Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tecnotrabajo

Trabao tecno

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Tecnotrabajo

 1. 1. DANIEL ROJAS, ADRIAN AYALA B1D
 2. 2. Introducció metal·lúrgia  La metal·lúrgia és la tècnica de l'obtenció i tractament dels metalls a partir de minerals metàl·lics.  La metal·lúrgica és la branca que aprofita la ciència, la tecnologia i l'art d'obtenir metalls i minerals industrials.
 3. 3. Introducció metal·lúrgia  El coure va ser un dels primers minerals treballats per l'home, ja que se li troba en estat gairebé pur en la naturalesa. Al costat del or i la plata va ser utilitzat des de finals del Neolític, colpejant, al principi, fins a deixar-ho pla com una làmina.
 4. 4. Classificació dels metalls Els metalls es classifiquen en: o Ferrosos. Aquests ferrosos es poden dividir en dos gran grups:  Colats  Acer o No ferrosos. També es poden dividir en dos grups:  Lleugers  Pesants
 5. 5. Metalls ferrosos Els metalls ferrosos són aquells que tenen com a element principal o base el ferro. La major part dels materials que ens envolten tenen, en major o menor quantitat, parts fabricades amb metalls ferrosos. Es divideixen en: • Colats, com per exemple el ferro colat: aquest aliatge ferrosa conté en general més de 2% de carboni i més de 1% de silici, a més de manganès, fòsfor i sofre. • Acer: presenta característiques particulars que el fan molt utilitzat en diverses àrees. Es tracta d'un material mal·leable, resistent, lluent com a conductor de calor i electricitat.
 6. 6. Metalls no ferrosos Són aquells en els quals en la seva composició no es troba el ferro. Els més importants són set: coure, zinc, plom, estany, alumini, níquel i magnesi. Es classifiquen en:  Lleugers Alumini Titani
 7. 7.  Pesats Cobalt Estany Coure
 8. 8. Extracció i obtenció del ferro El ferro que s'utilitza en la indústria sol procedir fonamentalment de dos llocs: de les mines i de la ferralla, a través del reciclatge d'automòbils, electrodomèstics…  1) El primer pas serà fer explotar la roca, per exemple, amb dinamita.  2) El material que s'ha deixat anar gràcies a l'explosió es carrega en camions.
 9. 9.  3) Els camions es fan passar per arcs detectors de metall, d'aquesta manera descartem aquells que no tenen metall, els quals directament són eliminats. Els camions que si tenen metall són portats a la planta.  4) Primer es trituren les roques, per facilitar la separació de la mena i la ganga.
 10. 10.  5) Finalment es poden eliminar part de les impureses mitjançant imants o mitjançant flotació.  Són tots aquests els passos amb els que es pot aconseguir ferro amb una puresa aproximadament del 70%.  6) Per a poder ser utilitzats en els passos que anem a veure a continuació hem d'acabar compactant els trossos de ferro obtinguts per aconseguir novament petites roques, a aquest li anomenem sinteritzat.
 11. 11. Formes comercials i usos  És el quart element més abundant en l'escorça terrestre  El ferro és el metall dur més usat. El ferro pur no té massa aplicacions, excepte excepcions per utilitzar el seu potencial magnètic.  El ferro té la seva gran aplicació per formar els productes siderúrgics, utilitzant aquest com a element matriu per allotjar altres elements aliats tant metàl·lics com no metàl·lics, que confereixen distintes propietats al material.
 12. 12. L'acer (ferro + carboni) és indispensable causa del seu baix preu i tenacitat, especialment en automòbils, vaixells i components estructurals d'edificis. • Acer baix en carboni. Són tous però dúctils. S'utilitzen en vehicles, canonades, elements estructurals, etcètera. • Acer mitjà en carboni. Per millorar les seves propietats són tractats tèrmicament. Són més resistents que els acers baixos en carboni. • Acer alt en carboni: són molt durs. Aquests acers s'empren principalment en eines. • Acers aliats: Mitjançant l'acció d'un o diversos elements d'aliatge en percentatges adequats s'introdueixen modificacions químiques i estructurals, característiques mecàniques, resistència a oxidació i altres propietats.
