การสอนเด็กตาบอด2 pdf

5,422 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,422
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การสอนเด็กตาบอด2 pdf

 1. 1. 些亢 亀 了 亀 习 亂 书 乳 乶 五云乹 乽 仁 习 五亣乣 二 乶 书 云 亀 书亊 云 习 亂 二 些亢 乸Child with Visual Impairment
 2. 2. การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวม ยึดแนวหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเหมือนกันเพียงแตนําหลักสูตรมาปรับใหเหมาะสมเพิ่มเติมสิ่งที่ยังขาดเพื่อใหเด็กไดรับประโยชน เชน การดัดแปลงโปรแกรมการศึกษาจากการเห็นไปสูการไดยิน วิชาคัดลายมือและวาดเขียนจะใชวิชาการปนแทน
 3. 3. โวเลนเฟล ไดใหหลักสําคัญในการจัดการเรียนการสอนเด็กตาบอดไวดังนี้คํานึงถึงเอกัตบุคคลขนาดของชั้นเรียน ควรอยูระหวาง 6-9 คนสอนในเรื่องรูปธรรมนําประสบการณที่เคยเรียนรูดีแลวไปเชื่อมโยงกับประสบการณใหมเพิ่มสิ่งเราเพื่อขยายประสบการณใหเด็กไดพัฒนาความคิดและจินตนาการตางๆ
 4. 4. การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน เปนสิ่งสําคัญในการชวยสงเสริมการเรียนรูการจัดบรรยากาศมีทั้งดานกายภาพและทางดานจิตวิทยา ผูสอนควรจัดบรรยากาศทั้ง 2 ดาน
 5. 5. การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน- หองเรียนไมคับแคบจนเกินไป ทําใหนักเรียนเกิด- ความคลองตัวในการทํากิจกรรม- หองเรียนสะอาด จัดโตะเกาอี้ไวอยางเปนระเบียบ- มีแสงสวางที่เหมาะสม- การฝกใหมีมนุษยสมพันธที่ดีตอกัน ั
 6. 6. เทคนิควิธีการสอน= พยามชวยเด็กโดยที่เด็กไมตองการความชวยเหลือ= หากเด็กทั่วไปตองการจะชวยเหลือตองบอก วิธีชวยเหลือที่ถูกตอง= ครูควรบอกเด็กใหทราบเกียวกับหองเรียนวา ่ สิ่งใดอยูที่ไหนบาง= ครูออกจากหองตองบอกเด็กดวยทุกครั้ง= เด็กสายตาเลือนราง เอกสารการสอนพิมพใหเรียบรอย ตัวอักษรที่มีขนาดเล็กเกินไป= อธิบายดวยคําพูกที่ชัดเจน เขาใจงาย หากมีสื่อประกอบ ควรอธิบายเปนรายบุคคล
 7. 7. การจัดพฤติกรรม# การปองกันพฤติกรรมที่เปนปญหา ครูสรางความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับเด็ก# การคิดหาวิธีการแกปญหา เมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่เปนปญหาเกิดขึ้น ครูจะตองสามารถจัดการใหเด็กเรียนรูและเกิดพฤติกรรมใหมที่ดีกวาเดิม# การใชวิธีจัดการพฤติกรรมอยางเปนระบบ
 8. 8. ขอควรคํานึงกอนการจัดพฤติกรรม- ครูตองมีขอมูลเด็กทุกคน- ปญหาคือ“พฤติกรรม”ไมใช“เด็ก”คิดเชนนี้จะเปนการชวยจัดพฤติกรรมได- ศึกษาวาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากความบกพรองเฉพาะตัวหรือเปนมาจากสภาพแวดลอมจากครู- พฤติกรรมของเด็กสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยใชวิธีการสรางความรูสึกที่ดีใหเกิดขึ้น
 9. 9. สื่อ อุปกรณการเรียนการสอนอักษรเบรลล คือ ตัวอักษรที่เด็กตาบอดจําเปนตองใชในการเขียน อาน เชน อักษรเบรลลภาษาอังกฤษอักษรเบรลลภาษาไทย ตัวเลขและสัญลักษณตางๆเครื่องบันทึกเสียง ครูจะบันทึกเรื่องตางๆลงในแถบบันทึกเสียงเรียกวา Talking bookเครื่องเลนแผนเสียงเครื่องพิมพดีดสําหรับอักษรเบรลล
 10. 10. เอกสารอางอิงhttp://school.obec.go.thhttp://www.nrru.ac.th
 11. 11. จัดทําโดย1.¹Ò§ÊÒÇ¡ÑÅÂÒ ¨ØÁ»Ù ÃËÑʹѡÈÖ¡ÉÒ 531814001032.¹Ò§ÊÒÇà¡ÉÁ³Õ àËÅ‹Ò¨¹·Ã Ñ ÃËʹѡÈÖ¡ÉÒ Ñ 531814001053.¹Ò§ÊÒÇÀÒ¹ØÁÒÈ »˜¹ÊØÀÐ ÃËÑʹѡÈÖ¡ÉÒ 531814001304.¹ÒÂóªÂ Ñ ¾ÃÁǪÑÂ Ô ÃËʹѡȡÉÒ Ñ Ö 531814001335.¹ÒÂʶһ˜µÂ à¤Ã×Íǧȏ ÃËÑʹѡÈÖ¡ÉÒ 53181400140 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯÅíÒ»Ò§ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒʵÏ ÊÒ¢Ò ¤³ÔµÈÒʵÏ »‚ 3

×