xác nhận việc đặt trước qua điện thoại của chúng tôi ngày 17 tháng 04. Chúng tôi sẽ biêit ơn nẽiu ông dành phòng cho theo tên người đặt phòng Míchelot. 2. Chúng tôi tự hõi ông có những phòng trôing trong tuần đầu tiên của tháng 04 hay không. Ạ 3. Ông Depont sẽ để ngh`ị một dãy phòng. với 02 phòng ngủ và một phòng ngủ đơn trên cùng tầng cho cô thư ký của ông ta. 4. Tôi đã dành nơi ăn Ở như đã được để nghị. 5. Ông sẽ rết cầm kích nê'u ông để cho ông ấy có một phòng bình thường. ' 6. Tôi sẽ rất vμì lòng để có câu trả lời Sớm để tôi có thể hoàn tẩt những sắp Xếp về chuyển đu lịch của ông Greene. 7. Một chì_ phí thêm có thể đựơc trả cho 8. Chúng tôi lẩy làm tiếc bất kỳ bất tiện nào nó có thể gây _ ra cho ông. 9. Vui lòng gửi bíên laì đặt Cọc. Ọ 10. Ông có thể chắc chấn rằng tất cã mọi thứ có thể được thực hiện để`1àm cho sự 'Ở lại của ông vừa ý. HỦY lảó Bỏ sự ĐẶT THUỐC Dear Sir, Two weeks ago l asked you to book me a room for the week 3 to 10 July. `Unfortunately my wife has suddeny fallen ill and it will be impossible for us to travel to as planned.We would be obiiged ii you would cancel the reservation and refund the deposit. ` With apologies, Yours faiihfully.
 33. 33. HOTEL FULL Dear Sir, Following your letter of relating to the reservation of 2 double rooms I regret to inform you that we have no rooms vacant for that date. However I have passed your letter on to a hotel of similar quality which is on tiìe same road. They may be able .to aCc0.mmodate you. We are sorry tilat we are unable to accept your booking. Yours faithfully. Haì tucìntrưóctôicóhỏiôngđể‹Ĩặt”t11AAeccIzotôimột phòngtroĩzg tuân từngày Oỡđál ngòy 10thtÍ3Ig07. Không may, Uợ của tôi đột nhiện bị bệnh oà điểu đó sẽ làm cho chúng tôi không thể.đÍ du lịch đển... nhưđã dự định. Chủng tôi. sẽ biết ơn nếu ông hủy bỏ sự đặt trứơc Dà hoàn trở tiển đặt cọc. với những lời xin lỗi, Trân trọng _ KIIẢCH SẠN HỂT CHỖ Thm ông, Khách Sạn đã hết chỗ thm ông, theo lá thư của ông . Uể...liên quan đến Uỉệc đặt truóc 02 phỏng rỉôi. Tôi lấy làm tiếc để thông báo cho .ông rằng chủng tôi không Còn phỏng trống trong ngày hõm đỏ. Tuy nhiều tôi M chuyển thư của Ông qua nlột khách sạn có chẩt lztợng tương tự năm trên cùng đường. Họ có thể có chỗ cho ông. Chúng' ~tÔi xỉn tỗi chúng tôi không thể chẩp nhận Diệc đặt trước của ông. Chận thành
 34. 34. 40 sự XÁC NHẬN ĐẶT Tatlldc Your terms for 2 rooms overlooking the sea, narnely E ` daily per person are perfectly acceptable. I Would be .grateful if4y0u*would reserve the rooms for the 24-31 Au- .gust . We expect to arrive at about 6 o'clock on Saturday after- noon. i enclose an International Money Order for F to Cover the deposit. A in reply to your letter we confirm the reservation of a single room for 3 nights from the 13 October. We Would be grateful if you would forward a deposit of F to confirm Giá cả của ông cho hoŕ phòng nhìn ro òỉể'n, là ...đô ZEE mỗi ngày cho mỗi người là có thể chẩp nĨ1ận`được. Tôi sẽ biết ơn nêlu Ông dành cho những plzỏng này tử ngày 24 đến 81 tháng O8. ' l Tôi hy Uong đến Uào khoảng 6 giở chiểu thứ 7. Tôi gửi kèm một phiếu chuyển tiển quôlc tế trị giá... franc ‹Ĩê° . đặt cọc. . - . Ðể trà lời thư Củoông tôi xác nhận sự đật trước một phòng đêm clio 08 đêm từ 13 tháng I 0. Chúng tôị biết on nê'u ông gửỉ tiển đặt cọc trị gảá...fronc để xác r1hậ.rI Diệc đặt cọc. ` ' ' ' sụ ĐẶT THUỐC dun TELEX . PLS BOOK 'I SINGL ROOM 3 NIGHTS 13 Ĩ0 15 OCT. MR. LUXES SALES MANAGER CONFIRM SOON EST HOLDING 'I SINGLE ROOM 13 T016 OCT. DEPOSIT CONFIRMS WÍTH THANKS. Vui lòng đặt trước một phòng dơn từ 13 đến 15 tháng 10. Ông. LUKES quản lý bản hàng xác nhận sớm nhất.
 35. 35. Giữ một phòng ddn tù ngày 13 đến ngày 15 tháng 10 xác nhận đặt cọc, cám dn. 1. 2 Weeks : 2 tuần 2. Ask: hối _ 8. My Wife having Suddenly fallen Ỉll : vợ của tôi bị bệnll đột xuất 4 Planned : đã lên kể hoạch 5 Refund the deposit : trã lại tiển đặt cọc 6. Apologỉes : những lời xin lỗi Ạ - 7. Hotel was ftlll : khách sạn đã đẩy chỗ 8 No room Vacant : không còn phòng trống 9 To expect : mong muốn 10. International money ordeŕ : phỉêlu đổi tiển quốc tẽ' 11. PLS : viết tẩt của chữ Please: làm ơn 12. Soonest : sớm nhất 18. Deposỉt conñrrns : sự xác nhận đặt cọc TỬ VỰNG: l- cõ “hỗ 'lil' 1. to accommodate 2~ dctt FỊIĨ thấm 2. additional charge. ẵơ Xín lồi 3. to apologize. 40 sã? XẾP 4. to arrange, to make arrange- ments. 5. Như đã để nghị 5. as requested. 6. cõ sẵn 6. available (chambre) Vacant. 7. chỉ phỉ tiặfirlrỡc 7. booking charge. 8. Ĩrẫ Iỡí, †rã lại 8. by return (of pest).
 36. 36. 42 9. Xoã lili 9. tocancelị IO. Du lịch bẵng ra buýt 10. coach tour. Il. Tiễn đặt cọc 11. deposit. 12. ĐỂ, trỗ tiễn đặt cọc 12. to leave (to make, to pay) a deposit. 13. Hoãn trễ tiễn đặt cọc 13. to refund a deposit. “ 14. Hy vọng 14. to expect. 15. Ĩẵng nhì 15. floor. ló. Miễn phí 10. free of charge. I7. Ði được đặt trlrỡc 17. full booked, booked up. 18. Bẫf tiện 18. lnconven_ienCe. 19. Tạm ?hỡi 19, provisional. 20. Một cích tạm †hỡi 20. provisionally. 21. Ngông cllỡ 21. to lock forward to. 22. Ay lì, li 22. namely. 23. Nhìn xuống 23. to overlook 24. ĩõì sẽ biễt ơn nễư ông 24. lwould be grateful .if you woỉjld. 25. Buõl tiệc 25. party. 26. Ghcryẩn qua 26. to pass on. 27. việc đặt †rước tạm †hỡi 27. provìsìonal booking. 28. Chuyển liễn 28. to transfer money. “ 29. líõí tắm hoa san 29. shower. 30. Đặt frlíỡc qua điện thoại 30. telephone booking. 31. Ðũ ithẫ năng 31. to qualify for. 32. Biên lai 32. receipt
 37. 37. 43 Brit TẬP A. DỊCH SANG TIẾNG ANH 1. Vui lòng đặt trước những phòng đôi theo tên ngỉỉời đặt cọc Prot. 2. Iỉllống may chúng tôi không còn phòng trôlng trong tuần này từ ngày 24 - 28 tháng 7. 8. Vui lòng xác nhận sự đật trước bằng cách trả lời qua buu điện. 4. Chúng tôi lẩy làm tiếc để thông báo cho ông rằng chúng tôi không có khả năng để đến dể...như được mong muôln. 5. Chúng tôì sẽ biẽŕt ơn nếu ông hủy bõ sự đặt trước này. B. I. Chúng tôỉ có kể hoạch ở tại khách Sạn của ông .trong vài ngày. 2. Cách 'đây 02 năm tôi đã trải qua một tuấn rất thú vị Ở chỗ trọ và những bữa ăn sáng mà ông đã phục vụ. 8. Tôi đã víêŕt cho ông cách đây 02 tuần. 4. Tôi muốn trải qua một tuần ỡ chỗ 'trọ và những buổi ăn Sáng do ông phục vụ trong suốt kị-`I nghĩ hè này. '
 38. 38. 44 Thuê một căn nhà hoặc một căn hộ TÌM KIẾM Noi ĂN Ỗ TRONG KỲ NGHỈ l.P. Richard & P.Swaine, Estate Agents. Hanley House, Renton on Sea., RE2 06W. Dear Sir, p I intend`to spend a fortnight in with my family next Summer and am Seeking furnished accommodation in the area. - I would be grateful if you could recommend a property which Would suit a family of four. We should prefer a 3- bedroomed bungalow near the sea but vx'ouid no exclude a suitable flat otr Other self-Catering accommodation. Yours faithfully.
