Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Huongdansudungphanmem

297 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Huongdansudungphanmem

 1. 1. TRADE KỶ LUẬT SẼ LÀM BẠN GIÀU HƠN
 2. 2. N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH. Gi i thi u chung ng d ng cơ b n Đ t l nhDownload, cài đ t MT4 Cách hi n th đ th L nh chM , đăng nh p tài kho n Thay đ i khung th i gian L nh th trư ng Sơ lư c v ph n m m Cách m các indicators Ch t l i, ch t l TRADE KỶ LUẬT SẼ LÀM BẠN GIÀU HƠN
 3. 3. DOWNLOAD PH N M M MILLENNIUM TRADER 4 B m vào download TRADE KỶ LUẬT SẼ LÀM BẠN GIÀU HƠN
 4. 4. CÀI Đ T PH N M ML a ch n ngôn ng ( thông Ph n này gi i thi u vthư ng là English) . Millennium Trader 4, ch c nB m Next đ ti p t c cài đ t. b m Next đ ti p t c cài đ t. L a ch n ngôn ng Nh n Next đ ti p t c
 5. 5. CÀI Đ T PH N M M Nh p vào “Yes, I agree” Ch n disk cài đ t, thông B m Next đ ti p t c. thư ng là C m c đ nh. Ch n thư m c cài đ tNh p vào đây Nh n Next đ ti p t c
 6. 6. CÀI Đ T PH N M MNh n Next liên t c
 7. 7. CÀI Đ T PH N M MNh n Finish đ hoàn thành cài đ t
 8. 8. M TÀI KHO NTrên ph n m m v a t i v , ch n File -> Open an account .C a s Open an account hi n ra, đi n đ y đ thông tin vào ô ch đ .Đánh d u vào “I agree”, sau đó b m Next đ ti p t c. Đánh d u vào đây
 9. 9. M TÀI KHO NB m Next Ghi l i s tài kho n và m t mã đăng nh p. B m Finish đ hoàn t t. S tài kho n M t mã đăng nh p
 10. 10. ĐĂNG NH P TÀI KHO NVào File -> Login.Đi n s tài kho n, m t mã đ đăng nh p.Ch n “Save account informaton” đ lưu thông tin user và password.B m Login đ đăng nh p.
 11. 11. GI I THI U CHUNG V PH N M M Trong ph n m m Millennium Trader 4,có 4 ph n chính: Market Watch, Navigator, Chart, Terminal. ChartMarket Watch Navigator Terminal
 12. 12. MARKET WATCH Market watch : là c a s hi n th giá c a các c p ngo i t , vàng, ch ng khoán và hàng hóa đư c c p nh t liên t c t ng giây. Dùng Ctrl +M đ đóng m . Có 2 lo i hi n th Market watch: theo Symbol, theo Tick Chart Giá Bid : là giá mà b n nh n khi đ t l nh bán. Giá Ask: là giá mà b n nh n khi đ t l nh mua. Spread: là kho ng chênh l ch gi a giá bid và giá ask. Spread = giá ask – giá bid.
 13. 13. MARKET WATCHĐ hi n th / n t t c các m thàng thì nh p chu t ph i ngayph n Market Watch, ch nShow all/Hide all.Đ n 1 m t hàng , nh p vàom t hàng đó, sau đó nh pchu t ph i ch n Hide.Đ hi n th 1 m t hàng chưacó , nh p chu t ph i, ch nsymbols, ti p theo ch n m thàng c n hi n th .Có th nh p 2 l n vào mãhàng c n mua/bán đ đ t l nhtr c ti p.
 14. 14. NAVIGATORAccount: giúp ch n nhanh các tàikho n th t hay demo b ng cáchclick đúp chu t vào tài kho nmu n m .Indicators : L y các công c phântích k thu t đ ng d ng lên bi uđ phân tích.Custom Indicators: các indicatorsmà b n ch n ra hay cài vàochương trình.Scripts: là chương trình giao d cht đ ng mà nhà đ u tư cài vào.Dùng Ctrl+N đ đóng m c a s .
 15. 15. BI U Đ - CHARTChart: th hi n s bi n đ ng c a giá n m các khung th igian khác nhau.Giúp h tr phân tích xu hư ng ng n h n, trung h n và dàih n c a m t m t hàng.Có 3 cách hi n th đ th : d ng thanh(bar chart),d ngn n(candlesticks) và d ng đư ng(line chart)Nh n Ctrl+W đ đóng m bi u đ . TRADE KỶ LUẬT SẼ LÀM BẠN GIÀU HƠN
 16. 16. BI U Đ - CHART Ch n d ng hi n th c a n n.
