Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
मर ठ सगम सग त त ल नररत        1     मर ठ सगम सग त त ल नररत  !सकलक : पम द श क त दव
मर ठ सगम सग त त ल नररत              2           सध र फडकमर ठ सगम सग त च ववषय ननघ ल क! सव"पथम ज न व ...
मर ठ सगम सग त त ल नररत                3अनOज त सग त सपधMत ब ब/ज न पदल कम क पटक वल .१९३४ मधय ब बज पन क ल परल...
मर ठ सगम सग त त ल नररत              4पय`त धडक म रल . दठकदठक ण ग णय च क य"कम करत असत न चनतथलय सथ ननक ग यक-ग न...
मर ठ सगम सग त त ल नररत               5आदर" त. ह द घ चय ग णय च अनतरय ब रक ईन अभय स करनब ब/ज न तय च गण एकलवय...
मर ठ सगम सग त त ल नररत               6नचतपट न तय न ददलल सग त ग जलय.ब बज न सग त ददललय म लत -म धव ह ददI नचतपट...
मर ठ सगम सग त त ल नररत               7अनक जनय -ज णतय सग तक र प स/न त लल चय सग तक र प?क!तय चच नचरज व श धर फडक...
मर ठ सगम सग त त ल नररत            8द वस न झ ल.आज ब बज जरI द न आपलय त नसल तरI तय च स/र आपलयस बत अखड र ण र आत. तय...
मर ठ सगम सग त त ल नररत               9           श ननव स खळश ननव स खळ! एक पसनन आणण र त वयवpमतव! ...
मर ठ सगम सग त त ल नररत              10खळय न मग क रग वकर स ब च स ययक सग तक र मण/न क मकर यल सरव त कल .ह च क ळ ...
मर ठ सगम सग त त ल नररत               11ब जल त ग रI ग रI प न,फल स रख छ न आणण दसरय ब जल त एक तळय त त बदक वप...
मर ठ सगम सग त त ल नररत                12मणज म र ष जय , म र ष जय , जय जय र ष म न, दणखलख/पच ग जल.खळ स ब न फ ...
मर ठ सगम सग त त ल नररत                 13खळ स ब न म जकय च नचतपट न सग त ददलल असल तरIO वग त-Oवpग त पक र Oरप...
मर ठ सगम सग त त ल नररत                14रकत .सज आठवण रI आणख क I ग ण आणण ग यक-ग नयक१)हदयन थ मगरकर........ १)...
मर ठ सगम सग त त ल नररत              15घतललय ग णय चय तबकडय बनललय आत.र म-शय म गणग नचय वळI पदडत O मसन आणण लत दIद...
मर ठ सगम सग त त ल नररत             16आज रपण मळ आज वय चय ८३वय वषU खळ स ब ररIर न ख/पचथकलत. त थरथर क पत त मण/न न...
मर ठ सगम सग त त ल नररत               17            सनल O टकर!सनल O टकर,O टकर बव ,वI.ज .O टकर,व सद...
मर ठ सगम सग त त ल नररत                18मण/न व वरल. सग तक र आणण ग यक मण/न कध सनल तरकध व सदव O टकर न व घऊन...
मर ठ सगम सग त त ल नररत              19करत त.ह Oजन च पररण म तय चय सप/ण" आयषय वर झ ललददसत क! जय मळ तय च सवO व ...
मर ठ सगम सग त त ल नररत                20सग त ददलय.बव च व?वषष‹य क! तय न र ज कप/रन पदलय द चन यक मण/न क म कलल...
मर ठ सगम सग त त ल नररत              21 त. एकद अणण न बव न आयतय वळI ब लव/न घतल आणणतय चय बर बरIन एक कवव ल च धवन...
मर ठ सगम सग त त ल नररत               22अननपण "६)तजस ठ रकर नOलल ण म झ ल, धदडत त/ज आल. ग नयक : लतमगरकर; नचतपट...
मर ठ सगम सग त त ल नररत             23चटकन आठवण र....१)आपलय म र ज ईन म आत२)क nय चय आणणवर वसल त न ग व३)जववरI र ज...
मर ठ सगम सग त त ल नररत             24          यरवत दवसवर चय दननयतल दव! कवव, रबद-पध न ग यक आणणसग तक र...
मर ठ सगम सग त त ल नररत             25म ठ झ ल . आज इतकय वष `नतरI ह ग णय च ग डIअव ट आ.यरवत दव च जनम १ न वhबर १९२...
मर ठ सगम सग त त ल नररत            26मणत त. दवस ब चय च ल च च मम" आ. ग णय च मम"समजणय स ठ आध तय तलय रबद च अथ" न ट...
मर ठ सगम सग त त ल नररत              27दवस ब जस एक सग तक र आत तसच त एक उतमग यकI आत आणण तय Iपढ ज ऊन त एक अनतरय...
मर ठ सगम सग त त ल नररत             28अर सरखय जवळप स ३०-४० न टक न I सग त ददलय. क?.सनचन रकर बŽल गपस ठ I तय न सग ...
मर ठ सगम सग त त ल नररत           29घर त ल सगळI मडळI द तय न अर,अर अस मणत त . ऐक/न ए मणज अरण अस समज/न दव न आक रव...
मर ठ सगम सग त त ल नररत       30२)म न वळ वन धद ब ल/ नकच लत न अर व ज त ल/ नक३)अखरच यनतल म झय च रबद ओठल ख चक असनतल कलय...
मर ठ सगम सग त त ल नररत           31यरवत दव न सरव त चय क ळ त सग त चय नरकवणय Iकलत. तय मध/न दकत तरI ग यक-ग नयक तय ...
मर ठ सगम सग त त ल नररत             32दवस ब श तय च म गण म त वगळय पदत न परI करत त.त ग ण जय ग यक-ग नयकन ग यलल असत...
मर ठ सगम सग त त ल नररत            33दवस ब बदल नल व तवढ थ डच आ. आत ररIर थकललअसल तरI अज/नI तय च सग त तल नवनव न प...
मर ठ सगम सग त त ल नररत               34          दत ड वजकरदत ड वजकर ! सग त तल ड व ज सज करत त.. त ड...
मर ठ सगम सग त त ल नररत                35झ ल तय च सग त य त . तबल -पटI व दन बर बरच तय नग णय न च ल द यल I सरव...
मर ठ सगम सग त त ल नररत                   36ग वलक‡ड क / वपझनर ऑफ ग वलक‡ड पमन थच ददI-इगल रनचतपट कल . ह त ...
