Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
.. HI.. .n `
,.
Ix

wμ Ì lị, emu. mhn,Ạ.ự.ự ửụ abm} u,,A..uw.ęw»Ữ. M .ầ ..ầ Ầ
.ụ r.ỵ1..μ.m, μw..,ụwWüuLầ41.. q Ỉ..μ..›
Ễ...
CÔNG TY CỎ PHẦN TÀI NGUYÊN
số 61 ngõ 562 đường Láng, phường Láng Hạ, quật! Đổng Ða, Hà Nội

MỤC LỤC

BẢO CÁO CỦA BAN TỐNG ...
CỘNG TY CÒ PHÂN TÀI NGUYỄN
SÔ 6] ngò 562 đường Lảng. phường Lảng Hạ, qllận Đống Đa, Hà Nội

BẢO CÁO CỦA BAN TONG GIÁLNCI Đ...
Số: ll4.03/2015/BCK'Ỉ - IFC

BÁO CÁO KIẾM TOÁN DỌC LẬP

tôi đã tiện hành kiểm toán tlìeo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nazn. Cá...
Pr

BẢO CÁO KIỀM TOÁN DỌC LẬP (TIẾP THEO)
Ỷ kiển của klễm toán viên

Ĩĩìeo ý kiển của chúng tôí, báo cáo tài chính đã phản...
CỔNG TY CỎ PHẢN TÀI NGUYỄN
số 61 nęõ 562 đưòng Láng, phường Lảng Hạ
Ðon Đa, Hà Nội

    

BẢO CÁO TẢI CHỈNH

BẢNG CÂN Đ...
CÔNG TY CÓ PHẦN TÀI NGUYÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
số 61 nęõ S62 đường Lảng, phường Lảng Hạ cho năm tài chính kết thùc
uậnĐon Đa...
-II-II-Il-Ncmxlơntllòtlitũìl-I
ụw_c.connunu.

CÔNG TY CÒ PHẦN TÀI NGUYÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
số 6l n õ 562 đường Láng, phườn...
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYỄN BẢO CÁO TÀI CHÍNH

Số 61 ngõ 562 dường Láng, phường Láng Hạ Cho năm tài chính kết thúc
Quận Đon...
CÔNG TY CÔ PHẦN TÀI NGUYÊN BÁO CÁO TÀI CHÍh'H
số 6| n õ 562 đưòng Láng, phường Lảng Hạ Cho năm tài chính kết thúc

ŕQnịịn ...
CÔNG TY CÒ PHẦN TÀI NGUYÊN BẢO CÁO TÀI CHÍĩN'H
số 6| ngõ 562 đường l.áng, phường Láìng Hạ Cho năm tài chính kết thúc

gμận...
CÔNG TY CÒ PHẦN TÀI NGUYÊN BÁO CÁO TÀI CHíh'H

số 61 uno 562 đường Láng, phường Láng Ha Cho năm tài chính kết thúc
Quận Do...
CÔNG TY CỎ PHẦN TÀI NGUYÊN BẢO CÁO TÀI CHÍNH

  

Số 61 ngõ 562 đường Láng, phường Láng Hạ cho "ăm tài chỉ“h kết thúc
Quậ...
CÔNG TY CÓ PHẦN TÀI NGUYỄN B,'O CÁO TÀI CHÍNH
Số 61 ngò 562 đường Láng, phường Láng Hạ Cho năm tài cltính kêt thúc

Quận Đ...
CỘNG TY CÓ PPLÃN TÀI NGUYÊN
Sô 6| njẫõ 562 dường Láng. phường Lálig Hạ

_Quận Doni: Ða. Hà Nệìì
THUYET MÌNH BAO CAO TAI Cũ...
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN BẢO CÁO TÀI CF[Ít'H

số 61 ngõ 562 đường Láng, phường Láng Ha Cho năm tài chính kết thúc
guặnýÐ...
CỔNG TY CÒ PHẦN Tt`l NGUYỄN BÁO CÁO TÀI CHỈNH

Số 61 ngõ 562 đường Láng. phường Láng Hạ cho năm tài chính kết thùc
Quân Ðô...
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYỄN BÁO CÁO TÀI CIIÍNH

 

số 61 ngõ 562 dưintg Láng. phường Láng tlạ Cho năm tài chính kết tiiúc
Q...
CÔNG TY CO PHẦN TÀI NGUYÊN

Sổ 61 ngõ 562 đường Láng, plìường Lảng Hạ

_Qgận Dốntv Ða, tlà Nội _

TIILIYLT hnNH BẢO CA` O ...
CÔNG TY Co PHỊĂN TÀI NGUYÊN BẢO CÁO TẢI CHÍNH

Sổ 61 ngõ 562 đường Lảng, phường Lảng Hạ Cho năm tài chính kết thúc
Quận Đô...
CÔNG TY CỔ PHẦN Tik! NGUYÊN BẢO CÁO TÀI CHÍNH

Số 61 ngõ 562 đường Láng, phườlìg Láng llạ Cho nãrn tài chính kết thúc
Quận...
BẢO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc

CÔNG TY CO PHẦN TÀI NGUYÊN

Số 6| ngõ 562 dường Láng, phường Lảng Hạ
Quận Đt...
CÔNG TY Cò PHẢiN' TÀI NGUYÊN
số 6l ngõ 562 dường Láng, phường l.áng Hạ
ặn Don Đa. Hà Nội

LQEỊỈ ngày 31 thán 12 năm 2014
T...
CỘNG TY CỎ PH:N TÀI NGUYÊN
Sô 61 ngõ 562 đường Láng. phường Láng Ha

BẢO CÁO TÀI CiIÍl'H
Cho năm tài chính kết thúc

 Đống...
CỘNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN
Sỏ 61 ngõ 562 đường [.áng, phườllg l.áng Hạ

Ouzậtn Đốn Da, Hà Nội
THUYẾT html! BẨO CA' O TAI' ...
CÔNG TY CO PHẦN TÀI NGUYÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Số 61 ngõ 562 đường Lảng, phường Láng Hạ Cho năm tài chính kết thúc
Quận Ðôn...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TNT - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014(Cty mẹ)

383 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TNT - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014(Cty mẹ)

