Successfully reported this slideshow.

13 sep. to 19 sep Chaukanna news

328 views

Published on

13 Sep. to 19 Sep 13 sep. to 19 sep Chaukanna news

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

13 sep. to 19 sep Chaukanna news

  1. 1. R.N.I. No. : MAH HIN/2011/44910vaYa-: AMk : 51 idnaaMk : sapToMbar sao 19 2013 paRYz: 4 maulya:3 13 sapToMbar meehleenerkeÀ veeueemeesheeje ìekeÀer hee[e cesb SkeÀ Deewjle keÀer ceewle mes Keueyeueer ce®eer ?naalaasaaopaara paiScama maoM Tak I paaDa navaIna icaMdo k I vaaDI maoM rhnaovaalao baMgaalaI 17 sao 18 vaYa- k I laDk I ko galao par inaSaana idKa rho qao pa`apta jaanak arI ko Anausaar eOsaa lagataa hO, 17 sao 18 vaYa- ik laDkInaopyaarmahaobatasaoSaadIik AaOrComaihnaokabaccaaBaIhO|[sa s~aI ik maRtyaU hao ga[- hO, laDk I ko maaMàbaapa ka Aaraopa hO ko {]nako baoTIkao [sako pa<aInao hIgalaadbaakrjaanasao maarDalaa[sa baatakI AajaU baajaU vaalaaoM kao bataa calaa ik laDkI kI maRtyaU hao ga[- taba vaha ko laaogaaoM nao {sako pataI ko pakD rKaa AaOr [sakI saUcanaa naalaasaaopaara pauilasa kao saubah ko 7 AaOr 8 ko drmyaana id ga[- maaoko vaardata par pauilasa pahucaI AaOr {sa maRtyau Sava k ao Apanao kbajao maoM laokr paaosamaaTma ko ilae Baoja idyaa| ijasakI Aagao ik CanabaIna paI esa Aaya [rf ana nadaf kr rho hO| AaOr {sako pataI k a naama hsana sardar [sanao ApanaI saasakaoratako daobajaofaonakrko bataayaaik taumaarIbaoTIkImaaOtahaoga[-|ijasako baadQaIro QaIro pauro maaohllaomao hr ek kao [sa baata kI Kabar maIla ga[-| laaoga jamaa haokr naalaasaaopaara pauilasakao[sabaataik jaanakarIdI|{sako pataIkaopauilasanaoigarFtaarikyaahO| veeueemeesheeje cesb ceeb ves yesìer hej DekewOe mebyebOe keÀs efueS [euee oyeeke veeueemeesheeje cesb ceeb ves yesìer hej DekewOe mebyebOe keÀs efueS [euee oyeeke ?naalaasaaopaara saMvaaddataa | naalaasaaopaara pauilasa nao ek eosaI maaM k ao {sako pao`maI ko saaqa igarFtaar ikyaa hO, jaao Apanao SaarIirk sauKa ko ilae ApanaI naabaailaga baoTI k ao BaI Apanao pao`maI ko Aagao paraosanao k ao taOyaar qaI| baccaI nao samaJadarI sao pahlao yah baata Apanao dadI k ao bataa[- AaOr caacaa ko saaqa pauilasa sToSana jaakr maamalaa dja- krvaayaa| naalaasaaopaara pauilasa nao 13 saala k I saala k I [sa laDk I k I iSak ayata par {sak I maaM AaOr {sako pao`maI k ao igarFtaar ikyaa hO| saU~aaoM ko mautaaibak naalaasaaopaara ko vaajaa maaohllaa [laako maoM rhnao vaalaI nasaIma SaoKa (naama badlaa huAa) kI saholaI saumana ko maaQyama sao klyaaNa ko rhnao vaalao naroSa GaaopaDo naamak ek AadmaI sao {sak a daostaanaa huAa| nasaIma k a paita kama ko isalaisalao maoM kaolakataa rhtaa hO| Akolaa haonao ko karNa nasaIma AaOr naroSa maoM pyaar hao gayaa| pauilasa maoM dja- laDkI ko bayaana ko mautaaibak nasaIma AaOr {saka pa`omaI Gar maoM BaI paitaàpatnaI kI tarh rhtao qao| Gar maoM nasaIma kI dao baoiTyaa krInaaAaOrAkInaa(naamabadlaahuAa)BaIrhtaIhO|QaIroàQaIronaroSakInaIyatanasaImakI 13 saala kI baDI baoTI krInaa par Karaba hu[- vah maaM ko saamanao hI {sasao CoDCaD krnao lagaa| baccaI nao yah baata Apanao irStaodaraoM k ao bataa[- taba jaakr maamalao ka Kaulaasaa huAa| laDkI ko caacaa nao naalaasaaopaara pauilasa maoM iSakayata dja- kra[-| maamalao kI jaaMca