Khutbah jumat sunda

11,235 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,235
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
84
Actions
Shares
0
Downloads
80
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Khutbah jumat sunda

  1. 1. KASAIMBANGAN HIRUPAssalamu‟alaikum Wr.Wb.,Puji syukur mangga urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Alloh SWT anu parantos maparinkanikmatan iman sinareng Islam dugi ka dangeut ieu urang sadayana masih dina kaayaansehat wal’afiat sahingga tiasa ngalaksanakeun salah sahiji kawajiban hirup urang sadayananyaeta ngalaksanakeun ibadah jum’at di masjid ieu.Sholawat sinareng salam mugia tetep kacurahlimpahkeun kanggo junjungan urang sadayana,Nabi Muhammad SAW., ka para sahabatna, ka para tabi’it tabi’in anu satia dugi akhir zamananu insya Alloh kalebet oge urang sadayana.Dina kasempetan ayeuna khotib masihan wasiat khususna kanggo pribados nyalira sareng kajama’ah jum’at sadaya, hayu urang sami-sami ningkatkeun kaimanan sareng kataqwaan kaAlloh SWT ku ngalaksanakeun sagala parentahna sareng ngajauhan sagala larangannasupados kenging ridho ti mantenna. Alloh SWT nyiptakeun manusa teh kalayan makhluk anupanghadena di dunya ieu, jeung dibere akal sarta nurani. Sajabi ti janten hamba Alloh ogejanten kholifah di bumi anu dipaparin kawajiban pokok nyaeta ibadah. Dawuh Alloh SWTdina surat adz-dzariat ayat 56 :“Jeung Kuring (Alloh) henteu nyiptakeun jin jeung manusa teh teu aya lian pikeunmaranehna kacuali nyembah ka Kawula.”Nyembah dina harti luas nyaeta sagala rupa bentuk pangabdian atawa ibadah nu hadedidasaran parentah Allah jeung sakumaha Rasulullah parantos nyontohkeun dinangalaksanakeunna, boh ibadah langsung ka Alloh (Hablu minalloh) atanapi ibadah kasasamamanusa (hablu minannas). Sajabi ti eta oge, manusa teh kudu bisa ngalola jeungngamanfaatkeun naon-naon nu ku Gusti Alloh ciptakeun di dunya ieu pikeun kasejahteraanhirup manusa sebab nu kitu teh masih keneh kaasup kana ibadah.Hadirin Rohimakumullah,Urang sadayana yakin yen sagala urusan dunya nu disinghareupan baheula nepi ayena ieu,sanajan urang ngadekul teu euereun-eureun beurang jeung peuting moal aya beakna jeungtungtungna salila hawa masih kaluar tina irung, pagawean jeung pangabutuh teh bakaldatang. Salaku jalma nu boga iman mah kudu bisa ngatur jeung ngatasi perkara eta. Sabablamun urang teu bisa ngatur jeung ngabatasan pangabutuh hirup urang leuwih bahayanaleungiteun kabahagian hirup jeung kasaimbangan hirup dina kahirupan sapopoe.Alloh Maha Adil nyiptakeun kabeh mahluk teh aya pasanganna samodel langit jeung bumi,daratan jeung lautan, halodo jeung hujan, lalaki jeung awewe leuwih tina hal eta jasmanijeung rohani. Patali tina sakian ciptaan nu hade, geus sakuduna urang bisa miara jeung ngatursanajan sawareh oge nu aya kaitan jeung hajat (pangabutuh) urang salaku manusa supaya bisamaju, lancar, sauyunan tur saimbang, utamana mah pangabutuh jasmani jeung rohani eta.Kasaimbangan dina pandangan Islam teh nyaeta mangrupikeun faktor nu penting, malahanjadi tujuan jeung cita-cita hirup keur muslim. Sakumaha parantos ditetelakeun dina Al-Qur’an surat Al-Baqoroh ayat 201 :