 1. 1. .. HI.. .n ` ,. Ix wμ Ì lị, emu. mhn,Ạ.ự.ự ửụ abm} u,,A..uw.ęw»Ữ. M .ầ ..ầ Ầ .ụ r.ỵ1..μ.m, μw..,ụwWüuLầ41.. q Ỉ..μ..› ỄL v 7 y ,,. ry.‹$ A na «. Ơ- v ụmmmgzp .... .m.ĩm.›μlLLIl, .., I m`‹rbvỨ
 2. 2. CÔNG TY CỎ PHẦN TÀI NGUYÊN số 61 ngõ 562 đường Láng, phường Láng Hạ, quật! Đổng Ða, Hà Nội MỤC LỤC BẢO CÁO CỦA BAN TỐNG GIẢM ĐỎC BÁO CÁO KIỂM `I`oÁN ĐỘC LẬP BẢNG CẤN DÒ] KẾ TOÁN BÁO CÁO KẾT QIIẢ IIOẠT ĐỘNG Km!! DOANH BẢO CÁO l‹IJĨJ CIRJYỂN TIÊN TỆ TIIUYỀT WNH BẢO CÁO TÀI CHÍNH 8-24 Ĩ `ẩẫ.r ': ‹/A /I
 3. 3. CỘNG TY CÒ PHÂN TÀI NGUYỄN SÔ 6] ngò 562 đường Lảng. phường Lảng Hạ, qllận Đống Đa, Hà Nội BẢO CÁO CỦA BAN TONG GIÁLNCI ĐỐC Ban Tổng Giảm đốc Công ty Cổ phần Tài Nguyên (gọi tất là '“Công ty'”) đệ trình báo cảo này củng với Báo cáo tàí chính của Công ty cho năm tải chính kết tlìúc ngày 31 tháng I2 năm 2014. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VẦ BAN TỔNG GIẢDI ĐỐC Các thảlìh Vìên của Hôi dồllg Qllàn tri và Ban Ĩ`ổng Gỉátn đốc Công ty dã đíểll hành Côlìg ty u'ong nãlll 2014 và đến ngày lập Bảo cáo này gồm: Ilộl đồng Quản trị 1. Ông Ngllyễn Gía Long Chí! tịch 2. ọng Tnrơ11_g sml Hiền Thảnlu viên 3. (_>llg Ngmyén Bá Huấjl Thành víêll 4. Ọng Đoàn Tú Ĩììành viên 5. Ong Ng1ly'ẽn Gỉa Mính 'lìlảllh viên Ban Tống Giảm dốc l. Ông vũ Tưấn lloàng Tống Giám dốc 2, Ông Ngu)“êlì Bá Htlân Phó Tống Giảm đốc 3. Ông Đoàn Năng Tuân Phó Tổng Giám đốc TRÁCH NHIỆM CŨA BAN TỔNG GIẢM ĐỐC thực và hợp lý tính hình tải chính cũng như kểt'quả hoạtđộng kíntl doanh và tỉnh hình lưu chuyền tiền tệ của Côllg ty ưong nãm. Trong việc lập các Báo cảo tàí chính nảy, Ban Tống Giám dốc được yêu cầu phải: o l.ựa chọn các chính sách kể toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quản; 0 Đưa ra ciic Xét đoán và Ước tính mọt cíìch llợp lý và thận trọng; 0 Néu rõ các nguy'ẽn tắc kể toán mích hợp có được tuân thù hay khỏng, có những áp dụng saí lệch ưọng yểu cẩn được công bố và giải tllích trong biio cáo tài chính hay không; Ơ l.ập bảo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không tlĩể cho rẳng Công ty sẽ tíểp tục hoạt động kính doanh; và ơ ĩĩìiết kể và mực lìỉộn hệ thống kiệm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lâp và trình bày báo cáo tài chính hợp lý lllìãm hạn chẻ rủí ro và gian lặn. Bạn 'I'ổng Giám đốc Công ty Chịu tI`ách nhiệm đảln bảo rẳng sổ toán được glìí chép một cảc!! phù hợp dê phản ánh nìộl cách hợp lý tình hình tàí chính của (Ĩôllg ty Ở bât kỳ tlìợí đíểm nào và đảm bào răng Báo '*'l-I-ỂỈĨỊIIẾII ẩi ltoàng Tổng Giãm đốc [lả /'ộì, Ilgày 3/ tháng 03 ntĩm 20/5
 4. 4. Số: ll4.03/2015/BCK'Ỉ - IFC BÁO CÁO KIẾM TOÁN DỌC LẬP tôi đã tiện hành kiểm toán tlìeo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nazn. Các chuấn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuân mực và các quy đinh về đạo đức ngllề nghiệp, lập kế hoạch và thực híệll cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bào hợp lý về việc liệu Báo cáo tàí chính của Công ty có còn sai sót trọng yêu hay không. Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chthưg kiểm toán về các số liệu và thuyết mính ưỡn Báo cáo tài chính. Các tlìủ tục kỉểĩn toán được lựa chọn dưa tl'ên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủí ro có sai sót trọng yếu trong Bảo cáo tài chính do gian lận hoặc nhẩrn lẫn. Khì thưc hiện đánh giá các rủí ro này, kiểm toán viêlĩ đã xem xét kiểm soát nộí bộ của Công ty líên quan đến víệc lập và trình bày Báo cảo tàì chính mmg thtrc, họp lý nhằm thiểt kế các thù tục kiểm toán phù hợp vtỡí tình hình thực tế,_tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quá của hện soát nộí bộ của Công ty. Chlìng tôi tín mỏng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chủng tôi đã uưu mập được là đầy dủ và thích hgvp Iàln cơ SỞ cho ý kíẽlì kiểm tíuíu của chúng tôi. 2 Thành viên hàng AGN lntematíonal I Member Firm of AGN Intemational Iơổtn toáIIIAudỉt. Kơooủrưltccounting. Tư vủ muí/Tax consulting. Tủi chIl1IllFinanoe `.., a ủllợ
 5. 5. Pr BẢO CÁO KIỀM TOÁN DỌC LẬP (TIẾP THEO) Ỷ kiển của klễm toán viên Ĩĩìeo ý kiển của chúng tôí, báo cáo tài chính đã phản ánh tnlng thưc và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tính lìình tài chính của Công ty tại ngày 3] thảng I2 Ilăm 2014, cũng như kết quả hoạt động kính doanh Vả tình hình luu chuyển Iỉềtì tộ clìo lìãm tải chílìlì kết tlìủc cùng ngày, phù hợp Vớí Chuầlì mực Kể toán, Chế độ Kế toán doan!! nghiệp Việt Natu và các quy định pháp lý có liên quan dêlì việc lập và ưình bày báo cáo tài /.- A ỈA > ,ừ , . 7v,:V.7‹`.` :` ị " ỵ Ầ .` , 17 .. Khúc DĨDÌỈÌĨIĨHẾ Ngu)'ển Thi Thanh Hua Tồẫlg Giảm đốc _ Kiểm toán viên (ìỉjìy chửngẢnhận dăng l'ý hành nghé Giây chửng nhận đăng ký hành nghề kiêm toán so 0747 -2013-072-01 kiếm Itìản số 1402 -2013-072-Ol Ĩha}' mặl và dụi díệrt clit) Công ty TNHH lüỗm toán và 'I`ư vấu Tài chính Quốc tể (IFC) Hà Àrộí. ngày 3 I thúng 03 năm 2015
 6. 6. CỔNG TY CỎ PHẢN TÀI NGUYỄN số 61 nęõ 562 đưòng Láng, phường Lảng Hạ Ðon Đa, Hà Nội BẢO CÁO TẢI CHỈNH BẢNG CÂN ĐỔI KÊ TOÁN Tụi ngày 31 tháng IZ năm 2014 Cho năm tải chính kết thúc - 31 thản I2nãm2014 MÃU SỔ B ol-DN Đơn vi: VND A. TẢI SẢN NGẮN HẠN I. Tiền và etc khoản tương đuơng nền 1. Ĩìễll ll. Cúc khoán phải thu ngin bạn 1. Phái thukllảchhàlìg 2.1`rà ưuớc cho ngllờì bản 3. Dự phòngptaảíumngán Mn km đòi Iv. Tii săn ngắn bạn khác 1. Ĩhtlể GTGT được klìấu trừ 2. Thtsếvàcảcktxoảnld1ảcphàiumNhànước 3. 'rải sản ngăn llạn khác B. TÀI SẨN DÀI HẠN l. Tùlsãneốđịnh l.Tàisảncổđịnhvòhình -Nguyên giá - Giátri momờn lũy ké ll. Các khoăn đầu tư tải chính dií hạn I. Đấutưvàooôngtycon 2. Ðầu tư vàocòngty lien kéç líén doanh 3.Ðầuttdàillạnkhác 4. Dự ptròng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn IIL Tii sản dãi Inu khác I. Chỉ phí tf`á truóc dài mn TÔNG CỘNG TẢI SĂN 100 110 Ill 130 l3l I32 139 I50 152 154 158 9.634.992.910 16.204-927 I 6.204.027 42.448.599.526 50.221 .099.526 12.l70.l88.457 5. I ()9.5 1 5 5.827.442 88.024.052.044 5.980.000.000 25.9! 8.550.000 56.280.000.000 ( 154.497.956) 142.659.044.954 Các thuyêt minh nì' trang 8 đén trang 24 là một bộphận hợp thành của Bảo cáo lài dlính 39.805.550.000 53.028.050.000 755.000.000 (13 .977.500.000) 4.507.469.844 642,402 5.827.442 4.501 .000.000 88.030.897.754 1.315.710 I .3 l 5.7 l 0 47.365.000 (46.049.290) 88.024.052.044 5.980.000.000 25.9l8.550.000 56.28o.000.o00 (l54.497.956) 5.530.000 5.530.000 132.391.443.412
 7. 7. CÔNG TY CÓ PHẦN TÀI NGUYÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH số 61 nęõ S62 đường Lảng, phường Lảng Hạ cho năm tài chính kết thùc uậnĐon Đa,HàN' - 31thảnl2năun20l4 BĂNG CÂN ĐÒI KẾ TOÁN (TIÊP THEO) Tụi ngày 31 thảng 12 năm 2014 MẪU SỔ B ol-DN Đơn v': VND A. Nợ PIIẢI TRẢ L Nợngánhạu l.Phà.íưàngưòỈbán 2.ĩhuévảcáckl1oảnphãinộpNl1anước 3.PhàíưảlìgIlờílaođộIIg 4.CtủpIIẨphãítrà 5.Cácklxoủnplnảiưả.pIlảirì‹3Pn8›ỸìnIlạnkỳnảc KNGUỒNVỎN 1. Vốll chủ sờ hữu I. vốn đầu tư của chủ sờ hữu 2.Ĩ`lìậlIgdưvổncốphẫn 3. Lợi nhuận sau thuế chưa phản phối 3()0 310 312 314 3l5 316 319 400 410 4lI 412 55.331.123.290 55.331.123.290 29.472.5 13 .825 354.241 .787 I .405.752.90l 200.000.000 23.898.6 I 4.777 49.983.652.020 49.983.652.020 19.970.569. I 04 3 I 7.3 I 7.500 l.0l0.l09.7l5 17.120.000 28.668.535.701 82.407.791 .392 82.407.79l.392 85.000.000.000 2. 165.000.000 (4.757.208.608) ~ nì Hoàng vn Tlll Hỗng Nhung vu Thị H ng Nhung Tổng Giám đốc Kế toán trường Người lộp lỉà Nội. ngày 31 tháng 03 nătn 2015 Các' thuy 1 Minh tI`I trang 8 đén trang 24 là một bộ phán Ilợp thành của Báo cáo tài chính
