Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Crc crc introduction

161 views

Published on

“Харилцаа холбооны хөгжил-2017” Бүсийн зөвлөгөөн амжилттай зохион байгуулагдав

Published in: News & Politics
 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ www.WritePaper.info ⇐ So make sure to check it out!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Crc crc introduction

 1. 1. ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТАНИЛЦУУЛГА 2017.10.04 Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар хот
 2. 2. АГУУЛГА 1 ХХЗХ-ны тухай 2 3 4 5 Монгол улсын ХХМТ-ийн салбарын тухай ХХЗХ-ны бүрэн эрх Харилцаа холбооны салбарын бүтэц Харилцаа холбооны салбарын ОУ-ын түвшин 6 Зохицуулах байгууллагын чиг хандлага 7 8 ХХЗХ-ны бүтэц 9 Олон улсын хамтын ажиллагаа Үйл ажиллагааг сайжруулах
 3. 3. МОНГОЛ УЛСЫН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО ДЭЛХИЙН БАЙГУУЛЛАГА МОНГОЛ УЛС ГИШVVН МОНГОЛ УЛСЫН VVРЭГ ОЛОН УЛСЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБООНЫ БАЙГУУЛЛАГА Бие даасан, хараат бус зохицуулах байгууллага байгуулах Харилцаа Холбооны Зохицуулах байгууллага байгуулах Зохицуулах байгууллагатай180+ ДЭЛХИЙН “Харилцаа холбооны тухай” хууль /2001 он/ “Радио долгионы тухай” хууль /1999 он/ “Шуудангийн тухай” хууль /2003 он/ хууль /2011 он/ Цахим гарын vсгийн тухай ОРОН ХУДАЛДААНЫ "Аж ахуйн vйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай" хууль /2001 он/
 4. 4. МОНГОЛ УЛСЫН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО Эрхэм зорилго Х А Р И Л Ц А А Х О Л Б О О Н Ы З О Х И Ц У У Л А Х Х О Р О О ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО Чиг vvрэг Хуульд заасан Зарчим Нийгэм, эдийн засаг, хүний хөгжлийг дэмжсэн харилцаа холбооны салбарын зохицуулалтын таатай орчин бүрдүүлэх Шударга ёсыг эрхэмлэх Ил тод, нээлттэй байх Хариуцлагатай, чадварлаг, шуурхай
 5. 5. ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО Төрөөс баримтлах бодлогын санал боловсруулах Хязгаарлагдмал нөөцийг хуваарилах, хянах Эрх бүхий байгууллагыг мэдээллээр хангах Стандарт, нөхцөл шаардлага, баталгаажуулалт Шударга өрсөлдөх нөхцлийг бүрдүүлэх Харилцан холболт Үйлчилгээний тариф тогтоох аргачлал Тусгай зөвшөөрлийн үйлчилгээ Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хувь хэмжээг тогтоох Үүссэн маргааныг эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэх МОНГОЛ УЛСЫН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ БҮРЭН ЭРХ ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ХУУЛЬ
 6. 6. ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО Шуудангийн үйлчилгээний давуу эрхийн бүс, бүх нийтийн үйлчилгээний төрлийг тогтоох санал боловсруулах Шуудангийн бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн санд төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээг тогтоож, мөрдүүлэх Шуудангийн нэгдсэн кодыг боловсруулах Нийтлэг дүрэм, журам, заавар боловсруулж батлах, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих Стандартыг боловсруулах Гэрчилгээ олгох үйлчилгээний тариф тогтоох аргачлалыг батлах Нийтлэг журмыг боловсруулж батлах, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих МОНГОЛ УЛСЫН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ БҮРЭН ЭРХ ШУУДАНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
