Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ते रम्य दिवस

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

ते रम्य दिवस

 1. 1. 1त रम द वसलखक : पम शकत व
 2. 2. 2 त रम द वस ! भ ग १मल १९७२ स ल न कर ल गल . म जव भरत झ ल तवम झ बर बरच श&कलल अज(न ४ जण खखल क द वस चफरक न शतथच भरत झ ल.ह मध म ,गज1द,पत ,ज सफ आखण &वत अस प च आखणसतरम व स न अस सर 5 घ शमळ(न ७ जण च गट पसथ पपतझ ल . ह सव ;च त म व न ल न आखण & र ररक दष?कमज र त.गज1द उफA गज म णज एक वलल त . ह च ब प (त वदDल चउद र अस च करत अस) क5ठल & इखHल& कपन त स ब त.त म5ळ त च घर तल कप ट त इखHल& रच ब टलभरलल अस च . ब ब स ब शन शमत मदप &न करत. त चचबघ(न गज खखल त च अन5पखसथत त च रन आचमन करतअस. ब ल च ल ल एक म म कळ ढ कळ अस अवशल पM& चब बत त अत त व व र त. लखक : पम शकत व
 3. 3. 3पत ल आम सगळजण प ( असच म णत अस(. ज त न क बअस(न खखल ख ण पपण च क णत च बधन न प ळण र पणअत त क5& ग ब5द च त पण इखHल& ब लण त म र ख चत म5ळ प5ढ आल न . ज ग ष इखजशन ररगच प व घतललम णस न समज ल कठSण अस त ह ल च5टकTसर& समजतअस. जग च न प वल प5ढ असण र प ण वररष न खखलततज न त ल ब रक व अशत& स जतन त च ख स इखHल&मधसमज व(न त अस. तर ख ल (त च भ षच अज न कDD ळझ क करन) त ल सगळजण म नत. ह च &र र इतक लवशचक त कT ख5चYच त त(न त स ज आतब र त अस ( तव लसट लच ख5च A ज च बMठक आखण प ठ ल कD च[कट च व वत नपवणलल अस).ज सफल तरण व तच टककल पD ल स5रव त झ ल असल म5ळआम त ल अकल म णत अस(. न म च सवत:च पवच र तग5रफटलल अस. ह ल शगट र आखण खसटररओ अ_ख`लफ र (त वळ ततज न भ रत त नव नच आल त) ह च जबर सत आकषAण त.बस शगट र व जवत त अशत& खज Aत जव त इखHल& कल शसकलग ण म ण च तव ऐकत र वस व ट. लखक : पम शकत व
 4. 4. 4 &वत उफA & जबर सत थ पब ज प ण त.त च कMकथ प इतक बम ल(न म रलल त कT म बर च वषb त सवAग ष खर च धरन च लत त.स त र म उफA (त वळ त खर खर च त ) म णज एकअजब रस न त.१०० दकल च वर वजन, र त च जर ज सतच झ लल (आज प ;त रच थ1ब ल ख ल सप&A कलल न ) अस व अस त रवटललल लब5 D ळ, ढगळ प_ट, शततक च ढगळ प(णA त च &टA, स न चकपशलग, बटण आखण आव ज ज D भरD . ब लत न श&व च सढळव पर आखण खख& त र मप5र (एक स ब ल क ढ( न खवल त ...‌स ब ग र!!!!). पण क म त तरबज .स न अशत& सभ आखण स ध . आपण आखण आपल क म हव शतररक ज सत क5ठल भ नगD त नस च . सण म त ग ग न (अस च.आखण म . मल सगळ ब `प म णत. म बDबड ,दफरक घण रआखण म झ पवष त बर पMकT पव ण त . & र ररक दष?कमक5वत असल म5ळ कध कध म र ख ल ख च ; पण त पचव(न लखक : पम शकत व
 5. 5. 5प5न दफरक घ ल त र अस च त म5ळ ळ( ळ( इतर नत च सव झल.स5रव त ल म आखण एकमक & अग म जकच ब ल च . च दष न म भट म णज जटलमjन. अ& म णस & आप(नकस ब लन र? ज त न आग . नMसशगAकच मतस र आखण म स र त.त च जवण च Dब म णज च र-प च ल क च जवण अस. म एकटवगळ जव ल बस च (प(णA & क र आखण अभक भकण चन वD)आखण त स जण एकत जवत.स खजकच म झ त आखण त च त एक अदश अ& लकमणरषआखल गल कT ज म5ळ म थ D स वगळ पDल आखण वम झ मध त& ख स मMत भ वन शनम Aण झ ल न . गज आखण एकमक च घ?ट शमत झ ल.मल त च पव&ष क च व टल न क रण म त च स रखव ग( &कण र नव त . पद ल प स(नच म झ ध रण ल तरत5मच स न तर त5मच श&व ह स वरकर च ध रण स रख त.ह सव ;च त आणख एक च भर पDल . ह च न व ल5Dपवग पण लखक : पम शकत व
 6. 6. 6ह ल घरच ल क शचट( म णत म ण(न आम खखल तसचम ण ल ल गल . द स ल र नवट. भ ष श&वर ळ. तरबज म5ष दआखण तजत हल ण त ल धर अस च ल च. त म5ळ त लम आखण स Dल तर सगळ घ बरन असत.पद ल प स(नच मउग चच क ण ल कध घ बरल न (अर म5ष द असल स तरघरच अस मन तल मन त म णत). आखण त बरच द वसएकमक न नजरन ज खत त आखण बघत बघत एकद वस त घएकमक न भ Dल. आमच स रख शचललर ल क च & मतच झ लन त च मध पD च ; पण तव ढ त म ळ(च ओरDल ,"ए,स ब आल", आखण घ ईघ ईत सगळजण प गल.त नतर त घ सध & धत त एकमक न शभD च पण क&क5ण स ठ ऊक मल एक 5कT स5चल . म त घ न एककट ग ठ(न(ल ब(नच)एकमक बदल भल वण करण र चर न ख? गषस शगतल आखण त च त मMत झ ल (मल आप पस त ल मMत चव त वरण गढ( ळ ऊ द च नव त). म म त न म शनर ळ र द ल ,आपण त ग वचच न अस खवल.त नतर म झ बदल त च मन त एक कsतजतच भ वन ज गsतझल च त च व गण त(न द स ल ल गल. तर खखल म च र त अतर वरच र च पसत कल. लखक : पम शकत व
 7. 7. 7 त रम द वस ! भ ग २गज आमच गट च अघ पषत नत त . त न स ग च आखणआम ऐक च अस न म च च लत अस. एक वsतपत त ब तमआल कT रस ठS(पपण स ठS ) परव न (परशमट) असण च जररआ . परव न श&व क5ण पकDल गल तर जबर D ईल वगMरवगMर. खर तर ह असल ब तम & म झ क च ण घण नव तपण गज च आग सतव आखण मMत ख तर इतर सकट म खखल तपरव न क ढ( न घतल . त स ठS ल गण र सव पसव म त गज नआन न कल. सगळ कD( न अजA भरनघतल . परव न &5लक सद त त ओलD कसटम ऊसमध नऊनद ल आखण नतर परव न सव क र ल आम सगळ न शतथ नल.घर म स शगतल वर मल आईच ओरD ख ल ल गल . "आधपरव न क ढ आखण मग र ढस.क ठरवल आ स क त(?& भत क त5ल ? च ससक र कल क म त5झ वर?" इशत आई!म च5पच प ऐक(न घतल क रण मल खखल म कलल गषचसमथAन कर च नव त. सर 5 द व& म गज ल त परव न परतकल आखण स शगतल कT त च त न क व टल त कर व पण लखक : पम शकत व
 8. 8. 8म झ कD त परव न नक म ण(न.त क ळ त म न5कत च व म& ळत ज ऊन व म कर लस5रव त कल त . गज स5द रच एक स5पशसद व म& ळतव म करत अस. तस म झ आखण त च &र र ष त पव&षफरक नव त ; पण म झ पक त च D च सन ((बDकT) जर स बरद सत असत. त न म मल त खव(न म ण च , "भ1xx (गज चतvD त भ क र आखण मक र 5क श&व ह श&व म ण(न न तएक प ल5प म ण(नच असत). बघ बघ! बDकT बघ क& फ5गत! त(लक भट. न5सत D ळ भ त ख ऊन कध अ& बwD बनत क ?"म आपल क च न ब लत म न D लवत अस त म5ळ त ल ख(पजर ई. लगच ख लच आव ज त क तर ग5पपत स शगतल चआपवभ Aव त त मल स ग, "xxx त( न एक कर! Dw.ब_D असत न तरज ध त एक चमच घ ल(न घत ज . त5झ पण बwD लवकर 5बनल.""अर पण ब_D म णज र! म र न प त आखण पपण र पणन .""xxx Dw. ब_D औषध आ . र न क आखण फक एकच चमचघ च ध बर बर." 5"न र ब ब मल न जमण र. म अस र द ल तर च लल." लखक : पम शकत व
