Plai 10.11.2010

592 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
592
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
65
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Plai 10.11.2010

 1. 1. ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ - Ο φοιτθτισ ςτο επίκεντρο! Πολυτεχνείο: Ο λαόσ δεν μπόρεςε ποτζ να ςυμβιβαςτεί με τθ δικτατορία. Δε δζχτθκε ποτζ οφτε τα «πιςτοποιθτικά κοινωνικϊν φρονθμάτων», οφτε τουσ ατελείωτουσ διωγμοφσ για όποιον δε διλωνε «χουντικόσ», οφτε το κακεςτϊσ τρόμου που προςπάκθςαν να του επιβάλλουν. Αντζδραςε ενάντια ςτθ δικτατορία με το ςχθματιςμό ομάδων αντίςταςθσ, που κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ επταετίασ προςπακοφςαν να ςαμποτάρουν το ζργο τθσ χοφντασ και να τθν ανατρζψουν. ΢τισ 10/10/1972, το Πρωτοδικείο Ακθνϊν υποςτθρίηει ότι πρζπει να γίνουν ελεφκερεσ φοιτθτικζσ εκλογζσ ςτουσ ςυλλόγουσ. ΢τθ Νομικι, τθ Φιλοςοφικι, το Μακθματικό και το Χθμικό, κακϊσ και ςτουσ Σοπογράφουσ του ΕΜΠ, εκλζγεται προεδρείο που αποδοκιμάηει το χουντικό κακεςτϊσ. Εκλογζσ γίνονται και ςτθ ΢χολι Πολιτικϊν Μθχανικϊν ΕΜΠ και ςτθν Λατρικι με τα ίδια αποτελζςματα. Θ δικτατορία αρχίηει να πανικοβάλλεται και με ανακοινϊςεισ τθσ κατθγορεί τουσ φοιτθτζσ ωσ «αναρχικοφσ και ταραξίεσ». Κακθγθτζσ προςκείμενοι ςτο κακεςτϊσ δθλϊνουν μελαγχολικά ότι οι φοιτθτζσ ςτισ εκλογζσ απζδειξαν «ότι δεν είναι άξιοι να αυτοκυβερνϊνται»... Σο ελεφκερο πνεφμα των φοιτθτϊν δεν κάμπτεται. Με τθν ζναρξθ τθσ νζασ ακαδθμαϊκισ χρονιάσ (9/1973), οι αγϊνεσ των φοιτθτϊν ςυνεχίηονται και κλιμακϊνονται. Όλα οδθγοφν ςτθ 14/11/1973.Σο Πολυτεχνείο εξεγείρεται... Σο Πολυτεχνείο ΔΕΝ είναι μία ταξικι διαμαρτυρία, ΔΕΝ είναι ζνα απλό μνθμόςυνο ςε μερικοφσ ονειροπόλουσ, ΔΕΝ είναι πεδίο καπιλευςθσ από καμία παράταξθ και καμία ιδεολογία... Σο Πολυτεχνείο είναι θ κορυφαία πράξθ αντίςταςθσ απζναντι ςε ζνα ανελεφκερο κακεςτϊσ, μία πράξθ δθμοκρατίασ που αποτελεί υπόδειγμα για όλουσ μασ. Είναι μία παλλαϊκι εξζγερςθ, μία εξζγερςθ αχρωμάτιςτθ, μία εξζγερςθ πζρα από κομματικζσ γραμμζσ. Είναι μία εξζγερςθ φοιτθτϊν αλλά και πολιτϊν για αξίεσ διαχρονικζσ, που αποτελοφν ακόμα και ςιμερα οδθγό για τθ ηωι μασ. Είναι θ ηωντανι απόδειξθ πωσ το φοιτθτικό κίνθμα ιταν και είναι ςε κζςθ να διεκδικεί, να αγωνίηεται και να πετυχαίνει... Προτείνουμε ςυμμετοχι του φοιτθτικοφ ςυλλόγου ςτον 3ιμερο εορταςμό του πολυτεχνείου. Με δράςεισ όπωσ διαμορφωκοφν από το Δ.΢. του ςυλλόγου. Ακόμα, με αφορμι τθν επζτειο του πολυτεχνείου ηθτάμε ςυλλογικότθτα ςτθ δράςθ μασ, με ουςία: Εκτόσ τόπου και χρόνου. Μόνο αυτι θ ζκφραςθ ζρχεται ςτο μυαλό των ελλινων φοιτθτϊν ακοφγοντασ τα όςα πρότεινε θ Τπουργόσ Παιδείασ Α. Διαμαντοποφλου ςτθν 65θ ΢φνοδο Πρυτάνεων και παρατθρϊντασ τα όςα αναφζρει το κείμενο διαβοφλευςθσ για τθν Παιδεία.
 2. 2. ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ - Ο φοιτθτισ ςτο επίκεντρο! Αυτό επιβεβαιϊνει και θ παρακάτω ανακοίνωςθ τθσ ΢υγκλίτου: «ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΚΑΠΟΔΛ΢ΣΡΛΑΚΟ ΠΑΝΕΠΛ΢ΣΘΜΛΟ ΑΚΘΝΩΝ ΨΘΦΙ΢ΜΑ Η Σφγκλθτοσ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ςτθ ςυνεδρίαςι τθσ ςτισ 4-11-2010, ςυηιτθςε το «κείμενο διαβοφλευςθσ για τθν ζναρξθ διαλόγου» του Υπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων. Κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι το κείμενο αυτό δεν μπορεί να αποτελζςει βάςθ διαλόγου, κακόςον περιλαμβάνει προτάςεισ με τισ οποίεσ παραβιάηονται βαςικζσ ακαδθμαϊκζσ αρχζσ, κίγεται ο χαρακτιρασ τθσ ανωτάτθσ εκπαίδευςθσ ωσ δθμόςιου αγακοφ και καταςτρατθγείται το αυτοδιοίκθτο του Πανεπιςτθμίου, ηιτθμα που εγείρει ςοβαρό κζμα ςυνταγματικότθτασ. Η Σφγκλθτοσ εξζφραςε τθν εντονότατθ αντίδραςι τθσ για τισ αλλεπάλλθλεσ περικοπζσ ςτθ δθμόςια χρθματοδότθςθ του Πανεπιςτθμίου, οι οποίεσ οδθγοφν ςτθν υποβάκμιςθ τθσ παρεχόμενθσ παιδείασ και ζρευνασ απειλώντασ τον δωρεάν χαρακτιρα τθσ ανώτατθσ εκπαίδευςθσ, και ηθτά από τθν κυβζρνθςθ να ανταποκρικεί πλιρωσ ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ, ςφμφωνα με τισ προγραμματικζσ ςυμβάςεισ, που θ ίδια θ Πολιτεία ζχει υπογράψει. Η Σφγκλθτοσ καταδικάηει τα φαινόμενα ςυκοφάντθςθσ του Δθμοςίου Πανεπιςτθμίου, που κλιμακϊνονται κακθμερινά μζςα από αρνθτικά δθμοςιεφματα, βαςιςμζνα ςε επιλεγμζνα ςτοιχεία, τα οποία ζχουν ωσ ςτόχο να εξουδετερϊςουν ςτθν κοινι γνϊμθ τθν αντίδραςθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ ςτα προτεινόμενα μζτρα. Η Σφγκλθτοσ, ςτθ ςυνεδρίαςι τθσ ςτισ 25-11-2010, με υπευκυνότθτα και προςιλωςθ ςτθν ακαδθμαϊκι δεοντολογία και ςτθν κοινωνικι αποςτολι του Πανεπιςτθμίου κα επεξεργαςτεί και κα κατακζςει τισ προτάςεισ τθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων λειτουργίασ των πανεπιςτθμίων τθσ χϊρασ. Από το γραμματεία τθσ Πρυτανείασ.8/11/2010» Είναι πλζον ςε όλουσ μασ ςαφζσ πωσ θ Τπουργόσ για ακόμθ μια φορά δεν είναι διατεκειμζνθ να προχωριςει ςε καμία ουςιαςτικι αλλαγι ςτθν ελλθνικι ανϊτατθ εκπαίδευςθ. Φυγομαχεί αποφεφγοντασ ςυςτθματικά τθν τριβι με τα πραγματικά προβλιματα και δεν προτείνει λφςεισ ςε ηωτικά ηθτιματα που διαχρονικά αποτελοφν πακογζνειεσ ςτα ελλθνικά Πανεπιςτιμια και Σεχνολογικά Εκπαιδευτικά Λδρφματα. Σθν κα. Διαμαντοποφλου δεν τθν απαςχολεί οφτε θ ςθμερινι κατάςταςθ ςτο ηιτθμα του Αςφλου, οφτε θ ετιςια μετανάςτευςθ 25,000 νζων ςτο εξωτερικό προκειμζνου να ςπουδάςουν, οφτε οι ελλείψεισ ςε υποδομζσ και εξειδικευμζνο προςωπικό. Και φυςικά ευκυγραμμιςμζνθ πλιρωσ ςτισ επιταγζσ τθσ Κυβζρνθςθσ του Μνθμονίου, δεν κάνει ουδεμία αναφορά για αφξθςθ των δαπανϊν για τθν Παιδεία και ενίςχυςθ των κονδυλίων για τθν ζρευνα. Όλεσ οι δθλϊςεισ και τα μεγάλα λόγια αποδείχτθκαν εν τζλει επικοινωνιακά πυροτεχνιματα και ουςιαςτικά θ Τπουργόσ αφινει τα ελλθνικά Πανεπιςτιμια και ΣΕΛ να αργοπεκαίνουν. ΢κοπίμωσ απαξιϊνει τα μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ ενϊ ςε κάκε ςθμείο του ςχεδίου τθσ φαίνεται ξεκάκαρα θ πρόκεςθ για εξάρτθςθ τθσ εκνικισ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ από ξζνουσ παράγοντεσ. Σο μοναδικό ςίγουρο γεγονόσ από τα όςα προζκυψαν ςτθ ΢φνοδο των Πρυτάνεων είναι πωσ θ Κυβζρνθςθ του Μνθμονίου και θ κα. Διαμαντοποφλου προςωπικά οδθγοφν ςτθν διάλυςθ τθσ Εκνικισ Παιδείασ. Κανείσ άλλωςτε δεν μπορεί να ξεχάςει τθ κζςθ τθσ για υιοκζτθςθ τθσ αγγλικισ ωσ επίςθμθσ γλϊςςασ του Κράτουσ ςτο παρελκόν. Όμωσ, με προτάςεισ όπωσ θ επιλογι Πρυτάνεων μζςα από διεκνείσ διαγωνιςμοφσ, ξζνουσ
 3. 3. ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ - Ο φοιτθτισ ςτο επίκεντρο! κακθγθτζσ και εξωτερικά μζλθ ςτθ διοίκθςθ που ουδεμία ςχζςθ κα ζχουν με το Μδρυμα και τθν ελλθνικι πραγματικότθτα παρεμβαίνει και ςτο αυτοδιοίκθτο των Λδρυμάτων. Γεγονόσ που κα καταντιςει τα ελλθνικά Πανεπιςτιμια και ΣΕΛ ωσ άλλθ μία κρατικοδίαιτθ απαξιωμζνθ ΔΕΚΟ που κα παράγει πτυχία χωρίσ αντίκριςμα. Μζςα ς’ αυτι τθν κατάςταςθ το βάροσ πζφτει πλζον ςε όλθ τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα. Αφοφ ο διάλογοσ τθσ Τπουργοφ είναι απλά και μόνο για τα μάτια του κόςμου, ιρκε θ ϊρα να βγοφμε μπροςτά και να πάρουμε τισ τφχεσ ςτα χζρια μασ. Ιρκε θ ϊρα που ακαδθμαϊκοί, φοιτθτζσ, ερευνθτζσ και εργαηόμενοι πρζπει να κακίςουμε ςε ζνα κοινό τραπζηι και να διαμορφϊςουμε το Πανεπιςτιμιο του Αφριο. Και το πρϊτο βιμα πρζπει να γίνει από εμάσ που το μζλλον μασ βρίςκεται ςιμερα, περιςςότερο από ποτζ, υπό αμφιςβιτθςθ. Ωσ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καλοφμε όλουσ τουσ φοιτθτικοφσ ςυλλόγουσ τθσ χϊρασ να προχωριςουν άμεςα ςε Διοικθτικά ΢υμβοφλια ϊςτε να ορίςουν αντιπροςϊπουσ προκειμζνου να προχωριςουμε ςε Πανςπουδαςτικό ΢υνζδριο και αναςφςταςθ τθσ ΕΦΕΕ. Μόνοι ενωμζνοι οι φοιτθτζσ κα μπορζςουμε να δϊςουμε τθν απάντθςθ μασ ς' αυτοφσ που απαξιϊνουν να αςχολθκοφν με τα ηωτικά προβλιματα του Ελλθνικοφ Πανεπιςτθμίου αλλά αντίκετα εκμεταλλεφονται τθ δθμοςιότθτα που δίνει ο χϊροσ τθσ Παιδείασ για να παίξουν τα ψθφοκθρικά τουσ παιχνίδια.
 4. 4. ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ - Ο φοιτθτισ ςτο επίκεντρο! Για το Σμιμα Μακθματικϊν Ακινασ: Παράλλθλα όμωσ, με τθν δράςθ μασ ςτο γενικότερο χϊρο τθσ Παιδείασ, εμείσ ςτθ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ ζχουμε αναπτφξει ςυγκεκριμζνθ δράςθ που αφορά το Σμιμα μασ. Εδϊ και δφο δεκαετίεσ οι μεγαλφτερεσ και ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ ςτο Σμιμα Μακθματικϊν Ακινασ, ιταν απόρροια προτάςεων και διεκδικιςεων τθσ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ. Σζτοιεσ αλλαγζσ ι δράςεισ ιταν:  Θ αλλαγι προγράμματοσ ςπουδϊν  Θ πιςτοποίθςθ γνϊςθσ πλθροφορικισ  Σο αςφρματο δίκτυο internet  Θ θλεκτρονικι αναβάκμιςθ του τμιματοσ  Θ κάρτα δωρεάν ςυγγραμμάτων  Σο Laptop ςτουσ πρωτοετισ φοιτθτζσ  Σο φκθνό φοιτθτικό internet  Θ ςυμμετοχι ςτο ςυνζδριο τθσ Μακθματικισ το 2008-09, όπωσ και το 2009-10.  Θ θμερίδα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα, υπό τθν αιγίδα του τμιματοσ το 2009.  Σα 9 προςφερόμενα μακιματα και ςτα δφο εξάμθνα. Όμωσ, δεν ςταματίςαμε να πιςτεφουμε ςτιγμι, ότι αυτά είναι αρκετά. Ζτςι ςυνεχίηουμε να προτείνουμε και να διεκδικοφμε μζςα από προτάςεισ και δράςεισ για το Σμιμα Μακθματικϊν Ακινασ: Προτάςεισ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. Μακθματικοφ, που ιδθ ζχει υπερψθφίςει ο ςφλλογοσ φοιτθτϊν μζςα από Γενικζσ ΢υνελεφςεισ ςτισ 15/05/2008 Αρ. Πρωτ.: 1862 (ζτοσ 2007-2008), ςτισ 19/01/2009 Αρ. Πρωτ.: 904 (ζτοσ 2008-2009)και ςτισ 11/11/2009 Αρ. Πρωτ.: 697 (ζτοσ 2009-2010): Εργαςιακά Δικαιϊματα Αποφοίτων Σμιματοσ Μακθματικϊν Ακινασ Θ Δ.Α.Π-Ν.Δ.Φ.Κ. Μακθματικοφ αναγνωρίηοντασ πρϊτθ απ’ όλουσ , τισ ανάγκεσ κατοχφρωςθσ περεταίρω επαγγελματικϊν δικαιωμάτων των φοιτθτϊν του τμιματοσ και με αφορμι τθν κατοχφρωςθ επαγγελματικϊν δικαιωμάτων από το ΢.