 8. 8. -II-II-Il-Ncmxlơntllòtlitũìl-I ụw_c.connunu. CÔNG TY CÒ PHẦN TÀI NGUYÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH số 6l n õ 562 đường Láng, phường Lảng Hạ Cho năm tài chính kết thùc QuặnDon D HàN`Í n à ẫlthán l2nãm20l4 B:°0 CÁO I‹ẺT QUẢ HOẠT DỘNG IGNII DOANH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 thảng 12 năm 2014 MẪU SÔ B 02-DN Dơn vi: VND Doanh thu bản hàng và cung cấp dich vụ 21.-107.146.302 l5.469.778.636 Dllanh thu thuẩn về bản Ilăllg và cung cấp dịch vụ 2l.407.I46.302 l5.469.778.636 Giả vốn llẫng bản . 2l.094.553.965 l5.355.l89.379 Lợi nllnận gộp về bản hàng và cung cẳp dích vụ 312.592.337 Il4.589.257 Doanh thu hoạtđộng tài chính 2.554.466.566 Chì pllí tài chính 8.933.780.075 Ch] plll quán lý doanh nghiệp . . l4.757.567.260 Lợi nhuận thuần từ hoạt động lánh doanh . . (2l.022.291.5l2) Chỉ phí khác 1.056.608.611 Lợi nhuận khác . Tổng lợi nhuận kể toán tnrớt thuế TNDN . chỉ phí thuế T`1`DN hiện hành . Lọì nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp “Vũ -Thẫn Hoàng Vũ Tlli Hong Nhung Vũ Thi Hông Nhung Tổng Giảm đốc Kể toán trường Ngưòi lập Hà /N'(ổỈ, ngày 3 I thállg 03 năn! 2015 . Ẹ ư v a ` r V7 V Ĩ`. p (.'aC Ihlolet nllllíl tư ừang 8 đeìl trang 24 [Ú mu! bọ phận họp thanh cua Bao cao Ia! chính Ó
 9. 9. CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYỄN BẢO CÁO TÀI CHÍNH Số 61 ngõ 562 dường Láng, phường Láng Hạ Cho năm tài chính kết thúc Quận Đong Da, Hà Nội n à 31 tlìản 12 ìăllịýzolíí BÁO CÁO LUĨJ CHIIYỀN TIỀN TỆ (Phưlẫìlg pháp trụi: tiep) Cho năm tài chính kct thúc ngày 3| thảng 12 năm 2014 h'IẪU sò B 03-DN Dơn vi: VND 1. 'l`iền thu từ bản hàng, cung cấp dịclì srụ Vả DT kllảc 01 2Ó.354.8l 1.408 18.735-846.935 2. Tiền Chí trả chtì tìgưỉĩì culìg cốp lìảllg hỏa w'ủ dich vụ 02 [l3v637-065-000) (I S4384-100-564) 3. Tỉồll clìi trả C110 người lao động 03 (67-ỖÌỌ-028) 4. Tiền thll kllảc từ hoạt đôlìg kính doanh 06 4.648.376.168 5. Tỉồru cllì klìác từ hoạt động kinh doanh 07 ( I 2.244-885-452) Ltru chu;vền tiền thuẳll từ hoạt động kỉnlt doanh 20 5. 05.ỉ.6I8.09ó 25 27 30 24.l25.5l6.62l I I 5.240.796.809) 12.236.466. I83 I. 'l`iền clìì đầu tư góp vốn vào đun vi kllảc l6I.0l7 161.017 (5.085. I 00.000) (5. 085.100. 000) (3l.320.887) 47.525.814 16.204.927 (15.00o.000.000) 2.554.466.566 (I2.44/5.533.431!) 2. Tìền tlìu lãi cho vay, cồ tức và lọi nhuận được cllỉa Lưu chu_)'ễn tiễn thuần từ /loạt độìlg đầu tư 1. Tiền chỉ trả nợ gốc vay Lưu clluyễn tlễll tlluắn từ hoạt dộllg tàí chính Lưu chuy`ễn tiền thuẫn trong năm 34 (209.067.251) 50 60 256.593.065 47.525.814 Tiền v'à tương dưong tiền đầu năm Tiền v'à tlmng dlnmg tiền cuối năm _fŕ-'Ĩ / ø °LL - -T L* / , LLLLL Vị! Tuan Hoàng Vũ Thi Hong Nhung -fũ Thị líong Nhung Tông Giám đốc Kể toán trường Ngưòi lập Hà z'ộỈ, )tgỞ)' 3! rlĩáng 03 Iĩtĩm 2015 Cr'ác [hu_)'ÉI nlỉnh từ trang 8 dớn rrarỉg 2-'Í là một bú phận hợp Iìlàrlh của lẫío Cảo tài chính 7
 10. 10. CÔNG TY CÔ PHẦN TÀI NGUYÊN BÁO CÁO TÀI CHÍh'H số 6| n õ 562 đưòng Láng, phường Lảng Hạ Cho năm tài chính kết thúc ŕQnịịn Dong Da, [là Ng`í ngàỵ 31 tháng I2 năm 2014 THUYET DHRŨ BAO C 0 T I C Ế DLẢU S B 09-DN CúL` 77llỌPểr nlỉìlh ncb' là nlộr bộ pllận Ìlçrịì thành và cần được đọc đồng thái !*ỞỈ Báo cáo tàí Chín!! kn-?nl Ihcvrì I. THÔNG TIN KIIÁI QUÁT Hình tllức sở hữu vốn Công ty Cổ pllầll 'I`àí Ngtlyên là Công ty được chuyển đối từ Công tị TNIDỈ_ Tư Vẩn và Đầll tư Tải Ngllyẽn meo Giấy chửng nhân đang ký kình doanh Công ty Cồ phẩn lan đầu sô 0103018230 do Sờ Kể hoạch và Dấu tư thàxlh phố Hà Nội cắp ngày 02 Illảng 07 năln 2007 và các lần sửa dổi. Trong quá trìr1h h‹›ạt dcnrug, Ccắuug ty đã lo lần tlìay đổi Giấy chửng nhân đăng kỷ kinh doalìh. Hiện nay, Công ly đang h‹!ụl dộllg tlìcn Giấy clnửưug nllận đãng ký kinh doanh Công ty Cố phẩn đăng ky' thay dồi lần 11 do SỞ Kể hoạch và Đầu ttt thành phổ Hà Nội cấp ngày 04 dìảng 07 năm 2012. 'l`heo đó số vôn cĩíèu lệ của Công ty là 85.00o.00o.o00 đồng (tám mươí làm tý đồng), tnnmg nhug vuỹỉ 8.500.000 cổ phần vụãi mệlìlì giá 10.000 VND/lcổ phần. Đểlì ngày 31 tháng l2 năm 2014, Công ty Cố phần Tài Nguyêll có 01 Công ty con cụ thể như sau: 'I`ên công ty' Con: Củng ty Cỗ phân Đau tư Thương mại dịch Vụ Tài Nguyên (trước đây là Công tị' Cồ phần Sàn Bất độllg sảll Tải Ngu)'ên) Tallg 5, so nhà 34, ph Nguyên Thi Đinh, phường Tmng Hòa, [loạt động chính Kính doanh dích vu bat động sản Giá un' đíìu tư ghì nhận tại Công ty 5.980.000.000 dong It lạín‹7ỉầ 31/12/2014 __ Ý Tỷ lệ lợi ích của Côlìg ty mẹ u'en bíêu C uj”et củ1lCông ty mẹ: Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 3] Ilĩáng 12 năln 2014 là 06 người (tại ngày 31 máng 12 nãrn 2013 là 16 người). Ngành nghề kinh doanh Thcçs Giấy chửng lìlìận dãlìg ký kỉlìh doanh số 0101881347 dăllg ký thay dối lẩll tlìử ll dt! S‹'v Kể hoạch và Đầu tư ì`l1à11h phố Hà Nội cấp ngày O4 tlìảng 07 nãrn 2012, ngành ngllề kinh doanh của Công ty bao gồm: - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; - Bản huỏn kím loại và quãlìg kím loại (trừ vảng, bạc. dả quý vả kím loại Nhả nước cẳm); - Tư vắn đầu tlr (không bakì gồm Clich vụ tư vắn pháp luật và lư vấn tài chính); - Môi giới, xúc tiển thương mại; - San lấp nlặt bằllg các cịầíìg trìllh xảy dựng; - 'l'hỉ công xãy dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; - Vận tảì hàng hoả, vận chuyễn hành khácvh; - Lữ hành nội đia, lữ hành quốc tế và các dịch vụ du lich khác (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quái! Bar, vũ trườl1g); - Mỏi giới bất động sán, dich vụ nhà dất; và - Kíllll d‹›unlu bất dộllg sùn;
 11. 11. CÔNG TY CÒ PHẦN TÀI NGUYÊN BẢO CÁO TÀI CHÍĩN'H số 6| ngõ 562 đường l.áng, phường Láìng Hạ Cho năm tài chính kết thúc gμận Dốn Đa. Hà Nội _ nEà)' 31 thán 12 năm 2014 TIIUYỄT NUNH BAO Cco TAI CHÌNH (r1l4."P 'l`l1]30) h U S B 09-DN trác Tlrtlyỗr minh này là niộr bộ phậ›z [hợp thành ›à cần dwt đọc đổlĩg thởi vó`ỉ Báo cáo tài chính kènz thL'0 L THÔNG Tm KHÁI QUÁT ('rEl'-:P THEO) Ngành nghề kinh doanh (Tiếp theo) - Khai thác. chể biển và kìĩìll doalìh khoáng sản (trù khoảng sản Nhà ntrcìc cấm); - Kìnlĩ doanh Các dịch vụ về môi truờng; - Tư 'ấIl lặp quy hoạch, kế lìonch sử dụng đất (khỏlìg bao gồm dịch vụ thiểt kế công trìnll); - `l`ư vấn, gìtìỉ tlìỉệu việc làtn ưung Ilưởc (trử các hoạt dộlìg môi giới, xuất khầu lao động và tllyển dụng cho các dtìalìh nglnệp có chức năng xuất khẩu lao động): - Đào tạo, bồi dưỡng kiển tllủc về môi giới bất động Sản, định gíá bất độlìg sản và quàn lý tĩỉều Iìàlìh sàn giat! dich bất động sản; Đàtì tạo tìn học Văn phòng; Ðào tạo ngoại ngữ: Tìểlìg Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật; tíểlìg Hàn Quốc (chỉ htìạt động sau khi dlrợc cơ quan Nhà nước có thấm quyền cllo phép); và - Kính doanh dịclì vụ bắt động sản (dịch Vql sà!! gíao dích bắt động sàn, dich Vụ tư vấlì hắt động sàn, diclì vụ đầu giá bất động sản, dich vụ quảng cáo bắt động sản. dịch vụ quảlì ly' bất động sản). ll. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VẦ KỲ KẺ TOẢN C0' sờ lập bảo cảo tải chính Báo cáo tài chính kè!!! theq được trình bày bằng Đổng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc gíá gốc và phù hợp voi chuẩn mực kê toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy dinh pháp lý có liên quan đôn 'íệc lập và trình bày báo cáo tài chính Các báo cáo tàí chỉnlì kèlĩì theo klìông nhằm phản ánh tinh hìlìh tài chính, kết quả hoại động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại Các nước khác ngoài Việt Nam. Kỳ kố toán Năn! tải chílìh của công ty bắt ‹ìẩu từ Iìgày ol tháng ol và kết thúc 'à0 ngày' 31 tháng I2. m. ẤP DỤNG CHUẦN MỰC VÀ CHÊ ĐỘ l(É TOẢAY Ccẫnìg ty áp dụng chế đç› kể toán Việt Naln ban hành thut» Qu›rểt đính số l5f2006l'QĐ-BTC lìgảy 20 tháng 03 năm 2006 Vả các 'l`hông tư hưóng dẫn cíla Bộ trường Bộ Tài chính. Công ty dã tuâlì thủ dẩy đủ yêu cầu của Clìuẳn mực Kể toán việ1Nann hiện hành ương việc lập và ưình bảy Báo cáo tài chính Hinh thức kể toán áp dụng: Nhật L3" chung.
