Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rådgivning der skaber værdi

309 views

Published on

Har I behov for rådgivning inden for standarder, så kontakt os på www.ds.dk/raadgivning

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rådgivning der skaber værdi

  1. 1. DS RÅDGIVNING er en del af Dansk Standard. Med udgangspunkt i jeres profil og behov er vi en aktiv sparringspartner gennem hele forløbet fra analyse til implementering og opfølgning. Vi benytter os af vores viden om processtandarder og metoder som fx ISO 9001, DS 484 og ISO 27001 samt ISO 14001 til at skabe succesfulde resultater. Vi kan hjælpe jer med at udarbejde ledelsessystemer for de enkelte områder, ligesom vi tilbyder at implementere et samlet integreret ledelsessystem.Rådgivning,der skaber værdiLeder I efter nye løsninger og må- + færre fejl, færre kundeklagerder at gribe tingene an på? Så står = mindre dobbeltarbejde ogvi klar til at hjælpe jer. Vi tilbyder dermed øget indtjeningrådgivning og konsulentbistand i + et bedre arbejdsmiljø, fordi derdanske og internationale proces- fokuseres på den enkelte med-og ledelsesstandarder inden for: arbejders trivsel, information og arbejdsgangeInformationssikkerhed + overblik over og kontrol med virksomhedens informations-Kvalitetsledelse aktiver + større modenhed af produktMiljø- og energiledelse ved frigivelseArbejdsmiljø. + bedre overensstemmelse med budget og tidsplaner + bedre overblik for ledelsen.Når I ønsker at forbedre sikker-heden, arbejds- eller produktions-processer i jeres virksomhed, er Vi tror på, at et positivt udbytte fordet relevant at inddrage velafprø- jer hænger sammen med helevede værktøjer som fx ledelses- organisationens aktive deltagelse.standarder. I vores rådgivning Derfor arbejder vi med at sikre, attrækker vi bl.a. på den viden om alle nye tiltag forankres dybtstandarderne, som Dansk Standard gennem en fælles indsats. Målethar fra udviklingen af dem. Det er, at den forandring og forbed-skaber værdi for jer i form af: ring, I oplever i implementerings- processen, fortsætter gennem det personlige ejerskab.
  2. 2. Den effektive proces:4 faser fra fakta til funktiongennem fælles indsats1 FoRVeNtNINGSaFStemme Det er meget positivt at samar- bejde med DS Rådgivning, ikke Klarlægge lovgivning og krav. mindst grundet deres kundefokus og Opstille forretningsmål formålsrettede tilgang til opgaverne. og strategi. DS Rådgivning har en betydelig rolle i kompetenceopbygningen hos kommu-2 ReVIDeRe elleR nerne inden for informationssikkerhed og i den forbindelse også parathed over for uDaRbejDe polItIk efterlevelsen af DS 484, Standard for Fordele roller og ansvar. informationssikkerhed.” Kortlægge nuværende situation. Michael Hald, IT-governance konsulent, Kommunernes Landsforening.3 GeNNemFøRe aNalySeR oG koNtRolleRe Konkludere og foretage ændringer. Udarbejde og opdatere retningslinjer og procedurer.4 aNSkaFFe oG tIlpaSSe tekNoloGI oG INFRaStRuktuR Implementere og justere Vi arbejder løsningsorienteret fra processer. det indledende møde, hvor vi gen- Etablere og beholde kontrol. nemgår eksisterende processer og hjælper med at udarbejde system- dokumentation. Hvis I har beslut- tet jer for at implementere en ledelsesstandard, hjælper vi med at overholde alle procedurer frem til eventuel certificering. Vi yder hjælp til selvhjælp og kommer med forslag til, hvordan I fortolker standarden og undgår unødven- dig administration ved at ind- føre hensigtsmæssige og smidige arbejdsgange. Samtidig vejleder og understøtter vi i sammensæt- ningen af relevante værktøjer, der passer til jer. Ligesom vi sparrer om de nødvendige adfærdsændringer i indarbejdede rutiner. Kontakt: Projektchef Cecilie Dahl Telefon 39 96 61 52 Mobil 41 21 83 23 E-mail cda@ds.dk www.ds.dk

×