Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

عوامل قصد کارآفرینی

650 views

Published on

بررسی عوامل قصد کارآفرینی دانشجویان ایرانی مقیم مالزی

Published in: Business
 • I ordered in ⇒ HelpWriting.net ⇐ I know exactly that I can trust them.They can help you with any kind of assignment - from high school essay to PhD dissertation. On the left you can see a detailed list of our services. They can write from scratch according to your instructions.Edit and proofread your paper.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

عوامل قصد کارآفرینی

 1. 1. عوامل قصد کارآفرینی یک مدل تجربی و یک مورد دانشجویان ایرانی در مالزی عبدالمجید پاپزن و نشمیل افشارزاده و خدیجه مرادی
 2. 2. عوامل کارآفرینی دانشجویان ایرانی در مالزی • خلاصه و مقدمه مقاله : • این تحقیق در مورد قصد کارآفرینی دانشجویان ایرانی فارغ التحصیل مالزی می باشد. USM دانشگاه • در این تحقیق با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مدل تجربی عوامل مقصود کارآفرینی را بررس ی می نماید. • هدف این تحقیق پرکردن اختلاف با پرسشنامه ای است که قصد کارآفرینی را بررس ی نمودند. • در این پژوهش از روش سرشماری دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه مالزی استفده شده است. USM
 3. 3. عوامل کارافرینی دانشجویان ایرانی در مالزی • نویسندگان مقاله یک مدل تجربی پیشنهاد نمودند که با استفاده از این مدل معادله ساختاری قابل اطمینان و معتبری قابل سنجش شده است. آنالیز SPSS و 16 AMOS • اطلاعات این پژوهش با کمک نرم افزارهای 18 شده . بر TPB • در مورد منابع کمکی در کسب و کار برای کارآفرینان بعلاوه اجزای قصد کارآفرینی نیز اثرگذار بوده است.
 4. 4. عوامل کارافرینی دانشجویان ایرانی در مالزی • معرفی پروژه : • بحث بیکاری یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از کشورهای جهان حتی کشورهای پیشرفته می باشد از بیکاری بعنوان یک بیماری در اقتصاد یاد میکنند. • در کشورهای در حال توسعه مثل ایران ما با شرایط سختی مواجه هستیم هر سال حدود 800 هزار نفر نیروی کار جدید به بازار کسب و کار در کشورمون اضافه می شوند که بعنوان یک چالش بزرگ اقتصادی – اجتماعی است. • بر اساس همین هر ساله 270 هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاه وارد بازار کسب و کار می شوند اما بازار نیازهای کاری آنها رو برآورده نمی کند. • یکی از بهترین استراتژیهای خوب برای اینگونه نیروها مبحث کارآفرینی است. • کارآفرینی بعنوان یک عامل مهم در پویائی اقتصادهای مدرن محسوب می شود. • کارآفرینی امروزه در سطح جهان در بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی و خدماتی ارائه می شود. • کارآفرینی پروسه ای برای افراد تحصیل کرده است برای افزایش نوآوریها و فرصتهای برای ایجاد کسب و کارهای جدید تا بتوانند به استقلال مالی دستیابی پیدا کنند.
