Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 1. 5.2.oron suuts.tuluv.stan.present.16.03.17.

72 views

Published on

1

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1 1. 5.2.oron suuts.tuluv.stan.present.16.03.17.

 1. 1. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга.
 2. 2. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга. Стандартын төсөл боловсруулах болсон шаардлага,ач холбогдол. 1. Орон сууцны МХСС-ний төлөвлөлтийн тодорхой стандарт байхгүй төлөвлөлтөнд “Барилгын дотор холбоо,дохиоллын сувагчлал ба кабелийн угсралт” MNS 5471:2005 стандартыг ашиглаж байсан нь өнөөгийн нөхцөл шаардлагыг хангахгүй болсон.
 3. 3. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга. 2.Орон сууцны барилгад мэдээлэл холбооны технологийн техникийн дэвшил болсон шилэн кабель, интернэт , кабелийн телевиз болон МХТ-ийн гурвалсан үйлчилгээний сүлжээний төлөвлөлтийн албан ёсны стандарт байхгүйгээс холбооны зураг төсөл боловсруулах , магадлалын дүгнэлт хийхэд бэрхшээл гардаг.
 4. 4. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга. 3. Бодит байдал дээр орон сууцны барилгын мэдээлэл холбооны сүлжээний зураг төслийг уламжлалт хуучин технологи, стандартын дагуу хийж суурилуулалтыг шинэлэг технологиор гүйцэтгэж байгаагаас зураг төсөл, угсралтын ажлын уялдаа холбоо алддагдаж барилга объект хүлээн авахад бэрхшээл учирч байгаа,
 5. 5. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга. 4. Орон сууцны барилгад техникийн өрөөг төлөвлөхгүй байгаа нь мэдээлэл холбоо, гал ба хамгаа- лалтын дохиоллын системийн техник хэрэгсэлийг технологийн шаардлага хангасан орчин нөхцөлд байрлуулан ашиглалт үйлчилгээний тогтвортой ажиллагааг хангах боломж хэрэгждэггүй,
 6. 6. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга.. дээр заагдсан бодит шалтгааны улмаас орон сууцны барилгын мэдээлэл холбооны суурин сүлжээний зураг төсөл боловсруулах стандарт гаргаж мөрдөх зайлшгүй шаардлага гарч байгаа болно.
 7. 7. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын төсөл боловсруулсан тухай танилцуулга.. Мөн орон сууцны барилгад МХСС-нээс гадна гал аюулын ба хамгаалалтын дохиолол, дүрс бичлэгийн хяналт зэрэг сул гүйдлийн сүлжээ байгуулагдаж байгаа тул тэдгээрийн хамгаалалтын хоолойн төлөвлөлт суурилуулалтын ажлыг нэгтгэн хийх боломжийг хангах нөхцөлийг шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна.
 8. 8. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга Стандартыг батлан мөрдлөгө болгосноор орон сууцны барилгуудад мэдээлэл холбооны суурин сүлжээний зураг төслийг боловсруулах ажилд чухал үр нөлөөтэй арга хэмжээ болно гэж үзэж байна.
 9. 9. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга 3. МХСС-ний төлөвлөлтийн стандартын бүтэц 3.1.Орон сууцны барилгын хийц бүтээц, архитектур төлөвлөлтийн зураг төсөлд МХСС- ний тоног төхөөрөмж суурилуулах техникийн өрөө, кабель шугамын байгууламж суурилуулах орон зайг төлөвлөх,
 10. 10. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга 3.2.Барилгын хийц бүтээцийн зураг төсөлд тусгагдсан техникийн өрөө , кабель шугамын байгууламж суурилуулах орон зайн төлөвлөлтийг үндэслэн МХСС-г байгуулах төлөвлөлтийг боловсруулах, гэсэн үндсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ.
