Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

พม่า

511 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

พม่า

  1. 1. บทบาทของประเทศพม่ ากับอาเซียน สหภาพพม่า (Union of Myanmar) มีเมืองหลวงคือ เนปิ ดอ ติดต่ อกับประเทศไทยทางทิศตะวันออก โดยทั้งประเทศมีพนที่ ื้ ประมาณ 678,500 ตารางกิโลเมตร ประชากร 48 ล้านคน กว่า 90% นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท หรือหินยาน และใช้ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการข้ อมูลทัวไปของประเทศพม่ า ่ ประเทศพม่า หรื อชื่อทางการว่า “สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์” (The Republic of the Union ofMyanmar) ชาวพม่าเรี ยกชื่อประเทศตนเองว่า มยะหม่า หรื อ เมียนมา ส่ วนในประเทศไทยจะสะกดว่า เมียน ่มาร์ ประเทศพม่าตั้งอยูตามแนวอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ทําให้มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 3,219 กิโลเมตร มีพื้นที่ 657,740 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตด้านตะวันตกเฉียงเหนือติดกับบังกลาเทศและอินเดีย และทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับทิเบตและจีน ทางตะวันออกติดลาว และทางตอนใต้ติดกับไทย มีประชากรจานวน 55.4 ลานคน (สารวจในปี พ.ศ.2550) ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ เช่น ชาวพม่า ไทยใหญ่ มอญ ยะไข่ ํ ้ ํกะเหรี่ ยง คะฉิ่น ไทย และชิน พม่าจึงมักเกิดปัญหาชนกลุ่มน้อย ชาวพม่าส่ วนใหญ่นบถือศาสนาพุทธนิกาย ั ่เถรวาท (ร้อยละ 92) ซึ่งเป็ นศาสนาประจําชาติ มีภาษาถึง 18 ภาษาหลักที่ใช้อยูในพม่า เช่น ภาษาพม่า ภาษามอญ ภาษาปะหล่อง ภาษาไทลื้อ ภาษาอารากัน ภาษาม้ง ภาษามอเกน ฯลฯ มีภาษาทางการ คือ ภาษาพม่าด้านการเมืองการปกครอง ประเทศพม่าแบ่งเป็ นเขตการปกครองเป็ น 14 แห่ง แบ่งเป็น 7 เขต ได้แก่ ตะนาว ้ศรี พะโค มัณฑะเลย์ มาเกว ย่างกุง สะกาย อิระวดี และรัฐ 7 รัฐ ได้แก่ กะฉิ่น กะยา กะเหรี่ ยง ฉาน ชิน มอญและยะไข่ โดยมีเมืองหลวงชื่อ เนปีดอว์ (เมืองหลวงแห่ งใหม่ของพม่า)[2] ซ่ ึงอยในเขตมณฑะเลย ์ ปัจจุบน ู่ ั ัพม่ามีระบบการปกครองแบบรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีเป็ นประมุข ปัจจุบน คือ พลเอกเต็งเส่ ง ดํารง ัตําแหน่งประธานาธิบดีสหภาพพม่าคนปั จจุบนในด้านเศรษฐกิจ สหภาพพม่ามีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ทั้ง ัก๊าซธรรมชาติ ป่ าไม้ และแร่ ธาตุที่สาคัญ เช่น สังกะสี ดีบุก และอัญมณี ต่างๆ นอกจากนี้ยงมีเขตเกษตรกรรม ํ ัโดยการเพาะปลูกข้าวเจ้า ปอกระเจา อ้อย และพื้นเมืองร้อนอื่นๆ ในบริ เวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าอิร ํ