 12. 12. CÔNG TY CÒ PHẦN TÀI NGUYÊN BÁO CÁO TÀI CHíh'H số 61 uno 562 đường Láng, phường Láng Ha Cho năm tài chính kết thúc Quận Dont: Đa. Hà Nội ntzà 31 thản 12 nành 2014 THUYE' T huNH BA' 0 CA' 0 TAI' Cằm (TIÊP THEO) MA' U S6 B 09-DN C`‹íC 77ru)'ẫr ìrlinlt n1ì}'[à một bộ phậìl hçrp llĩàìlh và cẫn tĩltợc dọc dồltg thời với Báo cáo lài Cllírlh kềm theo Iv. TÓM TẤT CÁC CHÍNH SÁCH ICÊ TOẢN CHỦ YÊU Sau đây là các cllílìh Sách kể toán chủ yếu được Côlìg ty áp dụng trong việc lâp Báo cảo tài chính: Ưó'c tính kễ tnảll việc lập Bảo cáo lài chính tuân thù theo các Chuẩn rzưực Kể toán Việt Nani. Hệ duong Kể toán Việt Nam và các tluy dinh hiện hành có líênIquan tại Việt Níllìì yêu cẩu Ban Ttxlllg (ìiảln đôc phải có những II‹'1rc tílìh và giá định_ ảnh lltrcầllg dểtì sô liệu báo cáo về ckẵìllg nợ, tảí sản và việc trình bảỵ ctắc klìoản Công nợ và lài sản tíêln càlìg tại ngày lập Báo Cáo lài cllílìll cũng như Cảo số liện bảo cảo vẽ doanh dìu và cllí pììỉ trong suôt năm tài cllíllll. Kết quả lìoụt động kính doanll tlìực tẻ có thê khác với Các tróc Iíxllì, giá định đật rat Công cụ tài chính Ghi nhận bun đầu Tài scìn Itìỉ chl°I1h Tại ngày ghì nhận ban đầu, tài Sải} tài cllính được ghì nhân theo giá gốc cộng các chỉ phí giao dich có liên qualì trưc tiếp đến w'íệc mua săm tàí sản tài chính đó. ì`àí sản tài chính của Công ty bao gồxn tiền mặt, tiền gửi ngắn hạn, các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác. Các khoán dẩu tư dài hạn. C lẵng ìtợ tòi cllính Tại ngày ghi nhận han đẩu, công nợ tải chính được ghì nhận theo giá gốc trix di các chỉ phi gíao dich có liên quan trực tiep đến việc phát hành công nợ tài chính dó. Công nợ tài chính CỦZÌ Côlìg ty bao gồm các khoản phải trả người bản và phái trả khác, các khoán nợ, các khoản vay và cỏllg cụ tài chính plìáỉ sính. Ðállll giá lại sau [ẩn gllì nllận ban đầu llìện tại, clìtra có quy định về dálth giá lại công cụ tải chính Sau ghi nhận ban đầu. Tiền và các khoản tương dưong tiền Tiền và klìotịn tương đương tiển bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoàn tiển gửi không kỳ hạrì, các klloảll dâu tư ngăn hạn hoặc các khoán đầu lu klìz`_l nãng manh khoản Cao. Các LlIt›ảll ctỡ klìả nãlìg lhnllìì klìoản cao là các khoản có khã năng chll_'ẻlI dôi thành các khoản tiền nìặl xác dịlìll và it níi ro liên quan đên víệc biến động giá trị clìllyêlì dõi cún các khoản này. Các khoản phải thu và dự phòng nợ khó đòi Dư phòng pllảì llìu khó dòi được trích lặp cho những khoản plìải tlìu dũ quá hạn thanh toán từ sáu thảng lrẽv lên, hoặc các khoàn phải thu mà ngườí nợ khó C12) kllả llãng tlĩnnh toán do bị thanh lý, phá sản [lay các khỏ khăn tương tự. 10
 13. 13. CÔNG TY CỎ PHẦN TÀI NGUYÊN BẢO CÁO TÀI CHÍNH Số 61 ngõ 562 đường Láng, phường Láng Hạ cho "ăm tài chỉ“h kết thúc Quận Đống Ða, Hà NỘÌ _"EẾl'ấ".EỆốIỄL"ẶẸ ĨIĨIJYLT IVIINH BAO CAO TAI ClIIA'l-I (TIEP nmo) MAU S B 09-DN (jác ]1,u›sếf minh mụ là nlçìl bọ' phậ›I lxlp lhàlzh và cần dxtực dọc đổng tIư`ri với Báo cáo lài chính kèm theo Iv. TÓM TẮT CÁC CPIÍNII SÁCH KẺ TOẢN CIIÙ YÊU (TIÊP TIIEO) Tài sản cố định vô hình Tài sảlì ỵô hình là phấn mềm kể toán 35 được tI'ích khấu hao trong vòng 5 nãxn thctì phương pháp (lường thăng. Dầu tư vào Công ty con Các khoản đầu tư vào các Cẽllìg ty con là các khoàn đầu tư vào các đolì Vi do Cí›ng ty kiểm soát. Sư kiệnt stìảt tỏn tại khi Công ty có kllả nãng chỉ phối các chính sảclì tài chính và hoạt động củn một đơn Vi dê thu được các lợí ích tư lìoạt động này. Ðầu tư V'ào các công ty liên kết, liên doanh Công ty liên kết là một công ty mà Công ty có ảnh hướng đáng kể nhưng không phải là cô!! ty con u ° Ã Ă 1 Ị g hay công ty Ilũn doanh của Công ty. Anh htrờng dảng ke thc hiện Ở quyen tììnm gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sácll tài chính và hoạt động cùa hên lìhận đầu tư nhưng không có ảnh hưởng về mặt kiểm soát hoặc đồng kiềm soát những chính sách này. Các công ty liên doanh là các công ty mà Công ty có quyền đồng kiềm soát các hoạt động của các 1 Ă công ty nảy, được tllành lập theo thỏa tlìuận hợp đong và yêu cau sự nhất ut cao về các quyết định tàì chính và hoạt dộng. Các khoản vốn góp vào công ty liên kết, liên doanh được ghi nhặn theo giá gốc và được phản ánh là c một khoàn dâu tư vào công ty liên kết, liên doanh trên Báo cáo tài chính. Các khoản đầu tư tải chính dài hạn khác Các khoẫìn đầu tư tài chính dài_ hạn khác bao gồm ntôt số khoản đầu tư mua cồ phần với tỷ lệ nhò hơn 20% vôlt điểu lệ của công ty Cô phản. Các khoàn dâu tư dàí hạn khác được phàn ánh theo giá gốc. Dự phòng gtâm giá các khoảlì dẩu tư dài hạn khác được trích lập theo các quy định về kế toán hiện hàllh. Theo dó. Công ty dược phép ưích lập dư phòng cho các khoản đầu tư dài lạn có giá nj ghi sô cao hơn giá thì nướng tại ngày kết thúc kỳ kể toán. Ghí nhặn doanh thu Doanh tllll bẩn bấìug Doanh dìu bálì hàng được glìỉ Iìhận khì đồng ttìờì thỏa Inãn tẩt cả năm (5) điều kíộlì sau: (FA) Doanh nghiệp đã Cltl)'ễn gíao phần It“1n rủi ro và lt_Ti ích gắn lìềll 'ỞỈ quyền sở lìlĩtl sản phẩm lìoặc hàng hỏa cho người Iĩluaị (b) _Doanh nghiệp không còn ĩlắlìì giữ quyền tịuàn lý hàng hóa như ngttìĩỉ sở hũu hàng lltầa hoặc tỊu}'ên kiêm skìàt hàng hỏa; (C) D()aIlh thu đtrợc xác dinh tưong đtẵì cllằc chắn; (d) Dtìanh nghiệp sẽ mu được lợi ícìl kílìh tể từ gìatì dịclì bản hàng; 'à (C) Xác định được chỉ phí liên quan đến gíao dịch bản hàng. Lãi tiền gửi được ghì nhậll trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoàn tiền gítí »'t`l lãi suất áp dụng. Lãi từ các khoàn đầu tư đtrợc ghì nhân khi Công ty có quyển nhận khoàn lãi. Il
 14. 14. CÔNG TY CÓ PHẦN TÀI NGUYỄN B,'O CÁO TÀI CHÍNH Số 61 ngò 562 đường Láng, phường Láng Hạ Cho năm tài cltính kêt thúc Quận Đông ĐL HàN^ì ngàv 31 thản 12 năm 2014 THUYET NHNH BA' 0 CA' 0 TẨI ỖHI` N'H frlLP" THEO) NIAU S B 09-DN (,`áC 7h1{)'ểI mìiĩh nàp' là nlột bộ plzçìn [lfip thành t'à cẫn được đọc dồng thíìỉ với Báo cảo lài chùth kèm tht'U lv. TÓM TẮT CÁC CHÍI~‹H SÁCH KÊ TOÁAY CHỦ YẾU CTIÉP THEO) Chi phí đỉ vay Chì phí đì vay lìên quan trưc tíễp đển việc mua, đầu tư xãy dựltg Iloặc sản xuất những tàì sản cẩn nlột thời gìau tương đổi dài để hoàn thàllh đưa vào sử dụlìg hoặc kình đoaxlll đtrợc cộlìg vào nguyên giá tàí sản cho đển khí tài sản dó dược đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoàn thu nhập phát sình tù việc đầu tư tạm thời các khoản vay được gllỉ gỉảllì nguyên gíá tài sản có líêtt quai). Tắt cả cảc cllỉ phi lãi vaỵ khác một phần được tập htyp vào chỉ phí để tính gíá thành và nlột pìlẫll dược ghi nhận vào Báo cáo Kêt quả hoạt động kính doanh khi phát sỉllll. Các klloản dụ' phòng Các khoàn dự phòng đưtlc glìi Illìận klìi Công ty có nghĩa vụ nợ híệll tại do kết quá từ một sự kiện đã xảy ra, và Công ty có ltllả nãng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ sờ ước tílìh của Ban Tổng Giám đốc về các khoàn ctti phí cần thiết để thanh toán ngltĩa vụ Iìợ này lại ngày kết thúc kỳ kể toán. Bôn liên quan Các bẽn được coì là líẽn uan nếu một bên có khả nãng kíễm soát hoặc có àtlh hưởng đáng kể đối với bên kìa tl'Ong việc