 9. 9. 9आमच ब लण न म च त अस आखण म झ नक र वर सपतअस; पण र ज र ज ऐक(न म खखल पवचशलत झ ल .म झ वD ल सर 5 म 5द त इगज च सनत असत न बह & त न वषA क ढ( न आल त. म ळ(च पवष त च कD क ढल . तम ण ल," बघ र आखण ब_D ह च त स ब ल क फरक म नत त.ब_D &र र गरम करण स ठS, पव&षत: थD त व परत त. तसचएख म ण(स थD न ग रठल तर त च तप न ब_D च ळत त.पण आपल कD ह सवA अलक शलक प थ ;न रच म नत त.""पण भ ऊ(वदDल न आम भ ऊ च म णत अस() त5म कध` ल क र दकव ब_D ?"" ! अर शतथ थD क अस च ? मधन मधन ` लच लग च;पण ` च पण म A त . कवळ गरज म ण(नच ` ल.शमशलटर स Dल प स(न त पपण स Dल. आपल वमनत हचजररच न . शतथ कध कध म स र पण कर व ल गल ; पणआपतक ल म ण(नच. त च चटक ल ग( द ल न . आत त सवAस Dल बदल क च व टत न . पण सवA त( आजच कपवच रत स?"भ ऊन मल बर बर पकDल त. म मग सगळ ग ष स ग(न ट कल .तस त म ण ल, "अर अस क नसत. शन शमत आखण भरप(र लखक : पम शकत व
 10. 10. 10व म आखण भरप(र आ र ठवल स तर त( &पक& ल बन& ल."मग म गज च ब लण कD लक त नस; पण त न पपचzस Dल न आखण एक बस वध कण म त च ऐकल आखण एकz ट ब_D च ब टल त च च स य न खर कल . घर गल पण आईल स ग च द मत नव त म ण(न न द वस ब टल लपव(नठवल . गज पवच रत त ,"घतल स कT न ?" आखण मत ल ,"अज(न द मत झ ल न !" अस स गत त.एक सध क ळ घर गल तव लक त आल कT घरच व त वरणतग आ . आई तर ख(पच र ग वलल द सत त . म घर त श&रत चशतन मल त लपवलल ब टल अग5शलशन b& करन खवतपवच रल," त( आणल स?"(अग र घर तल सगळ न पवच रनझल त)म म ण ल आखण मग न भ(त न भपवष शत अ& म झखरDप?ट शनघ ल . म ख(प समज व(न स शगतल पण म झब लण च क च पररण म झ ल न . आई न जवत च झ पल .आपल ससक र च आपल च D ळ खत झ लल पर भव शतचखजव र ल गल त. लखक : पम शकत व
 11. 11. 11 सर 5 द व& सक ळ म उठल आखण तvD ध5ऊन च ` लबसल तर मल च प ढर द सल . न ट बशघतल वर लक त आलकT त ध ( त. म आईल पवच रल तव शतन घ5श& तच उतरद ल,"क द व ल व चत त ल व . त5झ वदDल च पण त5लप दठब . आत क त त5झ ब_D कT फ_D , ज क असल त घ लत त आखण ओत नरड त! &र र कमवत त म ण &र र!"म शनम(टपण ब टल उघDल (आईन न क ल प र ल वल आखणन म टल तर मल त उग व स आवDल न ; पण आतमघर न )आखण एक चमच ब_D त ध त घ ल(न 5 ध ढवळल. (ओठ ल कप ल वल आखण तvD वDव कD कल. कप ब ज(ल ठवल .त मझ पशतद} न आईल स( आल म ण(न म म ठशनध Aर न कस बस त कप नरड ख ल ओतल .ऑदफस त गल गल म म झ पर }म गज ल स शगतल तवत ख(& झ ल . मल म ण ल , "xxx आत बघ न मद न त त5झबwD क& त र त त ; पण त( एक चमच ऐवज न चमच घतज म णज जर लवकर बwD बनल."त च सलल पम ण म अज(न न द वस त सवA कल पण मलसवत:ल च क5ठ तर अपर ध व टत त आखण त चव खलआवDल नव त . च[थ द वस प स(न म प5न आईकD च च लखक : पम शकत व
 12. 12. 12म गण कल आखण ह प5ढ म असल क करण र न अस वचनद ल. आईन मल म फ कल आखण त ब टल फक(न द लस शगतल .म त न फकत ऑदफस त घऊन गल आखण गज ल भट म ण(नद ल (त5झ त5ल लखल भ ! अस म ण(न) आखण स शगतल कT म ह प5ढअसल क करण र न म ण(न. गज ल क फ5कट त शमळ लम ण(न त ख(& आखण एक च ब टळल म ण(न म पण ख(&! त रम द वस ! भ ग ३पत उफA प ( एक अजब रस न त. म झ पक त नच र वष ;नमठ त.त च आई-वदDल च च[ व रत (अपत ) त. ग रप न, श&व ज म र ज स रख न क आखण त& च ढ , सर च रपण D ळ ल चशम , मध म ब ध , मध म उच आखण उDत च लहच क वMश&ष? म णत त ल. सवभ व गमत र त म5ळशमळल त च दफरकT त ण च त च फ5रसत तल ध . म पणत त त ध5ऊन घत अस. त च सगळ व गण मनस क त. स ल ल गल कT एक म ल ल पDप ;त स च.एक क झ ल, आम जवत जवत ग`प म रत आखण ग`प लखक : पम शकत व
 13. 13. 13म रत म रत जवत असत न गज न अकलल (ज ल ) पवच रल,"क र अकल,त5झ आई-ब प एव ढ ब(टलर(ब5टक)आखण त( कसएव ढ उच?"(अकल जवळ जवळ प वणस फ(ट उच त)अकल न म सवत„च क & तच(ऍबस1ट म ईDD) अस च . त चतद त त न उतर द ल,"म ज अकल टwल न !"ह त च उतर वर आम सगळ ख -ख करन स ल ल गल .अकलल क कळच न कT आम क सत त. त न प ल (पवच रल, "त5म सगल सत त कस ल ? क ज क झ ल ? मल पनस ग न !"प न पण ( सत सत त ल ज स शगतल त ऐक(न आम अज(नजरत स ल ल गल .प ( म ण ल , "बघ त5झ आई ब5टकT! बर बर?""बर बर!""त5झ ब प(स ब5टक , बर बर?""बर बर!"" मग त( एव ढ ऊच कस ? बर बर?"अकल सवत„च तद त(न ब र न त पवच र कर ल गल आखणम ण ल ," ,बर बर र! म एव ढ ऊच कस ? ए,प ( स ग न मएव ढ उच कस ?" लखक : पम शकत व
 14. 14. 14प ( म ण ल ,"एक म स `प आ . त5झ अकल ऊच त न !"लगच अकल ख(& ऊन म ण ल ,"बर बर आ ,म ज अकल ऊच त . पन प ( त5ल कस म द त?"(आम त च ह पश वर सत च आ त)" अर त(च तर आत स शगतलस न ? पवसरल स?""म कध स शगतल? मल आठवत न ."मग प न प5न:प5न ( त ग ष त ल स शगतल तव त चD क त पक & पDल आखण आम ल त म ण ल ,"& र. त5म ल कलM च वट . ज म त5मच & ब लन र न ई." अस म ण(न अकलर ग व(न शनघ(न गल .आम प ल म ण ल ,"त5ल क ( जरर त त ल एव ढ सपवसतरसमज व(न स ग च ? ज ,आत समज(त क ढ त च ."मग प न ज ऊन त च क& ब& समज(त क ढल आखण प5न (व त वरण शनवळल.ह अकलन एक अस च आम ल एक म पवखकप पश पवच रन सवल त आखण प च त वरच उतर अकलल भ र पDल ( त.त च क झ ल कT गण& तसव च ध मध(म सगळ कD च ल( तआखण आम सगळ च त वरच वटवट च लल त . न म पम णअकल आमच त अस(न ख ल नसल स रख त . पण जर असवसथ लखक : पम शकत व