मर ठ सगम सग त त ल नररत              37मगरकर२)कणण ब ई , गणगणल। ग त म णझय हदय ठसल॥ - ग नयक :आर O सल३)गल कठ ब ई...
मर ठ सगम सग त त ल नररत                38ग नयक : समन कलय णप/र४)ग म/ म रल ज त न खव -नचतपट : व?र ख वणव . ग यक...
मर ठ सगम सग त त ल नररत               39१९९२ स ल डIडIन रवटच नचतपट कल . तय नतर त जवळजवळववजनव स तच गलव ध"कय न ड...
मर ठ सगम सग त त ल नररत  40सकलक : पम द श क त दव
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

मराठीतील संगीत विभागातील नऊ रत्ने

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

मराठीतील संगीत विभागातील नऊ रत्ने

 1. 1. मर ठ सगम सग त त ल नररत 1 मर ठ सगम सग त त ल नररत !सकलक : पम द श क त दव
 2. 2. मर ठ सगम सग त त ल नररत 2 सध र फडकमर ठ सगम सग त च ववषय ननघ ल क! सव"पथम ज न व ओठ वरयत त मणज सध र फडक ह च! ग यक आणण सग त ददगदर"कमण/न तय च क रक!द" ववलकण ग जल . सग त जगत त त ब बजह ट पण न व न ओळखल ज त त. तव ब ब/ज चय सग त पव स चथ डकय त पररचय करन घऊ य .२५ जल? १९१९ र ज क ल पर त जनम झ ल . सध र फडक ह च म/ळन व र मचद ववन यक फडक. वय चय स तवय वष "प स/न व मनर वप धय ह चय कड/ न सग त नरक यल सरव त कल . स ध रण १९२९मधय र लय नरकण आणण पढIल सग त नरकण स ठ ब बज मबईतआल. तय च वळI मबईतलय सरसवत सग त ववद लय तफM झ ललयसकलक : पम द श क त दव
 3. 3. मर ठ सगम सग त त ल नररत 3अनOज त सग त सपधMत ब ब/ज न पदल कम क पटक वल .१९३४ मधय ब बज पन क ल परल गल आणण नतथ तय नश कSषण सग त ववद लय त ग यन-नरकक मण/न न करI पतकरल . हसग त ववद लय च पमख त श . न. न . दरप ड. ह ववद लय तफMदरवषU एक मळ आय णजत कल ज यच . तय त स दर ण रयग णय च सग त ददगदर"न करणय च जब बद रI ब ब/ज वर पडल . न.न . दरप डय न ब ब/ज च र मचद न व बदल/न सध र अस न मकरणकल. इथ/नच पढ त सग तक र आणण ग यक सध र फडक मण/नओळखल ज ऊ ल गल.पढ तय च र ष य सवयसवक सघ र सबध आल . सघ च एकपच रक मण/न ब बज बरय च दठक ण दडल.मधलय क ळ त तय चवदडल ननवत"ल. तय मळ कटब चय चररत थ "स ठ तय न अथ"प पकरण O ग पडल. ह क ळ त तय च झ लल जवण -ख ण च परवड,पकSत च आब ळ, तय त/न उदवलल कयर ग स रख आज रपण तय चय ज वन तल अकरर: खडतर क ळ त . पढ ग व ग व वणवणदफरत ग यन च क य"कम करत, नमळल त वबद ग सव क रनब ब/ज न म र ष, मधयपदर, वब र, कलकत , ददलल , र जसथ न, पज बसकलक : पम द श क त दव
 4. 4. मर ठ सगम सग त त ल नररत 4पय`त धडक म रल . दठकदठक ण ग णय च क य"कम करत असत न चनतथलय सथ ननक ग यक-ग नयक च ग णI त आवज/"न ऐकत. तय त/नपरण घऊन आपलय ग णय तI त ढग आणणय च त पयत करत.ह अर दठक ण दफरत असत न गय यथलय एक मददर तब ब/ज न स दर कललय ग यन न पO ववत ऊन नतथलय मखयपज रय न दव चय गळय तल र ब ब/ज न घ ल/न तय च कdतक कलआणण इथ/न मग ब ब/ज न कध च म ग दफरन प दल न I. तय चसग त चय अशमध च व र चdख/र उधळल आणण तय न अवघO रत आपल स कल .तय नतर ब ब/ज न पO त कपन कड/ न सग त ददगदर"न च सधनमळ ल आणण ब ब/ज न नतच स न कल. १९४६ स ल ग कल हनचतपट च सग त तय न कल. तय नतर मग एक प ठ प ठ रणकमणसवयवर , आग बढ , स त सवयवर , अपर ध इतय दI नचतपट नसमधर सग त दऊन पO तचय ग ववदर व टhब, करवर व O ळ आणणम सतर कSषणर व फलब कर इतय दI न म दकत सग तक र च परपरतय न समथ"पण पढ च लवल .ब लगधव" आणण ग नदर दर ब ई बड दकर ब ब/ज च ग यन त लसकलक : पम द श क त दव
 5. 5. मर ठ सगम सग त त ल नररत 5आदर" त. ह द घ चय ग णय च अनतरय ब रक ईन अभय स करनब ब/ज न तय च गण एकलवय चय ननषन आतमस त कल.तय च चपररण म मण/न क मल तरII ससपष रबद चच र, स/र आणणत ल वरIल कमत आणण रबद न नय य दण रय च ल I ब ब/ज चक I ठळक व?नरषnय आपलय ल तय चय ग णय त आणण सग तददगदर"न त ददस/न यत त.ग त-र म यण आणण गददम - ब बज एक अत/ट अस सम करण ऊन बसलय. आधननक व णलमक! अस आपण जय न मणत तयकववशष ग. दद. म डगळकर न ग त त/न र म यण कथन कल आणणब ब/ज न तय ग त न उतम तम च ल ल व/न श तय सम र त स क तउO रल. नसत I क मनगरI जरI जमस धरल तरI ब ब/ज च सग तअजर मर आ आपलय लक त यईल.ब ब/ज न नचतपटसग त, O वग त, Oवpग त, ल वण , ल कग त, O रडअस दकत तरI ग यनपक र एक ग यक आणण सग तक र मण/नसमथ"पण त ळलल आत. वद म तरम q , म झ म ग" एकल ,ल ख च ग ष , जग चय प ठ वर , सव नसन , पपच , मबईच ज वई ,झ ल म र पढरIन थ , चद त स क ल ह आणण अर क?कसकलक : पम द श क त दव