ra quyet đilìh các chín!! sách tải chính và hoạt động. Các bẽn cung được Xem là bên lìên quan nều cùng cllịu sự kiểm soát chung hay chiu ảnh hướng đáng kể chung. Trong việc Xem xét mối quan hệ của các bên líên quan, bản chất của mối quan hệ được chủ trọng nhiều hơn hình thức pháp lý. Giao dich với các bẽn có liên quan trong kỳ được trình bày tại thuyết mình số VII.2 Thuế Thuế titu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giai Iri của số thuế phải trả hiện tại xaả số thuể hoãn lại. Số ttìuể phải trà hìện tại dược tính dựa trên thu nhập chíu thuế trong nãm. Thu nhập chịu thuế khác với ltvỉ nlluậlì thuần được ưình bày tI'ên báo cảo kết quả hoạt động kình doanh vì thtl nllập chịu tlìuế khôlìg bao gồm các khoản thll nhập hay cllỉ phỉ tílìh thuế hoặc được khấu tr`I trtìng các nãn) khác (bao gồm cả lỗ mallg Salìg, nếu có) và ngoài ra không bao gểtm các chỉ tiêu không chiu thuế hoặc không đtrgvc klìẩu trư. Thuế tllll nllặp lìoãlì lại được tính ưên các khoàn chênh lệch giữa giá tri ghi số và cợ sờ tính thuế thu nhập ct`la các klìoàlt mục tài sản hoặc công nợ trên bảo cát) lài cllỉlìh và được ghi nhân theo phưong plìảp hàng cân đối kế toán. Thiiể thu nhập hoãn lại plìảí trả phải được ghì nhận cho tẩt cả các klitràxu Chênh lệch tạm tllửỉ CÒI) tài sản tlìuể thu nlìặp hoãn lại chỉ được ghi nhận klìỉ cììắc cliẳn có dù lợi nhuận tíllll thuế ưong tưong laì để khẩu ưừ các khoản chênh lệch tạln thời. Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dư tính sẽ áp dụxlg cho năm tài sản được thu hối hay Ilợ plìài trtì được thanh toán. Thuể thu nhập hoản lại đưtĩc gli nhận v't`1o báo cáo kết quà hoạt động kínlì doanh 'à chỉ ghi vào w-ôn chủ sờ hữu khi khoàlì tiiuể dò có liên quan đến các khoản mục được ghí thằng vào »'ốn chí! SCI llữu. 12
 15. 15. CỘNG TY CÓ PPLÃN TÀI NGUYÊN Sô 6| njẫõ 562 dường Láng. phường Lálig Hạ _Quận Doni: Ða. Hà Nệìì THUYET MÌNH BAO CAO TAI Cũìỉìí (ỈỄP THEO) BẢO Ciẩo TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc n à 31 thản 12 năm 2014 ,,..,_... IVIAU S0 B 09-DN L`ár.' 7hlo'Lẫ minlĩ nt`1)2 là nzộr bó phận ltọp Ihàlĩh và L“âIt đitực dọc đtẵrtg tltởi với Báo cáo lài chính kèn! rlĩtìo Iv. Tóhl TẤT CÁC CIIỈNH SÁCH ICE TOÁN CHỦ YÊU (TIÊP THEO) 2. 3. Th uế ('riểp theo) Tài sải) ntuể thll l1Ỉập hoãn lại và lỢ thuế thtl nhập hoãn lại plìàỉ ưà được hù trừ khi Công ty có quy'ềlì hợp pháp để bù trừ giữa tủi sản thuế tllu nlìặp hiện hàltlì với thtlố thu nhập hìệlì lliĩnh phải nộp và khi các tải sản thllế tlìu nhập h‹ìăI lại và nợ thllế tllu nhập httảll lại phải trả liên quan t‹'7í tlìuể thu nhập doalth Ilghỉệp được quàn lý bời cĩlng nìỏt cơ quan thuế và Côngty có dự định tllnllh toán thtlể thu ldlập tliệll llảnh ừên ctv SỞ thuẩn. Vỉệc xác đính thuế dịu nhập cfia Cồltg ty cãn cử vào các quy đilìh hiện hànịl về thuế. Tuy nlìỉên, những quy định này thuy đôi thctì từng thời kỳ Và_việc xác địllh snu cùng về thuê thu nllặp doanh ũghiệlì tủy thuộc vào kêt quả kỉểllì tra cùa W qua!) thuê có thẩln quyên, Các loại thuế khác đưgvc áp dụng thet) các luật thuể hĩện hành tại Việt Nam. HIỆNG TIN BỒ SUNG CHO CÁC l(llOẢN NIỤC TRÌNH BẦY TRÊN BẢNG CÂN ĐỎ! l‹Ê TO N Tiền 31/12/2014 ol/01/2014 VND VND Tiền mặt 6.792.724 27.525.981 Tiền gửi ngân hàng 9.412.203 19.999.833 Cộng Ệ“__'ỉ'“_'“l .2o4.927 Ệ“ị'47"_ã.525. I`“4 Phải thu khách hàng 31I12I20l4 01/01/2014 VND VND Ong vũ Văn Thảo I6.300.000.000 27.2‹›0.000.00O Công ty' TNIH1 I.ong Phát 24.700.000.0()0 24,700.000,()()() Công ty' '[`NHH Sản xuất và Xảy dựng Trườlig Xuân 9.22l.íì*)9.526 1.128.050.000 Công st›.221.099.526 53.028.05n.0‹lo Dự phĩlug phải thll ngắn hạn khó đòí 31/12/2014 01/01/2014 VND v1'l) Ông Vũ Văn Ttuẵo 8. I 50.000.000 l3.60(ì.t)t)0.000 Đối tượng klìáe 377.500.000 377.500.(100 Cộnsz 8.527.500.000 I3.977.500.o00
 16. 16. CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN BẢO CÁO TÀI CF[Ít'H số 61 ngõ 562 đường Láng, phường Láng Ha Cho năm tài chính kết thúc guặnýÐôn Đa, Hà Nộì Ạ ngàỵ 31 thảng l2 năm 204 THUYET hII]'H BAO C 0 TAI CIII1'H (TIEP TIIIZO) IVỈAU Sai B 09-DN CĨÓL' Thựtŕçẫ nlinh này' là nlộl bộ phận Ihỹp rhòtth và cẩn tíxlợc dọc đổng thờ! 'ởŕ Bảo cáo lài chính kẽm /heo V. TIIỘNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHozẫN MỤC mmn BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐÔI KẺ TOAN (TIÊP TIIEO) 4. Tài sản ngắn hạn khác 31/12/2014 01/01/2014 VND vh'D 'l'ạm ứng 12.1 59.251.500 4.501.000.000 Ông Nguyiễn Bá Huấn 2.150.000. 000 1.760.000.000 Ông Đínìi Ỉĩến Nglll - Ì-Ổ“ỈÌ~Ũ0Ũ‹ 0Ũ(ì (^)),g ,Nggỵọuễn Gig Khoa 9.251.500 1.100.000.000 (ộỵỵg Dofm Nửzg Tuâtx I 0. IÌ()0. 000. 000 _.Ệ..ậ ..ì.... Cộng l2.l59.25l.s00 4.5lll.0oo.00o 5. Tài sản cố định vô hình Phâĩn mềm ntáy' tính Tổng cộng VND VND NGUYÊN GIẢ 'Tại ngày ol/01/2014 47.365.000 47.365.000 Tại ngày 31/12/2014 47.365.000 47.365.000 clit TRỊ HAO MÒN LŨY KẺ Tại ngày 01/01/2014 46.049.290 46.049,290 Khấu hao uong năm 1.315.710 1.315.710 1`ạì ngày 31/12/2014 47.365.000 47.365.0()0 GIÁ TRI CÒN LẠI Tại ngày ol/ol/2014 1.315.710 1.315.710 Tại ngày 31/12/2014 . - 6. Ðầu tư vào công ty con Thông tin chi tiết về kliiưản đầu ni tại công ty coit của Ccing ty tại ngày 31 thảng I2 năm 2014 lìhư sau: Tai ngâỵ 31/120014 Taí nị'ăỵ 01/01/2014 Số lltọng Số lượng Công E con Giả 93' SCP) Giả lg' Công ty Cổ phấn Đầin tư `l`hưong mại 598.000 5.*)80.000.000 598.000 5.*ì80.000.000 dịch vu Tàì Nguyên (") .Ì..ỉ. Công 598.00‹l 5.980.000.000 598.000 5.980.í‹›0.000 (*) 'l`heo Giấy ciiửng nhận đăilg ký doaxth nghiệp, Công ty Cổ phần Dầu tư thưmig mại dịch vụ 'l'ài Nguy'ên số 0103903765 thay đoi lần tlìứ 8 ngày I5 tháng 07 năm 2014 do Sở Kể hoạch và Đầu tư tlìành phố Hà Nội cấp, tổng 'ổlI điều lệ là 3o.o0O.00o.0o0 đồilg. Ðến tiiời diềm 31 tjtáng 12 xtãin 2014, Côngty Cộ phần Tài Nguyên đã góp là 5.980.000.000 đồng. 'fý' lệ phần sở hữu và biều quyết của Công ty Cô phân Tài N guyẽlì tại Công ly Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vu Tài Ngu)'ẽn là 5 I`“/0.
 17. 17. CỔNG TY CÒ PHẦN Tt`l NGUYỄN BÁO CÁO TÀI CHỈNH Số 61 ngõ 562 đường Láng. phường Láng Hạ cho năm tài chính kết thùc Quân Ðôn Đa, Hà Nộí ngàỵ 31 thán l2 nãm 2014 T`nUW.T 1vln`JH BA' O CA' 0 Tzt' I CHINH' (TlE' P THEO) IVIA' U sỡ B 09-DN C ác 771tl)'ểI nlỉnlt Itlbv là nxộl bộ phận [lợp tíĩành &tà cầlĩ títlçrc dọc đôlzg thởi với Bárì cáo ràí dzính kèlri thiển V. THÔNG Tm BC) SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CẮN ĐÔI KỂ TOẢN (TIÊP T`HEO) 7. Đầu tư vào công ty liên hốt, liên doanh Tạt ngăỵ 31/12/2014 Tại ngảỵ 01l0lI20l4 So lượng So lượng (CP) Gíả trị (CP) Giả trị o 25.91 8.550.000 ~ 25.91 8.550.000 Góp 'ốn lìêll doanh dtr ảlì Khu nhà Ờ, dịch vụ thmĩlìg mại vất văi) phòng Iàtn &Tộc tại Phtrờng Nhãn ChíIIì. Qtlặn Thanh Xuân, llà Nội (*) Cộng 25.918.550.000 25.918.550.0tl0 (*) Dâyv là khoàn góp vốn theo Hợp đổng hợp tác kinh doanh 1812009/HDIITKD ngày 25 tháltg 05 năm 2009 về việc hợp tác đầu ttl, quán lý, kltnỉ thác và kỉnh doanh dự án khu Illlả Ở, dich vụ tllương nìạí và Văn phòng lảln việc tại Phường Nhân Chínlt, Quận Thanh Xuân, Ilà Nội. 'Theo hợp dồltg hợp tác kỉnh doanh này, Công ty Cồ phần ì`ảỉ Nguyên cùng với 3 dổi tác khác sẽ cùng góp vốn và quán lý dp án nêu tI'ên. Tỷ' lệ vốn góp của mỗi dối tác là 25%. Lợi nhuận (hoặc lỗ) được phản chia theo lý lệ Von góp. 8. Đầu tư dài hạn khác 31/12/2014 01/ol/2014 VND VND - Góp 'ốn vào Công ty Cố phần Ðầu tư khoáng sản dầu 200.000.000 200.‹›‹)0.000 khí Diện Biên - Góp Vổlì vào Dự án ưạm bơtn Dông Mỹ (*) l3.000.000.000 l3.000.000.00(J - Dấu tư vào Công ty Cổ phần Xây dm Tài Nguyên 28.080.ooo.o00 28.080.ooo.o00 Hà Nội (**) - Góp vốn vào Dự án Khu nltà Ờ phía Tây sông Nậm I5.000.000.000 l5.000.000.000 Rổm - P.ìhanh Binh và Khu itità ờ P.Tân Thanh - TP Diện Biêii Phù, tinh Điện Biên (~**) Cộng 56.280.oo0.00‹l 56.280.‹›‹l0.00o ('°') Dây là khoàn tiền nìả Côilg ty chuyền clìo Công ty TNHH Sản xllất và Xây dịmg Tnròììg Xuân theo Biê!) bản tlìỏa tl1tlặn_ngày 15 thảng Il năm 2010 giữa Công ty với Công ty TNHH Sản xtlấl và Xây (lưng Tmờng Xllản vê việc hai bên cùng nhau llợp tác xỉn đầu ttt Dự án xây dựng Công ưình ưạlìì holl) tiêu úng ÐỖlì_g Mỹ, huyẸI T`lìnnh 'ltrì, Ilà Ntặí. `l'ỷ lệ thai!! gia của Công ty vào dự án là 12.5%. công ty nhất trí đê Công ty TNHH sản xuất và Xây dựng Tnxờng Xuân dting ra làm đại diện cho hai bên nục tiêp làm việc v'‹Ỹỉ các co quan chức nãng của Nllà nước, thưc llíện các thú tục xìn tham gia đầu tư Dt! án nêu trên. 15