naalaasaaopaarako vairYTpauilasa[Mspao@TrmaukuMdmahajanakrrhohO| jsue heìjer heej keÀjles mece³e kemeF&-efkejej cevehee keÀs meheÀeF&keÀceer& keÀer ceewle jsue heìjer heej keÀjles mece³e kemeF&-efkejej cevehee keÀs meheÀeF&keÀceer& keÀer ceewle ?vasa[- saMvaaddataa | vasa[-àivarar Sahr mahanagarpaailak a maoM safa[- ko pad par kaya-rta ek yauvak kI paTrI paar krtao samaya To/na kI capaoT maoM Aanao sao maaOta hao gayaI| [sa baaro maoM imalaI jaanakarI ko mautaaibak vasa[-àivarar mahanagarpaailaka ko AMtaga-ta navaGar maaiNakpaurkayaa-layamaoMsafa[-kamagaarpadparkaya-rtaAanaMdpaahgaDo{f- jagana(45)11 saMtaobar saubah Apanao vasa[- paUva- ko Aajaad nagar isqata Gar sao kayaa-laya ko ilayao inaklaa taqaIsaubahdsabajaovasa[-rolavaosToSana ko paasapaTrIpaarkrtaosamayagaujaratasaoAarhI taoja rFtaar kI To/na kI capaoT maoM Aa gayaa AaOr safa[-kmaI- kI GaTnaasqala par maaOta hao gayaI| rolapauilasamaamalaokICanabaInakrrhIhO| ?na[- idllaI | taola k I AMtarraYT/Iya kImataaoM maoM igaravaT taqaa r]payao maoM majabaUtaI ko ma_onajar paoT/aola ko dama Agalao saptaahek sao DoZ r]payaopa`ita laITr tak GaTk saktao hO| laoiknaDijalaAaOrrsaao[-gaOsako damamaoMekmauStavaRiQdkI saMBaavanaa Aba BaI nahI hu[- hO| paoT/aoilayama saicana ivavaok rayanaokhaik DijalaAaOrrsaao[-gaOsako damamaoMekmauSta vaRiQdkamau_arajanaIitak AaOrAaiqa-k caunaaOtaIhO,ijasasao hma Baaga nahI saktao. paoT/aoilayama saicava raya yahaM idllaI {tpaadktaa pairYad Wara Aayaaoijata sammaolana kao saMbaaoiQata kr rho qao| {nhaoMnao kha, ik kuC baaoJa taao ga`ahkaoM kao BaI {zanaa haogaa, sarkar ko samaXa yah caunaaOtaI hO, yah ek rajanaIitak caunaaOtaI hO yah ek Aaiqa-k caunaaOtaI hO| yah eosaI caunaaOtaI hO ijasasao hma Baaga saktao, raya nao kha ik saibsaDI baaoJa ke eosao star par pahuMca gayaa hO ik [sao sarkarI bajaT yaa taola kMpainayaa vahna nahI kr saktaI| {nhaoMnao kha ik r]payao maoM igaravaT sao Aayaata mahMgaa haonao ko karNa baItao dao mahInao maoM taola saibsaDI maoM 20,000 kraoD r]payao kI vaRiQd hu[- hO, baad maoM saMvaaddataaAaoM sao baatacaIta krtao hue {nhaoMnao kha ik kImataaoM maoM 50 paOsao pa`ita laITr sao AiQak kI baZaotarI kafOsalaasaBaIivaklpaaoMparivacaarko baadikyaajaaegaa| ?jaaoQapaur | BaIlavaaDa | barolaI | naabaailaga sao duYkma- ko Aaraopa maoM jaaoQapaur jaola maoM baMd Aasaarama ko BaIlavaaDa ko hrNaI Kaud- isqata AaEa`ma par baulaDaojar calaa hO| vahI, naaisak ko gaMgaapaur raoD par isqata AaEa`ma Wara ike gae AvaOQa inamaa-Na taaoDnao pahuMcao pa`Saasainak AiQakairyaaoM kI Aasaarama samaqa-kaoM ko saaqa JagaD hu[-| AaEa`ma Wara AvaOQa inamaa-Na ike jaanao kI iSakayata imalanao par ijalaa pa`Saasana Aaja [sa inamaa-Na kao igaranao pahucaa taao Aasaaramako samaqa-k [sako ivaraoQamaoMKaDohaogae|[sako baadBaIjabapa`SaasanaApanao r]Ka par Ada rha taao samaqa-k {ga` hao gae| Aasaarama samaqa-kaoM kao itataràibatar krnao ko ilae pauilasa kao laazIjaaca- krnaa paDa| yah AaEa`ma sarkarI jamaIna par banaa hO| tahsaIladar kaoT_ nao bauQavaar kao rajasva ivaBaaga kI 2.19 baIGaa ibalaanaama jamaIna sao AaEa`ma T/sT kao baodKala krnao ko AadoSa ide hO| paIzasaIna AiQakarI rajaoMd` isaMh SaoKaavata nao T/sT kao BaUàrajasva AiQainayama 1958 