 39. 39. 45 I.P. Richard & P.SLUoảne, 08 tháng 05 năm 19... Nhân Diên bốt động Srỉrz, Hanley House, Rerrton on Seo, RE2 OSW. Th ưa Ông, Tôỉ dự định tr`cỈỉ guo 03 tuần Ở...UỚỉ gio đìrlh của tôắ Dào mùa hè tới ud tôi' đang tìm kiêm m.ột nơi đn Ở có Sẵn đồ đạc ở trong Dừng này. Tôi sẽ bỉêịt ơrl nêịu Ôrỉg' CÓ thê°giớỉ ŕíliệu CÌZO tôi một nơi mà nỏ thích hợp cho gia đĩnlt của tôt gổnz có 04 ngưởỉ. Chúng tởì thích một nlld gỗ một tồng CÓ 03 gảrùng ngủ gần biển hơn nhưng Ìzhôĩlg ngoại trử một Cặn hộ thích hợp hoặc một nơi ăn Ở ăn uổng tự túc khác. ` Chán thành.4 LIỀN LẠC VÓI CHỦ NHÀ Dear Madame Richard, We learned from...that you let fully furnished accommo- dation at Falaizes. We would be interested in renting " Les Bouleaux" for the last two weeks in August. Please let us have details of the property and advise us Whether Ít has been let for this penod. Yours sincerely. ỉỉỉỉ-ỉùlẹuậủị-luunuuuuaulhulặáỉllllậỉllỉ Thưc Bà Richard, Chúng tôi đã nghe rắng bà để một nơi ăn Ở có đầy đã đổ đạc tại Foldỉzes. ' Chúng tôi muôln thuê ”LeS Bouleoưx” trong 02 tuần
 40. 40. Udo cuổi th.Cíng 08. Vui lòng CỈZO cfttỉng tôi nhửĩlg thông tản chỉ tỉêít uể izơí này Urì CÌLO chủng tôí biết nó có trong thởi gỉdn- này hoy không. ' Trân trọng, TRẢ LÒI TỦ CHỦ NHÀ Further to your inqụiry about the possibility of renting “Les Bouleaux" for two weeks in August, we are pleased in inform you that the bungalow is still available for this pe- riod. My terms are Francs per Week. An advance payment of 25 % is payable on reservìng, the balance to be paid on arrival. Terms do not Include electricíty and gas but linen, cooking, Crockery, Cutlery and Cleaning facilities are sup- plied. The property is cleaned between lettings. I will be happy to supply further particulars as requi.'ed. Thêm Udo yêu cầu của Ông uể khả năng có thể thuê một '°I:es Bouleoux” trong Ĩloí ttěầrz Dào Ềhárzg 08, chúng tôi Dui .'-nứng t'hông báo cho Ôìlg rồng IIÌZCÌ gỗ một tầng này Uẩn CÓ sẵit. Giá Các tôi là ...franc mỗi tuồn. Trở trước 25 % khi dạt trứơc, phần còn lại được trở UỞO khi đêln. Giá này không boo điện UÒ gas nhmlg boo khăn trái gảường ud khán bàn, Diệc nấu nướrzg, Cìzén bát, ly tách, doo-nĩa Dà nìtửng phương tiệrt lot& cĩzừỉ Củllg được cung câp. NÌZỞ này được Zua Chùi gỉửd nízửrlg lần cho thuê.° , Chúng tôi sẽ sẵn sàng Cung cốp 'nhiểu thông tin cụ thê° [Lơn khi được để nghị.
 41. 41. 47 1. Estate Agent: Nhân viên bất động sản 2. Property: Tài Săn 4 3. Suit: ThÍch^hợp, vừa 4. Should: Nên 4 5. Bungalow: Nhà gỗ một tầng 6. 3-bedroomeđ: Phẳng ngũ 8 ngườii 7. Flat: Căn hộ 8. Self-catering: Ân uổng tự túc 9. Yours: Của anh, chị " 10. To let: Hãy để 11. TO adyìsez Hãy khuyên 12. Further to: Thêm vào 13. Rentìng: Việc thuê 14. Still available: Vẫn có Sẵn 15. Advance payment: Sự trả trước 16. On-reservìngz Phần còn lại, phẩn dư 17. To be paid: AĐƯỢC trã 18. As required: IQIỈ được yêu cẩu MỘT VẢI MẪU CẨU TRONG CÁCH VIẾT THU: 1. We are writing to you now to Ínquire whether you know ot any property for rent ln the area. 2. M. and Mme Trenez spent an agreabie holiday in your_ Cot- tage last year. 3. I am looking for a flat if possible with lock-up garage. 4. A furnished house near the lndustriai estate would be most suitable. 5. Could you let us have_detaÍls of your terms and conditions?
 42. 42. 48 6. 9. The deposit is non-returnable but is deducted from the 1st week's rent. A deposit of $ is required for the use of the Hi-Fi equip- ment. We regret`that breakages must be paid for. We offer long or short lets. Bây giờ chúng tôi _đang viết cho ông để hõi Xem ông biết nơi nào cho thuê, trong vùng này hay không M. và Mme Trenez đã trải qua một kỹ nghĩ Ở làng quê của Ông năm ngoai. Tôi đang tìm kiểm một căn hộ nêIu có thể có garageị. Một cản nhà đầy đủ đồ đạc gẫn khu dất công nghiệp là thích hợp nhất, tốt nhất. Ông có thể cho chúng tôi biết những chỉ tíêit về gìa cả và diều kiện? Tiền đặt cọc không được trả lại nhưng được khấu trừ từ tuần thuê thứ nhất. Tiền đặt cọc... dô la được để nghị cho sử dụng thìề't bị Hì- Fi. Chúng tôi lẩy làm tiếc rằng những đồ bị vỡ phải trả tiển Chúng tôi để nghị những sự cho thuê dài hoặc ngắn ngày.
