Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

पोटोबा

 • Login to see the comments

पोटोबा

 1. 1. नमस र!म य ज ल वर असण रय अन सववध प ए म णज "ख द ड "! , बरय चद तम आम य म य ज ल वरत$पट पट बनवत यण रय क व घरचय घर बनवत यण रय प क)य श धत असत . ब य स ठ, तर नववनमन श धण म झय इतर मप ए . आत म य ज ल वर य सगळय प क)य श धण आणण तय ए त रण तसअवघड नसल तर ट ळव ण नक च व टत. श ध-श ध श ध यच आणण नम व तय वळ त स पडत न , मगमन च आणण ख णय च मनच बदलत ! त7व म टल - म य ज ल वर आपलय प क)य ललक ण रय "खवयय चय "परव नग$न आपण ए छ टस "ई-ब " तय र र व आणण तय च स लपनच ए रप!"प ट ब "च पक ल "ई-ब " भ गयश$चय मदत$लशव य शकय नव त.चल तर मग - ख द ड सर रय !आभ र,कदप लशदभ गयश$
 2. 2. अण)मणण 2अण)मणणझटपट आपप...................................................................................3मदवड.............................................................................................4खरपDस मस ल भ7ड ........................................................................5प ल भज$.....................................................................................6सE$ग उतप .....................................................................................7लमश ड ळ च लधरड..........................................................................8बसन ल डD .......................................................................................9च ल$...........................................................................................10ड ळ ढ ळ - वरणफळ................................................................11ग ळय च$ ढ ...............................................................................12भरल$ ळ ...................................................................................13शव बट ट पर ..............................................................................14प तळ प ह च झटपट लचवड .......................................................15बशट .............................................................................................16 ढ ई पन$र...................................................................................17लसधदल डD ......................................................................................18स बद ण वड.................................................................................19रवय च$ ख$र..................................................................................20भरल$ लमरच$.................................................................................21सगळय च वEय बट टवड...............................................................22खसखस.........................................................................................23 णस च वड..................................................................................24उपम .............................................................................................25 ळथ च वपठल.............................................................................26सरण च रसस ..............................................................................27 लफ - लमकस नटस/ बद म/वपसत ..............................................28भरल$ रल$.................................................................................29ड गर च भर त...............................................................................30ड ळवड .........................................................................................31फलOवर - बट टय च क रव रसस ..................................................32चरQ रQरQरQ...लसझलर............................................................................33मथ$च$ ग ळ भ ज$.......................................................................34पल OनQ र ईस.........................................................................35रत ळ बट ट वडय ........................................................................36भरल$ व ग$...................................................................................37खजDर-आ) ड र ल.........................................................................38सत कडल ईट.................................................................................39प ह च सम स...............................................................................40भ7ड मस ल (भ7ड फ य)...............................................................41ओलय न रळ चय रजय . ..........................................................42E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 2
 3. 3. झटपट आपप 3झटपट आपपणजननस • रव इडल$ प क ट-ग$टस चच घय व. (दसऱय णच घतलय स छ न त न त. तसच नसत इडल$ अथव ड स घतलय स च गल त न त.) • ए मधयम द बर लचर व . • द न/त$न क रवय लमरचय ब र लचर वय त. • द /ब र कडपतय च$ प न त ड रन घय व$त. • ए इच आल क सDन घय व. • जD त ड रन घय वत. ( न घ तल तर च लत त. ) • त$न चमच तल. • लतनशद लमल$ ल$टर प ण$.म गQदशQनए प तलय त रव इडल$ च प क ट ओत व. तय त द , लमरचय , आल, कडपत , जD आणण प ण$ घ लDनवयवणसथतए ज$व रन द /ब र लमन$ट ठव व. ग]सवर आपप प त ठव व. Eतय खळगय त लतनच र थ7ब तलघ ल व. (तवढ तलपरत. ) प त न$ट गरम झ ल ए चमच लमशण Eतय खळगय त ओत व. झ णठव व.आच मधयम असD द व$.च र लमन$ट न$ झ ण ढD न आपप उलट व.स नर रग यत . उलटय वर झ णठवD नय. च र-प च लमन$ट न$ ढ वत.गरम गरम चटण$ बर बर व ढ वत.टप आपप आयतय वळ ठरवDन क रत यत त आणण चवद र ल गत त. म$त म$ तल ल गत. सधय ळ गरमगरमख वस व टत तय स ठ, य गय आणण झटपट त त.E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 3
