Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Crc introduction

122 views

Published on

shuudan

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Crc introduction

 1. 1. ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТАНИЛЦУУЛГА
 2. 2. АГУУЛГА 1 ХХЗХ-ны тухай 2 3 4 5 Монгол улсын ХХМТ-ийн салбарын тухай ХХЗХ-ны б рэн эрхү Харилцаа холбооны салбарын б тэцү Харилцаа холбооны салбарын ОУ-ын т вшинү 6 Зохицуулах байгууллагын чиг хандлага 7 8 ХХЗХ-ны б тэцү 9 Олон улсын хамтын ажиллагаа йл ажиллагааг сайжруулахҮ
 3. 3. МОНГОЛ УЛСЫН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО ДЭЛХИЙН БАЙГУУЛЛАГА МОНГОЛ УЛС ГИШVVН МОНГОЛ УЛСЫН VVРЭГ ОЛОН УЛСЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБООНЫ БАЙГУУ ЛЛАГА Бие даасан, хараат бус зохицуулах байгууллага байгуулах Харилцаа ХолбооныЗохицуулах байгууллага байгуулах Зохицуулах байгууллагатай 180+ ДЭЛХИЙН “Харилцаа холбооны тухай” хууль /2001 он/ “Радио долгионы тухай” хууль /1999 он/ “Шуудангийн тухай” хууль /2003 он/ хууль /2011 он/ Цахим гарын vсгийн тухай ОРОН ХУДАЛДААНЫ "Аж ахуйн vйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай" хууль /2001 он/
 4. 4. МОНГОЛ УЛСЫН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО Эрхэм зорилг о Х А Р И Л Ц А А Х О Л Б О О Н Ы З О Х И Ц У У Л А Х Х О Р О О ХАРИЛЦ АА ХОЛБОО НЫ З О Х И Ц У У Л А Х ХОРОО Чиг vvрэг Хуульд заасан Зарчим Нийгэм, эдийн засаг, хүний хөгжлийг дэмжсэн харилцаа холбооны салбарын зохицуулалтын таатай орчин бүрдүүлэх Шударга ёсыг эрхэмлэх Ил тод, нээлттэй байх Хариуцлагатай, чадварлаг, шуурхай
 5. 5. ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО Т р с баримтлах бодлогын санал боловсруулахө өө Хязгаарлагдмал н цийг хуваарилах, хянах Эрхөө б хий байгууллагыг мэдээллээр хангахү Стандарт, н хц л шаардлага, баталгаажуулалтө ө Шударга рс лд х н хцлийг б рд лэхө ө ө ө ү үүХарилцан холболт йлчилгээний тариф тогтоох аргачлалҮ Тусгай з вш рлийн йлчилгээө өө ү Зохицуулалтын йлчилгээний х лсний хувьү ө хэмжээг тогтоох ссэн маргааныг эрх хэмжээний х рээнд шийдвэрлэхҮү ү МОНГОЛ УЛСЫН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ Б РЭН ЭРХҮ ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ХУУЛЬ
 6. 6. ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО Шуудангийн йлчилгээний давуу эрхийн б с, б хү ү ү нийтийн йлчилгээний т рлийг тогтоох саналү ө боловсруулах Шуудангийн б х нийтийн йлчилгээнийү ү ргийн санд т вл р лэх х р нгийн хэмжээгүү ө ө үү ө ө тогтоож, м рд лэхө үү Шуудангийн нэгдсэн кодыг боловсруулах Нийтлэг д рэм, журам, заавар боловсруулж батлах,ү хэрэгжилтэд нь хяналт тавих Стандартыг боловсруулах Гэрчилгээ олгох йлчилгээний тариф тогтоохү аргачлалыг батлах Нийтлэг журмыг боловсруулж батлах, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих МОНГОЛ УЛСЫН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ Б РЭН ЭРХҮ ШУУДАНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ЦАХИМ ГАРЫН СГИЙНҮ ТУХАЙ ХУУЛЬ