Ε.Μ.Φ.Ε. ςτισ 14/09/2007, κακϊσ και τθν πρόςφατθ πρόταςθ για κατοχφρωςθ επιπλζον επαγγελματικϊν δικαιωμάτων του τμιματοσ φυςικισ, που εγκρίκθκε από τθν ςφγκλθτο ςτισ 24/10/2008 και τθν απόφαςθ του Δ.΢. του τμιματοσ Μακθματικϊν ςτισ 19/11/07, θ οποία ιταν διατυπωμζνθ ςτο πνεφμα τθσ πρόταςθσ που κατακζςαμε ςτισ 05/11/2007 και είχε υιοκετθκεί και από τθν ςυνζλευςθ των τομζων ςτατιςτικισ και Ε.Ε., τελικά εγκρίκθκε από τθν ςφγκλθτο ςτισ 24/10/08, αποτζλεςε απλά ζνα ευχολόγιο μιασ και δεν υλοποιικθκε μζχρι ςιμερα. Τπζρ τθσ λφςθσ αυτοφ του προβλιματοσ τάχκθκε και θ μαηικότερθ Γ΢ φοιτθτϊν του τμιματοσ μακθματικϊν Ακινασ «ο Ευκλείδθσ» ςτισ 19/01/09 με 172 φοιτθτζσ να ψθφίηουν υπζρ του πλαιςίου τθσ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ. Κατακζτουμε ξανά, λοιπόν, τθν παρακάτω πρόταςθ και προτείνουμε ςτο τμιμα να καταγράψει μία ανάλογθ πρόταςθ προσ τθν ςφγκλθτο υπό μορφι Φ.Ε.Κ. και να ςυνεννοθκεί με τα υπόλοιπα τμιματα μακθματικϊν ϊςτε να υπάρξει και κοινι πρόταςθ προσ το υπουργείο. «Θεωροφμε αδιανόθτο οι πτυχιοφχοι του Σμιματοσ Μακθματικϊν να μθν γίνονται δεκτοί ςε διαγωνιςμοφσ Δθμοςίου ςε κζςεισ ςυνυφαςμζνεσ με τθν ΢τατιςτικι. Επιπρόςκετα οι πτυχιοφχοι του τμιματόσ μασ δεν ζχουν το δικαίωμα να δϊςουν εξετάςεισ ςτο διαγωνιςμό Α΢ΕΠ του δθμοςίου για προςλιψεισ κακθγθτϊν Πλθροφορικισ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Διεκδικοφμε τθν αναγραφι ςτο πτυχίο των ειδικεφςεων που παίρνουν οι φοιτθτζσ, δθλαδι τθν επίςθμθ αναγνϊριςι τουσ, κακϊσ το ιςχφον κακεςτϊσ όπου θ ειδίκευςθ αναγράφεται ςε ζγγραφο που δίνεται από τθν Γραμματεία (αναλυτικι βακμολογία πτυχίου) υποβιβάηει και αναιρεί ςτθν ουςία τθν φπαρξι τουσ. Ηθτάμε να κατοχυρωκεί το δικαίωμα ςε όλουσ τουσ πτυχιοφχουσ του
 5. 5. ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ - Ο φοιτθτισ ςτο επίκεντρο! Σμιματοσ Μακθματικϊν να προςλαμβάνονται ςτο Δθμόςιο ωσ ΢τατιςτικολόγοι και να διδάςκουν Πλθροφορικι ςτο Γυμνάςιο. Σζλοσ, καλοφμε τον Πρόεδρο του τμιματοσ Μακθματικϊν του ΕΚΠΑ να ςυντονιςτεί με τουσ Προζδρουσ των υπολοίπων Μακθματικϊν τμθμάτων τθσ Ελλάδασ, για τθν διεκδίκθςθ των επαγγελματικϊν μασ δικαιωμάτων.» Κα κζλαμε να καλζςουμε τθν Γ΢ Σμιματοσ να προχωριςει μαηί μασ ς’ ζνα γόνιμο διάλογο, χωρίσ πολιτικζσ ςκοπιμότθτεσ. o Ρφκμιςθ κατϊτατου ποςοςτοφ επιτυχίασ: Προτείνουμε τθν κζςπιςθ κατϊτατου ποςοςτοφ (ενδεικτικά αναφζρουμε 33% ποςοςτό επιτυχίασ). Αν αυτό δεν επιτευχκεί να γίνεται αναπροςαρμογι των βακμϊν οφτωσ ϊςτε να επιτευχκεί το ποςοςτό ι επανάλθψθ των εξετάςεων εντόσ 30 θμερϊν και αν πάλι δεν επιτευχκεί το ποςοςτό να γίνεται εκ νζου αναπροςαρμογι των βακμϊν. Δεν μποροφμε να δεχτοφμε ότι προςζρχονται ςτισ εξετάςεισ κατά 90% φοιτθτζσ οι οποίοι δεν παίρνουν προβιβάςιμουσ βακμοφσ. Ασ μθν ξεχνάμε ότι όλοι οι φοιτθτζσ ειςάγονται ςτο τμιμα μετά από πανελλαδικζσ εξετάςεισ. Δεν γίνεται οι ίδιοι άνκρωποι που πζτυχαν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ να αποτυγχάνουν ςε τόςο μεγάλο ποςοςτό ςτισ εξετάςεισ του τμιματοσ. o Ενδιάμεςεσ εξετάςεισ και εργαςίεσ: Προτείνουμε ςε κάκε μάκθμα υποχρωτικά να διεξάγονται προαιρετικζσ ενδιάμεςεσ εξετάςεισ (πρόοδοι) κακϊσ και προαιρετικζσ εργαςίεσ, οι οποίεσ κα προςμετροφνται μόνο κετικά ςτο βακμό του φοιτθτι ι κα λειτουργοφν ακόμα και ωσ απαλλακτικζσ. Με αυτό τον τρόπο ενκαρρφνεται θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ και μελζτθ του φοιτθτι, κακϊσ λόγω τθσ ςυνεχοφσ τριβισ με το μάκθμα θ εκπαίδευςθ γίνεται ουςιαςτικότερθ. o Εξεταςτικι διαδικαςία: Ηθτάμε από το τμιμα να προβεί ςε άμεςθ εφαρμογι του άρκρου 32 παρ. 3 του πρότυπου γενικοφ εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ των Α.Ε.Ι.: «Οι φοιτθτζσ ι ςπουδαςτζσ που ολοκλιρωςαν τον προβλεπόμενο αρικμό εξαμινων και ςτθ διάρκεια των οποίων ζχουν δθλϊςει τα μακιματα με τα οποία ςυμπλθρϊνουν τον απαραίτθτο αρικμό μακθμάτων που απαιτοφνται για τθ λιψθ του πτυχίου, ζχουν τθ δυνατότθτα να εξετάηονται ςε όλεσ τισ εξεταςτικζσ περιόδουσ ςτα μακιματα αυτά, ανεξάρτθτα αν διδάςκονται ςε χειμερινό ι εαρινό εξάμθνο». Ακόμα προτείνουμε τθ διεφρυνςθ του παραπάνω άρκρου ςε διδαςκαλία και εξζταςθ όλων των Τποχρεωτικϊν μακθμάτων και ςτα δφο εξάμθνα για όλουσ τουσ φοιτθτζσ, ανεξαρτιτωσ ζτουσ φοίτθςθσ, όπωσ ηθτάμε εγγράφωσ από το τμιμα από το 2006 (19/9/2006 αρ. πρωτ. 121, 17/5/2007 αρ. πρωτ. 1615). o Βελτίωςθ τθσ βακμολογίασ: Ο βακμόσ του πτυχίου είναι ςθμαντικό κριτιριο τόςο για τα μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν όςο και για τθ μετζπειτα εξζλιξθ του αποφοίτου. Ωσ εκ τοφτου προτείνουμε τθ δυνατότθτα κατοχφρωςθσ βακμολογίασ και επανεξζταςθσ με ςκοπό τθ βελτίωςθ του βακμοφ ςε οριςμζνο αρικμό μακθμάτων (ενδεικτικά αναφζρουμε 10) κάτι το οποίο ςυμβαίνει και ςε άλλεσ ςχολζσ και δίνει πλεονζκτθμα ςτουσ αποφοίτουσ τουσ ζναντι των αποφοίτων του δικοφ μασ τμιματοσ. Τπενκυμίηουμε ότι οι δφο ανωτζρω προτάςεισ αποτελοφν και αίτθμα του φοιτθτικοφ ςυλλόγου Μακθματικοφ ‘Ο Ευκλείδθσ’ μετά από απόφαςθ Γ.