 43. 43. - 49 , TÍM KIẾM MỘT CẮN HỘ có ĐÂY Đủ Đò ĐẠC I wiil shortly becoming to work in for about 10 monts. I would be grateful if you would let me know of any fur- nished flats for rent as near as possible to the town centre. I would prefer all modern conveniences (bathroom, fully equipped kitchen) with at least Mo bedrooms and at not more than E per month. Hoping for an early reply, I remain, Yours REPLY FROM A FIEALTOFI (US) Thank you for your letter of lnforming us of your de- sire lo rent a furnished apartment. We are happy to be able to offer an apartment on tiìe third floor of a building near the station. The apartment is in condition and includes liv- ing room, dining room, and 2 bedrooms. lt has all modern conveniences (there is a dishwastler in the kitchen). The monthly rent is $ services not included, and is payable on the 1st of each month. 2 months rent is paid as a deposit on signature of the rent agreement. The inventory will be made on the day the tenant moves into the property. The tenant must give one month's notice of.vacatÍon by registered letter. if you find these conditions acceptable Ít will be possible to view the apartment by ap- pointment. I would be obiiged if you could let us have your decision as soon as possible. Yours.... ACÓEPTANCE l am pleased to inform you that the flat that you offered in your letter of.... is perfectly suitable Mr MarLy has viewed the property^ at my request and found it in accordance with the description and thought the rent fair. ° l would therefore be grateful if you would let me have a
 44. 44. tenancy agreement which I will return duly completed as quickly as possible. Tôi sẽ sớm đêln Zrĩnl Uỉệc ở...trong kìzoâng 10 fhártg. Tôi sẽ biết 071 nêlu ông để cho tôi bỉêŕt bốt kỳ nhửrlg căn [tộ có đấy đủ đổ đạc nào càng gấn trang tâm rhcìnll phôi này cdng tốt. . Tôi thích những tiện nghi hiện dại ÌIƠIZ (phòng tẩm, nhà bếp được trong bị đầy đă) Uớả ít nlzâft 02 pltòng ngủ Uà Ìzìtông quá... đô lơ mỗi tháng. Hy Uong có sự trả lời sớm, tôi Uẩn cậy, Chân thdnít... HỎI ẨM TỪ MỘT ĐẠI LÝ BẤT ĐỘNG SÁN (HOA KÊU Cám ơn lá thư của ông uể ...thông báo của Ông uể nltửng mong lafo của ông để thuê một cdn [tộ dấy đủ đổ đạc. Chúng tôi hạnhphúc để, có thể để nghị một etin hộ trên tầng thú 3 của một ngôi nhà gần n,hà go này. Căn Ìlộ này là một điểu hiện tuyệt ười Dà kể Cở pìzòng khách, phỏng ăn oà phòng ngủ. Nó có tốt cả nhửrrg tảệrz nghỉ hiện đại (có một máy rửa chén bát ở nhà bêjtỹl. Tiền thuê hàng tháng là... đô lo, không kê° nízlĩng dịch cụ, oà được trả uào ngày đầu tiên của tháng. Pltcĩả đặt Cọc 02 tháng tiển thuê khi ký hợp đồlzg tìluê. Bỏng kiểm kê sẽ được làm UỜO ngày người tìlưề đến Ở. Ngưởi thuê phải đưc ro bảng tìlông báo uể kỳ nghỉ của thdng Quo lá thư` bảo dâm. Nếu ông nÌ1ận_thd3f những điểu hiện lady có thể chẩp nhận được tízi nó có tltể được kiểm tro qua một buô`ỉ hẹn. Tôi sẽ biêlt ơn nêiu Ông để cho chúng tôi biết quyết địnlz các ông Càng sớnl càng tốt. Chân thành...
 45. 45. D-Ii-Ir-Ir-l<i3Ơ>NìƠ30Ĩlil~CJ3l'>l-* I-*l-*P-*l--'ll'-*I-^ ỂDỂ3°.`1.ơ5Ễll!Jà` SỰ CHẤP NHẬN Tôi Dui lòng đê° thôrtg báo CÌIO ông rằng cdn Ìzộ mà ông đã để nghị trong ŕìtư,.. là tìzícll hợp rzhốt. Ong Moriy đã kiểm tro, tời sản này theo lời yêu Cầu của tôi Dà Illzận tìzốy ILÓ đúng Uớỉ sự mô tở ud nglrĩ răng tiển thuê rìlĩ thích Ìrợp. Bởi Dậy tôi sẽ bỉêlt ơn IZÊIU ông đê° cho Cízúrzg tôi có một báng hợp đổng títuê nhà md tôi sẽ trá Zạỉ đúng lúc hoàn tâŕt cdng nhanh Càng ỄÔIỄ. having to: Đang phải will be coming: Sẽ đến shortly: Sớm, ngắn, ngay khi period: Khoảng thởi gian any flats: Vài Căn hộ all modern conveniences: Tất cả những tiện nghỉ hiện dại I remain: Tôi vẫn thê' informing us: Việc thông báo cho chúng tôi We are happy to: Chúng tôì hạnh phúc để 1st floor: Tầng thứ nhất building: Toà nhà excellent: Xuất sắc Services: Những dịch vụ 2 months' rent: Thuê nhà 02 tháng rent agreement: Bảng hợp đổng thuê vacation: Kỳ nghi perfectly suitable: Thích hợp nhất - property: Tài sản I quickly: Nhanh chó ng
 46. 46. 52 TỪ VỰNG: 1. Sự trẵ truớc 1. advance payment 2. Khuyên 2. to advise 3. Tẫỗt cẵ những tiện nghi hiện đại 3. all modem conveniences 4. llllirllil cân lìậ 4. (GB) flat; llilỉl cãn hộ. - (US) apartment 5. Phẫn nõn lại 5. balance ó. Phpng vữa đã' tiễp khãclị vữa đẽ' 6. bed-Sitter ngu 1. Đồ bị vỡ y 7. breakage 8. Nhã gỗ một lẵng 8. bungalow 9. Nhã biệt lập 9. detached house 10. Hợp đồng allo thuê 10. lease ll. Mây rữa chẽn băi ll. dishwasher I2. Đúng Iũc 12. duly 13. llhẵn viên tẩt động sẵn 13. estate agent, (US) realtor 14. cõ đã đạc 14. fully furnished 15. Ðúng với 15. in accordance With ló. Hãy đề' 16. to let 17. Tliuầ 17. to rent 18. Garage cõ khoẽ 18. lock-up garage 19. Đưa ra bẫng thông bão . 19. to give notice 20. Bẵng hợp đổng thuã 20. rent agreement, tenancy agree- m,ent 21. lìm kiểm 21. to seek 22. ilguỡi thuê nhã 22. tenant 23. Kiẵm tra 23. to view 24. Kllu đắt công nghiệp 24. industrial estate 25. Thư bẫơ đẫm 25. registered letter
 47. 47. 26. Bẵng cuộc hẹn 27. Trong vũng nãy 28. Thích hợp 29. lhuề 53 26. 27. 28. 29. by appointment. in the area. Suitable. rent.
 48. 48. 54 Thuê một ellỉêe xe Đặt tl'IIĨó'e ellỗ trong nhà hát YẾU CÂU VỄ VIỆC THUẾ MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI Gentlemen: We Want to tour some oi your National Parks in July. 0 Please give us a quotation for renting a 5-berth trailer Complete with linens and crockery. * We would also be interested to have your charges for a comparable 5-berth motorhome. Sincerely yours, REPLY TO AN INQUIRY ABOUT VEHỈCLE HIRE Dear Sir: ln response to your letter of we have pleasure in quot- ing you as follows: “ 5-berth trailer complete with crockery and linens $ weekly (daily rent not available). 5-berth de-luxe motorhorne
 49. 49. with root rack, gas Stove, toilet and shower $ daily. Weekly rates are negotiable and depend on length of rent- All Our motonhomes are fitted with cruise control (50 mph) and run on high-test gasoline. All our vehicles have current year re.gistration. Rent of a suitable towing vehicle can be arranged by calling us on 800.742.02.42 (toll free) or write us at We attach a copy of our conditions of rent. Thưc quỷ ông : Chúng tôi muốn đỉ du lịch một Udị công Điên quốc gia của quỷ Ông Udo thdng 07. Vui lòng cho chúng tôi một dogn trích dẩn uể Diệc thuê một nhà lưu động có 05 giường ngủ có ro Uà khăn trãi bcin và chẻ'n đĩa. Chúng tôi cũng quan tâm đến giá cả của một xe buýt làm nhà Ố' có 05 gỉ1rZỡng'ngIi tương đương. Chân thành, TRẢ LỜI MỘT YÊU CÂU VỀ VIỆC THUÊ MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI Thưa ông : _ y Ðê° trá lời lá thư cáo ông uể ...chúng tôi Dui mừng để trích dẫn cho ông như Sou .' Một nhà Zưu`động có 05 giường ngủ Uởi đầy đủ ly Chén Ỉehcĩn trdắ giường oà khán bdn..- đ0lo...turÌu (giá thuê hãng ngày không có sẩn). Một xe buýt làm nhà Ở Ìtgng song có O5 giưỜng_ngủ Uớỉ thùng xếp trên mui, bép gas, nhà U'_ê sính oà Uòrặ tắm hoo sen..đoZo...ngày giá hàng tuần có thể tìzương lượng ud phụ thuộc Đào thởi gãon thuê.