kI Qaara 19 Aitak`maNa ka daoYaI maanatao hue BaUàrajasva kI 50 gaunaa raiSa ka jaumaa-naa BaI lagayaa hO| kaoT- nao yah fOsalaa hrNaIklaapaTvaarIWaraT/sTko iKalaaf dayarkosaparsaunaayaa| paI esa Aaya [rf ana nadafpaI esa Aaya [rf ana nadaf efkejej cesb keÀej mes keÀg®euekeÀj yeeuekeÀ keÀer ceewleefkejej cesb keÀej mes keÀg®euekeÀj yeeuekeÀ keÀer ceewle ?ivarar saMvaaddataa | ivarar pauilasa qaana hnaIf salaIma SaoKa (12) naamak baalak Xao~a ko BaaTpaaDa inavaasaI ek baalak k I saDk paarkrtaosamayataojarFtaarsaoAa k ar k I capaoT maoM Aanao sao maaOta hao gayaI| rhI k ar k I capaoT maoM Aa gayaa| BaaTpaaDa pauilasa saU~aaoM ko mautaaibak vasa[- gaaMva inavaasaI [sa baalak k I GaTnaasqala par inavaasaI homaMta rGaunaaqa jaaQava (37) ApanaI hI maaOta hao gayaI| pauilasa nao maamalaa dja- k ar sao mauMba[-àAhmadabaad mahamaaga- k I kr AaraopaI k ao igarFtaar kr ilayaa hO| Aaor jaa rho qao taBaI BaaTpaaDa ko paasa maamalaokICanabaInajaarIhO|
  2. 2. 2 13 sapToMbar sao 19 sapToMbar 2013 ?BaartaIyairjava-baOMk ko SaIYa-padparhuebadlaavako baadsaor]payaokI k Imata AaOr Saoyar baajaaraoM maoM ijasa tarh k a {Cala doKaa jaa rha hO, vah rGaurama rajana jaOsao iksaI ek kirSmaa[- vyai> k a camatk ar nahI hO| [sasao isaf- yah pataa calataa hO ik hmaaro baajaar kuC jyaada hI saoMiTmaoMTla AaOr k ana ko baccao hO| BaartaIya Aqa-vyavasqaa AaOr ivaEva Aqa- vyavasqaahFtaoBarpahlao BaIvaOsaI hI qaI, jaOsaI Aaja hO|laoiknataba ivadoSaI inavaoSakaoM ko Alaavaa BaartaIya inavaoSakaoM maoM BaI baajaar sao Baaganao kI haoD macaI hu[- qaI, jabaik Aaja duinayaa Bar ko inavaoSak BaartaIya Saoyar KarIdnao kao {taavalao hao rho hO| isaf- caaràpaaMca vyaapaairk idnaaoM maoM paaMca hjaar kraoD Da^lar kI KarIdarI kao[- maamaUlaI baata taao nahI hO| nakaratmak baataoM ApanaI jagah hO, laoikna hmaaro ivaElaoYak aoM k ao baajaar maoM macaI AfraàtafrI ko daOrana ApanaI ivaSaoYa iTppaNaI krtao va> ApanaI sak aratmak caIjaaoM k ao BaI Qyaana maoM rKanaa caaihe| BaartaIya laaoktaM~a kI kuC ApanaI samasyaaeM hO| Ba`YTacaar ko iKalaaf ek kzaor rajya maSaInarI hma nahI banaa paae hO| bahuta saarI rajanaIitak paaiT-yaaoM ko baIca ibaKara huAa saMsadIyajanaadoSaBaIdoSako ilaeek sqaayaImauiSklabanagayaahO|Baarta kamaaOjaUdarajanaIitak naotaRtvadUrdSaI-AaOrbaDonajairyaovaalaahOyaanahIM, yah bahsa k a ivaYaya hao saktaa hO| laoikna {]par bataa[- ga[- daonaaoM samasyaaeM AaOr maoM laaoktaM~a ko taInaaoM KaMBaao ko baIca najar Aanao vaalaa Sai> yaaoM k a AsaMtaulana Aanao vaalao k[- vaYaao- tak iksaI baDo sao baDo BaartaIya naotaa ka BaI kd CaoTa krnao vaalaa saaibata haogaa| laaoktaM~a sao Alaga rastaa Apanaanao vaalao caIna ko ilae pa`kTta: eosaI kao[- samasyaa nahI hO, ilahajaa iksaI kao eosaa laga saktaa hO ik {sako Aaiqa-k AaMkDo hmaoSaa Baarta sao baohtar hI rhoMgao| laoikna yah maanyataa ivakasa ko saamaanya daOr ko ilae sahI hO| Agar hma pacaIsaàpacaasa saala kI laMbaI AvaiQa kao Qyaana maoM rKao taao yah saaf idKaa[- dogaa ik BaartaIya laaoktaM~a ko paasa lacaIlaopana kI ek AsaaQaarNa Sai> hO, jaao laMbao daOr ko inavaoSa ko ilae [sao khI jyaada sauriXata jagah banaataI hO| [sakI tasdIk sabasao baohtar tarIko sao jaapaana kr saktaa hO, ijasaka caIna