Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫הכנרת‬ ‫באזור‬ ‫כנסת‬ ‫בתי‬‫הכנרת‬ ‫באזור‬ ‫כנסת‬ ‫בתי‬
,(‫ניתאי‬ ‫)הר‬ ‫חמאם‬ ‫ואדי‬ ,(‫)מגדל‬ ‫מגדלא‬
‫מיניא‬ ‫ארמון‬ ,...
2 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
‫טרוכאי‬ – ‫נוניה‬ ‫מגדל‬ – ‫מגדלא‬
.‫ביזנטית‬ – ‫הרומית‬ ‫התקופה‬ ‫בן‬ ‫ישוב‬ ‫התגלה‬ ...
‫לא‬ָ‫ א‬‫ד‬ָ‫ א‬‫ג‬ְ‫ָד‬‫מ‬ִ‫בשם‬ ‫גם‬ ‫הידועה‬‫טריכיי‬)‫לטינית‬Taricheae‫הייתה‬ (‫עיר‬‫ב‬ ‫קדומה‬‫גליל‬,
‫ה‬ ‫לחוף‬ ‫ששכ...
‫בשנת‬67‫שם‬ ‫אספסיאנוס‬ .‫אספסיאנוס‬ ‫בידי‬ ‫המונהג‬ ‫הרומי‬ ‫הצבא‬ ‫לעיר‬ ‫הגיע‬
‫התרחש‬ ‫במקום‬ .‫בספינות‬ ‫הים‬ ‫אל‬ ‫...
.‫חמים‬ ‫בימים‬.‫חמים‬ ‫בימים‬
5 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
‫העתיקות‬ ‫מרשות‬ ‫אבשלום-גורני‬ ‫דינה‬ ,‫החפירה‬ ‫מנהלת...
‫נוספים‬ ‫העלים‬ ‫בששה‬ ‫המעוטרת‬ ‫משושה‬ ‫רוזטה‬ :‫מלמעלה‬ :‫צדדיה‬ ‫מכל‬ ‫האבן‬
(‫)קשתות‬ ‫ארכדות‬ ‫בתוך‬ ‫רוזטה‬ ‫מאחור...
‫כתבת‬ ‫באמצעות‬ ,‫ולהבין‬ ‫לראות‬ ‫רוצים‬ ‫הרוסים‬ ‫גם‬
‫עם‬ ‫האבן‬ ‫צידי‬ :‫למטה‬ .‫והטלביזיה‬ ‫חיננית‬
‫אלומת‬ ‫שמא‬ ‫א...
‫מוטבעת‬ ‫לבן‬ ‫שחור‬ ‫בעלים‬ ,‫פסיפס‬ ‫רוזטת‬
‫למושבים‬ ‫מעבר‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫במשטח‬
‫דגם‬ .‫ההיקפיים‬ ‫המושבים‬ ‫ולרגלי‬...
.‫בשערים‬ ‫אבן‬ ‫ועמודי‬ ‫לבתים‬ ‫הכניסה‬
‫תורה‬ ‫ללימוד‬ ‫מדרש‬ ‫בית‬ ‫האם‬ ,‫הכנסת‬ ‫לבית‬ ‫בצמוד‬ ‫לחדר‬ ‫בכניסה‬ ‫אבני...
10 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
‫הציפוי‬ ‫עם‬ ‫עדיין‬ ,‫הכנסת‬ ‫בבית‬ ‫פינה‬ ‫עמוד‬
.‫הקירמי‬
‫לכתישת‬ ‫בזלת‬ ‫מכתש‬ :...
.. "‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫לחורבה‬ ‫נכנסת‬ ‫את‬ ‫נחום‬ ‫לכפר‬" ..
,‫הכנסייתי‬ ‫למסדר‬ ‫השייך‬ ‫מבנה‬ ,‫לאתר‬ ‫בכניסה‬
‫הגיר‬ ...
‫רומית‬ ‫מיל‬ ‫אבן‬ ‫ולידם‬ ‫מגולפים‬ ‫עמודים‬ .‫הכניסה‬ ‫בגן‬ ‫בעבורכם‬ ‫מתפלל‬ ‫ישו‬
12 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
:‫מקודמתה‬ ‫יפה‬ ‫אחת‬ ‫וכל‬ .‫בתערוכה‬ ‫מעליהן‬ ‫וקורות‬ ‫כותרות‬ ‫שברי‬ ‫עשרות‬
‫מגולפת‬ ‫צדפה‬ ‫ובו‬ ‫זר‬ ‫כעין‬ ‫מדליו...
14 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
‫רחצה‬ ‫או‬ ‫טבילה‬ ‫כאגן‬ ‫המשמשת‬ ‫מגולפת‬ ‫צדפה‬
15 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
‫יסודי‬ ‫באופן‬ ‫נחקר‬ .(‫הביזנטית‬ ‫)התקופה‬ ‫לספירה‬ ‫הרביעית‬ ‫במאה‬ ‫נבנה‬ ‫הכנסת‬...
16 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
‫ולו‬ ‫מוארך‬ ‫אולם‬ ‫או‬ ‫)מבנה‬ ‫בסיליקה‬ ‫צורת‬ ‫הכנסת‬ ‫לבית‬2‫צדדיו‬ ‫משני‬ ‫אכסד...
(?‫)הנייד‬ ‫הקודש‬ ‫ארון‬ ‫שכן‬ ‫גם‬ ‫שם‬ ,‫לירושלים‬ ‫דרומה‬ ‫פונים‬ ‫החזית‬ ‫והן‬ ‫הכניסה‬ ‫הן‬
‫והמערבי‬ ‫המזרחי‬ ‫מציד...
‫פגאניות‬ ‫בבסיליקות‬ ‫לקישוטים‬ ‫בדומה‬ ,‫אריה‬ ‫או‬ ‫נשר‬ ‫מגולף‬ ‫היה‬ ‫הכניסה‬ ‫קורת‬ ‫על‬
‫המאה‬ ‫בראשית‬ ‫הרומית‬ ‫ב...
,‫זה‬ ‫"ככה‬ ,‫או‬ ,‫צעירות‬ ‫נערות‬ ‫לעייף‬ ‫יכול‬ ‫כנסת‬ ‫בית‬ ‫גם‬ ,‫מילים‬ ‫ללא‬
(‫גורביץ‬ ‫מלכה‬ ‫)מדברי‬ "‫עייפים‬ ‫...
20 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
:‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫וכותרות‬ ‫כרכובי‬ ‫על‬ ‫שנמצאו‬ ‫מהעיטורים‬
‫וחזית‬ ‫בעמודים‬ ‫נתמך‬ ‫...
‫הקוציץ‬ ‫של‬ ‫לאטריבוט‬ ‫מעל‬ ‫כאשר‬ ‫הקורינתי‬ ‫מהטיפוס‬ ‫לעמוד‬ ‫כותרת‬
‫מופיעה‬‫מנורת‬‫המקדש‬ ‫בית‬‫בעלת‬ ,7‫צידי‬ ‫מש...
‫פטרוס‬ ‫של‬ ‫הכנסייה‬ ‫בין‬
‫אחת‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫לבין‬
‫הקדום‬ ‫הכפר‬ ‫משכונות‬
‫לרחוב‬ ‫בית‬ ‫בין‬ ‫ובו‬
"‫כורזים‬ ‫"חלו...
23 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
‫הלאומי‬ ‫בגן‬ ‫קתולית‬ ‫נוצרית‬ ‫כנסייה‬ ‫היא‬ ‫פטרוס‬ ‫בית‬ ‫כנסיית‬
. -‫ארכיאולוגיו...
‫של‬ ‫ביתו‬ ‫אל‬ ‫הכנסת‬ ‫מבית‬
‫חמותו‬ ‫אצל‬ ‫הגר‬ ‫פטרוס‬
(‫אשתו‬ ‫)הורי‬
•‫החדשה‬ ‫בברית‬ ‫נזכר‬ ‫פטרוס‬ ‫של‬ ‫ביתו‬
:‫...
