Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Pres 2015 half year

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Ict stat 2014 2015.05.05
Ict stat 2014 2015.05.05
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 37 Ad

More Related Content

Advertisement

Similar to Pres 2015 half year (17)

Advertisement

Pres 2015 half year

 1. 1. Х А Р И Л Ц А А Х О Л Б О О Н Ы С А Л Б А Р Ы Н 2015 оны Э Х Н И Й Х А Г А С Ж И Л И Й Н Ү Н Д С Э Н ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД © 2015, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reservedУлаанбаатар хот
 2. 2. 1. Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3. Суурин холбооны үйлчилгээ 4. Ачаалал 5. Үнэ тариф АГУУЛГА © 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 2 6. Интернэтийн үйлчилгээ 7. Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8. Шуудангийн үйлчилгээ 9. Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10. Хүний нөөц
 3. 3. 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 3© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 1.ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТОО 2015.06.30 722 705 686 693 0 200 400 600 800 1000 2015.06.08 2014 он 2013 он 2012 он Үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл 299 376 356 354 0 200 400 600 800 1000 2015.06.08 2014 он 2013 он 2012 он Радио давтамжийн тусгай зөвшөөрөл 604 1061 626 673 0 200 400 600 800 1000 2015.06.08 2014 он 2013 он 2012 он Радио давтамжийн эрхийн бичиг
 4. 4. 4Идэвхитэй хэрэглэгч гэдэгт: өөрийн болон бусад сүлжээнд сүүлийн 3 сарын дотор ачаалал үүсгэсэн бүртгэлтэй хэрэглэгчийн тоог хэлнэ. 2.1 Үүрэн холбооны хэрэглэгчийн тоо Бүртгэлтэй болон идэвхтэй хэрэглэгч /2015.06.30/ 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 1,743,518 2,023,049 2,373,049 2,811,529 2,877,584 3,027,243 3,046,149 2,249,023 2,510,470 2,942,313 3,409,005 4,247,446 4,971,719 4,797,761 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015.06.30 Идэвхтэй хэрэглэгч Бүртгэлтэй хэрэглэгч Бүртгэлтэй хэрэглэгч гэдэгт:Тайлант хугацаанд сүлжээнд бүртгэлтэй байсан нийт хэрэглэгчийн тоог хэлнэ.
 5. 5. 5© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 2.2 Хэрэглэгчийн тоогоор зах зээлд эзлэх хувь Бүртгэлтэй хэрэглэгч /2015.06.30/ Нэрс 2006 он 2007 он 2012 он 2013 он 2014.12.31 2015.06.30 Мобиком корпораци ХХК 79.24% 61.88% 37.96% 43.80% 35.89% 33.14% Скайтел ХХК 15.87% 20.52% 17.24% 15.97% 23.28% 25.63% Юнител ХХК 4.89% 16.12% 31.35% 29.37% 31.19% 31.65% Жи-Мобайл ХХК 1.48% 13.45% 10.85% 9.64% 9.58% Нийт 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Мобиком ХХК 33.14% Скайтел ХХК 25.63% Юнител ХХК 31.65% Жи-Мобайл ХХК 9.58% 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 100%
 6. 6. 5© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 2.2 Хэрэглэгчийн тоогоор зах зээлд эзлэх хувь Идэвхтэй хэрэглэгч /2015.06.30/ Нэрс 2012 он 2013 он 2014.12.31 2015.06.30 Мобиком корпораци ХХК 46.03% 46.25% 40.03% 43.07% Скайтел ХХК 15.84% 16.60% 15.98% 15.69% Юнител ХХК 29.01% 29.48% 32.37% 31.60% Жи-Мобайл ХХК 9.12% 7.67% 11.62% 9.64% Нийт 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц Мобиком ХХК 43.07% Скайтел ХХК 15.69% Юнител ХХК 31.60% Жи-Мобайл ХХК 9.64% 100%
 7. 7. 6© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 2.3 3G хэрэглэгчийн тоо, дата хэрэглээ Бүртгэлтэй хэрэглэгч /2015.06.30/ 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 68,593 154,044 284,282 500,366 1,117,917 1,660,259 1,917,497 - 1,000,000 2,000,000 2009 он 2010он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015.06.30 3G хэрэглэгч Дата хэрэглээ /TB/ 2,565.80 3,127.08 - 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 2014 он 2015.06.30