maoM ikyaa gayaa inavaoSa ABaI baurI tarh fMsa gayaa hO, jabaik Baarta maoM {sakI paUMjaI lagaataar AcCI kmaa[- kr rhI hO| [sailae kizna daOraoM maoM Gabaranao kI jar]rta nahI hO| AcCoàbauro maaOko Aatao rhoMgao,laoiknaAqa-jagatamaoMBaartakajalavaakayamarhogaa| ?C<aIsagaZ ko rayapaur maoM pa.rivaSaMkr Sau@la yaUinavaisa- TI maoM bauQavaar imasaa[lamaOna ko naama sao pa`Kyaata paUva- raYT/paita Da^. epaIjao. Abdula klaama Aayao| paUva- raYT/paita ko ilae kuC Kaasa savaala taOyaar ikyao gae qao| [na savaalaaoM ko javaaba sao laaogaaoM kao kafI &aanavaQa-k jaanakairyaaM imalaI| yaUinavaisa-TI kOMpasa maoM Da^.klaama ka yah dUsara kaya-k`ma qaa| [sasao pahlao vao tatkalaIna kulapaita Da^. baIpaI caMd`a ko kaya- kala maoM bataaOr raYT/paita Aae qao| {nakI dUsarI yaa~aa kao laokr kOMpasa maoM jabad-sta {tsaah idKaa| Da^.klaama nao hmaaro doSa kao [tanaI imasaa[laoM dI hO ik Aba {nhoM imasaa[la maOnao ko naama sao hI paukara jaanao lagaa hO| [na imasaa[laaoM ka naama saunakr paikstaana hI nahI caIna BaI qara- {ztaa hO| Aaja ko [sa paOkoja maoM hmaAapako BaartakIkuCKaasaimasaa[laaoMko baaromaoMbataanaojaarhohO| ?C<aIsagaZ maoM Aba Da@TraoM kI BataI- paIesasaI sao nahI haogaI| svaasqya ivaBaaga Aba [nakI BataI- saIQao krogaa| sarkarI AspataalaaoM maoM Da@TraoM kI BataI- pa`ik`yaa maoM AamaUla caUla pairvata-na krnao jaa rha hO| [sako tarh pahlaa kdma nahI ilayaa gayaa ik paIesasaI kao Da@TraoM kI cayana pa`ik`yaa sao Alaga kr idyaa gayaa| Da@TraoM kI BataI- ko ilae ivaBaaga na taao parIXaa laogaa AaOr na hI [MTrvyaU| ivaBaaga ka maananaa hO ik Da@Tr kI emabaIbaIesa kI paZa[- hI kama AataI hO| AnaavaSyak r]pa sao pa`ik`yaa kao jaiTla krnao sao kafI samaya laga jaataa hO| paIesasaI kI pa`ik`yaa maoM yahI haotaa qaa| ekàek saala tak BataI- pa`ik`yaa calataI qaI AaOr taba tak Aavaodna krnao vaalao Da@Tr dUsarI naaOkrI jvaa[na kr laotao qao| [sako calatao BataI- pa`ik`yaa sao laaBa nahI imala paa rha qaa| na[- vyavasqaa jald hI laagaU haogaI| [sako inayama banaae jaa rho hO| saMkota hO ik emabaIbaIesa krnao vaalao Da@TraoMkaohIilayaajaaegaa|ivaSaoYa&aDa@TraoMko ilaepa`maaoSanakIpa`ik`yaaApanaa[-jaaegaI| ?mauMba[- | iBavaMDI emaenapaI iDvaIjana 6 baI kaMgao`sa kI tarf sao iTkT ko ilae davaa ko {pacaunaava maoM samaajavaadI paaTI- ko ikyaa qaa, magar jaba {nhoM iTkT nahIM idyaa {mmaIdvaarkaharnaayahaMko forIvaalaaoMAaOr gayaa, taao {nhaoMnao samaajavaadI paaTI- ka haqagaaDI yaa saDk ko iknaaro baOzkr QaMQaa damana qaama ilayaa qaa| laoikna kaMgao`sa ko krnao vaalaaoM ko raojaIàraoTI ko ilae Gaatak maaohmmad da{d AMsaarI ko 1562 mataaoM ko saaibata hao rha hO| {nhoM tarhàtarh sao maukabalao vao 823 mata paakr baurI tarh sao pa`taaiDta ikyaa jaa rha hO, ijasasao raojaanaa paraijata hao gae| Qanabala, Clabala saba kmaanaoàKaanao vaalaaoM ko samaXa BauKamarI kI JaaoMknao ko baavajaUd imalaI krarI har sao isqataIpaOdahaoga[-hO|yahaMko AamacaunaavamaoM baaOKalaakr maukrma{_Ina ka Baa[- kaMgao`sa ko Da^ naur]_Ina inajaamau_Ina AMsaarI saujaa{_Ina KaMDUpaaDa maoM saDk ko iknaaro nagarsaovak caunao gae qao| magar maoyar caunaava ko fuTpaaqa par, haqagaaDI lagaakr QaMQaa krnao daOrana {nhaoMnao nao paaTI- ko ivhpa ka {llaMGana vaalaaoM