Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

טיפול בעזרת כלבים כבא

טיפול בעזרת כלבים

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

טיפול בעזרת כלבים כבא

 1. 1. ‫עמותת‬"‫אנשים‬ ‫בשירות‬ ‫כלבים‬" ‫מציגה‬: ‫כלבים‬ ‫בעזרת‬ ‫טיפול‬ ‫בשיטת‬"Dog- Time"
 2. 2. ‫הכלב‬ •‫מתקיימת‬ ‫כלביים‬ ‫של‬ ‫בלהקות‬ ‫ביותר‬ ‫מורכבת‬ ‫מינית‬ ‫תוך‬ ‫תקשורת‬ •‫גוף‬ ‫שפת‬(‫פנים‬ ‫והבעות‬ ‫גוף‬ ‫תנוחות‬) ‫בתקשורת‬ ‫ביותר‬ ‫חשוב‬ ‫מרכיב‬ ‫מהווה‬ ‫טווח‬ ‫קצרת‬ •‫העברת‬ ‫מאפשר‬ ‫גוף‬ ‫בשפת‬ ‫שימוש‬ ‫מכל‬ ‫יותר‬ ‫ומגוונים‬ ‫יותר‬ ‫מהירים‬ ‫מסרים‬ ‫אחרת‬ ‫סיגנאל‬ ‫מערכת‬
 3. 3. ‫האנושי‬ ‫הקשר‬-‫כלבי‬ •‫כ‬ ‫לפני‬ ‫החל‬ ‫לכלבים‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬30.000 ‫שנה‬ •‫בהתאם‬ ‫השתנו‬ ‫הכלבים‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫במהלך‬ ‫החדשה‬ ‫מחייתם‬ ‫לסביבת‬ •‫שפתית‬ ‫לא‬ ‫לתקשורת‬ ‫הטבעית‬ ‫הרגישות‬,‫אפשרה‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫אנושית‬ ‫התנהגות‬ ‫ולקרוא‬ ‫להבין‬ ‫לכלבים‬ ‫אחר‬ ‫חיים‬ ‫בעל‬ ‫מכל‬
 4. 4. ‫רגישות‬ ‫אצל‬ ‫אולפקטורית‬ ‫כלבים‬ •‫החוש‬ ‫הוא‬ ‫הריח‬ ‫חוש‬ ‫הכלבים‬ ‫אצל‬ ‫ביותר‬ ‫המפותח‬ (‫מיליון‬220‫ריח‬ ‫קולטני‬) •‫של‬ ‫הריח‬ ‫חוש‬ ‫ניוון‬ ‫למרות‬ ‫האדם‬,‫ריחות‬ ‫מפריש‬ ‫גופנו‬ ‫הגופני‬ ‫מצבנו‬ ‫את‬ ‫המשקפים‬ ‫והמנטאלי‬ •‫לשינוים‬ ‫רגישים‬ ‫הכלבים‬ ‫הגוף‬ ‫בריח‬,‫לפרש‬ ‫יודעים‬ ‫בהתאם‬ ‫ומגיבים‬ ‫אותם‬
 5. 5. ‫ויזואלית‬ ‫רגישות‬ ‫כלבים‬ ‫אצל‬ •‫הגוף‬ ‫שפת‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫רוב‬ ‫אצל‬ ‫את‬ ‫אמינה‬ ‫בצורה‬ ‫משקפת‬ ‫שלהם‬ ‫הכוונות‬ ‫ואת‬ ‫הרגשות‬ •‫מפחיתה‬ ‫הורבאלית‬ ‫התרבות‬ ‫הגוף‬ ‫שפת‬ ‫של‬ ‫בחשיבותה‬ •‫מודעים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ ‫קרובות‬ ‫לעיתים‬ ‫שלנו‬ ‫הגוף‬ ‫ששפת‬ ‫למסרים‬ ‫כלל‬ ‫משדרת‬
 6. 6. ‫בפרטים‬ ‫נמצאת‬ ‫האמת‬ ‫הקטנים‬ •‫התמונה‬ ‫את‬ ‫ליצור‬ ‫ממהרים‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫החושי‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫תפרש‬ ‫אשר‬ ‫המלאה‬ •‫אינפורמציה‬ ‫כאל‬ ‫לפרטים‬ ‫מתיחסים‬ ‫עודפת‬ •‫מעט‬ ‫עושה‬ ‫הכלבים‬ ‫של‬ ‫מוחם‬ ‫החושי‬ ‫המידע‬ ‫של‬ ‫אינטגרציה‬ •‫ורגישים‬ ‫בפרטים‬ ‫מבחינים‬ ‫כלבים‬ ‫האדם‬ ‫מבני‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫לשינויים‬
 7. 7. "‫אומוולט‬"-Umwelt •‫משלו‬ ‫ייחודית‬ ‫עולם‬ ‫תפיסת‬ ‫אורגניזם‬ ‫לכל‬ •‫להתעלמות‬ ‫ונטייה‬ ‫קטנים‬ ‫מאוד‬ ‫בפרטים‬ ‫התמקדות‬ ‫יכולת‬ ‫לאוטיסטים‬ ‫הכוללת‬ ‫מהתמונה‬
 8. 8. ‫טיפול‬ ‫כדרך‬ ‫חושי‬ ‫בידוד‬ •‫ומבודדת‬ ‫מבוקרת‬ ‫סביבה‬ •‫חיצוניים‬ ‫גירויים‬ ‫הגבלת‬ •‫פרטנית‬ ‫עבודה‬(‫מטופל‬ ‫מול‬ ‫מטפל‬) •‫דלה‬ ‫בסביבה‬ ‫עבודה‬,‫משטף‬ ‫המטופל‬ ‫את‬ ‫המבדדת‬ ‫גירויים‬,‫במטפל‬ ‫אותו‬ ‫ומרכזת‬ ‫חושי‬ ‫עומס‬ ‫ממנו‬ ‫מונעת‬ ‫מבוקר‬ ‫וחברתי‬ ‫סביבתי‬ ‫גירוי‬ ‫שמהווה‬
 9. 9. ‫מרכז‬ ‫כגורם‬ ‫הכלב‬ •‫מטופלים‬ ‫עם‬ ‫לעבוד‬ ‫מאפשר‬ ‫בכלבים‬ ‫שימוש‬ ‫עשירה‬ ‫בסביבה‬ ‫אוטיסטים‬ •‫עם‬ ‫שלו‬ ‫הטבעית‬ ‫והאינטראקציה‬ ‫הכלב‬ ‫נוכחות‬ ‫הילד‬ ‫של‬ ‫ליבו‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫מרכזת‬ ‫המטופל‬ •‫יכול‬ ‫המדריך‬ ‫או‬ ‫המטפל‬ ‫שדרכו‬ ‫למתווך‬ ‫הופך‬ ‫הכלב‬ ‫למטופל‬ ‫יחסית‬ ‫בקלות‬ ‫להגיע‬
 10. 10. ‫הקשר‬ ‫יצירת‬ ‫הראשוני‬ •‫למטופל‬ ‫הכלב‬ ‫התאמת‬ ‫גיל‬ ‫של‬ ‫קרטריונים‬ ‫לפי‬, ‫ורמת‬ ‫מוטורית‬ ‫יכולת‬ ‫תקשורת‬ •‫קשר‬ ‫ויצירת‬ ‫הכרות‬ ‫המטופל‬ ‫בין‬ ‫ראשוני‬ ‫אותו‬ ‫שילווה‬ ‫לכלב‬ ‫הטיפול‬ ‫לאורך‬
 11. 11. ‫אמון‬ ‫של‬ ‫ביסוס‬ •‫הכלב‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬ ‫התחלת‬ ‫איתו‬ ‫ישיר‬ ‫מגע‬ ‫ללא‬(‫בסיוע‬ ‫מטפל‬) •‫בין‬ ‫כמוליך‬ ‫ברצועה‬ ‫שימוש‬ ‫כאשר‬ ‫לכלב‬ ‫המטופל‬ ‫בינהם‬ ‫בטווח‬ ‫נמצא‬ ‫המטפל‬ •‫המרחק‬ ‫של‬ ‫הדרגתי‬ ‫צימצום‬ ‫למצב‬ ‫עד‬ ‫למטופל‬ ‫הכלב‬ ‫בין‬ ‫החציצה‬ ‫ללא‬ ‫ומגע‬ ‫קרבה‬ ‫של‬ ‫המטפל‬ ‫של‬
 12. 12. ‫פיזי‬ ‫מגע‬ ‫יצירת‬ •‫הכלב‬ ‫של‬ ‫האחורי‬ ‫חלקו‬ ‫עם‬ ‫מלא‬ ‫פיזי‬ ‫מגע‬ ‫יצירת‬ •‫ואזור‬ ‫הזנב‬ ‫עם‬ ‫למגע‬ ‫המטופל‬ ‫של‬ ‫והפעלה‬ ‫הכוונה‬ ‫הכלב‬ ‫של‬ ‫האגן‬ •‫שונות‬ ‫בעוצמות‬ ‫למגע‬ ‫המטופל‬ ‫הדרכת‬(‫הצבעה‬, ‫ליטוף‬,‫לחיצה‬) •‫ע‬ ‫הכלב‬ ‫של‬ ‫מכוונת‬ ‫הפעלה‬ ‫של‬ ‫התחלה‬"‫המטופל‬ ‫י‬ (‫ע‬ ‫הושבה‬"‫האגן‬ ‫על‬ ‫לחיצה‬ ‫י‬)