 8. 8. 7© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 2.4 Хэрэглэгчийн төлбөрийн нөхцлөөр зах зээлд эзлэх хувь Бүртгэлтэй хэрэглэгч /2015.06.30/ Нэрс 2012 он 2013 он 2014.12.31 2015.06.30 Дараа төлбөрт 11.36% 12.21% 11.03% 11.00 Урьдчилсан төлбөрт 88.64% 87.79% 88.97% 89.00 Нийт 100.00% 100.00% 100.00% 100.00 Дараа төлбөрт 11.00% Урьдчилсан төлбөрт 89.00% 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 100%
 9. 9. 7© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 2.4 Хэрэглэгчийн төлбөрийн нөхцлөөр зах зээлд эзлэх хувь Идэвхтэй хэрэглэгч /2015.06.30/ Дараа төлбөрт 11.99% Урьдчилсан төлбөрт 88.01% 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 100% Нэрс 2012 он 2013 он 2014.12.31 2015.06.30 Дараа төлбөрт 11.36% 11.88% 11.71% 11.99% Урьдчилсан төлбөрт 88.64% 88.12% 88.29% 88.01% Нийт 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
 10. 10. 8© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved Android: 701,897 Microsoft Windows mobile: 16,264 iOS /Apple/: 194,859 Гарутасхэрэглэгч: 3.046.149 /2015.06.30/ Ухаалагутас: 1,881,783 /2015.06.30/ Ухаалагутасныөсөлт: /2014.12.31-нд/ 1.776.034 Symbian: 19,059 Researchinmotion: 2,914 OS/бусад/ 942,620 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 2.5 Ухаалаг гар утас хэрэглэгчийн тоо Бүртгэлтэй хэрэглэгч /2015.06.30/ Bada: 2,727 Brew: 388 MTK: 368 Firefox: 296 Meego: 140 Nucleus: 102 Maemo: 81 Linux: 68
 11. 11. 9© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 3.1 Суурин холбооны хэрэглэгчийн тоо /2015.06.30/ Нэрс 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014.12.31 2015.06.30 МЦХ ХК 92.80% 89.15% 89.00% 84.99% 72.14% 52.20% 37.99% 32.76% УБТЗ ХНН 7.20% 7.33% 6.32% 7.64% 5.82% 4.20% 3.30% 2.91% КАБГазар 2.11% 2.12% 2.11% 2.00% 1.58% 1.33% 1.22% Юнивишн ХХК 1.41% 2.56% 5.26% 16.69% 30.39% 32.43% 35.28% Скаймедиа ХХК 3.35% 9.10% 18.69% 21.22% Мобинет ХХК 2.52% 6.26% 6.61% НИЙТ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 184,813 188,875 193,239 187,561 151,945 210,432 228,327 248,932 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,000 240,000 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015.06.30
 12. 12. 10© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 3.2 Үүрэн суурин телефон цэгийн нягтрал /100 хүнд ногдох телефон цэгийн тоо (идэвхтэй хэрэглэгч) 2015.06.30/ ҮҮРЭН(Дэлхий)2014 ҮҮРЭН(Монгол) СУУРИН(Монгол) 2014СУУРИН (Дэлхий)2014 96.0 160.1 16.0 8.3 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц Бүртгэлтэй хэрэглэгч: 68 76.6 83.8 88.1 93.1 96.0 96.0 63.71 72.75 84.4 98.04 98.2 101.05 101.68 18.4 17.8 17.2 16.7 16.2 16.0 16 6.8 6.9 6.6 5.5 7.2 7.6 8.3 0 20 40 60 80 100 120 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015.06.30 Үүрэн* /Дэлхий/ Үүрэн /Монгол, идэвхтэй хэрэглэгч/ Суурин* /Дэлхий/ Суурин /Монгол, бүртгэлтэй хэрэглэгч/ 100
 13. 13. 11© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 4.1 Үүрэн холбооны илгээсэн мессежний тоо /2015.06.30 сая ширхэг/ 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 2,637 2,703 3,285 2,149 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 2012 он 2013 он 2014 он 2015.06.30
