Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

제5회인터넷리더십프로그램_왕초보를 위한 트위터 완벽 활용_정진호

2,865 views

Published on

제5회인터넷리더십프로그램_왕초보를 위한 트위터 완벽 활용_정진호

 • Be the first to comment

제5회인터넷리더십프로그램_왕초보를 위한 트위터 완벽 활용_정진호

 1. 1. @phploveme !"#$%&$'($ !"#$%&' HashTag : #ileader
 2. 2. !"#$%#&#'() )* @phploveme
 3. 3. +, -. ? ?
 4. 4. *+#,-./0#1234 Bird Strike
 5. 5. A+B#!C#DE • /012 )31045 FGH#IJK 56#789:7;6 <=>?#@
 6. 6. A+B#!C#DE 678$9:$;<=>$?.$ @A$BCDE FG$HIJ$KL$MNOP $QR$ST$UV LMM?N<N=OPQ#M=&RS#7T W33XYZZ3[03351E]^Z_41`^aZa3b3`aZccdcecfcgg
 7. 7. 6hi$)jg$klm ()*+%,+-%.
 8. 8. 'UVC#WXY#FZ.[###LM<MN?NL<#]^
 9. 9. dnneEf$op$Y$qr$st$uvw
 10. 10. x0a0yz53[553aE]^${$wh!$|}$~Ä$SÅ $$Ç]X5ìWb4 ∞$±≤T$≥$}?¥$ µ∂$B∑ÆØE $$$$Ç]X5ìWb4 M§$•¶°$sß®°$©™w$ c´Ygn$¨#$ñ<$≠ÆØE $$Ç∏5x0]`a πT$Çbzíbì4]x0$∫ ªºΩT$$æø¿ $¡$¬√D°$rƒƒEEE $$$$$Çbzíbì4]x0 îPïT$ñ>$óò$ô$öÉ$ õú!$ù$ûüD$ W33XYZZy03EzíZbyEEE $$$$$$$$$$$Ç/]ã05nnnn så$Fç$éèG$ ê>Dë $$$$$$$Çy[53W515zz woEEEgÉ$ÑÖ$kÜ$ áàw$â$äDE d†Ä$Râ$ d°nnn¢$£[553
 11. 11. !v#w/x,#yz#{| ≈wqT L=_`a#bcde#LM_fg#hijkl# "m/#n1a#hio#pq#rstu# <<&MR#7T }|#<~_`a##ÄÅÇstuN#ÉDq#b cÑ#ÖÜa#áàZâ#ä.]ã#åkl#çé klk#1è#gê#rstuN##<<&M~#7T /ë#í_ìtuN#îC#hijstuN <<&LS#7T
 12. 12. !v#w/x,#yz#{|##"( |∆$c´«:»$…$ ÀÃ∑ÆØE$Õ=>$ ÅŒœ$–ù»$—“O”$‘’sL$÷Gv$ ◊ÿGvG$√Ÿ$⁄}$€∑ÆØE ccYn´$kl http://tweetphoto.com/bws2aao7
 13. 13. !v#w/x,#yz#{|##ïñó http://www.twitvid.com/9B74D
 14. 14. 8òôöõú#6úùûü# 20*15=5‹’w7$$$$$$$$$$$$$$$$›fi¶Rfl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ï
 15. 15. ñc‡$·ãì035$)5]`z${$dnneE$cnE$gnfi‚fl
 16. 16. 8òôöõú#6úùûü†#°¢öõõú£`a#§•¶u# • „,¶${$cj$‰$ • ú»${$c†$=Ê • ¶ÁËȶ${$cf$‰$ • Í>¶${$c´n$‰$$$ • ÈÎ${$c°nnn}$w.
 17. 17. Twitter : 1. ( ) 2. ( ) … ( ) … 3. c†n$̶¥$¶ÓÔ$Ò©$ .ÚÛ$Ù]zz][51ı:”$ <ˆù$˜G$»?ú$ £[03351$>$Ï⁄ë
 18. 18. ß®Ñ#©#p#å™34
 19. 19. ÆDØ#∞±tà/≤#F≥ ¨% ≠¨% $Ö´¥ê´ ˙√D ˜Ô¯‰˘
 20. 20. >" ¥#˛ +/0%1234$ ˆ‰˛$È(¶ ˛=ˇ!C C˚”$¸˝ë
 21. 21. c†n$¶ Êvw! £0^5z0ì5Y %>$Ù]zz][0ìã$OG$ &&†‰Ô$!'$() È(¶$*û Ç$^5ì30]ì $0153 l5aabã5 ~Ä$ˇ! C˚”$¸˝ë 774 3,608 377
 22. 22. Hµ • Ù]zz][0ìã – – – – • Ù]zz][51 – – – • £[553 – – –