 4. 4. अण)मणण 4मदवडणजननस • सवव व ट उड द ड ळ • ए व ट मग ड ळ • आठ/द म$र • अधQपर आल • त$न क रवय लमरचय . • द /ब र कडपतय च$ प न. • ए मधयम(म ठय ड झ णर) द • मDठभर लथब$र • म$ठ अद ज न • जDच त ड.म गQदशQनउड द ड ळ आणण मगड ळ ए वतत रन लभजत घ ल व$.स तसन द च र भ ग रन नतर उभ लचर व . आलय च उभ प तळ प र व. लमरचय ब र लचर वय त. कडपतय चय प न च त ड र वत. लथब$र लचरन घय व$. म$र लमकसर मधDन ढ व. अध`वटतटत$ल इतपतच ब र र वत. जD व ख बऱय च त ड रन घय वत. तय र झ लय वर लभजलल$ ड ळ व ट व$. म$त म$ प णय त व टणय च Eयत र व . ग]सवर तल घ लDन ढईठव व$. आच मधयम पक ज सत ठव व$. Eथमच तल वयवणसथत गरम ऊ द व म णज वड तल प$तन त. आतव टलल$ ड ळ व वर ल सगळ स तय ए त र व. चव$नस र म$ठ घ लDन ए च कदशन लतन/च रलमन$ट फट व. त वरच थ ड द बDन वड तल त स ड व. त बDस रग च झ ल ढ व.टपमग च$ ड ळ जवळजवळ बर बर न घ तलय मळ वड अणजब त तल श षत न त. अलतशय ल व चववष त त. Dन म$चय मदवडय नपक ज सत ख त यत त. गरम गरम वड गरम स ब र नतर व फ ळत च . जD व ख बऱय च त ड उपलबधत आणण आवड नस र घ ल व. वड ख त न म$र च त ड व ब र लचरलल$लमरच$द त ख ल$ यत तव मसत व टत.E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 4
 5. 5. खरपDस मस ल भ7ड . 5खरपDस मस ल भ7ड .णजननस • ३५/४० वळय व भरणय स य गय अश भ7डय . • त$न चमच चणय चय ड ळ च प$ठ. • द न चमच द णय च D ट • मधयम द • द न चमच सकय ख बऱय च स • ए चमच बड शप • अध Q चमच गरम मस ल • कदड चमच धणणजर पDड • ए चमच ल ल लतखट • ए चमच क ग • अध Q चमच ळद • च र लसDण प ळय • द न चमच स खर • ए ललब च रस• चव$परत म$ठ• द चमच तलम गQदशQनभ7डय सवचछ धऊन पसDन मधय ए च उभ$ च$र प ड व$। द , लथब$र ब र लचर व$. ड ळ च प$ठ खमग भ जDनघय व. ख बऱय च स , बड शप भ जDन घय व. गरम मस ल व धणणजर पDड गरम रन घय व$. लसDण, भ जललख बर व बड शप लमकसर मधDन ढ व. ए भ डय त सगळ णजननस आणण द णय च D ट, ल ल लतखट, स खर,चव$नस र म$ठ, ए ललब च रस, क ग व ळद घय वत. त न स रन च गल ए त र वत. द ल म$ठ-स खरमळ प ण$ सटत व ए ललब च रस य मळ लमशण च गल लमळD न यत. लमशण भ7डय मधय भर व. मस ल उरलय सव ट त ठव व . शकयत पसरट फ यप]न घय व . तय त च र चमच तल घ ल व. लकय त न ए ए भ7ड तल वरठव व$. सगळय ठवDन झ लय ब जDन त$न चमच तल स ड व. मधयम आचवर स त/आठ लमलनट झ D न ठव व.नतर झ ण ढD न अलगद सगळय भ7डय उलटवDन पन त$न चमच तल स ड व. झ ण ठवD नय. ग]स मधयमचठव व . द लमलनट न प व जर अजDन थ डय खरपDस आवडत असलय स पन प च लमलनट ठव व. भ7डय ढD नघतलय वर जर मस ल उरल असल तर त छ न परतDन घय व व त भ7डय वर भरभर व .टपसट टQ र स ठ, लय स सगळय न खDप आवडत. लतखट च Eम ण आवड नस र बदल व. ल न मल आनद न ख त त.E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 5
 6. 6. अण)मणण 6पल भज$.णजननस • प ल च$ लतस प न(शकयत म ठ, प न) • तळणय स ठ, तल. • ए म ठ, व ट ड ळ च प$ठ • द न चमच त दळ च प$ठ • ए चमच मद (एणचछ ) • द न चमच लतखट, ए चमच क ग, द न चमच ओव , ए चमच ळद • चववपरत म$ठ.म गQदशQनप ल च$ प न धऊन घय व$त. ए पसरट भ डय त ड ळ च, त दळ च प$ठ व मद घऊन तय त ळद, क ग, लतखट,म$ठ व ओव घ ल व. थ ड थ ड प ण$ घ लDन ए ज$व र व. सगळय गठळय म ड वय त. भज$च प$ठ तय र र यचअसलय न प ण$ बत नच घ ल व. थ ड वळ ठव व. ( प$ठ द न त स आध$ तय र रन ठवल तर छ न मरत, भज$घ ल यल घत न चमचय न च गल फस व. ल त. ) ढईत तल त पत ठव व. Eथमच तल च गल त पD द व. तलत पल ग]स मधयम आचवर ठव व . आत ए प न घऊन वपठ त बडवDन तळ व. ए वळ त$न प न पक ज सतप न ढईत ट D नयत. ( प न न जD असत त, भज$ पट न जळD श त. ) गरम गरम ख व$त.टपपल च$ भज$ अलतशय र र त ल गत त. बऱय चद लगन चय जवण मधय ल$ ज त त.E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 6
 7. 7. सE$ग उतप 7सE$ग उतपणजननस • इडल$-ड स च तय र प$ठ (अध Q क ल , अगद प तळ नस व) • द न ग जर प तळ उभ$ लचरन • द न प त$च द- प त ब र लचरन, द च प तळ उभ प रन • द न व टय ब र लचरलल ब$ • अधl व ट प तळ लतर लचरलल$ फरसब$ • ए लसमल लमरच$ प तळ उभ$ लचरन • अधl व ट मकय च वळ द ण • अधl व ट स ललल मट र • द न चमच स य सOस, थ ड लमर प वडर, द न चमच लतखट व चव$परत म$ठ • द न चमच तल.म गQदशQन ढईत द न चमच तल ट D न म ठय आचवर ठव व। तल च गल त पल ब रर लचरलल ब$, ग जर,लसमललमरच$, द च$ प त, मकय च द ण, मट र अन फरसब$ तय वर ट व. आच म$ र नय म त स रख परतत र व.प च लमन$ट न$ तय त स य सOस, लमर प वडर आणण लतखट घ ल व. परतण च लDच ठव व. थ डय च वळ त भ जय नच कदसD ल गल तसच अधQवट लशजलय त ज णवल. मग तय त अद ज न म$ठ घ ल . स य सOस मधय म$ठअसत लक त घउन घ ल व. म णज ज सत ण र न . अजDन त$न-च र लमन$ट त स रण तय र ईल. ढईतDन ढD न घय व. (थ डस म$ लशजलल असल प क ज.)ड स प]न म ठय आचवर त पत ठव व . ( प]न लच टत असल तर तय वर आध$ अध` भ ड प ण$ घ लDन बडबड यईतत पव व, मग त प ण$ फ D न द व. आत प]नवर उतप लच टण र न त. ) ए द तव न$ट त पल आचमधयम ठव व$. ड ्oशय च प$ठ ड व न पऱय चय आ र एवढ घ ल व. ( स ईच वय स इतपत ) ए वळ च र घ लतयत त. तय त$ल द न वर तय र लल स रण थ ड थ ड घ ल व. सगळय उतपय चय ब जDन तल स ड व. स नर रगआल स रण नसलल उतप असललय वर ट D न थ डस द ब वत. ल गल$च पलट मधय ढ वत. व असलय स मधय प वत. चटण$, ट म]ट सOस, ज आवडल तय बर बर उतप गरम गरम ख वत.टपस रण रग$बरग$ सदर कदसत अन चव खDप छ न ल गत. ड शय च प$ठ व लतत च आबलल असल तर अजDनच मजयत. जय न तळलल सE$ग र ल ख त यत न त क व ख त न खDप तल ट आ अस व टत तय वर सE$ग उतपए दम ध वत$ल. र यल स प आ त. भ रत त ठलय क र ण व लय ड आज ल तय र ड स प$ठ न म$चलमळत. लशव य लगटस इतय द च$ प ट लमळत त. घर त भ जय थ डय थ डय उरलय य र यच ह वर उतमउप य. घर तलय सगळय न आवडलच. बट टय चय भ ज$च रत यत$ल. ( बऱय च वळ बट टय च$ भ ज$ उरत. )इडल$च प$ठ घर त तय र लय स नक च ज सत च गल त त.E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 7
