Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ict girls day 2018.04.26

43 views

Published on

Ict girls day 2018.04.26

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ict girls day 2018.04.26

 1. 1. ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ БА ИРЭЭДҮЙН ЧИГ ХАНДЛАГА 2018.04.26
 2. 2. АГУУЛГА 1 Зохицуулалтын ерөнхий ойлголт 2 3 4 5Зохицуулалтын хөгжил Зохицуулалтын өнөөгийн байдал Технологи, бизнес Зохицуулалт – ТЗ ХХМТ - Эмэгтэйчүүд
 3. 3. 1. ЗОХИЦУУЛАЛТ – Зохицуулах байгууллагын үүсэл Холбооны яам Зам, тээвэр холбооны яам Холбооны ерөнхий газар Дэд бүтцийн яам Харилцаа холбооны зохицуулах зөвлөл Үйлчилгээ эрхлэгчид Дэд бүтцийн хөгжлийн яам Харилцаа холбооны зохицуулах хороо 1995 2002 Харилцаа холбооны тухай хууль (2001 оны 10-р сар) 2004 2008 Радио Телевизийн Хэрэг Эрхлэх Газар Радио Телевизийн Хэрэг Эрхлэх Газар Радио Телевизийн Хэрэг Эрхлэх Газар Үйлчилгээ эрхлэгчид Мэдээлэл , харилцаа холбоо, технологийн газар Харилцаа холбооны зохицуулах хороо (РДХС) ЗТАЖЯ (шуудан) Үйлчилгээ эрхлэгчид МШХХТГ (2008-2012 он) МТШХХГ (2012-2016 он) ХХМТГ (2016 он +) Харилцаа холбооны зохицуулах хороо Үйлчилгээ эрхлэгчид 2008-2017 Харилцаа холбооны тухай хууль (1995 оны 12-р сар)
 4. 4. 1. ЗОХИЦУУЛАЛТ – оролцогч талууд ХЭРЭГЛЭГЧ • Шударга, үр ашигтай өрсөлдөх нөхцлийг бүрдүүлэх; • Ашиг сонирхлыг хамгаалах; • Сүлжээ хоорондын зохицон нийцэх чадварыг хангах; • Технологийн шинэчлэлийг дэмжих; • Хөгжлийн стратеги, бодлогын чиглэл; • Төрийн өмчийн удирдлага; • Төрийн орлогыг нэмэгдүүлэх; • Нөөцийг үр ашигтай төлөвлөх; ТӨР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧ • Шинэ үйлчилгээ, хэрэглээг хүргэх; • Үйлчилгээг бүх нийтэд хүртээмжтэй болгох; • Эрх ашгийг хамгаалах • Мэдээллээр хангах; ЗОХИЦУУЛАГЧ • Бие даасан, хараат бус; • Ил тод, нээлттэй үйл ажиллагаа; • Үл ялгаварлах;
 5. 5. 1. ЗОХИЦУУЛАЛТ – хэрхэн хийдэг вэ? Зохицуулалтын зарчим Зохицуулалтын хэлбэр • Хараат бус • Ил тод, нээлттэй • Мэргэшсэн • Үл ялгаварласан • Бодитой хэрэгжихүйц, хуулийн дагуу байх ёстой. • Ex-ante Зах зээлд хэрхэн оролцох нөхцөл, шаардлагыг тогтоосон дүрэм, журмыг урьдчилан гаргах • Ex-post Үйлчилгээ эрхлэгчдэд ямар нэгэн асуудал тохиолдсон үед зохицуулалт хийх Зохицуулалтын тогтолцоо ОУ-ын хандлага ОУБ-ын зөвлөмж Хууль Арга, аргачлал Тусгай зөвшөөрөл Зохицуулалтын бүрэн эрх Зөвлөмж, шийдвэр, дүрэм, журам, шийтгэл Үйлчилгээ эрхлэгчид Эрх, үүрэг
 6. 6. 1. ЗОХИЦУУЛАЛТ – хэрхэн хийдэг вэ? Технологи Бизнес Бодлого, Зохицуулалт Технологи, Бизнес Бодлого болон Зохицуулалт үндсэн хөдөлгөгч хүч бөгөөд стратегидаа эдгээр хүчин зүйлийг авч үзэж, тусгах нь чухал.