 17. 17. TERMINALTerminal: giúp nhà đ u tư qu n lý các l nh giaod ch c a mình, cũng như l ch s giao d ch, cácl nh ch giao d ch c a nhà đ u tư.Nh n Ctrl + T hay vào View -> Terminal đ mc a s này.Terminal bao g m các ph n: Trade: hi n th các l nh giao d ch c a nhà đ u tư. Account History : th hi n các l nh giao d ch trư c đây . Alerts : c nh báo t công ty Mailbox : các mail thông báo t Millennium Experts : thông báo v vi c t i hay xóa các indicators Journal : thông báo v vi c đăng nh p
 18. 18. CÁC THÔNG S TRONG TERMINALTrade: các l nh giao d ch, l nhch c a nhà đ u tư s xu thi n t i đây v i các thông sc th như sau: Time: th i gian đ t l nh. S/L: m c d ng l . Type: lo i l nh mua hay bán. T/P: m c ch t l i. Size: kh i lư ng giao d ch. Price: giá hi n t i . Commission: phí giao d ch. Symbol: ký hi u mã hàng. Swap: phí qua đêm Price: giá đư c kh p l nh. Profit: l i nhu n hay thua l .
 19. 19. CÁCH HI N THCách 1 : vào View -> ch n Cách 2 : hi n th tr c ti pch c năng mu n hi n th . b ng cách nh p chu t vào thanh Standard Chart Navigator Market Terminal watch
 20. 20. THAY Đ I CÁCH HI N TH Đ TH Cách 1: Cách 2: Click vào thanh công c Vào charts Charts trên ph n m m, Ch n d ng bi u đ mu n ch n d ng bi u đ mu n hi n th . hi n th .( Bi u đ hình n n thư ng đư c s d ng). Candles ticks Bar Linechart chart
 21. 21. THAY Đ I KHUNG TH I GIANCách 1: B m chu t vào Cách 2:khung th i gian mu n ch n Vào Charts -> Periodicity ->trên thanh Periodicity. ch n khung th i gian. M1: 1 phút. M5: 5 phút. M30: 30 phút. H1: 1 gi . H4: 4 gi . D1: ngày W1: tu n. MN: tháng
 22. 22. THAY Đ I PASSWORDVào Tool -> Options.Xu t hi n c a s Options, ch n server -> B m change.Hi n c a s Change password-> Nh p m t kh u cũ vào ô “Current Password”Đánh password m i vào ô New password, và đánh thêm 1 l n n a vào ô Confirm. ->Ch n Ok đ hoàn t t.Lưu ý : password ph i có ít nh t 5 ký t , và ít nh t 2 trong 3 ký t ph i là “-”,” _ “ hay con s (1.2.3…) B m vào Nh p password cũ Nh p password m i
 23. 23. CÁCH M INDICATORSCh báo k thu t (indicator) là công c h tr cho nhà đ u tưtrong vi c d đoán xu hư ng và đi m ra vào th trư ng.Các cách đ th c hi n: Cách 1: Vào Insert -> Indicators -> ch n indicator c n dùng.
 24. 24. CÁCH M INDICATORSCách 2: Nh p chu t tr c ti p trên thanh công c Chart, ch n indicator c n dùng.
 25. 25. H P CÔNG C V TRENDH p công c trend bao g m nhi u công c khác nhau đ vđư ng ch xu hư ng như trendline, fibo channel, fiboretracement….đ giúp nhà đ u tư phân tích, d đoán xuhư ng s p t i.Cách th c hi n: Nh p chu t vào công c trend nào nhà đ u tư mu n dùng trên thanh Line studies và thao tác trên bi u đ . TRADE KỶ LUẬT SẼ LÀM BẠN GIÀU HƠN
 26. 26. CÁCH THÊM B T CÔNG C V TRENDMu n thêm hay b t các công c trên Line Studies: Click chu t ph i b t kỳ ch nào trên h p Line Studies. Ch n Customize Xu t hi n h p tho i Customizing toolbar. N u mu n thêm vào công c nào b m vào công c đó khung Available , ch n Insert Close. N u mu n b b t công c , b m vào công c đó khung Selected, ch n Remove Close. TRADE KỶ LUẬT SẼ LÀM BẠN GIÀU HƠN
 27. 27. CÁCH THÊM B T CÔNG C V TREND
 28. 28. Đ T L NHL nh th trư ng: là lo i l nhmà nhà đ u tư có th mua haybán ngay t i giá hi n t i c a thtrư ng và thư ng l nh này skh p li n ngay l p t c.Có 4 cách đ t l nh: Nh n vào tool -> new order. Nh n F9 Vào Marketwatch, nh p chu t 2 l n vào mã hàng mu n giao d ch . Nh n vào bi u tư ng New Order trên thanh Standard`