25 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
‫בת‬ ‫רוזטה‬ :‫למעלה‬ .‫בגילופי ם‬ ‫מעוטרי ם‬ ‫כרכובי ם‬6‫עוד‬ ‫ובהיקף‬ ‫עלי ם‬6.‫עלי ...
(‫מינייה‬ ‫)ארמון‬ ‫מנים‬ ‫חורבת‬‫הערבי‬ ‫בשמה‬ ‫ג ם‬ ‫הידועה‬ ,‫יה‬ֵ‫,ה‬‫נ‬ְ‫ֵי‬‫מ‬ִ‫נ‬ -‫אל‬ ‫ח'רבת‬‫היא‬ ,
,‫גינוסר‬ ‫ל...
‫וקבלות‬ ‫הכס‬ ‫אול ם‬ ,‫הכניסה‬ ‫אול ם‬ :‫אולמות‬ ‫מספר‬ ‫וכולל‬ ‫נרחב‬ ‫שטח‬ ‫על‬ ‫הארמו ן‬
.(‫בתמונה‬ ‫)כא ן‬ ‫המחרב‬ ‫...
‫שהיה‬ ‫החיצוני‬ ‫והקיר‬ ‫לאורכו‬ ‫שורות‬ ‫בשתי‬ ‫העמודי ם‬ ‫בסיסי‬ ‫שרדו‬ ‫ממנו‬ :‫הכס‬ ‫אול ם‬
.‫הכנרת‬ ‫ובמרחק‬ ‫והדקלי...
‫מגיני ם‬ ‫המבוצר‬ ‫הארמו ן‬ ‫חומות‬ ‫על‬4‫עד‬ ‫המתנשאי ם‬ ,‫מעוגלי ם‬ ‫חצי‬ ‫שמירה‬ ‫מגדלי‬
‫וקשה‬ ‫לבנה‬ ‫גיר‬ ‫באב ן‬ ‫...
‫עמודי ם‬ "‫"טבעות‬ ‫מצויי ם‬ ,‫מהודרת‬ ‫גזית‬ ‫אב ן‬ ‫עשויי ם‬ ‫שקירותיו‬ ‫המסגד‬ ‫בחצר‬
‫מיובאת‬ ‫הגרניט‬ ‫אך‬ ,‫בסביבה‬...
(‫היוני ם‬ ‫)נחל‬ ‫חמא ם‬ ‫ואדי‬
.‫ארבל‬ ‫נחל‬ ‫ע ם‬ ‫איחודו‬ ‫לאחר‬ ‫היוני ם‬ ‫נחל‬ ‫גדות‬ ‫על‬ ‫השוכ ן‬ ‫בדואי‬ ‫כפר‬
‫ה...
‫כולל‬ ‫המבנה‬ .‫מיושר‬ ‫אך‬ ‫מוגבל‬ ‫אזור‬ ‫על‬ ‫יפה‬ ‫ממוק ם‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬2‫שורות‬
,‫בסיסי ם‬ ‫כולל‬ ,‫בזלת‬ ‫וחלק ם‬ ‫...
33 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
‫כוללים‬ ‫ואף‬ ‫מפוארים‬ ‫שחלקם‬ ‫מבנים‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫מסביב‬
‫בתמונה‬ ‫מצוי‬ ‫מקורי‬...
‫חמאם‬ ‫בואדי‬ ‫הכנסת‬ ‫בבית‬ ‫הפסיפסים‬
.‫בינתיים‬ ‫מקבילה‬ ‫להם‬ ‫שאין‬ ,‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫רצפת‬ ‫על‬ ‫התגלו‬ ‫דופן‬ ‫יוצאי...
35 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
‫הבדואי‬ ‫הכפר‬ ‫נשקף‬ ,‫המעוצב‬ ‫הסף‬ ‫ועל‬ ‫משקופו‬ ‫על‬ ‫מפואר‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫סיפו‬ ‫...
36 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
(‫)כורזים‬ ‫חלונות‬
.‫ואור‬ ‫לאוורור‬
‫מפולות‬ ‫ע"י‬ ‫נסתמו‬
‫עקב‬ ‫שנוצרו‬ ‫העפר‬
‫אד...
‫אבן‬ ‫על‬ ‫מונחים‬ .‫החופרים‬ ‫ע"י‬ ‫לראווה‬ ‫שהוצגו‬ ‫מבזלת‬ ‫לב‬ ‫דמויי‬ ‫עמודים‬ ‫בסיסי‬
(‫במגדלא‬ ‫גם‬ '‫)ר‬ ‫ללומדים...
38 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
-‫כ‬ ‫של‬ ‫במרחק‬15‫על‬ ‫באתרו‬ ‫שלם‬ ‫וכמעט‬ ‫משוכלל‬ ‫בד‬ ‫בית‬ ‫מצוי‬ ‫הכנסת‬ ‫מבית...
39 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
‫לקורת‬ ‫המחוברות‬ ‫המשקלות‬ ‫אבני‬
‫הן‬ .(‫כאן‬ ‫)שאיננה‬ ‫מעץ‬ ‫הבד‬ ‫בית‬
‫תעלה‬ ‫מ...
‫בין‬2‫הבתולות‬‫העומדות‬ ‫האבנים‬ ,
‫מצוי‬‫האגן‬‫שלחץ‬ ‫השמן‬ ‫נטף‬ ‫אליו‬
‫הבד‬ ‫קורת‬‫והמשקלות‬‫את‬ ‫סחט‬
‫הבד‬ ‫קורת‬ ‫...
41 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
‫בית‬ ‫את‬ ‫שתמכה‬ ‫קשת‬
‫עם‬ ‫קרסה‬ ,‫וגגו‬ ‫הבד‬
‫החופרים‬ .‫השנים‬
‫מחדש‬ ‫אותה‬ ‫ס...
