Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Shuudan 3

126 views

Published on

shuudan 3

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Shuudan 3

 1. 1. ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО ШУУДАНГИЙН САЛБАРЫН ЗОХИЦУУЛАЛТ П.Цэрэнням Шуудангийн зохицуулалтын газрын дарга цахим шуудан: tserennyam@crc.gov.mn цахим хуудас: www.crc.gov.mn www.zipcode.mn 2017 он
 2. 2. АГУУЛГА  Шуудангийн салбарын өнөөгийн байдал  2016 оны хэлэлцүүлгийн зөвлөмж  2017 онд хийсэн ажил, гарсан үр дүн  Цаашид хэрэгжүүлэх ажил
 3. 3. ШУУДАНГИЙН САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ № Тусгай зөвшөөрлийн ангилал Оны эхэнд байсан Хүчинтэй Сунгаг дсан Шинээр авсан Цуцлаг дсан 1 Шуудангийн үндсэн үйлчилгээ эрхлэх 6 3 2 1 0 2 Улс хоорондын буухиа шуудангийн үйлчилгээ 6 4 2 0 0 3 Улс хоорондын Логистик үйлчилгээ 2 1 1 0 0 4 Улс хоорондын илгээлтийн үйлчилгээ 42 24 3 10 5 5 Шуудангийн сүлжээ /хотын дотор/ байгуулах 4 3 1 0 0 6 Шуудангийн сүлжээ /хот хооронд/ байгуулах 2 1 1 0 0 7 Нийт дүн 62 36 10 11 5 Шуудангийн салбарын өнөөгийн байдал
 4. 4. ШУУДАНГИЙН САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ +0,03 -0,11 -0,21 Шуудангийн салбарын өнөөгийн байдал
 5. 5. ШУУДАНГИЙН САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ -0,43 +1,56 +0,14 +0,72 Шуудангийн салбарын өнөөгийн байдал
 6. 6. ШУУДАНГИЙН САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 орох гарах орох гарах Илгээлт Боодол 2017 оны эхний хагас жилийн солилцооны үзүүлэлтийг ноднингийн мөн үетэй харьцуулсан харьцуулалт (Дотоодын шуудангийн илгээлт, боодол) 2016.06.30 2017.06.30 -0,11 +0,15 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 орох гарах Бичиг захидал 2017 оны эхний хагас жилийн солилцооны үзүүлэлтийг ноднингийн мөн үетэй харьцуулсан харьцуулалт (Дотоодын шуудангийн бичиг захидал ) 2016.06.30 2017.06.30 0,31 ӨДИ= 0,14 + 0,15 +0,30 ӨДИ=0,12 -0,03 Шуудангийн салбарын өнөөгийн байдал
 7. 7. Шуудангийн салбарын зохицуулалтыг боловсронгуй болгох Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх зохицуулалтын аргачлалыг боловсруулах Үр ашигтай өрсөлдөөний орчныг бүрдүүлэх Үнийн өрсөлдөөнөөс үйлчилгээний чанарын өрсөлдөөнд шилжүүлэх Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах Хэрэглэгчийн эрэлтэд нийцсэн үйлчилгээний чанарын үзүүлэлтүүдийг шинэчлэх Мэдээллийн дэд бүтэц, цахим нэгдсэн санг бий болгох Мэдээллийн сүлжээг боловсронгуй болгох зохицуулалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх САЛБАРЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН СТРАТЕГИ, ЗОРИЛТУУД: 2017-2019 Шуудангийн салбарын өнөөгийн байдал
 8. 8. МОНГОЛ УЛСЫН ШУУДАНГИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ТҮВШИН ШУУДАНГИЙН ХӨГЖЛИЙН ТҮВШИНГИЙН НЭГДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2IPD Найдвартай байдал Үйлчилгээний чанар, хүргэлтийн төрөл, шуудангийн ашиглалтын чиг хандлага Хүртээмж Шуудангийн сүлжээний холболтын гүйцэтгэл Шуудангийн хүргэлтийн чанар Ач холбогдол Шуудангийн үйлчилгээний зах зээлийн сегмент бүрт бүтээгдэхүүний эрэлтийг хангаж байгаа цар хүрээ Уян хатан байдал Шуудангийн бизнес модедь дэхь тогтвортой хөгжлийн зорилгын хангалт, Хүргэлт, үйлчилгээний хүчин чадал Шуудангийн ашиглалтын үр ашиг Шуудангийн зах зээл дээрх өрсөлдөх чадвар Шуудангийн үйлчилгээний даяаршил Бизнес модельд зохицох чадвар Шуудангийн салбарын өнөөгийн байдал
