Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Crc rdzhg amgalan

233 views

Published on

“Харилцаа холбооны хөгжил-2017” Бүсийн зөвлөгөөн амжилттай зохион байгуулагдав

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Crc rdzhg amgalan

 1. 1. 1 Сүхбаатар хот РАДИО ДАВТАМЖИЙН ХУВААРИЛАЛТ УТАСГҮЙ ТЕХНОЛОГИЙН ИРЭЭДҮЙН ЧИГ ХАНДЛАГА 2017 З.Амгалан, Радио давтамжийн зохицуулалт, хяналтын газрын дарга Утас: 976-363999 И-мэйл: amgalan@crc.gov.mn
 2. 2. 2 Агуулга 1. Үндэсний радио давтамжийн менежемент 2. Дэлхийн Радио Холбооны Их Хурал 3. Дараа үеийн технологийн РД-ийн хуваарилалт 4. Дараа үеийн технологийн чиг хандлага 5. Радио долгионы чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажил
 3. 3. 3 ОУЦХБ-ын Мэдээ /ITU News/
 4. 4. 25000 15000 12000 10000 8000 5000 1990 2000 2010 2015 100МГц 500МГц 1 ГГц 5 ГГц 10 ГГц 15ГГц ДавтамжРадио станц TV, Radio BSS,Vsat TV, Radio, MMDS 2G, 3G, WLL, WiFi WiMAX, TV, FM, DTV, DMMDS 2G, 3G, 4G, WiFi, WiMAX, VSAT, DTV, DMMDS etc... 4 100 2017 35000
 5. 5. 5 • Давтамжийн менежемент нь олон улсын ба үндэсний түвшинд төрөл бүрийн радио үйлчилгээнд ашиглагдаж буй радио станцуудыг харилцан нөлөөлөлгүй ажиллах баталгааг хангах удирдлага зохицуулалт, техникийн нэгдсэн тогтолцоо юм. Радио давтамжийн менежмент
 6. 6. Радио давтамжийн инженерчлэл
 7. 7. Цахилгаан соронзон болон Радио долгион 7
 8. 8. Радио давтамжийн ашиглалт 8
 9. 9. 9 Радио долгионы тухай хууль Хуулийн зорилтыг 1.1 зүйлд: “Энэ хуулийн зорилт нь радио долгионыг хуваарилах, ашиглах, хамгаалах, өмчлөх, эзэмшихтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино” 4 дүгээр зүйл. Радио долгионы өмчлөл 4.1 Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх үүсгэгчээс үүссэн болон үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгтэд багтаж байгаа радио долгион нь Монгол Улсын төрийн өмч мөн. 4.2 Төр нь радио долгион өмчлөгчийн хувьд энэ хуульд заасан нөхцөл, болзолтойгоор радио давтамж, радио давтамжийн зурвасыг ашиглах эрхийг бусад этгээдэд олгоно.
 10. 10. 10 6 дугаар зүйл. Радио давтамжийн зурвасын ангилал 6.1.Радио давтамжийн зурвасыг ашиглаж буй зориулалтаар нь дараах байдлаар ангилна: 6.1.1. ТУСГАЙ ХЭРЭГЛЭЭ; 6.1.2. НИЙТИЙН ХЭРЭГЛЭЭ 6.2. Улсыг батлан хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах, нийгмийн хэв журам сахиулах хэрэгцээнд зориулж хуваарилсан радио давтамжийн зурвасыг тусгай хэрэглээний гэнэ. 6.3. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн хэрэгцээнд зориулж хуваарилсан радио давтамжийн зурвасыг нийтийн хэрэглээний гэнэ. Радио долгионы тухай хууль
