Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

04. Els bioelements

3,254 views

Published on

Primer de Batxillerat, Biologia.
Introducció a la vida. Conceptes clau
Els bioelements

Published in: Education
 • Be the first to comment

04. Els bioelements

 1. 1. ELS BIOELEMENTSdijous 3 de gener de 13
 2. 2. Els bioelements Si es fa una anàlisi química de cadascun dels diferents elements que formen els éssers vius, es troba que la matèria viva està constituïda per uns setanata elements químics, que són gairebé la totalitat dels elements estables que hi ha a la Terra, tret dels gasos nobles. Aquests elements químics que es troben en la matèria viva reben el nom de bioelements o elements biogènics.dijous 3 de gener de 13
 3. 3. Els bioelements Bioelements primaris Constitueixen el 96,2% del (prinicpis immediats) total de la matèria viva. Són els indispensables per a la formació Carboni C de les biomolècules orgàniques Hidrogen H Oxigen O Lípids Glúcids Nitrogen N Fòsfor P Proteïnes Àcids nucleics Sofre S Són les molècules que constitueixen tots els éssers vius i que, a més, en la naturalesa, tan sols els produeixen aquestsdijous 3 de gener de 13
 4. 4. Els bioelements Bioelements primaris Constitueixen el 96,2% del Els alts percentatges d’hidrogen i total de la matèria viva. oxigen a la biosfera són deguts al fet que la matèria viva està constituïda per Carboni C aigua en un % molt elevat (65-90%) Hidrogen H Totes les reaccins químiques que es Oxigen O duen a terme en els éssers vius es Nitrogen N desenvolupen en medi aquós Fòsfor P No és possible la matèria Sofre S viva sense aigua La vida es va originar en el medi aquàticdijous 3 de gener de 13
 5. 5. Els bioelements Bioelements primaris Els percentatges dels altres Constitueixen el 96,2% del bioelements primaris (C, N, P i S) de total de la matèria viva. la biosfera són molt diferents dels Carboni C que s’han trobat a l’atmosfera, la hidrosfera i la litosfera Hidrogen H Oxigen O Nitrogen N La vida no s’ha format a partir dels Fòsfor P elements més abundants, sinó a partir Sofre S d’aquelles que gràcies a les propietats que tenene, són capaços de constituir-ladijous 3 de gener de 13
 6. 6. Els bioelements Propietats dels bioelements primaris Constitueixen el 96,2% del Massa atòmica relativament petita, que total de la matèria viva. afavoreix que, en combinar-se entre si, s’estableixin enllaços covalents estables Carboni C Hidrogen H Oxigen O Nitrogen N Fòsfor P Sofre Sdijous 3 de gener de 13
 7. 7. Els bioelements Propietats dels bioelements primaris Constitueixen el 96,2% del Llargues cadenes hidrocarbonades total de la matèria viva. El carboni té quatre electrons a la perifèria i pot formar enllaços covalents Carboni C apolars estables amb altres àtoms de Hidrogen H carboni, i també amb àtoms d’hidrogen Oxigen O Macromolècules apolars Nitrogen N Fòsfor P Pot establir enllaços simples, dobles i triples Sofre S Poden presentar radiclas afegits formats pels altres elementsdijous 3 de gener de 13
 8. 8. Els bioelements Propietats dels bioelements primaris Constitueixen el 96,2% del Atès que l’oxigen, el nitrogen i el sofre total de la matèria viva. són elements electronegatius, quan estableixen enllaços amb l’hidrogen Carboni C donen lloc a molècules dipolars i, si se Hidrogen H n’afegeixen suficients a una cadena Oxigen O hidrocarbonada, aquesta pot arribar a Nitrogen N ser soluble, la qual cosa és necessària per reaccionar amb d’altres Fòsfor P Sofre Sdijous 3 de gener de 13
 9. 9. Els bioelements Propietats dels bioelements primaris Les cadenes es poden replegar de Constitueixen el 96,2% del formes diferents i, com que els total de la matèria viva. quatre enllaços del carboni estan Carboni C dirigits cap als quatre costats d’un tetraedre imaginari, es poden Hidrogen H formar estructures tridimensionals Oxigen O Nitrogen N Fòsfor P Sofre Sdijous 3 de gener de 13
 10. 10. Els bioelements Propietats dels bioelements primaris Constitueixen el 96,2% del L’hidrogen és l’altre element que total de la matèria viva. resulta indispensable per formar la matèria orgànica Carboni C Hidrogen H Entre el carboni i l’hidrogen es Oxigen O forma un enllaç covalent prou fort per ser estable, però no tant comper Nitrogen N impedir que es trenqui Fòsfor P Sofre S Les molècules formades per carboni i hidrogen (hidrocarburs) són apolarsdijous 3 de gener de 13
