Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ict stat 2019.06.30

235 views

Published on

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ict stat 2019.06.30

 1. 1. МОНГОЛ УЛ СЫ Н Х А Р И Л Ц А А Х О Л Б О О Н Ы С А Л Б А Р Ы Н 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ ИЙН Ү НДСЭ Н ҮЗ ҮҮЛ ЭЛ ТҮҮД © 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО
 2. 2. АГУУЛГА 1.Тусгай зөвшөөрөл 2.Үүрэн холбоо 3.Суурин холбоо 4.Суурин холбооны ачаалал 5.Интернэтийн үйлчилгээ 6.Олон сувгийн үйлчилгээ 7.Шуудангийн үйлчилгээ 8.Эдийн засгийн үзүүлэлт 9.Хүний нөөцийн үзүүлэлт © 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved2
 3. 3. 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 3 1.ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТОО (2018.06.30) © 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved3 Радио давтамжийн эрхийн бичиг Үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл 695 703 777 607 2016.06.30 2017.06.30 2018.06.30 2019.06.30 223 220 198 175 2016.06.30 2017.06.30 2018.06.30 2019.06.30 Радио давтамжийн тусгай зөвшөөрөл 566 668 606 566 2016.06.30 2017.06.30 2018.06.30 2019.06.30
 4. 4. 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 3 2.1. ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ ИДЭВХТЭЙ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТОО /мян.хэрэглэгч/ (2019.06.30) © 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved4 2,942.6 3,046.1 3,110.2 3,786.9 4,085.9 4,360.4 0.0 500.0 1,000.0 1,500.0 2,000.0 2,500.0 3,000.0 3,500.0 4,000.0 4,500.0 5,000.0 2014.06.30 2015.06.30 2016.06.30 2017.06.30 2018.06.30 2019.06.30
 5. 5. 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 3 2.2. ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ ИДЭВХТЭЙ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТОО /мян.хэрэглэгч/ (2019.06.30) © 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved5 4,360.4 41.8% 37.5% 37.4% 38.95% 14.5% 15.4% 16.8% 15.44% 31.0% 35.1% 33.8% 34.57% 12.5% 11.7% 11.9% 11.04% /мян.хэрэглэгч/
 6. 6. 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 3 2.3. ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ ХӨДӨЛГӨӨНТ ӨРГӨН ЗУРВАСЫН ХЭРЭГЛЭГЧ /мян.хэрэглэгч/ (2019.06.30) © 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved6 2017.06.30 2018.06.30 2019.06.30 Стандарт хөдөлгөөнт өргөн зурвасын хэрэглэгч 1,083,717 1,445,741 1,752,965 Dedicated хөдөлгөөнт өргөн зурвасын хэрэглэгч 1,087,358 977,886 1,399,810 Нийт 2,171,075 2,423,627 3,072,775 1,912.0 891.8 50.3 2,258.0 1,680.2 92.9 - 500.0 1,000.0 1,500.0 2,000.0 2,500.0 3G LTE M2M 2018.06 сар 2019.06 сар
 7. 7. 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 3 2.4. ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ 3G, LTE ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ҮҮСГЭСЭН ДАТА ХЭРЭГЛЭЭ (2019.06.30) © 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved7 Terabyte=[TB]=Терабайт Сараар:[TB] Нийт 3G 26,198 [TB] Нийт LTE 41,740 [TB] 3,538 3,070 3,198 3,256 3,582 3,670 6,124 6,322 6,548 7,053 7,984 8,309 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 3G LTE
 8. 8. 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 3 2.5. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦЛӨӨР ЗАХ ЗЭЭЛД ЭЗЛЭХ ХУВЬ (2019.06.30) © 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved8 Төрөл 2016.06.30 2017.06.30 2018.06.30 2019.06.30 Дараа төлбөрт 11.41% 11.40% 13.80% 25.0% Урьдчилсан төлбөрт 86.07% 85.50% 80.30% 67.6% Хосолсон төлбөрт 2.52% 3.10% 5.90% 7.4% Нийт 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 67.6 25.0 7.4 Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч Дараа төлбөрт Хосолсон төлбөрт