 11. 11. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга 6. Орон сууцны барилгын хийц бүтээц,архитектур төлөвлөлтийн зураг төслөөр хийх ажил. - Орон сууцны барилгын дотор ашиглах МХСС-ний техник, хэрэгсэл байрлуулах техникийн өрөө, - МХСС-ний гадна сүлжээний кабель шугамын оролт,
 12. 12. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга - Барилгын доторх кабелийн сүлжээний босоо чиглэлийн сувагчлалын орон зай, - МХСС-ний давхрын хуваарилах хайрцаг суурилуулах орон зай , - Айлын орон сууцны МХСС-ний хуваарилах хайрцаг байрлуулах орон зай ,
 13. 13. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга Техникийн өрөө. • Техникийн өрөө нь гадна сүлжээний кабель шугамын сүлжээтэй холбоход ойр, үер усны гамшигт автагдахгүй байх зорилгоор барилгын 1-р давхарт байрлах, Тайлбар: Барилгын зоорийн давхарт үерийн ус орох боломжгүй нөхцөлд зоорийн давхарт техникийн өрөөг байрлуулж болно. •Техникийн өрөөний талбайн хэмжээ 9 м2- аас багагүй байх,
 14. 14. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга Гадна сүлжээний кабелийн сувагчлалын оролт. 1.Барилгажсан хороололд орон сууцны барилгад МХСС-ний гадна сүлжээний кабелийн сувагчлалыг барилгын сууриар оруулахаар төлөвлөнө. 2. Нийтийн үйлчилгээний суурин холбооны сүлжээний ашиглалт хариуцдаг эрх бүхий байгууллагаас олгосон Техникийн нөхцлийг үндэслэн холбооны кабелийн сүлжээний төгсгөлийн худгийн байршлаас хамааруулан барилгад оруулах сувагчлалын оролтын байршлийг сонгоно
 15. 15. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга 3. Кабелийн сувагчлалд 110 мм-ийн гадна диаметртэй хуванцар хоолой ашиглахаар төлөвлөнө. а) 2 хоолойтой сувагчлал оруулах оролтын хэмжээ 300мм х150 мм-ээс багагүй б) 4 хоолойтой сувагчлалд 300мм х 300 мм-ээс багагүй в) 6 хоолойтой сувагчлалд 500мм х 300 мм-ээс багагүй байна.
 16. 16. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга
 17. 17. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга Барилгын давхрын ба айлын сууцны хуваарилах хайрцаг, давхар хоорондын сувагчлал суурилуулах ховил-орон зайг төлөвлөх. • Барилгын давхар бүрийн нийтийн эзэмшлийн талбайд - Мэдээлэл, холбоо болон дохиоллын сүлжээний кабель шугамын босоо сувагчлалын хоолой, - давхрын хуваарилах хайрцаг,
 18. 18. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга • Айлын орон сууцанд хуваарилах хайрцаг суурилуулах орон зайг 2-р хүснэгтэнд заагдсан хэмжээгээр төлөвлөнө
 19. 19. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга № Хайрцагны төрөл Хэмжээ мм-ээр өргөн өндөр гүн 1 Давхарын хуваарилах хайрцаг ≤700 ≤800 ≤160 2 Айлын сууцны хуваарилах хайрцаг 400 500 ≤110
 20. 20. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга
 21. 21. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга. Орон сууцны барилгын МХСС байгуулах ерөнхий шаардлага: 1. Төлөвлөлт хийгдэж буй орон нутагт мэдээлэл холбооны суурин үйлчилгээний технологийн ямар дэвшил ашиглагдаж байгаатай уялдуулан үйлчилгээний технологийг сонгон төлөвлөлтийг боловсруулах ,
 22. 22. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга. 2. Суурин телефон холбоо,интернэт, кабелийн телевиз (KTВ)-ийн үйлчилгээг технологийн дэвшлийн төрлөөс үл хамааран хэрэглэгчдэд үйлчилгээ авах сонголт үзүүлэх боломжийг хангах,
 23. 23. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга 3. Суурин сүлжээний кабель шугам,тоног төхөөрөмжийг механик гэмтэлд өртөх , ус, чийг, уур болон химийн бодист нэрвэгдэх боломжийг бүрэн хаасан, цахилгаан соронзон орны нөлөөлөлд автахааргүй орчинд суурилуулахаар төлөвлөх .