 6. 6. मर ठ सगम सग त त ल नररत 6नचतपट न तय न ददलल सग त ग जलय.ब बज न सग त ददललय म लत -म धव ह ददI नचतपट त ललत ब ईन ग यलल I द न ग ण ऐक . मन सsप ददय अनज न मhआणण क ई बन आज अपनजय त कलर छलक ह लत दIदIन ग यललय ददI ग त चसग तक र त ब बज आणण तय स ठ तय न सरनसग र च परसक रप प झ ल त . अर च तरच अनक म नसनम न तय न वळ वळIप प झ ल त तय प?क! एक त .. सग त न टक अक दमपरसक र.तझ ग त ग णय स ठ स/र ल व/ द , अर प खर यत , अतरIचयगढगOU , कध बर कध नरनरर , ददसल स त/ फलल ऋत/.... अरदकत ऽऽतरI O वग त आपलय समधर आव ज न ब ब/ज न अजर मरकरन ठवलत.ब बज जस उतम सग तक र त तसच त एक उतम ग यकI त.ब ब/ज न इतर सग तक र च I ग ण ग यलत. तय त यरवत दव,श ननव स खळ, दत ड वजकर, र म फ टक, र म कदम ह चय स रखयसकलक : पम द श क त दव
 7. 7. मर ठ सगम सग त त ल नररत 7अनक जनय -ज णतय सग तक र प स/न त लल चय सग तक र प?क!तय चच नचरज व श धर फडक, अननल-अरण अर च I ग णनततकय च तनमयतन ग यलल आत.ब ब/ज च एक ववलकण गण अस आ क! त जव इतर चय सग तददगदर"न ख ल ग त त तव तय सग तक र ल अपणकत असललयअगदI ब रIक स रIक ज ग दख ल आपलय गळय त/न ननघत न Iतत वर सम ध न म नत न Iत. तय स ठ ल गल नततक वळ दणय चआणण मनत करणय च तय च तय रI असत.ब बज जस थ र ग यक आणण सग तक र त तसच कnटरददतवव दI आणण दरOp त. ग व मp! आद लन त तय न सरसO ग घतलल त . सव ततयव र ववन यक द म दर स वरकर तय चपरण सथ न त. तय चय वरच नचतपट बनवणय स ठ ब ब/ज नग तर म यण चय क य"कम च धड क ल व/न ल कवग"ण जमवलआणण ननषन सव ततयव र स वरकर नचतपट प/ण" कल . हदरमय न ब बज ख/प आज रI पडल त; पण तय न पनतज कल त क! नचतपट प/ण" कलय नरव य म मरण पतकरण र न Iआणण त तय न णजदIन खरI करन द खवल . ह नचतपट चयपक रन नतर क I ददवस तच मणज २९जल? २००२ र ज तय चसकलक : पम द श क त दव
 8. 8. मर ठ सगम सग त त ल नररत 8द वस न झ ल.आज ब बज जरI द न आपलय त नसल तरI तय च स/र आपलयस बत अखड र ण र आत. तय न च ग यललय एक ग त च आध रघऊन मणत यईल.....अर प खर यत आणणक समSत ठव/न ज तद न ददस च रगत सगत द न ददस च न त ॥कठ कण चय घडलय OटIग त एक म रल ओठतय जळलय हदय च ग थ स/र अज/नI ग त ॥(सव" म दत आणण छ य नचत म ज ल वरन स O र!)सकलक : पम द श क त दव
 9. 9. मर ठ सगम सग त त ल नररत 9 श ननव स खळश ननव स खळ! एक पसनन आणण र त वयवpमतव! तय चच पनतवबबतय चय सग त त आपलय ल ददसत!जनम १०ज/न १९२५. मळच बड द च. नतथलय च सय ज र व ग यकव डसग त म ववद लय त मधसदन ज र ह चय कड ग णय च पदल धडनगरवल. तय नतर नतथच आत सनख ~,ननसस रसनख ~ आणणफ?य जसनख ~ स रखय ददगगज कड/ नI त ल म नमळ ल . पढ क IवषM तय न बड द आक रव ण त सग तक र मण/न न करI कल .तय नतर क I घरगत अडचण मळ खळस ब मबईत आल पणतय न क म नमळन . ह क ळ त तय न तय चय एक नमत चम ल च मदत झ ल तय चय मळ र णय -ख णय च स य झ ल . इथचतय च ओळख क.दत (दत क रग वकर) ह सग तक र र झ ल .सकलक : पम द श क त दव
 10. 10. मर ठ सगम सग त त ल नररत 10खळय न मग क रग वकर स ब च स ययक सग तक र मण/न क मकर यल सरव त कल .ह च क ळ त क I नचतपट चय सग तददगदर"न चय सवतत सध तय चय कड च ल/न आलय , म त त नचतपटकध च प/ण" झ ल न Iत आणण खळ स ब च सगळ कष प णय तगल. तय मळ तय न ववलकण न?र शय आल त. आपलय जवळचब ज च पटI ववक/न ट क/न सग त ल र मर म ठ क व आणण क IतरI दसर च न करIधद र ध व अर ट क चय ननण"य पत त आल त. पण अर वळI तय चय पत न तय न ध र ददल आणण हपसग त/न तय न सखरप ब र क ढल.ग रI ग रI प नचय धवन मदणपसग खळ स ब , आर O सलआणण व दवSद१९५२ स ल तय च पदल तबकडI पनसद झ ल . तय चय एकसकलक : पम द श क त दव
 11. 11. मर ठ सगम सग त त ल नररत 11ब जल त ग रI ग रI प न,फल स रख छ न आणण दसरय ब जल त एक तळय त त बदक वपल सरख . ह द नI रचन ग.ददम डगळकर ह चय तय . मळ त ह रचन लकम प/जन हनचतपट स ठ तय .पण ऐन वळI नचतपट मळ ननम "तय ऐवजदसरय च एक ननम "तय न बनव/न तय त सग तक र मण/न खळय नघतलच न I.पण खळय न ल वललय ह ग त चय च ल गददम नइतकय आवडलय तय क! तय न तय च एचएमवI कड/ न एकवगळI तबकडI बनव/न घतल . ह द नI ग णय न खळय न खरयअथ "न पनसदI ददल आणण मग खळ एक सग तक र मण/न म नयतप वल.ह ग णय सबध च खरI क!कत खद खळस ब चय रबद तवच.१म १९६० म र ष र जय सथ पनच ददवस. ह स ठ ख स र जबढhन द न म र षग त नलदल . तय प?क! एक मणज जय जयम र ष म झ , गज " म र ष म झ ग त..ज ग यलय र Iरस बळ ह न आणण खळ स ब न तय च च ल ब धल य. आजI म र ष ग त अनतरय ल कवपय आ. I प वत णजतक! र ज बढह चय क वय ल ,र Iर चय ग यन ल आ नततक!च तखळस ब चय सग त ल दणखल आ ननणƒत. दसर म र ष ग तसकलक : पम द श क त दव