 50. 50. Tốt cả các xe buýt làm nhà Ở thích hợp cho những chuyển đã du ngoạn [50 dặm mỗi giờ) đã chạy Đới loại xăng qua kiểm tro chât lượng coo. Tốt cả những phmg tiện đỉ lại của cíiúng tôỉi đong được dăng ký hàng nám. Thuê một phrủmg tìệrr đã lại chuyên chở thích hợp có thê° được sắp xếp guo cuộc gọẵ đìện thoại cho chúng tôi số 800-742.02.42 Ĩcítỉ phí gọí rrrrĩễrl phí) hoặc Uiểt cho chúng tôi Dể... Chúng tôi gắn một bản Soo uể những điểu hiện thuê của chúng tôi. sủi oai LÝ BẮN VẺ Dear Sir, We will be Spending a short holiday in London from 6 to 10 December. Please book us 2 stalls Seats for The Topcats Variety Spectacular now showing at the Adelio Theatre. Any night would be Suitable. l will forward payment on receipt ol your confirrnatíon of this booking. Your faittìfully. Thưa Ông, Chúng tôi sẽ trải quơ một kỳ nghỉ ngốn ngày Ở Luân Ðôn từ ngày 06 dê°n 10 thárig 12. Vui lòng đặt trước cho chúng tôi 02 oé xem Dở kịch Topcats Variety Specteculor đang trình chiểu Ở nhà hát Adelỉo. Bốt kỳ đêm nào thích hợp. Tôi sẽ gứi tiển trá băng biên Zai cho sự IỖĂ! nhận đặt trước này của ông. Trân trong
 51. 51. E,*S°9°rJ9=P`tePỡF°ŕ^ 57 National parksc Những công viên quôic gia quotation: Ðoạn tI'ích dẫn I trailer: Nhà lưu động I linens'. Ra và khản trải giường not available: miêng có Sẵn negotiable: Có th“ể thương lượng được ~ 50 Inph: 50 dặm mỗi giờ _ high-test: Được kiểm tra chẩt lượng cao P gasoline: Xăng ^i registration: Sự đang ký towing vehicle: Phương tiện đỉ lại chuyên chở toll f1'ee: `Mỉễ'n phí write us: Viết cho chúng tôi stalls Seat: Chỗ ngối 15. Showing: 'l“rÌnh chiểu D-ẢI-lì-il-Ớ Pμpŕ MỘT VÀI MẪU CẤU TRONG CÁCH VIẾT THƯ: 1. The driver should not have been convicted of a serious motoring oflence. 2. The driving licence must be produced at the commen ce- ment of rental. 3. Please supply a quotation for the rental of a 4-berth mobile home for 3 weeks in July. 4. Vehicles are available from 3 pm and must be returned by 9 am. 5. We regret that we cannot accept payment by credit card for camping Cars. 6. Deposits are refundable in full ifwritten notice of cancellation is received 7 days in advance. 7. Our rates do not include fuel. 8. There is no cancellation charge.
 52. 52. 9, 10. 11. P° 10. 11. 58 Vehicles may be picked up/collected at any ot our airport .parking_ lots. Tickets may be collected until Valid travel documents and cu rrent driving licence must be produced when picking up vehicle. Iẫllông nên kết' tội tài xế về một tai nạn môtô nghiêm trọng. Giấy phép lái xe phải được đưa ra lúc bất đầu thuê xe. Vui lòng cung cấp ..đoạn trich dẫn về `thuê nhà di động có 04 giường ngủ trong 08 tuần vào tháng 07. Phương tiện đi lại có sẳn từ 08 giờ chiểu và phải được trả lại vào 09 giờ Sảng. ` Chúng tôi lẩy làm tiêic rằng chúng tôi không thể chấp n.hận trả bằng thê tin dụng cho những xe ca cẩm trại. Tiễn dặt cọc được trả lại đẩy đủ nêiu đã thông báo hủy bô việc nhận trước 07 ngày. Giả cả của chúng tôi không bao nhiên liệu. [Giông có chi phí huỷ bỏ. Những phương tiện đì lại có thể đón ở tất cả những bãi dậu xe ở phi trường nào của chúng tội. Vé có thể được lẩy cho dẽrn... Những Văn kiện du lịch hợp lệ và giấy phép lái xe hiện hành phải được dưa ra khi_nhận Xe.
 53. 53. Dear Sir, Thank you for the information on the hlre of Caravans and camping care We would like to hire a 5-berth camping car from 15 to 29`July. We therefore enclose the completed reservation Cám ơn uể thông tin thuê nhà lưu động ud xe cẩm trại. Chúng tôi muốn thuê một xe cấm trại có 05 giường ngủ tử ngày 15 đêin ngày 29 tháng 07. VÌ Lĩçiy chúng tôi gứi kèm theo td đơn dật trước được gìzả đáy đủ. automatic Cl manual D ver” (eupplomentary PEBIOD OF HIBE FROM premiumlf D . . . . . T0 Personal accident lns11rance”coverlng° dri- Nlklimụ ẨGE U ÀND DBI- Dnrvemsị amoonr or DEPỌGIT PÀID “ . . . . . . . . . . . .. Lmmoo orraĩtm
 54. 54. NGÀY ..................... .. *Những uật phụ rodỉo 1:1 ghê' trẽ em ĐỊA El tiui El LÀM...o......nc.ơ.nựu-.og-.no cụ MẪU .............. ..I ...... .. biệt (trượt tuyết) U *CHƯƠNG TRINH *Tuỳ ý ` Ế đỌ”g U bQ”g tay t Phí bao hiê”m bổ THỜI GIAN THUÊ Suiiẵ Ù TỬ ....... .. ĐÊN ........ .. Bởo híê`m tơi nạn Cá THUẾ BẦT.ÐẦU nhân toi xê' và hành THỜI GIAN ƯỚC khách D ĐỊNH ÐẾN ^ SỔ TẢI XÉ, TÊN, TUỔI SẬ N BAY VÀ ICINH NGHIỆM LÁI .4 ` XẾ Chuyển baj' so JEE CUA TAI Ðường boy.............. TỔNG SÔ TIỄNÐẶT ø CỌC ĐƯỢC TRẢ ....... .. HAI CANG .............. ..HÌNH THi'IC Tên tàu ................ .. THANH TOAN Ðzrfỡng tàu ............ .. KÉT THÚC VÀO L~ÚC__ NHA GA .............. ..s.. dánh dổi* tiet vào Ô tllŕch hơp- THỐI GIAN ................. .. Dear_,Mrs... Further to your reservation by letter of the please f`ind enclosed two tickets for the evening concert on the SeatS` are held until 8-30 pm. _ Doors close at 9 pm. Dear Sir, Every Easter we organise a trip for our club “The Silver Linỉng". We would be obiiged il you would let us have a quotation for the hire of a coach and driver forthe weekend of the 2nd April.
 55. 55. Thưc bd... Nới thêm uể sự đặt trước của bà glad Id thư Uui lòng tim hoỉ tdim trẻ được gứi kèm cho buô°ì hod nhạc tôiỉ hôm raoy...nhửng gìtêi được giử cho đêln 08 giờ 30 tối. Cưa dóng lúc 9 giờ fôŕrl. - Thưc Ôrtg, Mỗi lễ phục SỈIZÌI chúng tôi iỈÔ` chức “một cìzuyến du lịch cho cdu loc bộ của cliúng tôi [niềm Ìzy tlọng). Chúng tôi sẽ biêit ơri nẽiu Ông để cho chúng tôi có một đoạn trich dẩn Uể tlzuê xe buýt ud toi xế cho dịp cuôli tuần Udo ngày 02 thdng O4. The hire of (GB), rent of '(US): Thuê camping-car: Xe cắm trại We therefore enclose 1 Vì vậy tôi gữi kèm completed: Ðược điển đầy đủ ` line:“ Đường tàu premium.: Chi phí bấo hiểm 1. 2. 3 4. T 5. r ETẠ:Thời gian được ước tính đến 6 8. 9. coveringrGổm có 10. to tick :Ðánh dẩu 11. 8.30 pm :O8 giờ eo tổi 12. Silver 1ining.: Niềm hy vọng
 56. 56. 62 TỪ VỰNG: l. Gigỡng ngũ y 1. berth. 2. Ðiền vìa mật lẽ đơn 2. t0.fìl.l in ài form. 3. Gôm cũ 3. to cover. 4. Giấy phép lãi xe 4. driving licence. 5. Thời _gian ước lượng đẫn 5. estimated time ol arrival (ETA). Ó. Clluyẽn bay 6. flight. 7. Thuê 7. hire, rental. 8. Hợp đổng bằg hiếm 8. insurance poliBBCy. 9. Công viên quôc gia 9. national park. lo. Hỉinll khãch 10. passenger. ll. chỉ phí bão hiểm 11. insurance premium. I2. Ðôn, lẫy _ 12. to pickup, to collect. 13. Ðoạn tl'_Ĩ0ll dãn 13. -quotation. 14. Ĩrĩcll dấn 14. to quote. 15. Sự đãng kỹ 15. registration. ló. Ĩllũng đựng hãnh lỹ trên mui 16. root rack. I7. Đánh dẫu 17. to tick. 18. Kéo, chở 18. to low. l9. Nhiên liệu 19. fuel. 20. Hơp lệ 20. valid. 21. lẫy 21. to collect. 22. Đưa ra 22. toyproduce. 23. Sự_huy° llll 23. cancellation. 24. Chõ đậu xe 24. parking lot. 25. Gõ lllề° được trẫ lại 25. refundable. 26. Bếp gas 26. gas Stove. 27. 09 giờ săng ° 27. 9 a.m. 28. Gas 28. (GB) petrol; (US) gas. 29. llllẵ lưu động 29. (GB) Caravan; (US) trailer. 30. Lẽ phạc sinll 30. Easter.