  2. 2. “Jeung di antara maranehna aya jalma anu ngado‟a : „Nun gusti, pasihan diri kami kasaeandi dunya sareng kasaean di akherat sareng piara diri kami tina siksa seuneu naraka‟”.Leuwih jelasna deui Rasululloh ngadawuh dina hadits nu diriwayatkeun ti Ibnu Asyakir :“ Jalma nu niggalkeun urusan dunya ngan saukur pikeun akherat teh lain jalma nu hade, kituoge jalma nu ninggalkeun urusan akherat ngan saukur pikeun dunya kacuali lamun manehnameunangkeun dunya jeung akherat babarengan sabab dunya teh jalan keur ka akherat jeungurang teh ulah jadi beban keur batur”.Hadirin Rohimakumullah,Tina ayat Qur’an jeung hadits di luhur meunang kasimpulan sapertos kieu :1. Urang sadayana dituntut kudu bisa nyaimbangkeun miwah kapentingan lahiriyah duniawiyah jeung kapentingan ruhaniyah ukhrowiyah, ulah dugi kabeurat sabeulah komo lamun mentingkeun salah sahijina. Duanana kudu saimbang, sajalan, sauyunan jeung saarah. Sakumaha conto saimbang jeung saarahna rel kareta api teu bisa jangkung sabeulah, sabab bisa ngakibatkeun kareta api nyangeyeng malahan bisa tiguling.2. Dunya teh mangrupikeun jambatan keur nuju akherat. Dunya ieu lain tujuan sabab fana nu sawaktu-waktu geus ditangtukeun ku Gusti Alloh pasti bakal ancur jeng binasa ka asup manusa nu bakal balik nyinghareupan ka nu nyiptakeunana nyaeta Alloh SWT.Hadirin Sidang Jum’at Rohimakumulloh,Mung sakieu rupina khutbah nu tiasa didugikeun dina kasempetan ayeuna, mugia ayamanfaat khususna kanggo khotib sareng umumna ka para jama’ah salaku kaum muslimin.Mugia Alloh SWT maparin kakiatan Iman tur kataqwaan dina ngalaksanakeun kahirupanurang sadayana sahingga tiasa ngajalankeun parentahna sareng ngajauhan sagala larangannanu akhirna Gusti Alloh maparin karidhoan-Na. Amin Ya Robbal ‘alamin.Wassalamu‟alaikum Wr.Wb.
  3. 3. Ulah Peunggas Harepan “ Ucapkeun: Hei hamba-hamab Kami nu ngaleuwihan wates wangen ka diri diri maranehna, Pomaaranjeun ulah putus harepan tina Rahmat Alloh. Saestuna Alloh ngahampura sakabeh dosa,saenyana Mantena Nu Maha Pangampura sareng Maha Heman “. ( QS. Az Zumar : 53 )Geus jadi sunatulloh, yen manusa baris moal lesot tina gawe salah sarta dosa, da memang kitu nujadi katangtuanana, hirup di riung ku gogoda jeung dodoja, hawa nafsu teu weleh elekesekengngabibita lampah maksiat nu di buleun ku rupa rupa kanikmatan dunya, sarta Alloh kacidamaklumna kana ieu kalemahan manusa, da memang maksud Alloh ngadangdadanan manusa ku sifatcondong migawe dosa taya lian maksud jeung tujuanana pikeun nembongkeun salah sawioskakawasanana sareng kaheman, sarta kanyaah Mantena, Alloh Zat nu mibanda sifat Gofuururrohiim“ Ucapkeun: Hei hamba-hamba Kami nu ngaleuwihan wates wangen ka diri diri maranehna (dinamigawe dosa), Poma aranjeun ulah putus harepan tina Rahmat Alloh. Saestuna Alloh ngahampurasakabeh dosa, saenyana Mantena Nu Maha Pangampura sareng Maha Heman “. ( QS. Az Zumar (39): 53 )Hadits Qudsiy riwayat Al Imam Bukhari sareng nu sanesna ...“Kami (Allah) marengan (nuturkeun) sangkaan Hamba Kami “. Mangsa hiji hamba /manusa ayakereteg dina hatena hayang dipikanyaah ku Alloh, mangka mangsa eta Alloh keur mikanyaahmanehna, mangsa hiji hamba keur sono ka Alloh nya pon kitu Alloh keur mikasono eta hamba, malahmangsa aya kereteg sangka goreng ka samodel boga rasa yen Alloh teu adil ka dirina, mangsa etaAlloh mere ka teu adilan ka eta hamba.(shahih Bukhari) lamun hiji hamba boga rasa dina dirinamiharep dihampura ku Alloh tina rupa rupa dosana , saestuna doa sareng munajatna baris ditarimaku Alloh sarta dosa dosana baris dihampura. Gusti Nu Maha Kawasa Alloh Azza Wajalla, kalintangendah Sifat Gusti,Hadirin...kukituna Allah nengtremkeun jiwa manusa nu teu elat migawe dosa nu peunggas harepan tina Asihsareng Heman Mantena. Firman Allah SWT :Hei hamba-hamba Kami nu ngaleuwihan wates wangen ka diri diri maranehna (dina migawe dosa),Poma aranjeun ulah putus harepan tina Rahmat Alloh. Saestuna Alloh ngahampura sakabeh dosa,saenyana Mantena Nu Maha Pangampura sareng Maha Heman “.Hadirin…Ramadhan nu dasarengan ku pirang pirang kamulyaan pantos lekasan, ngajauhan waktu sesa umururang, bari jeung urang teu apal naha urang baris pinanggih deui sareng bulan romadon anu mulyataun payun. Mangsa mangsa solat jamah tarowih geus liwat, mangsa nikmatna buka puasa geus