 8. 8. अण)मणण 8लमश ड ळ च लधरड.णजननस • मDग, मसDर, चण ड ळ Eतय अधl व ट , उड द, तDर ड ळ पव वट. • ए मधयम द व ए ट म]ट ब र लचरन • मDठभर लथब$र, ए क रव$ लमरच$ व प च-स लसDण प ळय ब र लचरन • अध Q चमच ळद, ए चमच लतखट, क ग, ओव , धणणजर प वडर. चव$परत म$ठ • त$न चमच तलम गQदशQनमDग, मसDर, चण , उड द व तDर ह सगळय ड ळ ए त लभजत घ ल वय त. स त स न उपसDन लमकसरवर व टD न घय व.तय त ब र लचरलल$ लमरच$, लथब$र, लसDण, ट म]ट व द घ ल व. ळद, क ग, लतखट, धणणजर प वडर, ओव वचव$नस र म$ठ घ ल व. लधरड घ ल वय च$ असलय न भज$चय प$ठ पक थ ड प तळ ईल इत प ण$ घ ल व. नतरसगळ लमशण चमचय न द लमलनट फट व व थ ड वळ ठव व. Eथमच तव न$ट त पवDन घय व . तवय वर थ डस तलट D न छ ट छ ट लधरड ट व$त. ब जDन तल स ड व. झ ण ठव व. त$नच र लमलनट न उलट व आत झ ण ठवDनय. उलथणय न थ ड द ब व. म णज ड र र त त$ल. प च लमलनट न ढ व. आवडल तय चटण$बर बर वदह बर बर ख व.टप लधरड चव$ल छ न ल गत तच व पrवष आ त. आवडत असलय स मथ$ क व प ल बर लचरन घ ल व .E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 8
 9. 9. बसन ल डD 9बसन ल डDणजननस • च र व टय बसन • सवव व ट तDप ( प तळ लल) • प वण त$न व टय स खर • प व व ट दधD • अध Q चमच वलद ड पDड • Eतय द न चमच बद ण व बद म च प तळ त डम गQदशQनशकयत पसरट ढई/नOनणसट प]न घय व. तय त बसन व तDप घ ल व. आच मधयम ठव व$. ळD ळD सगळय बसन लतDप ल गल. लमशण स रख लवत र यल व. Eथम खDप घटट, ढवळ यल ष पडत$ल अस असल. अधय Qत स नतर लमशण ल व टD ल गल व ढवळणय त स जत यऊ ल गल. आत ह लमशण तDन तDप सटD ल गल. खमगव स व स नर रग यईल. अजDन प च लमलनट ढवळD न आच बद र व$. ल गल$च ह लमशण वर दध च ब म र वत Dआणण च गल ढवळ व. दध मळ लमशण च गल फलल. दध पDणपण ए ज$व र व. स ध रण पधर लमलनट न लमशण Q मट ईल मग तय त स खर घ लDन ढवळD न ठव व.स ध रण त स भर न( सपDणQ ग र झ लय वर) लमशण खDप मळ व. स खर व भ जलल बसन खDप ल ल गपयsतमळ यल व. मळD न मऊ झ लय वर तय त वलद ड पDड, बद ण व बद म च प घ लDन मधयम आ र च ल डD वळ वत.टपमधयम आचवर बसन छ न भ जल गल प क ज तसच स खर घ तलय वर लमशण खDप मळलय मळ ल डD मऊ तत वट ळD ल अणजब त लच टत न त.E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 9
 10. 10. अण)मणण 10च ल$णजननस • ए व ट मग च$ ड ळ • त$न व टय मद • Eतय त$न चमच त$ळ व ओव • Eतय च र चमच धणणजर पDड, लतखट • द न चमच क ग, ए चमच ळद व चव$परत म$ठ • तळणय र त तलम गQदशQन रचय भ डय त मग च$ ड ळ धऊन घऊन द न व टय प ण$ घ ल व. मद पड त घऊन तय च$ सलसर परचडब ध व$. रमधय ड ळ व मद ठवDन त$न लशटटय र वय . व फ म$ झ ल$ मद त ट त ढD न घय व .व फवलय मळ मद च ढ D ळ तय र झ लल असल त फ डD न पन प$ठ र व. मद गरम असत न च ल पट न त. सपDणQ गठळय म डलय वर उ डलल$ मग च$ ड ळ घ ल व$. (द न व टय प ण$ घ तलय मळ ज सत$च प ण$ उरतन . जर प ण$ ज सत असल तर त वगळ ढD न ठव व व ल गल तस घ ल व. ) म$ठ, क ग, ळद, धणणजर पDड,लतखट, ओव व त$ळ घ लDन मळ व. स ध रण अध Q त स ठव व. तळणय स ठ, परस तल घऊन Eथम वयवणसथत गरम रन घय व नतर मधयम आच ठवDन न म$Eम ण च लय तळ वय त. ह च लय अलतशय र र त त त व जरतल र त न . प$ठ लभजवत न तय त म न क व स ध तल अणजब त घ ल व ल गत न .टपणजथ च ल$च$ भ जण$ स जगतय लमळत न क व आयतय वळ र यच$ ल र आलय स पट न रत यत त.आठ कदवस जर र क लय तर तल अणजब त गळत न . त$ळ, ओव , धणणजर पDड व लतखट थ ड ज सतच ट वम णज भ जण$च खमगपण यत . मख स र र त त त.E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 10
 11. 11. डळ ढ ळ - वरणफळ 11डळ ढ ळ - वरणफळणजननस • ए व ट तर च$ ड ळ • द न व टय ण$ , अधl व ट चणय चय ड ळ च प$ठ • च र क रवय लमरचय , आलय च छ ट त ड , ढ ललब, मDठभर लथब$र • प व व ट श7गद ण, आवड नस र जD, द न चमच ओल ख बर • त$न चमच ल ल लतखट, अध Q चमच गरम मस ल , द न चमच धणणजर पDड, ए चमच ओव • द न चमच लचचच ळ, द न मधयम गळ च खड. • फ डण$स ठ,- अध Q चमच मथ$, च र सकय ल ल लमरचय व न म$च फ डण$च स क तय. • च र चमच तल व द न चमच तDप, चव$नस र म$ठ • ए ट म]ट , अधl व ट मट र, त$नच र फलOवरच तर, द न व ग$, थ ड श$ फरसब$ - भ जय आपलय आवड नस र घ ल वय त.म गQदशQनतर च$ ड ळ थ7बभर तल ट D न मऊ लशजवDन घ टD न घय व$. तय त उभय लचरललय ओलय लमरचय , आलय च लचरललत ड, आवड नस र घतललय भ जय मधयम आ र चय लचरन, श7गद ण, आवडल इत प ण$ (फ र घटट र नय),ल ल लतखट, ळद, धणणजर पDड, गरम मस ल , लचचच ळ, गDळ व चव$नस र म$ठ घ लDन सणसण$त उ ळआण व$. नतर तय त जD, ओल ख बर व लथब$र घ लDन पन प च लमलनट ठव व. त वर ए ड पळ त त$न चमचतल त पत ठव व. म र , क ग, मथ$, सकय लमरचय व ढ ललब घ लDन फ डण$ रन त$ य उ ळत असललयआमट ल द व$. ल गल$च झ ण ठव व म णज सव द आतच मरल. आच बद र व$.पर त$त ण$ व चणय चय ड ळ च प$ठ ए त र व . तय त चव$नस र म$ठ, ओव , ल ल लतखट, ळद, क ग वचमच भर म न ( न घ तल तर च लत ) घ लDन प$ठ घटट लभजव व. न म$ ल टत तश$च पण क लचत ज डसरप ळ ल टD न तय च श रप ळय स रख त ड रन घय वत. पन आमट आचवर ठव व$ व तय त तय र लल त डस ड वत. सगळ त ड ट D न झ ल अधl व ट प ण$ घ लDन लमशण स रख रन घऊन झ ण ठव व. मधयमआचवर च गल उ ळD द व. त ड लशजल द न चमच तDप घ ल व. व ढत न गरम गरम व ढ व$. आवडत असलय सवरन शव घ ल व$.टपओव घ लत न थ ड ज सतच पडD द व . जD, मट र व श7गद ण शकयत घ ल वत. छ न ल गत त. वरण त फळ( ण च त ड ) स डलय वर त$ फगत त म णDन व ढ यचय आध$ आमट घटट झ ल$ असलय स पन अधl व ट ड ड त प ण$ घ लDन ढवळD न व ढ व.E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 11