 7. 7. 2. ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХӨГЖИЛ – Технологийн хөгжил, дэвшлийн нөлөөлөл ХХМТ-г ашиглан ухаалаг нийгмийг цогцлоож, амьдралын чанарыг сайжруулна... Эх сурвалж: ОУЦХБ 2016 Өнөөдөр ХХМТ салбар: Нэгдэн нийлэлт, контентийн хөгжлийн нөлөөгөөр сүлжээ, үйлчилгээ, бизнесийн уламжлалт үйл ажиллагаанд өөрчлөлт орсон. 1-р үе Аналоги систем, суурин телефон 2-р үе Тоон технологи, үүрэн телефон, интернет 3-р үе IP-д суурилсан үйлчилгээнүүд 4-р үе Нэгдэн нийлэлт, контентийн хөгжил 5-р үе Ухаалаг нийгмийг цогцлоох хамтын үйл ажиллагаа
 8. 8. 2. ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХӨГЖИЛ – Технологийн хөгжил, дэвшлийн нөлөөлөл 1-р үе • Төрийн монополийг зохицуулах • Зах зээлийг либералчилж , өрсөлдөөн нэвтрүүлэх 2-р үе • Либералчлал, Төрийн үйлчилгээг хувьчлах • Давамгайлагч ийг хянах, үл ялгаварлах зарчмыг хангуулах • Дэд бүтцийг хамтран ашиглах 3-р үе • Өрсөлдөөний таатай орчин бүрдүүлэхэд анхаарах • Контентийн үйлчилгээ нэвтэрч байгаатай холбогдуулан хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах 4-р үе • Интернетийн холболтын хүртээмж • Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах • РД-ийн менежмент • Зохицуулах байгууллагуудын хамтын ажиллагаа • Зохицуулалтын тэнцвэрт байдал, өөрийн зохицуулалтыг дэмжих ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЧИГ ХАНДЛАГА Аналоги систем, суурин телефон Тоон технологи, үүрэн телефон, интернет IP-д суурилсан үйлчилгээнүүд Ухаалаг нийгмийг цогцлоох хамтын үйл ажиллагаа Нэгдэн нийлэлт, контентийн хөгжил 5-р үе • Зохицуулалтын давхардлыг арилгах, зохицуулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, • Хамтын хөгжлийг хангах үүднээс мэдлэг, туршлага, нөөцийг хуваалцах • Хамтын хөгжлийг /synergy/ дэмжих, • Үндэсний, бүсийн болон олон улсын түвшинд бодлого, зохицуулалтын хамтын үйл ажиллагааг бий болгох, бэхжүүлэх ТЕХНОЛОГИЙН ХӨГЖИЛ
 9. 9. 2. ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХӨГЖИЛ – юунд чиглэж байгаа вэ? Тогтвортой хөгжлийн зарчимд нийцсэн ухаалаг хотын дэд бүтцийн схем Эх сурвалж: ОУЦХБ-ын ухаалаг хотын судалгааны хэсэг Салбар хоорондын хамтын ажиллагаа Өрсөлдөөн Хөрөнгө оруулалт Тусгай зөвшөөрөл Радио давтамж Дотоод сүлжээ ӨХӨЗ сүлжээ Клауд IoT Харилцан зохицол Чанар (QoS/QoE) Дугаарлалт/Хаягжилт Их өгөгдөл/Нээлттэй өгөгдөл Аюулгүй байдал Нууцлал Нийтийн зам талбай ашиглах Ногоон ХХМТ Дата төвүүд Дэд бүтцийг хамтран ашиглах Цахим хог хаягдал ХХМТ асуудлууд Бодлого, Зохицуулалт Стандартчилал
 10. 10. 3. ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ  Бодлогын санал  Өрсөлдөөн  Тусгай зөвшөөрөл олгох, биелэлтэнд нь хяналт тавих  Радио давтамжийн хувиарлалт, хяналт  Дугаарлалтын зохицуулалт  Үйлчилгээний чанарын хяналт  Сүлжээ хоорондын харилцан холболт  Үйлчилгээний тарифийн зохицуулалт  Стандарт боловсруулах, биелэлтэнд нь хяналт тавих  Маргаан шийдвэрлэх  Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн хэрэгжилтийг хангуулах ЮУГ ЗОХИЦУУЛДАГ (Аж ахуйн үйл ажиллагааны Тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулинд зааснаар) ЗОХИЦУУЛАГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ (Харилцаа холбооны тухай хуулинд зааснаар (2001)  Сүлжээ  Цахилгаан холбоо  ТВ, суваг, радио  Интернет  Шуудан  Радио давтамж  Гэрчилгээ Эрхзүйн орчин