 5. 5. عوامل کارافرینی دانشجویان ایرانی در مالزی • بسیاری از دانشگاهها در جهان این روزها اقدام به سرمایه گذاری در زمینه طراحی و آموزش کسب و کار های جدید کارآفرینانه قابل دوام برای جوانان زده اند. • سیر تکاملی مسیر تکاملی کارآفرینی را می توان به یک مدل 3مرحله ای تقسیم بندی نمود : • مرحله اول : یک زیرمجموعه از آموزش مدیریت کلان • مرحله دوم : تغییر دیدگاه و نگرش از مدیریت ساختاری سازمانی کلان و جداسازی کارآفرینی • مرحله سوم : بحث ادغام مجدد اموزش مدیریت و آموزش کارآفرینی • در مجموع باید در این سه مرحله می توان ذکر کرد که ماهیت کارآفرینی بنوعی در عین حال که زیرمجموعه مباحث مدیریتی است اما یک هویت مستقل باید برایش بخشید.
 6. 6. عوامل کارافرینی دانشجویان ایرانی در مالزی • دانشجویانی که مدل ذهنی آماده برای مباحث کارآفرینی در طول تحصیل دارند معمولا بهتر به سمت و سوی ایجاد و توسعه مهارتهای کارآفرینانه می روند. • در این بحث رفتار کارآفرینانه در بحث تئوری رفتار برنامه ریزی شده است که زیرشاخه روانشانسی اجتماعی می باشد. • در بحث رفتار کارآفرینانه موارد زیر بسیار مهم هستند که شامل : • ویژگی های شخصیتی و عوامل دموگرافیک یا عوامل موقعیتی • عوامل سه گانه مقاصد کارآفرینی به شرح زیر می باشند: -1 گرایشهای فردی : یک بحث شخصیتی از انجام رفتار فرد هست • -2 نرمهای ذهنی : نرمهای اجتماعی درک شده توسط فرد از ارزشها و عقاید قابل • احترام جامعه -3 کنترل رفتار درک شده : نظر شخصی در مورد توانائی در اجرایی رفتار برنامه • ریزی شده و درک اینکه رفتار در کنترل فرد تصمیم گرفته می باشد.
 7. 7. عوامل کارافرینی دانشجویان ایرانی در مالزی • روش شناسی تحقیق • تعداد 51 نفر از دانشجویان مقطع فوق لیسانس و دکتری ایرانی فارغ التحصیل دانشگاه مالزی در سال 2011 در این تحقیق ما وجود داشتند. USM مهندسی • دیدگاه این تحقیق بعنوان متخصصین و تصمیم گیرندگان آینده در زمینه کارآفرینی به این افراد نگریسته و از آنجائیکه تعدا این افراد کم بود همه آنها از طریق تحقیق دقیقی بررسی شدند و پرشنامه های آنها بر اساس 3 پایه فوق الذکر که اشاره شد یعنی گرایشهای فردی و نرمهای ذهنی و کنترل رفتار درک شده بررسی شده است. • در این تحقیق به این قضیه اشاره می شود که اشخاص معمولا رفتارهای را برای اجرا انتخاب می کنند که فکر میکنند قادر به کنترل و اداره آن هستند.
 8. 8. عوامل کارافرینی دانشجویان ایرانی در مالزی • در ایران طبق این تحقیق ما 6 مدل موسسه متفاوت برای کارآفرینی وجود دارد: ها NGO -1 موسسات خصوصی و شرکتهای مشاور و • -2 شرکتهای با حمایتهای دولتی و عمومی • -3 آموزش برای کارآفرینان جوان • -4 وام برای اجرای طراحهای قابل اجرا • -5 کمکهای فنی برای تازه کاران • -6 مراکز استارت آپ برای کسب و کارهای جدید •
 9. 9. عوامل کارافرینی دانشجویان ایرانی در مالزی بررسی شده و بخوبی مناسب بودن AMOS • مدل تجربی با استفاده از نرم افزار 18 مدلها رو با آثار بدست آمده ارزیابی می نماید. • برای تعیین اثر متغییرهای مستقل در مقاصد کارآفرینی تکنیکهای آنالیز مسیر بکار رفته است. • تکنیکهای مسیر یک تکنیک چند متغییره است که برای توصیف اثرهای مستقیم و غیرمستقیم متغییرهای مستقل بر متغییرهای وابسته بکار میرود. • در نتیجه در این تحقیق نرمهای اجتماعی گرایش بسوی رفتار خودکارآمدی و قصدهای کارآفرینی بعنوان متغییرهای وابسته آنالیز شدند. • طبق بررسیهای انجام شده در این تحقیق نرمهای اجتماعهی را بعنوان مهمترین پارامتر قصد کارآفرینی بدست آوردند. • دومین عامل تعیین کننده دانش در مورد موسسه کسب و کار است. • خودکارآمدی گرایش بسوی رفتار عوامل بعدی هستند که متعاقبا بر دانشجویان ایرانی فازغ التحصیل اثر می گذارند.