 14. 14. 12© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 4.2 Үүрэн сүлжээн доторхи ярианы нийт ачаалал 2008-2015.06.30 / cая.мин / Нэрс 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014.12.31 2015.06.30 Мобиком корпораци ХХК 64.61% 68.29% 51.31% 34.00% 39.93% 46.57% 51.27% 45.79% Скайтел ХХК 20.99% 18.10% 28.28% 37.00% 26.39% 19.61% 10.77% 7.82% Юнител ХХК 11.86% 6.70% 11.06% 17.90% 22.70% 24.75% 28.40% 37.69% Жи-Мобайл ХХК 2.54% 6.91% 9.35% 11.10% 10.98% 9.07% 9.56% 8.70% НИЙТ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 1,573.7 1,890.8 3,118.2 5,089.7 6,991.9 7,457.4 7,022.8 3,814.2 0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0 6,000.0 7,000.0 8,000.0 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015.06.30
 15. 15. 13© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 4.3 Үүрэн сүлжээнээс гарах ярианы нийт ачаалал 2008-2015.06.30 / cая.мин / Нэрс 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014.12.31 2015.06.30 Мобиком корпораци ХХК 57.14% 34.20% 32.41% 32.96% 29.44% 30.32% 30.79% 32.35% Скайтел ХХК 20.24% 26.51% 23.68% 22.11% 29.05% 23.79% 25.00% 21.95% Юнител ХХК 20.50% 24.55% 26.21% 27.89% 28.05% 33.37% 32.48% 34.66% Жи-Мобайл ХХК 2.12% 14.74% 17.70% 17.04% 13.47% 12.53% 11.73% 11.05% НИЙТ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 726.4 802.3 1,069.9 1,304.6 1,716.2 1,799.2 1,418.5 908.40 0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0 1,400.0 1,600.0 1,800.0 2,000.0 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015.06.30
 16. 16. 14© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 4.4 Үүрэн сүлжээнд орох ярианы нийт ачаалал 2008-2015.06.30 / cая.мин / Нэрс 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014.12.31 2015.06.30 Мобиком корпораци ХХК 57.16% 50.55% 49.65% 47.55% 36.16% 42.89% 29.65% 40.66% Скайтел ХХК 20.22% 20.70% 20.42% 21.18% 26.97% 19.22% 26.92% 19.32% Юнител ХХК 20.52% 22.47% 20.92% 22.08% 26.97% 26.56% 27.81% 29.07% Жи-Мобайл ХХК 2.10% 6.28% 9.01% 9.19% 9.89% 11.32% 15.62% 10.95% НИЙТ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 930.6 811.8 1,169.9 1,382.4 1,457.0 1,847.4 1,430.6 935.3 0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0 1,400.0 1,600.0 1,800.0 2,000.0 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015.06.30
 17. 17. 15© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 4.5 Суурин сүлжээн доторхи ярианы нийт ачаалал 2008-2015.06.30 / cая.мин / Нэрс 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014.12.31 2015.06.30 МЦХ ХК 98.06% 93.59% 93.55% 95.56% 93.54% 83.52% 39.52% 31.02% УБТЗ ХНН 1.94% 6.41% 6.45% 4.44% 6.46% 15.67% 11.18% 4.28% Бусад 0.80% 49.30% 64.70% НИЙТ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангий н үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 194.6 160.7 102.6 74.8 51.2 40.7 62.3 30.6 0 50 100 150 200 250 300 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015.06.30
 18. 18. 16© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 4.6 Суурин сүлжээнээс гарах ярианы нийт ачаалал 2008-2015.06.30 / cая.мин / Нэрс 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014.12.31 2015.06.30 МЦХ ХК 95.38% 88.11% 89.44% 89.51% 88.61% 66.14% 59.54% 54.63% УБТЗ ХНН 4.62% 11.89% 10.56% 10.49% 11.39% 8.38% 6.49% 4.24% Бусад 25.49% 33.97% 41.13% НИЙТ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 269.1 104.5 158.7 137.8 124.6 138.5 94.1 66.9 0 50 100 150 200 250 300 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015.06.30
