Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Solo taxonomy

3,657 views

Published on

 • Be the first to comment

Solo taxonomy

 1. 1. Тест боло â сруулах арга зүй / Solo таксономи /
 2. 2. Тест зохиох онол арга зүйн үндэс <ul><li>Сурлагын амжилтанд хяналт , шинжилгээ , үнэлгээ хийх нь сургалтын чанарыг дээшлүүл ý хэд чухал нөлөөтэй. </li></ul><ul><li>Сурлагын амжилтанд хяналт , шинжилгээ , үнэлгээ хийхдээ: </li></ul><ul><li>“ Учир шалтгааны” загвар </li></ul><ul><li>“ Когнитив” загваруудыг ашигладаг. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Учир шалтгааны загвар нь макро түвшинд сурлагын амжилтанд нөлөөлөх хүчин зүйлийг : </li></ul><ul><li>Боловсрол </li></ul><ul><li>Нийгэм эдийн засаг </li></ul><ul><li>Улс төр </li></ul><ul><li>Соёлын хүрээнд тодорхойлдог. </li></ul>
 4. 4. 1. “Учир шалтгааны”загварыг сурлагын амжилтыг үнэлэхэд дараах байдлаар ашигладаг . <ul><li>Судалгааны асуудлыг шийдвэрлэхүйц хувьсагч ба хүчин зүйлийг тодорхойлох </li></ul><ul><li>Хамрах хүрээг тодорхойлох ба түүвэр хийх </li></ul><ul><li>Судалгааны үр дүнг ашиглах ба түгээн дэлгэрүүлэх </li></ul><ul><li>Зөвлөмж боловсруулах </li></ul>
 5. 5. 2.”Когнитив” загвар <ul><li>Блумын таксономи </li></ul><ul><li>Solo таксономийн үзэл санаанд үндэслэдэг. </li></ul><ul><li>Solo таксономи нь “Даалгаваруудыг хэрхэн гүйцэтгэж байгаагаар нь хүүхдийн оюун ухааны хөгжлийн түвшинг үнэлж болно, яаж хийж байгаа нь яаж сэтгэж байгаагийн илрэл” гэсэн когнитив сэтгэл судлалын үзэл санаанд үндэслэгддэг. </li></ul>
 6. 6. Solo таксономи <ul><li>Solo таксономийн үзэл санаа нь Biggs, Collis 1982, 1999 нарын “Суралцагчдын мэдлэгийн бүтэц” судалгааны үр дүн </li></ul><ul><li>Жан Пиажегийн “Î юун ухааны хөгжлийн онол ”-ä тулгуурладаг . </li></ul><ul><li>Solo гэдэг нь Stracture Observed Learning Outcomes гэсэн англи үгнээс гаралтай . </li></ul>
 7. 7. 2.1 Solo таксономи <ul><li>Уламжлалт сургалтанд мэдлэг суралцагчаас ангид байдаг ба түүнийг багш дамжуулан олгодог, багшаас дамжуулан олгогдсон мэдлэгийг тоогоор үнэлэх хандлага давамгайлж байсан. Энд тоон хандлагыг түлхүү ашиглаж байсан . </li></ul><ul><li>Орчин үед сургалтын технологийг конструктивизмийн үзэл санаанд тулгуурлан шинэчилж байна. </li></ul><ul><li>“ Суралцагчид сургалтын өмнө хүрээлэн буй орчноосоо хүлээн авсан хур мэдлэг чадвар байдаг . Мэдлэг дамждаггүй ба үүнийг үйл ажиллагаагаараа бүтээдэг, мэдлэг эзэмших тодорхой түвшингүүд байдаг” гэсэн конструктивизмийн үзэл санаа </li></ul><ul><li>Үүнийг үндэслээд үнэлгээ ч шинэчлэгдэнэ . </li></ul><ul><li>Үнэлгээний технологийн шинэчлэл нь Solo таксономийн үзэл санаанд тулгуурлана Тодруулбал энэ нь үнэлгээний чанарын хандлага юм . </li></ul>