 12. 12. अण)मणण 12ग ळय च$ ढणजननस • ए व ट ड ळ च प$ठ • द न चमच त दळ च प$ठ • द न चमच लतखट, द न चमच धन-णजर पDड, अध Q चमच गरम मस ल • ए व ट घटट ग ड द • द न-त$न तम लपत, द न लवग , च र लमर, छ ट त ड द ललचन$, द न ल ल सकय लमरचय • आलय च छ ट त ड व द न लसDण प ळय ठचDन, मDठभर लथब$र लचरन • द न चमच तल व द न चमच तDप • णजर, क ग, ळद, म$ठम गQदशQनड ळ चय ( बसन ) व त दळ चय वपठ त चव$नस र म$ठ, ल ल लतखट, क ग, धन-णजर पDड, लचरलल$ लथब$र, गरममस ल व द न चमच तल च ड ड त म न घ लDन जरर परत प ण$ घ लDन घटट लभजव व. पसरट भ ड घऊन तय लक लचत तल च ब ट ल वDन घटट लभजवललय ग ळय च र ल रन घऊन व फवDन तय च छ ट छ ट त ड रनघय वत. क व छ टय ग ट एवढ ग ळ रन घऊन व फव वत. ए ड घटट दह ल अध Q चमच ड ळ च प$ठ ल वDनघसळD न ठव व.ए प तलय त तDप घ लDन तय वर णजर, लवग , लमर, द ललचन$, तम लपत व ठचलल आल-लसDण घ लDन लमलनटभरपरत व. नतर तय वर क ग, ळद व सकय ल ल लमरचय घ लDन परतDन घय व. तय वर घसळलल द , चव$नस र म$ठ वआवडल इत प ण$ घ लDन ढवळD न व फवलल ग ळ घ लDन झ ण ठवDन ए सणसण$त उ ळ आण व$. गरम गरमव ढ व.टप ढ खDप प तळ र नय. तसच ळद ग ळय मधय घ तलल$ असलय न फ डण$त जर म$च घ ल व$. द आबटअसलय स आवशय तनस र स खर घ ल व$. ढ आबट असD नय. लतत श$ छ न ल गत न .E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 12
 13. 13. भरल$ ळ 13भरल$ ळणजननस • त$न -च र ळ - मधयम वप लल$ अस व$त • च र चमच ओल ख बर • ए चमच तDप • च र चमच स खर • द न लमर , द न लवग , छ ट द ललचन$च त ड , लचमटभर वलच$ पDड • जD, बद म, बद ण , वपसत --- ए ण द न चमच स मवम गQदशQनबरचद ळ घर त आणल$ ज त त पण ख लल$ ज त न त. तश$च ल ळत पडत त, ज सत$ वप ल$ फ D न कदल$ज त त. ध$ ध$ अच न ग ड ख वस व टत. पण फ र स पस र र यच$ इचछ नसत- ट ळ यत . आणण पद थQफ र जडपण आणण र न असत . अश वळ अगद द लमलनट त ण र व छ न ल गण र भरल$ ळ रन प .मधयम वप लल$ च र ळ स ल ढD न Eतय द न त ड रन घय व$. ए पसरट प तलय त (नOन णसट प]न)चमच भर तDप घ ल व. तDप त पल लवग , लमर व द ललचन$ त ड ट D न लमलनटभर परत व. तय वर स मवट D न द न-त$न लमलनट परतDन लकय त न ळ ट व$त. ल गल$च ख बर व स खर घ लDन ळ मधयम आचवरच र लमलनट परत व. तय वर वलच$ पDड ट D न आच क लचतश$ व ढवDन ळ जर श$ खरपDस झ ल$ ल गल$चउतरव व. गरम क व ग र जस आवडल तस ख व.टप ळ क लचत चरट असत न लय स मधय च$र प डD न ख बर भर व व अगद ल च ढवळ व. र जर ळय च$ज सत च गल$ त त.E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 13
 14. 14. अण)मणण 14शव बट ट परणजननस • द न म ठ बट ट उ डD न त नच स रन घय वत • ए मठ द व ए म ठ ट म]ट ब र लचरन • ए व ट घटट द • ए व ट स ध$/न यलOन शव • मDठभर लथब$र ब र लचरन • च ळ स पनन स पऱय ( ख त न म जD नय अस आई स गत अस ) • क रव$ चटण$, आबट ग ड चटण$ व लसण च$ चटण$ • पऱय स ठ,- द न व टय सम ललन प$ठ ( इथलय इकडयन सट असQ मधय लमळत ) नसलय स द न व टय मद व ए व ट रव • ए कलब स डय च$ बOटल/ ठल वपणय च स ड • चव$परत म$ठ• ए चमच ड ड त तल( -म न र त• क रवय चटण$ र त - ए व ट लचरलल$ लथब$र, च र/प च लतखट क रवय लमरचय , ब र -पधर पकदनय च$ प न, ए ललब च रस, ए चमच च ट मस ल व चव$परत म$ठ - लमकसरमधDन ढ व.• आबट-ग ड चटण$ र त - द /ब र खजDर, ललब एवढ लचचच ळ( त$न चमच ), च र मधयम गळ च खड, ए चमच धनणजरपDड, अध Q चमच ल ल लतखट, प व चमच श7दल ण ( सuधव ) - लमकसरमधDन ढ व.• लसDण चटण$ र त - आठ/द लसDण प ळv , लतन चमच ल ल लतखट व चव$परत म$ठ - लमकसरमधDन ढ व.म गQदशQनEथम सम ललन वपठ त/मद -रवय चय लमशण त चव$परत म$ठ व ए चमच ड ड त म न घ लDन ए त रनतय त कलब स ड घ लDन घटट लभजव व. त स भर न लमशण ट व क व लमकसरमधDन ढ व. ढईत Eथम तल न$टत पवDन नतर ग]स मधयम ठवDन छ टय छ टय पऱय बद म$ रग वर तळD न घय वय त. पऱय च गलय तळलय ज यल वय त न तर मऊ पडत त. ओव न असलय स २०० कडग$वर E$ ट रन बद र व व तय त य तळललय पऱयठव वय त म णज ए दम र र त व फगललय र त त. लथब$र, लमरच$, लसDण, पकदन , ललबD, च ट मस ल वचव$परत म$ठ घ लDन क रव$ चटण$ तय र रन घय व$.खजर च त ड रन तय त अधl व ट गरम प ण$ घ लDन प च लमलनट झ D न ठव व. नतर तय त गDळ, लचच,धनणजरपDड, ल ल लतखट व श7दल ण( सuधव ) घ लDन आबटग ड चटण$ रन घय व$. लसDण ब र लचरन तय त त$नचमच ल ल लतखट व चव$नस र म$ठ व जरर परत प ण$ घ लDन लसण च$ ओल$ चटण$ रन घय व$. ए बश$ततळललय स त/आठ पऱय अलगद प ट फ डD न ठव वय त. पर त Eथम बट ट - द -ट म]ट -द -शव- क रव$ चटण$-लसDण चटण$-आबटग ड चटण$ घ लDन तय वर लथब$र ट व$. आवडत असलय स वरन च ट मस ल भरभरनल गल$च गटटम र व$.टपपऱय वव त आणलय तर ए म म$ व च णय च$ भ$त$ न . चटणय अत$ घटट न त आणण प ण$द रन त. द शकयत घटट अस व. प तळ असलय स वळ फडकय वर घ लDन प ण$ ढD न ट व. चटणय घ लत नसढळ त न घ ल वय त. पकदन -लमरच$-ललब च$ चव, आबट-ग ड व लसण च$ सणसण$त चव मसत ज णव यल वय त. बट ट गरम असल तर अजDन छ न. बट टय ऐवज$ रगड व परत यईल. म त त गरमच व , रगडय च$सदर ल गत. ए दम प त बर च तय र र व$ ल गण र अस व टD न थ ड दडपण आलय स रख ईल परत ए दपक ल$ शवबट ट पर तzड त गल$ मग सगळ शम वसDल आणण बस ख त ज व.... ख त ज व......E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 14