 15. 15. 15द सत त . अ& वळ त त च एक त शम& वर ठवत असआम ल अन5भव न म त झल त. म ण(न म त ल त चक रण पवच रल.अकल तस च शम& वर त ठवत म ण ल ,"ए मल एक कवशन .पवच र क ?"आम आमच ब लण थ बव(न त ल पवच र म ण(न स शगतल.त न पसत वन कल ..."त गनपत त5मच द ( ल क च गwD नत च बदल एक क 5ररऑशसट . पन त5म ल क म ईD नकरन र तरच म पवच तŠ."आम ल पण आत उतस5कत ल ग(न र द ल त कT ह च पशक असल?त न सवA धM A एकवट( न पवच रल, "त गनपत मjर D कTअनमjर D?"" पतच ,एव ढच न ? त मjररD आ ." इशत प . ("न मग तच म उथ न त तर एल फटच टक स रखतर त त च व ईफल दकस कस करत ?"त च त अच ट पश ऐक(न आम प ट धरधरन स ल ल गलपण उतर क ण र?तव ढ त प ( त ल म ण ल ,"अकल इथ बघ. म त5ल खवत कT लखक : पम शकत व
 16. 16. 16गणपत दकस कस घत ." आखण प न सवत„च ( Dव तनसवत:च च उजव क न धरल आखण त तन उजव त ब रक ढ( न(ज5न स नस खळ च खळ आठव म णज लक त ईल) त त च पवळख अकलच म नल घ तल आखण त लआपल जवळ ओढ( न दकस कल.इथ आम स(न स(न बज र झ ल ( शलद त न खखल मल सणआवरत आवरत न ) आखण अकल ल ज(न च(र झ ल आखण प ल (म ण ल , "& र, त( म क ?मज क दकस घतल ?"मठ म5खशकल न आम आमच स( र खल आखण मग अकललपश कल ," म म णज क ?"(ह असल सकलपन त कळआमच स ठS नव नच आखण पवशचतच त .मग अकलन आम ल म म णज क ? लसपब न म णज कवगMर चच वत ग ष च ज न द ल. अथ Aत शतथ गज नसत तरआम ल त म &ब च अथA ज ण(न घण च पण जरर भ सलनसत इतक आम ब ळब ध ( लल च भ षत ब बल ) त . अस . त रम द वस ! भ ग ४एक स Dल तर आम सगळ अपवव द त त . न कर त लखक : पम शकत व
 17. 17. 17 ण च अग रच च लHन झ लल त आखण वर त एकम5ल च ब प झ लल त . त च वD ल एक म ठ ख जगकपन त फ रमन प वर क म करत त म5ळ पM& च आवक च गल च त . त त(न त क मग र सघटनच प शधक र त. ह सवA ग ष चपररण म म णज म5लग जर ज सतच त र त अस च . अशत&उग सवभ व आखण ग म भ ष ,त म5ळ त च व टल स स क णज त नस.पण एक ग ष ज णवल कT आमच मध र (न ळ( ळ( त च भ षआखण व गण स5ध रत असल च द स(न त त. म झ & व गत नक क5ण स ठ ऊक त ख(प जप(न ब लत अस(अथ Aत, म खखल . तर खखल म झ & त च मMत त नव त . च वD ल शचकक र र ` च. ब क म5ल न म रझ D कर च.अत मदप न म5ळ दकत तर वळ त न इखसपतळ त भरत कर वल गत अस. बर झ ल कT प5न र मझ म गल अस त अस.नकळत ह च च गल पररण म झ ल त म णज ल रचभ कर च D शनम Aण झ ल . त रच थ1ब ल खखल श&वत नस. ,आत न ईल ज न ब प च आजवरन त च स ठS ग5त वर ज ऊनब टल आणत अस; पण एक(णच त च मन त ह सवA ग ष बदलएक पक रच घsण शनम Aण झ ल . लखक : पम शकत व
 18. 18. 18 घर त सवA भ वD त म ठ त.त च प ठSवर स बद णझ ल . त म5ळ घर र त ल च म णत. ह क[ट5 पबक चस वAजशनक व ल क रण त च ग5Dशगर . आज(ब ज(च भगतत च र र शनम Aण झ ल . अस आमच ऑदफस त कसभरत झ ल एक क Dच त. अस .द वस म ग(न द वस ज त त आखण नकळत म झ त आखण च त ळ( ळ( मMपतप(णA सबध शनम Aण त त.एक द वस ऑदफसल आल च न ; पण त न रधवन न (स ब न कळवल कT वदDल न प5न इखसपतळ त खल कल आआखण त च प ट च ऑपर&न आ . त म5ळ त क द वस ऊ&कण र न . आम शमत न ब तम ज& कळल तस क जणइखसपतळ त ज ऊन त च पवच रप(स करन आल. म म त गल न .क रण मल इखसपतळ च त तसल व त वरण च एक जबर सतशभत व टत अस. त औषध च पवश&ष व स म5ळ ग5 मरन ज ल त अस. पण तर मल मन प स(न शतथ ज व अस व टत त. मगम ध र करन गज ल म ण ल कT त न म झ बर बर व म णजमल ल भटत ईल म ण(न त म झ बर बर ल त रझल. लखक : पम शकत व
 19. 19. 19गज च आध र न म कईएम इखसपतळ त पव& कल . त इखसपतळ चभव आव र,त तल Dw.,पररच ररक ,सवकवगA ह च लगबग आखणअसख रHण च त टकळत बसलल र ग वगMर सगळ बघ(नचभ ब व(न गल . म गज ल म टल कT चल आपण परत ज ऊ. त वरत न मल ध र त बळजबर नच आत नल. खजथशतथ रHणच रHण!शनरशनर ळ अवसथतल त एव ढ सगळ रHण म म झ आ 5ष तपथमच प त त . गज च त गचच पकD( न D ळ ब करन मप5ढ प5ढ ज त त ; पण क न वर कण ण -पवव ळण च आव ज आखणत औषध च पवशचत पA म झ प म ग खचत त. &वट एकदठक ण गज थ बल आखण च आव ज आल तव च म D ळउघDल. पवमनसक द सत त . र जच च र वरच ग5मY क5ठच द सतनव त . ख(प खचलल द सल . त च ब ब झ पल त म ण(न ळ(आव ज त ल व ल पवच रल ,त ल ध र(ख ट ख ट ... इथ म चघ बरलल त ) द ल आखण शनर प घतल . च बबच ब ज(च च पलग वर एक रHण पDल त.त चएक प क पल त आखण एक प `लjसटरमध ग5D ळ(न वरट गल त.त च सव ;ग ल प?? ब धल त आखण फकD ळ द सत त. त भ नक दश बशघतल वर मल गरगर ल लखक : पम शकत व
 20. 20. 20ल गल. म च आध र घतल . मग एक ब ज(ल आखण सर 5 ब ज(ल गज अ& घच आध र न म त कक च ब र तच त तव ढ त सम रन एक अ& व कT आल कT त लबघ(न म झ र द लल &5द खखल रपल आखण क त आकळण अग र म ध Dकन जशमन वर क सळलम &5द वर आल तव अकर&:म• क ( ? अस पश मल पDल .वर लखख पक &ण र द व,गरगरण र पख आखण म एक पलग वरझ पलल ,आज(ब ज(ल Dwकटर,पररच ररक आखण -गज ह चघ ळक म झ कD सशचत म5दन प त न द सल . क कण तचमल म इखसपतळ त असल च ज ण व झ ल आखण म उठ(नबसल . Dwकटर न मल तप सल आखण सगळ ठSक असल चस शगतल. पररच ररकन तव ढ त Hल(क ज -D ` ल द ल. त म5ळजर 5 & र व टल . मग मल शतथ(न ज च परव नग शमळ ल . म घच आध र न जव इखसपतळ च ब र आल , पथम घAम कळ श स घतल आखण मग त घच D ळ तल शचत त5रभ व बघ(न त न म आत प(णA ठSक आ ह च ख त द ल तव चत म कळपण न सल. न मल लगच पम न शमठSच म रल . इथचमल खर अथ Aन त च आतल म ण(स भटल .मग मल त न पवच रल कT अस क घDल कT ज म5ळ म झ &5द लखक : पम शकत व
 21. 21. 21 रपल त?म त ल म टल, "अर त त5झ बबच ब ज(च पलग वरचरHण( न त च ज(गन( अस न मकरण कल त. ध वतरलवग D च टप वरन पव स करत न ल अर परलच प5ल लआपट( न त ख ल पDल त अस कळल. त च क ळ त धम•दचभ(शमक असलल ज(गन( न मक शचतपट आलल त आखण त त लस स दश बघ(न क 5वक, अस सवत:च ज व वर उ र झ ल त. त तल च एक) त न त च अवत र बशघतल तव च मअधAमल झ ल त आखण त5मच घच आध र न जमतम ब र त असत न त सर एक रHण सम रन च लत आल त ल त( 5बशघतलस क ? त च च र इतक स5जल त कT फक त चएकच D ळ द सत त . एक क र कस जण( क . आखण तअनपखकतपण प5ढ आलल ध न प ( न म झ उरल -स5रल &5द रपल ." च शनर प घऊन म आखण गज शनघ ल . न गज ल शनक(नस शगतल कT त न मल रसत त एकट न स Dत ऑदफसमधस5रखकतपण प चव व.शनघत न न मझ त त त घतल आखण त वळ त चत सप& Aन ज स शगतल त &ब त म Dण अ&क आ . लखक : पम शकत व