 8. 8. Solo таксономийн үзэл санаа нь: <ul><li>Суралцагчдад чадамж төлөвшиж буй байдал </li></ul><ul><li>Сургалтын чанарыг тодорхойлох </li></ul><ul><li>Суралцагчдын хариултанд чанарын анализ хийхэд оршино . </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Solo таксономийн үнэлгээний тоон хандлага нь сурлагын амжилтыг буюу юу мэдсэнийг </li></ul><ul><li>Чанарын хандлага нь сургалтын аргын үр дүн буюу эзэмшсэн мэдлэгээ шинэ ухагдахууныг ойлгох тайлбарлахад хэрхэн ашиглаж байгаа болон эзэмшсэн ба шинэ мэдлэгийн хоорондын холбоо хамаарал, чадвар хэрхэн төлөвшиж буйг илрүүлдэг . </li></ul>
 10. 10. Суралцагчдын мэдлэг эзэмшилтийн түвшин <ul><li>Solo таксономи нь суралцагчийн мэдлэг эзэмших 5 бүтэц бүхий түвшинг ялгасан байдаг. Эдгээр түвшингүүд дараалсан байдаг ба мэдлэгийн бүтцийн зохион байгуулалтанд үндэслэдэг. </li></ul><ul><li>Бүтэцгүй - prestructural </li></ul><ul><li>Дан бүтцэт -unistructural </li></ul><ul><li>Давхар бүтцэт -multistructural </li></ul><ul><li>Учир шалтгаант -relational </li></ul><ul><li>Хийсвэр -extended abstract </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Бүтэцгүй - prestructural - Суралцагчид энэ түвшинд ухамсарлаагүй , зохион байгуулалтгүй , хоорондоо холбоо хамааралгүй , бага хэмжээний мэдлэг мэдээллийг шууд хүлээн авдаг. </li></ul><ul><li>Дан бүтцэт -unistructural -Илэрхий холбоо бүхий элементийг ойлгосон ч энэ холбоо хамаарлын учир шалтгааныг тайлбарлахгүй. </li></ul><ul><li>Давхар бүтцэт -multistructural - хоорондоо холбоотой хэд хэдэн элементүүдийн холбоо хамаарлыг тайлбарладаг. </li></ul><ul><li>Учир шалтгаант -relational -холбоо хамаарал бүхий элементүүдийн бүхий л хэсгүүдийн учир шалтгааныг тайлбарлаж, үнэлж, дүгнэдэг. </li></ul><ul><li>Хийсвэр -extended abstract - сургалтын зорилтын хүрээнд бус түүнээс гаднах элементүүдийг сургалтын зорилттой уялдуулан нэгтгэх, солих, өөрчлөх болон шинэ санаа гаргадаг байна. </li></ul>
 12. 13. Solo таксономийн шинж чанар <ul><li>Сургалтын зорилтуудыг ялган түвшинчилдэг </li></ul><ul><li>Үнэлгээний хаалттай ба нээлттэй асуултууд зохиоход тусалдаг . </li></ul><ul><li>Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж ба залгамж чанарын хүрээг тодорхойл î ход тусалдаг . </li></ul><ul><li>Тестийн найдварыг сайн хангадаг . </li></ul><ul><li>Тестийн чанарт шинжилгээ хийх боломж олгодог . </li></ul>
 13. 14. Тест боловсруулах үе шат <ul><li>Даалгаварын агуулгыг тогтоох </li></ul><ul><li>Даалгаварын бүтцийг тогтоох </li></ul><ul><li>Даалгаварыг боловсруулах </li></ul><ul><li>Боловсруулсан даалгаварыг шалгах </li></ul>
 14. 15. 1. Даалгаварын агуулга Тест боловсруулахад тухайн даалгав à рын агуулгын хүрээг тодорхойлно. Жишээ нь: Математ è кийн боловсролын агуулгын стандарт нь тоо тоолол, алгебр, геометр, магадлал статистик гэсэн 4 айтай . À й тус бүрээр суралцагчдад төлөвшүүлэх цогц чадамж, түүнд нийцсэн танин мэдэхүйн түвшний шалгууруудтай .