 15. 15. प तळ प ह च झटपट लचवड 15प तळ प ह च झटपट लचवडणजननस • प तळ प प व क ल • प ऊण व ट श7गद ण • अधl व ट ड ळ • मDठभर जD • त$न क रवय लमरचय त ड रन, ब र -पधर ड पतय च$ पन • स -स त चमच तल, चव$नस र म$ठ व ए चमच स खर • ए चमच धणणजर पDड, प व चमच गरम मस ल , ए चमच ल ल लतखट व त$न चमच त$ळम गQदशQनप तळ प च ळD न घय वत. प व क ल प ह च त$न भ ग रन ए भ ग ए वळ ढईत घऊन मधयम आचवरभ ज व. स रख लवत र व. प त ल च गल गरम ल गल ल गल$च थ ळ त/प तलय त ढD न घय व व दसरभ ग भ ज व . सगळ प भ जDन झ ल म$ठ व स खर घ लDन वयवणसथत लमसळD न ब जDल ठव व. ढई Eतय भ गभ जत न सवचछ रन घय व$.आत ढईत तल घ लDन त पल न म$Eम ण म र - क ग - ळद च$ फ डण$ र व$. तय त लमरच$ व ड पतघ लDन त तडतडल त$ळ घ लDन लव व. लमलनटभर न श7गद ण घ लDन भ ज व. त$न-च र लमलनट न$ ड ळ आवडतअसलय स ख बऱय च प तळ प घ लDन अजDन त$न लमलनट लव व. मग जD, ल ल लतखट, धणणजर पDड व गरममस ल घ लDन द न लमलनट लवDन फ डण$ प ह वर घ ल व$. ढईत थ ड प घ लDन सगळ तल श षDन घय व. नतरप व फ डण$ ए ज$व र व$. म$ तल त व अलतशय झटपट व चववष लचवड तय र.टपप च ळD न घय वत म णज भDस र ण र न . प ह च भDस भ जत न पट न जळत व तय मळ जळ वसलचवडय ल यत . तसच Eतय वळ भ जDन झ ल ढईत$ल प ढलय वर त$ सवचछ पसDन घऊनच दसर पभ ज वत. प ह वर फ डण$ ट ल$ म$त म$ स त-आठ लमलनट वयवणसथत लवDन ए ज$व र व.E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 15
 16. 16. अण)मणण 16बशटणजननस • शकयत ग ललQ बड घय व . नसलय स ठल थड डQ बड च लल . • त$न ट म]ट ब र लचरन • द न चमच णजरपDड, ए /द न चमच ल ल लतखट ( लतखट च Eम ण आवड नस र म$ ज सत र व ) • ए लचमDट गरम मस ल • द न म ठ चमच द णय च D ट, द न लसDण प ळय ठचDन • मDठभर लथब$र ब र लचरन, ए क रव$ लमरच$ ब र लचरन • द न चमच ऑललव ऑईल, नसल तर आपल न म$च तल घय व. • ए चमच स खर व चव$नस र म$ठम गQदशQनइट ललयन, फच क व 7 ठल डQ ग ललQ सल इस बड घय व . स ध बड घतलय स च र चमच मऊ बटरमधय एचमच लसDण पसट ए ज$व रन सगळय सल ईसन ल वDन घय व. ढईत तल घ लDन च गल त पल ठचलल$लसDण, लचरलल$ क रव$ लमरच$ व लचमDटभर आखख णजर घ ल वत. लमलनटभर परतDन तय वर लचरलल ट म]ट घ लDनमधयम आचवर प च लमलनट परत व. ट म]ट च$ पसट ऊ ल गल$ तय त णजरपDड, अधl लथब$र, द णय च D ट, गरममस ल , ल ल लतखट, स खर व चव$नस र म$ठ घ लDन सगळ ए ज$व र व. लमलनटभर तच लमशण ल प ण$ सटDल गल. ओलसरपण म$ व टलय स प व व ट प ण$ घ ल व. च गल रसरसल आचवरन उतर व. त असत नए ड सगळ बड तवय वर द न ब जDन र र त त$ल अस श D न घय वत. गरम बडवर तय र लमशण पसरनतय वर उरलल$ लथब$र भरभरन ल गल$च ख यल द व. आवडत असलय स ट म]ट च ब र लचरलल त ड वरनट वत. बशट व ठल गरम सDप छ न ल गत.टपबड श त न त र र त झ ल प क ज. ब उन रग वर ट सट र व . लसDण, णजर, द णय च D ट व असलय स ऑललवऑइल य सगळय च$ ए वतत चव व ट म]ट च थ ड स आबटपण य मळ गरम गरम बशट मसत ल गत त. प ट}तसट टQ र स ठ, स प व सगळय न आवडल अश$ व ल न मल चय प ट}स ठ, ए दम ट कडश आ . प वभ ज$चयजवळ ज ण र असल तर चव$ल वगळ ल गत. मDळ बशट चय ~ त$त थ ड बदल रन आपलय चव$चय जवळजणर बशट सगळय न ज सत आवडत त.E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 16
 17. 17. ढ ई पन$र 17 ढ ई पन$रणजननस • पन$रच १८/२० चr न$ त ड • ए मधयम लसमल लमरच$ उभ$/चr न$ लचरन • ए मधम द प तळ उभ /चr न$ लचरन • त$न मधयम ट म]टzच$ उ डD न लल$ पयर • च र/प च लसDण प ळय +द न/त$न लमर+द ललचन$ त ड +णजर य च$ पसट • द न चमच सर मथ$, द न क रवय लमरचय , थ ड लथब$र • त$न चमच तल व ए म ठ चमच तDप • खड मस ल ( द न तजपत , त$न-च र लमर, द ललचन$ त ड ,), कदड चमच ल ल लतखट व अध Q चमच गरम मस ल • चव$नस र म$ठ व ए चमच स खरम गQदशQनशकयत तळलल पन$र घय व. ( आज ल ब ज र त फ जन तळलल पन$र लमळत ) पन$र घर लय स ए चमचतल त श]ल फ य रन घय व. ढईत तल घ लDन च गल त पल खड मस ल घ लDन लमलनटभर परतDन लसDणप ळय -लमर- द ललचन$-णजऱय च$ पसट व क रवय लमरच$च प ट फ डD न ट D न द न लमलनट परत व. तय वर द वलसमल लमरच$ घ लDन मधयम आचवर प च लमलनट लशजD द व. लसमल लमरच$ व द अधQवट लशजल तय तट म]ट च$ पयर , ल ल लतखट व चव$नस र म$ठ घ लDन झ ण ठवDन प च लमलनट लशजD द व. नतर गरम मस ल , सरमथ$, स खर, पन$र व तDप आणण आवशय व टलय स अधl व ट प ण$ घ लDन सगळ लमशण लकय त न ए ज$व रन स त-आठ लमलनट झ ण ठवDन लशजव व. व ढत न लथब$र घ लDन गरमच व ढ व.टपपन$र घर त असलय स भ ज$ झटपट त. सर मथ$न भ ज$च सव द खलत आणण तप न आवशय ओशटपणयऊन खम र व ढत. गरम पर ठय बर बर ढ ई पन$र व दह तल र यत मसत ल गत. मट र आवडत असत$ल तर अधlव ट मट र घ ल व. द व लसमल लमरच$च ग ळ र नय.E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 17
 18. 18. अण)मणण 18लसधदल डDणजननस • त दळ च$ तय र उ ड द न व टय • ए चमच णजरपDड, अध Q चमच आखख णजर, चव$नस र म$ठ • त$न क रवय लमरचय ब र लचरन • थड लथब$र ब र लचरन • ए चमच तल व द न चमच तDपम गQदशQनगणश चतथlल म द बर बरच लसदल डD च नवद द खवत त. नवद चय लसदल डD त लमठ लशव य घ लत न त.म त नतर आपलय ल ख णय स ठ, लसदल डD अश E र बनववल ज त त. ल डव स रख कदसत नसDन य ल लसदल डD नव पडल आ बरचद आज$ल ववच रल परत लतल तय च उतर म त नव त. तय मळ त$ न म$ म ण, " त मलय न , ख यच स डD न न त Eश श ल ववच रत र. "मद रन झ ल उरललय उ ड मधय चव$नस र म$ठ, णजरपDड व थ ड आखख णजर, क रव$ लमरच$ व लथब$रघ लDन उ ड मळD न घय व$. नतर त ल थ ड तल ल वDन उ ड च छ ट छ ट ग ळ रन तय न आपण जशय ग ठ,म रत तस आ र दऊन रमधय व फवDन घय व. गरम असत न च थ डस तDप स डD न ख यल द व. णजर-लमरच$मळसदर चव ल गत.त दळ चय उ ड चय लनवग$ऱय रत त. तय थ पDन रत त. लसदल डD तसच फक आ र वगळ .E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 18