 10. 10. عوامل کارافرینی دانشجویان ایرانی در مالزی • بر اساس تحقیق میانگین افراد تحقیق حدود 31 سال بوده که حدود 70 درصد آنها چدرانی با تحصیلات دانشگاهی داشتند و 22 درصد آنها پدرشان بیزنس شخصی داشتند و یا در استخدام بخش خصوصی بودند و حدود 47 درصد این افراد دارای کسب و کار شخصی یا شرکت کوچک بودند. • بحث و نتیجه گیری نهایی: • هدف از این تحقیق بررسی عوامل کار آفرینی در میان دانشجویان فارغ التحصیل مالزی بوده و نتایج قابل توجه این تحقیق به اهمیت اثر مستقیم نرمهای USM دانشگاه اجتماعی بر قصد کارآفرینی اشاره میکند. • در این تحقیق نشان داده می شود که بسیاری از خانواده های ایرانی ترجیح میدهند فرزندانشان در بخشهای دولتی کار کنند تا در بخش خصوصی یا برای خود کسب و کار مستقل راه اندازی نمایند.
 11. 11. عوامل کارافرینی دانشجویان ایرانی در مالزی • در این تحقیق به این نتیجه میرسیم که در کشورهای در حال توسعه مثل ایران بدلیل پس اندازهای کم شخصی و خانوادگی و فقدان نوآوری مالی که بشدت رشد و چشم انداز موفقیت را کاهش میدهد افراد را برای آغاز کسب و کار کارآفرینانه محدود میکند. • در این کشورها تعداد شرکتهای که بیش از 5سال کار کرده باشند کمتر از 50 درصد بوده و بنظر نمیرسد سرمایه گذاری برای یک کارآفرین منطقی باشد یا خیر؟ • کارآفرینهای موفق احتمالا از راههای دیگری برای دسترسی به منابع بزرگتر بجز پس انداز شخصی تکیه میکنند تا بتوانند کسب و کار خود را راه اندازی نمایند. • این مسئله نشان میدهد احتیاج و ضرورت برای کسب دانش در زمینه کسب و کار برای کارآفرینان در کشورهای در حال توسعه مثل ایران بسیار ضروری بنظر می رسد.
 12. 12. عوامل کارافرینی دانشجویان ایرانی در مالزی • نتیجه این تحقیق برای سیاستگذاران کارآفرینی در ایران مفاهیمی جالب دارد از جمله نیاز به داشتن دانش در موسسات ایجاد کار آفرینی در نتیجه توصیه به سازمانها حمایت کننده مثل بانکها و مراکز تجاری این است که باید خدماتشان را اعلام نمایند و دانشگاهها نیز با این مراکز مالی و تجاری روابط و تعامل بیشتری داشته باشند. • این کار به افزایش قصدکارآفرینی در میان کارآفرینان بالقوه برای ایجاد شرکتهای بر اساس دانش و علم کارآفرینی کمک نموده و چالشهای بیکاری خصوصا در بین دانشجویان و فارغ التحصیلان را کاهش میدهد. • بعلاوه دسترسی به اطلاعات در مورد موسسات کسب و کار به دانشجویان که خارج ازکشور از ایران تحصیل کرده اند این کمک را می نماید که به ایران بازگردند و مشکل فرار مغزها کاهش یابد.
 13. 13. عوامل کارافرینی دانشجویان ایرانی در مالزی • بر اساس این تحقیق مدلهای موجود کار آفرینی که برای آمریکا یا سایر کشورهای توسعه یافته پایه ریزی شده در مورد کشورهای در حال توسعه مثل ایران کارائی لازم را ندارد. • بدین ترتیب مدل قصد کارآفرینی باید مانند مدل تجربی پیشنهادی در این تحقیق بومی سازی گردد وبراساس آزمایش تجربی متغیرهای موقعیتی را بررسی نمود.

×