 11. 11. Радио давтамжийн хуваарилалт  Хуваарилалт нь үндэсний радио давтамжийн хуваарийн хүснэгтэд тусгагдсан радио үйлчилгээний зариулалтаар радио давтамжийг ашиглах хүсэлт бүхий хувь хүн, компанид олгох үйл ажиллагаа юм.  Олон улсад РД-ийг хуваарилах үндсэн гурван арга байдаг. Үүнд: 1. Уламжлалт буюу зах зээлийн бус арга; -эхэнд ирнэ-эхэнд үйлчлүүлэх; -сонгон шалгаруулах; -сугалаа 2. Зах зээлийн буюу дуудлага худалдаа; 3. Холимог арга буюу өмнөх аргуудын хосолсон хэлбэр. 11
 12. 12. 12 Бүсийн Хуваарилалт Үндэсний Хуваарилалт Зурвасын Төлөвлөлт Сувгийн Зохицуулалт Зөвшөөрөл Олгох Олон улс, хөрш орнуудын гэрээ ITU, CEPT ETSI Стандартууд • ХЯНАЛТ • ШАЛГАЛТ Үндэсний РД бодлого, төлөвлөгөө Үндэсний бодлого • Зөвшөөрөл олгох журам • Төлбөрийн журам • Төлбөр ОУЦХБ,ОУРИХ Радио Давтамж хуваарилах үйл ажиллагаа 1. 2.
 13. 13. WRC Судалгааны групүүд: SG-1: Spectrum management SG-3: Radiowave propagation SG-4: Satellite services SG-5: Terrestrial services SG-6: Broadcasting service SG-7: Science services Репорт Радио холбооны Хэлтэс (RB) Дараагийн WRC Agenda ITU Гишүүн орнууд CPM Report Шийдвэр WRC Шийдвэр Дэлхийн РХ-ны их хурал
 14. 14. 14 ОУЦХБ-ын радио давтамжийн бүсчлэл Олон улсын радио зохицуулалтын 5-р зүйлд дэлхийн улс орнуудыг газар зүйн байршилаар нь радио давтамжийн 3 бүсэд хуваасан байдаг.
 15. 15. WRC-15 үр дүн зарим зурвасуудад IMT-д ашиглах зурвасыг батлах хэлэлцэх асуудал 1.1 ба 1.2 470 - 698 МГц Бүс 2, 3: IMT-д ашиглана, Бүс 1: WRC23-р хэлэлцэнэ. 1 427 - 1 518 МГц Бүс 1, 2, 3 нь IMT-д ашиглана. 3 300 - 3 400 МГц IMT-д 33 орон Бүс 1, 6 орон Бүс 2, 6 орон Бүс 3 ашиглана. 3 600 – 3 700 МГц Хөдөлгөөнт үйлчилгээнд Бүс 1, Бүс 2, 11 орон Бүс 3 4 800 – 4 990 МГц Бүс 1, 2, 3 нь IMT –д ашиглана. 694 – 790 МГц Бүс 1 нь 2015.11.28-наас эхлэн IMT-д ашиглана.
 16. 16. ДҮХХС-ийг нэвтрүүлэх РД-ийн хуваарилалт 16 Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 68 тоот тогтоолын хавсралт № Дугаар Хэрэглэгч-бааз станц (МГц) Бааз станц-хэрэглэгч (МГц) Хослол (duplex) 1 31 452.5-457.5 462.5-467.5 FDD 2 28 703-748 758-803 FDD 3 20 847-862 806-821 FDD 4 8 890 - 915 935 - 960 FDD 5 3 1710-1785 1 805-1880 FDD 6 1 1920-1980 2110-2170 FDD 7 7 2 500-2 570 2 620-2 690 FDD 8 40 2 300 - 2 400 TDD 9 38 2 570 - 2 620 TDD 10 43 3400 - 3 600 TDD
 17. 17. Тоон радио/Хөд-т ТВ Тоон телевиз Олон сувгийн телевиз Хөдөлгөөнт холбоо Цараа I Цараа IV Цараа V 1 48.5-56.5 МГц 21 470-478 МГц 35 582-590 МГц 48 686-694 МГц 2 58-66 МГц 22 478-486 МГц 36 590-598 МГц 49 694-702 МГц Цараа II 23 486-494 МГц 37 598-606 МГц 50 702-710 МГц 3 76-84 МГц 24 498-502 МГц 38 606-614 МГц 51 710-718 МГц 4 84-92 МГц 25 502-510 МГц 39 614-622 МГц 52 718-726 МГц 5 92-100 МГц 26 510-518 МГц 40 622-630 МГц 53 726-734 МГц Цараа III 27 518-526 МГц 41 630-638 МГц 54 734-742 МГц 6 174-182 МГц 28 526-534 МГц 42 638-646 МГц 55 742-750 МГц 7 182-190 МГц 29 534-542 МГц 43 646-654 МГц 56 750-758 МГц 8 190-198 МГц 30 542-550 МГц 44 654-662 МГц 57 758-766 МГц 9 198-206 МГц 31 550-558 МГц 45 662-670 МГц 58 766-774 МГц 10 206-214 МГц 32 558-566 МГц 46 670-678 МГц 59 774-782 МГц 11 214-222 МГц 33 566-574 МГц 47 678-686 МГц 60 782-790 МГц 12 222-230 МГц 34 574-582 МГц (MNS 4910/2000) (ХХЗХ-ны 2013 оны 12-р тогтоол) ТӨН-ийн радио давтамжийн төлөвлөлт