 9. 9. 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 3© 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved9 4,056.5 3,814.2 3,691.6 3,689.5 3,787.7 3,715.1 930.2 908.4 878.2 925.0 1,052.3 1,129.5 955.5 935.3 913.2 969.6 1,088.4 1,138.2 0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0 6,000.0 7,000.0 2014.06.30 2015.06.30 2016.06.30 2017.06.30 2018.06.30 2019.06.31 2.6. ҮҮРЭН СҮЛЖЭЭНИЙ НИЙТ АЧААЛАЛ (сая.мин 2019.06.30) Сүлжээн доторх ачаалал Гарах ачаалал Орох ачаалал
 10. 10. 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 3© 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved10 2.7. ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ ИЛГЭЭСЭН МЕССЕЖНИЙ ТОО (сая ширхэг) (2019.06.30) Үүрэн холбооны нэг хэрэглэгч сард дунджаар 27 ширхэг SMS. 2,045 2,149 1,256 1,246 1,137 649 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2014.06.30 2015.06.30 2016.06.30 2017.06.30 2018.06.30 2019.06.30
 11. 11. 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 3 3.1 СУУРИН ХОЛБООНЫ БҮРТГЭЛТЭЙ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТОО /мян.хэрэглэгч/ (2019.06.30) © 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved11 211,360 248,932 263,131 277,760 347,919 389,613 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 2014.06.30 2015.06.30 2016.06.30 2017.06.30 2018.06.30 2019.06.30 Нийт идэвхтэй хэрэглэгч 157,291 эзлэх хувиар 3.46% 8.75% 11.17% 18.15% 27.48% 30.99% УБТЗ ХНН Жи Мобайлнэт ХХК Мобинет ХХК Юнивишн ХХК Скаймедиа корпораци ХХК МЦХ ХК
 12. 12. 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 3 4.1 СУУРИН СҮЛЖЭЭНИЙ ЯРИАНЫ НИЙТ АЧААЛАЛ (сая.мин 2019.06.30) © 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved12 18.1 30.6 10.7 8.0 6.5 11.5 68.1 66.9 74.9 57.1 51.6 45.4 42.8 43.2 39.9 40.5 43.7 47.6 2014.06.30 2015.06.30 2016.06.30 2017.06.30 2018.06.30 2019.06.30 Сүлжээн доторхи Гарах Орох
 13. 13. 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 3 5.1 МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ ҮНДСЭН СҮЛЖЭЭ ЭЗЭМШИГЧИД (2019.06.30) © 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved13 241 2,265 11,981 10,920 17,989 43,396 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 МТ нэтворкс ХХК Жемнэт ХХК Мобиком нэтворкс ХХК Скайнэтворкс ХХК Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК Нийт МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ШИЛЭН КАБЕЛИЙН ДАМЖУУЛАХ СҮЛЖЭЭ Хот хооронд 39,189 км Хот суурин газарт 4,207 км
 14. 14. 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 3 5.2 УЛС ХООРОНДЫН ИНТЕРНЕТИЙН БАГТААМЖ (Gbps 2019.06.30) © 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved14 28 41 71 100 140 180 2014.06.30 2015.06.30 2016.06.30 2017.06.30 2018.06.30 2019.06.30 2019.06.30-ны байдлаар ISP-д гэрээлсэн урсгал 85,8 Gbps 1. Жемнэт ХХК 2. Мобиком нэтворкс ХХК 3. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК 4. МТ Нэтворкс ХХК
 15. 15. 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 3 5.3 НИЙТ ГЭРЭЭТ ИНТЕРНЭТ ХЭРЭГЛЭГЧ (мян. хэрэглэгч 2019.06.30) © 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved15 Хурдаар 2018.06.30 он 2019.06.30 он 10 Mbit/s дээш 2,764 1,256 5-10 Mbit/s 13,843 15,396 2 Mbit/s-5 Mbit/s 197,151 216,460 1-2 Mbit/s 64,316 67785 512-1024 Kbit/s 15,089 2105 256-512 Kbit/s 1,302 209 256 Kbit/s 177 3 Нийт 294,642 303,214 Гэрээт интернэт хэрэглэгч хэрэглээний хурдаар 204,352 231,404 259,323 294,642 303,214 2015.06 2016.06 2017.06 2018.06 2019.06
 16. 16. 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 3 6.1 ТЕЛЕВИЗИЙН ОЛОН СУВГИЙН ДАМЖУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧИЙН БҮРТГЭЛТЭЙ ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ТОО (мян.хэрэглэгч 2019.06.30) © 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved16 № Төрөл Улаанбаатар хот Орон нутаг Технологийн төрөл: 1 КаТв 5,174 3,997 9,171 0.96% 2 MMDS 105,953 47,355 153,308 16.09% 3 Хиймэл дагуул 170,632 288,582 459,214 48.20% 4 Ай Пи Ти Ви 271,309 59,741 331,050 34.75% Байршил: 553,068 399,675 952,743 100.00 % 60.70% 39.30% 100% 551.9 674.6 752.5 833.9 915.6 981 2014.06 2015.06 2016.06 2017.06 2018.06 2019.06 0.96% 16.00% 48.20% 34.70% КаТв MMDS Хиймэл дагуул Ай Пи Ти Ви 60.70% 39.30% Улаанбаатар хот Орон нутаг