 9. 9. 2016 ОНЫ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ЗӨВЛӨМЖӨӨР ХХЗХ-НЫ ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРЭГ 2016 оны хэлэлцүүлгийн зөвлөмж Шуудангийн зохицуулалтын тухай: 1. Шуудангийн хүргэлтийн асуудлыг цэгцлэх шийдвэрлүүлэх 2. Шуудангийн бүртгэл хяналтын U post системийн хөгжүүлэлтийг хийх 3. Шуудан хүргэлтийн автомашиныг саадгүй зорчих эрхээр хангах асуудлыг шийдвэрлүүлэх ТЗ-ийн төлбөр болон БНҮҮС-д төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээ: 1. Тусгай зөвшөөрлийн үйлчилгээний хөлсийг дахин хянах 2. БНҮҮС-ийн хөрөнгө оруулалт болон зарцуулалтыг ил тод болгох Шуудангийн илгээмжийн гаалийн хяналтын тухай: 1. Газар шуудангийн гаалийн хяналтын талбай, терминалийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх 2. Upost системийн бүртгэл хяналтын программ хангамжийг гаалийн шаардлагад нийцүүлэн хөгжүүлэх
 10. 10. ШУУДАНГИЙН ТЗЭ-ДИЙН ГЭРЭЭНИЙ ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ 2016 ОН Дүн Хувийн хэргийн иж бүрдэл Үйлчилгээ ний чанар, хэрэглэгчи йн гомдол Статистик тайлан гаргалт Төлбөр тооцооны үлдэгдэл Үзлэгээр нийт 51 ААН-ийн хавтаст хувийн хэргийг шалгасан. 2017 онд хийгдсэн ажил
 11. 11. ШУУДАНГИЙН СТАНДАРТЫН ҮЗЛЭГ Шуудангийн салбарт мөрдөгдөж байгаа хавсралтад дурьдсан стандартуудыг:  Шуудангийн илгээмжийн ангилал  Илгээмжийг хүлээн авах  Илгээмжийг ялган боловсруулах  Илгээмжийг хаягт эзэнд гардуулах  Лавлах үйлчилгээ, Гардуулалтын хариу мэдэгдэх үйлчилгээ, Хаяг тодруулах  Гардуулах боломжгүй илгээмжийг буцаах, зөрчилтэй шуудангийн илгээмжийг дахин боловсруулах  Шуудангийн аюулгүй байдал гэсэн ангиллаар шинэчлэх зөвлөх үйлчилгээний тендер зарлагдсан. 2017 онд хийгдсэн ажил
 12. 12. ШУУДАНГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ Төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус шалгалтаар нийт 11 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хамрагдсан. Шалгалтаар:  Тусгай зөвшөөрлийн хавсралт гэрээний биелэлт  Нөхцөл шаардлагын биелэлт  Үйлчилгээний технологи, үнэ тарифын мөрдөлт  Үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож байгаа стандарт технологийн мөрдөлт  Ажлын байр, түүний аюулгүй байдал, илгээлтийн хадгалалт хамгаалалт гэсэн 5 үндсэн үзүүлэлтээр дүгнэгдсэн. 2017 онд хийгдсэн ажил
 13. 13. ШУУДАНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНДАН СУДАЛГАА Дүгнэлт Хуулийн хэрэгжилт Үйлчилгээ эрхлэгчдий н судалгаа Бусад улс орнуудын хуулийн судалгаа Хэрэглэгчи йн судалгаа Хууль батлагдсан 2003 оноос хойш хуулийн хэрэгжилтийн судалгаа Үйлчилгээ эрхлэгчдийн дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, хуулийн хэрэгжилтийн талаар судалгааг хийж, дүнг нэгтгэлээ. Манай улсад гарч байгаа хүндрэлтэй асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэсэн болон шуудангийн хөгжлийн талаар олон улсын байгууллагуудаас хийсэн судалгааг хийлээ. Шуудангийн хэрэглэчийн судалгааг хөдөө орон нутаг болон нийслэлийн 6000 хэрэглэгчийн хамруулан хийж, дүнг нэгтгэв. 2017 оны хийгдсэн шуудангийн салбарын эрх зүйн орчны шинэтгэл
 14. 14. ШУУДАНГИЙН САЛБАРЫН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫ ТАЛААР 2017 оны хийгдсэн шуудангийн салбарын эрх зүйн орчны шинэтгэл ХХЗХ-ноос Захиргааны Ерөнхий хуультай нийцүүлэн:  “Шуудангийн сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журам”-ыг шинчлэн боловсруулж ХЗДХЯ-нд бүртгүүлэн мөрдөж эхлээд байна.  2017 онд шуудангийн сүлжээ хооронд харилцан холболтын гэрээний явцыг дүгнэж, зөвлөмж гарган хүргүүллээ.  Шуудангийн тусгай зөвшөөрлийн ангилал болон тусгай зөвшөөрлийн үйлчилгээний хөлсийг шинэчлэн тогтоох ажил хийгдэж байна.