 7. 7. Холбооны яам Зам, тээвэр холбооны яам Холбооны ерөнхий газар Дэд бүтцийн яам Харилцаа холбооны зохицуулах зөвлөл Үйлчилгээ эрхлэгчид Дэд бүтцийн хөгжлийн яам Харилцаа холбооны зохицуулах хороо 1995 2002 Харилцаа холбооны тухай хууль (2001 оны 10-р сар) 2004 2008 Радио Телевизийн Хэрэг Эрхлэх Газар Радио Телевизийн Хэрэг Эрхлэх Газар Радио Телевизийн Хэрэг Эрхлэх Газар Үйлчилгээ эрхлэгчид МХХТГ Мэдээлэл , харилцаа холбоо, технологийн газар Харилцаа холбооны зохицуулах хороо (РДХС) ЗТАЖЯ (шуудан) Үйлчилгээ эрхлэгчид МШХХТГ (2008-2012 он) МТШХХГ (2012-2016 он) ХХМТГ (2016 он +) Харилцаа холбооны зохицуулах хороо Үйлчилгээ эрхлэгчид 2008-2017 Харилцаа холбооны тухай хууль (1995 оны 12-р сар) МОНГОЛ УЛСЫН ХХМТ-ИЙН САЛБАРЫН ЗОХИЦУУЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ
 8. 8. Ерөнхийлөгч УИХ Ерөнхий сайд ХХМТГ Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар ХХЗХ Харилцаа холбооны зохицуулах хороо ЗГХЭГ ИРГЭН, ХУВИЙН ХЭВШИЛ, БУСАД БАЙГУУЛЛАГА 14 ЯамМТ ПҮ 29 Агентлагндэсний дата т вҮ ө ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН Б ТЭЦҮ
 9. 9. ICT Development Index /IDI/ 2016 IDI – Asia and the Pacific 2013 Source : ITU 2016 ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН ОУ-ЫН Т ВШИНҮ
 10. 10. Бие даасан шинж чанар: • Ил тод, нээлттэй үйл ажиллагаа • Үл ялгаварлах • Санхүүгийн хараат бус байдал ХЭРЭГЛЭГЧ • Шударга, үр ашигтай өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх • Ашиг сонирхлыг хамгаалах • Сүлжээ хоорондын зохицон нийцэх чадварыг хангах • Технологийн шинэчлэлийг дэмжих • Хөгжлийн стратеги, бодлогын чиглэл • Төрийн өмчийн удирдлага • Төрийн орлогыг нэмэгдүүлэх • Нөөцийг үр ашигтай төлөвлөх ТӨР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧ • Шинэ үйлчилгээ, хэрэглээ • Олон талт, чанартай • Эрэлт, худалдан авах чадварт нийцсэн ЗОХИЦУУЛАГЧ Зохицуулах байгууллага, олон улсын туршлага ба чиг хандлагуудЗОХИЦУУЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ЧИГ ХАНДЛАГА
 11. 11. ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫГ САЙЖРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР2ХХЗХ-НЫ Б ТЭЦҮ
 12. 12. ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА THAILAND NATIONAL BROADCASTING AND TELECOMMUNICATIONS COMMISSION Border Radio Frequency Coordination meeting with Russian Federation & China
 13. 13. ЙЛ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХҮ Байгууллагын б тэц, зохион байгуулалтын рчл лтү өө ө Алба 1 Захиргаа Алба 2 Алба 3 Алба 4 Иргэд, байгууллага Гадаадын байгууллага Хорооны дарга мн ньӨ ө Одоо Газар 1 Газар 2 Газар 3 Газар 4 Ажил, йлчилгэү э иргэд байгууллага руу хандсан йҮ л ажиллагаа нээлттэй шуурхай болох н хцө өл б рдсэү н Дотоод йү л ажиллагаанд тавих хяналт сайжирсан Хорооны дарга Гадаад нэг цонх Дотоод нэг цонх Захиргааны удирдлага, хамтын ажиллагааны газар Гадаадын, дотоодын иргэд, байгууллага
 14. 14. ЙЛ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХҮ Зохицуулалтын орчинг боловсронгуй болгох чиглэлээр төлөвлөлт Өрг длийө н ОНЛАЙН маяг т Хэрэглэг ч Харилцаа холбооны зохицуула х хороо Өрг длийө н ОНЛАЙН 38 маягтыг боловсруулсан
 15. 15. Баярлалаа

×