par khr Zhanaa Saur] kr idyaa hO| ikyaa,ijasakarNamanapaamaoMsabasaobaDIpaaTI- saujaa{_Ina kI gauMDagadI- sao ~asta laaogaaoM nao haonao ko baavajaUd kaMgao`sa ka pa`tyaaSaI har jaba kaMgao`sa ko ijalaaQyaXa saaoyaoba Kaana ko gayaa|laoikna[sapadparjyaadaidnarhnahI paasa gauhar lagaa[- hO| saaoyaoba Kaana, paUva- paae| manapaa maoM kaMgao`sa ko gaTnaotaa jaavaod {pamahapaaOr [marana Kaana AaOr kaMgao`sa ko dlavaI evaM kaMgao`sa ko ijalaaQyaxa saaoyaoba gaT naotaa jaavaod dlavaI nao manapaa Aayau> Kaana nao kaokNa Aayau> sao inakayata kr jaIvana saaonaavaNao sao imalakr forI vaalaaoM ko [nakI manapaa kI sadsyataa r_ krvaa dI taqaa ilae nyaaya kI maaMga kI hO| kaMgao`sa ko vao C: saala ko ilae iksaI BaI caunaava laDnao ko iSaYTmaMDla nao esaIpaI iSavaraja paaTIla sao ilaeAyaaogyaGaaoiYatakridegae|AMsaarIka BaI iSakayata krtao hue kha ik yaid nagarsaovak pad r_ kr ide jaanao ko karNa forIvaalaaoM ko saaqa saujaa{_Ina AMsaarI Wara yahaM {pacaunaava huAa qaa| paaTI- sao ga_arI kI jaa rhI jyaadtaI par raok nahIM lagaI, taao krnao vaalao AMsaarI ko Baa[- maukrma{_Ina nao maahaOlaKarabahaosaktaahO| ?kmpyaUTr k I duinayaa baDI AjaIba haotaI hO| kBaI taao lagataa hO baDo sao baDa kama AasaanaI sao kr doMgao AaOr kBaI ek CaoTI saI mauiSkla baDI paroSaanaI saI lagataI hO| isa@yaaoirTI ko maamalao maoM hma kafI taoja rhtao hO| AaiKar DaTa caahoM kOsaa BaI hao {sao isa@yaaor krnaa jar]rI hO| kmpyaUTr par Apanaa DaTa isa@yaaor krnao ko ilae sabasao Aasaana tarIka haotaa hO kmpyaUTr par Apanaa Kaasa paasavaD- lagaakr | hr iksaI ko isasTma par eDimana paasavaD- lagaa haotaa hO| Aapanao vaoa khavata taao saunaI hI haogaI ‘sar mauMDvaatao hI Aalao paDnaa’ kuC eosaI hI isqataI haotaI hO jaba isa@yaaoirTI ko ilae saoT ikyaa huAa paasavaD- Aapa BaUla jaatao hO yaa isasTma Aapaka paasavaD- e@saopT nahI krtaa hO| [sa samasyaa sao inapaTnao ko ilae yaa taao Aapakao pa`aofoEnala hOkr kI madd laonaI paDtaIhOyaaAamalaaogaaoMkItarhkmpyaUTrfa^mao-TkrnaahaotaahO|
  3. 3. 3 ?ivaGanahtaa- ko ivasaja-na ko ilae ekàek kRi~ama TOMk par manapaa 50à50 hjaar r]pae Kaca- krnao jaa rhI hO| [sa vaYa- Sahr Bar maoM lagaBaga 150 kRi~ama Tok lagaae jaaeMgao, ijasa par laaKaao r]pae Kaca- haoMgao| iflahala caa[naaàmaoD [na TOMkao kI kImataaoM kao laokr saMdoh {paisqata ikyaa jaa rha hO| jaanakar [sao baajaar maUlya sao AiQak maana rho hO| iflahala sqaa[- saimaita maoM [sa pa`staava kao rKaa jaaegaa| ipaClao vaYa- manapaa nao 33 kRi~ama TOMk KarIdo qao| [sa par 28 laaKa r]pae Kac-a ike gae qao| [sa saala 97 kRi~ama TOMk KarIdo jaaeMgao| qa`I.esa.saaolyaUSana kMpanaI kao [sako ilae 54 laaKa 22 hjaar 300 r]pae ide jaaeMgao|daoidnamaoM90pa`itaSataivasaja-na:ipaClaodaonaidnaaoMmaoMSahrmaoMhjaaraoMgaNaoSapa`itamaaAaoMka ivasaja-na ikyaa gayaa hO| mahapaaOr pa`a. Ainala saaolao nao bataayaa ik 90 pa`itaSata pa`itamaaAaoM ka ivasaja- na kRi~ama TOMk maoM huAa| maMgalavaar kao 150 maUita-yaaoM ka fuTalaa taalaaba par ivasaja-na huAa| [samaoM sao isaf- 9laaogaaoMnaotaalaabamaoMivasaja-naikyaa,jabaik AnyaaoMnaoTOMk kaopa`aqaimaktaadI|ga`Inaivaijala saMsqaa ka [samaoM sarahnaIya yaaogadana rha| [saI tarh saaonaogaaMva taalaaba par 2 hjaar gaNaoSa pa`itamaaAaoM ka