 22. 22. 22 त रम द वस ! भ ग ५ च वD ल इखसपतळ त(न घर आल पण क द वस तच त च 5 ‘व शनधन झ ल. म झ बर बरच सवA शमत त चअत ससक र ल गल पण म झ घ बरटपण म5ळ म म त गल न . च त :ख 5 पसग त म त ल भट ल गल न म ण(नखर तर त ल व ईट व ट ल व त; पण उलट म शतथ गलन म ण(न, मल जव त ऑदफस त आल वर भटल तव त नसम ध नच व क कल. क ? तर म ण त व त वरण मल म नवलनसत!बघ ! म णज त त& वळ खखल त म झ बर -व ईट च पवच रकरत त . आखण म ? च वD ल गल आखण प रक झ ल . स जण पMकT ५बद ण (एकTच लHन आध च झ ल त), आई,ब क आखण म5लगअ& ८ ख“ च प लनप षण करण च अवघD जब ब र त चश&र वर ऊन पDल . ह सवA ग ष च च गल पररण म अस झ लकT क[ट5 पबक ब ब कD लक त न त ल वळ अप5र पD( ल गलआखण त च ब रच ग5Dशगर ळ( ळ( कम ऊ ल गल . लखक : पम शकत व
 23. 23. 23सवभ व मध मव ळपण ल ल गल . ब लण च भ ष स[मझल.ह च क ळ त आमच त बर पMकT मMत पसथ पपत झ ल . म झअन ( त सलल म न ल ल गल आखण बर च वळ त लत च फ झ ल अस स ग( ल गल (आ 5ष त एकच व कTभटल कT ज न म झ सलल म नल आखण शमळ लल &च शमनम कळपण न द ल).असच द वस ज त त आखण एक द वस आमच मध एक नवप ण आल . ब5टक ,ज Dसर,रग न स वळ आखण कम ल च त तर .त च न व पवच रल तव त न त स ग ल ज तvD उघDल तजवळ जवळ ५ शमशनट ओ ह सवरप त उघD त पण आव जफ5टत नव त . बर च वळ प त कल वर कळल कT त च न वश&&&&...................... श म आ . म5ळच द लल च रद व स . त चम ठ भ ऊ ह च ऑदफस त द लल ल स ब आ आखण त च चवश&ल न ह च इथ श&रक व ऊ &कल त.तर अस श म स खजकच आमच सव ;च चषच आखण वळघ लवण च पवष ऊन बसल . त तरपण कम म ण(न कT क लखक : पम शकत व
 24. 24. 24हच सत कर खखल अग कvबD च प ह स र त म Dण र. ब एच प व आ अस त न आम ल स शगतल तव आम त वरनपण दफरकT घतल . श म सवAच ब बत त अस त पण कष ल कध कम पDलन . वsत न अशत& कज(ष असल म5ळ खजथ क सवसत अथवफ5कट शमळल शतथ प5ढ अस च . च Dब तल ख लन म वरट स रख टपलल अस च . च पण त च वर कएव ढ ज व जDल एक क Dच त आखण श म खखल क5ण चत} र घऊन त च कD ज च . मग त ल च अज(न पपD च ;पण तर खखल त ल च ध खजAण त.एक क झ ल! आम घ म णज म आखण आमचच व ल कD च प त बसल त. च शतथ ख त त. तसगळ पMस मद न ल च5कत कर . म म त न म र ख पMस त अस.तव ढ त श म शतथ आल आखण कD च म ग( ल गल . नच व ल ल श मल च द ल स शगतल आखण सवत„चख त त शल ल स शगतल. श म च पपऊन शनघ(न गल . आमपण च पपऊन आमच क म ल ल गल .पग र च द व& च व ल कD( न पMस घ ल आल तवत न स शगतलल आकD ऐक(न च गल च च} वल . त न ख त लखक : पम शकत व
 25. 25. 25बशघतल तर र जच न च ऐवज ४-४ च शलद लल त लआढळल. मग त न च व ल ल ज ब पवच रल कT एव ढ चर जच कस शलद लस. त वर त च व ल च उतर ऐक(न चक म पण उD ल .च व ल म ण ल , "स ब त5मच न व वर र ज त श मस ब चपपऊन& न ज त त. त5म च त नल त द व& च प ज(न& न तत5मच ख त वर शलव ल स गतल म न(न& न र ज न ट मलत च पपऊन& न त5मच न व वर शलव ल स गत त. म न(न& नम र जच ४-४ च शलवल . आत मल क ठ व त5मच नत 1च ख त व ल व ल शलव च त." न & तपण त ज क पMस झ ल त त त ल द ल आखणशनक(न स शगतल कT ह प5ढ ख त ब आखण सगळ व व र र ख न ईल. मग म झ कD वळ(न म ण ल , "क पण म ण! म ण(स(श म) एक नबरच चj`टर द सत . आत त( पण बघ मह च कD( न कस Dबल पMस वस(ल करत त."म म णल," ,म र म र न कर च . क वस5ल कर चअसल त 5कTन कर." न त मन कल.मध तर क द वस गल आखण एक स मव र ,सक ळ सक ळ लखक : पम शकत व
 26. 26. 26ऑदफस त एक अन ळख इसम च रधवन आल . त च (स गण न5स र श मल &5}व र सध क ळ रलव प शलस नख“ च Dब त(न पव स करत न पकDल त आखण त सधम5बई स1टल थ ल रलवच त5रग त आ . १७५ रप D भरनत ल स Dव व अ& त न पवनत कलल त. अस रधवन ( तच स बन( ग गन स ब द लल कर त आखण श मच प ठSर ख त . श मस रख च कज(ष तआखण सवत:कDच पMस न त त परसपर इतर न भर व अ& त चअपक त ) लगच गज ल आखण ल ब ल व(न घतल आखणघDल पक र स शगतल आखण लगच पMस भरन त ल स Dव(न आणअस स शगतल. श मच पग र त(न त पMस क प(न घऊन परतकरण च जब ब र स ब न घतल आखण मगच आम सव ;नवगAण क ढ( न त ल स Dव(न आणल.एक म १७५ रप गल म5ळ श म बक(नच गल त . पM पM चद & ब करण र श मल आत त पMस परत कस कम व च हएक च पवच र न झ प ल गत नव त . स रख च D च D च ल चत च . म आखण न बर बर रल आखण मग न त चच च पM& च वस5ल करण स ठS H सध आ असओळख(न एक जन बनवल . त त मल स म ल करन घतल. लखक : पम शकत व
 27. 27. 27ब लत ब लत म श मल ळ(च म ण ल , "श म, त5म क क vन ब लत तर व १७५र. व पस ल नक . उसक सस5जY इधरचचAगट ऑदफसम बD अफसर M! उसकT ब तक क ई न ठ5करसकत !""ससससस ”ससससस ”स सचच ?"म म ण ल आखण श मन ज ऊन च प च धरल."ममममम ”मममम मर ````प ”पMस ललललल ”ल क ददददन !""तर पMस? क क पMस? म•न कब शल ?" न न टक कल. मगश मल zळ(न zळ(न (त ल न ट ब लत त न म त अस(नप5न प5न त ब ल ल ल वण zळ न तर क ? पणआम ल पण त त एक पक रच आस5र आन शमळत अस) &वट न त च पMस आण(न द च कब(ल कल. मल च ` लचल अस म टल बर बर श मन त ल एक? ल नऊन च आखणबर बर बट ट वD ख ल घ तल (जग तल दकतव आश A?). जम ण(स सवत„स ठS खचA कर ल क क( करत त त न एव ढ पMसएक म खचA कल प ( न आम च} व(न गल ; पण मग एकअन5भव म णस कD( न कळल कT च द लल कर च ख शस त आ .आपल क म करन घण स ठS त वळपसग ल च द ल कमकरत न त( त क ळ तल ग ष आ जव सवAस म न म ण(स लखक : पम शकत व