 23. 23. ∂ùüüù¢öôò#∑#∂ùüüù¢ú£ Ù]zz][ @phploveme @beginner @helloW • • •
 24. 24. ∏h#-π∫#"Hª##ÉºΩ cn- d+ dn- dj+ gn- f´+ †n- cg+ fn-w. c+ http://twtpoll.com/9x2f1k, 2278
 25. 25. ∏h#-π∫#"Hª##VΩ æV <íø ,- ´g+ http://twtpoll.com/fd20rz, 2278
 26. 26. ¿¡¬√ƒ#≈∏`ak#∆q#«ã#å™34# !
 27. 27. ¿D»ƒ#≈∏`ak#∆q#«ã#å™34# ...
 28. 28. …≈ ∏#-π∫#"Hª#I/g koreantweeters.com
 29. 29. ùÚ#$Y$~Ä$w1Zwh!$À˘°$2fl$.a[z]x5$°$.ȇ/⁄0 .ȇ/⁄0
 30. 30. cŒÅ$Y$"3 • • • • •
 31. 31. õ¢öõõú£NÀùÃ#qìZD >"
 32. 32. qìZD w5 √w6 ?4ÉJ wé™ Å*$óı= ≥¥L7
 33. 33. –e—#-π∫#“”‘D ™Õ`#ŒœD
 34. 34. qì#&#ÿF#ŸD#“”‘D[ ’…#K÷Zg#◊23[
 35. 35. qì#&#ÿF#ŸD#“”‘D[
 36. 36. qì#&#ÿF#ŸD#“”‘D[
 37. 37. qì#è^#⁄€≈#‹#{›NNN I’m trying to twitter... dc+$ ;< 89ë C:’Më w”$Øqë
 38. 38. È(>C Ä- wé™ ªD#$%#ZD#&#6úõõöôòfi##7ÀÀùûôõ =a51ìb^5 "¯*û$?@
 39. 39. AHw⁄ cjn¶$D¢ ⁄B°C> ªD#$%#ZD#&#6úõõöôòfi##fl£ù‡öüú w5 w9⁄$EF
 40. 40. qê#·¥#©#‚##1/„#‰ÂD • – – – • – – 54%!"#66 78%9:%;<=%
 41. 41. ÊÁ{›Ñ#‰Ë#œª www.twitterbackgrounds.com
 42. 42. G-$∂H$O⁄$I¡T ÊÁ{›Ñ#‰Ë#œª www.twitterbackgrounds.com
 43. 43. ∆FY#∂ùüüù¢#Z›#ÈÑf4 • • • • • • • Ù]zz][
 44. 44. ∂ùüüù¢ú£#nÒ ∂ùüüù¢öôò#nÒ∂ùüüù¢öôò#EÒ ∂ùüüù¢ú£#rÒ ∂ùüüù¢öôò#ÚfiN#∂ùüüù¢ú£##"≥›Û ◊à∫#Í#Îϵ 244,285 following 255,485 followers 33,956 Tweet ,ÌÓÍÔùõ 3,814 following 87 followers 5 Tweet ¡¬√ 6 following 87,008 followers 2,250 Tweet 7 following 185,028 followers 35 Tweet ‚Ø√Íœª 34 following 29 followers 17 Tweet >?@
 45. 45. ∂ùüüù¢#§•ZD • • • 1 Ç40^_`Wb$J$3[03351E]^Z40^_`Wb
 46. 46. FK$LM>Û$Ù]zz][$OL$÷CDT
 47. 47. Ù9úıüˆ • • • @kimjuha . ! . !
 48. 48. RÉS$TG$Y$UÌEEE$ÁV$€G$ôWCë$XXY$ RÉS$ TG KN’˛O$P-$Ä$QT
 49. 49. ˜s#¯<#OLM≥Q • cE$>"O=fifïfl – – – • dE$¶=$D¢$Z*O=$fifïfl – – • gE$[¥$w9⁄Z]F$^_=$fifïfl – – www.twitterbackgrounds.com • †E$`ÉS$!'$a=$fifïfl – –
 50. 50. dŒÅ$Y$'( • Follower • •
 51. 51. ∂ùüüù¢ú£##˘˙D • • • – – • –
 52. 52. ˚T#&#˚ö£úÀõ#Túfifi¸òú • • $ • : Follower – ( ) kimjuha , ( ) hello_twit kimjuha does not follow you! Send 'follow kimjuha' to request
 53. 53. 9°#&#9ú°¢úúõ • • – – • – b£ R•T$b£$Ç40^_`Wb c]Xí$d$Üba35 ˝˛< ˝˛L b53[553$ef