 19. 19. 17© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 4.7 Суурин сүлжээнд орох ярианы нийт ачаалал 2008-2015.06.30 / cая.мин / Нэрс 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014.12.31 2015.06.30 МЦХ ХК 96.66% 96.19% 93.19% 94.77% 94.84% 68.07% 69.73% 60.28% УБТЗ ХНН 3.34% 3.81% 6.81% 5.23% 5.16% 9.09% 2.34% 2.27% Бусад 22.84% 27.93% 37.45% НИЙТ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 91.9 80.2 85.1 71.3 73.7 90.2 81.9 43.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015.06.30
 20. 20. 19© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 6.1 Мэдээлэл холбооны үндсэн сүлжээ эзэмшигчид /2015.06.30/ 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар доорхи үйлчилгээ эрхлэгчид шилэн кабелийн дамжуулах сүлжээ байгуулан мэдээлэл холбооны зах зээлд сүлжээний бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд: Нийт сүлжээний урт 34,466.3 км Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК 17,421.30 км Мобиком нэтворкс ХХК 7,342 км Скайнэтворкс ХХК 7,087км Рэйлком төв 1,406 км Жемнэт ХХК 1,210 км 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
 21. 21. 20© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 6.2 Интернет хэрэглэгчийн тоо 2015.06.30/мян. хэрэглэгч/ 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц Он Dial-Up xDSL Шилэн кабель 3G, Wi-Fi Wi-MAX VSAT VPN Нийт 2012 он 33 36,695 65,256 520,012 5,281 24,587 174 1,962 654,009 2013 он 271 40,684 107,886 655,107 10,444 24,322 110 2,154 841,143 2014 он 29,244 168,003 1,734,414 11,700 16,394 82 2312 1,962,149 2015.06.30 26,789 148,819 1,917,497 15,754 10,379 175 2436 2,121,849 106.4 199.8 457.6 654.0 841.1 1,962.1 2,121.9 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015.06.30
 22. 22. 21© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 6.2 Интернет хэрэглэгчийн тоо /2015.06.30/ 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 6.2.2 Хэрэглэгчийн ангиллаар6.2.1 Хэрэглэгчийн тоо технолгиор 6.2.3 Хамрах хүрээгээр Улаанбаатар 83.09% Аймагт 13.96% Сумдад 2.95% 90.00% 7.95% 2.00% 0.05% 0.00% 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% Иргэд Төсвийн байгууллага аж, ахуйн нэгж бусад 90.37% 7.01% 1.26% 0.74% 0.49% 0.11% 0.02% 0.00% 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% GPRS, EDGE, 3G, EVDO Шилэн кабель xDSL(ADSL,HDSL,VDSL) Wi-FI Wimax VPN VSAT
 23. 23. 22© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 6.3 Улс хоорондын интернетийн урсгал Mbps /2015.06.30/ 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 1,248 8,112 17,188 30,004 22,828 26,622 43,008 42,086 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015.06.30 72.99% 17.03% 6.08% 3.90% жемнэт ХХК Мобиком нэтворкс ХХК МХС ТӨК Рэйлком төв 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 6.3.1 Улс хоорондын урсгал Жемнэт ХХК 78.94% 15.79% 3.68% 1.59% жемнэт ХХК Мобиком нэтворкс ХХК МХС ТӨК Рэйлком төв 0.00% 50.00% 100.00% 6.3.2 Дотоодын нийт урсгал Жемнэт ХХК
 24. 24. 23 Тайлбар: ДДэш ХХК нь 2015 онд хэрэглэгчийн тоонд цэвэрлэгээ хийж сүүлийн 3-4 жил бүртгэлтэй байсан хэрэглэгчийн тоог хасаж ирүүлсэн байгаа болно. 7.1 Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хэрэглэгчийн тоо Бүртгэлтэй гэрээ бүхий хэрэглэгч /2015.06.30/ 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц Төрөл 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015.06.30 Кабелиар 119,427 138,220 139,837 99,120 52,027 Хиймэл дагуулаар 113,072 225,055 238,729 321,178 300,324 MMDS-ээр 61,993 86,835 59,193 122,472 167,251 IPTV-ээр 32,518 86,000 127,111 155,089 Нийт хэрэглэгч 294,492 482,628 523,759 669,881 674,691 103,190 136,219 210,883 294,492 482,628 523,759 669,881 674,691 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013он 2014 он 2015.06.30