 15. 16. Математикийн бага боловсрол û н үнэлгээний танин мэдэхүйн шалгуурууд Суралцагчдад төлөвших цогц чадамж Агуулгын ай Танин мэдэхүйн түвшний шалгуур К1 К2 К3 К4 Математикийн хэлээр харилцах К1 Тоо тоолол 1МА1:К1/1 1МА1:К1/2 1МА1:К1/3 1МА1:К1/4 Алгебр 1МА2:К1/1 1МА2:К1/2 1МА2:К1/3 1МА2:К1/4 Геометр 1МА3:К1/1 1МА3:К1/2 1МА3:К1/3 1МА3:К1/4 Магадлал статистик 1МА4:К1/1 1МА4:К1/2 1МА4:К1/3 1МА4:К1/4 Учирлан үндэслэх К2 Тоо тоолол 1МА1:К2/1 1МА1:К2/2 1МА1:К2/3 1МА1:К2/4 Алгебр 1МА2:К2/1 1МА2:К2/2 1МА2:К2/3 1МА2:К2/4 Геометр 1МА3:К2/1 1МА3:К2/2 1МА3:К2/3 1МА3:К2/4 Магадлал статистик 1МА4:К2/1 1МА4:К2/2 1МА4:К2/3 1МА4:К2/4 Загварчлах К3 Тоо тоолол 1МА1:К3/1 1МА1:К3/2 1МА1:К3/3 1МА1:К3/4 Алгебр 1МА2:К3/1 1МА2:К3/2 1МА2:К3/3 1МА2:К3/4 Геометр 1МА3:К3/1 1МА3:К3/2 1МА3:К3/3 1МА3:К3/4 Магадлал статистик 1МА4:К3/1 1МА4:К3/2 1МА4:К3/3 1МА4:К3/4 Асуудал шийдвэрлэх Ê 4 Тоо тоолол 1МА1:К4/1 1МА1:К4/2 1МА1:К4/3 1МА1:К4/4 Алгебр 1МА2:К4/1 1МА2:К4/2 1МА2:К4/3 1МА2:К4/4 Геометр 1МА3:К4/1 1МА3:К4/2 1МА3:К4/3 1МА3:К4/4 Магадлал статистик 1МА4:К4/1 1МА4:К4/2 1МА4:К4/3 1МА4:К4/4
 16. 17. Математикийн хичээлийн даалгаврын агуулгын матриц Цогц чадамж Агуулгын ай Тоо тоолол Алгебр Геометр Магадлал статистик Математикийн хэлээр харилцах   1.1   1.2 1.3   1.4   Учирлан үндэслэх   2.1   2.2 2.3   2.4   Загварчилах   3.1   3.2 3.3   3.4   Асуудал шийдвэрлэх   4.1 4.2 4.3   4.4  
 17. 18. Даалгаварын агуулгын хүрээ Тоо тоолол Алгебр Геометр Магадлал статистик ТТ1 сая хүртлэх тоог унших жиших, түүний орон ангийн ойлголт тоог тоймлох А1 сая хүртлэх тооны үйлдлын гишүүдийн хамаарал Г1 юмыг тэцүү хэсгүүдэд хувааж илэрхийлэх тайлбарлах, хэрчим, цацраг, өнцөгийн тухай МС1 боломжын тоо, хос, хослол, модны схем ашиглах ТТ2 сая хүртлэх тооны үйлдлүүд түүний чанар А2 дидактик тоглоомын зорилгодүрмыг ойлглж математик хэлээр илэрхийлэх Г2 квадрат тэгш өнцөгт дугуй тэдгээрийн хэмжээ талбайг олох МС2 хялбар туршилтын үр дүнг тооцох, таамаглах, тайлбарлах ТТ3 тооны хэсгийн тухай ойлголт бутархай ба холимог тоо А3 үйлдлийн гишүүдийн хамаарлыг тэнцэтгэл тэнцэтгэл бишээр дүрслэн шалгах Г3 Куб, тэгш өнцөгт, праллелопиптидийн эзэлхүүнийг олох МС3 Үзэгдлийн зүй тогтолийг ажиглаж дүгнэлт хийх