 13. 13. Extracció i obtenció del níquel És un metall de transició de color blanc platejat, conductor de l'electricitat i de la calor, és dúctil i mal·leable pel que es pot laminar, polir i forjar fàcilment, i presenta cert ferromagnetisme. El níquel apareix en forma de metall en els meteors junt amb el ferro (formant els aliatges kamacita i taenita) i es creu que es troba en el nucli de la Terra també amb el ferro. Combinat es troba en minerals diversos com garnierita ,mil·lerita , pentlandita i pirrotina. Es pot obtenir per mitja de: - Concentració de minerals triturats. Separar sulfurs per Flotació. - Obtenció d’òxid de níquel per torrat i Flotació. - Obtenció de níquel per Reducció. - Pols de níquel pur per Afinat Electrolític.
 14. 14. El mètode de extracció és el següent: 1.Determinar el tipus de mineral del qual s’extrau el níquel. Tant el sulfur de ferro i el silicat de níquel (laterita) estan compostos de níquel de l'1 al 3 per cent. L'extracció del sulfur de níquel-ferro crea més contaminació que per laterita. No obstant això, l'extracció de laterita requereix més energia que l'extracció de sulfur. 2. S’ utilitza una càmera de flotació en l'extracció del sulfur de níquel-ferro. El mineral s’aixafa en aquesta càmera de flotació. S'afegeix aigua airejada, que farà que les peces de minerals surin a la part superior de la càmera i així el sulfur es separa de la resta de materials. 3. Col·locar el concentrat en un convertidor de Bessemer, on es fondrà fins a convertir els sulfurs a forma d'òxid. Aquesta fusió produirà una barreja de níquel, coure i altres metalls. 4. Refinament de la fusió a níquel pur mitjançant processos químics o electrolítics. Els processos es poden portar a termes per mitja de diverses opcions. Aquesta refinació utilitza monòxid de carboni del carbonil que passa a través de la fusió per produir níquel carbonils i carbonils de ferro. El níquel carbonil és un vapor altament tòxic que pot ser purificat en grànuls de níquel pur.
 15. 15. 5. Hi ha un procés hidrometal·lúrgic per extreure minerals de la laterita de níquel, en el qual l'àcid amoniacal o l'àcid sulfúric s'utilitza per lixiviar (flitrar) el mineral. El mineral és extret a través de la precipitació de níquel. 6.Extracció del níquel mitjançant un procés pirometal·lúrgic col·locant primer el mineral laterita en un forn rotatori. Aquests forns grans ressequen el mineral i eliminen l'aigua que està unida al mineral. Es col·loca el mineral en un forn elèctric i es fusiona a uns 1360-1610 graus Celsius. A més s’ha d’afegir carboni per acabar de refinar el mineral.
 16. 16. Formes comercials i usos  El níquel s'utilitza com a revestiment decoratiu i protector per a metalls, particularment del ferro, alumini i acer, que es poden corroure. La làmina de níquel és dipositada per electròlisi en una solució de níquel.  A més, el níquel també s’utilitza en forma d'aliatges que tenen infinitat d'aplicacions: controlar la dilatació, conferir propietats mecàniques especials, augmentar la resistència a la corrosió, disposar de qualitats magnètiques específiques o disminuir la conductivitat elèctrica.  Aquests aliatges s'emprenen per a la fabricació de parts de l'automòbil com a eixos, frens, engranatges, vàlvules i rodaments, resistències elèctriques, transformadors, teles metàl·liques, xassís d'instruments de precisió, aparells per a criogènia, etc.
 17. 17.  Els aliatges de cuproníquel usades per a les monedes tenen un 25% de níquel i un 75% de coure.  El níquel finament dividit absorbeix 17 vegades el seu volum d'hidrogen i s'usa com a catalitzador en molts processos, incloent-hi els d'hidrogenació de petrolis.
 18. 18. GALERIA D’IMATGES FERRO
 19. 19. GALERIA D’IMATGES NÍQUEL

×