 28. 28. 28ल च घण आखण ण व ईट अस समजत त ).मग शसलशसल मद न भर च ल( र द ल . क तर ख ट न टक रण स ग(न वळ क ढत त आखण र ज श मच पM& न कधच , तर कध बट टवD /सम स वगMर वगMर ख त ख त पMस वस(लकरत त . म कज(ष आखण ल लच श म र ज म ठ आ&न१७५र. च वस5ल स ठS च -ख ण वर पMस खचA करत त( कसघDत त कवळ त श म म णज श कsषणच ज ण). पMस वस(ल तर कध च ण र नव त आखण र ज र ज श मकD( नच -ख ण घऊन कट ळल त. खळ क5ठ तर थ बव च त ; पण कस त त ल कळत नव त. मग त न म झ सललपवच रल . म जर स पवच र कल आखण त ल स शगतल कT आतस सर च क म सपल आ तव त ल म रन ट क. त कस ककर च त त ल न ट समज वल आखण मग न स5टकचशन„श स ट कल . सर 5 द व& श म म झ कD आल आखण त च & कब लतच न अस स ग ल ल गल . म णज न टक न ट वठत त मझ लक त आल. म त च बर बर कD गल आखण ल क पवच रण र इतक त त न म झ ख द वर म न ट क(नरDण च न टक स5र कल. श मल क पक र आ त कळन . लखक : पम शकत व
 29. 29. 29मग म कD( न व व(न घतल कT त च स सर व रल म ण(न!त ऐकत च श म रD ल ल गल आखण म ण ल ,"ममममम ”मममर````प ”```पMस ?" न आक & कD ब ट खवल आखण ळ(च मल D ळ म रल !आखण अज(न ज र त रD ल ल गल . त च रDण बघ(न त अस करDत म ण(न श मन मल पवच रल.म म ण ल , "त च स सर 5ड च जर न त च मलम ण(न त अज(न ज र त रDत ." ऐक(न श म च5पच प शतथ(न शनघ(न गल आखण न एक म ठस5सक र स Dल . त रम द वस ! भ ग ६त द व& र तप ळ त.मझ बर बर फक शचट( त . खर तरम झ आखण त च सबध फक क कस क ? अस पवच रण प5रतच त पण एकत क म करत न थ D एकमक न स भ ळ(न घण असभ ग असल म5ळ कध कध जर ज सत सभ षण खखल त अस.स ध रण र त च स D व जल त. क म च पद ल भर ओसरल त . आम आप पल जवण कल. प5न क म स5र कर च अग र लखक : पम शकत व
 30. 30. 30जर प म कळ करन व अस शचट( न स5चवल. मल खर तरज च नव त पण एव ढ क5ललक ग ष त आपल घ D प5ढ मटवण त खखल क & ल नव त म ण(न त च बर बरशनघ ल .चचAगट सट&नजवळच ऑदफस असल म5ळ आम स ध रणपणसम5द कDच दफर ल ज त अस(. शतथल क?? वर बस(न ग र वख च ,इकDच शतकDच ग`प म रन स ध रण १५-२० शमशनट नशनघ च ह आमच शन शमत सव पम ण आम प5नऑदफसच द &न शनघ ल .र त च[प ट त नर मन पwईटच त इल ख ज न बशघतल असलत न र ण च गळ तल र(कव नस नकलस) क आखणदकत पकण पक र आ म त असल. आम ल तस त चनवन नव त क रण आम अधन मधन दश प तच त . तरअस च लखलख ट त सवA भ ग त न म च असत आखण र त दकतझल खखल कळत न . रसत वर ल र र आखण प च र चव Aळ म त शनखशतच ख(पच पवरळ झ लल असत.तर आम क प वल च ल(न आल . टwक ऑफ ट ऊन रसटwरटम ग ट कल आखण बबनA सटदD म प & आल तव एक भ नक लखक : पम शकत व
 31. 31. 31दश द सल आखण म तर सतबधच झ ल . शचट( च तच म5ठSवळल गल आखण ज र त आरD -ओरD करत त त द &लध व(न गल .एक ल न म5ल ल त नच र जण ल थ -ब5कक न ब5कलत त आखणत अशत& नपण भस(र आव ज त रDत त. सगळ मDळशतथच प पथ वर र ( न द वस ब(टपwल & दकव म ल करन आखणर त ज5ग र, र,वश व वस आखण ग5Dशगर करन आपल चररत थAच लवण र त . म रण र आखण म र ख ण र अस सगळ शतथएकतच र ण र त त म5ळ त च भ नगD त न पDण& णपण च अस म झ मत त; पण शचट( च पशतद} एख दपशतखकप द} स रख त.त त च[घ वर त5ट(न पDल . त चजर र ठ&न त न त च[घ न आDव कल आखण त म5ल चत पवच रप(स कर ल गल .एक कणभर त सवA मDळ थकक झ ल पण प5ढच च कण तच[घ न शचट( ल घरन त च वर ज वघण लल स5र कल . शचट( खखल कसलल म5ष द असल म5ळ त च व र च5कवत लढत त.क कर व मल क च स5चत नव त. & र ररक दष?म झ त आखण त ल न म5ल त फ रस फरक नव त आखणम ण(नच म शचट( ल म र म र त म त कर &कत नव त . मग क लखक : पम शकत व
 32. 32. 32बर कर व? अस पवच र च ल( असत न मल एक म लक त आल कTआमच ऑदफसच आसप स क त र प ल स सक ळप स(नक मशगर वर आ त. त न ज ऊन स ग व म णज मग मरमरथ बल आखण त ग5D न त त ब त घत ल.म तस च स5स ट पळत पळत त प शलस प ;त प चल आखणत न ब तम द ल . न करत करत ( पलस खसब बसत वरच त त म5ळ त आपल ज ग स D ल त र नव त)त मझ बर बर आल. प ल स त त कळल बर बर सगळ ग5Dच र व ट न पळ ल. म शचट( जवळ प चल तव मझ लक तआल कT त रकबब ळ झ ल आखण त न प ट वर त ब(नधरल . रक बघ(न म झ प लटपट ल ल गल आखण D ळ सम रअधर ल ल गल . म म गच म ग सरकल . पसग च ग भ Aलक त तच त प शलस न व रलस आखण रHणव द क म गवलआखण थ ड च वळ त त ल इखसपतळ त घऊन गल.त दश म झ च न बघवत नव त म ण(न म ळ(च शतथ(न सटकलआखण ऑदफस त प चल . स ब च घर रधवन करन झ ल (पक र च म द त द ल आखण मग सवत„च &ळपटपण वर क5ढतग5ढघ त म न घ ल(न बसल . पवच र च पचD क ( र म झ प ठल ग लखक : पम शकत व
 33. 33. 33करत त. म अ& तर न क व गल ? म त ल शतथ एकट चस D( न क आल ? क न थ &पक पशतक र कल ? आत स5दत च बर बर इखसपतळ त क गल न ? पत क वळ &पट कघ लत स? एक न न. असख पश न म झ म1 च भ5ग करन (ट कल पण म शनरतर त.स ब न परसपर आझ मM न प शलस सट&नल रधवन करन (शतथल अशधक र ल झ ल पक र च म द त द ल आखण ग5D वरत तD न क रव ई ईल आखण शचट( च ब बत त प ल स कस वगMरलफD णर न त ह च ज ण व करन द ल . सर 5 द व& तभगतल न मच सर ईत ग5D च धरपकD झ ल आखण त न थचz प शलस प 5 णच र शमळ ल . प ल स कस झ ल असत तरम झ आखण शचट( च न कर गल असत . ऑदफसच वळत वररष चपरव नग श&व ब र जण च पद ल ग5न आखण त त जरप शलस च} त अDकल त तर मग त म ग5न च. पण स ब ळ( त म ण(न बच वल . सर 5 द व& सवA शमत मDळ न कळल तस त सवAजण इखसपतळ तज ऊन आल. ह वळ पण म गल च न . शचट( च तब त झप ? नस5ध रत त क रण गD मन न आखण &र र न मजब(त त.ह लखक : पम शकत व
 34. 34. 34त च इखसपतळ त ल व सतव त त च सव स5श5ष कर लत च ओळख च एक अ—Hल ईदD न तरण च . त च पक ५-६ वष ;न म ठS त . ह स व स च रप तर पम त आखण प A नलHन त झ ल.शचट( प(णA बर ऊन आल आखण पद ल मल भटल . मलम ण ल ," व ,त( त प शलस न आनल नसतस तर म झ तद व& च म5D पDल असत . अर त सव ;कD र मप5र त आखण तत च न म झ वर लल कर ल तय र त एव ढ त प शलसआल म ण(न व चल . तर पण एक न ज त ज त प ट वर व र कल चपण नश&ब न व चल . थ_क ( मjन.थjक ( व र मच! त( नसत स तर?आ क ट इमjखजन!"क ब ल व त मल कळन ! म प शलस न ब ल वल वगMर खर असलतर म म5ळ त त ल एक? ल स D( न क आल ह म झ चपश च उतर त वळ म झ कD नव त आखण आज न . त रम द वस ! भ ग ७ &वत उफA & अज(न एक वलल . थ प म रण त पट ईत. मल लखक : पम शकत व