 12. 12. मर ठ सगम सग त त ल नररत 12मणज म र ष जय , म र ष जय , जय जय र ष म न, दणखलख/पच ग जल.खळ स ब न फ रच म जकय नचतपट न सग त ददलय..तय च क रणमणज तडज ड करण तय चय सवO व त न I. O रO र प?सनमळत त मण/न क णतI क म तय न कध सव क रल न I.सवत:चय मन ल आनद दईल अर च च ल च तय न नननम"त कल .म गण तस परवठ ततवच तय न म नय न I. तय मळ क?कनचतपट च पसत व तय न फट ळ/न ल वलत.यद कत"वय आ , ब लक! ब ल , णजव ळ , प रक! , स बत ,पळस ल प न त न अर क I म जकय च नचतपट न तय न सग तददलय. ह नचतपट त ल ग जलल ग ण मणज...ब लक! ब ल तल १)स ग मल र स ग मल , आई आणख ब बय तन क ण आवड अनधक तल , २)दव दय तझ क! I रदद?वल ल , णजव ळ तल १)लळ णजव ळ रबदच ख ट , २)वपय तजक य ददस सवपन त आणण ३)य नचमणय न परत दफर र४)चद र ण क ग ददसतस थकलय व ण I ग ण क ण ववसररकल?सकलक : पम द श क त दव
 13. 13. मर ठ सगम सग त त ल नररत 13खळ स ब न म जकय च नचतपट न सग त ददलल असल तरIO वग त-Oवpग त पक र Oरप/र त ळलत.खळस ब चय सग त ददगदर"न ख ल जवळ जवळ ८०/न ज सतग यक ग नयक न ग ण ग यलल आत.पदडतO मसनज ,ब बज ,वसतर व,लत दIदI,आर त ई,समनत ई,म णणकवम ",सल चन चव ण वग?र स रखय ददगगज प स/न त हदयन थ,उषमगरकर, अरण द त,सध मल त ,सरर व डकर,दवक! पडIत,कववतकSषणमतU,रकर म दवन पय`त क?क न मवत न खळ स ब च ग णग यलल आत.ह ग यक-ग नयक न ग यललय ग त च नसतउललख कर यच मटल तरI प नचय प न Oरत ल.लत दIदIन ग यलल १)OटI ल ग ज व अथव २)वSकवलल आमस यरI वनचर स रख तक र म च अOग अस त अथव १)न ज म झयनदल ल २)श वण त घनन ळ बरसल स रख प डग वकर चO वग त अस त; O मसन न ग यलल १)स वळ सदर रप मन र२)र जस सकम र मदन च पतळ स रख अOग अस त अथवब ब/ज न ग यलल लळ णजव ळ रबदच ख ट अस ; वसतर व नग यलल १)बगळय च म ळफल २)र दल ओठ तलय ओठ त वड अस ;आर त ईन ग यलल १)कठ तच रतलय त न २)टप q टप q टप q टप qक य ब र व जतय अस त; अर रकड‡न ग ण आपण सज आठव/सकलक : पम द श क त दव
 14. 14. मर ठ सगम सग त त ल नररत 14रकत .सज आठवण रI आणख क I ग ण आणण ग यक-ग नयक१)हदयन थ मगरकर........ १)वगवगळI फल उमलल २) ल ज/न सणअन q२)अरण द त/सध मल त .... १) रकत र मद व र २) त तझ त त/न धद I व३) सरर व डकर.......... १)धररल वSथ छद २)जव तझय बट न४)समन कलय णप/र......... १)उतरल स ज I धरवरI २)ब ल/न पमब लत/ ल ववल स छदअर तरच एक /न एक शवण य दकत I ग ण आठवल तरI तकम च.१९६८ स ल प स/न खळ स ब न एचएमवI मधय सग तक र मण/नन करI सर कल . तय नतर तय न सत तक र म च अOगलत दIदIकड/ न ग ऊन घतल. पदडत O मसन कड/ न अOगव ण ग ऊनघतल . र म-शय म गणग न न व न क I Oवpग त च तबकडIक ढल ... तय त लत दIदI आणण पदडत O मसनज ह चय कड/ न ग ऊनघतल.सरर व डकर , कववत कSषणमतU , व ण ससबद , उल सकर ळकर अर अज/न दकत तरI कल क र कड/ न तय न ग ऊनसकलक : पम द श क त दव
 15. 15. मर ठ सगम सग त त ल नररत 15घतललय ग णय चय तबकडय बनललय आत.र म-शय म गणग नचय वळI पदडत O मसन आणण लत दIदIन चलग ऊन द खवत न खळस ब.खळ स ब न ददललय च ल वरवर जरI स पय व टलय तरI तयग त न ववरष शम घय व लगत त.सवर आणण लय स O ळत नOलय Oलय न कठ ण ज त. तय बदल ब बज मणत त क! खळस ब चय क I ग णय तलय ज ग आपलय ल कध च जमण रन Iत.ब बज स रखय नसदसत ग यक-सग तक र न अस मटलय वरअज/न क णत वगळ नरफ रसपत व?आयषयOर कललय खडतर व टच ल मळ आणण वळ वळI आललयसकलक : पम द श क त दव
 16. 16. मर ठ सगम सग त त ल नररत 16आज रपण मळ आज वय चय ८३वय वषU खळ स ब ररIर न ख/पचथकलत. त थरथर क पत त मण/न नलदत यत न I अरपररणसथत आ;पण पटI सम र यत च सगळI थरथर थ बत आणणआपल आज रपण ववसरन खळ स ब सग त चय ववश त रग/नज त त.आजI तय च सग तस धन अवय तपण सर आ.अर हम न सग तस धक ल आपण दIघ "यर गय नचतय !(सव" म दत आणण छ य नचत म ज ल वरन स O र.)सकलक : पम द श क त दव