 11. 11. Els bioelements Propietats dels bioelements primaris Constitueixen el 96,2% del L’oxigen és el bioelement primari total de la matèria viva. més electronegatiu Carboni C Quan s’uneix amb l’hidrogen atrau Hidrogen H cap a si l’únic electró de l’hidrogen i Oxigen O s’originen pols elèctrics Nitrogen N Es formen radicals polars Fòsfor P -OH -CHO -COOH Sofre Sdijous 3 de gener de 13
 12. 12. Els bioelements Propietats dels bioelements primaris Constitueixen el 96,2% del El nitrogen es troba bàsicament total de la matèria viva. formant grups amino dels aminoàcids i de les bases Carboni C nitrogenades dels àcids nucleics Hidrogen H Oxigen O -NH2 Nitrogen N Fòsfor P Sofre Sdijous 3 de gener de 13
 13. 13. Els bioelements Propietats dels bioelements primaris Constitueixen el 96,2% del total de la matèria viva. El fòsfor es troba bàsicament constituint grups fosfat units entre si Carboni C Hidrogen H Quan es trenca l’enllaç entre dos Oxigen O fosfats, tal com passa en l’ATP, Nitrogen N s’allibera molta energia Fòsfor P -(PO4)3- Sofre Sdijous 3 de gener de 13
 14. 14. Els bioelements Propietats dels bioelements primaris Constitueixen el 96,2% del El sofre es principalment en forma total de la matèria viva. de radical sulfhidril en moltes proteïnes Carboni C Hidrogen H Aquests radicals formen enllaços Oxigen O que mantenen l’estructura de les Nitrogen N proteïnes Fòsfor P -SH Sofre Sdijous 3 de gener de 13
 15. 15. Els bioelements Bioelements secundaris Són la resta de bioelements Poden ser: Indispensables No poden faltar perquè són imprescindibles per a la vida de la cèl·lula Calci Ca Potassi K Clor Cl Iode I Sodi Na Magnesi Mg Ferro Fe Variables Poden faltar en alguns organismes Brom Br Zinc Zn Titani Tidijous 3 de gener de 13
 16. 16. Els bioelements Bioelements secundaris No hi ha una relació Segons l’abundància amb què es troben, directa entre entre es distingeixen dos tipus de biolements: abundància i essencialitat C Na Bioelements plàstics H K O Els onze elements que representen N Ca el 99% del pes de la matèria viva P Mg S Cl Oligoelements Alguns oligoelements són inispensables al ser catalitzadors Els trobem en proporcions de reaccions químiques inferiors al 0,1%dijous 3 de gener de 13
 17. 17. Els bioelements Bioelements secundaris Tenen diferents funcions Fe Sintetitzar hemoglobina i transportar O2 Na+ Fonamentals per a la K+ transmissió de l’impuls nerviós Zn Associat a l’insulina Mg Component de molts enzims i de la clorofil·la Ca CaCO3 Ca2+ Closques dels mol·luscs i Contracció muscular entre esquelets de molts animals moltes altres reaccionsdijous 3 de gener de 13
 18. 18. Els bioelements Bioelements secundaris Tenen diferents funcions Li Incrementa la secreció de neurotransmissors Cu+ Hemocianina, pigment respiratori dels invertebrats Si Rigidesa a les tiges de les gramínies i dels equisets Co Sintetitzar la vitamina B12 I Formació de la T3 i la T4 Mn Actua com a factor de creixement Fl Es troba a l’esmalt de les dents i als ossosdijous 3 de gener de 13
 19. 19. Els bioelements Formulació orgànica Cadenes cícliques Cadenes alifàtiques enllaç simple enllaç doble enllaç triple 1C Metà -- -- 2C Età Etè Etí 3C Propà Propè Propí 4C Butà Butè Butí 5C Pentà Pentè Pentí 6C Hexà Hexè Hexí 7C Heptà Heptè Heptí 8C Octà (benzina) Octè Octídijous 3 de gener de 13
 20. 20. Els bioelements Formulació orgànica Cadenes cícliques Cadenes alifàtiques -OH -NH2 -CO- -CHO -CCOH Nom del radical hidroxil amino cetona aldehid àcid 1C Metanol Metamina -- Metanal -- 2C Etanol Etamina -- Etanal Àcid etanoic 3C Propnol Propamina Propanona Propanal Àcid propanoic 4C Butanol Butamina Butanona Butanal Àcid butanoic 5C Pentol Pentamina Pentanona Pentanal Àcid pentanoic 6C Hexanol Hexamina Hexanona Hexanal Àcid hexanoic 7C Heptanol Heptamina Heptanona Heptanal Àcid heptanoic 8C Octanol Octamina Octanona Octanal Àcid octanoicdijous 3 de gener de 13
 21. 21. Els bioelements Formulació orgànica Cadenes alifàtiques Propanona Metà Butà 1-Propanol o actonadijous 3 de gener de 13

×