 18. 18. CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYỄN BÁO CÁO TÀI CIIÍNH số 61 ngõ 562 dưintg Láng. phường Láng tlạ Cho năm tài chính kết tiiúc Quận Đôn Da, Hà Nộí nb'àỵ 3l thán! Ì_ễ_ẾI_ĨI_2[1_Ìí_ THUYẾT NHNH BA' O CẦO TAI' CHINH' (TIF'.P THEO) MAU So B 09-DN fẵâc Tlll‹)'ếl mirlh nr`1)' Ià Inột bộ phán hcm thành và cồn đtqlc đọc đíẵng thỏ`i wŕỉ Báo Cán lài Cllblh kèm theo V. THỐNG TIN Bò SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRt1`ỉH BẦY TRÊN BẢNG CÂN ĐỒI KÊ TOẢN (TIẾP THEO) 8. Đầu tư dài hạn khác (Tiếp theo) (**) Tnrớc đây Công ty cổ phần Tải Nguyên nắm giữ tỷ le sờ hữu và tỳ lệ biểu quyêt là 92“/o tại Công ty Cồ phần Xây tlựng Tài nguyên ltà Nội. 'luy nlììên, theo Giấy chửng nhận đãng ký doanth ngliiệp Công ty Cố plìnn Xây dưng Tài Nguyên Hà Nội Sổ 0104562719 thay tĩtlìi lãn thử_!ảảu ngày Ol tlìáng 04 nãin 2013 do Sờ Kể hoạch Vả Đầu tư thàlth phố tlà Nôi cấp, v°ôn pháp nịnh và vỏn đìềti lệ cùa Cong _ty lần Iiitn là 6.000.000.000 dồng và 15o.U0o.00o.000 đồng. 'theo dó, vôn diều lệ cua công ty ct) phân Xảy dựng Tải Nguyệt) Hà Ntjìì tăng từ 30 tỷ dồng lẽll 150 tỳ dông. Cỏlìg ty Cồ pttân `[àí Nguyên năm giữ 2.808.000 cô phân tưmìg ửng 18,72% và kllòng cẽìll quyền kiêm soát tại Công ty Cô phần Xây à dựng Tài nguyên Hà Nội. Vì vậy khoàn đau ttt này được trình hày là khtìản đầu tư dải hạn khác may vì khoàn dầu tư vào công ty con như tnrớc đây. (***)TheoI1ợp dồng hợp tác kinh doanh số 07l1IĐH'l`KDỈ20I3 giữa Công ty Cồ phần Tài Nguyên và Ct`›Ig ty Cỗ) phan Xây dựng Tài Nguyên Hà Nội ký ngày 02 tháng 08 năm 2013, Công ty Cô phẩn Tài Ngu)'t`:n góp 15 tý đổng đề hnỉ bên cìlng triển khai Dự án Khu nhà Ờ phía Tây sôtìg Nậm Rốm - phường 'fhallh Bình và Khu nhà Ở tại plìường Tân ìììnnh - TP Điện Biên Phủ -tính Ðiện Biên theo tỳ lệ được quy dinh tại htyp đông số OIIHĐHTKD/2012 giữa Công ty Cổ phẩn xảy dựng Tài Nguyên Hà Nôi và Công ty Cò phần Đẩu tư xây dựng & công nghệ môi trường tỉnh Đíệll Biên. 9. Phãi trả người bản 31/tz/2014 01/0112014 VND VND Công ty 'ỈNHH Thương mụi và Xây dựng Trung Tín 6.554.674.500 9.854.674.500 Công ty TNHH Xây dựng và Thuong mại Tuyên Hòa 6.459.283.654 2.200.014.960 Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Tuyên 4.128.467.100 4. I 28.467.100 Công ty TNIIH Môt Thành viên Thương Mại Xuất Nhập Khẩu 3.134.255.392 1.478.027.080 Son Hài Công ty 'rN]{H Thượng mại và vận Tài Hải Nafn 2.286.253.541 I.535.944.564 Công ty TNHH Mình Thuỷ 1.478.027.980 Công ty Cồ phần Tư vẩn Thiết Kể và Tồ ũìức sự Kiện 1.050.017.650 - 'l`nrờng Thinh công ty CP Đẩu `l`ư Cườrig 'thịnh - Dối tirgvuxg khác 4.381.534.008 773.440.000 Cộng '“°““'ỉ'93ĩ2'ả“l'.3°J71ĩ “““fỡ3Ĩ7“íT':›‹:ĨJ'oT 10. Thuế và các klloản phải liộp Nhà nước 31/IZỈZOI4 0ll01I2014 VNI) VND Tlluế {ná trị gia tăng 262.222.223 228.297.*Ì36 Tliuể thu nllập cả nitản 63 .047.o46 63.047.046 Các loại thuế khác 3.000.000 - Các kht>ản phi, lệ phỉ vả các khoàn phài nộp klìảc 25.972.518 25.972.518 Cộng ` _`-_Ữ'Ĩ7Ĩ!Ĩ'Ĩt)tb-
 19. 19. CÔNG TY CO PHẦN TÀI NGUYÊN Sổ 61 ngõ 562 đường Láng, plìường Lảng Hạ _Qgận Dốntv Ða, tlà Nội _ TIILIYLT hnNH BẢO CA` O TAI CỄNH (TIÊP THEO) BÁO CÁO TÀI cHÍiN'l1 Cho năm tài chính kết thúc npvàỵ 31 thản 12 năm 2014 NIAU Sỡ B 09-DN (.`ớC 71IlỊ}'LấỈ nlinh nà_)' là m‹_3t bộ phận hợp tllàlĩh tvà cá!! đllực đ()C đóng thl`Ĩí *Ớt Báo CỚO ỈỜÍ chính kề!" '[780 V. 11. I2. THỐNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN NIỤC TRÌ]'H BÀY TRÊN BẢNG CẪAY ĐÔI KE TOẢN (TIÊP THEO) Các khoăn phải tl'ă. phải nộp ngắn hạn khác 31/12/2014 01/01/2014 VND VND - Nììận ký tluỹ, ký ctrọe ngấn hạn 22.6o0.o00.000 22.600.000.000 + L`ô7lg 1)› c'I' Drìu tư và Xtiy dịntg Ilài Vzirz (vj 10.000. 00!). 000 10. 000. !›UU.000 + Công Of CI' Ðầu tư 'à T hưmlg lnại VNN ("') 12. 600. 000. 000 I 2. 600. 000. 000 - Vny Công ty CP Phú Hà Hòa Bìnll - 5.085.100.000 - Nhận vốn giấp từ Công ty Cổ phần Thương mại và Đâu tư 'l`oàn cầu DATC (*' *) 250,000.000 250.000.000 - Kinh phí ctầnig đoàn hào hiểm xă lìộì và y tể, bảo hiểm titất nghiệp 1.028.693.596 713.5 I 4.520 -Phải nộp khzìc 19.921.181 19.921.181 Công ` 23.898.‹:14.`777 28.668.535.70l (*) Hợp đồng vay tiển số 2711/2009/HĐVT kỷ ngày 27/11/2009 được kỷ giữa Công ty Cổ phần Ðầu tư Xây dựng Hảí Vân và Công ty Cổ phần Tải Nguyên về việc Công ty Cồ phẫn Ðầu tư Xây dụng Hải Văn cho Công ty Cổ pllần Tài Ngu)*ên vay vốn không chịu lãi suất. Theo đó, Công ty Cổ pllẫn Đat! tư Xây dựng Hải Văn được hưởng quyền nhặn chuyển nhượng haì sản cãn hộ chung cư từ Hợp đổng hợp tác kinh doanh số l8l2009fPII>HTKD ngày 25 tháng 05 nãin 2009 giữa công ty Cổ phần Ðầu tư và phát ưiền nhà Hà Nội sẽ 41, công ty cổ phần Tài Ngu)'ên, công ty cổlphần Ðầu tư và phát triển Tây Băc, Công ty Cô phan Đau tư xảy dựng Hái Văn và H đong hợp tác kính doanh so 09/2009/PUJHTKD ngày I tháng 6 năm 2009 giữa Công ty Cố phan Ðẩu tư và phát tríển nhà Hà Nội số 41 và 'rồng Côiig ty' Thành An - Bộ Quốc phòng. (**) Hợp dồng vay tiền số 06/2011/HDVT và số o7f20l 1/HÐVT ký giữa Công ty Cổ phần Ðầu tư vietnamnet (nay là Công ty' CP Ðẩu tư và Thương mại VNN) và Công ty' Cổ phần Tải Nguyên về 'Íệc Công ty Cồ phần Dầu tư Vietnamnet cho Công ty Cổ plìẩn Tài Nguyên vay Vốn Vớí lãi suất là 0,6°/rslnãm. Theo đó, Công ty Cổ phẫn Ðầu tư Vietnam Nct được quyền mua một khu dắt Iìền xfởỉ diện tích là 3.000 m2 đã hoàn thiện hạ tầng và dù điều kiện được chuy'ển nhưtvng theo quy định của pháp luật của Công ty Cồ phần Tài Nguyên đầu tư tại Dự án Kiêu Ki - Gía Lâm - Hà Nội. (***) Dây là khoàn vốn góp nhận từ (Ĩông ty Cố phần Thương mại và Dầu tư ì`oàn cầu DA”[ C theo Hợp đông hợp tác đầu tư sô I8l20l2IHDvI1TÐT ngày oo/02f2012 cùng thực hiện dự án Khu nhà ờ. khu dân cư, khu dll lich sính tllảì nghỉ dưỡng tại hU)'ệlI Lương Son - tình Hòn Bình và kliông thàllh lập pháp lthân mởí. vối: chủ sỡ hữu a) Thay đổi trong vốn chủ Mĩ hữu Vốn đầu tư cũa Thặng dư v'ốn cồ IAỊÌ nhuận sau thuế chủ sớ hữu phẫn chtrzl phân phối Tống cộng VND VND 'ND VND số dư tại ngày uljol/2013 85.ooo.oou.0on 2.165.000.000 I7.321.69t.sls 104.486.69l.51s Lãi.v'(Lồ) trtìng nhin - (22.078.900.123) (22.078.900.123) số dư tại ngày ol/ol/2014 85.000.0oo.0oo 2.165.000.000 (4.757.208.608) 82.407.791.392 Lãi.l'(Lỗ) trong nãm - - 4.920.130.272 4.920.130.272 số dư tại ngày 31/12/2014 85.000.0otl.0o0 2.165.000.000 162.921.664 87.327.92l.664