 35. 35. 35हच थ प खर च व ट च क रण त वळ म जर च(ब वळट--सभ भ षत भ बD ) त.त च थ प तर क एककजबर सत त म ण(न स ग(? &,त च भ ऊ,ब ण आखण आई-वD ल अस ५ जण च क5ट5ब त. ब प पपट ग म सटर तर आई आटA म सटर(इशत. &). सगळक5ट5ब द शसनम च जबर सत &[कTन. क5ठल नव शसनम ल गलकT पद ल खळ च , पद ल र गच (पपट तल ) शतदकट पM करनअखख क5ट5ब त शसनम प ल ज त अस. आल वर मग & तशसनम च ष र अjक&नसकट स ग च . त शसनम च ज क ण द रअसल(र जकप(र, व अन ,&मम कप(र,र जक5म र वगMर वगMर वगMरर )त च ऍक&नस,ब लण च पदत(ढब),त तल ग ण वगMर सगळअग शतखट म ठ ल व(न स गत अस.एक त खजत1दच शसनम बघ(न आल तर त न सर 5 द व&तस च एक च रग च प & ख(शसनम त खजत1दन एक च रग च प_टआखण ब5&क ट घ तल त -इशत. &)घ ल(न ऑदफस त खजत1दचथ ट त एट घतल आखण क5ठलतर त च ग ण म ण ल स5रव तकल . आम सगळ तर त बघ(न थककच झ ल . ह &च कस इतकसरळ आखण भरप(र त कT त र ज नव अरसट ईल करन (त लखक : पम शकत व
 36. 36. 36त नट पम ण) त अस आखण त त द व& त च व गणब लण त पवश&ष नट स रख अस. तर अस दफलम अ जअसण र & मझ आ 5ष त पथम आ ट आ मध असत नआल . च गल न वषb आम घ एकत त आखण प5ढ न कर तएकतच र द ल .आ टआ मध असत न तर त न म झ अकरक: म म बनवल त . त अ& क ग ष स ग कT म झ त च वर पवश स बसतअस. म एक त ल त च वदDल बदल पवच रल,म णज त कन कर ध वगMर करत त अस तर त च उतर त र त.त म ण ल ,"म पwप ( न (ह ल शनषक रण इगज फ D च ..तच5कTच.. सव त) वअर इन मwरर&स. त वळ त सक ळपवम न न शतथ ज च ( न आखण सध क ळ परत पवम न न बjकट( ब _ब."मल तर ख(पच अप(प व ट च(खर तर मwरर&स क5ठ आ आखणकस आ ..म णज & त कT पर & त समन जन नव त).अ& म ठ म णस च म5लग म झ बर बर श&क ल आऐक(न सवत:ल च धन व ट च.मग त शतथ(न फwरनच वसत( क& आणत त आखण आम स5?ट तत च बर बर कस शतथ दफर ल ज त (अग च[प ट वर ज ऊन लखक : पम शकत व
 37. 37. 37भळ ख ण खजतक स प आ अस &Aवत) वगMर ग ष रगव(न स गतअस आखण म झ वर इप&न प Dत अस.म द स ल थ तथ च त . ब5टक ,चषम & आखण स5कD आखणकपD स धच असत. फj&न पब&न अखजब त कध कल न .त म5ळ म5ल च भ नगD त म आखण म5ल म झ भ नगD तकध च पDल न त(न& ब त म5ल च). म झ त5लनत &च गल च उच,चषम & पण रप न खण ,बर पMकT ग र आखणसट शल& त आखण त च स गण पम ण त चपबखलDगमधल आखण आज(ब ज(च प र त च वर मरत त .म झ ह वर पवश स बसत अस क रण म झ स ठS ह सवA ग षम णज अ&क क ट तल च त . त त(न & न म दफलमअ ज त व वर च . कध वआन स रख गळ त म ठ रम लआखण त पवश&ष कjप घ ल च तर कध खजत1द न तर र ज&खनन सट इलच कपD आखण ऍक&न करत व वर च . त म5ळ म झन (नगD भलत च व ढल आखण &च क णत कथ मल खरव ट ल ल गल .एक त न मल त च वर मरण र म5ल बदल स ग ल स5रव तकल . त म ण ल ,"अर म झ वर एव ढ म5ल मरत त कT क लखक : पम शकत व
 38. 38. 38स ग(? ररअल खसपकTग म क उटच कर &कत न . अर म घर त(नकध ब र पDत ह च च व ट बघत असत त त . म ब र पDलकT त मल फट फट ऊन ’दकस दकस ’( &च ख स &ब )करत त. कवwरल करत त इच अ र& . मग म त न ल ईन त उभकरत आखण एककTल च नस त ."(इथ मल जमस ब _Dच भ(शमककरण र नट बदल अ& च तर च ऐकलल आख श कच आठवणझल)म ब वळटपण न पवच रल,"मग त तल त5ल क ण आवDत?" & म ण ल ,"चल ट! अर अ& प र वर क ण मरत ? म झ एकसप&ल म ल आ . दD?ट म5मत ज(त क ळ त म5मत ज नटफwम Aत त ). त( बघ& ल तर प गल & ल." (म झ :ख वर 5D गण )इथ स ध एक प रग वळ(न स5द बघत न शतथ म5मत जम णज क ? स क त रभ ,उवA& न तर मनक ! अ& म5लग द सलतर प गल न ण र तर क ?( आपल मन तल मन त... आपणमन तच ब लण र. पत क ब ल च द मत न )"तर व wट आ वwज सप क, & वअर ल5कTग दD?ट ल इक म5मत ज.त मwमD अन आ आखण आमच च पबखलDग मध र त. कवDरफ(ल सम ईल आ र, त( तर ग रच & ल.( स रख स रखमल क ग र करत ? मल कळत नव त; पण सपष ब ल च च र लखक : पम शकत व
 39. 39. 39 त क रण मग त मल क स गण र न अस व ट च) तर (स त सम रच फलjटमध र त आखण म शतच दD?ट ( पण &च आवDत &ब ) ऑप ज ट. ऍकच 5अल क आ न शतच आईशतल घर त(न ब र पD ल त न . त म5ळ म प इपवरनकल ईब करन ज त (परत दफलम सट इल...इथ धम•द प इपवरन चढ( न म म शलन च खलत जत वगMर अस दश मझ D ळ सम रतरळ(न गल) आखण शतल दकस दकस करन त . शतच आईलकळतच न . त प5ढच रव ज त बसलल असत." त रम द वस!भ ग८ & जस द स ल स5सवरप त तस च मन न पण च गल त.त च सत कर म णज म त च ण जण( आखण सदकAटD गjम,दकव म& न डwईग क ढण त त प रगत त.त चन टनटकपण च ग5ण सगळ च ब बत त ज णव च . अ& ह सदण 5 &मध न ठळक ष त त म णज थ पब जपण आखणच रटपण . ह तल थ पब जपण च तस क5ण ल क च तस तनस. झ ल च तर ल क च करमण(क त अस(फक म स D( न... क रणमल सगळ खरच व ट च). लखक : पम शकत व
 40. 40. 40त च तल च रटपण च म त त ल एक च गल च फटकबसण र त . त च म ठS च र पकDल गल त (म चपकDल ...प5ढ ओघ न त कथ ईलच) आखण त ल न कर त(न कमकल ज ऊ &कत त; पण त च स5 Mव न आखण स ब च ळ(पण म5ळ त त त(न स5खरप ब र पDल . तर ख ल त चम(ळ सवभ व म त ब लल न . प5न पद ल प ढ पच वनन अ&त च गत त. घटन जव घDल तव &च लHन झ लल त आखण त एक म5ल च ब प त . एव ढ सगळ लफDकरनस5द लHन म त त न त च आई-वदDल न पसत कललम5ल & च कल. त च ब क स5 र ख & नसल तर स5बक ठ1गण त आखण म ठ म ल र घर तल त . शतच तच मग त लम5मत ज आखण न न त द रwईनस द स ल ल गल आखण & एक अथ Aन म ग Aल ल गल .लHन नतर &ल जवळजवळ न वषb म(लब ळ झ ल न तवगज त ल प वल कम अस शचDवत अस. अ& च तर न त एक &ल शचDवत असत न ग ग न आमच एक स ब( मर ठSच त) शतथ आल. गज प ठम र त आखण &ल म ठम ठ नशचDवत त . त &ब त स ब न ऐकल आखण त न गज ल लखक : पम शकत व