 18. 19. Даалгав à рын бүтэц <ul><li>Даалгаварын бүтцийг тодорхойлоход: </li></ul><ul><li>Нийт хичнээн тооны даалгавар боловсруулахаа тогтоох </li></ul><ul><li>Даалгавараа Solo таксономийн мэдлэг эзэмшилтийн түвшингээр хуваарьлах </li></ul>
 19. 20. <ul><li>Нийт даалгаварын : </li></ul><ul><li>68 % нийлмэл </li></ul><ul><li>14% энгийн </li></ul><ul><li>14% учир шалтгаант </li></ul><ul><li>2% хийсвэр </li></ul><ul><li>2% бүтцийн өмнөх түвшний асуултууд байвал тохиромжтой гэж үздэг. </li></ul>
 20. 21. Тухайн түвшний шалгуур ба сургалтын зорилтын чадварыг илэрхийлэх даалгаварыг мэдлэг эзэмшилтийн 5 түвшин тус бүрээр боловсруулна. Жишээ нь : Математикийн бага боловсролоор суралцагчдад төлөвшсөн байх мэдлэгийн даалгаварын бүтэц нь:
 21. 22. Танин мэдэхүйн 1-р түвшний мэдлэгийг илрүүлэх даалгав à рын бүтэц Цогц чадамж 1 - р түвшний шалгуур Мэдлэг эзэмшилтийн түвшин Бүтций í өмнөх Энгийн Нийлмэл Учир шалтгаант Хийсвэр К1 1МА1:К1/1 1 1 1 1 1 1МА2:К1/1 1 1 1 1 1 1МА3:К1/1 1 1 1 1 1 1МА4:К1/1 1 1 1 1 1
 22. 23. <ul><li>Харин тухайн нэг шалгуур ба чадварыг илрүүлэх даалгавар олон хувилбартай, мэдлэг эзэмшилтийн түвшин бүрт тохирсон байвал тохиромжтой. </li></ul><ul><li>Жишээ нь : 5 - р ангийн математикийн даалгаварыг агуулгын хүрээнд үндэслэн боловсруулвал : </li></ul><ul><li>Даалгаварын бүтэц </li></ul>Мэдлэг эзэмшилтийн түвшин Даалгаварын тоо Бүтцийн өмнөх 1 Энгийн 8 Нийлмэл 42 Учир шалтгаант 8 Хийсвэр 1 Нийт 60
 23. 24. Даалгав à рын нарийвчилсан бүтэц Агуулгын ай Чадвар Мэдлэг эзэмшилтийн түвшин Нийт даалгавар Агуулга Эзлэх хувь Бүтций н өмнөх Энгийн Нийлмэл Учи р шалтгаант Хийсвэр Тоо тоолол ТТ1   2 10 2   14   23.3 ТТ2 ТТ3 Алгебр А1   2 10 2   14 23.3   А2 А3 Геометр Г1   2 10 2   14 23.3   Г2 Г3 Магдлал статистик МС1   2 10 2   14 23.3   МС2 МС3 Сондгойрсон даалгавар 1   2   1 4 6.8   Нийт даалгавар 1 8 42 8 1 60 100% Агуулгат эзлэх рувь 2% 14% 68% 14% 2% 100%  
 24. 25. <ul><li>Нийт даалгав à рын 23.3 %- ийг тоо тоолол, алгебр, геометрийн даалгаварууд эзлэх ба нийлмэл ба бүтцийн өмнөх түвшний даалгавар цөөн хувьтай байж болно . Ý нэ тохиолдолд энгийн ба учир шалтгаант даалгав à рын тоог нэмнэ . </li></ul><ul><li>Үнэлгээний зорилго ба даалгав à рын агуулгаас хамаарч аль нэг чадварыг илрүүлэх даалгавар илүү тоотой байж болно </li></ul><ul><li>Даалгав à рын агуулга ба бүтцийг оновчтой сайн тодорхойлбол суралцагчдын цогц чадамжийг бодитой үнэлэх нэг алхам болно . </li></ul>