 20. 20. CÔNG TY Co PHỊĂN TÀI NGUYÊN BẢO CÁO TẢI CHÍNH Sổ 61 ngõ 562 đường Lảng, phường Lảng Hạ Cho năm tài chính kết thúc Quận Đông Đa, Hà Nội ngày 31 thán 12 nãln 2014 THIIYỀT h~ni'H BA' O CẨO TẨI CHÍNH Ệ? THEO) MAU sỡ B 09-DN Các 77llọ'ểt minh này là một bộ phận hợp dzành ì'à cẫn dzcrrc đọc đồng thời với Báu của tòi chính kèm thet) V. THÔNG TLN BO SUNG CHO CÁC KHOẢN IVIỤC TRỈN11 BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỒI KE TOÁN ('rlEP THEO) 12. vốn chủ sờ hữu ('l`iếp theo) h) Cồ phiếun 31/12/2014 ol/ol/2014 Cổ phần Cổ phần Số luọng ctr phiểu đăng ký phát hànti 8.500.000 8,5Oo.o0o số lượng cổ phiếu đã bán I-a côiig chủng 8.500.000 8.500.000 - Cố pliiểu phố thông 8.500.000 8.500.000 - Cỗ) phiểu bi hạn chể quy'ềII clluyễn gìatì quyền sở hữu - - Sổ lượng cổ phiểu được mua lại - - Cố phiếu phổ thông - - - Cổ phiếu ưu đãi - - số lượng cổ piiỉếu đang lưu hành 8.500.000 8.5o0.‹›00 - Cổ phiếu phồ thông 8.500.000 8.500.000 - Cổ phiểu ưu đãi - - Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/1 oổ phần 13. Bộ phận theo khu vực dịa lý và bộ phận theo lĩnh vụt: Iủnh doanh Bộ phận theo khu vục đia lý Bộ phận theo khu Vực đia lý là một bộ phận có the phân biệt được cua một doanh nghiệp tham gia_vàO quả trình sản xuât hoặc Cung câp sản phầm, dich vụ trong phạm vi một môi ưường kinh tế cụ thẻ mà bộ phận này có rùi ro và lợi ích hình tê khác với các bộ phận kinh doanh trong môi trường kinh tể kltác. Công ty có t1'ụ sth duy nhất dặt tại số 61 ngõ 562 đường Láng, phường Lảng Hạ, thành pitổ Hà Nội. Do dó, Công ty không có nghĩa Vụ phải trình bày bản cáo bộ phận theo khu vực địa lý theo quy đinh cùa (Íhuẩn mức kê toán Việt Nam số 28- Báo cáo bộ phận. Bộ phận theo lĩnh vI_l“c lánh doanh Dtễ phục vụ mục đícll quàn lý, cơ cấu tổ chức cùn Công ty tĩược chia thàttlì 03 (ba) bộ phận hoạt tiộllgz bọ phận bản llàng hóa, bộ plìặn cung cấp dịch vụ và hộ phận ltilllì doanh bất dộng sản. Tuy nhiên, trolìg năm 2014 Công ty chỉ phát sính doanh thu bản hàng hỏn. 'l`heo đtồ, Công ty khŕtllg lập cảo hộ phận theo lĩnh vực kìn!) doanh. 18
 21. 21. CÔNG TY CỔ PHẦN Tik! NGUYÊN BẢO CÁO TÀI CHÍNH Số 61 ngõ 562 đường Láng, phườlìg Láng llạ Cho nãrn tài chính kết thúc Quận Ðon Đa. Hà Nôi ngày 31 thản I2 nãm 2014 THKTYET ZỮIINH BẨO CAO TAI CHINH (TỄP THEO) IVIAU S25 B 09-DN L'ác 77n1_)'ế1 mínll nà)' là nlột bộ phận hcìp thành và cầ!) dttnc đọc dỗllg Illfìi wñ Báo cáo lài chùlh kèn! tlzeo vl. THÔNG ThN BỒ SUNG CIIO CÁC KHOẢN MỤC TRÌ1`IH BÀY TRÊN BÁO CÁO I‹ẾT QUÁ HOẠT' DỘNG KINH DOANH 1. Doanh thu bản hàng và cung cấp dịch vụ Nãm 2014 Nãm 2013 VND VND Doanil thu bản hàng 21.407. l46.302 l5.46').778.636 Cộng 21.407.l46.302 l5.469.778.636 2. Giá vốn hàng bản Năm 2014 Năm 2013 VND VNĐ Giá Vỗln hàng hỏa bàl) ra 2| ,094.553.*)(›5 l5.355.l89.379 Cộng 21-Ũ94-553-965 l5.355.I89.379 3. Doanh thu hoạt động tài chính Nãm 2014 Năm 2013 VND VND Lãi tiền tiển cho vay - 913.283. I 38 Cổ tt°Ic, lợi nhuận được chia - 1.641.183.428 Điều chính giảln chi phí tài chính đã trich 17.298.045 - Cộng 17.2 98.045 2.554.466.566 4. Chí phí quản lý doanh nghiệp Năm 2014 Năm 2013 VND VND Chi phi quản lý dtìanh nghiệp 858.660.310 780.067.260 Dt! pilòng phải thu khó dòi - l3.')77.500.000 Httầtl nhập dự phiarug phải thu khỏ itiiỉ (5.450.00o.oo0) - - Vũ Vtắìl T7LảI› (.5. -150.000. 000g - Cộng (4.591.339.690) 14.757.567.260 19
 22. 22. BẢO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc CÔNG TY CO PHẦN TÀI NGUYÊN Số 6| ngõ 562 dường Láng, phường Lảng Hạ Quận Đtìng Ða, Hà Nội n tì 31 thản 12 năm 2014 Z `ỉiị _ặầ THUYET NIINH BAO CAO TAI C (TILP IVIAU B 09-DN C úc 77ìlỌ'tỂI niinh nti); Ià nzột hộ pllậlt hợp tllùnh ìtà t'tin được dọc đỏltg tltời YỸỈ Báo cáo lài cllính kèn! theo VI. THÔNG TIN BỒ SUNG CHO CẤç KHOẢN .NIỤC TRÌi'H BẦY TRÊN BÁO Czto KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Kl1N'Il DOANH (TIEP THEO) 5. Chi phí thuế TNDN hiện llành Nălll 2014 Năm 2013 VND VND Lưyi nhuận trước thuế 4.920.130.272 (22.078.900.123) Diều chính cho thu nhập chị_u thuế 1.099.800 948.865.368 'l`rừ: thu niìập không cilịu thuê Cộng: cảc khoàn chi plìi không đlltịc tnì I .0í)9.800 948.865.368 0 Tiền phạt nộp cilặln thuế, bàii liỉềin - 86.258.732 - Cllỉ phi khác 1.099.800 862.606.636 Thu nhập chịu thnễ trong năm 2014 4.921.230.072 (21.130.034.755) Lồ năm trước chuy~ền nang (4.921.230.o72) - Thu nhập chịu thuế - - Thuế suất 20% 259r'u Chi phí thuế TNDN hiện hành - - 6. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yểu tố Năm 2014 Năm 2013 VND VND Chi phí nguyên liệu, vật liệu 21 .094.553.965 15.355. 189.379 Chì phí niiân công 555.525.630 630.321.230 Chi phí khấu hao tài sản cố định 1.3 I 5,710 30.786.806 Thuế, phí và lệ phi 3.000.000 3.000.000 Chi phí dịch vu mun ngoài 205.530.000 156.197.490 Chì phí kltác bằng tiền 158.288.534 107.743.243 Cộng 22.0I8.2l3.839 16.283.238.l48 vu. CÁC THÔNG TỈN KHÁC 1. Công cụ chính Quản lý rủí nl vốn Công ty quản trị ợngttốll vổn nhằm đậm l›ảo rằng Côllg ty có thể vita hoat động liên tục vừa tối tin iìỏa lợi icl) của các có dông thông qlln tôi ưu hóa số dư nguồn vốlì và công nợ. Cấu trúc Vốn củn Công ty gồm có các khoản lìợ thuần (bao gồm các klloản vay nllư đã trình bày tại 'l`huyti:t mính số V.l I 1'(.`tic klloált phải trả, pllài ìtộp ngẳìl Ilợn khlitf" trừ đi tiền vả các khoán ttlollg đương tiền) và phản vôn thuộc sờ lìlĩu của các đông của công ty mẹ (bao gồm vốn góp, các quỹ dự tru' và l‹_1i nhuận sau thuế clìưa phân phối). Các chính sách kể toảll chủ yểu Chi tiết các chính sách kế toán chủ yếu và phương pháp mà Côllg ty áp dụng (bao gồm các tiêt! chi dề ghi nhận, co Sở xác định giá trị và cơ sở ghi nllận các khoàn thu nhâp Vẵl'ChÍ phí) đối với từllg loại tài sản tài chính. công nợ tải chính và công cụ Vốn được trình bày chỉ tiêt tại Thu)*ết nlilìh sô IV. ^`Tónl lăi Các chính Sácll kể toán chủ )`ếu 20
 23. 23. CÔNG TY Cò PHẢiN' TÀI NGUYÊN số 6l ngõ 562 dường Láng, phường l.áng Hạ ặn Don Đa. Hà Nội LQEỊỈ ngày 31 thán 12 năm 2014 THUYET NUNH BAO CAO TzI CHỈiN'H ('I` [EP THEO) IVŨU SỔ B 09-DN BÁO CÁO TÀI CHÍI'H cho năm tài chính kết thúc C ác 77l1Lt'ti°t nliìlh ntịtt là một bộ pliận [ml thành 'à cẩn duợc đọc đổng lht`/Í với Báo cáo lài chl'lIh kèn! thcto VII. CÁC THÔNG TIN KILÁC (TIÊP THEO) 1. Công cụ tài chính ('l`iếp theo) Các chính sách kể toán chủ yếu (Tiếp theo) Giá tI'ị ghi số 31/12/2014 ot/01/2014 VND VND Tài sản tài chính 'I`ỉền và các kliiiảni tương đương tiền 16.204.927 47.525.814 Phái thu khách hàng và phải thu kliảc 41.6*›3.599.526 39.oso.550.000 Đâu tư dài Iiạn 56.28o.000.o00 56.28o.000.o00 Cộng 97.989.804.453 9sJ78.o75.8l4 Công nợ tàì chính Phái trả người bảti và pllải trả khác 53.37l.l28.602 48.639.1o4.8o5 chi phi phải trả 200.000.000 17.120.000 Cộng 53.571.128.602 48.656.224.80s Công ty chưa đánh giá giá trị hợp lý của tài sản tài chính và công nợ tài chính tại ngày kết thúc niên độ kể toán do Thông tư 210/2009fI`T -BTC cũng như các quy định hiện hành chưa có hưởng dẫn cu thể về việc xác định giá tri hợp lý cùa các tài sản tài chính 'à công nợ tài chính. Thông tư 2lo.f2o09rl'T-BTC yêu cấu áp dụng Chuẩn mực bảo cáo tài chính Quốc te về việc trình bày' bảo cáo tài chính và thuy'ểt minh thông tit) đổi 'ởi công cụ tài chính nhưng không đưa ra hướng dẫn tương dương cho việc đánh giá và ghi nhận công cu tài chính bao gồm cả áp dụng giá ưi hợp lý, nhằm phù hợp xrới Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tể. Tuy nhiên Ban Giám đốc đảnh giá giá trí hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính này không có sự khác biệt trong yểu so với giá ưi ghi số vào ngày 31 thảng 12 năm 2014. Quản lý rủí ro tài chính Rùi ro tài chính bao gồm rủi NJ thị ưường (bao gồm rủi ro tỷ giá, rùi ro lải Suất và rủi ro về giá), rủi ro tin dụng, rủi ro thanh kiloảlì và rủi ro lãi suất của dòlìg tiển. Công ty không thực hiện các bỉệlì phấp phòng ngừa các rủi ro này do thiểu thì trường mua Các công cụ tài chính này'. Quản lý rủi ro tllị trường Htơạt động kinh doarth cùn Công ty sẽ chủ yếu cllịu rùi ro khi có sự tluuy dổi về tỷ giá hối đoái v-:It lãi suất. Qutìrl [ỷ rủí ro gíá Cong ty không cŕi gíao dich có gốc ngoại tệ, thctt dó, Công ty sẽ khẽìng cllịu rủi ro khi có biển đệìng vê tý giá. Quài! lý rủí ro ltĩí suri! Công ty chịu rủi to lăi Suất trọng yếu pllát sính tit các khoản vay cllịu lãi suất đã được ký kết. Ct`›llg ty chiu rủi ro lãi suất khi Công ty Vay Vốn theo lãi suất thà nổi và lãi suất cố đình. Rủi ro này sẽ do Ctồng ty quàn ưi băng cách duy trì ờ mức dộ hợp lý các khoản Vay lãi suât cố định và lãi suảt tlìả llôi. 21 -é
 24. 24. CỘNG TY CỎ PH:N TÀI NGUYÊN Sô 61 ngõ 562 đường Láng. phường Láng Ha BẢO CÁO TÀI CiIÍl'H Cho năm tài chính kết thúc Đống Đa. HàN^í ngày 31 thảng l2nãm 2014 THỈJYEiỈ NIINH BX40 CẨO TAI Cỉỉìỉñ [EP THEỌ) MAU S B 09-DN C`áC Thlniểl mirlh nt`1_v!à một bộ phận lì(,Pp tllàìlll tiã cán dtlợc đọc dỏng thời ì'ỚĨ Bát! cào tài chíìlh kèln theo vn. CÁC THỐNG TIN KHÁC (TIÊP 'I'l1l`30) 1. Công cu tải chính (Tiếp theo) Qtlản hữ nii ro v'ễ giá Ct`›ng ty chịt! rl`li ro về giá cfia cộltg cu vổn phát sinh từ các khoàn đầtl tư vào công cti v'ốlì. Các khoặll đầu tư vào còng Cl vốn được năm giữ không phải cho mục đíclt kinh doanh lnả cho mục tlicll chiên Iưtrc lâu dài. Côlìg ty không có ý đình bản Các kiìotìn đâu tư nảy. Qulìn lỷ rủi ro trề giá Izàng hótl Cììng ty mua nguyên vật liệu, hàng hỏn từ các nhà cung cẳp tnìllg và ngoài nước để phục Vụ cilo hoạt động sản xuất kình doallll. Do vậy, Công ty sẽ chiu rủi nì tI`l' việc thay dổi giá bản của nguyên Vật Iiệll, hàng hóa. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa n`Ji ro này do tiliốu tlìi trường mua cảc cẽìllg cụ tài chính này. Rủi ro tin dụng Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác kilông đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đổng dẫn đển c'c tổi) tlìất tài chính cho Công ty. Công ty có chính sách tin dtlng ptlù hợp và ttlường xuyên theo dòi tilìh hình để đảnh giá Xem Công ty có chiu rủi ro tín dụng hay không. Công ty không có bất k'ỳ rủi ro tin dụng tl'ọng yểu nào với các khách hàng hoặc dối tác bời vi các khoản phải thu đến từ một số luợng lớn khách hàng hoạtt động trong nhiều ngành khác nhau và phân bổ ờ các khu vực dịu lỷ' khác nhau. Quản lý rủí ro thanh khoản Mục đích quản lý rủi ro thanh khoàn nhẳln dàm bào dú nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và ưong tưong lai. Tính thanh khoản cũng được Công ty quản lý nhằxn đảm bào mức phụ ưội giưa công nợ đến ht_ln và tài sản đển hạn trong kỳ Ở mức có thể được kiểm soát đối với số vốn mà Công ty tin rẳng có thể tạo ra trong kỳ đó. Chính sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cẩu về thanh khoản hiện tại và dư kiển trong tương lai nhằm đàm bảo Công ty duy tri đù mức dư piìòng tiền mặt, các khoản 'ay và đù vốtl Illà các chủ sớ hữu cam kết góp nhằm dáp ửng các quy đinh về tính tilalth khoản ngăn hạn và dải hạn hơn. Báng dưới dây trình hày' chi tiết các mức dáo hạn theo hợp đồng còn lại đối *t'Yi còng nợ tài chílìh phi phải Silih và hạn thanh toán nilư dã được tilỏa thuận. Bảllg dưới đây được mnh bày dựa trên dòng tiên chưà clĩiẽt khấu của công nợ tài chính tính theo ngày sớm nhất mà Công ty phải trả. Bàng dllởi đây trìnli hày dòng tiề-ii của các khoản gốc và tiển lải. Dòng tiền lãi đối với lãi suiảt thà nổi, so p r I tiền chưd cilìêt khâu được bãt nguồn theo tiường cong lãi suất tại ctlối kỳ kể toán. Ngày đáo hạn thct) hợp đểìng dược dựa trêlì ngày sớm nhất Ilt`1 Công ty pllảì trà. Dưới 1 năln il`ừ I - 5 nãlll ¶`ổng nặng Tại ngày' 31/12/2014 Pitải ưả người báll và phải trả khác 53.37l.l28.Ỏ02 53.37l.128.602 Chì phi piìải trả 200.000.0il0 - 200.000.000 Cộng 5.571.128.602 - _ 53.57I.I28.602 Tại ngày 01/01/2014 Phải trà người bản và phải trả kitác 48.639. I04.805 - 48.639.i04.805 Chi phí phải trả 17.120.000 ~ l7.i20.000 Cộng 48.656.224.805 - 48.656.224c805 22
 25. 25. CỘNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN Sỏ 61 ngõ 562 đường [.áng, phườllg l.áng Hạ Ouzậtn Đốn Da, Hà Nội THUYẾT html! BẨO CA' O TAI' CHỈNH fTtẸ.P" THEO) BẢO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc n à 31 thán I2 năm 2014 IVIAU SO' B 09-DN C`át? 771u)*ểl nlính nC`3_)' là một bộ phật! [gm thàllh và cần dltợc đọc d‹ẫng thời ì'ớí Bán cáo tài cllính ktẵnl theo VIL C.&C THÔNG TIN ICHẨC (TIEP TTIEO) I. 2. Công cụ chính (Tiếp lllco) Ban Giám đánh giá mức tập`ưung rủi ro thanit khoản Ở mức tilẩp. Ban Giảm đốc tin tưởng rằlìg Công ty ct”! tlìê tạo ra đù nguồll tiên đê đáp ửng cảc nghĩa vt_l tài cilỉlìlt khi đến hạn. Bảng hau dây ưình hày ctti tiết mức đáo hạn cho tải sản tài cllính phi phải sinil. Bàng được lập trêll cơ sờ mức đáo ilạn theo hợp đổng clìưil chiết khấu của tài sản tài chính gtẵln lãi từ các tài Sải) dó, nếu có. việc triiih bàyv thông till thì sản tải chính pliỉ phải sinh là cầri tliiểt để hiều dittịc `ợ'iệc quàn lý rl`li rtì tllanh khoản của Công ty khi titlil tiltlnh khoàn được tịuảlì lý trên cơ SCT ctĩllg nợ và tài sản thuầll. Dưới 1 năm Từ I - 5 nãm Tổng cộng Tại iigây 31/12/2014 'I'iền 'à các khoàn tương đưtnig tiền 16.204.927 - 16.204.927 Phải thu khách hàng và phải thll kltảc 4l.693.599.526 - 41 .ó93.599.526 Đầu tư dài hại: - 56.280.t›00.00O 56.28t›.000.O00 Cộng -Il.709.804.453 56.280.0t›0.000 97.989.804.453 Tại ngày 01/01/2014 Tiền và các kiioản tưong đương tiền 47.525.814 - 47.525.8l4 Phải thu khách hàlìg và phải thu kitác 39.05o.55o.000 - 39.05o.550,o00 Đầu ni dải hạn - 56.280.000.000 56.28o.000.o00 Cộng 39.o98.075.814 56.28o.000.o00 95.378.075.8l4 Nghiệp vụ và số dtr ì'ó'i các bẽn liên quan Sổ dtr với các bên có Iỉên quan: 31/12/2014 ol/ol/2014 VND VND Các khoản tạm ứng l2.l59.25l.5o0 4.501.000.000 Olìg Đoàn Năng Tuân l0.000.000.000 - Ông Nguy'ễn Bá Huấn 2. I S0.0‹›‹).000 1.760.000.000 ‹`›n1g Dinh Tiến Nghi - 1.6-1 I .000.o0‹› Ông Nguyểii Gia Khoa *).25l.500 1.100.000.000 Các khoăn đỉ vay - 5-Ũỗẵøloonooo Công ty Cồ phần Phú Hà Hòa Bình - 5.085.100.000 Phải thu khách hàng 24.70u.00o.00o 24.7o0.00lI.o00 Công ty TNHH Long Phát 24.70o.0O0.000 24.700.000.000 Tllu nhậịl clìa Ban Gỉáltl dốc I*à Hộ! đồng Qulín trị dược hlrỏvỉg trtlng Ilãnl 2014 như suu: Nãlll 2014 `ãm 2tll3 VND VND Lương. tiìưởng và các khoán piìụ cắp của Ban Giám đẫn, HDQT 157.626.000 408 .000.000
 26. 26. CÔNG TY CO PHẦN TÀI NGUYÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Số 61 ngõ 562 đường Lảng, phường Láng Hạ Cho năm tài chính kết thúc Quận Ðông Da, Hà Nội ngày 31 tháng l2 năm 2014 THUYẾT hllhĩt BIẨO C:0 TẨI CHl` NH ('TIì“.P THEO) NIAU SỔ B 09-DN tỂúc T hll_t*ểl minh nt`7_v lò niộl bỏ phận lt(7Ị7 thành )'à cấn đlltlc dọc đỏng lllởi với Báu!) Cáo tài Cllính kèn! theo vll. CÁC THÔNG Tm KIỈÁC (TIÊP THEO) 3. Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ kể toán Klìông có sự kiện nong yểu nào xảy ra sau ngày kết thúc niên độ kể toán và cho đến thời diểm lập báo cáo này cần tiliẽt phải điều chính hoặc trình bày trong Báo cảo tài chính . 4. Số liệu so sảnh Số liệt! So sánh là số liệu triển Bảo cáo tài cllính cho nătn tàì chíllll kết thúc ngày 31 thảlì 12 năm , 8 ĨĨ2Dỉ_3 đật đtrợc kiêm toán. , ất . ,:Ĩ,i1iẢ" Mc _ Tệ" 'Ì I w I ' I ill V Ẹ .`.Ì `i Ỷ "ìí/LỊỖLLL Í 1/t‹lĨ //J Vũ`Tuẫñ Hoảng Vũ 'I`hl Hong Nhung Vủ Thị Hong Nhung Tống Giảm đốc Kể toán trường Người lặp Hà A'ội, ngày JI tháng ‹›3 rzánz 2015

×