 25. 25. 24© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 7.2 Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хэрэглэгчийн тоо 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 7.2.1 Зах зээлд эзлэх хувь 7.2.2 Хамрах хүрээ /2015.06.30/ Кабель 7.71% Хиймэл дагуулаар 44.51% MMDS 24.79% Ай Пи Ти Ви /IPTV/ 22.99% Байршил Кабель MMDS Хиймэл дагуулаар IPTV Нийт Улаанбаатар 24,187 125,265 91,238 141,794 382,484 Орон нутаг 27,840 41,986 209,086 13,295 292,207 Нийт дүн 52,027 167,251 300,324 155,089 674,691 Улаанбаатар 56.69% Орон нутагт 43.31% 100% 100%
 26. 26. 25© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 7.3 Интернэт протоколд суурилсан олон сувгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгч /2015.06.30/ 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтий н үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангий н үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц Нийт бүртгэлтэй IPTV хэрэглэгч: 155,089 11,355 IPTV-тэй хэрэглэгч 6,606 Хоёрлосон үйлчилгээтэй хэрэглэгч IPTV+VOIP 137,128 Гурвалсан үйлчилгээтэй хэрэглэгч IPTV+VOIP+Internet IPTV идэвхтэй хэрэглэгч: 130,566
 27. 27. 26© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 8.1 Дотоодын шуудангийн үйлчилгээний солилцооны үзүүлэлтүүд /2015.06.30/ 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 8.1.1 Дотоодын шуудангийн үйлчилгээ /нийт солилцоо/ 956,519 614,066 803,956 31,557 37,533 16,235 40,162 48,682 17,871 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 2013 он 2014 он 2015.06.30 2013 он 2014 он 2015.06.30 2013 он 2014 он 2015.06.30 Бичиг захидалИлгээлтбоодол 92.96% 3.41% 2.64% 0.99% Монгол шуудан ХХК Улаанбаатар шуудан ХХК Түгээмэл шуурхай шуудан ХХК Скай пост ХХК 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 8.1.2 Дотоодын шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгчид зах зээлд эзлэх хувь
 28. 28. 27© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 8.2.1 Буухиа шуудангийн үйлчилгээ 8.2 Буухиа шуудангийн үйлчилгээний солилцооны үзүүлэлтүүд /2015.06.30/ 109,444 48,374 108,343 32,766 68,947 25,426 - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 орох гарах орох гарах орох гарах 2013 он 2014 он 2015.06.30 46.47% 4.63% 6.36% 35.30% 6.33% 0.91% Монгол шуудан ХХК Туушин ХХК Сэлэнгэ групп ХХК Ди Эйч Эл ХХК Монголиан эйр транспорт ХХК Централ экспресс ХХК 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 8.2.2 Буухиа шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгчид зах зээлд эзлэх хувь
 29. 29. 8.3 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээний солилцооны үзүүлэлтүүд /2015.06.30/ 28© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 8.3.1 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ 89,602 20,192 186,993 50,824 184,568 18,323 - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 орох гарах орох гарах орох гарах 2013 он 2014 он 2015.06.30
 30. 30. 29© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 9. Санхүү, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд /2015.06.30/ 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээд 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 9.1 Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын нийт орлого /тэрбум төгрөг/ 365.2 449.2 470.9 538.9 649.7 784.0 850.4 526.9 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015.06.30