 41. 41. 41त च अथA पवच रल . गज ब लण -च लण त पबनध सत प ण त म ण(न त न स ब न सरळ &ब त त च अथA स शगतल .त वर स ब गज ल म ण ल," &ल न वष Aत म(लब ळ झ ल नम ण(न त( त ल अस शचDवत स तर मल खखल लHन नतर १४वष ;न पद ल म(ल झ ल. मग मल ल क असच म णत असत लन क ?"स बच ह सरळ पश म5ळ आम सवA च(प बसल त ; पण गजकसल ग`प बसत ?त सरळ म ण ल ," स ब त5म ल पण सगळ ल क असच म णतअसण र."गज च ह सपष करण नतर स ब खसमत स करत शतथ(न शनघ(नगल. आखण... क द वस न &न ऊन ब तम स शगतल कT तब प बनण र आ म ण(न.. मग त च कD( न प टœ म ग ल पणगज प5ढ त. & ब प झ ल . क5ट5बवतसल झ ल आखण आ 5ष त खसथर वल असव टत आ त वर कळल कT आजक ल & रज र ` लल गल . आत आमच त वळच पग र जमतम ५०० र चआसप स त.रज रच खचA आखण घर त ब क -त न म5लगह च खचA सगळ त ह त5टप5ज पग र त कस भ गवण र अस लखक : पम शकत व
 42. 42. 42पश म झ स रख सरळम गY म णस ल पDल ; पण &ल त चदफकTर नव त .स स इलकटwशनकसच सपअरप टAस ” आण च क म प ( कर च ; पणएक द वस त गMर जर असल म5ळ मल ब ज र त ज व ल गल. एकपवश&ष प टA & धत न एक क न त मल क 5 ओळख च पपटDब DAस ” द सल. असल पपब म झ म द त पम ण फकभ रत त(शन न म5बईत तर )आमच ऑदफस त ल पवश&ष पव &बन वट च तस म5ग स ठSच व पर त त त. अ& तर च गषम र जच त ळत असल म5ळ मल त च प(णA ख त त.म तपपब त क न र कD( न बघ ल म शगतल आखण त वर ल ऐवज 5प ( न म झ प(णA ख त झ ल कT आमच कDचच(आमचभDरत त त बर बर ख स वगळ म गवल त) आ त. म कज5जब पश त क न र ल पवच रल तव 5 मझ अस लक तआल कT त पपब क5ठल तच आ त खखल त ल म तनव त आखण कवळ आपण आपल एक ख स म णस न इथठव ल स शगतल आ म ण(न ठवलत अस स शगतल. म त क न र कD( न त च 5 कनच 5 न व आखण पत च क DA म ग(नघतल आखण म झ क म आटप(न ऑदफसल परत आल . लखक : पम शकत व
 43. 43. 43मझ D क त च} दफरत त. पपब शतथ कस. त वळ &भ D र च क रभ र स भ ळत अस. म रसत आखण 5 खभ ल च क मकरत अस. त म5ळ रसत स ठS स5ट भ ग भ D र त(न घण स ठS म 5शतथल नv वह आखण कप ट तप सण च ठरवल. म झ अतसथ त(च क च कलपन नसल म5ळ & मल त कर त त.मसवA तप सण कल वर म झ लक त आल कT क पपब ज गवरन त; पण &ल सरळसरळ पवच रण प&सत व टन म ण(नइकDच शतकDच ग`प त त ल ग5तव(न म ळ(च त ल त क न र च पत च क DA 5 खवल. त बघ(न त अग स जपणम ण ल ,"अर व त5ल जर ब ज र त क5ठच स5ट भ ग शमळ ल नन तर त( ह च कD ज . आपल ख स सत आ आखण त5लप द ज त स5ट भ ग आण(न ईल."मल च अपखकत त. मग म त ल सरळ पश कल ," &,समजआपल कDच पपब सपल तर त5झ क न र आपल ल त 5आण(न ईल क ?""ऑफ क सA. अर नककT ईल. त( म झ न व स ग त ल ,तर त5ल तकनस&न पण ईल." इशत. &.आत म सरळ म5द ल च त घ तल . म त ल म ण ल ," &,मइतक वळ कप ट आखण नv वह तप सल तर त5ल क च कळल लखक : पम शकत व
 44. 44. 44न ? म त5ल त क न च पत स शगतल तर त5ल क 5 च व टलन ? त( मल क धख5ळ समजत स क ? ह दठक ण ६ पपब (कम आ त आखण त च पर & चलन तल दकमत ज र प उDस ”आ . मल ,त5झ म5ल च &पथ घऊन स ग,त पपब त(च त च कDनऊन द लस कT न ? आत खर ब लल न स तर म पकरणस ब कD घऊन ज ईन."मझ ह अनपखकत सरबत न & कम ल च घ बरल . ततपप कर तत न ग5न कब(ल कल . सगळ त र जच रच खचAभ गवण स ठS करत त .म त ल न त स च म5 त द ल . तअवध त त शतथ ज ऊन त पपब घऊन आल . म प(ण; ख त करनघतल आखण त सवA कप ट त ठवल. त नतर त च कD( नभDरच चव घऊन म त ल आमच स ब प5ढ ( च त मर ठSस ब- ळ( त म ण(नच म त ल त च कD नल)उभ करनझ लल वsत त स शगतल . स ब न च र उप &पर ग ष स ग(न त ल सर 5 क म ल ज5पल खजथ अ& तर च व व र त ल करत ण र नव त . &च न5कतच स5र झ लल क[ट5 पबक आ 5ष पवसकट( न म ण(नमठ उ रतन स ब न त ल म फ कल; पण &च वतAन तफ रस क फरक पDल न . आज इतक वष ;नतर & लखक : पम शकत व
 45. 45. 45 रस ठS जमल शतथ त म रतच असत . पकDल गल तर तप पD( न म फT प र त प D( न घत . ल ज-लजज ,इजजत वगMरगषच पल कD त गल . म5ल म ठS झ ल . न म5ल च लHनझ ल . आज ब झ ल पण त च त रब ब वगMर आत औषध लस5द उरल न . एक च गल घर तल म5लग अस व गललबघ(न व ईट व टत; पण आपल तत क आ ?त लस5ध रण च आम शमत न ख(प प त कल पण त आतस5ध रण च पल कD गल .त च ब व क च जण( अस व म न स5धर1ग! त रम द वस!भ ग ९ बदल ह अग र बरच शलद ल ; पण च अज(न एक ग5णस गण स रख आ . अग र त -बर त खखल त ल क5णब ल वल तर त तल क म ट क(न त त व पकच म ग ध वण र.ब ळतपण,ब रस,व ढद वस,म5ज,लHन स रख दठक ण त जरर ण रच. ब ल वण स ध अस अथव अगत च अस त जर लखक : पम शकत व
 46. 46. 46ल वण रच आखण आ र घसघ& त करण र. एव ढच क क5णत ल एख द क Aत म त व आ अस स शगतल कT म ण(सशतथ क Aल वर अग सकक ळ सक ळ जर ण र. शतथ अगसध म ल प स(न त वध5वर न ल गण र सवA ग ष च H तव वसथ करण र. क5ण ल भटज व ,क5ण ल आच र -प णक व; वर स पव(न शनखशत व . प5लन न र ण पत ह लबघ(न तर शनम Aण कल न न अस व ट व इतक स म .क5ण ल पळ(न ज ऊन लHन कर च आ . क ? तर घरच परव नग त न त. ल &रण ज . सगळ व वसथ करत . त च कDअ& तर च लHन ल वण र भटज आ त. खजथ लHन ल गत त अ&शनमAन5ष अथव भर वसत त ल पण क5ण ल फ र& म द त नसलल वळ त ल म द त आ त. शतथल व वसथ पक,कत ट र,त चजवण वळ च र अ& चच वत म द त असत. म णज एकच लत ब लत ससथ न आ . कम च म ण(न कT क त च इतर स म खजक क A च लत.ऐक(न आपल ल धकक बसल कT त रण च ब पषत तरण-तरणनक त करन बसत त आखण मग क5ठ व च त ऊ न ,इजजतजऊ न म ण(न ल &रण ज त त. मग त 5 ‘व लखक : पम शकत व
 47. 47. 47तरण च न मध र पत ऊन त तरण च अ& अवसथत(न स5टककरण स ठS एख द सरक र आर H क1द त नऊन शतच भ र लककरत . ज तरण त त ग5तल असत त &ळपट असल म5ळ ल च कMक जण च न मध र पत बन व ल गल . ह न मध रपत पकरण वरन म ल कMक वळल zDल असत त न मलद लल उतर कवळ च ऊ ज ण.म त ल म टल,"अर त( इतक वळ त आर H क1द तशनरशनर ळ तरण म5ल बर बर ज त स आखण आपण त च नवरआ स ग(न त च स5टक करत स. मग शतथ असण रDwकटर,पररच ररक आखण इतर ल क त5ल च गलच ओळखत असत लन ?" " "म णल."मग त कस म नत त त5ल त सव ;च नवर ?" म ण ल ," बघ म झ त( &5ध आ . सकट त स पDलल लम त करण म झ कतAव आ अस म समजत आखण तब ल त म झ क5ण कD( न कसल अपक नसत. त आर H क1दच लवण र न क औपच ररकत प(णA कर व ल गत आखण त स ठSत तरण च समत ल गत आखण स क ल शतच पत (न मध रअसल तर ) अस व ल गत . म झ ख? व गण म5ळ त लकच लखक : पम शकत व