42 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
‫בסתיו‬ ‫חצב‬ ... ‫וה‬ ‫הכנסת‬ ‫מבית‬ ‫במבט‬ ‫הארבל‬ ‫הר‬
‫מעל‬ ‫ענק‬ ‫כחרוט‬ ‫מתנוסס‬ ‫ניתאי‬ ‫הר‬
‫הכפר‬
43 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
44 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
‫והארבל‬ ‫מצפון‬ ‫הבדואי‬ ‫הכפר‬ .‫ברקע‬ ‫והגולן‬ ‫הכנרת‬ :‫אחרון‬ ‫מבט‬
‫ארבל‬ ‫נחל‬ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

מגדלא כ-נחום-מיניה-חמאם 9-13

691 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מגדלא כ-נחום-מיניה-חמאם 9-13

 1. 1. ‫הכנרת‬ ‫באזור‬ ‫כנסת‬ ‫בתי‬‫הכנרת‬ ‫באזור‬ ‫כנסת‬ ‫בתי‬ ,(‫ניתאי‬ ‫)הר‬ ‫חמאם‬ ‫ואדי‬ ,(‫)מגדל‬ ‫מגדלא‬ ‫מיניא‬ ‫ארמון‬ ,‫נחום‬ ‫כפר‬ ‫מרכז‬ ‫היווה‬ ‫בתוכו‬ ‫הכנרת‬ ‫ואזור‬ ‫בכללו‬ ‫הגליל‬ ‫לאחר‬ ‫יותר‬ ‫ועוד‬ ,‫שני‬ ‫בית‬ ‫בתקופת‬ ‫חשוב‬ ‫יהודי‬ ‫מעבר‬ ‫כולל‬ ,‫הגדולות‬ ‫והמרידות‬ ‫הבית‬ ‫חורבן‬ .‫לטבריה‬ ‫עד‬ ‫הסנהדרין‬ ‫שבצפון‬ ‫ובעיירות‬ ‫בכפרים‬ ‫כאן‬ ‫פעל‬ ‫הנוצרי‬ ‫ישוע‬ ‫מוצאם‬ ‫ושליחיו‬ ‫מחסידיו‬ ‫ורבים‬ ‫הכנרת‬ ‫מערב‬ – .‫כאן‬ ‫ממש‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫הנושא‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫מיוחד‬ ‫עניין‬ ‫יש‬ ,‫לכן‬ ,‫ואחריו‬ ‫שני‬ ‫בית‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫הממצאים‬ ‫ושאר‬ ‫הכנסת‬ .‫והתלמוד‬ ‫המשנה‬ ‫תקופת‬ ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-131 :‫חמאם‬ ‫מואדי‬ ‫פסיפס‬ ‫בציציות‬ ‫אוחז‬ (‫)שמשון‬ ‫ענק‬ .‫חיילים‬ ‫של‬ ‫ראשם‬ ‫וציור‬ ‫מעולה‬ ‫באיכות‬ ‫פסיפס‬ ‫נדיר‬ ‫תגליות‬ ‫סיור‬)9.13‫צילום‬ .‫אביסף‬ ‫רונה‬ ‫בהדרכת‬ ( ‫לכיתוב‬ ‫האחריות‬ ‫כולל‬ ,‫זקס‬ ‫דוד‬ ‫ועריכה‬
 2. 2. 2 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13 ‫טרוכאי‬ – ‫נוניה‬ ‫מגדל‬ – ‫מגדלא‬ .‫ביזנטית‬ – ‫הרומית‬ ‫התקופה‬ ‫בן‬ ‫ישוב‬ ‫התגלה‬ ‫הכנרת‬ ‫חוף‬ ‫לבין‬ ‫מגדל‬ ‫המושבה‬ ‫בין‬ ‫וחנויות‬ ‫מרכזי‬ ‫רחוב‬ ,‫ובתים‬ ‫רחובות‬ ,‫הישוב‬ ‫בצפון‬ ‫כנסת‬ ‫בית‬ ‫שם‬ ‫התגלה‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫בן‬ ‫יוסף‬ ‫אצל‬ ‫ובמיוחד‬ ‫בכתובים‬ ‫מוזכר‬ ‫הישוב‬ .‫בריכות‬ ‫במעין‬ ‫דגים‬ ‫מוכרי‬ ... ‫של‬ ) ‫טבריה‬ ‫ייסוד‬ ‫לפני‬ .‫מתתיהו‬19.‫לכנרת‬ ‫ממערב‬ ‫הראשה‬ ‫העיר‬ ‫מגדל‬ ‫הייתה‬ (‫לספירה‬ ‫כאן‬ ‫גרה‬ ‫המגדלית‬ ‫מרים‬ – ‫החדשה‬ ‫בברית‬ ‫המוזכרות‬ ‫העיקריות‬ ‫מהנשים‬ ‫אחת‬ ‫את‬ ‫קנה‬ ‫הוואתיקן‬ ‫הכנסייה‬ ‫מידי‬ ‫המקום‬ ‫במטרה‬ ,‫הפרנציסקנית‬ ‫ואזור‬ ‫מלון‬ ‫כאן‬ ‫להקים‬ ‫החפירות‬ ‫אך‬ .‫נופש‬ ‫הראו‬ ‫הארכיאולוגיות‬ ‫נותן‬ ‫במקום‬ ‫שהממצא‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫עיירה‬ ‫נותן‬ ,‫מלון‬ ‫סתם‬ ‫של‬ ‫זמנו‬ ‫בת‬ ‫יהודית‬ ‫בגליל‬ ‫פעל‬ ‫אשר‬ ,‫ישוע‬ .‫הכנרת‬ ‫לחופי‬ ‫וכאן‬ ‫למרד‬ ‫אותם‬ ‫לגייס‬ ‫מנסה‬ ‫ויוסף‬ ‫פעיל‬ ‫המקום‬ ‫היה‬ ‫הגדול‬ ‫המרד‬ ‫בימי‬
 3. 3. ‫לא‬ָ‫ א‬‫ד‬ָ‫ א‬‫ג‬ְ‫ָד‬‫מ‬ִ‫בשם‬ ‫גם‬ ‫הידועה‬‫טריכיי‬)‫לטינית‬Taricheae‫הייתה‬ (‫עיר‬‫ב‬ ‫קדומה‬‫גליל‬, ‫ה‬ ‫לחוף‬ ‫ששכנה‬‫כנרת‬‫בדרום‬ ,‫גינוסר‬ ‫בקעת‬‫ליישוב‬ ‫סמוך‬ ,‫מגדל‬‫המשמר‬ ‫היום‬ ‫של‬ ‫העיר‬ ‫להקמת‬ ‫עד‬ .‫שמה‬ ‫את‬‫טבריה‬‫בשנת‬20‫המרכז‬ ‫מגדלא‬ ‫הייתה‬ ,‫לספירה‬ .‫הכנרת‬ ‫של‬ ‫המערבי‬ ‫בחוף‬ ‫היחיד‬ ‫העירוני‬ ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-133 ‫ל‬ ‫שקדמה‬ ‫בתקופה‬‫הגדול‬ ‫מרד‬ ‫כנגד‬ ‫טריכיי‬ ‫תושבי‬ ‫התמרדו‬ , ‫הייתה‬ ‫המיידית‬ ‫העילה‬ .‫יוסף‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ ‫ניסה‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬ ‫ו‬ ‫השני‬ ‫אגריפס‬ ‫של‬ ‫כספיהם‬ ‫ברניקי‬.‫המורדים‬ ‫שדדו‬ ‫אשר‬ ‫ואנשי‬ ,‫נשרף‬ ‫יוסף‬ ‫של‬ ‫ביתו‬ ‫יוסף‬ ‫אך‬ ,‫עליו‬ ‫צרו‬ ‫טריכיי‬ ‫בדברי‬ ‫לרצותם‬ ‫הצליח‬ ‫התכוון‬ ‫כי‬ ‫וטען‬ ,‫חלקות‬ ‫לצורכי‬ ‫בכסף‬ ‫להשתמש‬ .‫החומה‬ ‫ביצור‬ ‫הים‬ ‫לחוף‬ ‫הארבל‬ ‫מורד‬ ‫בין‬ ‫מגדלא‬ ‫של‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬
 4. 4. ‫בשנת‬67‫שם‬ ‫אספסיאנוס‬ .‫אספסיאנוס‬ ‫בידי‬ ‫המונהג‬ ‫הרומי‬ ‫הצבא‬ ‫לעיר‬ ‫הגיע‬ ‫התרחש‬ ‫במקום‬ .‫בספינות‬ ‫הים‬ ‫אל‬ ‫רבים‬ ‫נמלטו‬ ,‫שנלכדה‬ ‫ולאחר‬ ,‫העיר‬ ‫על‬ ‫מצור‬ .‫המורדים‬ ‫נהרגו‬ ‫בו‬ ,‫ימי‬ ‫קרב‬‫מתתיהו‬ ‫בן‬ ‫יוסף‬‫במילים‬ ‫הקרב‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫מתאר‬ :‫אלו‬ ‫ובימים‬ .‫איש‬ ‫נמלט‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ,‫חללים‬ ‫מלא‬ ‫היה‬ ‫וכלו‬ ‫מדם‬ ‫אדום‬ ‫היה‬ ‫היאור‬ ‫"וצבע‬ ‫כי‬ ‫לעיניים‬ ‫המראה‬ ‫היה‬ ‫ואיום‬ .‫מסביב‬ ‫הארץ‬ ‫בכל‬ ‫נוראה‬ ‫צחנה‬ ‫עלתה‬ ‫הבאים‬ ‫מלהט‬ ‫נשחתו‬ ‫אשר‬ ,‫נפוחים‬ ‫אדם‬ ‫פגרי‬ ‫וגם‬ ‫מנופצות‬ ‫ספינות‬ ‫שברי‬ ‫מלא‬ ‫היה‬ ‫החוף‬ ‫לאבל‬ ‫האת‬ ‫הצרה‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫עד‬ ,‫האוויר‬ ‫את‬ ‫והשחיתו‬ ‫ונרקבו‬ ‫השמש‬ "‫לרומאים‬ ‫לזרא‬ ‫גם‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ,‫בלבד‬ ‫ליהודים‬ –‫ט‬ ‫פיסקה‬ '‫י‬ ‫פרק‬ '‫ג‬ ‫ספר‬ ‫הרומאים‬ ‫עם‬ ‫היהודים‬ ‫מלחמת‬ ‫תולדות‬ ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-134 ‫התגליות‬ ‫אחת‬ ‫באתר‬ ‫המשמעותיות‬ ‫מנורת‬ ‫של‬ ‫חריטה‬ ‫הינה‬ ‫החקוקה‬ ‫הקנים‬ ‫שבעת‬ ‫בת‬ ‫רבועה‬ ‫אבן‬ ‫על‬ ‫רגלים‬ ‫ארבע‬
 5. 5. .‫חמים‬ ‫בימים‬.‫חמים‬ ‫בימים‬ 5 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13 ‫העתיקות‬ ‫מרשות‬ ‫אבשלום-גורני‬ ‫דינה‬ ,‫החפירה‬ ‫מנהלת‬ ‫לדברי‬‫בממצא‬ ‫"מדובר‬ , ‫זו‬ .‫במינו‬ ‫ויחידי‬ ‫מרגש‬‫בהם‬ ‫מהימים‬ ‫מנורה‬ ‫עיטור‬ ‫נחשף‬ ‫בה‬ ‫הראשונה‬ ‫הפעם‬ ‫תילו‬ ‫על‬ ‫עמד‬ ‫עוד‬ ‫המקדש‬ ‫בית‬,‫יהודי‬ ‫בקונטקסט‬ ‫שמתגלה‬ ‫הראשונה‬ ‫המנורה‬ ‫זו‬ . ‫שהחריטה‬ ‫להעריך‬ ‫ניתן‬ .(‫הרומית‬ ‫התקופה‬ ‫)ראשית‬ ‫שני‬ ‫בית‬ ‫לימי‬ ‫המתוארכת‬ ‫עיניו‬ ‫במו‬ ‫שראה‬ ‫אמן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נעשתה‬ ,‫העתיקות‬ ‫רשות‬ ‫שחשפה‬ ‫האבן‬ ‫על‬ ‫שמופיעה‬ .‫בירושלים‬ ‫המקדש‬ ‫בבית‬ ‫הקנים‬ ‫שבעת‬ ‫מנורת‬ ‫את‬-‫ל‬ ‫מצטרף‬ ,‫שנחשף‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬ 6‫שני‬ ‫בית‬ ‫מתקופת‬ ,‫בעולם‬ ‫המוכרים‬ ‫בלבד‬ ‫כנסת‬ ‫בתי‬ ‫בחוף‬ ‫מלון‬ ‫לבניית‬ ‫המיועד‬ ‫באתר‬ ‫העתיקות‬ ‫רשות‬ ‫שעורכת‬ ‫ארכיאולוגיות‬ ‫בחפירות‬ -‫)מ‬ ,‫השני‬ ‫הבית‬ ‫מימי‬ ‫כנסת‬ ‫בית‬ ‫מבנה‬ ‫נחשף‬ ,'‫גייט‬ ‫ניו‬ ‫'ארק‬ ‫חברת‬ ‫בשטח‬ ,‫מגדל‬50 ‫ועד‬ ‫לפנה"ס‬100‫שטרם‬ ,‫קנים‬ ‫שבעת‬ ‫מנורת‬ ‫חרוטה‬ ‫שעליה‬ ‫אבן‬ ‫ובמרכזו‬ ,(‫לסה"נ‬ .‫העתיקות‬ ‫מרשות‬ ‫נג'ר‬ ‫וערפן‬ ‫אבשלום-גורני‬ ‫דינה‬ ‫ניהלו‬ ‫החפירה‬ ‫את‬ .‫כמוה‬ ‫נראתה‬ -‫כ‬ ‫גודלו‬ ,‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫האולם‬120‫כמושבים‬ ‫ששימשו‬ ‫אבן‬ ‫וספסלי‬ ‫מ"ר‬ ‫טויחו‬ ‫וקירותיו‬ ‫פסיפס‬ ‫עשויה‬ ‫רצפתו‬ .‫האולם‬ ‫לקירות‬ ‫בצמוד‬ ‫נבנו‬ ,‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫לבאי‬ ‫מארבעת‬ ‫בתבליטים‬ ‫מעוטרת‬ ,‫רבועה‬ ‫אבן‬ ‫נחשפה‬ ‫באולם‬ .(‫)פרסקו‬ ‫צבעוני‬ ‫בטיח‬ ,‫רגל‬ ‫על‬ ‫העומדת‬ ‫קנים‬ ‫שבעת‬ ‫מנורת‬ ‫חקוקה‬ ‫האבן‬ ‫על‬ .‫העליון‬ ‫ובחלקה‬ ‫צדדיה‬ .(‫)קנקנים‬ ‫אמפורות‬ ‫צדדיה‬ ‫ומשני‬ ,‫משולש‬ ‫שבסיסה‬
 6. 6. ‫נוספים‬ ‫העלים‬ ‫בששה‬ ‫המעוטרת‬ ‫משושה‬ ‫רוזטה‬ :‫מלמעלה‬ :‫צדדיה‬ ‫מכל‬ ‫האבן‬ (‫)קשתות‬ ‫ארכדות‬ ‫בתוך‬ ‫רוזטה‬ ‫מאחור‬ .‫לב‬ ‫דמוי‬ ‫וחרוט‬ 6 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
 7. 7. ‫כתבת‬ ‫באמצעות‬ ,‫ולהבין‬ ‫לראות‬ ‫רוצים‬ ‫הרוסים‬ ‫גם‬ ‫עם‬ ‫האבן‬ ‫צידי‬ :‫למטה‬ .‫והטלביזיה‬ ‫חיננית‬ ‫אלומת‬ ‫שמא‬ ‫או‬ ‫דקלים‬ ‫מעין‬ ‫שבתוכן‬ ‫הארכדות‬ ‫על‬ ‫עילי‬ ‫מבט‬ .‫כד‬ ‫שמא‬ ‫או‬ ‫רימון‬ ‫ובצידם‬ ‫שיבולים‬ (‫רפליקה‬ – ‫זו‬ ‫)אבן‬ ‫ע'רפאן‬ ‫הארכיאולוג‬ ‫ועל‬ ‫האבן‬ 7 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