 19. 19. स बद ण वड 19स बद ण वडनवर त सर झ ल, घट बसल. तय बर बरच उपव स सर झ ल. म ग म ग उपव स च पद थQ आलच . मग यफम इश आल$च, " अग, तझ उपव स आ न ? मग स बद ण वड र Q , म णज तल ख त यत$ल. " हममम, म झन व आणण य च ग व. पन य तर तझय स ठ, र.णजननस • त$न व टय लभजलल स बद ण • द न मधयम बट ट उ डD न • ए व ट श7गद णय च D ट, अधl व ट द • स त-आठ क रवय लमरचय , त$न चमच आलय च रस • ए चमच णजर, द न चमच णजरपDड, थ ड श$ लथब$र, • ए चमच स खर व चव$नस र म$ठ • तळणय र त तल.म गQदशQनस बद ण स त-आठ त स आध$ लभजव व . लभजवत न अधQ पर प ण$ ठव व, द न त स न$ स बद ण म ळ रनअद ज घय व . रड व टत असल तर प णय च द न ब म रन झ D न ठव व. वड र यल घत न स बद ण ,उ डलल बट ट, द , णजर पDड, व टलल$ लमरच$, आलय च रस, स खर व म$ठ ए त रन मळ व. चव घऊन प व$.म$ठ/लमरच$ म$ व टलय स आवड नस र व ढव व. नतर लथब$र व द णय च D ट व णजर घ लDन लमशण लकय तनए त रन छ ट छ ट चपट वड रन घय वत. ढईत तल सरव त$ल च च गल त पवDन घऊन मधयम आचवर स नररग वर वड तळD न ढ वत. कटशयDपपरवर ट D न अन वशय तल कटपDन घय व. ओलय ख बऱय चय क व द णय चय D ट चय दह तलय चटण$बर बर वड गरम असत न च ख यल द वत.टपस बद ण फ र ल र आ तय मळ दरवळ ए च द न तDन जर आणल तर आपल रग द खवत तव मधDनमधDन तय ड लक द यल व. दह मळ वड अलतशय ल त त. द णय च D ट खमग अस व. लमरच$ क लचतज सतच पडD द, तय मळ वड मसतच ल गत त. चय मत उपव स ल लथब$र च लत तर चय मत न तव त$ आपलय मत नस र घ ल व$. न घ तलय सचव$त फर पडत न .आयतय वळ स बद ण वड र यच$ ल र आलय स, आज ल आपलय ड अलतशय ब र स बद ण लमळत . तलभजवत न च थ डस प ण$ व दह त लभजव व . ब च$ तय र ईत छ न लभजत .E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 19
 20. 20. अण)मणण 20रवय च$ ख$र.रवय च$ ख$र अलतशय स प$ व चट न ण र आ . ध$ ध$ अच न प ण आल क व ग ड ख णय च$ क आल$पण म ठठ घ ट घ ल यच नसलय स स ज रत यत. र जस गण च$ असDन ख ललय वर छ न व टत ( सDकदग ), प टअणजब त जड त न .णजननस • द न टसपDन रव • त$न प दध D • अध Q प प ण$ • अध Q प स खर( ज सत ग ड व$ असल तर Eम ण आवड नस र व ढव व ) • अध Q चमच तDप, आठ-द डय शर, द न लचमDट वलद ड पDड • द -ब र बद म च प, द -ब र जD ( ऐणचछ )म गQदशQनज ड बड चय प तलय त तDप व रव घ लDन मधयम आचवर प च लमलनट भ ज व. रवय च रग शकयत बदलD दऊ नय.रव भ जल गलय च व स सटल तय त प ण$ गरम रन घ ल व. सगळय गठळय म डD न तय त स खर घ ल व$.स खर ववरघळल$ D दध गरम रन घ ल व. लमशण वयवणसथत ढवळD न तय त वलद ड पDड, शर चय डय ,बद म व जD घ लDन द लमलनट च गल लशजD द व. मधDन मधDन ढवळ व. ( ख ल$ ल गD दऊ नय.) गरम ग र जश$आवडत असल तश$ बद म पन सजवDन व ढ व$.टप Dदध पट न ल गD श त म णDन सतत ढवळ व. च D न ल गलय स अणजब त न ढवळत ( खरवडत ) वरच$ ख$र दसऱयप तलय त ओतDन घऊन लशजव व$ म णज जळ व स ल गण र न .E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 20
 21. 21. भरल$ लमरच$ 21भरल$ लमरच$णजननस • स म ठय लमरचय • त$न म ठ चमच बसन खमग भ जDन • द न म ठ चमच रड ख बर भ जDन पDड रन • ए म ठ चमच बड श प भ जDन पDड रन • ए चमच धणणजर पDड, ए चमच ल ल लतखट, अध Q चमच गरम मस ल व क ग • चव$परत म$ठ, ए चमच स खर, • ए म ठ, लसDण प ळ , त$न म ठ चमच ललब च रस. मDठभर लथब$र ब र लचरन • च र चमच तलम गQदशQनगडद क रवय रग चय थ डय ज डसर व ज सत लतखट असललय लमरचय घय वय त. दठ तसच ठवDन मधय च$र दऊनसगळय वबय ढD न ट वय त. ( लतखटपण म$ व असल तर प पट - क रव रग असललय लमरचय घय वय त. )नतर अध Q चमच तल त लचमDटभर म$ठ व अध Q चमच ललब च रस खलDन त य लमरचय न च ळD न ठव व. मधयमआचवर बसन रडच खमग भ ज व. रड ख बर, बड श प भ जDन घऊन तय त लसण च$ प ळ घ लDन द न-त$नचमच प ण$ घ लDन व टD न घय व. ए भ डय त बसन, ख बर- बड श प-लसDण प ळ च व टण, धणणजर पDड, स खर, लथब$र, ल ल लतखट, गरम मस ल , क ग, स खर व चव$नस र म$ठ व म वल इतपतच प ण$ घ लDन ( फ र सल नपरत घटट न ) लवDन घय व. लकय त न लमरचय मधय न$ट भर व. ( प ळ/ म$ भर नय ) एनOनणसट तवय वर ए चमच तल घ लDन सगळय लमरचय स ज उलटत यत$ल अशय ल व वय त. ब जDन व वरनथ ड तल स डD न झ ण ठव व. स त-आठ लमलनट न$ उलटव वय त म त झ ण ठवD नय. पन प च लमलनट न$ श$वरवळवDन ठवDन थ ड तल स ड व. द न ब जDन क लचत ल गलय लगच उतर वय त.टपतzड ल वण म णDन च गलच आ परत एख दवळ भ ज$ म$ असल क व अणजब त नसलच तर य लमरचय उण$वभरन ढत$ल.E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 21
 22. 22. अण)मणण 22सगळय च वEय बट टवडणजननस • स म ठ बट ट उ डD न • ए मधयम द लचरन • स क रवय लमरचय ब र लचरन • स त-आठ लसDण प ळय ब र लचरन, आलय च रस द न म ठ चमच • स त-आठ ड पतय च$ प न त ड रन, मठभर लथब$र लचरन • D द न व टय बसन, ए चमच त दळ च प$ठ • द न चमच ल ल लतखट, ए चमच ळद, ए चमच क ग • चव$नस र म$ठ, फ डण$ व तळणय र त तलम गQदशQनबट ट उ डD न घऊन ग र झ लय वर तय च मधयम आ र च त ड र वत. त नच स रल तर ज सत$ च गल परतप$ठ त नय. ए भ डय त बसन (चणय चय ड ळ च प$ठ ), त दळ च प$ठ, ल ल लतखट, ळद, क ग व चव$नस रम$ठ ए त र व. तय त Eथम अध` भ ड प ण$ ओतDन सगळय गठD ळय फ डD न लमशण ए ज$व र व. लमशण फ रघटट क व फ र प तळ असत नय. म णDन ळD ळD प ण$ व ढव व. स ध रण इडल$चय वपठ इतपतच अस व. ए ज$व रत न व लय वर ए च कदशन फट व. ( थ ड व लनम ण ईल-तसच लमशण त म न क व स ध तल अणजब त Qघ लD नय ) द लमलनट फटD न झ D न ठवDन द व. ढईत द न चमच तल घऊन च गल त पलय वर न म$Eम ण म र , क ग व ळद च$ फ डण$ रन तय त लचरललयलमरचय , ड पत , लसDण, अधl लथब$र ट D न त$न लमलनट मधयम आचवर परतDन तय वर द ट व . द न लमलनट द परतDन तय वर स रलल/लचरलल बट ट ट D न सगळ न$ट ए त रन आच बद र व$. जर ल गल$च वडतळ यल घण र असलय स आलय च रस, उरलल$ लथब$र व चव$नस र म$ठ घ लDन लकय त न लमशण ए त रन मधयम आ र च ग ळ वळD न घय वत. ( सगळ ए च वळ वळD न घतलय स तळत न स य$च पडत ). म ठयआचवर ढईत तळणय स परस तल घऊन च गल त पवDन घय व. त वर पन तय र बसन च लमशण ए च कदशनफट व. तल त पल आच मधयम ठव व$. आत बट टय च वळD न ठवलल ग ळ बसन त घ ळD न ल च ढईतस ड वत. स नर रग वर तळD न कटशयDपपरवर ट D न अन वशय तल कटपDन घय वत. क रव$/ल ल चटण$, तळलल$ लमरच$,सOस बर बर क व नसतच म त गरम गरम ख वत.टपआवरण स ठ, बसनघ ळ बनवत न तल/म न घ तलय स वड ज सत$ तल वपत त अस सव नभव आ . ( तसच तघ लणय च$ अणजब त गरज नसत ) ए च कदशन लमशण फटलय न तय त व तय र त तय मळ आवरण घटट-फगलल न त प तळ व ल त. त दळ चय वपठ मळ आवरण ल थ ड र र तपण यत . फ डण$मधय दअसलय न वड तळ यल घणय चय वळ च तय त म$ठ घ लDन ग ळ रन घय वत. आध$च म$ठ घ तलय स लमशण सप ण$ सटD न त प तळ ईल. आलय चय रस न वड अलतशय सव कदष त त. आलय च त ड घ तलय स त सगळयलमशण ल न$ट ल गत न त म णDन रस घ ल व .E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 22