ivasaja-na huAa| isaf- 180 maUita-yaa taalaaba maoM ivasaija-ta hu[-| SaoYa TOMk maoM DalaI ga[-| mahapaaOrnao[sabaarkRi~amaTOMk kaoAcCapa`itasaadimalanaokIApaoXaakIhO| ?mauMba[- | Aayakr ivaBaaga ko Capao sao iflma inamaa-taa mausaIbata maoM hO AMQaorI isqata ramagaaopaala vamaa- ko Aa^ifsa par daopahr baad Aayakr ivaBaaga ko kma-caairyaaoM nao CapaomaarI kI hO| esaTI ivaBaaga kI pa`arMiBak irpaaoT- ko Anausaar ramagaaopaala vamaa- par lagaBaga ek kraoD r]pae ko Aasapaasa Baugataana krnaa paD saktaa hO| saU~aaoM ko mautaaibak ramagaaopaala vamaa- ko ABaI KaataaoM kao saIla kr idyaa gayaa hO| {na par TO@sa caaorI ka maukdmaa dja- kr ilayaa gayaa hO| Aapakao bataa doM ik ramagaaopaalavamaa-pahlaovyai> nahIhOijanaparTO@sacaaorIkaAaraopalagaahO[sasaopahlaoiflmamaokr samaIrkNaI-k,AnauragakSyapaparBaITO@sacaaorIko AaraopamaoMAayakrivaBaagaCapaomaarIkrcaukahO| ?iBavaMDI | ipaClao 24 GaMTao maoM C: laaogaaoM kI Baoja idyaa gayaa, jahaM [laaja ko daOrana maaOta hao ga[-| gaNapaita kI paUjaa ko ilae {sakI maRtyau hao ga[-| kamataGar isqata ApanaI laDkI ko Gar maaodk lao jaa rho kI gaNaoSanagar [laako maoM rhnao vaalao rmaoSa saDk duGa-Tnaa maoM maaOta hao ga[- jabaik Baa[- rajayyaa icamana (35) naamak majadUr ka gaMBaIr r]pa sao Gaayala hao gayaa| iBavaMDI Kaanaa banaanao kao laokr patnaI sao ivavaad hao taalauka pauilasa sToSana AMtaga-ta paayagaa^Mva ko gayaa| Kaanaa banaanao kao laokr patnaI sao hue caMd`kata maukuMd maZvaI (57) Apanao laDko ivavaad sao vah [tanaa Aahta huAa ik Apanao BaavaoSa ko saaqa maaoTrsaa[ikla sao paae galaomaoMfMdalagaakrAatmahtyaakrlaI|[saI isqata ApanaI laDkI ko Gar gaNapaita paUjaa ko tarh baavalaa kMpaa{]MD maoM rhnao vaalaa ilae maaodk lao kr jaa rho qao| rastao maoM ramasauka jagannaaqa yaadva (38) roSamaa iBavaMDIàvasa[- raoD par taojagaita sao Aa rho haoTola maoM vaoTr ka kama krtaa qaa| saaotao samaya ek TOMpaao nao baa[k kao paICo sao zaoMk idyaa| A&aata karNa sao {sakI maaOta hao ga[-| caMd`kaMta maZvaI kI GaTnaasqala par hI maRtyaU SaaMitanagar pauilasa nao Aakismata maRtyaU ka hao ga[- AaOr laDka gaMBaIr r]pa sao Gaayala hao maamalaa dja- kr ilayaa hO| SaaMitanagar pahaDI gayaa| {sao sqaanaIya inajaI ha^ispaTla maoM BataI- par rhnao vaalao maaohna paTola (18) ko paoT maoM krayaa gayaa hO| taalauka pauilasa nao TOMpaao caaoT laga ga[- qaI| [laaja ko ilae vah saayana caalak jaavaod Kaana ko ivar]Qd maamalaa dja- ha^ispaTlamaoMBataI-qaa,jahaM[laajako daOrana kr ilayaa hO| sauBaaYanagar isqata gaNaoSa {sakI maaOta hao ga[-| [saI tarh gaObaI maoM rhnao saaosaayaTI ko paasa rhnao vaalaa vaIroMd` sauBaaYa vaalao SaahAalama gaFfar AMsaarI (25) nao yaadva (25) bauKaar sao paIiDta qaa| {sao Apanao ibailDMga ko caaOqao mahlao sao ClaaMga {pacaar hotau zaNao ko isaivala ha^ispaTla maoM lagaa dI | {sao gaMBaIr halata maoM saayana BataI- krayaa gayaa qaa| laoikna tabaIyata AaOr ha^ispaTla maoM BataI- krayaa gayaa qaa, jahaM Karaba haonao par {sao saayana ha^ispaTla maoM {sakImaaOtahaoga[-| ?baaMd`a | maoM ek naabaailaga laDkI sao duYkma- ka maamalaa saamanao Aayaa hO| inama-la nagar pauilasa sToSana nao taIna laaogaaoM ko iKalaaf duYkma-krnaokamaamalaadja-ikyaa hO| paIiDta laDkI kao Aspataala maoM