 57. 57. 63 V Lời than phiền MỘT THÚ Gì Đó Roi LẠI ỏ KHÁCH SẠN Dear Sir, During my holiday in your country l spent a week in and stayed in your hotel from 5 to 11 June. On returning home I discovered that l had lost 8 silver ring which belonged to my grandfather. l believe l may have left it in my room. The ring has very little intrinsic worth but is of great sen- timental value to me”. if your staff have come across it I would be very grateful if you Could send it on to me at the above address. I will of course meet any expenses incurred. REPLY FROM A HOTEL MANAGER Dear Sir, l refer to your letter of,... on the subject of a lost silver ring. I am happy to inform .you that the ring was handed in by a cleaner shortly after you left. On receipt of your letter I arranged for it to be `despatched to your address. I would be obiiged if you would let us have a check for $... to cover postage and packing. Assuring you of our best intentions.
 58. 58. 64 Thưa Ổng, . Trong Suốt kỳ nghĩ của tôi trên đtỉlt nước của ỏng tôi đã trải qua một tuần Ở Uờ ở trong khách sạn của Ông tử ngày O5 đến ngày 11 tháng 06. Khả trở Uể nhà tôi đã khám phá rằng^tÔi đã đánh mốt một CỈỊỈÊIC nhẩn băng bạc nó-là của ông tôi. Tôi tin tôi có thể đánh rơi YLÓ trong phỏng của tôi. CỈZỂÊẶC nhẫn này CÓ giá trị đícíl thực râlt nhỏ nhưng giá trị tỉnh thần đổẵ Uớỉ tôi thì rốt lớn. Nê'u nhân viên của ôìlg tình CỞ gặp thẩy nó tôỉ sẽ biết ơnơ nếu ông có thêạgứì nó cho tôi Uể địa Chí ót trên: DĨ nhiên tôi sẽ tflanh toán bâlt kỳ chỉ phí ŕố'n thết nào. TRẢ LỜI TỪ MỘT NGƯỜI QUÂN LÝ Kl1ÁCH SẠN Thưa Ông', Tôi thơm Ìzhcĩò lá thư của Ông Dể mục đích một _ chãêlc nhẩn bị mâlt. Tôi thật sự hạnh phúc để thông báo cho ông rắng CÌZỈÊIC nhẩn này đã được tìm thẩy bởi một người quét dọn một thời gian ngắn Sau khi ông rời Ìehỏỉ đây. Ðã nhậrb được thư của ông tôỉ đã Sáp xếp để chiếc n.hỗn được gửi đến địa chĩ của Ông. Tôi sẽ biết ơn nê'u Ông sẽ để cho chúng tôi một hoá đơn...đổZa để trang trải bưu phã DÒ bao bì. Bảo đảm Uớỉ ông uể những mục đích tÔ't nhâịt cảo Chúng tôi.
 59. 59. ` 65 ỰIỆC ĐẶT †Rưóc NHẦM lẩm Dear Sir. Ten days ago I booked 2 síngìe rooms in your hotel for the weekend of the 14th May. On receiving me letter of Conflrmatỉon I was surplìsed to See mat we have been booked for 2 double rooms. I should be grateful if yoú WOUU arnend the reservation and conñnn the amendment by re- turn. ”' REPLY Dear Sir, Thank you for pointỉn out our b0okín_g error. We have amended the booking to 2 single rooms and must apologìze for the misunderstandìng. We look forward to receiving your visỉt. ỉịnunỉq-Ịnỉniịlẹunlỉịl-ỉcIỉỉII=nỉụIỆỉr` Thưc Ông, / Mười ngày trước đày tôi đã đặt tĩztóc Ĩmí phòng đơn Ớ khách Sạn của ông cho dịp cuổi tuần Ðào ngày 14 tháng 05. Khỉ nhận được lá thư Ðề sự mác nhận tôi đã ngạc nhiên thẩy rằng tôi M đặt trlatớc cho 02 phòng đôi. Tôi biết ơn nếu ông sẽ thuy đổi sự đặt tnaíc Dở hũ lời xác nhận sự thuy dổi này. ` TRẢ LỜI Thưc Ống, Cám ơn Dể việc chỉ ra Diệc đặt trztớc nhầm của chúng tôi. Chúng tôi đã thay đổi Diệc đặt này thành huí phòng đơn Dà phải xí-ra lỗi Dể sự hiểu uìlầm này. Chúng tôi mong chờ nhặn đztịĩc chuyển ơiểng thăm của ông.
 60. 60. 66 __ạỆ_.ịị spent:: Trải qua on remmìng: Trở về had lost: Đã mất I believe: Tôi tin worth: Giá tI'ị value: Giá tI'ị Stafŕề Nhân viên 1. 2. 3. 4. Ạ 5- may have leñz Có thể đã để lại 6 7 8 9. to come across: Gặp tình Oờ 10. too Bulid O .Z Uữì về 11. meet: Thanh toán 12. hand ỈI1'. Nhặt Iên, đlta cho 18. 011 reoeipt of: Đã được 14. for it ol: be depabcheđ: Để nó được gữi đì 15. best ìlltentíont Những mục đích tốt nhất 16. we have been booked: Chúng tôi được đặt trước MỘT VÀI MẪU cÂu TRONG CÁCH VIẾT THU: 1. We regret that we have to complain about the quality Of 2. unless we receive a satỉsfactory reply to our com plaint, we shall be 'obiiged to take legal action. You have charged forlsent instead of Bill me for the cost of retuming the to me (US). 5. The house has a 4-star classification in your list but we felt many of the facilities were not up to standard. 6. Upon Ínquìry we found tlìat there must have been Some misunderstanding on your side. 7. We must ask you to accept our apologies for any trouble caused by the error. 8. We can assure you that this will not happen again. P97
 61. 61. _ 10. 8. 9. 10. 67 We are Sorry to learn that you were dísatisfied with We have looked into the matter of your Complaỉnt... Chúng tôi lẩy làm tiếc rằng chúng tôi phải than phĩễn vể chất lượng của... Trừ phi chúng tôi nhận được thư trả lời Vừa ý Ệĩôii với Iờỉ than phiển của chúng tôi, chúng tôi buộc phải kiện ra toà.. Ông đã tính giá/gửí,..thay vì... Tính hoá đơn chỉ phí trả Iại ...cho tôi. N gõi nhà này là loại 4 Sao trong danh Sách của ông nhưng chúng 'tôi cảm thấy quá nhiều phương tiện không đạt tiêu chuấn. ' Theo yêu cẩu chúng tôi nhận thẩy rằng phải có một sự hiểu Iẩm nào đó vể phía ông. Chúng tôi phải Xin ông chẩp nhận lời xỉn Iỗỉ của chủng tôi Vể bất kỳ phiển phức nào do sự hiểu nhẩm gây ra. Chúng tôi có thể bão đảm với ông rằng điểu này sẽ không tâì dìễn. Chúng tôí lẩy làm tìẽ,c khí bìểt rằng ông không hảĩ lòng ve... Chúng tôi đã điểu tra Vẩn đề mà ông than phiển...
 62. 62. 68 THU THAN PHIÊN - Cl-IO THUÊ NHÀ ln response to our lnquiry your agency recommended a châlet at Cariis to us for a holiday let. I am Writing to you now to complain most strongly. On arriving at the Chalet we were surprísed to discover that the property did not in arìy way conform to the descrip- tion you gave of it. The srnall rooms had Only rudimentary furnishings. The plumbing in the kitchen and bathroom was very old and worked badly. 1 therefore feel that the rent of 2 for the 3 Weeks .we spent in the Chalet was completely unjustifíed I must ask you to contact the owner in order that,thÍs unsatisfactory state of affairs may be remedied. We acknowledge receipt of your letter of expressing your dissatisfaction with your stay in the Chalet at Carlís. We have contacted the owner and examined the condi- tion of the property. lt appears that the châlet had been damaged during the precedỉng long let. We have therefore asked the owner to carry out the necessary improvements as soon as possible and must ask you to accept our apolo- gies for this unfortunate experience. We are prepared to offer a 20 'Vo reduction on the rent for the.-3 weeks or on a future booking as compensation for your inconvenience. I do hope that this offer will meet with your approval. p COMPLAINT - MAIL ORDER PURCHASE I am writing to inform you that I am not Completely satis- fied with the two Shetiand pullovers that you sent following my order of 29 March. i had specified russet for the Color of the two articles. I received two beige pullovers. lt would appear that there has been an error on your part and I would be obiiged if you would supply replacemerlts as soon as possible.