 17. 17. मर ठ सगम सग त त ल नररत 17 सनल O टकर!सनल O टकर,O टकर बव ,वI.ज .O टकर,व सदव O टकर,बव सदव! एक च म णस च I अनक न व. जयष-शष ग यक-सग तक र प?क! एक न व मणज आपलय सव `न पररनचत असललसनल O टकर.तय च प/ण" न व आ व सदव गग र म O टकर .आक रव ण चय न करIत र /न दणखल सग त ददगदर"न च वयवस यकरत य व मण/न र धलल , ननयम ल बगल दण र म ग" त .ह त ल सनलत तय चय मल च न व.तय त ल सनल घऊन कद ररम " ह न स गर त ह नचतपट चय वळI तय च सनल O टकरअस नवय न ब रस कल. न करIत मणज आक रव ण मधय तवI.ज O टकर मण/न व वरल तर Oजन मडळ त O टकरबवसकलक : पम द श क त दव
 18. 18. मर ठ सगम सग त त ल नररत 18मण/न व वरल. सग तक र आणण ग यक मण/न कध सनल तरकध व सदव O टकर न व घऊन व वरल.अनतरय स धय सरळआणण सश वय अर च ल दणय त तय च तखड त .O टकर च न व उचच रल क! जनय मडळIन चटकन कO तन ईय‡म य~, म रI य द आयग मब रक बगम चय आव ज त लसद ब र ग त आठवत. खर तर ग त O टकरज न लत दIदIचयआव ज त धवन मददत कर यच त; पण ठरलल अस/नI ल ग प ठत न ददवस लत दIदI नतथ दफरकलय च न Iत प /न क णत Iतक र न करत तय न ग ण मब रक बगमचय आव ज तधवननमददत कल आणण मग पढच तय ग णय न ज इनत स घडवलत सव"शतच आ.O टकर च जनम १७ जल? १९१९ मधय मबईचय पO दव यथझ ल .ग ड गळय च दणग तय न तय चय आईकड/ नच नमळ ल त .आईल च त आपल पदल गर म नत त. तय नतर श कSषण सग तववद लय त तय न सग त च नरकण घतल. तसच आजब जचय तयपररसर त ननयनमतपण Oजन च लत, तय तI त उतस न O ग घतआणण "ह त/नI आपण बरच नरकल " अस त प जळपण नम/दसकलक : पम द श क त दव
 19. 19. मर ठ सगम सग त त ल नररत 19करत त.ह Oजन च पररण म तय चय सप/ण" आयषय वर झ ललददसत क! जय मळ तय च सवO व अनतरय ननगवU आणण सम ध नझ ल .कलचय ह कत त त अज तरत/ र दल त ह च सवO व मळ.मण/नच आयषयOर तय न ह Oजन च स थ कध च स डल न I.Oजन मडळ त त O टकरबव मण/नच पनसद त.१९३९ स ल तय न एचएमवIत पटIव दक मण/न न करI पतकरलपण पढ आपलय सवत:चय कवत वर त सग तक र मण/नन व रप ल आल. १९४४ चय सम र स ब बर व पhटर ह चय रणकमणसवयवर ह नचतपट ल सग त दणय स ठ तय च सध र फडकह चय बर बरIन ननवड झ ल आणण मग वसदव-सध र ह न व न तयनचतपट ल तय द घ न सग त ददल.गमत मणज ह त ल O टकर नसग त ददलल क I ग ण ब बज चय पत लनलत फडक ह नग यलल त .कद र रम " I वयp! O टकरबव चय आयषय त ल एक अतमतव च वयp! त . सरव त चय उमदव रIचय क ळ त कद ररम `न बव न ज त ददल तय च ववसर कध I पड/ न दत कद ररम `चय पडतय क ळ तI प?स न घत बव न तय चय नचतपट नसकलक : पम द श क त दव
 20. 20. मर ठ सगम सग त त ल नररत 20सग त ददलय.बव च व?वषष‹य क! तय न र ज कप/रन पदलय द चन यक मण/न क म कललय न लकमल ह नचतपट त ल तय चयत‡डचय ग णय स ठ आपल आव ज उसन मण/न ददलल आ.हनचतपट च सग तक र दणखल त सवत:च त. इथ तय न ब व सदव न व ध रण कलल त.तसच मधब ल ,तनज ,ग त ब ल ,न/तनइतय ददचय नचतपट पद प"ण त ल पदलय च नचतपट न तय न सग तददलय.आध न नयक मण/न ग जललय आणण नतर ननम "तयबनललय कमळ ब ई मगरळकर,कमल क टण स,र Oन समथ" वग?रस ननम "तय चय पदलय नचतपट न I बव न च सग त ददलय.न लकमल , स गर त , म रI बटI , गन , म रI य द आयग ,पय स न?न , O ल रकर , आजक! ब त , ददव ल क! र त , पलकदम इतय दद ददI नचतपट न तय न ददलल सग त ख/पच ग जलय.तसच मर ठ त ल रणकमण सवयवर , नचमकल प ण , नददकर र ,म नल तर दव , बकलल बहच रI इतय दद नचतपट च सग तIववलकण ग जलय.नदनवन , र ध म ई , O/नमकनय स त , बव तथब य इतय दद न टक च सग तI च गलच ग जलय.स . र मचद उफ" र मचद तथ अणण नचतळकर बव च ख स नमतसकलक : पम द श क त दव
 21. 21. मर ठ सगम सग त त ल नररत 21 त. एकद अणण न बव न आयतय वळI ब लव/न घतल आणणतय चय बर बरIन एक कवव ल च धवननमदण कल. खर तर Iकवव ल अणण ममद रफ!चय स थ न ग ण र त पण ऐन वळIरफ!स ब यऊ न रकलय मळ तय न त बव चय स थ न ग यल .Iकवव ल सग त नचतपट त ल आ जय च सग त स . र मचद ह च त. स . र मचद ह चय बर बरचय गमत जमत आणण अज/नI क Iख स ग ष इथ व च .O टकर बव चय सग त न नटलल आणण ववरष ग जलल मर ठग ण अर आत.१) झ‡बत अग जललरI,आमच वसन द श रI२)तझय क नतसम रpपत क प/व"ददर फडकतअरण उगवल , पO त झ ल , ऊठ म गणपत३)द व स असत तय र, मन उदव !एक म त त त म ददल म धव४)एक एक प उल उचल , च ल ननƒय ननक ब वरनन ज ऊ ननयत चय Oय न !५) मज नक त अश/ घ म व नवय यग च मत नव ! ग नयक : समन कलय णपर; नचतपट :सकलक : पम द श क त दव