 11. 11. 3. ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ – Бид юу хийсэн бэ? Тусгай зөвшөөрөл ТЗ-ийн журам баталж, ТЗ олгож эхэлсэн. Давтамж хувиарлалт РД-ийн төлөвлөлтийг баталж, хувиарлалт, олголт хийж эхэлсэн. Үнэ тариф Хяналт, зохицуулалт хийж эхэлсэн. Харилцан холболт Гэрээ байгуулах журам баталж, зохицуулалт хийж эхэлсэн. 1995-2000 Либералчлал, Эрх зүйн шинэ орчин, Зохицуулалтын шинэ хандлагыг нэвтрүүлэх 2001-2005 Өрсөлдөөнийг гүнзгийрүүлэх, зохицуулалтын эрх зүйн орчинг бэхжүүлэх 2006- Зохицуулалтын ү/а-ны хүрээг тэлэх, шударга өрсөлдөөний орчинг бүрдүүлэх Өрсөлдөөн Давамгайлагчийг тодорхойлох. Харилцан холболт Техникийн нөхцөл шаардлага, орлого хувиарлах зарчим, зааглах цэг тогтоов. Дугаарлалт Дугаарлалтын төлөвлөгөөг баталж, дугаар олгож эхэлсэн. Үнэ тариф Үнэ тариф тогтоох аргачлал Стандартчилал Үндэсний стандарт боловсруулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж эхэлсэн. Шуудан Шуудангийн дүрэм, харилцан холболтын болон хуулинд заасан журмыг баталсан. Бүх нийтийн үйлчилгээ Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийг тодорхойлж, санг байгуулав. БНҮҮ-ийн хэрэгжилтийг хангуулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ажлыг хийж эхэлсэн. Үйлчилгээний чанар Давамгайлагчийн үнэ тарифийн хяналтыг хийж эхэлсэн. Тусгай зөвшөөрлийн ангилал, нөхцөл шаардлагыг шинэчилсэн. Шуудан Үйлчилгээний бодит өртөгт тулгуурласан тарифийн шинэчлэлийг хийсэн. Үйлчилгээний шалгуур үзүүлэлтийг тогтоосон. Бүсчлэлийн нэгдсэн кодыг боловсруулж, хэрэглээнд нэвтрүүлсэн. Өрсөлдөөн Сүлжээнд чөлөөтэй, ялгаваргүй хандах боломж олгох. Контентийн зохицуулалт ТВ-ийн хөтөлбөрт хяналт тавьж эхэлсэн. Тоон контентийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлагыг тодорхойлох, зарчмыг тогтоох Үнэ тариф Харилцан холболтын газарзүйн ялгаваргүй төлбөрийн зарчим, орлого хувиарлах зарчмын зохицуулалт Шуудан Үйлчилгээний үнэ тарифийн доод хязгаарыг тогтоосон. Баталгаажуулалт Тогтолцоог бий болгож, дүрэм журмыг баталж, хэрэгжүүлэх ажлыг эхэлсэн. Дугаарлалт Газарзүйн байрлалаас үл хамаарсан дугаарлалтын зарчимд шилжсэн. Тусгай дугаарын 1800, 1900-г нэвтрүүлсэн. Сүлжээний зохицуулалт Сүлжээний аксес холболтын зарчмыг нарийвчлах, хэрэгжилтийг хангуулах Сүлжээг хамтран ашиглах, аюулгүй байдал Тусгай зөвшөөрөл Технологи, үйлчилгээнээс үл хамаарсан нэгдсэн тусгай зөвшөөрөл, нөхцөл шаардлагуудыг тодорхойлох Шуудан И худалдааны зохицуулалтын орчинг тодорхойлох Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах Мэдээллийн аюулгүй байдал, нууцлалыг хамгаалах Салбар хоорондын зохицуулалт Тоон эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих хүрээнд салбар хоорондын зохицуулалтын асуудлыг шийдвэрлэх, /Тоон санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, цахим мөнгө: Монгол банк, СЗХ г.м/ 1-р үе Төрийн монополийг зохицуулах 2-р үе Анхан шатны шинэчлэлт 3-р үе ХО, инновацийг дэмжих, хүртээмжийг дээшлүүлэх 4-р үе
 12. 12. 3. ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ – Бид хаана явна? G4 : ≥ 85 ≤ 100 points 1-р үе Аналоги систем, суурин телефон 2-р үе Тоон технологи, үүрэн телефон, интернет 3-р үе IP-д суурилсан үйлчилгээнүүд 4-р үе Нэгдэн нийлэлт, контентийн хөгжил G1: ≥ 0 < 40 points G2: ≥ 40 < 70 points G3 : ≥ 70 < 85 points ОУЦХБ-с 2016 онд гаргасан зохицуулах байгууллагуудын зохицуулалтын үйл ажиллагаанд хийсэн шинжилгээгээр ХХМТ салбарт хийж буй зохицуулалт нь 2-р үе шатаасаа гарч чадаагүй байна гэсэн дүгнэлт хийсэн. ICT Regulatory Tracker 2016
 13. 13. 3. ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ - ХХМТ хөгжлийн индекс ХХМТ хөгжлийн индекс /IDI/ 2016 ХХМТ хөгжлийн индекс –АНД бүс 2013 Source : ITU 2016 Source : UPU 2016 Шуудангийн хөгжлийн индекс /2IPD/– 2016
 14. 14. 3. ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ – Зах зээлийн хувьсал