 17. 17. 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 3 6.2 ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛД СУУРИЛСАН ОЛОН СУВГИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧ (Бүртгэлтэй хэрэглэгч 2019.06.30) © 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved17 87,759 130,566 175,521 207,832 286,526 331,050 2014.06 2015.06 2016.06 2017.06 2018.06 2019.06
 18. 18. 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 3 7.1 ШУУДАНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СОЛИЛЦООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ (2019.06.30) © 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved18 7.1.1 Буухиа шуудангийн солилцоо 19,676 28,697 22,631 18,745 13,360 1,643 7,932 5,314 4,932 3,360 1,643 2,696 2,392 3,547 823 38,616 36,237 40,966 57,866 41,599 21,880 19,640 20,234 24,336 26,819 8,451 7,024 5,514 5,311 3,964 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 2015.06.30 2016.06.30 2017.06.30 2018.06.30 2019.06.30 2015.06.30 2016.06.30 2017.06.30 2018.06.30 2019.06.30 2015.06.30 2016.06.30 2017.06.30 2018.06.30 2019.06.30 БичигзахидалИлгээлтБоодол орох гарах
 19. 19. 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 3 7.1 ШУУДАНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СОЛИЛЦООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ © 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved19 7.1.2 Шуудангийн илгээлт, боодлын солилцооны харьцуулсан үзүүлэлт /ОРОХ/ 6,838 15,925 7,642 11,351 12,761 22,123 16,615 23,248 74,208 137,876 103,441 67,428 50,660 87,628 55,279 61,984 - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2016.06.30 2017.06.30 2018.06.30 2019.06.30 2016.06.30 2017.06.30 2018.06.30 2019.06.30 Илгээлтбоодол улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ дотоодын шуудангийн үйлчилгээ
 20. 20. 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 3 7.1 ШУУДАНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СОЛИЛЦООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ © 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved20 7.1.3 Шуудангийн илгээлт, боодлын солилцооны харьцуулсан үзүүлэлт /ГАРАХ/ 11,914 19,841 9,751 11,529 12,572 17,612 11,544 24,216 11,597 20,522 7,133 20,584 3,130 8,108 4,842 6,727 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2016.06.30 2017.06.30 2018.06.30 2019.06.30 2016.06.30 2017.06.30 2018.06.30 2019.06.30 Илгээлтбоодол улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ дотоодын шуудангийн үйлчилгээ
 21. 21. 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 3 7.1 ШУУДАНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СОЛИЛЦООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ © 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved20 7.1.4 Шуудангийн бичиг захидлын солилцооны тоо (2019.06.30) 142,701 340,089 589,045 - 500,000 1,000,000 2017 2018 2019 Бизнес захидал 298,332 499,883 360,351 183,493 338,481 377,825 40,108 63,026 67,995 30,998 65,720 28,989 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 орох гарах орох гарах орох гарах 2017 2018 2019 Бичиг захидал Дотоодын шуудангийн үйлчилгээ Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ
 22. 22. 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 3 8. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (2019.06.30) 30 8.1. Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын нийт орлого /тэрбум төгрөг/ 422.0 432.2 476.2 511.1 580.0 639.3 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 2014.06.30 2015.06.30 2016.06.30 2017.06.30 2018.06.30 2019.06.30 Төрөл Орлогод эзлэх хувь Үүрэн холбоо 55.4% Суурин телефон холбоо 1.4 % Мэдээлэл холбоо сүлжээ байгуулах, эзэмших, үйлчилгээ эрхлэх 4.8 % Улс хооронд ярианы үйлчилгээ 0.4 % Ай Пи телевизийн үйлчилгээ 5.9 % Интернэтийн бөөний үйлчилгээ 9.1 % Сансарын холбооны ашиглалт үйлчилгээ 0.9 % Контент нийлүүлэх үйлчилгээ 1.4 % Кабелийн сувгийн үйлчилгээ 1.4 % Радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ 0.1 % Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ 2.7 % Кабелийн телевизийн үйлчилгээ 4.2 % Шуудан 1.7 % Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ 0.2 % Интернэт өгөдлийн үйлчилгээ 10.3 % © 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved21