 48. 48. 48जर क व ईट न त भलच ण र असल तर त तर क& लआDक ठS करत ल? म झ कखणक ख ? व गण म5ळ जर नतरण व कTच आखण त च घरच च ल ज & ब(त र ण र असलतर मल कर ल क णत सक च ब ळगण च क च क रणन . एक सम जसव च आ अस म म नत . क5ण ल पट व नपट . म झ त( एक म स फ आ . बसस. मन चग त कट त मगग !" च अज(न एक ग5ण म णज मMत करण आखण त शनभ वण.उ .त म झ शमत आ च;पण त च & म जर एख द व पकचज5जब ओळख करन द ल कT त ल आपल शमत म नतअसत मग भल त व पक त ल पवसरल तर च लल. खर तरबर च वळल त एक औपच ररकतच च भ ग असत आखण आपणस स त पवसरन ज त . पण च सगळ लक त र त.त लकळ च अवक & कT त क5ण च :ख च 5 पसग स तवन स ठS जर असत . लखक : पम शकत व
 49. 49. 49 त रम द वस!भ ग १०क5ण आज र असल कT च लल त ल बघ ल . वळपसगशतथ स बत म ण(न बस च खखल ह च त र . बर च& सरक रइखसपतळ त च ओळख शनघतच. कस म ण(न क पवच रत ?अ त च एख द व पक& क णत शनशमत न सबध आल कT त ओळख ठवत च;पसग व ढवत . त व पकल आपलम द त च ,ज न च फ त . त म5ळ त म णस ब धल ज त तआखण अ& ओळख त(न ओळख व ढवत लकच कमपबनब भ ट करत असत . म णस ज Dण च एक अदत कल त च (ठ आ . अपघ त,म त वगMर पसग व च. अपघ त त मsतझ लल सH स र च &व ग र त ज ऊन ओळख पटवण असअथव प सटमwटbम कल नतर &व च त ब घण अस , त चश&व एक प ऊल ट कत त न .ओळख त क5ण च म त झ ल स ल पद ल खबर ज त आखणमगच न तव ईक न . त तD न शतथ प चत आखण सवA भ रआपल श&र वर घत . ह दठक ण धमA,पथ,ज त-प त क शनपषधन .द ,म5सलम न,खžशन,ब[ध ( वगMर क णत धम Aच म तच लखक : पम शकत व
 50. 50. 50सगळ स पसक र ह ल म द त असत त.त च खरख ख ल इतरल क पट पट क म करत असत त. अ& वळ स रख अन5भव म णसच ल गत त.बर च द ( शमत च बर बर त प5ढ न श&कल ज त . प5ढच जक ध शमAक स पसक र कर च असत त त करण र शतथलघ ट वरच ब हण ल ओळखत त. मग जम न च (म तव कTच न तव ईक) ऐपत पम ण द} कमA करण स ठS Hब हण च शनवD करण च ठरवत .ब ळतपण प स(न त व पकच अत ससक र प ;त पत क ग ष चअ& पररप(णA म द त असण र क रस न आ कळणकठSण आ . सगळ करन त च पवन ब5ध & ब(त आ .एक आमच क Aल त असत न त ल म पवच रल, त(सव शनवsत झ ल वर क करण र? न मल ळ(च D ळ घ तल आखण म ण ल , आत गमत बघ.ब ज(ल च बसलल आमच एक स क र ल त न म5द मचसभ षण त ओढल. आमच स क र एक म रग न क ळ र`प त . त म5ळ त ल D मD म णत अस. तसच सर 5क ण च न5सत कलपनत आशथAक फ त असल तर त च लखक : पम शकत व
 51. 51. 51पटत खत अस. 5 आखण D मDमधल सव व च ...तर क आ D मD, म सव शनवsत झ ल वर क करण र म द तआ ?क करण र आ स?म एक टjव ल सपवAस स5र करण र आ .टjव ल सपवAस?ख कर टjव ल सपवAस!पण त5झ आDन व तर प ट ल आ . मग ख कर क& ल ? आखण जर&5ध ब ल, ख Dकर अस!अर ब ब , ख कर म णज ख ण र अ& अथY!मल न ट समजल न !स गत . न ट समज व(न स गत . बघ लल ल कसख व ढल म5ळल क सवतत र ( ल गल. घर त क5ण च म त झ ल स सम& न तप चव ल च र म णस शमळ ल पण म र म र असत.मग अ&ल क न म त करण स ठS म झ जन आ !ख कर टjव लस सपवAस स र करत आ एक अशभनव जन :(सदफक द स ठS ) ( लखक : पम शकत व
 52. 52. 52म5D त5मच ब कT क म आमच ( कवळ मक ज5ळवण स ठS बरक )!म णज क न ट समज व मल !तर बघ एक म5D त त आल कT त च ज त पम ण आखणत च न तव ईक च ऐपत पम ण आमच पjकज आ .१)सगळ द} कमA स गसग त कर च असत ल १०,००० रप .(त ट ब धण प स(न त न श&कल ज ऊन रक पवसजAन प ;तचसगळ खचA स म ल )रDण र म णस आखण भजन मDळ ह च खचAवगळ२)झटपट अत ससक र : ५००० र.(त ट ब धण प स(न तपवद5त द न त नण प ;त आखण रक म5बईच सम5द त पवसखजAतकरण प ;त ) ऐकल वर D मD लगच म ण ल , आ ल म णज त( भरप(र पMसशमळवण र आ स! पण च गल न . त( :ख ल क कD( न पMस घण र 5त5ल प प ल गल(ल गल प ट त ख ल ). 5 म ण ल , अर ब ब अत ससक र करण च पण एक & “ असतआखण सगळ न च त म द त नसत. म त च :ख 5 लक लखक : पम शकत व
 53. 53. 53करण स ठSच तर जन क ढल . आत त न एक म5Dमझ त ब त द ल कT त रD ल म कळ. एक म टन&न फT!क ? कळल कT न . आखण व मझ बर बर आ . तमत-पबत म णल. त ल शमळल ध !म सगळ मजत घत त आखण तव ढ त D मDन प5ढच पशकल .... म क कर? मल पण त त प टAनरश&प न! म ण ल , त5झ स ठS एक म म तव च क म आ . त( पपD लश&वण र क वळ ! क ? आ दD क& आ ?आखण आम घ ख -ख करन स ल ल गल .D मD ख(प सत पल पण च त क च व कD कर &कतनसल म5ळ चDफDत बसल . लखक : पम शकत व
 54. 54. 54 त रम द वस!भ ग ११D व कD( न : म (चशम & ) , आखण शचट( क Aल त एकप टœ रम न! z शचत स ध रणपण १९७२-७३ मध ल आ .z शचतक रआ गज .मझ न कर च स5रव त च कळत खर तम त5म ल स शगतलच आ . तर त क ळ तल क दकसस ऐक . च खख& त न म च र मप5र च क( अस च आखण क Aल तत त च पत क जर उप ग करत नसल तर वळपसग लखक : पम शकत व
 55. 55. 55सम रच ल घ बरवण स ठS त र मप5र उघD( न खवत अस. त चलखलखत प त बशघतल कT भल भल च घ बरग5D उDत अस(आतमल कळल कT एख द ल ग5D क म णत त त; अ उतर स ध आ !घ बरग5D उDवत त ग5D! आ कT न स प व ख !). न बरच पतक श&कण}म कलल त.टनAर,दफटर,मश&शनसट,वलDर वगMर वगMर. त म5ळ क णत त बदलच त च ज न सख ल त. लथ म& न,ड लम& न,ग ईDर,वलD ग म& न वगMर त त ळण त त क5&ल त.त त कD( न क म करन घण आखण त च खभ ल करणत च न म च म(ळ क म त. ह व शतररक त क णतद पDल तक म करत अस. खजथ क5ण रल शतथ त5म ल कमल लव.आपल सगळ ब5द ,क[&ल आखण &कT व परन त त क म &सवकरत अस.एक आपल र मप5र ल , ध र क ढण च त वर(ग ईDर) ध रक ढत त . न म त क म करत न त त रग(न ज त अस. आतत& च अवसथत असत न आमच सव Aत म ठ स ब( मद स त ) शतथ आल . त न त बशघतल आखण कर न त स स कल.त न ल जर ग5शश तच पवच रल, व ट आर ( D5 ईग आ स? लखक : पम शकत व

×