 15. 15. ШУУДАНГИЙН БҮРТГЭЛ, ХЯНАЛТЫН НЭГДСЭН СИСТЕМ www.upost.mn 2017 онд хийгдсэн ажил
 16. 16. ШУУДАНГИЙН БҮРТГЭЛ, ХЯНАЛТЫН НЭГДСЭН СИСТЕМ www.upost.mn  НӨАТ-ын урамшууллын баримтыг гаргаж өгөх системтэй холбосон  Гааль дээр саатуулагдсан илгээмжийн төлөв хэрэглэгчид харагддана  Байнгын хэрэглэгчдийн хаягийн мэдээллийн бааз үүсгэнэ  Шуудангийн хүргэлтийн гар терминальтай эсвэл гар утасны апплекейшнтэй холбох боломж бүрдсэн  Үйлчилгээ эрхлэгчдийн цахим хуудастай холбогдох боломжтой  Алдааны мэдээллийг боловсронгуй болгосон 2017 онд хийгдсэн ажил
 17. 17. 2017 онд хийгдсэн ажил ШУУДАНГИЙН НЭГДСЭН КОДЫН СИСТЕМ www.zipcode.mn
 18. 18. ШУУДАНГИЙН НЭГДСЭН КОДЫН СИСТЕМ www.zipcode.mn 2017 онд хийгдсэн ажил  Англи хэл дээр хөрвүүлж, хэлний сонголттой болсон  Хайлтын систем боловсронгуй болсон  Газрын зургийг шинэчилсэн  УБ хотын 17000 орчим барилга байгууламжийн шуудангийн нэгдсэн кодыг шинэчилсэн  Хаягийн бичвэрийн загварыг оруулсан
 19. 19.  УБ хотын 17000 орчим барилга байгууламжийн шуудангийн нэгдсэн кодын мэдээллийг оруулав.  Орон нутгийн засаг захиргааны нэгжийн өөрчлөлтийг тусгасан.  УБ хотын 9 дүүргийн газрын зураг А3 форматаар орсон.  2014-2016 онуудад баригдаж ашиглалтанд орсон барилга байгууламжуудын мэдээллийг оруулсан. 2017 онд хийгдсэн ажил МОНГОЛ УЛСЫН БҮСЧЛЭЛИЙН КОДЫН ЛАВЛАХ
 20. 20. Шуудангийн хаягийн бичвэрийн төрлийг шуудангийн нэгдсэн кодын хамт ДШХ руу хүргүүлэн шийдвэрлүүлэх ажлыг хийж байна 2017 онд хийгдсэн ажил Одоогийн байдлаар нийт 48 улс S42 стандартын гэрчилгээтэйгээр шуудангийн үйлчилгээ үзүүлж байна. S42 СТАНДАРТ БУЮУ ХАЯГИЙН БИЧВЭР Шуудангийн нэгдсэн код дээр тулгуурлан шуудангийн ялган боловсруулалт, хаягийн хүргэлт бусад бүх төрлийн төрийн болон бизнесийн хэрэгцээнд ашиглах Дэлхийн худалдааны цахим хуудаснуудаас үйлчилгээ авах
 21. 21. ОЛОН УЛСЫН ӨСВӨР НАСНЫ ХҮҮХДҮҮДИЙН ЗАХИДАЛ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААН 2017 онд хийсэн нийгмийн хариуцлагатай ажил  ХХЗХ БСШУСЯ, ГБХЗХГ, “Монгол шуудан” ХК-тай хамтран зохион байгууллаа.  “Хэрэв Та шинэ сонгогдсон НҮБ-ийн Ерөнхий нарийн бичгийн даргын зөвлөх бол дэлхий ертөнцийн аль хэсгийг өөрчлөхийн тулд ямар шийдвэр гаргахыг зөвлөх вэ?” Дэлхийн 197 оронд зэрэг зохион байгуулагдлаа.  Монгол улс 2 дахь удаагаа оролцов.  Уг уралдаан нь өсвөр насны хүүхдүүдийн бичгийн хэлний болон өөрийгөө илэрхийлэх чадварыг нэмэгдүүлэх, хүүхдийн хүсэл мөрөөдлийг дэмжих, захидал харилцааны соёлыг ойлгуулах зорилготой.  11 аймаг, нийслэлийн 9 дүүргээс нийт 2165 гаруй захидал ирэв.  Багануур дүүргийн БЦС-ийн 8а анги П. Гэрэлтуяа тэргүүн байранд шалгарав.
 22. 22. ЦААШИД ХИЙХ АЖИЛ Хаягжуулалт Хаягийн бичвэрийг хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулна. Шуудангийн нэгдсэн кодод үндэслэн хаягийн хүргэлтийг хэвшүүлэх Стандартын шинэчлэлийн хүрээнд Стандарт технологи ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлж, хялбаршуулах Upost системийн сайжруулалтыг стандарттай уялдуулна Шуудангийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн тухай хууль Тусгай зөвшөөрлийн ангилал Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн санд төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээ 2018 онд хийх ажил
 23. 23. ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

×