 25. 26. Даалгаврын боловсруулалт <ul><li>Даалгаврын агуулга бүтцийг тодорхойлсны дараа тухайн шалгуур чадварыг илрүүлхүйц суралцагчдын мэдлэг эзэмшилтийн түвшинд нийцсэн даалгавар боловсруулах ажлыг гүйцэтгэнэ. </li></ul><ul><li>Даалгавар нь: </li></ul><ul><li>Цогц чадамжийг үнэлхүйц, чадварыг илрүүлхүйц </li></ul><ul><li>Суралцагчийн мэдлэг эзэмшилтийн түвшинд нийцсэн байх </li></ul>
 26. 27. <ul><li>Бүтцийн өмнөх түвшний даалгавар нь : Тухайн хичээлийн сэдэв, суд à лсан ухагдахуун, асуусан асуултыг ойлгож байгааг илрүүл ý хэд чиглэгд ý нэ. </li></ul><ul><li>Жишээ нь: Өмнөх хичээлээр юун тухай судалсан бэ? </li></ul><ul><li>Шулуун замын жигд хөдөлгөөний тухай </li></ul><ul><li>ярина уу? </li></ul><ul><li>Ямар хөдөлгөөнийг шулуун замын хөдөлгөөн </li></ul><ul><li>гэх вэ? гэх мэт дөхүүлсэн асуултууд </li></ul><ul><li>Түүнд хариулж буй байдал нь асуултыг олон удаа давтсан, лавласан, мэдэхгүй байгаагаа шууд илэрхийлэх байдал нь суралцагч èéã энэ түвшинд буйг илтг ý дэг. </li></ul>
 27. 28. <ul><li>Энгийн түвшин: Энэ түвшинд зөвхөн нэг ухагдахууныг сайтар ойлгосон байдаг тул оюуны үйлдэл хийлгүйгээр шууд хариулах, сонгох даалгавар боловсруулна. </li></ul><ul><li>Жишээ нь: Зурагт үзүүлсэн дүрсийг тэмдэглэнэ </li></ul><ul><li>үү? а. тэгш өнцөгт </li></ul><ul><li>б. тойрог </li></ul><ul><li>в. квадрат </li></ul><ul><li>Шулуун замын жигд хөдөлгөөний замын </li></ul><ul><li>томъёог тэмдэглэнэ үү? </li></ul><ul><li>а. S =at </li></ul><ul><li>б. S =v/t </li></ul><ul><li>в. S =vt </li></ul>
 28. 29. <ul><li>Нийлмэл түвшний даалгавар: Суралцагч хоорондоо холбоотой хэд хэдэн ухагдахууныг ухаарч ойлгосон, ухагдахуунуудын хоорондын холбоо хамаарал нь тодорхой учир оюуны үйлдлүүд хийж хариулах даалгавар боловсруулна . </li></ul><ul><li>Жишээ нь: Үгийг зөв байрлуулж өгүүлбэр </li></ul><ul><li>зохио. Дорнод, Монгол, бүсэд, зүүн, </li></ul><ul><li>улсын, оршдог, аймаг ( өгүүлбэрийн бүтэц </li></ul><ul><li>гишүүдийг мэддэг байх ) </li></ul><ul><li>1.25м * 0.53м хэжээтэй хайрцагны дээд ба доод талбайг олно уу? </li></ul><ul><li>а.4.8м 2 </li></ul><ul><li>б.2.4м 2 </li></ul><ul><li>в.3.75м 2 </li></ul><ul><li>г.1.25м 2 </li></ul>