 29. 29. L NH TH TRƯ NGXu t hi n c a s Order. Đi n thông tin vào c a s r i quy t đ nhmua hay bán đ nh n vào nút Sell/ Buy. Symbol: mã hàng hóa mu n giao d ch. Volumne : kh i lư ng giao d ch. Stop loss: m c c t l / Take Profit: m c ch t l i. Type: lo i l nh giao d ch (l nh th trư ng, l nh ch )
 30. 30. L NH CH - PENDING ORDERL nh ch : đây là m t trong nh ng ti n ích c a ph n m mMillennium Trader 4 giúp nhà đ u tư dù không có th i gianng i trư c máy nhưng v n có th th c hi n giao d ch c amình.L nh ch giúp h n ch cơ h i m t đi đ vào th trư ng haych t l i.L nh ch t đ ng dùng đ mua hay bán m t m c giá trongtương lai.Cách đ t l nh ch như l nh cơ b n ch khác là ô Type ch nPending order. Type: lo i giao d ch th c hi n ( buy/ sell limit, buy/sell stop). At price: giá mu n mua hay bán trong tương lai. Expiry: gi i h n gi hi u l c đ i v i l nh t đ ng TRADE KỶ LUẬT SẼ LÀM BẠN GIÀU HƠN
 31. 31. L NH CH B m vào đ hoàn t t
 32. 32. KI M TRA ĐÃ KH P L NHNhà đ u tư có th ki m tra l nh mình đã đư c kh p hay không n m trongph n Trade c a Terminal.Buy limit: là l nh mua v i giá tương lai, m c giá hi n t i cao hơn m c giáđ t l nh, nghĩa là nhà đ u tư kỳ v ng giá s gi m tr l i đ vào l nh mua(canh th p mua lên).Sell limit: là l nh bán v i giá tương lai, m c giá hi n t i th p hơn giá đ tl nh, nhà đ u tư kỳ v ng giá lên đ đ t l nh bán (canh cao bán xu ng).Buy stop: là l nh mua v i giá tương lai nhưng m c giá hi n t i th p hơnm c giá đ t l nh, nghĩa là nhà đ u tư kỳ v ng giá tăng b t phá đi m c nnào đó m i vào l nh mua.Sell stop: là l nh bán v i giá tương lai nhưng m c giá hi n t i cao hơn giáđ t l nh, t c là nhà đ u tư kỳ v ng giá s break kh i m c c n dư i đ đ tl nh bán.
 33. 33. GI I THÍCH Ý NGHĨA CÁC THÔNG SBalance: s ti n th c có trong tài kho nEquity: s ti n mà nhà đ u tư đang có trong th iđi m đó. Euqity = Balance + /- Profit (Loss).Margin: s ti n tương ng v i kh i lư ng giao d ch.Free margin: s ti n còn l i có th s d ng. Free margin = Equity – Margin.Margin level : t l đ m b o. Margin level = Equity/Margin *100% Margin level <(=) 10 : tài kho n b thanh lý t đ ng. Margin level <(=) 30 : l nh không đư c đ qua đêm TRADE KỶ LUẬT SẼ LÀM BẠN GIÀU HƠN
 34. 34. KI M TRA L NH KH P HAY CHƯAL nh đã kh p L nh chưa kh p
 35. 35. CH NH S A L NHKhi mu n thêm hay ch nh s a l i ch t l i, hay c t l .Cách ch nh s a: Vào ph n Trade c a Terminal, nh p chu t ph i vào l nh mu n ch nh s a.ch n Modify or Deleted order. C a s m i xu t hi n, b n có th ch nh s a l i đi m d ng l hay ch t l i , nhưng không đư c ch nh s a kh i lư ng giao d ch. B m vào Modify đ hoàn t t.Lưu ý :Đ i v i l nh bán : Đ i v i l nh mua: Giá ch t l i < giá bán. Giá ch t l i > giá mua. Giá c t l > giá bán Giá c t l < giá mua TRADE KỶ LUẬT SẼ LÀM BẠN GIÀU HƠN
 36. 36. ĐÓNG L NH.Đóng l nh: trong trư ng h p nhà đ u tư mu n h y l nh chkhi chưa kh p l nh.Cách th c hi n: Vào Trade c a Terminal. Nh p chu t ph i vào l nh mu n thanh lý. Ch n Modify or Deleted order Ch n Delete B m ok đ hoàn t t. TRADE KỶ LUẬT SẼ LÀM BẠN GIÀU HƠN
 37. 37. B mDelete
 38. 38. THANH LÝ L NHThanh lý l nh: khi nhà đ u tư mu n ch t l i hay c t l l nhđó, hay h y l nh đã giao d ch.Cách th c hi n Vào ph n Trade c a Terminal. Ch n l nh mu n thanh lý, b m chu t ph i ch n Close order. B m Close đ hoàn t t.
 39. 39. THANH LÝ L NH
 40. 40. TRADE KỶ LUẬT SẼ LÀM BẠN GIÀU HƠN

×