  2. 2. วดี แม่น้ าสะโตง และแม่น้ าทวาย-มะริ ด ทั้งยังมีน้ ามันปิ โตรเลียมทางภาคกลางตอนบน เหมืองดีบุกทาง ํ ํ ํตะวันออกเฉียงใต้ และการทําป่ าไม้สกทางภาคเหนือ ส่ งออกขายและล่องมาตามแม่น้ าอิรวดีเข้าสู่ ยางกุง ใน ั ํ ่ ้ ้บริ เวณตอนล่างของประเทศ เช่น เมืองย่างกุงและมะริ ด จะเป็ นเขตอุตสาหกรรม มีเมืองทวายเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมต่อเรื อเดินสมุทรที่ใหญ่ที่สุดของพม่าสกุลเงินของพม่า คือ จัต ๊การเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน ประเทศพม่า ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกอาเซียน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 พร้อมๆ กับประเทศลาวท่ามกลางคําวิพากษ์วิจารณ์จากรัฐบาลของประเทศในซีกโลกตะวันตก ซึ่งในขณะนั้นประเทศพม่ายังคงมี ่ปัญหาทางการเมืองและมีการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนอยูสูง โดยในปี พ.ศ.2533 รัฐบาลประเทศพม่าได้จดให้มี ัการเลือกตั้ง ซึ่งพรรคฝ่ ายค้านนําโดยนางอองซานซูจี ชนะการเลือกตั้งท่วมท้นถึง 80% แต่รัฐบาลทหารพม่าภายใต้การนําของ นายพลซอ หม่ อง ในนามของ "สภาฟื้ นฟูกฎระเบียบแห่ งรัฐ" หรื อ "สลอร์ ค" (The StateLaw and Order Pestoration Council ; SLORC) ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง ทําให้ประชาชนต่อต้านและเกิดเหตุการณ์จลาจลเพื่อเรี ยกร้องประชาธิปไตย รัฐบาลทหารจึงปราบปรามผูประท้วงอย่างรุ นแรง ประชาชน ้ ั ั ั ัเสียชีวิตหลายพนคน และยงคงกกตวนางอองซานซูจีไวในบานพก และปกครองประชาชนชาวพม่าอย่างกด ้ ้ ัขี่ ไร้สิทธิเสรี ภาพ เหตุการณ์น้ ีเป็ นที่สนใจของทัวโลก และรัฐบาลทหารพม่าได้ถูกประณามจาก ่สหประชาชาติและกลุ่มสิ ทธิมนุษยชนต่างๆ ดังนั้น เมื่อถึงเวลาที่พม่าเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกอาเซียน จึงทําให้หลายประเทศมหาอํานาจฝ่ ายตะวันตก อาทิ สหรัฐ อังกฤษ ออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปคัดค้านการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกของพม่า โดยแสดงความเห็นว่า “อาเซี ยนยังไม่ ควรรั บพม่ าเข้ าเป็ นสมาชิ กจนกว่ าสภาพทางการเมืองและการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนในพม่ าจะดีขึน” ้ ํ แต่อย่างไรก็ตาม อาเซียนยังคงยืนยันที่จะรับพม่าในช่วงระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยมีประเทศที่เป็นหวหอกสาคญในการสนบสนุนใหพม่าเขาเป็นสมาชิกอาเซียน คือ มาเลเซีย ในสมยอดีตนายกรัฐมนตรี ั ํ ั ั ้ ้ ัมหาเธียร์ และอินโดนีเซีย ในสมัยอดีตประธานาธิบดี ซูฮาร์โต เหตุผลสําคัญในการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนนํามาอ้างเพื่อสนับสนุนการเข้าเป็ นสมาชิกอาเซียนของพม่า คือ1) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และความต้ องการสร้ างเอกภาพของประเทศอาเซียน เนื่องจากประเทศพม่าตั้งอยู่ ั ัในภูมิภาคเอเชียตะวนออกเฉียงใตเ้ หมือนกน จึงสมควรรับเขามาเป็นสมาชิกอาเซียน ซ่ ึงจะมีผลทาให้ ้ ํสมาคมอาเซียนมีขนาดใหญ่ข้ ึน และมีอานาจต่อรองและอิทธิพลในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหวาง ํ ่ประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็ นการส่ งสัญญาณให้ประชาคมระหว่างประเทศเห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเป็ นปึ กแผ่น เป็ นอิสระ มีอธิปไตยของตนเอง และไม่อยูภายใต้การชี้นาของกลุ่มประเทศ ่ ํมหาอํานาจฝ่ ายตะวันตก