 24. 24. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга. 8. Орон сууцны барилгад МХСС байгуулах зураг төсөл төлөвлөх зарчим. МХСС байгуулах хувилбарууд Хувил- барууд МХСС-ний төрөл суурин телефо н Суурин телефон + интернэт интернэт кабелийн телевиз Кабелийн телевиз + интернэт МХТ-ийн гурвалсан үйлчилгээ 1 O O O O O 3 O O 4 O 5 O* O 6 O* O 7 O* O* O
 25. 25. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын төсөл боловсруулсан тухай танилцуулга. 9. Орон сууцны барилгад суурилуулах МХСС-ний кабель шугамын сүлжээний төлөвлөлт 9.1. Сувагчлалын төлөвлөлт Орон сууцны давхар Давхар хооронд суурилуулах сувагчлалын хоолойн тоо 1-5 давхарт 5-7 давхарт 7-9 давхарт 9-12 давхарт 12-14 давхарт 14-16 давхарт 5 хүртэл 6 - - - - - 9 хүртэл давхар 8 8 6 - - - 12 давхар хүртэл 10 10 8 6 - - 16 хүртэл давхар 12 12 12 10 8 6
 26. 26. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын төсөл боловсруулсан тухай танилцуулга. Сувагчлалын тоо, ангилал, суурилуулах чиглэлээр № Сувагчлал суурилуулах чиглэлийн Кабелийн тэнхлэги йн ангилал Хамгаалалтын сувагчлалын эхлэх цэг хүргэх цэг ангилал хэмжээ тоо 1 1-р давхар техникийн өрөө давхруудын хуваарилах самбар (барилгын дээвэр дээр ) Босоо Хуванца р хоолой гадна диаметр нь 50мм-ээс 70 мм-ийн хүртэл барилгын давхарын тооноос хамааран 6- 12 шир. байна (1-р хүснэгтээс харах ) 2 Давхруудын хуваарилах самбар айлын хуваарилах хайрцаг Хөндлөн Хуванца р хоолой гадна диаметр нь 20 мм-ээс 32 мм хүртэл айл бүрт 2 шир-эээс - 3 шир хүртэл
 27. 27. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын төсөл боловсруулсан тухай танилцуулга. 9.2. Давхрын ба айлын орон сууцны хуваарилах хайрцагны төлөвлөлт № Самбар, хайрцагны төрөл Хэмжээ ( мм-ээр ) Гэрийн материалы н зузаан мм-ээр Хийцийн материалөргөн өндөр гүн 1 Давхарын хуваарлах самбар 500 - 700 600-800 ≤160 1,5 Төмөр 2 Айлын хуваарлах хайрцаг 400 500 ≤110 1,0 Төмөр , хуванцар
 28. 28. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга. 9.3 Кабель шугамын сүлжээний төлөвлөлт 9.3.1 Суурин телефон холбоо № Тэгш хэмт кабель суурилуулах чиглэл Кабелийн Зайн хэмжээ м-ээр Тайлбарэхлэх цэг хүргэх цэг тэнх- лэгийн ангилал ангилал 1 Техникийн өрөө, дотор кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж давхаруудын хуваарилах самбар. теле- фоны хуваа- рилах хайрцаг Босоо 3-аас багагүй ангиллын тэгш хэмт олон хосын кабель 90 м хүртэл 2 Давхаруудын хуваарилах самбар. хуваарлах хайрцаг айлын хуваари- лах хайрцаг. телефон шуга- мын салаалагч Хөндлөн 2-р ангиллын тэгш хэмт 1 хосын кабель 40 м хүртэл Телефон холбоо- гоор интернэтийн үйлчилгээ авахгүй тохиолдолд 3-аасбагагүй ангил- лын тэгш хэмт 2 хосын UTP 2x2 кабель 90 м хүртэл
 29. 29. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга.
 30. 30. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга 9.3.2. Интернэтийн сүлжээ № Тэгш хэмт кабель суурилуулах чиглэл Кабелийн тэнх-лэгийн ангилал Кабелийн ангилал Зайн хэмжээ м-ээр эхлэх цэг хүргэх цэг 1 Техникийн өрөө. Ерөнхий хуваарлах төхөөрөмж давхаруудын хуваарилах самбар. хуваарлах төхөөрмж Босоо 6-аас доошгүй ангиллын тэгш хэмт кабель 90 м хүртэл 2 Давхаруудын хуваарилах самбар. сэлгэгч төхөөрмж айлын хуваарилах хайрцаг, сэлгэгч төхөөрөмж Хөндлөн 5Е-ээс доошгүй ангиллын тэгш хэмт кабель 90 м хүртэл
 31. 31. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга
 32. 32. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга. 9.3.3 Кабелийн телевизийн сүлжээний төлөвлөлт № Коаксиал кабель суурилуулах чиглэл Кабелий н тэнхлэги йн ангилал Оролтын эсэргүүц эл Ом-оор Шөрмөсний диаметр мм-ээр эхлэх цэг хүргэх цэг 1 Техникийн өрөө, ерөнхий хуваарилах төхөөрөмж давхаруудын хуваарилах самбар, хуваарилах төхөөрмж Босоо 75 0,7 – 0,9 2 Давхаруудын хуваарилах самбар ,хуваарлах төхөөрмж айлын хуваарилах хайрцаг,хуваарилах төхөөрөмж Хөндлөн 75 0,5 – 0,7
 33. 33. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга.
 34. 34. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга.