 8. 8. ‫מוטבעת‬ ‫לבן‬ ‫שחור‬ ‫בעלים‬ ,‫פסיפס‬ ‫רוזטת‬ ‫למושבים‬ ‫מעבר‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫במשטח‬ ‫דגם‬ .‫ההיקפיים‬ ‫המושבים‬ ‫ולרגלי‬ ‫הפנימיים‬ .‫המבקרים‬ ‫לנוחיות‬ ‫הרוזטה‬ ‫של‬ ‫מעוצב‬ ,‫בחול‬ ‫מכוסה‬ ‫בד"כ‬ ‫עצמה‬ ‫הרוזטה‬ ‫לשומרה‬ 8 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
 9. 9. .‫בשערים‬ ‫אבן‬ ‫ועמודי‬ ‫לבתים‬ ‫הכניסה‬ ‫תורה‬ ‫ללימוד‬ ‫מדרש‬ ‫בית‬ ‫האם‬ ,‫הכנסת‬ ‫לבית‬ ‫בצמוד‬ ‫לחדר‬ ‫בכניסה‬ ‫אבנים‬ ‫על‬ ‫ספסל‬ 9 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
 10. 10. 10 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13 ‫הציפוי‬ ‫עם‬ ‫עדיין‬ ,‫הכנסת‬ ‫בבית‬ ‫פינה‬ ‫עמוד‬ .‫הקירמי‬ ‫לכתישת‬ ‫בזלת‬ ‫מכתש‬ :‫הממצאים‬ ‫מן‬ ‫לקמח‬ ‫החיטה‬
 11. 11. .. "‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫לחורבה‬ ‫נכנסת‬ ‫את‬ ‫נחום‬ ‫לכפר‬" .. ,‫הכנסייתי‬ ‫למסדר‬ ‫השייך‬ ‫מבנה‬ ,‫לאתר‬ ‫בכניסה‬ ‫הגיר‬ ‫ואבן‬ ‫הבזלת‬ ‫אבני‬ ‫של‬ ‫לבן‬ ‫השחור‬ ‫במשחק‬ ‫מרשים‬ 11 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
 12. 12. ‫רומית‬ ‫מיל‬ ‫אבן‬ ‫ולידם‬ ‫מגולפים‬ ‫עמודים‬ .‫הכניסה‬ ‫בגן‬ ‫בעבורכם‬ ‫מתפלל‬ ‫ישו‬ 12 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
 13. 13. :‫מקודמתה‬ ‫יפה‬ ‫אחת‬ ‫וכל‬ .‫בתערוכה‬ ‫מעליהן‬ ‫וקורות‬ ‫כותרות‬ ‫שברי‬ ‫עשרות‬ ‫מגולפת‬ ‫צדפה‬ ‫ובו‬ ‫זר‬ ‫כעין‬ ‫מדליון‬ ,‫עטיף‬ ‫עלי‬ ‫בתוך‬ ‫כותרת‬ ‫עלי‬ – ‫פרח‬ 13 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
 14. 14. 14 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13 ‫רחצה‬ ‫או‬ ‫טבילה‬ ‫כאגן‬ ‫המשמשת‬ ‫מגולפת‬ ‫צדפה‬
 15. 15. 15 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13 ‫יסודי‬ ‫באופן‬ ‫נחקר‬ .(‫הביזנטית‬ ‫)התקופה‬ ‫לספירה‬ ‫הרביעית‬ ‫במאה‬ ‫נבנה‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬ -‫ב‬ .‫מונומנטלי‬ ‫ספר‬ ‫אודותיו‬ ‫שפרסמו‬ ,‫וואצינגר‬ ‫קוהל‬ ‫בידי‬1894‫המקום‬ ‫נרכש‬ .‫וחפירתו‬ ‫האתר‬ ‫אחזקת‬ ‫על‬ ‫מאז‬ ‫השוקדים‬ ,‫הפרנציסקנים‬ ‫בידי‬ -‫ב‬1921‫בתאונת‬ ‫שנהרג‬ ,‫אורפלי‬ ‫הפרנציסקני‬ ‫הנזיר‬ ‫בידי‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫שוקם‬ .‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫מעמודי‬ ‫אחד‬ ‫על‬ ‫מונצחים‬ ‫ופועלו‬ ‫שמו‬ .‫דרכים‬ ‫ובבית‬ ‫נחום‬ ‫בכפר‬ ‫חפרו‬ ‫אשר‬ ,‫ולופרדה‬ ‫קורבו‬ ‫הפראנציסקנים‬ ‫הארכיאולוגים‬ ,‫הרביעית‬ ‫מהמאה‬ ‫המתוארך‬ ‫הלבן‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫כי‬ ‫טוענים‬ ,‫השבעים‬ ‫בשנות‬ ‫הכנסת‬ ‫הראשונה‬ ‫מהמאה‬ ‫מבנה‬ ‫של‬ ,‫בזלת‬ ‫עשויה‬ ,‫יותר‬ ‫מוקדמת‬ ‫שכבה‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫נבנה‬ ‫החדשה‬ ‫בברית‬ ‫המוזכר‬ ,‫נחום‬ ‫כפר‬ ‫של‬ ‫המוקדם‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫זהו‬ ,‫לטענתם‬ .‫לספירה‬ :‫ז‬ ‫)לוקס‬ ‫במקום‬ ‫היהודית‬ ‫לקהילה‬ ‫בנה‬ ‫הרומי‬ ‫המאה‬ ‫ששר‬ ‫הכנסת‬ ‫כבית‬5‫בבית‬ .( .‫ישו‬ ‫פעמים‬ ‫מספר‬ ‫התפלל‬ ‫זה‬ ‫כנסת‬ ‫משובחת‬ ‫לבנה‬ ‫גיר‬ ‫ואבן‬ ‫בשיש‬ ‫לתפארה‬ ‫עשוי‬ ,‫נחום‬ ‫בכפר‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬
 16. 16. 16 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13 ‫ולו‬ ‫מוארך‬ ‫אולם‬ ‫או‬ ‫)מבנה‬ ‫בסיליקה‬ ‫צורת‬ ‫הכנסת‬ ‫לבית‬2‫צדדיו‬ ‫משני‬ ‫אכסדראות‬ .(‫מעבר‬ ‫נוסםים‬ ‫וחדרים‬ ‫ציורים‬ ‫וגם‬ ‫והצומח‬ ‫החי‬ ‫מעולם‬ ‫עיטורים‬ ‫מצוירים‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫החזית‬ ‫קירות‬ ‫על‬ ‫ליהדות‬ ‫קשורים‬ ‫מהציורים‬ ‫חלק‬ .‫גיאומטריים‬ .‫ביהכ"נ‬ ‫עמודי‬ ‫מקימי‬ ‫של‬ ‫לכבודם‬ ‫ובארמית‬ ‫ביוונית‬ ‫כתובות‬ ‫נמצאו‬ ‫הכנסת‬ ‫בבית‬ ‫ים‬ ‫סוסוני‬ ‫חרוטים‬ ‫שבהם‬ ‫כרכובים‬ :‫הם‬ ‫הכנסת‬ ‫בבית‬ ‫שמצאו‬ ‫נוספים‬ ‫ממצאים‬ .‫מעוטרים‬ ‫מדליונים‬ ‫וכן‬ ‫ונשרים‬