  4. 4. liwat, mangsa sumanget tadarus geus liwat, mangsa hudang ti peuting geus liwat, mangsa pahalapahala amal nu di lipat gandakeun oge geus liwat. Mangsa kaagungan peuting Lailatul Qadr sarengnu sanesna oge geus lekasan, Ngan anu tinggal prak prakan dinan mere jiwa poe kahareup ku jiwajiwa nu aya dina bulan romadon, naha aya tapakna ladang tarbiyah ruhiyah jasadiyah (didikan ruhsareng jasad) anu diamalkeun dina sabadana romadon? Salah sawios conto amal romadon qiyamullail/tarowih/tahajud, naha masih keneh diamalkeun mangsa rengsena/ sabada romadon, padahalurang geus dididik ku solat tarowih sareng hudang peuting mangsa sahur. Padahal pirang pirangkaterangan nguningakeun leberna fadilah kautamaan sholat sunat tahajud/qiyamul lail, ruku’ sujudpaduduaan sareng Alloh dina mangsa sepi jempling, raket caket sareng nu ngusik malikkeun dirimangsa rehe combrek, ngagungkeun, sarta muji muji kakawasaan Mantena, Allah SWT ngadawuhdina hadits qudsiy riwayat Al Imam Bukhari dan Muslim, Allah SWT ngagero dina sapertilu peutingpanungtung ka(manusa) hamba hamba mantena, sing saha nu menta ampunan ka Kami pasti dihampura, sing saha anu taubat ka Kami pasti ditarima tobatna. “Hadirin Hadirat yang dimuliakan Allah..Ladang didikan latihan salami romadon anu salah sawiosna qiyamul lail/tahajud, sing dugi ka ayatapakna, kalintang rugelna mangsa awal peuting, tengah peuting nepi ka janari leutik nu pinuh kubarokah sarta jadi mangsa nu utama pikeun diijabahna doa, ngaliwat kitu wae tanpadimangfaatkeun ku urang sadayana nu teu weleh migawe maksiat sareng dosa ka Alloh SWT. Nahateu maksakeun diri, minimal tina sawengi 5 menit pikeun nyaketan nu mukprukkan rizki AllohRobbul Izzati, majar maneh ngaku umat Rosulloh SAW, sarta miharep syafaat mantena dina poekiamah, tapi geuning jajauheun nuturkeun sunah nu utama nu salawasna dilakonan ku MantenaRosululloh SAW, nyatatana kabiasaan sholat tahajud. Geus jadi sabiwir hiji, yen sholat tahajud jadiamal nu teu pernah dikantunkeun ku Rosululloh SAW, boh dina mangsa mukim atawa safar, bahkanRosul kantos sholat witir dina tunggangan kuda mantena, sanajan nuju teu damang teu welehmantena sholat tahajud/witir, Bahkan Siti Aisyah rha, dugi ka ngeclakkeun cimata mangsa ningalisampean Rosul SAW barareuh alatan lami teuing tatih ngadegkeun sholat tahajud sawengi jeput.Subhanalloh, Insan nu dijaga tina dosa sarta dijamin pangampura ku Alloh SWT tetep isqomahmidamel amal. Waler mantena Rosul SAW, yen ieu teh wujud syukur mantena ka Alloh SWT.Hadirin Hadirat…, diriwayatkan oleh istri Rasul SAW Sayyidatuna Ummu Salamah RA, yen dina hijiwengi Rosul gugah tina kulemna, wangun ngaraos reuwas lajeng ngadawuh : .Rasul SAW berkata dengan kagetnya : “Subhanallah, Enya peuting ieu diturunkeun fitnah atawamusibah nu baris terjadi, sarta peuting ieu oge diturunkeun pirang pirang anugerah-anugerah “,didieu Rasul SAW ngucapkeun hiji kalimat fitnah sanes fitan , fitnah hartosna hiji atawa ada musibahyang akan terjadi suatu hari pada diri kita, mungkin.Hadirin Hadirat yang dimuliakan Allah…Makna/hartos tina Hadits ini nyaeta, unggal peuting memeh datang fajar dina mangsa eta Allahnangtukeun kejadian-kejadian nu bakal kajadian dina poe isuk, mana musibah nu baris kajadian,