΢. φοιτθτϊν από το 2007-2008 (15/5/2008 αρ. πρωτ. 1862). Μάλιςτα με πρωτοβουλία τθσ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ το Δ.΢. του ςυλλόγου ςυνεδρίαςε ςτισ 15-10-2010 και κατζλθξε ςε μία κοινι πρόταςθ που ςτάλκθκε ςαν επιςτολι ςτθ Γ.΢. Σμιματοσ Μακθματικϊν Ακινασ, ςτον πρόεδρό του κ Καλογερόπουλο και ςε όλα τα μζλθ Δ.Ε.Π.. Αναλυτικά θ πρόταςθ, όπωσ ςυντάχκθκε από το εκλεγμζνο Δ.΢. του ςυλλόγου μασ, που λειτοφργθςε με ςυλλογικότθτα διαμορφϊνοντασ ζνα κοινό πλαίςιο δράςθσ, για κοινζσ διεκδικιςεισ: «Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, κ. κακθγθτζσ, ο ςφλλογόσ μασ μζςα από μεμονωμζνεσ προτάςεισ, αλλά και από πλαίςια Γ.Σ. φοιτθτϊν ζχει κίξει επανειλθμμζνα το ηιτθμα τθσ βελτίωςθσ βακμολογίασ. Σιμερα, με τθν επιςτολι μασ αυτι, ςασ ηθτάμε να εξετάςετε εκ νζου το αίτθμα αυτό μζςα ςτθν Γ.Σ. τμιματοσ. Ο βακμόσ πτυχίου ο του κάκε φοιτθτι δεν είναι μόνο θ εικόνα του ςτα ςτενά πλαίςια τθσ ςχολισ, αλλά και θ εικόνα του απζναντι ςε άλλα τμιματα και πανεπιςτθμιακά ιδρφματα και βζβαια θ εικόνα ςτθν αγορά εργαςίασ. Γι αυτό το λόγο ηθτάμε κάτω από κακοριςμζνεσ ςυνκικεσ οι φοιτθτζσ του τμιματόσ μασ να ζχουν τθν δυνατότθτα να επανεξετάηονται ςε οριςμζνο πλικοσ μακθμάτων. Πιο ςυγκεκριμζνα ηθτάμε:  Δυνατότθτα επανεξζταςθσ μζχρι και ςε 10 μακιματα.  Δυνατότθτα επανεξζταςθσ 1 φορά ςε κάκε μάκθμα, με δικαίωμα διατιρθςθσ του πρώτου βακμοφ επιτυχίασ.  Δυνατότθτα επανεξζταςθσ να ζχουν μόνο φοιτθτζσ που ζχουν ςυμπλθρώςει και το 6 εξάμθνο ςπουδών τουσ και ζχουν εξεταςκεί επιτυχώσ ςε τουλάχιςτον 27 μακιματα, εκ των οποίων τα 7 να ανικουν ςτον κατάλογο των υποχρεωτικών μακθμάτων.»
 6. 6. ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ - Ο φοιτθτισ ςτο επίκεντρο! Δείχνοντασ πρωτοφανι ανευκυνότθτα από τθν διαδικαςία τισ 15-10-2010 απείχε θ πρϊτθ δφναμθ Π.Α.Σ.Π. Μακθματικοφ. Αλικεια γιατί, δεν ςυμμετείχατε ςτθν κοινι μασ προςπάκεια; Εξάλλου αυτό είναι θ ςυλλογικότθτα που τόςο ςυχνά επικαλείςτε, κοινι δράςθ! o Ενιςχυτικζσ ϊρεσ διδαςκαλίασ: Προτείνουμε να κεςπιςτοφν επιπρόςκετεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ με ςκοπό να βοθκιςουν το φοιτθτι για τθν καλφτερθ κατανόθςθ του μακιματοσ. Τπενκυμίηουμε ότι κάτι αντίςτοιχο (φροντιςτθριακά μακιματα από μεταπτυχιακοφσ) ςυνζβαινε παλαιότερα τόςο ςτθ Βαςικι Άλγεβρα (2004-’05,2005-’06) όςο και ςτθ Γραμμικι Άλγεβρα 1 (2005-’06). o Απογευματινά μακιματα: Προτείνουμε ςτα μακιματα που ζχουν πάνω από ζνα τμιμα, το ζνα από αυτά να είναι απογευματινζσ ϊρεσ οφτωσ ϊςτε να μποροφν να το παρακολουκιςουν φοιτθτζσ οι οποίοι εργάηονται. o Διεφρυνςθ τθσ εξεταςτικισ περιόδου: Προτείνουμε οι εξεταςτικζσ περίοδοι Φεβρουαρίου και Λουνίου να διεξάγονται ςε διάρκεια τεςςάρων (4) εβδομάδων αντί τριϊν (3) όπωσ ιςχφει μζχρι ςιμερα και αντίςτοιχα του ΢επτεμβρίου ςε διάρκεια ζξι (6) εβδομάδων αντί τεςςάρων (4). Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι ςε διάρκεια τριϊν (3) εβδομάδων δθλαδι ςε 15 μζρεσ οι φοιτθτζσ εξετάηονται ςε 6-12 μακιματα ανάλογα με το ζτοσ ςτο οποίο βρίςκονται, δθλαδι 2-4 τθν εβδομάδα κατά μζςο όρο. o Αυτονομία των φοιτθτϊν ςτο πρόγραμμα τθσ εξεταςτικισ: Πιςτεφουμε ότι οι άμεςα κιγόμενοι από τισ όποιεσ δυςκολίεσ παρατθροφνται (ςφντομθ εξεταςτικι περίοδοσ, τοποκζτθςθ πολλϊν υποχρεωτικϊν μακθμάτων ςε κοντινζσ θμερομθνίεσ κ.ά.) ςτο πρόγραμμα εξεταςτικισ είναι οι φοιτθτζσ του Μακθματικοφ. Είναι, λοιπόν, μεγάλθ θ ανάγκθ να αναλάβουν από μόνοι τουσ οι φοιτθτζσ τθν κατάρτιςθ του προγράμματοσ τθσ εξεταςτικισ τουσ. Προτείνεται να αναλαμβάνει το Δ.΢. των Φοιτθτϊν κάκε φορά να φτιάχνει το πρόγραμμα τθσ εξεταςτικισ. o Κοινά κζματα εξετάςεων: Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν φοιτθτζσ δφο, τριϊν ι τεςςάρων ταχυτιτων και να εξετάηονται ςε διαφορετικά κζματα ανάλογα με το λιγοντα του μθτρϊου τουσ. Πρζπει όλοι όςοι δθλϊνουν ζνα μάκθμα να διδάςκονται τθν ίδια φλθ και εξετάηονται ςε κοινά κζματα. o Σρόποσ κατανομισ τμθμάτων: Προτείνουμε είτε ο τρόποσ κατανομισ των φοιτθτϊν ςε τμιματα βάςει των ψθφίων τουσ να γίνεται με κυλιόμενο τρόπο από εξάμθνο ςε εξάμθνο, είτε ο κάκε φοιτθτισ να ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ του διδάςκοντα που επικυμεί. o Να δθμιουργθκοφν ολιγομελι τμιματα: Είναι παγκοςμίωσ γνωςτό, ότι θ εκμάκθςθ γίνεται πιο εφκολα ςε μία αίκουςα 50 ατόμων, παρά ςε μία αίκουςα που θ χωρθτικότθτά τθσ ξεπερνά τα 200 άτομα. Όλοι ζχουμε δει τισ γεμάτεσ από όρκιουσ φοιτθτζσ αίκουςεσ, οι οποίοι παςχίηουν να παρακολουκιςουν Απειροςτικό .