 54. 54. "m˙Ñ#Ùö#OÃúôõöùôQY#$U#ˇ!åâ#g%&u • ˇ! "Õ
 55. 55. ¿Á'(ƒ##9°#…)Ñ#∫*Ju[
 56. 56. UV$√gT$ b£$cnn¢$=L° Ù]zz][51$cfn‰$ åÃCDT 9°#wÛ+D
 57. 57. 9°#,#ÿFC#ÿFY#"-./0 • Following Following Follow • 2 (2nd Order Network) ! RT RT RT RT Ù]zz][ 1ª#=¬#∂ùüüù¢Zk#=¬# 2…##L3#/-4†4# =5O=6=Q#,#RM#OSMMøQ RT
 58. 58. ÿFC#ÿFk#7◊™#nÑf4 • hÙ]zz][51aY$´dg$‰ hdi$Ù]zz][51$Y$†cn°ejf$‰ hdi$Ù]zz][51$j>àKY$c°fcc$‰Z™$ hKkl$Y$cdEcj+$fi†e°e&g‰fl
 59. 59. 80#9/D:#;öõNüˆ • • http://bit.ly/He0Sf
 60. 60. ;öõNüˆ#<=#ÅEZD • 0ìm]
 61. 61. >?Y#Zã#@µ3:#õ¢õıùüü •
 62. 62. -π∫#<./A-# • TweetDeckWidgets Twhirl Tweetie PocketTweetsTwitteriffic Spaz
 63. 63. £[553$54${$n0ì2][aZlbZo0ì`p tweetdeck.com +C.√ B≤ ˚T#Dg
 64. 64. gŒÅ$Y$LZ • Follow • • / /
 65. 65. qT$rÑ$sw Ù]zz][0ìãOL$ ÷t√ • – –
 66. 66. E[#°¢úúõ#/#”ß#n1:#F.#Gª • – – – • – –
 67. 67. ∆FY#ûô‡ùüüù¢##©f4 • • • • – • • • HI™NNN ãJ∑#$ÖÜK#≈u›#bL#∂ùüüù¢öôòN# M4#ãJ/#˚TÑ#œN#p#åÛO[ mW]a3 £[553T
 68. 68. RH#,+‚##%√:#D»:#¡¬√ Mï ¢˛Zu= =ÊZD– ˆ‰˛ZIO= +˘ Ù]zz][0ìã$Y$Ù]zz][51 £0^5o0ì5 Ù]zz][$/b4 fivwfl $l ˇ! ¨%#∞±tà/≤C#PQ
 69. 69. Èxıw$yz{=ö$%$£[553$Oë d´ dn favstar.fm
 70. 70. ßB#SÑ#Z›#"m˙/#Tµ©f4 •
 71. 71. ßB#SÑ#Z›#"m˙/#Tµ©f4 • ¶|}${f *û<ˆ$~†&
 72. 72. ∆q#™C#ÿF√q4 http://apps.asterisq.com/mentionmap/
 73. 73. °¢öõõú£#UV#W(##°Xfl6; http://topsy.com/
 74. 74. £[03351$È(¶>$cnn‰$w’EEE dn¬†#ZÇã fn¬†#âd[ã f¬†#∂ùüüù¢ú£q <MM¬#/ó/ã f¬†#Y˙ã#åu, http://www.informationisbeautiful.net/2009/more-truth-about-twitter/
 75. 75. <å¶$Y$’6sπ$!"#Ô$<–ç • ⁄ÄÄ$Å≤œ$√ÿÇ$O⁄$ÉGØ • Ñ)w$ıI$ÖÜœ$^áØ • àDI$OG$$âG$äãØ$ http://www.flickr.com/photos/imh/3297961043/
 76. 76. /Î#§•#"]^g"#-π∫#_C##¯fi¢üùÚú õ¢õÃõNÀùÃÍÀ¸£#fiÍ<í>R
 77. 77. ˜s#¯L#OLM≥Q • fE$Ù]zz][0ìã$P$O= – – • jE$Çb5Xzí$a= – – • &E$$l$û%= – • ´E$b£$O= – • eE$l5ì30]ì${√û= – • cnE$ˇ! – –
 78. 78. !"#$%& ''()*+,-'./01'23456789 :$;'<=' ''>?@'A= ''BCD ''EF@'
 79. 79. lovesera.com @phploveme phploveme@yahoo.co.kr lovesera.com/tt/419 Lé∑ÆØT
 80. 80. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/kr/ w(¶G$Ø)$Nèœ$ê’q$ëÆØE w(¶G$"Ô$Nèœ$êíG$Fæ:$öOî$¶ˆì” FPî$,°$R™Nè$]?°$Z*ZEF$>ï°$.Ê˘$w(>ï

×