  5. 5. mana nu moal, mana musibah nu ditambahan sareng mana musibah nu dikurangann. Urang maklumyen setiap musibah mupus dosa, Allah ningali hamba-hambaNya, si ieu ieu nu jadi musibahna, si etaitu nu jadi musibahna, dina peuting eta oge di tiap sepertilu wengi akhir pirang pirang anugerah yangditurunkan, nu ieu doanya di kabulkan, nu itu hajatna dibere, si eta pamentana ditunda sapoesabulan satun terus dibere, leuwih gede anugerah yang di turunkeun ku Allah daripada musibah.Hadirin......Kalintang ageungna fadilah amal sholat tahajud/witir dina unggal wengina, lamun seug urang tiasaikhlas ngamalkeunana, katerangan di luhur nembe mung ukur sakedik tina katerangan nu dicutattina bab kautamaan sholat tahajud/witir dumasar tina hadits – hadits shohihain.Mudah mudahan sabadana dilatih salami romadon ku ngalaksanakeun solat tarowih nu parantoskalangkung urang tiasa ngadawamkeun, istiqomah ngamalkeun sholat tahajud/witir dina ngeusianwaktos sabadana romadon.Barokallohu walakum
  6. 6. Sifatan Jalma-Jalma TaqwaHadirin Sidang Jum’at Rahimakumullah.Ari sadaya puji eta tetep kagungan Allah swt, anu parantos mafarin taufek kaurang sadayapiken ngalakonan kana pangutamina pirang-pirang ibadah, sareng merenahkeun ka urangsadaya kana tata cara usaha anu pangsampurna-sampurna kabagjaan. Sim abdi nyaksian kanayen saestuna teu aya deui pangeran anu hak disembah anging gusti Allah, bari sahiji Dzatnateu aya anu ngarencangan kamanteNa anu ngurus pirang-pirang bumi sareng pirang-piranglangit, sareng sim abdi nyaksian kana yen saestunya kanjeng Nabi Muhammad saw. etahambana Allah sareng RasulNa anu dikuatan kalawan pirang-pirang ayat sareng pirang-pirang mu’jizat. Mugia Allah maparin rahmat ka kanjeng Nabi Muhammad saw. kakulawargina para sahabatna kalawan ngitung-ngitung gunta-gantina pirang2 waktu sarengpirang-pirang saat.Saparantosna ngaoskeun basmalah, hamdalah shalawat miwah salam ka kanjeng Rolulullahsaw. kawajiban anu janten khatib ngawasiatan khususna kanggo diri khatib umumna kanggohadirin sadayana, kalawan wasiat taqwa, mangga urang sami-sami ningkatkeun kanakataqwaan, sabab taqwa hiji-hijina jalan kanggo kahontal kabahagiaan dunia sareng akherat.Tina sapalih ajaran taqwa Allah swt nguningakeun sabagian sifat-sifat jalmi takwa anukaunggel dina surat ad-dariyat ayat 15-19.Hartosna : saestuna jalma2 taqwa eta aya dina pirang2 patamanan surga sareng pirang2sumber cai. Bari maranehna nyokot kani’matan anu dipaparinkeun ku pangerana, saenyanamaranehna dina samemeh eta nyaeta dialam dunia kaasup jalma-jalma anu nyieun kahadean.nyaeta nyaetikeun kana sare dina waktu peuting, sareng dina waktu tungtung petingmaranehna menta pangampura sareng dina harta-hartana aya hak jalma miskin anu mentasareng jalma miskin anu teu menang bagian.
  7. 7. Hadirin Sidang Jum’at Rahimakumullah.Ari Jalma2 taqwa dina poe kiamah bakal nempatan taman-taman surga sareng pirang2 mataair, kumaha kaayanana :Jalma taqwa kenging anugrah nempatan taman2 surga sabab maranehna di alam duniananyaeta tukang nyieun kahadean, diantara kahadeana :1. Nyaetikeun sare dina waktu peting 2. Istigfar /menta pangampura dina waktu janari 3. Mikeun hak hartana pikeun jalma miskinHadirin Sidang Jum’at Rahimakumullah.Ngalangkungan khutbah awal ieu, mudah-mudahan, urang sadayana kalebet golongan jalmi-jalmi anu taqwa ka Allah swt. Amin Ya Allah Ya Rabbal „Alamin.

×