 17. 17. (?‫)הנייד‬ ‫הקודש‬ ‫ארון‬ ‫שכן‬ ‫גם‬ ‫שם‬ ,‫לירושלים‬ ‫דרומה‬ ‫פונים‬ ‫החזית‬ ‫והן‬ ‫הכניסה‬ ‫הן‬ ‫והמערבי‬ ‫המזרחי‬ ‫מצידיו‬ ‫המבנה‬ ‫את‬ ‫עוטרת‬ ‫כפולה‬ ‫ספסלים‬ ‫סדרת‬ .‫והבמה‬ ‫משני‬ ‫לחדר‬ ‫הכניסה‬ ‫ממזוזות‬ ‫באחת‬ ‫מגולף‬ ‫מיוחד‬ ‫עיטור‬ 17 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
 18. 18. ‫פגאניות‬ ‫בבסיליקות‬ ‫לקישוטים‬ ‫בדומה‬ ,‫אריה‬ ‫או‬ ‫נשר‬ ‫מגולף‬ ‫היה‬ ‫הכניסה‬ ‫קורת‬ ‫על‬ ‫המאה‬ ‫בראשית‬ ‫הרומית‬ ‫באימפריה‬ ‫רשמית‬ ‫דת‬ ‫להיות‬ ‫הופכת‬ ‫הנצרות‬ .‫ונוצריות‬ .‫הנוצרית‬ ‫התקופה‬ ‫תוככי‬ ‫אל‬ "‫"באים‬ ‫כבר‬ ‫והביזאנטים‬ ‫הרביעית‬ 18 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13 ‫הלבן‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬ -‫ה‬ ‫המאה‬ ‫בן‬ ‫הוא‬4, ‫בית‬ (?) ‫לפניו‬ ‫אך‬ ‫מהמאה‬ ‫כנסת‬ ‫לפי‬ ‫בו‬ ,‫הראשונה‬ ‫הנוצרית‬ ‫המסורת‬ ‫ישוע‬ ‫התפלל‬
 19. 19. ,‫זה‬ ‫"ככה‬ ,‫או‬ ,‫צעירות‬ ‫נערות‬ ‫לעייף‬ ‫יכול‬ ‫כנסת‬ ‫בית‬ ‫גם‬ ,‫מילים‬ ‫ללא‬ (‫גורביץ‬ ‫מלכה‬ ‫)מדברי‬ "‫עייפים‬ ‫והצעירים‬ ‫עובדים‬ ‫הקשישים‬ 19 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
 20. 20. 20 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13 :‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫וכותרות‬ ‫כרכובי‬ ‫על‬ ‫שנמצאו‬ ‫מהעיטורים‬ ‫וחזית‬ ‫בעמודים‬ ‫נתמך‬ ‫ארון‬ ‫ובה‬ ‫מרכבה‬ ‫נושאת‬ (‫למטה‬ ‫הגלגלים‬ ‫)ראה‬ ‫כרכרה‬ [?‫בעגלתו‬ ‫הברית‬ ‫ארון‬ ‫]האם‬ ‫מגולפים‬ ‫שערים‬ ‫ומתחתיו‬ ‫צדף‬ ‫בגילוף‬ ‫מעוטרת‬ ‫הארון‬
 21. 21. ‫הקוציץ‬ ‫של‬ ‫לאטריבוט‬ ‫מעל‬ ‫כאשר‬ ‫הקורינתי‬ ‫מהטיפוס‬ ‫לעמוד‬ ‫כותרת‬ ‫מופיעה‬‫מנורת‬‫המקדש‬ ‫בית‬‫בעלת‬ ,7‫צידי‬ ‫משני‬ .‫משולשת‬ ‫ורגל‬ ‫קנים‬ ‫ושופר‬ ‫מחתה‬ ‫המנורה‬ 21 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
 22. 22. ‫פטרוס‬ ‫של‬ ‫הכנסייה‬ ‫בין‬ ‫אחת‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫לבין‬ ‫הקדום‬ ‫הכפר‬ ‫משכונות‬ ‫לרחוב‬ ‫בית‬ ‫בין‬ ‫ובו‬ "‫כורזים‬ ‫"חלונות‬ ‫ותאורה‬ ‫אוורור‬ ‫פתחי‬ 22 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13 ‫הקדומות‬ ‫הכנסיות‬ ‫מעל‬ ‫מודרנית‬ ‫כנסייה‬ ‫נבנתה‬ ‫ורצפה‬ ‫לנוף‬ ‫חלון‬ ‫עם‬ ‫לכנסייה‬ ‫שקופה‬
 23. 23. 23 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13 ‫הלאומי‬ ‫בגן‬ ‫קתולית‬ ‫נוצרית‬ ‫כנסייה‬ ‫היא‬ ‫פטרוס‬ ‫בית‬ ‫כנסיית‬ . -‫ארכיאולוגיות‬ ‫בחפירות‬ ‫הכנרת‬ ‫מערב‬ ‫שבצפון‬ ‫נחום‬ ‫כפר‬ -‫ה‬ ‫מהמאה‬ ‫מתומנת‬ ‫כנסייה‬ ‫התגלתה‬ ‫במקום‬ ‫שנערכו‬5, ‫מסביב‬ ‫שנבנתה‬‫יחיד‬ ‫חדר‬ ‫בעל‬ ‫יותר‬ ‫קדום‬ ‫למבנה‬,‫ואשר‬ -‫ב‬ ‫התגלה‬1968.‫כביתו‬ ‫הנוצרית‬ ‫במסורת‬ ‫נקבע‬ ‫זה‬ ‫מבנה‬ ,‫המאה‬ ‫באמצע‬ ‫כבר‬ ‫הנראה‬ ‫ככל‬ ‫הקדוש‬ ‫פטרוס‬ ‫השליח‬ ‫של‬ -‫ה‬1) " " ,‫בעולם‬ ‫הראשון‬ ‫הכנסייה‬ ‫בית‬ ‫ל‬ ‫נחשב‬ ‫והוא‬domus- ecclesia.( ‫בשנת‬ ‫חדשה‬ ‫כנסייה‬ ‫נבנתה‬ ‫האתר‬ ‫מעל‬1990‫המגוננת‬ .‫כמה‬ ‫שבו‬ ‫עתיק‬ ‫מגורים‬ ‫רובע‬ ‫בלב‬ ‫שוכנת‬ ‫הכנסייה‬ ‫עליו‬ " ,‫אינסולה‬ ‫לכינוי‬ ‫זכה‬ ‫ואשר‬ ‫שונות‬ ‫מתקופות‬ ‫מבנים‬ ") "‫סאקרה‬Insula Sacra.(" " - "‫הקדוש‬ ‫הרובע‬ ‫שנמצא‬ ‫העתיק‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫שרידי‬ ‫בין‬ ‫שוכן‬ ‫הרובע‬ .‫מדרום‬ ‫הכנרת‬ ‫חוף‬ ‫ובין‬ ‫לכנסייה‬ ‫מצפון‬ ‫מטרים‬ ‫כשלושים‬ ‫המאה‬ ‫בן‬ ‫המתומן‬ ‫המבנה‬ ‫בהיקף‬ ‫בתמונות‬ ‫יותר‬ ‫הקדום‬ ‫העגול‬ ‫המבנה‬ ‫ובתוכו‬ ‫החמישית‬