 63. 63. I am returning the pullovers and would be obiiged if you would reịmburse the cost of postage. Ðáp lại Zới yêu cầu của chúng tôi đại lý của ông đã giới thiệu một ngôi nhà- Ở Corlís cho chúng tôi thuê trong kỳ nghỉ. Bây chúng tôi đang niết cho ông tôi thâặl rărlg chúng tỏi rrĩŕt không hài lỏng. Khỉ đến ngôi nhở rlày chúng tôi rốt°ngạc nhiên khám phá rằng tài sản này'^Ìzhông đúng Uớỉ sự mô tở mà ông đưa ro. Những căn phòng nhỏ Cỏ tiện nghỉ nội thrĩft Sơ sài, hệ thôIng ôlng nước Ở nhà bêb Dà nhà tắm quá cũ Uà không hoạt động tôμt. f` VÌ Dậy tôả cởm thẩy rằng gỈCỈưỀhưÊ...tĨOỈƠ cho 03 tuần chúng tôi đã trải que Ở ịấggôã nhà này là hoàn toàn không hợp lỷ. Tôi ph.ải yêu cầu ông liện loc Uởi ông chủ ‹íê° tirzh trong không chẩp nhận của những UCỈIÌI để này có thể được bồi hoàn. Chúng tôi Công :thận sự nhận được lá tìlư của Ông Uể...brÌy tỏ sự không hởi lòng của ôrẫg uể sự Ở lại của - Ông trong ngôi nhà ỏ' Carlís. Chúng tôi đã tiêp xúc ưới Ông chủ Ur`I_xem xét điều kiện của tái sản này. NÓ trông có Uẽ răng ngôi nílà này đã bị hư hông trong suốt lần cho thuê lâu. dài trước đây. Vi Uậy chúng tôi yêu cẩu Ông chủ để thực hiệrl những sự cãi tiêin cần ỄÍIỈÊIỂ càng sớm cáng tốt Dà phải xin Ông chẩp nhận những lời xin lỗi uể sự trải guo đáng tíêc này. Chúng tôi Sẵn Sòng đưc ro sự giám giá 20% Dề tiển thuê trong bo tuần Dà đôli Uớỉ Diệc đặt trước trong tương eloi như là sự bồi thường cho những bđit tiện của ông. Tôi hy Uong rằng lời để rlghị này sẽ làm Ông hài lỏng. Ọ
 64. 64. i-Ấ ll-* 12. 18. 14. 15. Ẹ,*t°0°.~IO°S7*:P-Ếi°!°Ẹ- SỰ THAN PHIỀN - MUA HẢNG QUA THƯ Tôi đang Uỉêft đê° thông báo C/lo ông răng tôi hoàn toàn không bài lòng Uới hoỉ CÌriêIC đo nịt Zen Shetlorzd mà ông đã gứi theo yêu Cầu của tôi Ðào ngày 29 tháng 08. Tôi đã định rõ màu Sắc của hoi món hàng này. Tôi đã nfrận hoỉ chíêc áo nịt Zen màu beige. NÓ CÓ Uě như đã có một sự nltầm lẩn trong bộ phận của Ông UỎ tôi sẽ bỉêơt Ơrt"nẽIu ông đáp ứng những sự thoy đổi càng sớm càng tốt. 'Tôi đong trả lại hoỉ chiếc áo nịt Zen này oà sẽ biết ơrz nếu ông sẽ phải hoàn lại phí bưu điện. our Ỉnquỉryã Yêu cầu của chúng tôi I am WrìtỈng1TôỈ đang viết most strongly: Một cách mạnh mẽ nhất Suprỉsed: Ngạc nhiên conform:Phù hợp Small: Nhô worked badìy '. Hoạt động tổi tệ unjustiñed ttẫĩlõng hài Iòng ít appears :Nó có vẽ như I do hope :Thật sự experience :Sự trải qua We are prepare to :Chúng trôi sẳn sàng I do hope :Tôi hy Vọng I regret: Tôi lẩy làm tìêfc but I received; Nhưng tôi đã nhận
 65. 65. 71 .TỪ VỰNG: I. Tôi xấc nhân sự nhận tllrỉjc 1. to ackmwledge receipt 2. Ĩliay đõi 2. to amend. ° 3. Thuộc rễ 3. ln belong. 4. lính hoã (Ílilt 4. to bíll. 5. Ngllỡì quẽf dọn 5.. cleaner. 6. Than phiển 6. to complain. to make a com- plaint. 7. Hư hại 7. damaged. 8. Ĩhẫf vọng 8. disappointed. 9. Khũng vữa lẽng 9. díssalỉsñed. to. Sự cẫí tiễn 10. improvement- ll. Hãnh động hợp phấp 11. legal action. 12. Yêu cẩu '12. order. 13. Yêu cẫu qua thư 13. mail order. l4. Bao bĩ, đũng gõi 14. packing. IS. Phí bưu điện 15- postage; forwarding expenses. ló. Sự mua hằng_g 16. `purchase. 17. Sự nhận được 17.- receipt I8. Nhấn viên 18. the staff. 19. lilllíing llllõ ltltãn 19. trotlb.le(s). 20. Khì nhận được lã thư cũa ồng 20- on receipt of yorlr letter. 2!. Nhẩm lẫn, sự hiếu nhẩm ° 21. error, misunderstanding. 22. Kiện ra loã 22- ln take legal action- 23. Ông chũ ` 23- owner. 24. Sự tỗi tlluỡrig 24. compensation. 25. Chiẫc nhẫn 25. ring. . 26. Ðịa chỉ để Ịìliĩa trên 26. tlìe above, address. 27. Nũ không đãng giã 27. lt is not worth if.
 66. 66. 72 iã. nư gâu ấn 28. upon inquiry. 29. Ếạ' thề nhi? fring Ẹ gã 29. holiday let. 30. oang sm- eng lễr- 30. assmnapoeulble. 31. ô' 31. to stay. ẵẾ. `lM MR úi pliỉ 32. to meet the expenses. ml FẸỀ ng nm! r TỄMỆ_ ỄMH 1. Tôi phải hết sức than phiển rằng tôi đã không nhận được sự đặt hàng uẵa tôỉ vào ngày 12 tháng 04. 2. Tôi rất ngạc nhiên để thông báo một lỗi trên hoá đơn. 3. Chúng tôi rất lẩy làm tziểc biết rẳng ông không hài lòng với những mặt hàng của chúng tôi- 4. Tôi phải xỉn ông dấp nhận nhữlìg Iờì xìn lỗi của chúng tôí vể sự nhẩm IẫJ1 thật đáng tìểc này. 5. Vì vậy tôi yêu cẩu hoàn lại những phí mà sự biểu lấm này gây ra. 'I`t1l.ta ông, Cách đây 02 mẩn tõì đã viết cllo ông để đặt trước một phòng đôi. ở khách sạn ctìa ông. Tôi ngạc nhiên chưa nhận được sự xác nhận về slị đặt trtíớc này nếu khách sạn của ông đã hết chỗ vui lòng Ế cho tôi biết càng sớm. càng tốt.
 67. 67. VI I Cuộc bęn ¶ì'ắ lỡí nhữngẻf câu llỗí về cuộc bạn CẨU HỎI CHUNG VẺ MỘT cuộc HẸN Dear Mr Schaeke: I should veryimuchf like to discuss a number of impor- tant questions concerning your Company with you. I shall be in El Paso from the 17 through 21 August and won- ° dered if you would be free some time during that period ? My tímetable is fairly flexible, if you would like to propose a time and date l am sure they will be suitable. Sincerely yougrs, _ REPLY FROM A SECRETAFIY Dear Sir, Mr Bchaeke thanks you`for your letter of and has asked me to suggest an appointment on the 19th at 11 am. Please let me know whether this is acceptable. Yours faithfully, Secretary to Mr.Bchaeke.