 22. 22. मर ठ सगम सग त त ल नररत 22अननपण "६)तजस ठ रकर नOलल ण म झ ल, धदडत त/ज आल. ग नयक : लतमगरकर; नचतपट: नचमकल प ण७)प त च नव वसत फलल , हदय तरI खललनवय नवत च नवल ईच , ब गददल च दरवळल . ग नयक :लत आणणआर O सल; नचतपट: य म लक८)खळल क दव म णझय अगण ?न दल क म झय Oरलय ल चन ? ग नयक : जय तसन O ळ; न टक:रधमई९)म नस र जस प तदल दल उघदडत नवनवल न कमलवSद प त ।१०)सखद य सdखय नन वनव सर जगSI य सdखय कर च, सdखय च आO स ॥ ग नयक : जय तसनO ळ; न टक : O/नमकनय स तसवत: O टकरबव न ग यलल असखय अOग आत.तय तल क Iसकलक : पम द श क त दव
 23. 23. मर ठ सगम सग त त ल नररत 23चटकन आठवण र....१)आपलय म र ज ईन म आत२)क nय चय आणणवर वसल त न ग व३)जववरI र जववरI,जब/क करI गज"न४)व ररय न कडल ल,ड ळ म दडत र ध च ल५)क य स ग दव ज न ब च खय तअर ह अस म नय कल क र च वय चय ८८ वय वषU २९म २००७र ज ननधन झ ल. आज O टकर स ब आपलय त नसल तरI तय न चसग तबद कललय ग णय तल रबद उसन घऊन मणत यईल...."कO तन ईमh तमक म रI य द आयग , अधर छ र ‡ग दकवबजल कsध ज यग !"(सव" म दत आणण छ य नचत म ज ल वरन स O र.)सकलक : पम द श क त दव
 24. 24. मर ठ सगम सग त त ल नररत 24 यरवत दवसवर चय दननयतल दव! कवव, रबद-पध न ग यक आणणसग तक र यरवत दव. गलय ४०पक ज सत वषM जय नआपलय ववववध ग त न रनसक न ड ल यल ल वल अस मर ठ सगम सग त तल म तबर वयवpमतव.कध बर-कध नरनरर, अर प खर यत आणणक समSत ठव/नज त , नतनI ल क आनद न Oरन ग ऊ द र, अर एक पकएक सरल ग त आपण सध र फडक उफ" ब बज चय मध ळआव ज त ऐकलल असत ल...ह ग त न सवरबद कलल आयरवत दव न . कवव मगर प डग वर च क वय,यरवत दव चसग त आणण ब बज च सवर अस समसम य ग क?क ग णय तसरलपण जळ/ न आल य. I ग ण ऐकत ऐकतच म ल न चसकलक : पम द श क त दव
 25. 25. मर ठ सगम सग त त ल नररत 25म ठ झ ल . आज इतकय वष `नतरI ह ग णय च ग डIअव ट आ.यरवत दव च जनम १ न वhबर १९२६ स लच . तय चय घर तवदडल चय रप तच ग ण त. तच तय च पदल गर. दव चवडIल ववववध व द व जवणय त पट ईत त पण तय तIतबलय वर तय च ज सत पम. तय चय चकड/न दव न त ल च जब ळकड/ नमळ ल तय मळ दव च ज वन तल त ल कध चचकल न I. घर मधय म ठम ‹य कल क र च र बत अस.म?दफल तर जवळप स र जच असत. अर च सग तमयव त वरण त दव व ढल तय मळ सर-त ल-लय ह ग षतय चय रp त सजपण नOनलय . सगमसग त कड दव वळलत म त ज .एन ज र आणण गज ननर व व टव ह चयरबदपध न ग यक!मळच.ग त तलय रबद त/नच तय च च ल सजपण उलगडत यतमण/न रबद अनतरय मतव च असत त अस दवस बसकलक : पम द श क त दव
 26. 26. मर ठ सगम सग त त ल नररत 26मणत त. दवस ब चय च ल च च मम" आ. ग णय च मम"समजणय स ठ आध तय तलय रबद च अथ" न टपण समज/नघतल प दज असच त नम तकर सग तक र नम ग"दर"न करत न स गत असत त. कवळ क न ल ग ड ल गतमण/न त च ल च गल अस त म नत न Iत. ह च एकउद रण दवस ब न ददलय त मणज..बरल प ररज तद रI,फल क पडत रज रI...ह ग णय च. ह च च ल अनतरयउकSष अर आ पण दवस ब मणत त क! ग णय च अथ"अस आ , "त स तक र करत आ क! प ररज त जरIम झय द र त ल वलल असल तरI फल सवत चय द र त कपडत त? अथ" तय च ल त कठ ददसत य? मणज, च लमण/न एरव जरI शवण य असल तरI ग त तलय O वनश तय पय`त प चव यल त असमथ" आ.तव सग तक र मणज लगन त आतरप ट धरण रयOटज स रख असत पकक लक त ठव/न सग तक र न कववआणण रनसक चय मधय लडबड कर नय अस त बज वत त.सकलक : पम द श क त दव
 27. 27. मर ठ सगम सग त त ल नररत 27दवस ब जस एक सग तक र आत तसच त एक उतमग यकI आत आणण तय Iपढ ज ऊन त एक अनतरय समथ"अस कवव दणखल आत. तय न रचलल क?क ग ण ह चस क दत ल. १)ज वन त I घडI अर च र / द २)श र म चचरण धर व दर"न म त प वन व व ३) अर धर अस गगनकध ददसल क ? ४)क टI क टI रप तझ क टI सय" चद त र५) त/ नजरन मटल पण व चन वदण र कध ६)वपय आजम झ नस स थ द य ७)सवर आल दरन ,जळलय सगळयतय आठवण ८)अर दव तझ मल अर क र O डत त,कणएकत न दत कण दर द त ९) अर I द न फल च /कथ ,एक नरव चय पदI र Oत एक रव चय म थ ....अरएक /न एक सरस ग ण दव न रचलल आत. ह त ल क Iनचतपट स ठ रचलत तर क I O वग त-Oवpग त मण/नरचलल आत.दवस ब न क?क ददI मर ठ नचतपट न सग त ददलय तसचब वनखण , च रचdघ , सखख रज रI,घन:शय म नयन आलसकलक : पम द श क त दव