 31. 31. 30© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 9.2 Санхүү, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд /2015.06.30/ 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээд 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 9.2.1 Орлогын бүтцээр: 45.46% 16.94% 7.24% 6.96% 4.95% 4.84% 3.77% 3.12% 1.96% 1.41% 1.06% 2.29% Үүрэн телефон холбоо Эфирийн телевиз Интернэт, өгөгдөл IPTV Кабелийн телевиз Кабель шугам, угсралт Мэдээлэл холбооны сүлжээ Интернэт бөөний үйлчилгээ Суурин телефон холбоо Шуудан VSAT бусад 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 45.46% 16.94% 7.24% 6.96% 4.95% 4.84% 3.77% 3.12% 1.96% 1.41% 1.06% 2.29% 100%
 32. 32. 31© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 9.3 Санхүү, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд /2015.06.30/ 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээд 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 9.3.1 Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын нийт хөрөнгө оруулалт /тэрум төгрөг/ /Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг тооцоогүй болно./ 76.4 94.4 89.9 107.7 108.0 122.2 239.2 94.5 0 50 100 150 200 250 300 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 2014 он 2015.06.30
 33. 33. 32© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 9.4 Санхүү, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд /2015.06.30/ 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээд 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 9.4.1 Хөрөнгө оруулалтын бүтцээр: 50.72% 11.78% 8.72% 4.61% 5.24% 4.33% 3.34% 3.24% 2.51% 1.88% 1.41% 2.22% Үүрэн телефон холбоо IPTV Интернэт, өгөгдөл Кабелийн суваг Кабелийн телевиз Улс хоорондын яриа Суурин телефон холбоо Интернэт бөөний үйлчилгээ Mobile TV Эфирийн телевиз Мэдээлэл холбооны сүлжээ бусад 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 50.72% 11.78% 8.72% 4.61% 5.24% 4.33% 3.34% 3.24% 2.51% 1.88% 1.41% 2.22% 100%
 34. 34. 33© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 9.5 Санхүү, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд /2015.06.30/ 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээд 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 9.5.1 Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын төсөвт төвлөрүүлсэн нийт орлого /тэрбум төгрөг/ 70.6 73.0 81.8 96.5 107.2 144.5 147.8 65.9 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015.06.30
 35. 35. 34© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 9. Санхүү, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд /2015.06.30/ 1.Тусгай зөвшөөрлий н тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтий н үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангий н үйлчилгээд 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 9.6 Төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын бүтцээр 52.60% 7.64% 7.11% 6.32% 6.00% 5.65% 5.47% 2.85% 2.32% 1.51% 1.50% 1.03% Үүрэн телефон холбооны яриа Кабель шугам, угсралт IPTV Интернэт, өгөгдөл Кабелийн телевиз Эфирийн телевиз Мэдээлэл холбооны сүлжээ Суурин телефон холбоо VSAT Интернэт бөөний үйлчилгээ Кабелийн суваг бусад 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 52.60% 7.64% 7.11% 6.32% 6.00% 5.65% 5.47% 2.85% 2.32% 1.51% 1.50% 1.03% 100%
 36. 36. 35© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 10.1 Хүний нөөцийн үндсэн үзүүлэлтүүд /2014.12.31/ 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээд 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 10.1.1 Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын нийт ажиллагсадын тоо 7,000 7,150 7,260 8,023 8,408 10,277 10,437 11,737 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015.06.30

×