 68. 68. Kính gửi Ông Schoeke .' Tỏả rốt thíC°h thảo Zuậĩt một số Uốn để quan trọng Ziêrl quan đêŕn công ty của Ông Uớỉ Ông. Tôi sẽ Ở El Poso từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 08 Urì tự hỏi nê,u ông có rành trorzg một thời gion nào đó trong suô't thời gien này không? Thởi gion của tôi thì khá lỉnh động, nèlu Ông muôln đề nghị một thời gìau uờ, ngày nào đó tôi chắc rằng chúng sẽ thích hợp ưới tôi. Chân thảnh, “` TRẢ LỜI TỬ MỘT NGƯỜI THƯ KỶ Thưc ông, Ông Schoeke cám ơn ẫci thư của ông Uể...Uà đã yêu câu tôi dể nghị một cuộc hẹn Ðào lúc II giờ sáng ngày 19. Vui lòng cho chúng tôi biết thời gion này cóiđược Ìzhôrzg. Trân trọng, g Thư ký của ông. Schoefae sụ TRIỄN VỌNG H Dear Sir`: I am Carrying out a survey of North Carolina and shall be visiting during the week of 12 through 19 February. I would be very happy if we could meet while I am there. Your advice and experience would be invaluable ín helping me to Complete my survey. Yours faithfully, REPLY Dear Mr Thank you for your letter of I wou.ld be most happy to meet you while you are in the area.
 69. 69. Unfortunately, my timetable is very full durirìg the period you mentíon. The only time I can offer is 5 pm on Tuesday 18 February. I wonder whether this would suit? Yours Sincerely, Thưa Ông .“ Tôi đang thực híệrz một Cuộc thăm dò Uùng North Caroline oà sẽ uiêŕng thăm... trong suốt tuần này từ ngày 12 đẽIn ngày 19 tháng 02. Tôi sẽ rốt hạnh phúc rtêiu chúng tôi gập nhau trong khi tôi ở đó. Lời khuyên uà hình nghiệm của ông sẽ rốt quí giá trong việc giúp đỡ tôi để hoàn tẩt cuộc thăm dò của tôi. Trân trọng, TRẢ LỜI Kính gửi ông... Cám Ơn lá thư của ông Uể...tỖỈ rết hạnh phúc đê°gặp ông trong khi ông Ở đây. Một cách không may mắn thởi gion biểu của tôi đã đẩy trong SILÔIÉ gioi đoạn mà Ông để nghị. Chí có thời gion tôi có th'ể là 05 giờ chiểu UỞO thứ Bo ngày 18 tháng O2. Tôi tự hỏi không biêft nó có thích hợp không? Trân trọng, - Dear Mr Schaeke: Thưa ông Schaeke to đĩscussa Thảo luận through: Xuyên suốt, Xuyên qua . _ wondered if you Would be free:Tự hỏi ông có rảnh không fairly; Iễlìá Sincerely yours: Chân thành acceptable; Có thể chẩp nhận được f=F'iF7'!'=“Ế*=!`°l'^
 70. 70. 77 2. Theo những để nghị của ông về những sản phẩm và những dịch vụ của chúng tôi... 3. Tôi hy vọng đêIn vùng của ông từ...đẽIn và sẽ điện thoại đẽ' sắp xêŕp một cuộc hẹn. vl. Tôi nghĩ một cuộc họp sẽ rất hữu Ích cho chúng ta. 5. Một lúc nào dó vào sáng ngày 14 sẽ rất thuận tiện nhưng tôi cũng hy vọng rảnh rỗi vào ngày 15. 6. Tôi hạnh phúc để xác nhận ngày và giờ mà ông để nghị cho cuộc họp. 7. Tôi rất m.Ong chò' buổi hop của chúng ta. 8. Tôi tự hôi không biết tôi có thể gặp ông vào ngày 14 hoặc ngày 15 tháng 1.1 được hay không? 9. Tôi hoan nghênh có cơ hộÌ`thảo luận những vẩn đề riêng tư với Ông. _ ' 10. Nếu ông để nghị một thời gian nào đó tôi rất vui để sắp Xếp thời gian. 11. Tôi rất rnuôIn thảo luận một Vẩn để mà tôi nghĩ nó sẽ làm ông quan tâm. NGƯÒI BẢN HẢNG TIẾP xúc VÓI MỘT KHÁCH HẢNG MÔI Dear. Sir, Thank you for your request for information on the BK707 whÍCh~We brought out this year. I will be coming to your Country from 14 to 30 September and would be very happy to give you a demonstration of our new model and show you its advantages. Please' let me know a date and time when l could come to your office. REPLY (positive) Dear Sir, Thank you for your letter of 30 August asking for an appoint- ment. I could meet you on Tuesday 14 September at Spm.
 71. 71. 78 Looking forward to your visit. REP`LY (negative) Following your letter of 30 Augμust We are sorry to inform you that we will be unable to meet you. However, we are still interested in your proposition and will not fail to contact you later to arrange a new appointment. ỉỉỉμqụ--ựạuụị-Ị-ỊỊỊụnịỉỆIIllIIịII::nỊIỊẹnẬ_Ị: Thưc ông, Ccirrl ơn những đề nghị của ông Uề tízông tŕn uể BK707 mà cflríng tôi cho ro đời năm nay. Tỏi sẽ đêln đđ't nước Các Ông từ ngày 14 đêin ngày 30 _thcirzg 09 Dà sẽ râìŕ hạnh phúc để' trình bày ?nô hình mới của chúng tôi UỞ cho Ông biết rthửng tinh .ưu Diệt các no. Vurĩ lòng cho chlirig tôi bỉê't“ngày giò' khi tôi có thể đến Urírt phòng của Ông. TRẢ LỜI (tích cực) » Cám ơn lá thư Cáo ông Uề ngày 80 thăng 08 để nghị một buổi hẹn. TÔỈ có thể gập Ông Dào lúc 03 giờ Chiểu thứ Bo ngày 14 thdng 09. Nóng lòng chờ Chuyê'n Uảêộng thăm của Ông. Trả [ời [tiêu cực) Theo lá thư của Ông ngày 30 tháng 08 chúng tôi lẩy làm trặêic cho Ông rằng chúng tôi kftông thể gặp Ông. Tuy nhiên Chúng tỏi Uẫrz quan tâm đêin lời để nghị Crĩo ông ud sẽ tiếp xúc Uởỉ ông Sou đê° sấp xếp một cuộc hẹn mới. `
 72. 72. 79 DỄ Ncliị MỘT cuộc HẸN When we corresponded Several months ago you sug- gested that l drop in to see you next time I came to I find that I will be in your area from Monday next, if you Can Spare me a few minutes next week I'll be glad to make my plans accordingly. ` Sincerely yours, Khi chủng tôi đã UỈÊIẾ thư cho ởrzg :thiểu thdng trước đây Ông đã để nghị răng tôi ghé thăm ông thời g'ỉorL tới khi tôi đển...tỏi sẽ Ớ chỗ Các ông từ thứ hoỉ đêin, riêiu Ôrzg có thể dành cho tôi một i't phát tôi S.ẽ rđit Uuỉ để sấp xêịti kể hoạch một cách phù hợp. Trán trọng, ĐỆ NGHỊ MỘT cuoc HỌP vói MỘT QUẢN LÝ NGÂN HANG Dear Sir, We are examining the possibility of setting up a factory in your region, l would like to discuss some of the financial aspects of the project with you. Would Tuesday the 18th May at 11 am be convenient? Tltưc ông, Chủng tôi đang xem xét những khở năng có thê° để thrỉrlh lập một nhà máy ỡ Dùng của ông, tôi muốn tháo luận một số khía cạnh uể °tài chánh dự án này Uớì ông. Vào lúc 11 giờ Sáng thử Bo ngày 18 tháng 05. có thuận tiện không?