 15. 15. 3. ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ – Тусгай зөвшөөрөл Индвидуаль тусгай зөвшөөрөл • 1995 Класс тусгай зөвшөөрөл • 2002 • 2004 • 2005 • 2007 Нийлмэл тусгай зөвшөөрөл • 2011 Үйлчилгээ тус бүрээр, сонгон шалгаруулах зарчмаар, хатуу нөхцөл шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл олгох зарчим. Тусгай зөвшөөрлийн ерөнхий зарчмыг тогтоосон, олгох процесс нь харьцангуй хялбар зарчим. Тухайлбал ангиллын хувьд сүлжээ болон үйлчилгээ гэж өргөн хүрээгээр ангилах, олгох процедур, тухайлсан нөхцөл шаардлагыг ерөнхийлөн тогтоосон. Технологи болон үйлчилгээнээс үл хамаарсан тусгай зөвшөөрлийн зарчим. Тухайлбал IPTV буюу яриа, интернет, олон сувгийг дамжуулах үйлчилгээг нэг тусгай зөвшөөрлөөр, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг нэг байхаар тогтоосон.
 16. 16. 4.ТЕХНОЛОГИ, БИЗНЕС, ЗОХИЦУУЛАЛТ – Технологийн хувьсал Enabling data flow for economic growth Societal evolution Benefits and opportunities Economic growth • Data flows boost global GDP and have a greater impact than trade of physical goods.(1) Access to international markets • The global nature of the Internet has allowed SME’s to reach international markets.(2) Transparency • Consumers’ research costs are reduced as well as information asymmetries. Decision making and resource allocation are improved.(3) Competition • Barriers to entry are reduced online. • E-trade platforms increase the number of suppliers, reducing individual market power. Convergence Post convergence Broadband Data is the new oil, strategic asset:
 17. 17. 4.ТЕХНОЛОГИ, БИЗНЕС, ЗОХИЦУУЛАЛТ – Технологийн хувьсал Enabling data flow for economic growth 1. Privacy and personal data - Terrorism. - Prosecution of crimes. 2. National and International collaboration with Justice, National Security - Taxing data based companies - Data location as a way to promote investment and jobs. Data Flow Challenges Future Digitization as the engine of growth - Creating 100s of start-ups - Promoting and supporting SME to use cloud computing - Fostering corporate role in nurturing innovation - Facilitating the process of doing business: - simplifying licensing process - eliminating red tapes - Collaborative regulation: helping business sectors http://live.worldbank.org/disrupting-gender- divide?cid=ECR_FB_worldbank_EN_EXTP_SM2018-genderdivide_PIX Objectives: - Create level playing field between global and local players - Contribute to country`s growth - Reduce gap of development and disparity of welfare throughout the country - promote innovation - preserve social values The Regulation
 18. 18. 4.ТЕХНОЛОГИ, БИЗНЕС, ЗОХИЦУУЛАЛТ – Технологийн хувьсал Enabling data flow for economic growth Game changing technologies IoT
 19. 19. 4.ТЕХНОЛОГИ, БИЗНЕС, ЗОХИЦУУЛАЛТ – Технологийн хувьсал Spectrum – Fuel for the Digital Economy Digital economy drives data mainly consumed via mobile
 20. 20. 4.ТЕХНОЛОГИ, БИЗНЕС, ЗОХИЦУУЛАЛТ – Технологийн хувьсал Spectrum – Fuel for the Digital Economy Fixed network penetration increases relevance of spectrum management Spectrum management – Increasing Regulatory Priority
 21. 21. 4.ТЕХНОЛОГИ, БИЗНЕС, ЗОХИЦУУЛАЛТ – Технологийн хувьсал Spectrum – Fuel for the Digital Economy Spectrum for Different use cases in necessary
 22. 22. 4.ТЕХНОЛОГИ, БИЗНЕС, ЗОХИЦУУЛАЛТ – Технологийн хувьсал Spectrum
 23. 23. 4.ТЕХНОЛОГИ, БИЗНЕС, ЗОХИЦУУЛАЛТ – Технологийн хувьсал Collaborating with OTT and Digital Platforms -Competition and Interoperability Impact of OTT Services:
 24. 24. 4.ТЕХНОЛОГИ, БИЗНЕС, ЗОХИЦУУЛАЛТ – Технологийн хувьсал  Fundament for the digital economy  Regulators to release sufficient, affordable spectrum in a timely manner  Effective local level infrastructure regulation and policy  Freedom of data flows will drive economic growth, innovation and trade.  Regulatory barriers should be removed.  Regulations must give flexibility (to innovate).  Successful digitalization will require broad collaboration  Companies should be committed to support policy makers in digitization initiatives. Some key building blocks of digital economy Building the digital economy MONGOLIA