 28. 28. मर ठ सगम सग त त ल नररत 28अर सरखय जवळप स ३०-४० न टक न I सग त ददलय. क?.सनचन रकर बŽल गपस ठ I तय न सग त ददगदर"न कललआ. गददम च ग तर म यण जस ब बज न सग तबद कलतसच गददम च "कथ I र मज नक!च " I नSतयन दटकसनचनरकर बŽल गपन स दर कल त आणण तय चIसग तक र दव स ब त.दवस ब चय जडणघडण त आक रव ण च म ल च व ट आ.सरव त ल सत रव दक मण/न रज झ ललय दव न पटI कधजवळ कल तय न च कळल न I. आक रव ण वरIलसग नतक ,O वसरगम स रख O वग त च क य"कम,नO न nय चप श"सग त अस क?क पक र तय न तय चय सग तददगदर "न चय कत त त ळलल आत. सपनसद प श"ग यकश . अरण द त ह च न मकरणI तय न ह च क ल वध तकल. तय च गमत अर ...अरण द त ह च म/ळ न व अरववदअस आ पण त तय क ळI ए.आर द त ह न व न ग तअसत आणण दवस ब जव द तय चय घरI गल त तवसकलक : पम द श क त दव
 29. 29. मर ठ सगम सग त त ल नररत 29घर त ल सगळI मडळI द तय न अर,अर अस मणत त . ऐक/न ए मणज अरण अस समज/न दव न आक रव ण चयO वसरगम क य"कम त तय चय न व च घ षण अरण द तअर कल आणण तव प स/न अरववद द त सग त चय ववश तअरण द त मण/नच ओळखल ज ऊ ल गल. अरण द तकवव मगर प डग वकर,सग तक र यरवत दव आणण ग यकअरण द त I वतमतU तय नतर क?क ग णय त आपलय लएकत आढळत. तय तल क I ग ण अर आत.१)६)O तकल चय खळ मधल र ज आणणक र णअधय "वरत ड व म डल , अधरI एक क णसकलक : पम द श क त दव
 30. 30. मर ठ सगम सग त त ल नररत 30२)म न वळ वन धद ब ल/ नकच लत न अर व ज त ल/ नक३)अखरच यनतल म झय च रबद ओठल ख चक असनतल कलय , कल पण प त४)ड ळय त स जवळI आण/ नक स प णतय दरचय ददवय न स ग/ नक क ण /५)ददलय घतलय वचन च रपथ तल आमन तलय म रवपस च रपथ तल आ६) ददवस तझ फल यचझ प ळय व च/न झल यच७)धक द टलल उद स उद समल वदढत तझ सव" O स८)Oट तझ म झ समरत अजन तय ददस चधद व दळ च त र त प वस च९)य जनम वर, य जगणय वर रतद पम कर व१०)जव नतच नन म झ च रन Oट झ लझ ल फल कळय च , झ ड Oर स आलसकलक : पम द श क त दव
 31. 31. मर ठ सगम सग त त ल नररत 31यरवत दव न सरव त चय क ळ त सग त चय नरकवणय Iकलत. तय मध/न दकत तरI ग यक-ग नयक तय र झ ललआत. तय प?क! एक पमख न व आ समन कलय णपर.दवस ब न सग त ददलल क?क ग ण समनत ईन ग ऊनअजर मर कलत.तय तल आठवण रI I क I ग ण .१)मधवत चय सर सर तन आळववत म न मएकद दर"न द घनशय म !२)र त आ पdणण"मच , त/ जर यऊन जज णणव थकलय णजव चय एकद ऐक/न ज३)श र म च चरण धर वदर"नम त प वन व वदवस ब सवत: जव ग णय च क य"कम करत त तव तय नतय चय ग जललय ग णय बर बरच इतर सग तक र चग जलल ग ण ग णय च I आग त असत .स ध रणपणक णत I कल क र I म गण म नय करत नसत .पणसकलक : पम द श क त दव
 32. 32. मर ठ सगम सग त त ल नररत 32दवस ब श तय च म गण म त वगळय पदत न परI करत त.त ग ण जय ग यक-ग नयकन ग यलल असत त तर चबब त ग यल तरच ल क न आवडत ल आणण अर ग णआपलय गळय त/न तर चय तर यण र न Iत लक तघऊन दवस ब इथ एक गमत द र पय ग करत त आणणल क न I त आवडत य. त त ग ण न ग त तय ग णय चववडबन तय च च ल त स दर करत त. पक रI श तय नआवडत . तसच अज/न एक नव पक र दवस ब न सर कल यत मणज समसवरI ग ण .ग जललय म/ळ ददI-मर ठग णय चय च ल न आणण मनतत थ "ल अणजब त धकक नल वत नव न रचन त तय च ल त स दर करत त. इथ आध चरचललय ल कवपय च ल मधय नमकपण न क वय रचणय चतय च कdरलय ददस/न यत. र स य सग त तI तय न पय गकरन एक नव दव नगन न व च र ग जनम ल घ तल य. हर ग च व पर तय न घन:शय म नयन आल ह न टक त लग णय त कल य.सकलक : पम द श क त दव
 33. 33. मर ठ सगम सग त त ल नररत 33दवस ब बदल नल व तवढ थ डच आ. आत ररIर थकललअसल तरI अज/नI तय च सग त तल नवनव न पय ग च ल/चअसत त. तय न ह क य "त अनधक नधक पय ग करत य वतआणण आपलय ल नवनव न रचन ऐकणय च O गय ल O वमण/न आपण तय न दIघ "यर गय नचत/य .ज वद ररद: रतम!qसव" म दत ,छ य नचत आणण दव म ज ल वरन स O र.सकलक : पम द श क त दव
 34. 34. मर ठ सगम सग त त ल नररत 34 दत ड वजकरदत ड वजकर ! सग त तल ड व ज सज करत त.. त ड वजकर !नसनम कत त त डIडI ह न व न ओळखल ज त त. ददI आणणमर ठ नचतपट सSष त प श"ग नयक मण/न सव "त पथम ग नक दकळलत मगरकर न पद प"ण च सध दण र सग तक र! ददI नचतपट त आपक! सव मh आणण ग ण त प ल ग कर ज रI र. तसचमर ठ नचतपट त म झ ब ळ . डIडIन तय नतर आर मगरकर(O सल), उष मगरकर आणण सध मल त ह न I प श"ग नयकमण/न सव"पथम सध ददल .डIडIच वडIल ब बर व , तम र त आणण उद" न टक त तबल व जवतअसत. वदडल बर बर सद?व असण रय डIडIन तबल तर नरक/नघतल च पण पटI व दनI आतमस त करन घतल. इथन मग सरसकलक : पम द श क त दव