 18. 18. Дараа үеийн технологийн чиг хандлага • Танилцуулга • Хөгжлийн төлөв • Танилцуулга • Хөгжлийн төлөв • Авто машинаас бүх зүйлрүү
 19. 19. Технологийн чиг хандлага Яагаад 5G?
 20. 20. Технологийн чиг хандлага 120 минутын кино татах хугацаа ?
 21. 21. 5G гэж юу вэ? Технологийн чиг хандлага
 22. 22. 5G Стандартууд ? Бүсийн/ Үндэсний стандартын байгууллагуудОлон улсын стандартын байгууллагууд Технологийн чиг хандлага
 23. 23. 5G-д ашиглах радио давтамж ? Технологийн чиг хандлага
 24. 24. 5G хөгжлийн байдал ? Технологийн чиг хандлага
 25. 25. 5G хөгжлийн байдал ? Технологийн чиг хандлага
 26. 26. Яагаад Зүйлсийн интернет / IoT ? Харилцаа холбоо шаардлагатай: Ямар ч Цагт, Ямар ч Газар Ямарч төхөөрөмжтэй Ямар ч ЗҮЙЛС мэдээлэл харилцаа холбооны технологируу холбогдоно ! Зүйлсийн интернетийн (IoT) тодорхойлолт ITU-T Y.2060 (06/2016) Дэлхийн мэдээллийн нийгэмийн дэд бүтэц нь одоогийн болон эрчимтэй хөгжиж буй мэдээлэл ба харилцаа холбооны технологид суурилсан зүйлсийн (физик ба виртуал) харилцан холболтоор олон төрлийн дэвшилтэт үйлчилгээг олгох боломжтой болж байна. Технологийн чиг хандлага
 27. 27. Технологи NB-IoT ? Технологийн чиг хандлага
 28. 28. Ашиглалтын шаардлагууд ? Технологийн чиг хандлага
 29. 29. Технологиуд ? Технологийн чиг хандлага
 30. 30. Хэрэгжүүлэлтийн байдал ? Технологийн чиг хандлага
 31. 31. Хэрэгжүүлэлтийн байдал ? Технологийн чиг хандлага
 32. 32. Ашиглах радио давтамжийн зурвас ? Технологийн чиг хандлага
 33. 33. V2x: V2V+V2I Машинаас ? Технологийн чиг хандлага
 34. 34. Машинаас ? Технологийн чиг хандлагаV2x: V2V+V2I
 35. 35. Ашиглах радио давтамжийн зурвас ? Технологийн чиг хандлагаV2x: V2V+V2I
 36. 36. Технологийн чиг хандлага
 37. 37. Source: http://worlddab.org 2016 оны 12 сар Технологийн чиг хандлага
 38. 38. Радио долгионы чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажил ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО 4G/5G IoT, V2X ... DAB+, DRM+ Радио долгионы дахин төлөвлөлт Үндэсний долгион хяналтын систем Хяналтын төв- 1 Бүсийн хяналт- 5 Явуулын хяналт- 3 Баталгаажуулалтын Лабратори Цахилгаан соронзон зохицоо (EMC) Радио долгионы (RF) Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа (Safety) Радио долгионы Хуулийн шинэчлэл Дахин төлөвлөлт, хуваарилалт Эдийн засгийн үр өгөөж нэмэх Эрүүл мэнд, байгаль орчинг хамгаалах
 39. 39. Үндэсний радио долгионы хяналт, баталгаажуулалтын төслийн загвар
 40. 40. Анхаарал тавьсанд баярлалаа ! 40

×