Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rama at sita

Rama at sita

  • Login to see the comments

Rama at sita

  1. 1. Rama At Sita (Isangkabanata ) Epiko - Hindu( India) (Isinalin sa Filipino ni Rene O. Villanueva) Sa gubattumirasina Rama, Sita atLakshamanannangipataponsilamula sa kaharianngAyodha. Minsan, isangbabaeangdumalaw sa kanila. Hindi nilaalam, nagpapanggaplamangangbabae. Siya ay si Surpanaka, angkapatid ni Ravana, na haringmgahiganteatdemonyo. “ Gusto kitangmagingasawa”, sabinitokay Rama. “ Hindi maaarisabi ni Rama, “ mayasawa na ako”Narinig ni Sita angdalawakayalumabassiya. Niyakap ni Rama si Sita sa harap ni Surpanaka. Nagselosnanghusto si Surpanaka.Sagalit ay bigla siyangnaginghigante. Nilundagniya si Sita para patayin. Peromabilis na nayakap ni Rama angasawaatagadsilangnakalayokaySurpanaka, siyanamangpagdating ni Lakshamanan. “Sigepatayin mo siya!” sabi ni Rama. Binunot ni Lakshamananangkanyang espada atnahagipniyaangtengaatilongnghigante. “ Sino angmaygawanito?”, sigaw ni Ravananangmakitaangayosngkapatid. Nagsinungaling si SurpanakakayRavana para makagantikay Rama. Sinabiniyangnakakitasiyangpinakamagandangbabae sa gubatatinalokniyaitongmagingasawa ni Ravanaperotumanggiangbabae. Nangpilitindawniya, tinagpasngisangprinsipeangkanyangilongattenga.“Tulungan mo ako, Ravana,” sabipanito.”Bihagin mo si Sita para magingasawa mo.” Naniwala naman si Ravana sa kuwentongkapatid. Pumayagsiyangipaghigantiito. Ipinatawag ni Ravana si Maritsa. May galing si Maritsa na mabagoangsarili sa kahitanonganyoathugis. Nangmalaman ni Maritsa na sina Rama atLakshamananangmagkakalaban, tumanggiitongtumulong. “ KakampinilaangmgaDiyos.”, Sabi ni Maritsa. “Kailanganumisiptayongparaankungpaanongmakukuha si Sita nang hindi masasaktansina Rama.” Nakumbinsi naman si Ravanakayanag-isipsilangpatibong para maagawnila si Sita. Isangumagahabangnamimitasngbulaklak, nakakita si Sita ngisanggintong usa. Tinawagagadniyasina Rama atLakshamanan para hulihinang usa na punongmamahalingbatoangsungay.” Bakahiganteriniyan,” paalala ni Lakshamanan.Dahilmahal na mahalangasawa, kinuha ni Rama angkanyang pana atbusog. “ Huwagmongiiwan si Sita kahitanoangmangyari,” bilin ni Rama sa kapatid. Parangnarinigng usa angsinabi ni Rama.Agaditongtumakbokayanapasigaw si Sita. “ Bilis! Habulin mo anggintong usa!” Matagal na naghintayangdalawapero hindi parindumarating si Rama. Pinilit ni Sita si Lakshamanan na sumunod sa gubat. « Hindi, kailangankitangbantayan,”sabinito.Ilangoraspasilangnaghintaynang bigla silangnakarinigngisangmalakas na sigaw. Napaiyak si Sita sa takotperoayawpa ring umalis si Lakshamanankayanagalit si Sita.” Siguro gusto mongmamatay si Rama para ikawangmaginghari.”sabinitokayLakshamanan. Nasaktan si Lakshamanan sa bintang ni Sita. Para patunayangmahalniyaangkapatid, agadsiyangsumunod sa gubat. Walasilangkamalay-malay na sa labas ay naghihintay si Ravana. Sa gubat, napatay ni Ravanaang usa at bigla itongnaging si Maritsa. Nagpanggap naman si Ravana na isangmatandangparingBrahmin. Nagsuotngkulaykahel na roba athumingisiyangtubigkay Sita.
  2. 2. Hindi nakapagpigil si Ravana.“bibigyangkitanglimanglibongalipinatgagawinkitangreynang Lanka,” sabi ni Ravana. Natakot si Sita atnabitiwananghawak na banga! Itinulak ni Sita si Ravana. Bumaliksaanyonghigante si Ravana. Hinablot ni Ravanaangmahabangbuhok ni Sita atisinakay sa karwahenghilangmgakabayongmaymalalapad na pakpak. Nagsisigawatnanlaban si Sita perowalasiyangmagawa. Lihim na nagsisi si Sita sa ginawaniyakina Rama atLakshamanan. Itinaponniyaangmgabulaklak sa kanyangbuhok.Nagdasalsiya na sana ay makitaiyon ni Rama para masundansiyaatmailigtas. Mula saisangmataas na bundok, narinigngisangagilaangsigaw ni Sita. Hinabolngibonangkarwahe ni Ravana. Pinagtataga ni Ravanaangagilaatduguanitongbumagsak sa lupa. Pabalik na sina Rama atLakshamanannangmakitanilaangnaghihingalongagila. “Dinala ni Ravanaangasawa mo sa Lanka,” sabinitobagomamatay. Sinunogngmagkapatidangbangkayngagila.Pagkatapos ay naghandasilaupangsundanangharingmgahigante sa Lanka.Dinala ni Ravana si Sita sa Lanka, angkaharianngmgahiganteatdemonyo. “Mahalin mo lang ako ay ibibigay ko sa iyoanglahatngkayamanan.”,Sabi ni Ravana. Pero hindi niyanapasuko si Sita. Hiningi ni Rama angtulongngharingmgaunggoy para salakayinang Lanka. Sa labanangnaganap, maramingkawal na unggoyangnapataypero mas maraminghiganteangbumagsak na pugotangulo. Hinanap ni Rama si Ravanaatsilangdalawaangnaglaban. Matagal na naglabansina Rama atRavanahanggang sa mapatay ni Rama angharingmgahigante. Tumakasangibapangmgahigantenangmakitanilangpatayangkanilangpinuno. Umiiyak na tumakbo si Sita saasawa. Nagyakapsilanangmahigpitatmulingnagsamanangmaligaya.

×