  3. 3. 2) ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ ของอาเซียน การรับพม่าเข้าเป็ นสมาชิกสมาคมอาเซียนได้สนับสนุนเหตุผลทางยุทธศาสตร์ของอาเซียนที่มีความวิตกกังวลต่อการแผ่อิทธิพลในด้านต่างๆ ของจีน ที่นบวันได้เพิ่มขึ้นใน ัภูมิภาคอาเซียน โดยในปี พ.ศ. 2531 พม่าและจีนได้มีความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างกันอย่างแนบแน่น สื บเนื่องจากพม่าถูกตัดความช่วยเหลือจากนานาประเทศ เป็ นผลให้พม่าต้องรับความช่วยเหลือจากจีนและพึ่งพาจีนอย่างเต็มที่ต้ งแต่น้ นมา ความใกล้ชิดระหว่างพม่ากับจีนได้ทาให้เกิดความ ั ั ํกังวลใจกับอาเซียน เนื่องจากประเทศสมาชิกหลายประเทศทั้งมาเลเซีย บรู ไน ฟิ ลิปปิ นส์ มีประเด็นปัญหากับจีนในกรณี การอ้างสิ ทธิเหนือหมู่เกาะสแปรตลีย ์ ดังนั้น การรับพม่าเข้ามาในสมาคมอาเซียนจึงถือได้วา ่เป็ นการช่วยลดภาวะการพึ่งพาที่พม่ามีต่อจีน และลดอิทธิพลของจีนในพม่าลงได้3) เพือสนับสนุนให้ เกิดการเปลียนแปลงในพม่ า การรับพม่าเข้ามาเป็ นสมาชิกสมาคมอาเซียน ซึ่งถือได้วา ่ ่ ่เป็ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยง มีภาพลักษณ์ และเป็ นที่ยอมรับนับถือของประชาคมระหว่างประเทศ กรอบของอาเซียนจะมีผลทําให้พม่าต้องปรับตัวและนโยบายของพม่าให้สอดคล้องกับนโยบาย หลักปฏิบติ และ ัประเพณี ค่านิยมของสมาคมอาเซียนเอง ในทางกลับกัน หากมองในมุมมองของพม่าต่อการเข้าเป็ นสมาชิกอาเซียนนั้น จะพบว่ามีหลายปัจจัยที่ผลักดันให้พม่าเข้าร่ วมสมาชิกอาเซียน กล่าวคือ พม่าต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อประเทศในภูมิภาค และได้รับการยอมรับจากประชาชนภายในประเทศของรัฐบาลทหารพม่า (SLORC) เพื่อลดความนิยมของอองซาน ซูจี และพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) นอกจากนี้ พม่ายังมีความกังวลใจเกี่ยวกับภัยคุกคามทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดียที่ได้เข้าไปลงทุนในประเทศพม่าเป็ นจํานวนมาก และประเทศจีนที่เริ่ มมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในพม่า จนพม่าไม่สามารถควบคุมจีนได้อีกต่อไป เนื่องจากพื้นที่ฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าสาละวินเกือบทั้งหมดอยูภายใต้อิทธิพลจีน อีกทั้งที่พ้ืนที่ดงกล่าวเป็ นพื้นที่ชนกลุ่มน้อย ํ ่ ัที่รัฐบาลทหารพม่ายังเข้าไปไม่ได้ ประเด็นสําคัญก็คือ พื้นที่ที่จีนเข้าไปครอบครองนั้นเป็ นประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า ซึ่งอิทธิพลจีนตรงนี้จะทําให้พม่าต้องหันมาจับมือกับอาเซียนและมองว่าอาเซียนเป็ นทางออกในการเจรจากับจีน ยิงกว่านั้น ในความสัมพันธ์กบองค์กรอาเซียนภายใต้นโยบาย “ไม่ ่ ัแทรกแซงกิจการภายใน” เป็นเหตุผลที่จูงใจใหพม่าเปิดตวเขาสมพนธ์กบอาเซียนมากข้ ึน ้ ั ้ ั ั ั

×