 7. 7. Холбооны яам Зам, тээвэр холбооны яам Холбооны ерөнхий газар Дэд бүтцийн яам Харилцаа холбооны зохицуулах зөвлөл Үйлчилгээ эрхлэгчид Дэд бүтцийн хөгжлийн яам Харилцаа холбооны зохицуулах хороо 1995 2002 Харилцаа холбооны тухай хууль (2001 оны 10-р сар) 2004 2008 Радио Телевизийн Хэрэг Эрхлэх Газар Радио Телевизийн Хэрэг Эрхлэх Газар Радио Телевизийн Хэрэг Эрхлэх Газар Үйлчилгээ эрхлэгчид МХХТГ Мэдээлэл , харилцаа холбоо, технологийн газар Харилцаа холбооны зохицуулах хороо (РДХС) ЗТАЖЯ (шуудан) Үйлчилгээ эрхлэгчид МШХХТГ (2008-2012 он) МТШХХГ (2012-2016 он) ХХМТГ (2016 он +) Харилцаа холбооны зохицуулах хороо Үйлчилгээ эрхлэгчид 2008-2017 Харилцаа холбооны тухай хууль (1995 оны 12-р сар) МОНГОЛ УЛСЫН ХХМТ-ИЙН САЛБАРЫН ЗОХИЦУУЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ
 8. 8. Ерөнхийлөгч УИХ Ерөнхий сайд ХХМТГ Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар ХХЗХ Харилцаа холбооны зохицуулах хороо ЗГХЭГ ИРГЭН, ХУВИЙН ХЭВШИЛ, БУСАД БАЙГУУЛЛАГА 14 ЯамМТҮП 29 АгентлагҮндэсний дата төв ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН БҮТЭЦ
 9. 9. ICT Development Index /IDI/ 2016 IDI – Asia and the Pacific 2013 Source : ITU 2016 ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН ОУ-ЫН ТҮВШИН
 10. 10. Бие даасан шинж чанар: •Ил тод, нээлттэй үйл ажиллагаа •Үл ялгаварлах •Санхүүгийн хараат бус байдал ХЭРЭГЛЭГЧ • Шударга, үр ашигтай өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх • Ашиг сонирхлыг хамгаалах • Сүлжээ хоорондын зохицон нийцэх чадварыг хангах • Технологийн шинэчлэлийг дэмжих • Хөгжлийн стратеги, бодлогын чиглэл • Төрийн өмчийн удирдлага • Төрийн орлогыг нэмэгдүүлэх • Нөөцийг үр ашигтай төлөвлөх ТӨР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧ • Шинэ үйлчилгээ, хэрэглээ • Олон талт, чанартай • Эрэлт, худалдан авах чадварт нийцсэн ЗОХИЦУУЛАГЧ Зохицуулах байгууллага, олон улсын туршлага ба чиг хандлагуудЗОХИЦУУЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ЧИГ ХАНДЛАГА
 11. 11. ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫГ САЙЖРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР2 ХХЗХ-НЫ БҮТЭЦ
 12. 12. ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА THAILAND NATIONAL BROADCASTING AND TELECOMMUNICATIONS COMMISSION BORDER RADIO FREQUENCY COORDINATION MEETING WITH RUSSIAN FEDERATION & CHINA
 13. 13. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт Алба 1 Захиргаа Алба 2 Алба 3 Алба 4 Иргэд, байгууллага Гадаадын байгууллага Хорооны дарга Өмнө нь Одоо Газар 1 Газар 2 Газар 3 Газар 4 Ажил, үйлчилгээ иргэд байгууллага руу хандсан Үйл ажиллагаа нээлттэй шуурхай болох нөхцөл бүрдсэн Дотоод үйл ажиллагаанд тавих хяналт сайжирсан Хорооны дарга Захиргааны удирдлага, хамтын ажиллагааны газар Гадаадын, дотоодын иргэд, байгууллага
 14. 14. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ Зохицуулалтын орчинг боловсронгуй болгох чиглэлээр төлөвлөлт Өргөдлийн ОНЛАЙН маягт Хэрэглэгч Харилцаа холбооны зохицуулах хороо Өргөдлийн ОНЛАЙН 38 маягтыг боловсруулсан
 15. 15. Баярлалаа

×