 25. 25. 4.ТЕХНОЛОГИ, БИЗНЕС, ЗОХИЦУУЛАЛТ – Технологийн хувьсал Building the digital economy
 26. 26. 4.ТЕХНОЛОГИ, БИЗНЕС, ЗОХИЦУУЛАЛТ – Технологийн хувьсал Building the digital economy Өнөөдөр сургуульд суралцаж буй хүүхдүүдийн 65% нь ирээдүйд одоогоор бий болоогүй байгаа шинэ ажил мэргэжлээр ажиллана. Future of Jobs report, World economic forum 2016
 27. 27. 4.ТЕХНОЛОГИ, БИЗНЕС, ЗОХИЦУУЛАЛТ – Технологийн хувьсал Building the digital economy
 28. 28. 4.ТЕХНОЛОГИ, БИЗНЕС, ЗОХИЦУУЛАЛТ – Технологийн хувьсал Building the digital economy  Connectivity: Access, Affordability, Speed  Enables, encourages and celebrates those who dare to dream & disrupt Regulatory framework
 29. 29. 4.ТЕХНОЛОГИ, БИЗНЕС, ЗОХИЦУУЛАЛТ – Кибер аюулгүй байдал Cybersecurity National governments need to quickly implement a Rapid Action
 30. 30. 4.ТЕХНОЛОГИ, БИЗНЕС, ЗОХИЦУУЛАЛТ – Кибер аюулгүй байдал Cybersecurity Limiting norms  not knowingly allow their territory to be used for internationally wrongful acts using ICTs;  not conduct or knowingly support ICT activity that intentionally damages critical infrastructure;  take steps to ensure supply chain security, prevent the proliferation of malicious ICT and the use of harmful hidden functions;  not conduct or knowingly support activity to harm the information systems of another state’s emergency response teams (CERT/CSIRTS);  respect the UN resolutions that are linked to human rights on the internet and to the right to Good practices and positive duties  cooperate to increase stability and security in the use of ICTs and to prevent harmful practices;  consider all relevant information in case of ICT incidents;  cooperate to exchange information, to assist each other, and to prosecute terrorist and criminal use of ICTs;  take appropriate measures to protect their critical infrastructure;  respond to appropriate requests for assistance by other states whose critical infrastructure is subject to malicious ICT acts;  encourage responsible reporting of ICT vulnerabilities and should share remedies to these. 11 Cyber Norms from the UNGGE UNGGE: United Nations Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security
 31. 31. 4.ТЕХНОЛОГИ, БИЗНЕС, ЗОХИЦУУЛАЛТ – Кибер аюулгүй байдал Cybersecurity National Cybersecurity Strategy Cybersecurity Act
 32. 32. 4.ТЕХНОЛОГИ, БИЗНЕС, ЗОХИЦУУЛАЛТ – Кибер аюулгүй байдал Data protection Why does data protection matter?  Global right, norm or set of rules protecting “personal data”, especially as it flows globally  Derivation from International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR); ECHR art 8; EU Charter of Rights arts 7,8  Key international models/regimes/laws  OECD Principles 1981 (revised 2013)  Council of Europe Convention 108 of 1981 (global, under modernization)  EU Data Protection Directive 1995 (mandatory for EU members)  Replaced by General Data Protection Regulation (GDPR) in force May 2018  APEC principles, 2005; 21 members, 50% world GDP, enhanced by Cross-Border Privacy Rules (CBPR) and Cross Border Privacy Enforcement Arrangement (2009). Voluntary compliance. Why does other countries care about the GDPR?  Some countries own DP law –the Personal Data Protection Act 2012 (PDPA) HOWEVER  GDPR restricts exports of EU personal data to non EU states far more stringently than DPD did  GDPR extensively claims jurisdiction over non EU data controllers  GDPR rules are more extensive than PDPA rules  GDPR (allegedly) potentially imposes very high fines for breach –fine of up to €10m or 2% of turnover, or up to €20m or 4% of annual turnover (breaches of data subjects rights –eg security breaches).