 35. 35. मर ठ सगम सग त त ल नररत 35झ ल तय च सग त य त . तबल -पटI व दन बर बरच तय नग णय न च ल द यल I सरव त कल . तय नतर सपनसद अनOनतआणण ग नयक र त आपट ह न सवत‘चय ग यन चय म?दफल स ठडIडIन आपलय बर बर स थ ल घऊन सगळ उतर ददसथ न दडव/नआणल. इथ डIडIन म नसक २०रपय पग र नमळत अस.तय नतर डIडIन क I वषM स .र मचद आणण नचतगप ह च स ययकमण/न क म कल. तय नतर १९४१ स ल तय न सवततपणमयनननसप नलटI ह मर ठ नचतपट चय सग त ददगदर"न च सधनमळ ल . लगच १९४२ स ल तय न सरक रI प ण नचतपटनमळ ल . ह तल न च सग त नटवर ग त ख/प ग जल. तय नतर१९४३ स ल म झ ब ळ नचतपट नमळ ल . ह त लत मगरकर नपदलय द च प श"ग यन कल. तय प ठ प ठ डIडIच १९४७ स लआलल ददI नचतपट मणज आप क! सव मh जय त लत दIदIनपदलय द च प श"ग यन कल. मणजच मर ठ आणण ददI नचतपट तललत ज च पदल प श"ग यन पद प"ण डIडIचय सग त ददगदर"न तझ ल एक मणणक चन य ग समजल ज त .तय नतर आपक! अद लत वसत ज गळकर च नचतपट आणण क?दIसकलक : पम द श क त दव
 36. 36. मर ठ सगम सग त त ल नररत 36ग वलक‡ड क / वपझनर ऑफ ग वलक‡ड पमन थच ददI-इगल रनचतपट कल . ह त तय न सध मल त ह न प श"ग यन च पथमसध ददल .दत ड वजकर न स ध रण ६०चय वर नचतपट च सग त ददगदर"नकल. र ज पर जप , गज नन ज नगरद र , म सटर ववन यक , ददनकरप टIल , दत धम "नधक रI , र जदत , र ज ठ क/र इतय दद ननम "त-ददगदर"क बर बर तय न क म कलल आ. रगलय र त अर ,प ठल ग , प / र दकत व ट , थ र त च कमळ , पडछ य ,नचमणर व - गडय O ऊ , पडग वच र ण , जन त स न , सथ व तकSषण म ई , सख च स वल , व?र ख वणव , मधचद , यर द इतय ददनचतपट त ल तय च सग त ववलकण ग जल.डIडIन १०-१२ न टक चI सग त ददगदर"न कलल आ. तय प?क! थ“कय/ नमसटर गल ड ह न टक ल सग त दणय स ठ तय न जम"नसग तI आतमस त कल. डIडI जस उतम सग तक र त तस तउतम ग तक रI त. तय न रचलल आणण ग जलल क I ग तअर आत.१)आल ददव ळI मगलद य , आनद झ ल घर घरI - ग नयक : लतसकलक : पम द श क त दव
 37. 37. मर ठ सगम सग त त ल नररत 37मगरकर२)कणण ब ई , गणगणल। ग त म णझय हदय ठसल॥ - ग नयक :आर O सल३)गल कठ ब ई क न , क न यईन । गल कठ म झ र ज , र जयईन ॥ - ग नयक : लत मगरकर४)थ बत म र ज यथ , ज तझय स ठ । ब लण न ब लण र ,त तझय त ॥ - ग नयक : आर O सल५)तज सवणपन पदल र, ग प ल ! ग नयक : लत मगरकरO रत य न गररक च घ स र ज अडत ओठ गददम न नलदललप / र दकत व ट ह नचतपट तल ग त, डIडIच सव "त ग जलल ग णमणत यईल. ह ग णय न तय वळच सगळ ववकम म डल त. हग णय मळ नमळ लल सव" उतपनन स?ननक कलय ण ननध ल दणय तआल.डIडIच अज/न क I ग जलल ग ण अर आत.१)ऊठ रकर स ड सम ध -नचतपट: पडछ य -ग नयक : रखड वजकर२) अगण गलम र फलल - ग नयक : म णणक वम "३)आईस रख द?वत स रय जगत वर न I - नचतपट: व?र ख वणव -सकलक : पम द श क त दव
 38. 38. मर ठ सगम सग त त ल नररत 38ग नयक : समन कलय णप/र४)ग म/ म रल ज त न खव -नचतपट : व?र ख वणव . ग यक:प.णजतhद अनOषक!५)गग आल र अगण - नचतपट :सथ व त कSषण म ई६)य ड ळय च द न प खर दफरत ल तमचय Oवत - नचतपटप ठल ग - ग नयक : आर O सल७)तझ नन म झ इवल ग कळ – नचतपट : सख च स वल .ग यक – ग नयक : लत आणण हदयन थ मगरकर८)सथ व त कSषण म ई- नचतपट : सथ व त कSषण म ई -ग यक : सध र फडक९)र म रघनदन , र म रघनदन - नचतपट : सख च स वल -ग नयक : आर O सल१०)ब ई म झ करगळI म डल - नचतपट : पडछ य -ग नयक :आर O सलडIडIच अज/न दकत तरI शवण य ग ण आत क! जय च नसतउललख कर यल गल तर प/ण" प न Oरन ज ईल.नचतपट चय बर बरIनच डIडIन बरय च अनब धपट चI(ड–कयमhटरIज)सग त,प श"सग तI तय र कलल आ.सकलक : पम द श क त दव
 39. 39. मर ठ सगम सग त त ल नररत 39१९९२ स ल डIडIन रवटच नचतपट कल . तय नतर त जवळजवळववजनव स तच गलव ध"कय न डIडIचय समरणरp!वर बर च पररण म कलल ततय मळ रवटचय क ळ त म त डIडIच नचतपट सSष र मण वनततक सबध र दल न I. वय चय नववद वय वषU डIडIच १९सपटhबर २००७ र ज तय चय र तय घरI त व हदय ववक र चयझटकय न ननधन झ ल.आज डIडI आपलय त तय चय अजर मर च ल चय सवरप त ज वतआत.(सव" म दत , दव आणण छ य नचत म ज ल वरन स O र !)सकलक : पम द श क त दव
 40. 40. मर ठ सगम सग त त ल नररत 40सकलक : पम द श क त दव

×