BataI- krayaa gayaa hO| imalaI jaanakarI ko Anausaar baaMd`a paUva- ko bahramapaaDa JaaopaDpaTTI maoM rhnao vaalaI ek naabaailaga laDkI ka paasa maoM rhnao vaalao ek laDko sao pa`oma saMbaMQa qaa| [sa yauvak nao Apanao dao Anya saaiqayaaoM ko saaqa [sa laDkI sao SaarIirk saMbaMQa banaae AaOr {sakI vaIiDyaaoM i@laipaMga taOyaar kr laI| laDkI kao {sako AElaIla vaIiDyaao kao saava-jainak krnao kI QamakI dokr taInaaoM yauvakaoM nao k[- baar {sako saaqa duYkma- ikyaa| maamalao kI jaanakarI jaba laDkI ko pairjanaaoM kao hu[- taao {nhaoMnao inama-L nagar pauilasa sToSana maoM taInaaoM yauvakaoM ko iKalaaf duYkma- kI iSakayata dja- kra[-| paIiDtaa kao BaaBaa Aspataala maoM BataI- krayaa gayaa hO| [sa baIca paUva- esaIpaI SamaSaor pazana Wara gaizta AvaamaI ivakasa maMca ko kaya-ktaa-AaoM nao inama-la nagar pauilasa sToSana ko saamanaopa`dSa-naikyaa| ?Baao[-vaaDa pauilasa nao skUlaaoM ka baaogasa pa`maaNaàpa~a banaakr laaogaaoM kao gaumarah krnao vaalao ek rOkoT ka pada-faSa ikyaa hO| [sa maamalao maoM enakoTI [MTrnaOSanala skUla kI baaogasa elasaI laIivaMga saiT-ifkoT banaakr baocanao vaalao ek yauvak kao samar]baaga isqata kaotavaalaSaah drgaah ko paasa sao igarFtaar kr ilayaa hO| Baao[-vaaDa pauilasa kao saucanaa imalaI ik kaotavaalaSaah drgaah ko paasa rhnao vaalaa ek yauvak hjaar sao DoZ hjaar r]payao maoM naarpaaolaI isqata enakoTI [MTrnaOSanala skUla saihta iBavaMDI ko ivaiBanna skUlaaoM ka pa`maaNaàpa~a Aaid banaakr dotaa hO| pauilasa TIma nao jaala ibaCakr maudissar maujaId saOyyad (33) kao Qar dbaaocaa | Baao[-vaaDa pauilasa kamaamanaahOik iBavaMDImaoMskUlaaoMkabaaogasapa`maaNaàpa~abanaanaovaalaarOkoT hOAaOr[sako pakDojaanaosao{sarOkoTkaAasaanaIsaopada-faSahaojaaegaa| saU~a ko Anausaar [sa samaya D/a[ivaMga laa[saoMsa sao laokr paasapaaoT- banaanao tak hr jagah elasaI kI AavaSyaktaa paDtaI hO| majadUr baahulya Sahr iBavaMDI maoM laaogaaoM ko paasa elasaI saihta Anya pa`maaNaàpa~a na rhnao ko karNa baaogasa pa`maaNa pa~a banaanao ka yah QaMQaa KaUba flaàfUla rha hO| D/a[ivaMga skUla calaanao vaalao k[- laaoga yahaM eosao hO, ijanako paasa jaanao par elasaI kI BaI jar]rta nahI paDtaI hO| eosao laaoga paaMcaàCh hjaar r]payao laokrSahrivaiBannaskUlaaoMkIelasaIbanaakrlagaadotaohO| ?zaNao : mauMba`a ko ek madrsao sao namaaja ko ilae gae ek 10 vaYaI-ya baalak ko vaapasa nahI laaOTnao par pauilasa maoM {sako ApahrNa ka maamalaa dja- ikyaa gayaa hO| pauilasa maamalao kI jaaMca kr rhI hO| imalaI jaanakarI ko AnausaarmauMba`ako rsaIdkMpaa{MDko madrsaamaaohinayaamaoMmauSarf majaaihta SaoKa(10)ko {sako ipataanaoBataI-krayaaqaa|9isataMbarkaomauSarf Apanao Anya saaqaI baccaaoM ko saaqa daopahr saaZo baarh bajao namaaja paZnao ko ilae baahr inaklaa| {sako baad vaapasa nahI laaOTnao par madrsao kI Aaor sao AayaI iSakayata par mauMba`a pauilasa nao ApahrNa ka maamalaa dja- kr ilayaa hO| pauilasa {painarIXak pavaarsaahbamaamalaokICanabaInakrrhohO| 13 sapToMbar sao 19 sapToMbar 2013