 35. 35. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга 9.3.4 Мэдээлэл холбооны технологийн гурвалсан үйлчилгээний (Triple-Play) сүлжээ МХТ-ийн гурвалсан үйлчилгээний барилгын доторх сүлжээг айл өрхийн тоо , хэрэгцээний шаардлагыг үндэслэн - Тэгш хэмт кабель ( UTP 4x2 ) - Шилэн кабелиар гэсэн хоёр ангилалын аль нэгийг ашиглахаар төлөвлөнө.
 36. 36. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга Тэгш хэмт UTP кабель ашиглан сүлжээг байгуулах бол дараах байдлаар төлөвлөнө. № Кабель суурилуулах чиглэл Кабелийн ангилал Зайн хэмжээ м-ээр эхлэх цэг хүргэх цэг 1 Техникийн өрөөний шилэн кабелийн MDU төхөөрөмж айлын хуваарлах хайрцагт байгаа дохио хувиргах төхөөрмж 6-аас багагүй 90 м хүртэл 2 Айлын хуваарлах хайрцагт байгаа дохио хувиргах төхөөрөмж өрөөнүүдэд суурилуулсан МХСС-ний үүр 5Е-ээс багагүй 40 м хүртэл
 37. 37. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга орон сууцны барилгад МХТ-ийн гурвалсан үйлчилгээний сүлжээг тэгш хэмт UTP 4x2 кабель ашиглан төлөвлөх бүдүүвч
 38. 38. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга Орон сууцны барилгад МХТ-ий гурвалсан үйлчилгээний сүлжээг шилэн кабелиийн PON технологи ашиглахаар төлөвлөх.
 39. 39. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга Шилэн кабелийн ангилал,шөрмөсний тоо , чиглэлээр № Шилэн кабель суурилуулах байршил Тэнхлэги йн ангилал Төлөвлөх шилэн кабелийн эхлэх цэг хүргэх цэг ангилал Шөрмөсний тоо 1 Техникийн өрөөний шилэн кабелийн MDU төхөөрөмж давхрын хуваарилах хайрцаг, залгааны панель Босоо Шилэнкабель (Indoor cable ) давхар бүрт 8- 24 шөрмөстэй 2 Давхрын хуваарилах хайрцаг, залгааны панель Айлын сууцны хуваарилах хайрцаг. шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж (ONT) Хөндлөн Шилэн кабель (dropcable) айл бүрт 4 шөрмөстэй (2 шөрмөс цэнэглэгдэн, 2 нь нөөцөнд) 3 Айлын сууцны хуваарилах хайрцаг , шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрмж ( ONT ) Айлын сууцны өрөөнүүдэд суурилуулсан МХСС-ний үүр Хөндлөн 5Е ба түүнээс дээш ангиллын тэгш хэмт UTP 4x2 кабель үүр бүрт
 40. 40. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга. Стандартад тусгадсан гол онцлогууд. 1. МХСС-ний зураг төслийг захиалагчын саналыг үндэслэн олон хувилбараар хийх боломжийг олгосон. 2. Стандартад МХТ-ийн гурвалсан үйлчилгээний сүлжээг захиалагчын хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан UTP кабель , эсвэл шилэн кабелийн аль нэгээр хийх боломжийг олгож байгаа
 41. 41. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга. 3.Хэрэглэгчдэд МХ-ны суурин үйлчилгээг технологийн дэвшлээс үл хамааран сонгох, мөн МХТ-ийн гурвалсан үйлчилгээг нэг оператор дангаараа монополь байдлаар үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг хааж 2-оос багагүй оператор орж үйлчлэх боломжийг хангах ,
 42. 42. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга. 4. Орон сууцны МХСС-ний зураг төслийг олон улсын стандартын түвшинд нийцүүлэн айлын орон сууцанд хуваарилах хайрцаг тавьж өрөөнүүдийн холболтыг хийхээр төлөвлөсөн нь сүлжээний уян хатан чанарыг дээшлүүлсэн,
 43. 43. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга. 5. МХСС-ний гадна ба дотор сүлжээний заагийг техникийн өрөөгөөр тогтоож өгснөөр төлөвлөлт , суурилуулалтын ажлын заагийг баталгаажуулж өгсөн. Харин ашиглалтын явцад засвар үйлчилгээ , гэмтэл саатал арилгахад хүндрэл үүсч болзошгүйг зохицуулах шаардлагатай.
 44. 44. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга. • МХСС-ний кабель шугамыг зураг төсөлд заагдсны дагуу монгол улсад мөрдөгдөж байгаа суурилуулалтын стандарт технологийг үндэслэн зохих байгууллагын зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж , иргэд гүйцэтгэхээр стандартад тусгасан болно.
 45. 45. “Орон сууцны барилгын мэдээлэл , холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” стандартын танилцуулга. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛЛАА. 2016.09.30.

×