 24. 24. ‫של‬ ‫ביתו‬ ‫אל‬ ‫הכנסת‬ ‫מבית‬ ‫חמותו‬ ‫אצל‬ ‫הגר‬ ‫פטרוס‬ (‫אשתו‬ ‫)הורי‬ •‫החדשה‬ ‫בברית‬ ‫נזכר‬ ‫פטרוס‬ ‫של‬ ‫ביתו‬ :‫הזדמנויות‬ ‫במספר‬ •‫את־‬ֶ‫ת‬ ‫רא‬ְ‫א א‬‫י‬ַּ‫אְר‬‫ו‬ַ ‫וס‬ֹ‫ס‬‫טר‬ְ‫א א‬‫פ‬ֶ‫ת‬ ‫תה‬ָ‫ה‬ ‫בי‬ֵּ‫אְר‬ ‫ע‬ַ‫ו‬ּ‫אְר‬‫ש‬ׁ‫ּו‬ ‫י‬ֵ ‫בא‬ֹ‫ס‬‫י‬ָ‫ה‬ּ‫אְר‬‫ו‬ַ" ".‫חת‬ַ‫ד‬ָ‫ה‬ּ‫קאְר‬ַ ‫לת‬ַ‫ו‬ֹ‫ס‬‫וח‬ְ‫א א‬ ‫כב‬ָ‫ה‬ּ‫שאְר‬ְ‫א א‬ׁ‫ּו‬ ‫מ‬ִ‫ְש‬‫ל‬ְ‫א א‬ ‫לת‬ֶ‫ת‬‫פ‬ֶ‫ת‬‫נ‬ֹ‫ס‬ ‫ו‬ֹ‫ס‬‫ות‬ֹ‫ס‬‫חמ‬ֲ ‫מתי‬8,14‫בית‬ֵּ‫אְר‬‫מ‬ִ‫ְש‬ ‫ת ם‬ָ‫ה‬ ‫צא‬ֵ ‫רי‬ֵ‫ח‬ֲ‫א‬ַ ‫הי‬ִ‫ְש‬‫י‬ְ‫א א‬‫ו‬ַ" ‫ע ם‬ִ‫ְש‬ ‫רי‬ַ‫ד‬ְ‫א א‬ּ‫נאְר‬ְ‫א א‬‫א‬ַ ‫ו‬ְ‫א א‬ ‫ו ן‬ֹ‫ס‬‫מע‬ְ‫א א‬‫ש‬ִ‫ְש‬ׁ‫ּו‬ ‫תה‬ָ‫ה‬ ‫בי‬ֵּ‫אְר‬ ‫ו‬ּ‫אְר‬‫א‬‫ב‬ֹ‫ס‬‫י‬ָ‫ה‬ּ‫אְר‬‫ו‬ַ ‫סת‬ֶ‫ת‬‫נ‬ֵ‫כ‬ְ‫א א‬ּ‫האְר‬ַ ‫דו‬ָ‫ה‬ּ‫חאְר‬ְ‫א א‬‫י‬ַ ‫ו‬ּ‫אְר‬‫פ‬‫ס‬ְ‫א א‬‫א‬ֶ‫ת‬‫נ‬ֶ‫ת‬ ‫עיר‬ִ‫ְש‬‫ה‬ָ‫ה‬‫כל־‬ָ‫ה‬‫ו‬ְ‫א א‬ ;...‫נ ן‬ָ‫ה‬‫ח‬ָ‫ה‬‫ו‬ֹ‫ס‬‫וי‬ְ‫א א‬ ‫קב‬ֹ‫ס‬‫ע‬ֲ‫י‬ַ ‫מרקוס‬ ".‫ית‬ִ‫ְש‬‫ב‬ַּ‫אְר‬‫ה‬ַ ‫תח‬ַ ‫פ‬ֶ‫ת‬ּ‫אְר‬1,29 •‫כי‬ ‫ללמוד‬ ‫נית ן‬ ‫המקורות‬ ‫שני‬ ‫מצירוף‬ ‫ואחיו‬ ‫חמותו‬ ‫ג ם‬ ‫התגוררו‬ ‫פטרוס‬ ‫בבית‬ ‫לרמוז‬ ‫העשוי‬ ‫דבר‬ ,‫הקדוש‬ ‫אנדראס‬ ‫גדולה‬ ‫חצר‬ ‫ליד‬ ‫ניצב‬ ‫הוא‬ ‫וכי‬ ,‫לממדיו‬ .‫להתכנס‬ ‫נחו ם‬ ‫כפר‬ ‫תושבי‬ ‫כל‬ ‫יכלו‬ ‫בה‬ •‫בית‬ ‫את‬ ‫מאזכרת‬ ‫החדשה‬ ‫הברית‬ .‫ישו‬ ‫התפלל‬ ‫בו‬ ‫נחו ם‬ ‫בכפר‬ ‫הכנסת‬ ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-1324 ‫החצר‬ ‫בתוך‬ ‫המתומנת‬ ‫הכנסייה‬ ‫העגול‬ ‫הבית‬ ‫ובמכרז‬ ,‫ג"כ‬ ‫המתומנת‬ -‫ה‬ ‫המאה‬ ‫בן‬1‫מרכזו‬ ‫כנראה‬ ‫שהיה‬ , ‫בית‬ – ‫לזמנו‬ ‫אופייני‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫פטרוס‬ ‫אשת‬ ‫משפחת‬
 25. 25. 25 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13 ‫בת‬ ‫רוזטה‬ :‫למעלה‬ .‫בגילופי ם‬ ‫מעוטרי ם‬ ‫כרכובי ם‬6‫עוד‬ ‫ובהיקף‬ ‫עלי ם‬6.‫עלי ם‬ (‫מעוצב‬ ‫דוד‬ ‫)מג ן‬ ‫במשולש‬ ‫משולב‬ ‫משולש‬ ,‫הזית‬ ‫עץ‬ ‫ופירות‬ ‫ענף‬ ‫פגאניי ם‬ ‫סמלי ם‬ ‫אלו‬ ‫כל‬ (‫דוד‬ ‫)מג ן‬ ‫משושה‬ ‫כוכב‬ ‫ולידו‬ ‫מחומש‬ ‫כוכב‬ :‫למטה‬ ‫מודרניי ם‬ ‫להקשרי ם‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬ ‫עתיקי ם‬
 26. 26. (‫מינייה‬ ‫)ארמון‬ ‫מנים‬ ‫חורבת‬‫הערבי‬ ‫בשמה‬ ‫ג ם‬ ‫הידועה‬ ,‫יה‬ֵ‫,ה‬‫נ‬ְ‫ֵי‬‫מ‬ִ‫נ‬ -‫אל‬ ‫ח'רבת‬‫היא‬ , ,‫גינוסר‬ ‫לקיבוץ‬ ‫וצפונית‬ ‫שבע‬ ‫לעי ן‬ ‫דרומית‬ ,‫גינוסר‬ ‫בבקעת‬ ‫השוכ ן‬ ‫ארכאולוגי‬ ‫אתר‬ ‫הוא‬ ‫שבה ם‬ ‫שהחשוב‬ ,‫תקופות‬ ‫ממספר‬ ‫ממצאי ם‬ ‫מכיל‬ ‫האתר‬ .‫הכנרת‬ ‫מערב‬ ‫בצפו ן‬ ‫לאומי‬ ‫ג ן‬ ‫הוכרזו‬ ‫והשטח‬ ‫האתר‬ .(‫מוקדמת‬ ‫מוסלמית‬ '‫)תק‬ ‫אומיי‬ ‫ארמו ן‬ 26 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
 27. 27. ‫וקבלות‬ ‫הכס‬ ‫אול ם‬ ,‫הכניסה‬ ‫אול ם‬ :‫אולמות‬ ‫מספר‬ ‫וכולל‬ ‫נרחב‬ ‫שטח‬ ‫על‬ ‫הארמו ן‬ .(‫בתמונה‬ ‫)כא ן‬ ‫המחרב‬ ‫ובדרומו‬ ‫המסגד‬ ‫אול ם‬ ,‫מגורי ם‬ ‫חדרי‬ ‫ולידו‬ ‫הפני ם‬ 27 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13 ‫הארמו ן‬ ‫חומת‬ ‫מעל‬ "‫"שיניות‬ ‫התנוססו‬ ‫לבנייה‬ ‫האופייניות‬ (‫)בתמונה‬ ‫האומאית‬
 28. 28. ‫שהיה‬ ‫החיצוני‬ ‫והקיר‬ ‫לאורכו‬ ‫שורות‬ ‫בשתי‬ ‫העמודי ם‬ ‫בסיסי‬ ‫שרדו‬ ‫ממנו‬ :‫הכס‬ ‫אול ם‬ .‫הכנרת‬ ‫ובמרחק‬ ‫והדקלי ם‬ ‫המסגד‬ ‫ברקע‬ .‫ש ם‬ ‫מצויי ם‬ ‫עדיי ן‬ ‫ששרידיו‬ ,‫בשיש‬ ‫מצופה‬ .‫הארמו ן‬ ‫אל‬ ‫מכנרת‬ ‫הובילו‬ ‫תעלות‬ ‫ואכ ן‬ ‫הנמל‬ ‫ביוונית‬ ‫פירושו‬ ,‫מינייה‬ ‫שמו‬ ‫כפול‬ ‫שער‬ ‫לכ ן‬ ‫היוצר‬ ,‫ומפואר‬ ‫כפול‬ "‫המתנה‬ ‫"חדר‬ ‫ג ם‬ ‫כולל‬ ‫הכניסה‬ ‫שער‬ 28 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
 29. 29. ‫מגיני ם‬ ‫המבוצר‬ ‫הארמו ן‬ ‫חומות‬ ‫על‬4‫עד‬ ‫המתנשאי ם‬ ,‫מעוגלי ם‬ ‫חצי‬ ‫שמירה‬ ‫מגדלי‬ ‫וקשה‬ ‫לבנה‬ ‫גיר‬ ‫באב ן‬ ‫המבנה‬ ‫כל‬ .‫מטרי ם‬ ‫כמה‬ ‫של‬ ‫לגובה‬ ‫היו ם‬ 29 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
 30. 30. ‫עמודי ם‬ "‫"טבעות‬ ‫מצויי ם‬ ,‫מהודרת‬ ‫גזית‬ ‫אב ן‬ ‫עשויי ם‬ ‫שקירותיו‬ ‫המסגד‬ ‫בחצר‬ ‫מיובאת‬ ‫הגרניט‬ ‫אך‬ ,‫בסביבה‬ ‫מצויה‬ ‫הבזלת‬ .‫מגרניט‬ ‫שבור‬ ‫עמוד‬ ‫וג ם‬ ‫מבזלת‬ ‫מאד‬ ‫מרחוק‬ 30 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
 31. 31. (‫היוני ם‬ ‫)נחל‬ ‫חמא ם‬ ‫ואדי‬ .‫ארבל‬ ‫נחל‬ ‫ע ם‬ ‫איחודו‬ ‫לאחר‬ ‫היוני ם‬ ‫נחל‬ ‫גדות‬ ‫על‬ ‫השוכ ן‬ ‫בדואי‬ ‫כפר‬ ‫הרומאית‬ ‫מהתקופה‬ ‫יהודי‬ ‫כפר‬ ‫ונחפר‬ ‫התגלה‬ ‫ניתאי‬ ‫הר‬ ‫במורדות‬ ‫לכפר‬ ‫ממול‬ ‫מפואר‬ ‫כנסת‬ ‫בית‬ ‫התגלה‬ ‫הכפר‬ ‫במרכז‬ .‫והביזאנטית‬ 31 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