  4. 4. 4 ³en meeHleefnkeÀ mJeeceer, cegêkeÀ He´keÀeMekeÀ SJeb mebHeeokeÀ ceesncceo Dee³egye Keeve Üeje Deej. meer. efHe´vìj veJeIej JemeF& (HetJe&) leeuegkeÀe JemeF& efpeuee Leevee ceneje<ì^ mes cegefêle efkeÀ³ee ie³ee leLee henueer cebpeerue, hueeBì veb. 103, veeje³eve mceÉleer, ®eke[er veekeÀe, mecesueHee[e, veeueemeesHeeje (Jesmì) efheve.veb.401 203 efpeuee Leevee Heerve. 401 203, ceneje<ì^ mes He´keÀeefMele efkeÀ³ee. (®eewkeÀvvee v³egpe kesÀ efue³es v³ee³e #es$e JemeF& nesiee) mecee®eejHe$eceWíHeermeYeerKeyejeWDeLeJeeefJe%eeHevekesÀefue³esmebHeeokeÀkeÀer menceleerDeefveJee³e&venernw.Ye´ceCeOJeveerke´ÀceebkeÀë9321130657 / 8007896077 E-mail:Chaukannanews1@gmail.com ?saMvaaddataa | ivarar maoM ek yauvak nao Apanao Gar par rhtaI qaI| [saI baata kao laokr paita patnaI maoM sasaurala maoM jaakr pahlao Apana patnaI k ao caakU maara Aayao idna ivavaad haotaa rhtaa qaa| 11 isataMbar AaOr {sak I galaa dbaakr htyaa k a pa`yaasa ikyaa saubah jagaarama ivarar paUva- ko gaaokula Ta{na iSapa ifr paMKao maoM fMda lagaakr Aatmahtyaa kr ilayaa| yah isqata Apanao sasaurala gayaa AaOr patnaI dugaa- sao GaTnaa 11 isataMbar saubah gyaarh bajao GaiTta huyaI| saaqa calanao kao kha| patnaI nao manaa kr idyaa taao ivarar Anaa-laa saagarI pauilasa sToSana maamalao kI gaussaae yauvak nao pahlao soa laayao caakU sao ApanaI CanabaIna kr rhI hO| Gaayala maihlaa ka [laaja patnaI par hmalaa kr idyaa AaOr {sao gamBaIr r]pa sao ivarar ko ga`amaINa Aspataala maoM cala rha hO| [sa GaayalakridyaaAaOrbaadmaoM{sakIrssaIsaogalaa GaTnaa sao Aasapaasa maoM sanasanaI ka maahaOla hO| [sa dbaakr htyaa ka pa`yaasa ikyaa| [sa GaTnaa sao baaro maoM jaanakarI ko mautaaibak jagaarama maIsaarama htapa`Ba jagaarama kI saasa nao iksaI tarh dugaa- kao caaOQarI (26) naamak yauvak ivarar paUva- ko itar]paita jagaarama ko kbjao sao mau> krayaa AaOr {sao nagar, yauinak roisaDoMsaI foja naMbar dao maoM ApanaI tatkala ivarar ko ga`amaINa Aspataala maoM BataI- patnaI dugaa- jagaarama caaOQarI (22) ko saaqa rhtaa krayaa|[saGaTnaako baadjagaaramanaosasauralamaoM qaa| bataatao hO ik dao saala pahlao daonaaoM nao pa`oma ivavaah hI rssaI ka fMda banaakr Aatmahtyaa kr ilayaa| ikyaa qaa AaOr {saka ek Aaz maah ka baoTa BaI hO| [sa GaTnaa sao Aasapaasa ko laaoga saktao maoM hO| Anaa- dugaa- Apanao paita ko Gar naa rhkr maaM AaOr iptaa ko laasaagarIpauilasamaamalaokICanabaInakrrhIhO| ?maihlaaAaoM par jauma- hr baItatao idna ko saaqa baZtao hI jaar rho hO laoikna Agar jauma- paUra pairvaar kro taao maamalaa kuC AiQak hI saMvaodnaSaIlahaojaataahO|kuCeosaahIhuAayamaunaanagarkIek maihlaa ko saaqa ijasakI SaadI lagaBaga DoZ saala pahlao riva kumaar sao hu[- qaI| laoikna kuC hI samaya baItaa qaa ik paita kI ek eosaI saccaa[- maihlaa ko saamanao Aa ga[- ijasako baaro maoM jaana kr {sako paOraoM talao jaOsao jamaIna hI iKasak ga[-| yah saccaa[- eosaI qaI [sao Cupaanao ko ilae naa kovala paita bailk sasaurAaOrjaoznaoBaImaihlaakaobahutapa`taaiDtaikyaa| 13 sapToMbar sao 19 sapToMbar 2013 meeyesje SbìjheÏe³epesme MesjÀ YeeF& Ea`I rama nagar, ibalaala paaDa, naalaasaaopaara (paUva-) naarayana kDUnaarayana kDU saMtaaoSa BauvanasaMtaaoSa Bauvana maharaYT/ navainamaa-Na saonaaàvaaD- AQyaXamaharaYT/ navainamaa-Na saonaaàvaaD- AQyaXa BaavajaI, Ea`I rama nagarBaavajaI, Ea`I rama nagar rvaI jaaQava , Ea`I rama nagarrvaI jaaQava , Ea`I rama nagar bahujana ivak asa AaGaaDI, iSavapaujaarI yauvaa ima~a maMDL, iSavapaujaarI k a^lanaI k a rajaa

×