 23. 23. 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 3 8. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (2019.06.30) © 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved22 8.2. Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын нийт хөрөнгө оруулалт /тэрбум.төг/ 97.4 94.5 99.8 84.6 86.2 126.8 0 20 40 60 80 100 120 140 2014.06.30 2015.06.30 2016.06.30 2017.06.30 2018.06.30 2019.06.30 Төрөл Орлогод эзлэх хувь Үүрэн холбоо 72.6% Суурин телефон холбоо 0.6% Мэдээлэл холбоо сүлжээ байгуулах, эзэмших, үйлчилгээ эрхлэх 7.3% Улс хооронд ярианы үйлчилгээ 0.5% Ай Пи телевизийн үйлчилгээ 4.9% Интернэтийн бөөний үйлчилгээ 8.3% Кабелийн сувгийн үйлчилгээ 0.7% Радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ 0.1% Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ 1.0% Кабелийн телевизийн үйлчилгээ 1.0% Шуудан 1.7% Интернэт өгөдлийн үйлчилгээ 1.3%
 24. 24. 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 3 8. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (2019.06.30) © 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved23 8.3. Мэдээлэл, харилцаа холбооны төсөвт төвлөрүүлсэн орлого /тэрбум төгрөг/ 64.7 65.9 72.4 64.6 81.3 101.7 - 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 2014.06.30 2015.06.30 2016.06.30 2017.06.30 2018.06.30 2018.06.30 Төрөл Орлогод эзлэх хувь Үүрэн холбоо 53.0% Суурин телефон холбоо 1.9% Мэдээлэл холбоо сүлжээ байгуулах, эзэмших, үйлчилгээ эрхлэх 5.8% Улс хооронд ярианы үйлчилгээ 1.1% Ай Пи телевизийн үйлчилгээ 10.0% Интернэтийн бөөний үйлчилгээ 13.0% Сансарын холбооны ашиглалт үйлчилгээ 0.5% Контент нийлүүлэх үйлчилгээ 1.0% Кабелийн сувгийн үйлчилгээ 1.0% Радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ 0.1% Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ 3.2% Кабелийн телевизийн үйлчилгээ 6.3% Шуудан 2.4% Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ 0.5% Интернэт өгөдлийн үйлчилгээ 0.2%
 25. 25. 1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо 2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ 3.Суурин холбооны үйлчилгээ 4.Ачаалал 5.Үнэ тариф 6.Интернэтийн үйлчилгээ 7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ 8.Шуудангийн үйлчилгээ 9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 10.Хүний нөөц 3 9. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (2019.06.30) © 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 9.1. Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын нийт ажиллагсдын тоо 24 10,789 10,122 10,012 9,873 10,708 9,400 9,600 9,800 10,000 10,200 10,400 10,600 10,800 11,000 2015.06.30 2016.06.30 2017.06.30 2018.06.30 2019.06.30 Төрөл Орлогод эзлэх хувь Үүрэн холбоо 24.3% Суурин телефон холбоо 12.0% Мэдээлэл холбоо сүлжээ байгуулах, эзэмших, үйлчилгээ эрхлэх 14.1% Улс хооронд ярианы үйлчилгээ 0.8% Ай Пи телевизийн үйлчилгээ 3.9% Интернэтийн бөөний үйлчилгээ 0.5% Сансарын холбооны ашиглалт үйлчилгээ 0.4% Контент нийлүүлэх үйлчилгээ 0.6% Кабелийн сувгийн үйлчилгээ 5.0% Радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ 1.2% Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ 9.7% Кабелийн телевизийн үйлчилгээ 3.7% Шуудан 11.9% Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ 8.1% Интернэт өгөдлийн үйлчилгээ 3.7%
 26. 26. © 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 2© 2019, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА.

×