 23. 23. खसखस 23खसखसलमत ड गल असत न तय न खसखस णखलवल. मल तर त ख ऊन प णय आध$च तय च न वच भ र आवडल.ख ललय वर तर अजDनच छ न व टल. तम ल आवडल ब त .णजननस • ए व ट खसखस • ए व ट गरम प ण$ • ए मधयम ट म]ट ब र लचरन • ए मधयम द बर लचरन • ए क रव$ लमरच$ ब र लचरन, द न चमच लथब$र ब र लचरन • द न चमच ललब च रस • द न चमच फ डण$ ररत तल • म र , क ग. अध Q चमच च ट मस ल , ए चमच ल ल लतखट • द न लचमDट स खर व चव$नस र म$ठम गQदशQनए व ट गरम प ण$ घऊन त खसखसवर ओतDन चमचय न ढवळD न ल गल$च झ ण ठव व. ट म]ट , द , क रव$लमरच$ व लथब$र ब र लचरन घय व$. प ळ त तल गरम रन न म$स रख$ म र व क ग च$ फ डण$ र व$. ळदम त घ लD नय. पधर लमलनट न झ ण ढ व. खसखसच द ण च गल फगDन आलल कदसत$ल. आत तय त स खर,म$ठ व लचरलल ट म]ट , द , लमरच$ व ललब च रस घ लDन सगळ लमशण ए त र व. तय वर तय र लल$ फ डण$घ लDन पन स रख र व. थ ड लतखट व असलय स वरन ल ल लमरच$च लतखट भरभर व. व ढत न लथब$र घ लDनव ढ व.टपखसखस ( Couscous ) गव च असलय न E ~ लतल च गल व गव च$ Eक)य लल$ ( E ससड-सम ललन ) भरडअसलय न जवळजवळ लशजललच असत. खसखस ग]सवर लशजव यच न . लशब$र य सदर त म डत असल तर य नप ट भरत. आवडत असलय स य त अधl व ट ग ड मकय च द ण, मट र च द ण व फवDन घ ल वत. झटपट ण रचवद र स]लड.E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 23
 24. 24. अण)मणण 24 णस च वडणजननस • प च/स णस. • उ डलल त$न मधयम बट ट. • स प व च त ड. • तळणय ररत तल. • प च/स लसण चय प ळय , च र क रवय लमरचय , • परभर आल, मDठभर लचरलल$ लथब$र, • ए चमच णजर, ए चमच ल ल लतखट, चव$नस र म$ठ.म गQदशQन णस क सDन घय व$त. इथ लमळण र णस खDप ग ड व रस ळ असलय न क सत न बर च रस लनघत . ज सत$व टलय स णस च स थ ड वपळD न घय व . तय त उ डलल बट ट क सDन ट वत. प व च त ड रडचलमकसरमधय ट D न ब र भग रन ट वत. लसDण, लमरच$, आल व णजर व टD न घ ल वत. लचरलल$ लथब$र, ल ललतखट व म$ठ घ लDन सगळ लमशण ए ज$व र व. लमशण खDप सल व टत असलय स तय त अजDन द न/त$न प व चत ड लमकसरमधDन ढD न घऊन ट वत. ढईत तळणय ररत परस तल घऊन त पत ठव व. च गल गरम झ लआच मधयम रन पल]णसट पपरल क लचत प णय च त ल वDन वड थ प वत क व त वरच ग ल आ र दऊनतळ वत. स नर रग च झ ल ल गल$च कटशD पपरवर ट D न अलतररक तल ढD न ट व. गरम असत न च सOसक व क रवय चटण$बर बर व ढ वत. स बत त जय स…Oबर जच थड लमल श असलय स अगद म बळशरचयखय ल म7 ध$ गल त ळण र न .टपआच अणजब त व ढवD नय न तर वरन पट न स नर त त परत आत म त ओलच र त त. प व च त ड ( मग तसल इस अस ब र तल प व अस त ) न म$ रडच लमकसरल ट D न चर रनच घ ल वत. म णज त ओल रन वपळD न ज लगद त त त न लशव य चर लमशण त न$ट ए त त , लतखट-म$ठ वयवणसथत ल गत.E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 24
 25. 25. उपम 25उपमणजननस • ए व ट खमग भ जलल रव • द न चमच तल व ए चमच तDप • ए मधयम द लचरन • च र क रवय लमरचय , परभर आल, प च-स ड पतय च$ प न, • द न सकय ल ल लमरचय , ए ट सपDन उड द ड ळ, १०/१२ मथ$च द ण • द न चमच जDच त ड( ऐणचछ ), द न चमच लथब$र • ए चमच स खर व चव$नस र म$ठ • त$न व टय आधण च प ण$म गQदशQन ढईत रव घऊन मधयम आचवर द लमलनट भ ज व . रवय च रग बदलत नय परत त खमग भ जल ज यल व .ए ड द उभ प तळ/ ब र , जस आवडत असल तस लचर व . क रवय लमरचय मधय ए च$र प डD नघय वय त. आलय च ब र त ड र वत. रव ल ल गD ल गल व तय च व स सटल ढईतDन ढD न घय व .तय च ढईत तल घ लDन म र , णजर, क ग, सकय व क रवय लमरचय , ड पत , उड द ड ळ व मथ$च द ण घ लDनफ डण$ र व$. सगळ द न लमलनट परतलय वर द ट व . द न लमलनट द परतDन झ ल चव$नस र म$ठ वए चमच स खर घ लDन परत व. त$न-च र लमलनट तच द ल प ण$ सटD ल गल आत तय वर भ जलल रव घ लDन सगळ लमशण ए ज$व र व. ए ड त$न व टय प ण$ थ ड बडबड यईत गरम रन घय व. रव - द च लमशण त जDच त ड घ लDन पन द न लमलनट परतDन आधण च गरम प ण$ तय वर ओत व. ( ए तर ग]स बद रन ओत वक व ढई उतरवDन - सरव त$ल लमशण फडफड उडत तव जर स भ ळD न र व. ) लमशण व प ण$ ए त ईतढवळD न झ ण ठव व. त$न-च र लमलनट न झ ण ढD न ए चमच स जD तDप घ लDन पन द न लमलनट व फआणDन ग]स बद र व .व ढत न पन ए द ढवळD न लथब$र व ललबD घ लDन गरम गरम व ढ व.E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 25
 26. 26. अण)मणण 26 ळथ च वपठलणजननस • च र टसपDन ळथ च प$ठ • त$न चमच तल • ए मधयम द लचरन • द न टसपDन स ख बर • द न मधयम लसDण प ळय , द न सकय ल ल लमरचय • स -स त आमसल, ए चमच णजर • थ ड श$ लथब$र, चव$नस र म$ठम गQदशQनस ख बर, णजर व सकय ल ल लमरचय भ जDन घय वय त. लसDण प ळय व ह भ जललय लमशण च$ पDड रनघय व$. ढईत तल घ लDन न$ट त पल न म$Eम ण म र , क ग व ळद च$ फ डण$ रन तय वर द घ लDन प चलमलनट परत व. नतर तय त च र प प ण$, लल$ पDड, आमसल व म$ठ घ लDन ए ज$व रन मधयम आचवर उ ळफटपयsत ठव व. च गल उ ळल ग]स ल न र व . आत तय त ळथ च प$ठ घ लDन ववरघळव व. Eथम ग ळ ग ळ त$ल. लमशण ए ज$व रत र व. बऱय प गठळय म डलय प च लमलनट झ ण ठवDन ए व फ आण व$.झ ण ढD न लवDन प व गठळय म डलय ज ऊन लमशण छ न ए त झ ल आ अस व टल ग]स बद र व .नसल तर प णय च ए ब म रन पन द न-त$न लमलनट ठव व. व ढत न लथब$र घ लDन गरम त दळ च$ भ रव भ जललय प ह चय प पड बर बर ख यल द व.टप मधयम लतखट असत परत आवड नस र लतखट च Eम ण व ढवत यईल. ळथ च वपठल अलतशय चववष ल गत.जय न आवडत तय न अलतशय आवडत अन न तय न अणजब त आवडत न . चव डव लप रणय च Eयत लतर न आवडण ऱय न आवडD श त. ( सव नभव, )E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 26