 29. 30. <ul><li>Учир шалтгаант түвшний даалгавар : Ухагдахууныг бүхэлд нь ухаарч ойлгосон байх ба тэдгээрийн тогтолцоо холбоо хамаарал утга учрыг нь үнэлж чаддаг болсон ухагдахуунд системийн үүднээс хандаж судлах , шинжлэх, таних чадварыг илрүүлэх даалгавар боловсруулна. </li></ul><ul><li>Жишээ нь: ............ямар өгүүлбэр вэ? </li></ul><ul><li>а. хүүрнэх </li></ul><ul><li>б. асуух </li></ul><ul><li>в. захиран тушаах </li></ul><ul><li>г. хавсарсан нийлмэл </li></ul><ul><li>-Дараах үйлдл èé н дагуу тооны машинтай ажиллаарай. </li></ul><ul><li>-машинд 4 гэсэн тоог оруулбал ямар үр дүн гарах вэ? </li></ul><ul><li>-Оролтонд 7 байвал гаралтанд хэд байх вэ? </li></ul><ul><li>-Гаралтын үр дүн 38 бол оролтонд хэд байсан бэ? </li></ul><ul><li>-Энэ үйлдлийг графикаар дүрсэлнэ үү? </li></ul><ul><li>Энэ түвшний даалгавар нь ухагдахууны бүтэц холбоо хамааралд тулгуурлах ба аль нэг ухагдахуун үгүй бол түүний с è стемд үзүүлэх нөлөөг зөв үнэлж чаддаг байхад чиглэг ä энэ. </li></ul>4 ....х3 + 2 14
 30. 31. <ul><li>Хийсвэр даалгавар: Суралцагчийн эзэмшсэн ухагдахуун дээр шинэ ухагдахууныг нэгтгэж зохиомжлох, өөрчилж холбосон байдаг тул ухагдахууныг тухайн тогтолцоонд нь буюу шинэ нөхцөл байдалд ашиглаж , нэгтгэж чадаж буй эсэхийг илрүүлэх даалгавар боловсруулна. </li></ul><ul><li>Жишээ нь: </li></ul><ul><li>8см куб эзэлхүүнтэй савны тэн хагас устай байв. Дүүргэхийн тулд ямар хэмжээний ус хийх вэ? </li></ul><ul><li>Байшингийн план зураг ашиглаж ажлын болон хүүхдийн өрөөнд дэвсэх хивсний хэмжээг ол? </li></ul>
 31. 32. Solo таксономи нь <ul><li>Суралцагчийн мэдлэг эзэмшилтийн түвшингээр даалгавар боловсруулж , үнэлгээ хийж буй учир суралцагчийн сурлагын амжилт, цогц чадамжийн төлөвшлийн явцыг үнэлэх боломжийг олгодог . </li></ul>
 32. 33. Санамж <ul><li>Аливаа асуулт , даалгаврыг боловсруулахдаа: </li></ul><ul><li>БӨТ-ухагдахууны холбоогүй </li></ul><ul><li>ЭТ-ухагдахууны нэг </li></ul><ul><li>НТ-ухагдахууны 2 буюу түүнээс дээш </li></ul><ul><li>УШТ-ухагдахуунууд тогтолцоо болон холбогдсон </li></ul><ul><li>ХТ-эзэмшсэн ухагдахууны тогтолцоонд өөр ухагдахууныг нэгтгэсэн байдаг гэдгийг ямагт санаж байх нь зүйтэй. </li></ul>
 33. 34. Àíõààðàë òàâüñàí òà á¿õýíä áàÿðëàëàà .

×