Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Press Clipping Killporn

789 views

Published on

Published in: Technology, Sports
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Press Clipping Killporn

  1. 1. Nguyễn Hữu Bình
  2. 2. <ul><li>Nguyễn Hữu Bình </li></ul><ul><li>Sinh năm 1981 </li></ul><ul><li>Tốt nghiệp ĐH Kinh Tế </li></ul><ul><li>Tốt nghiệp… </li></ul><ul><li>Công tác tại: Công ty CP Bạch Minh </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Tên sản phẩm : KillPorn, giải pháp ngăn chặn web sex sử dụng công nghệ nhận dạng ảnh số. </li></ul><ul><li>Website chứa sản phẩm http://dhkt.host.sk </li></ul><ul><li>Yêu cầu đối với cơ sở hạ tầng cần thiết để triển khai ứng dụng sản phẩm : Chỉ cần một máy tính chạy trên hệ điều hành Windows, trình duyệt IE, FireFox, Netscape. </li></ul><ul><li>Thời gian ước tính phát triển sản phẩm: khoảng 13 tháng ( thời gian liên tục từ năm 2006 đến năm 2007 ) </li></ul><ul><li>Số người tham gia làm : 1 </li></ul><ul><li>Phạm vi ngành ứng dụng : Các tiệm net, công ty, gia đình, trường học … cần quản lý nội dung truy cập. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>TÍNH NĂNG CỦA SẢN PHẨM </li></ul><ul><li>Nhận dạng nội dung hiển thị trên trình duyệt, gửi URL về máy chủ trên internet khi phát hiện hoặc nghi ngờ mang nội dung sex. </li></ul><ul><li>Tự động tải danh sách đen từ internet </li></ul><ul><li>Cập nhật danh sách đen bằng tay </li></ul><ul><li>Tự động nâng cấp khi có phiên bản mới. </li></ul><ul><li>Bảo vệ các chức năng bằng password kể cả khi muốn tắt chương trình. </li></ul><ul><li>Kể từ bản 2.0 trở lên đã hỗ trợ thêm Firefox và Netscape và một số các trình duyệt ít phổ biến khác. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Các tính năng nổi bật </li></ul><ul><li>Tiềm năng ứng dụng </li></ul><ul><li>Tính sáng tạo và trình độ công nghệ của sản phẩm </li></ul><ul><li>Hiệu quả kinh tế và xã hội </li></ul>
  6. 6. <ul><li>GiỚI TRUYỀN THÔNG GHI NHẬN VÀ ĐƯA TIN GIỚI THIỆU SẢN PHẨM ĐẾN NGƯỜI DÙNG </li></ul>
  7. 22. <ul><li>CÁC WEBSITE </li></ul><ul><li>DẪN NGUỒN </li></ul>

×