 33. 33. 4.ТЕХНОЛОГИ, БИЗНЕС, ЗОХИЦУУЛАЛТ – Кибер аюулгүй байдал Data protection Data experts and the GDPR  In principle no exports of personal data outside EU unless third country ensures “adequate level of protection“ (art 45)  Very high bar including fundamental rights and enforcement of user rights as well as “essence” of basic DP  Adequacy assessments few –Japan and S Korea applying right now –could Malaysia apply?  Alternatives to adequacy finding (art 46)  Specific agreements eg US safe harbor, knocked down by Schrems–why?  Standard contractual clauses–however also under threat post Schrems-Irish case making way to CJEU  Binding Corporate Rules –only really suitable for multinational company groups  Consent of customer  to be used only where transfer is “occasional” and “necessary”, and where other grounds are not useable (Recital 113)  Necessary to fulfil contract “in interests of “ data subject –but only for controllers not processors Extraterritorial jurisdiction GDPR applies to processing of personal data 1. “in the context of” the activities of an establishment of a controller or processor in the EU eg CJEU Google Spain –held this applied where only advertising activities carried out in Spain 2. if no establishment in EU, applies where  they offer goods or services to data subjects of the EU (does not matter if no payment was requested), or  they monitor the “behavior” of data subjects within the EU (eg send targeted ads via Facebook, Google Ad words?)
 34. 34. 6. ХХМТ – ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦОО - Тоон оролцоог хангах /Digital inclusion for women entrepreneurs/ - Урам өгч, чиглүүлэх, үйл ажиллагааг нь дэмжих - Хамтын ажиллагааг чухалчлах /хамтдаа илүү хүчтэй/ Сонирхолтой тоо баримтууд - Эмэгтэйчүүд эрчүүдээс 20%-р бага интернетэд холбогддог. - Дэлхийд 1.2 тэрбум эмэгтэй /хөгжиж буй орнуудын/ интернет ашиглахгүй байна. - Мобайл хэрэглэгчдийн хувьд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь эрчүүдээс 18%-р бага. - 15 настай охидуудын 5% нь л инженерийн чиглэлийг сонирхож байна. - Банкны зээлийн хувьд 1.5триллион ам.дол-ын алдагдал эмэгтэй бизнес эрхлэгчдэд ногдож байна. - Хятад Улсын хувьд старт-ап-ын 50%-г эмэгтэйчүүд үүсгэн байгуулсан байна. Эх сурвалж: Дэлхийн Банк
 35. 35. 6. БИД ЮУ ХИЙХ ЁСТОЙ ВЭ? “ХХМТ салбарын маань ирээдүй гэрэлтэй, боломж дүүрэн байна. Гэхдээ ХХМТ-ын экосистемийг бүрдүүлж буй бүх талууд зөвхөн шинийг сэдэж, санаачлахаас гадна бодож сэтгэх арга зам, хэлбэрээ хүртэл шинэчилж, өөрчилсөнөөр тэрхүү боломж бололцоог бүрэн дүүрэн ашиглаж чадна.” “The future of the ICT sector is bright, but in order to tap into the full potential of ICTs, all players and stakeholders in the ICT ecosystem need to not only think innovatively, but more importantly – to innovate their way of thinking.” ITU BDT Director, Brahima Sanou ОУЦХБ ХХ Захирал, Брахима Санау
 36. 36. БАЯРЛАЛАА ТА БҮХЭНД СУРЛАГЫН ӨНДӨР АМЖИЛТ ХҮСЭН ЕРӨӨЕ! АЖИЛ АМЬДРАЛЫН АЛТАН ШАР ЗАМ НЬ ДАРДАН БАЙХ БОЛТУГАЙ!

×