Λογιςμό. Όλοι γνωρίηουμε ότι κάτι πρζπει να γίνει! Ψευτοδιλιμματα και δικαιολογίεσ του ςτυλ «δεν υπάρχουν αίκουςεσ», δεν πρζπει να ςτακοφν εμπόδιο ςτθ μόρφωςθ και τθ ςφγχρονθ διδαςκαλία, πολφ περιςςότερο τϊρα που δεν υπάρχει κτιριακό πρόβλθμα. Γι’ αυτό, προτείνουμε να τεκεί αυςτθρό όριο αρικμοφ φοιτθτϊν, που κα παρακολουκοφν ζνα μάκθμα, ανά τάξθ. o Διεφρυνςθ του ERASMUS: ΢τα πλαίςια τθσ Ευρωπαϊκισ διατμθματικισ ςυνεργαςίασ κα πρζπει να ενταχκοφν και να διακρικοφν ολοζνα και περςότεροι φοιτθτζσ ςτα δθμιουργοφμενα ευρωπαϊκά δίκτυα. Επιβάλλεται, λοιπόν, θ διεφρυνςθ του αρικμοφ των ςυμμετεχόντων φοιτθτϊν του Μακθματικοφ Σμιματοσ και θ αφξθςθ τθσ κρατικισ επιδότθςθσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα ERASMUS. o Για τθν ενίςχυςθ τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ, τθν ζκδοςθ καμπφλθσ κατανομισ των βακμολογιϊν των γραπτϊν ςε κάκε μάκθμα μετά το πζρασ κάκε εξεταςτικισ περιόδου και τθν κοινοποίθςθσ τθσ ςτθ Γενικι ΢υνζλευςθ Σμιματοσ. Κεωροφμε πολφ βαςικό αυτό το βιμα ωσ προσ τθν αντικειμενικότθτα τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ. o Σθν ανάπτυξθ προγράμματοσ για «εςωτερικό Erasmus». Σο «εςωτερικό Erasmus» κα είναι ανταλλαγι φοιτθτϊν μεταξφ των τμθμάτων μακθματικϊν. Σθ διαμονι κα αναλαμβάνει το τμιμα που φιλοξενεί τον κάκε φοιτθτι. Σο αν τα μακιματα κα ςυνυπολογίηονται ι όχι ςτθν απόκτθςθ πτυχίου είναι ςτθν δικαιοδοςία του τμιματοσ. Με αυτό τον τρόπο κα διευρυνκοφν οι ορίηοντεσ των φοιτθτϊν ςε ερευνθτικό και πολιτιςτικό επίπεδο, ενϊ παράλλθλα κα ενιςχυκεί θ ςυνεργαςία των τμθμάτων. o Σθν προςπάκεια ενοποίθςθσ των προγραμμάτων ςπουδϊν των τμθμάτων μακθματικϊν με πρότυπο το «καλφτερο» πρόγραμμα. ΢ίγουρα κα είναι ζνα δφςκολο βιμα, αλλά και παράλλθλα πολφ ςθμαντικό. Δεν κεωροφμε λογικό τμιματα με τον ίδιο τίτλο πτυχίου να παρουςιάηουν τόςο μεγάλεσ αποκλίςεισ ςτον κφκλο ςπουδϊν.
 7. 7. ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ - Ο φοιτθτισ ςτο επίκεντρο! o Σθν διανομι αγγλοελλθνικοφ/ελλθνοαγγλικοφ λεξικοφ μακθματικϊν και άλλων όρων και ςυμβόλων ςτουσ φοιτθτζσ του τμιματοσ. Για τουσ νζουσ ειςαχκζντεσ κα μποροφςε να μοιράηεται μαηί(ι να ενςωματωκεί) με τον οδθγό ςπουδϊν , ενϊ για τουσ ιδθ φοιτθτζσ μετά από ενυπόγραφθ διλωςι τουσ. o Σθν ζναρξθ οικολογικοφ προγράμματοσ για «πράςινεσ ταράτςεσ» ςε όλθ τθν ΢χολι Θετικϊν Επιςτθμϊν. o Σθν ανάπτυξθ προγραμμάτων εναλλακτικισ ενζργειασ, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των πανεπιςτθμιακϊν κτιρίων. o Πλιρθ γνϊςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςθσ πλθροφορικισ (ECDL): Ηθτάμε να υπάρξει δωρεάν διδαςκαλία μακθμάτων είτε από ςτα εργαςτιρια πλθροφορικισ, είτε ςτθ λζςχθ τθσ ςχολισ ϊςτε να παρζχεται πλιρθ γνϊςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςθσ πλθροφορικισ (ECDL) από το τμιμα μασ ΔΩΡΕΑΝ για όλουσ τουσ φοιτθτζσ που ζχουν ιδθ ςυμπλθρϊςει τον πρϊτο κατάλογο*. Θ πιςτοποίθςθ γνϊςθσ πλθροφορικισ που παρζχεται μζχρι ςιμερα είναι ζνα ςθμαντικό βιμα, ειδικά προσ τον δθμόςιο τομζα δεδομζνου ότι είναι αναγκαία για τουσ διαγωνιςμοφσ του Α΢ΕΠ. Ωςτόςο υπάρχει και ζνα άλλο μεγάλο κομμάτι τθσ αγοράσ (ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, εταιρίεσ, οργανιςμοί κ.α.) που απαιτεί ολόκλθρο το δίπλωμα του ECDL και όχι μόνο ζνα κομμάτι του. Κεωροφμε ότι θ αποδοχι του εν λόγω αιτιματοσ κα οδθγιςει ςτθν αναβάκμιςθ των ςπουδϊν μασ και τθσ γνϊςθσ που παρζχει το ελλθνικό πανεπιςτιμιο και το τμιμα μακθματικϊν Ακινασ τον 20ο αιϊνα. *Μζχρι ςιμερα ιςχφει: ΕΠΛΠΡΟ΢ΚΕΣΟ ΠΡΟ΢ΟΝ ΔΛΟΡΛ΢ΜΟΤ(ΕΦΘΜΕΡΛΔΑ ΣΘ΢ ΚΤΒΕΡΝΘ΢Θ΢ ΑΡ.ΦΤΛΛΟΤ 315/31-12-2003)Βεβαίωςθ χορθγείται ςτουσ φοιτθτζσ ι πτυχιοφχουσ εφόςον ζχουν περάςει τουλάχιςτον 4(τζςςερα) μακιματα από τον παρακάτω κατάλογο: 141. Πλθροφορικι Λ, 251. Πλθροφορικι ΛΛ, 341. Αρικμθτικι Ανάλυςθ Λ, 352. Δομζσ Δεδομζνων, 439. Τπολογιςτικι Άλγεβρα, 451. Γλϊςςεσ Προγραμματιςμοφ, 453. Γραφικά με Θ/Τ, 518. Αλγόρικμοι και Πολυπλοκότθτα(Ειςαγωγι ςτο ΢χεδιαςμό και Ανάλυςθ Αλγορίκμων), 614. Αναδρομικζσ ΢υναρτιςεισ, 617. Τπολογιςτικι Επιςτιμθ και Σεχνολογία, 618. Τπολογιςτικι Πολυπλοκότθτα, 653. Αρικμθτικι Ανάλυςθ ΛΛ, 752. Αρικμθτικι Γραμμικι Άλγεβρα, 753. ΢τατιςτικι Ανάλυςθ Δεδομζνων, 855. Εφαρμοςμζνθ Ανάλυςθ Παλινδρόμθςθσ. o Κακθμερινι λειτουργία τθσ γραμματείασ – διεφρυνςθ ωραρίου. Θ γραμματεία του τμιματοσ μακθματικϊν Ακινασ είναι ανοιχτι για το κοινό κάκε Δευτζρα-Σετάρτθ-Παραςκευι και ϊρεσ 11.00 - 14.00. Αυτό δυςτυχϊσ δεν βοθκάει τουσ φοιτθτζσ του τμιματοσ να διεκπεραιϊςουν, πολλζσ φορζσ, τισ εργαςίεσ τουσ. Δεν είναι μάλιςτα ςπάνιο το φαινόμενο, γονείσ ι φοιτθτζσ να ζρχονται από χιλιόμετρα μακριά και να μθν μποροφν να εξυπθρετθκοφν γιατί δεν βρζκθκαν τθν ςωςτι θμζρα ι ϊρα. Γι αυτό, λοιπόν, ωσ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ προτείνουμε: Σθν ςταδιακι διεφρυνςθ του ωραρίου που θ Γραμματεία του τμιματοσ δζχεται το κοινό ςτισ μζρεσ Δευτζρα-Σετάρτθ-Παραςκευι. Για παράδειγμα 9.00 - 14.00. Θ Γραμματεία του τμιματοσ να δζχεται κακθμερινά το κοινό (Δευτζρα με Παραςκευι) με διευρυμζνο ωράριο του ιςχφοντοσ. o Σα πάςο να μοιράηονται ΔΩΡΕΑΝ ςτουσ φοιτθτζσ! Προτείνουμε να ςταματιςει θ χρζωςθ των φοιτθτϊν για τθν απόκτθςθ πάςο. Κεωροφμε ότι το ποςό του 1€ που ηθτείτε από τουσ φοιτθτζσ είναι τόςο μικρό ϊςτε να μπορεί να καλυφκεί από τον προχπολογιςμό του τμιματοσ. ΢τα πλαίςια που κινοφμαςτε ωσ Δθμοκρατικι Ανανεωτικι Πρωτοπορία – Νζα Δθμοκρατικι Φοιτθτικι Κίνθςθ τόςα χρόνια για τθν αναβάκμιςθ του ελλθνικοφ πανεπιςτθμίου, ςασ ηθτάμε να κατανοιςετε τθν απλότθτα τθσ κατάςταςθσ και να αςπαςτείτε τθν πρόταςι μασ. o Δωρεάν φωτοτυπίεσ ςε όλουσ τουσ φοιτθτζσ. ΢το τμιμα μασ πολλζσ φορζσ οι φοιτθτζσ προκειμζνου να καλφψουν τισ ανάγκεσ τουσ είναι αναγκαςμζνοι να φωτοτυποφν ςθμειϊςεισ (πχ. από τθν e-class), εργαςίεσ και άλλα ζγγραφα. ΢τα πλαίςια τθσ δωρεάν εκπαίδευςθσ λοιπόν ωσ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ: προτείνουμε να οριςκεί ζνασ αρικμόσ δωρεάν φωτοαντιγράφων που κάκε φοιτθτισ κα δικαιοφται , προκειμζνου να φωτοτυπεί ςθμειϊςεισ και ζγραφα ςχετικά με το αντικείμενο τθσ μακθματικισ επιςτιμθσ, κακϊσ και εργαςίεσ ςτο φωτοαντιγραφικό κζντρο του τμιματοσ. Ζςτω και αν αυτό ςε πρϊτθ φάςθ -και μόνο- γίνει με τθν προχπόκεςθ ότι θ φοιτθτζσ κα φζρνουν το δικό τουσ χαρτί. Ζνασ ικανοποιθτικόσ αρικμόσ κα ιταν τα 500 φωτ. κάκε εξάμθνο δωρεάν για όλουσ τουσ φοιτθτζσ του τμιματοσ (προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ). o Να οριςκοφν κι άλλεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ για Άτομα Με Ειδικζσ Ανάγκεσ (ΑΜΕΑ). o Για τισ μεταγραφζσ. ΢το τμιμα Μακθματικϊν Ακινασ κάκε χρόνο ειςζρχεται ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ φοιτθτϊν από μεταγραφι. ΢υνικωσ οι λόγοι (που ορίηονται ςαφϊσ από τθν ςχετικι νομοκεςία), είναι τζτοιοι που δεν επιτρζπουν ςτουσ φοιτθτζσ παρά να παρακολουκοφν τα μακιματα ςτο δικό μασ τμιμα μζχρι να τελειϊςει θ διαδικαςία επιλογισ των δικαιοφχων. Αυτό ςθμαίνει πωσ οι φοιτθτζσ αυτοί για ζνα τουλάχιςτον 3μθνο (παράδειγμα θ φετινι χρονιά όπου θ αιτιςεισ γίνονται 1-15 Νοεμβρίου) δεν ανικουν πουκενά. Ζχει τφχθ μάλιςτα να μθν παραλάβουν καν ςυγγράμματα κάποιεσ ακαδθμαϊκζσ χρονιζσ για το πρϊτο εξάμθνο φοίτθςθσ τουσ αν και ζχουν δθλϊςει και εξεταςκεί κανονικά ςτα μακιματα του ‘Α
 8. 8. ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ - Ο φοιτθτισ ςτο επίκεντρο! εξαμινου. Για αυτοφσ τουσ λόγουσ λοιπόν και ςε ςυνζχεια και παλαιότερων αιτθμάτων μασ: «Ηθτάμε τθν ποιο άμεςθ διαδικαςία τθσ επιλογισ των φοιτθτϊν που δικαιοφνται μεταγραφι ςτο τμιμα μασ. Γιατί όχι, ακόμα και τθν ζναρξθ των αιτιςεων μεταγραφισ από τθν θμζρα τθσ ζκδοςθσ των βάςεων μζχρι και τισ εγγραφζσ πρωτοετϊν. Νζεσ Τεχνολογίεσ o Να χρθςιμοποιοφνται νζεσ Σεχνολογίεσ ςτθ διδαςκαλία των μακθμάτων: ΢τθν εποχι τθσ πλθροφόρθςθσ και τθσ καλπάηουςασ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ, ζνα Σμιμα που αςχολείται με τισ Κετικζσ Επιςτιμεσ, όπωσ είναι αυτό των Μακθματικϊν, δε νοείται να παρακολουκεί τισ εξελίξεισ αςκμαίνοντασ! Απαιτοφμε τθν αφξθςθ του προχπολογιςμοφ των εργαςτθρίων Θ/Τ ϊςτε να διαςφαλιςκεί ο άρτιοσ εξοπλιςμόσ τουσ. Κρίνεται απαραίτθτοσ ο εφοδιαςμόσ των εργαςτθρίων με πολφ περιςςότερα P.C. προκειμζνου να εξαςφαλίςουμε τθν ευρφτερθ δυνατι φοιτθτικι πρόςβαςθ ςτα μονοπάτια τθσ Πλθροφορικισ και ιδιαίτερα ςτο Internet. o Σθν δθμιουργία αίκουςασ ςυνδιαλζξεων, όπωσ ιδθ ςυμβαίνει ςε άλλα τμιματα. Αυτι θ αίκουςα κα δίνει τθν δυνατότθτα ςε φοιτθτζσ και κακθγθτζσ να ςυνδιαλζγονται με άλλα τμιματα και πανεπιςτιμια ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Απαραίτθτα κεωροφνται τα ςφγχρονα μζςα που κα εξοπλιςτεί θ αίκουςα (μεγάλεσ οκόνεσ, ατομικά μικρόφωνα κτλ.). o Δωρεάν πρόςβαςθ ςτο internet: Προτείνουμε να παρζχεται ςε κάκε φοιτθτι δωρεάν πρόςβαςθ ςτο internet. H πρόςβαςθ αυτι κα γίνεται με βάςθ το ςφςτθμα callback, δθλαδι ο φοιτθτισ κα καλεί τον server του πανεπιςτθμίου, κα κλείνει το τθλζφωνο και κα τον καλεί αμζςωσ ο server, ζτςι ϊςτε θ χρζωςθ να γίνεται ςτο πανεπιςτιμιο. o Καλφτερθ λειτουργία τθσ e-class: Προτείνουμε να ενθμερϊνεται ςε όλα τα μακιματα θ e-class και ςε κάκε μάκθμα να υπάρχουν τα κζματα των τελευταίων ετϊν όπωσ επίςθσ και οι λφςεισ ι υποδείξεισ των λφςεων. o Δωρεάν διανομι e-reader ςε όλουσ τουσ φοιτθτζσ: Λίγο καιρό πριν, μια νζα ορολογία μπικε ςτθ ηωι μασ που ονομαηόταν "eBook" και για τουσ περιςςότερουσ, αποτελοφςε ζνα ακόμα άγνωςτο τεχνολογικό επίτευγμα. Αυτι θ αδιαφορία όμωσ, να είςτε ςίγουροι ότι τελικά δε κα επικρατιςει για αυτι τθ ςυςκευι που βαφτίςτθκε e-reader και ετοιμάηεται να αλλάξει άρδθν τον τρόπο με τον οποίο κα αντιμετωπίηουμε τθν