 27. 27. सरण च रसस 27सरण च रससणजननस • ४०० ग]म सरण. • द न मधयम द- ए ब र लचरन व ए उभ प तळ लचरन. • द न टसपDन ओल ख बर, द न टसपDन रड ख बर. • त$न क रवय लमरचय , परभर आल, मDठभर लथब$र, प च/स लसDण प ळय . • त$न टसपDन तल, ए टसपDन तDप, ए कटसपDन गरम मस ल . द न चमच लतखट. • खड मस ल - च रप च लमर, लवग , ब टभर द ललचन$, च र तम लपत, ए मस ल वलच$, ए चमच श णजर, अध` च) फलD • चव$परत म$ठ व प ऊण चमच स खरम गQदशQनसरण च$ प ठ ढD न मधयम आ र च त ड रन घय वत. ढईत तल ट व. परस त पल तय वर खड मस लद न लमलनट परत व . मस ल परतल गल तय च सव स सटत . ल गल$च तय वर ब र लचरलल द ट Dनपरत व. आच मधयम ठव व$. दसऱय ग]सवर प]नमधय उभ लचरलल द द न थ7ब तल वर च गल ल लसर( गडदल लसर ) परतDन ढD न घय व , तय च प]नवर ओल ख बर व रड ख बर वगवगळ परतDन घय व. ढईत ट लल द व खड मस ल य वर सरण ट D न परत व. द न भ ड प ण$ ट D न झ ण ठव व.आल, लमरच$, लथब$र, लसDण व भ जलल द व ख बर सगळ ए त गध स रख व टD न घय व. स ध रण दलमलनट झ ल$ झ ण ढD न व टण सरण ल ल व व व लतखट व असलय स वरन द न चमच ल ल लतखटघ ल व. तसच ए भ ड प ण$ घ ल व. द लमलनट झ ण ठवDन लशजD द व. मग तय त चव$नस र म$ठ, स खर, गरममस ल व तDप घ लDन सगळ लमशण ए ज$व र व व आवशय त व टलय स पन अध` भ ड प ण$ घ लDन झ णठवDन पन प च लमलनट लशजD द व. सरण म डD न प व. लशजल आ अस व टल ग]स बद र व . सरण च ग ळ ऊ दऊ नय. रसस द ट न पण फळळD प ण$ न अस ठव व . गरम गरम रसस भ र , प व अथव फल व भ त बर बर सदर ल गत .सरण लशजण र न अस व टलय स रमधय ए लशट रन ढ व क व म य) व व मधय झ ण ठवDन च रलमलनट ठव व. अस लय स रसस अजDनच झटपट त . ज मटण-लच न ख त न त म त तय च रसस आवडतअश स ठ, सरण च रसस ख सच ..... .E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 27
 28. 28. अण)मणण 28 लफ - लमकस नटस/ बद म/वपसतणजननस • ल लमल ए ललटर/ फ अ‡ड फ लमल ( फट फ -४७३ ] म$ल$ ) • सव$टड डनस म$ल ( फट फ ८ ] ओस-२२५ ग]म ) • द न टबल सपDन ल फट/फट फ रर ] ] ट च$ज ( खव ) • द न चमच स खर. • लमकस क व ए ठल -बद म/ जD/वपसत..... प ऊण व ट . • D द न टसपDन थड दध व ए टसपDन OनQ सट चQ. • ए चमच वलच$ पDड व लचमDटभर शर.म गQदशQन ल लमल घतलय स स ध रण अध` ईत आटव व. फ अ‡ड फ घतलय स च गल गरम झ ल तय त स खर व D डनस लमल घ ल व. स रख ढवळत र व. ( दध पट न ल गत तव जप व. ) स ध रण द लमलनट न$ रर ट च$ज Dघ लDन सगळ च गल ए ज$व र व. द लमलनट न OनQ सट चQ घ तलल दध घ लDन पन न$ट ए ज$व र व. द न- Dत$न लमलनट तच दध थ डस घटट ऊ ल गलय स रख व टल. ल गल$च तय त बद म ( नटस पDड ) वलच$ प वडर व शर घ लDन ढवळ व. प च लमलनट न$ ऍलयDलमलनयम चय लफ पOटस मधय क व भ डय त ढD न मट झ लआठ त स फ जर मधय सट र व.टपसपDणQ फट फ ] रत यत लशव य मनस क ख त यत. जर स लगतल न तर फट फ आ ] ळत न .E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 28
 29. 29. भरल$ रल$ 29भरल$ रल$णजननस • प च स मधयम रल$ • ए मधयम द बर लचरन • च र टसपDन रड ख बर भ जDन पDड रन , द न टसपDन त$ळ भ जDन टD न • अधl व ट बसन भ जDन (क लचतस तल ट D न भ जलय स ज सत खमग भ जल ज ईल) • द न चमच धणणजर पDड, द न चमच ल ल लतखट, चव$परत म$ठ, द ड चमच स खर, • मDठभर लथब$र लचरन, अधय Q ललब च रस • श]ल फ य रणय र त तल.म गQदशQन रलय च$ डख ढD न मध मध च$र दउन आत$ल वबय ढD न ट वय त तसच वरच आवरण वळ नसलय स थ डसत त स व. नतर म$ठ ल वDन तय वर वजन ठवDन व$स लमलनट ठव व. म णज डD प ण$ लनघDन ज ईल. ए ड द,ख बर, लतळ D ट, भ जलल बसन, धणणजर पDड, ल ल लतखट, म$ठ, स खर, लथब$र व ललबD सगळ च गल लवDनमस ल तय र र व . त रलय मधय भरन पड च क व ब र द र तय भ वत$ गड ळ व म णज मस ल ब रयण र न . मधयम आचवर तल वर खरपDस श]ल फ य र व$त. व ढत न गड ळलल द र स डवDन व ढ व$त.टप डD पण बर च म$ र यच असल तर लमठ चय प णय त थ ड श$ व फवDन घय व$त. स खरएवज$ गDळ घ तल तरच लत.E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 29
 30. 30. अण)मणण 30ड गर च भर तणजननस • प व क ल ड गर( ल ल भ पळ ) • ए व ट घटट द . • ए चमच स खर, चव$नस र म$ठ. • फ डण$ रत W द न चमच तDप, ए चमच णजर, क ग, द -ब र मथ$च द ण. • द न क रवय लमरचय ब र लचरन, च र कडपत प नम गQदशQनभ पळय च$ प ठ ढD न तय च च र त ड रन रल ल व व. ए लशट झ ल$ ग]स बद रन Eशर गल ढ व. ड व न भ पळ सम]श रन तय त स खर, म$ठ व द घ लDन सगळ ए त र व. पळ ग]सवर ठवDन त पल$तDप घ ल व. नतर न म$स रख$ णजर, क ग, लमरचय , मथ$च द ण व ड पत घ लDन फ डण$ रन भ पळय चयलमशण वर घ लDन लमशण ए ज$व र व. मट व ग र जस आवडत असल तस व ढ व.E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 30
 31. 31. ड ळवड 31ड ळवडणजननस • चण ड ळ प ऊण व ट • मDग ड ल अधl व ट , मसDर, तDर व उड द ड ळ Eतय पव वट • ए मठ द , च र-प च लसDण प ळय , च र-प च क रवय लमरचय , ए पर आल, मDठभर लथब$र, प च-स ड पत पन • द -ब र लमर च त ड, द न चमच धणणजर पDड, ए चमच ल ल लतखट, अध Q चमच गरम मस ल , चव$परत म$ठ • तळणय स ठ, तलम गQदशQनसगळय ड ळ धऊन स त स त त स लभजत घ ल वय त. च गलय लभजलय म$त म$ प ण$ घ लDन क लचतज डसर व ट व. व टत न च तय त लसDण, लमरच$, आल व ट व म णज सगळ च गल ए ज$व ईल. चमचय नव टलल लमशण स ध रण द लमलनट ए च कदशन फट व. मग तय त ड पतय च त ड, लचरलल$ लथब$र, म$ठ,धणणजर पDड, लमर च त ड, गरम मस ल पDड व ल ल लतखट घ लDन लकय त न ए त र व. वड र यल घत नउभ प तळ लचरलल द घ लDन ल गल$च पल]णसट पपरवर थ पDन वड तळ वत. मधयम आचवर ल लसर रग यत च ढ वत. सOस, पद न चटण$ बर बर गरम गरम ड ळवड सव Q र वत.टपवड तळ यल घणय आध$ द घ ल व . खDप आध$प सDन घ लDन ठवD नय. द न प ण$ सटत व लमशण प तळ ऊनज त.E श - भग . Oप$र ईटसW भ नस 31

×