 73. 73. 80 customer: Iẵlĩách hàng information: Thông tin BK707: Máy BK? 07 brought out: Đưa ra, tạo ra a date and time: Ngày,giò“ _ ' I could come to your oftìoe: Tôi có tlìể đến Văn phòng cfia ông Iooicíng foward to your visit: Đang morlg Chờ chuyêtn viếng thăm của ông later: Sau này °° ?`ìỂii.UT!t=“F°P°ấ“ 9. to arrange: Sắp Xếp 10. to drop ín: Ghé thăm 11. I ñnd that: 'rôi nhận thẩy rằng 1 . I'll be glad: Tôi sẽ rất vui 13. possibility: Iĩtlă năng có thể 14. setting up: Thành lập 15. convenient: Thuận tiện TỬ VỰNG: l. Cuộc hẹn l. appointment. 2. l.ỡi lrhuyẽn 2. advice. 3. Ghí tllăm ai 3. to call on somebody. 4. Hoãn tẫi 4. to complete. S. Ĩhuận tiện, ihíęli hợp g 5. convenient, Suitable. 6. Línll động 6. flexible. 7. Phạm vi, lĩnh trực 7. range.. 8. Ĩhỡì gianibiẵu 8. timetable. 9. Sự nghiên cữu, sự l‹liẫo sãi _9. Sttidy, Survey.- lo. Ĩhực hiện một sự líhẵu sãi 10. to carry oLlt a Survey. ll. Một &ich không may mẵn 11. Unfortunately. 12. Hoãn fẫt một sự lrhẵo Sít 12. to complete a Survey.
 74. 74. lắ. I4. -Ị-I ỉỉĩ coo _'*ỗ0"VÌ 27. NNNNNNN O-sh-hwns,-O Ðỗ nghị Tôi lẫy lầlll tíẫc thông lắc cho ông . Đễ nghị một cliộe hẹn . khẳng vẫn Ong ci thể trình chơ lõi ít pllỉf khống? Hãy để cho lũi liiễt lray ltirốllịị-. . Ĩhỡi giar! nãy cõ lmn~tiệII cho ống ltllõ ng? . Đễ nghị Công ty . Tliănh lập . Xi nghiệp, tlilil mấy . Quan film đẫn vẫn để gi . Vic một ugily nẽo ili siu nầy . lôi lloơlt ngllínli nôjf dịp - út ed hội vể... ĐỂ thẫn luận llllĩt vẫn ỉỄ,_ W I-I ha NNNNNNN -5-5 -I--F-lb -F-Ii .“"' .Ũ*l`~"':"".C**!`-`*.=“.° Fo?°~?JPiF” FP* inqliry. l am sorry II) infơĩnyor. reotlest for an appointment interview, meeting. ootilo yoli Spare mc a few min- Utes? Please tet me knmu whether lsgthe time corrvenient ÌIJ ym? to sllggest. company. to Set up. factory- to be interested in something. at a later date. I world weicorne tlle chance/ the opporiillity ol todiscilss a matter, totalk a' matter 0!8[.
 75. 75. MẺŨĨỈM Thư gỉóì thiệu và ü°ắ lìü SỬ Dụlvtị TÊN çŨA MÔT NGƯÒI NẢỌ ÐÓ DỄ ĐẠT DUỌC MỘT cuọc PHONG VÃN Dear Mr Fritting, Monsieur Doblieck, whom I believe you know, has Suggested that you might be willing to help me investi- gate the possibilities of commercial development in your region. I expect to be in from 12 to 14 March and would be grateful if I could meet you while I am there. Yours Sincerely, REPLY I was interested to receive your letter concerning future developments ỉn Our region. I note that you Will be free on Tuesday and Wednesday. Might l Suggest that we meet On the morning ot the 13th? Please convey my best wishes to Mr Debìieck. Kính gửẩ ông Frittíng, Monsieur Deôlảeck, người nlà tôi tin là ông bảêlt, đã để rI.ghị rắng Ông có “thể Sẵn Sàng để giúp đỡ ỄÔỆ khác
 76. 76. sdt nhửrzg khở ncĩrzg có thể Uề sự pltát triển tlzương mại Ở Utlrzg của ông. Tôi [ly Uong ở...tử ngòy 12 đêịn ngày 14 thdng O3 UCÌ sẽ biê't Ơn nêIu Ống có thê°gặp tôi trong kìtẵ tôì Ở đó. Trá TL trợ ng, r TRẢ LỜI I`ìđ°t Uuỉ khi nhận lá thưcủo ôrlg liên quan đến nltững sự phát trễể'?t trong tươltg Ểoí ớ Uùrzg của tôi. Tôi chủ ỷ răng Ông sẽ rảnh Dào thứ Bo Ud thứ Tư. Tôi có tÌ1ê° đề ltghị ràng cí?-úng to gặp nltou Dào Sáng rtgày 13 được ÌeÌ1Ông?` Vui Zòng Chuyêỉn những lởi Chúc tốt đẹp nÌtâ,t của tôi đêin ông Deblỉecìe. DÙNG QUYỄN CỦA MỘT NGƯÒI NẢO ĐÓ DỄ GIÚP ĐỖ MỘT NGUOI BẠN. Dear Mr Glort, A friend of mine, Michel Machlo, would very much like to meet you While he is travelling through Central Scotland. He is at present looking at the possibility of writing a book on luxury goods and Wishes to gain knowledge of local Con- ditions. I t`hÍnk_ you would bè interested to meet Michel and know you Could give him a lot of help and advice. I would appreciate it if you could find time to see him although l know you have a very busy Schedule. Yours Very sincerely. REPLY Dear Peter, I will do what Í Can to help Michel Machto, as you Say, his project Sounds interesting. Have him ring me when he lands. I hope you are well. Francis Gort.
 77. 77. Kínlz gửi ỏng Gort, Một người bạn của tôi, Mícìtel Mocízto, rciift muôirz gặp Ôỉtg trong khi Gnh tư đả du lịch truizg tâm Scotland Ìzìệrl rzay anh ta đaìzg xem xét n,Ì1r2°rLg kìzcẵ năng có tìzể L'ẺễlÉ ITLỘẺ Cuỏln SỚCỈL uể xo xỉ pltổm Uá mong ước đợt được zlítửrtg Ìeặêŕĩt tílức uể nízửzzg điểu [zỉệlt địa pízương. Tôi Jtghĩ Ông sẽ tíití Dị đê°gçIp Michel Dà bỉê°t ông CÓ tízể' cho ôIZg` to nìtỉểu sự giúp đỡ UỜ íời Ìehtéyên. Tỏi sẽ căm kích rtêŕu Ổng có ỄI1ểJ.`l,ũP xêb tìlờỉ gian để gặp @nít tca mặc dù tôi bảêỉt ôrtg có ?rẻột lịch làm Uẵệc râŕt bậrz rộn. Trận trọng. TRẢ LỜI Ông Peter, Tôi sẽ làm nìaững gi mà tôi có thể'gỈúp đỡ cho Michel Mocltto như Ôrzg nói, để dĩa của ông to nghe thú Uị. Mời Grill ta gọi điện tìloạŕ kltả anh tc đến. Tôi Uỗrị [ty Uong Ông kítoẽ. Frcncảs Gort. be willing (to help): Sẵn Sàng (giúp đỡ) might: Có thể I expect :Tôi hy vọng if I could meet you,: Nếu tôi có thể gặp ông . Might I Suggest:Có thể tôi để nghị meet: Gặp gỡ conveyz Chuyển, gữi looking at: :Xem xét, nhìn vào gain knowledge: Đạt được kiến thức 10. to would be interested to meet; M., Ông sẽ thú Vị để gặp M. 11. Schedule (US): time table (GB), Thời gian biểu Êo9°>l?°ẾJi!'=P°!`°ŕ^
 78. 78. 12. 13. 14. 15. 16. 85 I wouĩd appreciate it; Tôi cảm kích Your very Sincerely: Trân trọng sounds; Nghe, dường như have him ring me: Mời anh ta gọi điện thoại cho tôỉ to land; Đến MỘT VẢI MẪU CẦU TRONG CẢCH VIẾT THU: 1 . 2. On the recommendation oi Mr I am writing to ask whether you Would l enclose a letter of introduction whichp Mr very kindly gave me for you. We would be only too pleased to perfoμrm a similar service for you should the opportunity arise. Mrs George has asked me to write a letter of recom- mendation. This l am very glad to do. l would greatly appreciate the opportunity of meeting you. I would be very grateful if you would let me use you name in order to get an interview. I should be most grateful if you Could give any help or advice he may need. The bearer oi this letter, Jean Somoulet, is a friend ot mine who is Visiting your city on business. Anything you can do to help him would be greatly appreciated by your former colleague Jean Flivet. 'I`rong việc giói tlìiệu ông.._.bôì viết để hôi ông sẽ.hay không Tôi gửi kèm một lá thư giới thiệu mà ông...rẩt tốt bụng đã đưa cho tôi Vể ông. Tôi rất hân hạnh được phục vụ ông lần nữa nếu có cơ hội. Bà George đã yêu cẩu tôi viê't một lá thư giới thiệu. Tôi rất vui để làm điểu này. Tôi râit lẩy làm cảm kích có cơ hội gặp ông.

×