κακθμερινότθτά μασ ςτο μζλλον. Σο μόνο που ζχουμε να κάνουμε ωσ Σμιμα Μακθματικϊν είναι να τθν υποδεχκοφμε το νζο τεχνολογικό επίτευγμα που ξεφφτρωςε μζςα από τθν εκπαίδευςθ (κακϊσ πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ θγικθκαν τθσ δθμιουργίασ του) και να αντιλθφκοφμε γιατί το φαινόμενο του eBook ίςωσ εξαφανίςει τισ ςυνικειεσ του παρελκόντοσ, ανατζλλοντασ ζνα λαμπερό και ςφγχρονο μζλλον! Σο e-reader, εκτόσ από τισ δεκάδεσ άλλεσ ευκολίεσ που κα προςφζρει ςτουσ φοιτθτζσ, κα μπορζςει να δϊςει μία ουςιαςτικι λφςθ ςτο πρόβλθμα που κα απαςχολιςει τα επόμενα χρόνια εκατοντάδεσ φοιτθτζσ του τμιματοσ μασ: Τον περιοριςμό τον 36 δωρεάν ςυγγραμμάτων. Σο Σμιμα Μακθματικϊν ΕΚΠΑ, ζχει αναμφίβολα ζνα ευζλικτο πρόγραμμα ςπουδϊν που κακιςτά τελείωσ ακατάλλθλο ζνα τζτοιο πλαφόν. Ζχουμε, εξάλλου, εκφράςει επανθλλειμζνα τθν αντίκεςι μασ ςχετικά με το μζτρο. Προτείνουμε λοιπόν, το e-reader να παραλαμβάνεται από το τμιμα δωρεάν με όλα τα ςυγγράμματα όλων των μακθμάτων, ςθμειϊςεισ και περιοδικά αποκθκευμζνα και «κλειδωμζνα» (ςε θλεκτρονικι μορφι). Ενϊ κα δίνεται ςτθν αρχι τθσ ακαδθμαϊκισ πορείασ κάκε φοιτθτι. Γιατί e-reader:  Πλεονεκτιματα: Κα αντιμετωπίςουμε το πλαφόν των 36 δωρεάν ςυγγραμμάτων.  Οι φοιτθτζσ κα ζχουν από τθν αρχι κάκε ζτουσ τα ςυγγράμματά τουσ, χωρίσ κακυςτεριςεισ και χωρίσ να αναγκάηονται να κάνουν "τον γφρο τθσ Ακινασ" για τθν ςυλλογι τουσ.  Θ λίςτα ςυγγραμμάτων κα γίνει αυτό που φανταηόμαςταν. Όλα τα ςυγγράμματα κα είναι δωρεάν και μζςα ςτο e-reader . Οι φοιτθτζσ κα ζχουν ότι χρειάηονται ςε ςυγγράμματα και κα μποροφν να επιλζξουν μεταξφ αυτϊν με ζνα "κλικ".  Θ γκάμα των επιλογϊν κάκε φοιτθτι δεν κα περιορίηεται ςτα ςυγγράμματα ,κακϊσ εφκολα κα μπορεί να περιζχει και ςθμειϊςεισ, αλλά και μακθματικά-επιςτθμονικά περιοδικά.  Κα μπορεί να ςυνδεκεί ακόμα και με μελλοντικοφσ πίνακεσ-λ ι άλλου ςχετικοφ τφπου και να αλλάξει ακόμα και το τρόπο μακιματοσ.Να ςασ κυμίςω ότι το τμιμα πλθροφορικισ ζχει ιδθ τζτοιουσ πίνακεσ.  Σζλοσ, μπορεί να με το e-reader μία ολόκλθρθ βιβλιοκικθ κα χωράει ςτθν τςζπθ μασ. (Κατατζκθκε ςτισ 17/3/10 με αρικμ.πρωτ. 1330)
 9. 9. ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ - Ο φοιτθτισ ςτο επίκεντρο! o Δωρεάν e-mail: ΢το τμιμα μασ που όλο και εκςυγχρονίηεται, που κακθγθτζσ και φοιτθτζσ ανταλλάςουν εργαςίεσ και αςκιςεισ με e-mail, που οι φοιτθτζσ μποροφν να ενθμερϊνονται μζςω email, πολλοί είναι ακόμα εκείνοι που αγνοοφν αυτόν τον τρόπο επικοινωνίασ. Γι αυτό λοιπόν, ωσ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ ςε ςυνζχεια παλαιότερων προτάςεϊν μασ και αποφάςεων των Γ.΢. φοιτθτϊν του τμιματοσ ηθτάμε να δίνεται ςε κάκε νεοειςαχκζντα φοιτθτι του τμιματοσ δωρεάν μία διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail), όπωσ εξάλλου ςυμβαίνει και ςε τόςα άλλα τμιματα ςχολϊν ςτθν Ακινα και τθν περιφζρεια. Για τουσ παλαιότερουσ φοιτθτζσ να ιςχφει το ίδιο μετά από αίτθμά τουσ. Ζνα τζτοιο μζτρο κα κάνει πιο εφκολθ και άμεςθ τθν επικοινωνία φοιτθτϊν και κακθγθτϊν και κα βοθκιςει ςτον εκςυγχρονιςμό του τμιματοσ μασ. o Δωρεάν διανομι USB μνθμϊν ςε όλουσ τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010 , αλλά και για όλα τα υπόλοιπα που κα ακολουκιςουν. Ηοφμε ςε μία εποχι όπου θ ψθφιοποίθςθ των δεδομζνων είναι κακθμερινό φαινόμενο. ΢τισ μζρεσ μασ κακθγθτζσ και φοιτθτζσ ανταλλάςουν e-mail με εργαςίεσ και αςκιςεισ, CD και DVD και μεταφζρουν τα δεδομζνα τουσ ςε USB μνιμεσ. Αυτόσ λοιπόν, είναι και ο ςκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μασ πρόταςθσ, θ οικονομικι διευκόλυνςθ των φοιτθτϊν. Εξάλλου θ USB μνιμεσ δεν ζχουν μεγάλο κόςτοσ, ειδικά όταν γίνεται θ παραγγελία τουσ ςε μεγάλθ ποςότθτα. Ακόμα, με αυτόν τον τρόπο κα διευκολφνουμε τθν λειτουργία τθσ βιβλιοκικθσ και τον εργαςτθρίων, κακϊσ δεν κα χρειάηεται ο δανειςμόσ περιοδικϊν ι βιβλίων που είναι διακζςιμα και ςε θλεκτρονικι μορφι ι θ εγγραφι εργαςιϊν, αρχείων, προγραμμάτων ςε άλλεσ μονάδεσ εγγραφισ (πχ.CD) που χρειάηονται χρόνο και αναλϊςιμα. o Σθν απόκτθςθ και αντικατάςταςθ(ι τθν μερικι αντικατάςταςθ) των κλαςικϊν πινάκων με «πίνακεσ λ» (που ιδθ χρθςιμοποιοφνται ςτο τμιμα πλθροφορικισ). Αυτό κα προςφζρει μεγαλφτερθ αμεςότθτα φοιτθτι κακθγθτι κατά τισ παραδόςεισ-διαλζξεισ. ΢ε ςυνδυαςμό με άλλα τεχνολογικά κα περάςουμε ςε ζνα άλλο, ςφγχρονο τρόπο διεξαγωγισ τθσ πανεπιςτθμιακισ δραςτθριότθτασ. o Σθν απόκτθςθ οκονϊν αφισ που κα βοθκιςουν ςτθν καλφτερθ και γρθγορότερθ εξζταςθ των μακθμάτων, αλλά και ςτθν αξιοποίθςθ των «πινάκων λ». o Σθ δθμιουργία ςυςτιματοσ ειςόδου με κάρτεσ μελϊν ςτθν βιβλιοκικθ τθσ ΢χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν. Οι φοιτθτζσ του τμιματοσ και τα μζλθ τθσ βιβλιοκικθσ κα μποροφν ζτςι με τθν παρουςία ενόσ και μόνο φφλακα να ειςζρχονται ςτθν βιβλιοκικθ και το αναγνωςτιριο «ξεκλειδϊνοντασ» τθν κεντρικι είςοδο με τθν κάρτα τουσ. Με τθν εφαρμογι αυτοφ του μζτρου κα επιτευχκεί θ 24ωρθ λειτουργία του αναγνωςτθρίου. o Σθν επιδότθςθ για τθν αγορά φορθτϊν Θ/Τ ςε όλουσ τουσ φοιτθτζσ που ειςζρχονται ςτο τμιμα, κάτι που ζχει ιδθ εφαρμοςτεί ςε άλλα τμιματα. o Σζλοσ ειςάγουμε μία ιδζα όπωσ θ: "Θλεκτρονικζσ ςθμειϊςεισ ηωντανά-πίνακεσ νζασ γενιάσ." Θα ονομάςουμε τθν πρόταςι μασ αυτι «Πρόγραμμα Ευκλείδθσ» Με ζναν βιντεοπροβολζα ςε κάκε αίκουςα, ζνα ειδικό ςτυλό-εργαλείο, ζνα μικρό υπολογιςτι και τθν επζκταςθ του δικτφου wifi τθσ ςχολισ μασ και ςτισ αίκουςεσ μποροφμε να κάνουμε μικρά καφματα. Ζςτω ότι είμαςτε ςτο ΑΜΦ 21. ΢τινουμε ζνα βιντεοπροβολζα που ζχουμε ςυνδζςει με τον υπολογιςτι μασ και το ειδικό ςτυλό-εργαλείο. Ζτςι ότι γράφει ο κακθγθτισ ςτο χαρτί μπροςτά του ι ακόμα και ςε άλλεσ επιφάνειεσ, μπορεί και προβάλετε μζςω του βιντεοπροβολζα. Σαυτόχρονα οι ςθμειϊςεισ κακϊσ περνοφν μζςα από τον Θ/Τ του, μποροφν να "μοιράηονται" αςφρματα ςτουσ φοιτθτζσ μπροςτά του, αρκεί και αυτοί να ζχουν μαηί τουσ κάποιο Θ/Τ ι οποιαδιποτε ςυςκευι με το κατάλλθλο λογιςμικό. o Θ πρόταςθ-πρόγραμμα "Ευκλείδθσ" προτείνουμε να υλοποιθκεί μζςω ςυγκεκριμζνθσ χρθματοδότθςθσ, που κα προςφζρει ςτουσ επόμενουσ νεοειςαχκείσ φοιτθτζσ και από ζνα Θ/Τ, ϊςτε να μποροφν να βιϊςουν άμεςα τθν εμπειρία αυτι. Ζτςι κα μπορζςει να υλοποιθκεί και ζνα μζροσ τθσ πρόταςισ μασ ςχετικά με το ebook όπωσ αυτι ζχει διατυπωκεί ςτο παρελκόν. Για τα ςυγγράμματa (παράλλθλα με το e-reader) : o Ζκδοςθ των τελικϊν βακμολογιϊν των γραπτϊν μζςα ςε χρονικά περικϊρια: Προτείνουμε οι ανακοινϊςεισ των βακμολογιϊν των γραπτϊν να γίνονται ςε 2 το πολφ εβδομάδεσ (10 εργάςιμεσ θμζρεσ) από τθν θμερομθνία εξζταςθσ, ςε 1 εβδομάδα (5 εργάςιμεσ θμζρεσ) θ δθλϊςεισ περί αναβακμολόγθςθσ των γραπτϊν, ϊςτε τα τελικά αποτελζςματα να ανακοινϊνονται ςτθν γραμματεία του τμιματοσ ςε 4 ςυνολικά εβδομάδεσ (20 εργάςιμεσ θμζρεσ) από τθν θμζρα εξζταςθσ o Ζναρξθ των δθλϊςεων μακθμάτων αμζςωσ μετά το πζρασ του παραπάνω χρονικοφ ορίου: 20 το πολφ εργάςιμεσ θμζρεσ ι από τθν τελευταία τελικι ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων όλων των μακθμάτων για τουσ φοιτθτζσ από Β’ εξάμθνο και πάνω.
 10. 10. ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ - Ο φοιτθτισ ςτο επίκεντρο! o Ζναρξθ των δθλϊςεων μακθμάτων 1 Εβδομάδα (5 εργάςιμεσ θμζρεσ) μετά τθν ζναρξθ των μακθμάτων για τουσ φοιτθτζσ Α’ εξαμινου. o Πολλαπλά ςυγγράμματα: Προτείνουμε τα ςυγγράμματα που περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο να υπάρχουν ςτθ βιβλιοκικθ του τμιματοσ διακζςιμα ςτουσ φοιτθτζσ ςε μεγαλφτερθ ποςότθτα από αυτι που προβλζπει ο νόμοσ(δθλ. τουλάχιςτον 2/10 ςε ςχζςθ με τον αρικμό των φοιτθτϊν κάκε ζτουσ) . Επίςθσ θ λίςτα των ςυγγραμμάτων να ανανεϊνεται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα και τα ςυγγράμματα μασ να αξιολογοφνται εκ νζου κάκε εξάμθνο από το διδακτικό προςωπικό κάκε τομζα. Σζλοσ ηθτάμε τα ςυγγράμματα που δεν κα προμθκευόμαςτε από τθ λίςτα να ζχουμε τθ δυνατότθτα να τα βροφμε ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθ ςελίδα του τμιματοσ. o Κατάργθςθ του πλαφόν των 36 δωρεάν ςυγγραμμάτων: Λόγω του ενδεικτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν του τμιματόσ μασ, οι φοιτθτζσ πρζπει να παραλαμβάνουν δωρεάν περιςςότερα από 36 ςυγγράμματα. o Κεντρικι διανοµι των ςυγγραμμάτων: Προτείνουμε τα ςυγγράμματα να διανζμονται εντόσ του τμιματοσ ι ςε ζνα ςυγκεκριμζνο χϊρο, ϊςτε ο φοιτθτισ να µθν αναγκάηεται να ξοδεφει ϊρεσ από τθ µελζτθ του και από τισ παρακολουκιςεισ αναηθτϊντασ τα µζρθ όπου µπορεί να βρει τα απαιτοφμενα ςυγγράµµατα για τα µακιµατα που παρακολουκεί. Πιο ςυγκεκριμζνα: Παρακαλοφμε: α) για τθν ζναρξθ των εργαςιϊν-ενεργειϊν τθν ζναρξθ λειτουργίασ κεντρικισ διανομισ ςυγγραμμάτων – βιβλιοδιανομι. Σο αίτθμά μασ αυτό ζχει υπερψθφίςει και θ Γενικι ΢υνζλευςθ Φοιτθτϊν επανειλθμμζνα (τελευταία φορά ςτισ 19/01/2009). β) Όπωσ επίςθσ και θ ςταδιακι εκτφπωςθ όλων των ςυγγραμμάτων από το ΕΚΠΑ ι από κάποιο εκδοτικό κζντρο που κα διαχειρίηεται αυτό ι το Σμιμα Μακθματικϊν Ακινασ. Κεωροφμε , ωσ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ, ότι θ πρόταςι μασ είναι εφαρμόςιμθ -ειδικά ςτο πρϊτο κομμάτι τθσ- ςτο τμιμα μασ, όπωσ ςυμβαίνει και ςε τόςα άλλα τμιματα ςτθν Ακινα και τθν περιφζρεια και ειδικά ςτο καινοφριο κτιριο του Σμιματοσ Μακθματικϊν Ακινασ. Ζνα τζτοιο μζτρο: Κα απαλλάξει τουσ φοιτθτζσ από τον «γφρο τθσ Ακινασ» για τθν ςυλλογι των ςυγγραμμάτων τουσ. Κα εξοικονομιςει χρόνο από τθν ζναρξθ διανομισ όλων των ςυγγραμμάτων. Κα κερδθκοφν και πάλι θ χαμζνεσ διδακτικζσ ϊρεσ που ςπαταλοφνται προκειμζνου να παραλάβουν οι φοιτθτζσ να βιβλία τουσ από τουσ διάφορουσ διανομείσ. Κα εξοικονομιςει χριματα το πανεπιςτιμιο και το τμιμα μασ.

×