 32. 32. ‫כולל‬ ‫המבנה‬ .‫מיושר‬ ‫אך‬ ‫מוגבל‬ ‫אזור‬ ‫על‬ ‫יפה‬ ‫ממוק ם‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬2‫שורות‬ ,‫בסיסי ם‬ ‫כולל‬ ,‫בזלת‬ ‫וחלק ם‬ ‫גיר‬ ‫מאב ן‬ ‫חלק ם‬ ‫העמודי ם‬ .‫מסביב‬ ‫ספסלי ם‬ ,‫עמודי ם‬ ‫נדירי ם‬ ‫מאפייני ם‬ ‫בעל‬ ,‫פסיפס‬ ‫התגלה‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫ברצפת‬ .‫לב‬ ‫דמויי‬ ‫שחלק ם‬ 32 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
 33. 33. 33 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13 ‫כוללים‬ ‫ואף‬ ‫מפוארים‬ ‫שחלקם‬ ‫מבנים‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫מסביב‬ ‫בתמונה‬ ‫מצוי‬ ‫מקורי‬ ‫מדרגות‬ ‫גרם‬ .‫מבונית‬ ‫שנייה‬ ‫קומה‬
 34. 34. ‫חמאם‬ ‫בואדי‬ ‫הכנסת‬ ‫בבית‬ ‫הפסיפסים‬ .‫בינתיים‬ ‫מקבילה‬ ‫להם‬ ‫שאין‬ ,‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫רצפת‬ ‫על‬ ‫התגלו‬ ‫דופן‬ ‫יוצאי‬ ‫פסיפסים‬ ‫של‬ ‫ראשם‬ ‫בציצת‬ ‫מחזיק‬ ‫ענק‬ ‫חייל‬ .‫א‬3.‫נוטש‬ ‫ואחד‬ ‫שרוע‬ ‫אחד‬ ,‫חמושים‬ ‫חיילים‬ ?) ‫מגדל‬ ‫מרימים‬ ‫סולמות‬ ‫על‬ ‫בנאים‬ .‫ב‬9?? ‫בבל‬ ‫מגדל‬ ‫או‬ ‫המקדש‬ ‫בית‬ ‫האם‬ . ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-1334
 35. 35. 35 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13 ‫הבדואי‬ ‫הכפר‬ ‫נשקף‬ ,‫המעוצב‬ ‫הסף‬ ‫ועל‬ ‫משקופו‬ ‫על‬ ‫מפואר‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫סיפו‬ ‫מתוך‬
 36. 36. 36 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13 (‫)כורזים‬ ‫חלונות‬ .‫ואור‬ ‫לאוורור‬ ‫מפולות‬ ‫ע"י‬ ‫נסתמו‬ ‫עקב‬ ‫שנוצרו‬ ‫העפר‬ ‫אדמה‬ ‫רעידות‬ ‫מעבירה‬ ‫ממול‬ ‫המציצה‬ ‫הדלת‬ ‫העפר‬ ‫שמפולות‬ ‫מגורים‬ ‫לחדר‬ ‫לחלוטין‬ ‫אותו‬ ‫סתמו‬
 37. 37. ‫אבן‬ ‫על‬ ‫מונחים‬ .‫החופרים‬ ‫ע"י‬ ‫לראווה‬ ‫שהוצגו‬ ‫מבזלת‬ ‫לב‬ ‫דמויי‬ ‫עמודים‬ ‫בסיסי‬ (‫במגדלא‬ ‫גם‬ '‫)ר‬ ‫ללומדים‬ ‫ספסל‬ ‫למעין‬ ‫במקור‬ ‫המשמשת‬ ‫שטוחה‬ 37 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
 38. 38. 38 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13 -‫כ‬ ‫של‬ ‫במרחק‬15‫על‬ ‫באתרו‬ ‫שלם‬ ‫וכמעט‬ ‫משוכלל‬ ‫בד‬ ‫בית‬ ‫מצוי‬ ‫הכנסת‬ ‫מבית‬ '‫מ‬ ‫באתרן‬ - ‫והעליונה‬ ‫התחתונה‬ ,‫הריסוק‬ ‫אבני‬ ‫כאן‬ .‫מרכיביו‬ ‫שלל‬
 39. 39. 39 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13 ‫לקורת‬ ‫המחוברות‬ ‫המשקלות‬ ‫אבני‬ ‫הן‬ .(‫כאן‬ ‫)שאיננה‬ ‫מעץ‬ ‫הבד‬ ‫בית‬ ‫תעלה‬ ‫מעין‬ ,‫באתרן‬ ‫מצויות‬ ‫מפני‬ ‫יותר‬ ‫נמוך‬ ‫להנחיתן‬ ‫המאפשרת‬ ‫ואת‬ ‫הלחיצה‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫וכך‬ ‫הקרקע‬ ‫הזיתים‬ ‫פריכת‬ ‫ריסוק‬ ‫אבן‬ ‫שהוזזה‬ ‫תחתונה‬ ‫גם‬ ‫היא‬ .‫מאתרה‬ ‫מפגעי‬ ‫נפגעה‬ ‫עוד‬ ‫אולי‬ ,‫הזמן‬ .‫קדומים‬ ‫בימים‬
 40. 40. ‫בין‬2‫הבתולות‬‫העומדות‬ ‫האבנים‬ , ‫מצוי‬‫האגן‬‫שלחץ‬ ‫השמן‬ ‫נטף‬ ‫אליו‬ ‫הבד‬ ‫קורת‬‫והמשקלות‬‫את‬ ‫סחט‬ ‫הבד‬ ‫קורת‬ ‫למעט‬ .‫הפרוכות‬ ‫הזיתים‬ ‫באתרו‬ ‫מצוי‬ ‫המתקן‬ ‫כל‬ ‫עצמה‬ 40 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
 41. 41. 41 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13 ‫בית‬ ‫את‬ ‫שתמכה‬ ‫קשת‬ ‫עם‬ ‫קרסה‬ ,‫וגגו‬ ‫הבד‬ ‫החופרים‬ .‫השנים‬ ‫מחדש‬ ‫אותה‬ ‫סידרו‬ ‫הקרקע‬ ‫על‬ ‫הבד‬ ‫בית‬ ‫אבן‬ ‫עוד‬ ‫כמה‬ ‫הנמצאת‬ ‫מטרים‬ ‫עשרות‬ ‫הכנסת‬ ‫מבית‬ ‫מזרחה‬
 42. 42. 42 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13 ‫בסתיו‬ ‫חצב‬ ... ‫וה‬ ‫הכנסת‬ ‫מבית‬ ‫במבט‬ ‫הארבל‬ ‫הר‬
 43. 43. ‫מעל‬ ‫ענק‬ ‫כחרוט‬ ‫מתנוסס‬ ‫ניתאי‬ ‫הר‬ ‫הכפר‬ 43 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13
 44. 44. 44 ‫נחום-מיניה-חמאם‬ .‫מגדלא-כ‬9-13 ‫והארבל‬ ‫מצפון‬ ‫הבדואי‬ ‫הכפר‬ .‫ברקע‬ ‫והגולן‬ ‫הכנרת‬ :‫אחרון‬ ‫מבט‬ ‫ארבל‬ ‫נחל‬ ‫עם‬ ‫איחודו‬ ‫לאחר‬ (‫)היונים‬ ‫חמאם‬ ‫נחל‬ ‫ובאמצע‬ ‫מדרום‬ .‫אביסף‬ ‫רונה‬ :‫הדרכה‬‫זקס‬ ‫דוד‬ :‫ועריכה‬ ‫צילום‬

×