 13. 13. ‫פיזי‬ ‫מגע‬ ‫יצירת‬ •‫הכלב‬ ‫אברי‬ ‫עם‬ ‫מלא‬ ‫מגע‬(‫זנב‬,‫ראש‬, ‫אוזניים‬,‫וכו‬ ‫אף‬') •‫ע‬ ‫הכוונה‬"‫איברים‬ ‫עם‬ ‫למגע‬ ‫המטפל‬ ‫י‬ ‫שונים‬ •‫המטופל‬ ‫של‬ ‫ושליטה‬ ‫עצמאית‬ ‫הולכה‬ ‫בכלב‬ •‫עפ‬ ‫היא‬ ‫הכלבים‬ ‫הפעלת‬"‫של‬ ‫הוראות‬ ‫י‬ ‫ומלווים‬ ‫מטפלים‬,‫את‬ ‫שמחייב‬ ‫מה‬ ‫במהלך‬ ‫וקשב‬ ‫עין‬ ‫לקשר‬ ‫המטופלים‬ ‫הפעילות‬.
 14. 14. ‫הכלב‬ ‫של‬ ‫אקטיבית‬ ‫הפעלה‬ •‫המטופלים‬ ‫השונים‬ ‫לאיבריו‬ ‫מלאה‬ ‫ונגישות‬ ‫הכלב‬ ‫מול‬ ‫הביטחון‬ ‫רכישת‬ ‫לאחר‬ ‫יותר‬ ‫מורכבות‬ ‫פעולות‬ ‫לביצוע‬ ‫הכלב‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫ללמוד‬ ‫מוכנים‬ •‫אג‬ ‫מתקני‬ ‫עם‬ ‫המטופלים‬ ‫הכרות‬'‫יליטי‬ •‫אג‬ ‫מתקני‬ ‫למעבר‬ ‫הכלב‬ ‫הפעלת‬'‫יליטי‬ •‫ע‬ ‫שונים‬ ‫מתקנים‬ ‫למעבר‬ ‫הכלב‬ ‫הכוונת‬"‫ורבליות‬ ‫פקודות‬ ‫או‬ ‫ידיים‬ ‫סימני‬ ‫י‬
 15. 15. ‫אג‬'‫יליטי‬ •‫מעבר‬ ‫מבצעים‬ ‫הכלבים‬ ‫שבו‬ ‫ספורט‬ ‫והכוונת‬ ‫הוראת‬ ‫לפי‬ ‫מכשולים‬ ‫של‬ ‫הנוהג‬ •‫האג‬'‫צוות‬ ‫עבודת‬ ‫מחייב‬ ‫יליטי‬, ‫בין‬ ‫מושלם‬ ‫ותיאום‬ ‫טובה‬ ‫תקשורת‬ ‫הכלב‬ ‫לבין‬ ‫הנוהג‬
 16. 16. ‫המכשולים‬ ‫מסלול‬ ‫על‬ ‫התמקצעות‬ •‫האג‬ ‫מתקני‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫הכרות‬'‫יליטי‬ •‫האג‬ ‫מסלול‬ ‫על‬ ‫הכלב‬ ‫הפעלת‬'‫לפי‬ ‫יליטי‬ ‫ע‬ ‫הנקבע‬ ‫מכשולים‬ ‫סדר‬"‫המטפל‬ ‫י‬ •‫המסלול‬ ‫קושי‬ ‫של‬ ‫הדרגתית‬ ‫עליה‬ ‫המטופל‬ ‫להתקדמות‬ ‫בהתאם‬
 17. 17. ‫אינטראקציה‬ ‫וגיבוש‬ ‫חברתית‬ ‫קבוצתי‬ •‫הפעילות‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫ליצירת‬ ‫מוכוונים‬ ‫המטופלים‬ ‫חברתיות‬ ‫אינטראקציות‬ ‫עצמם‬ ‫לבים‬ ‫בינם‬ •‫הפעלות‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫המחייבות‬ ‫קבוצתיות‬ ‫במודעות‬ ‫העלאה‬ ‫במטופלים‬ ‫של‬ ‫הסביבתית‬ (‫יתר‬ ‫למיקום‬ ‫לב‬ ‫שימת‬ ‫הקבוצה‬,‫בין‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫הקבוצה‬ ‫וגיבוש‬ ‫מטופלים‬)
 18. 18. ‫מלווה‬ ‫נוער‬ ‫שילוב‬ •‫את‬ ‫ולהעמיק‬ ‫להמשיך‬ ‫בכדי‬ ‫התקשורת‬ ‫יכולות‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫של‬ ‫והחברתיות‬ ‫המטופלת‬,‫נוער‬ ‫משולב‬ ‫מתנדב‬,‫לילדים‬ ‫המסייע‬ ‫הפעילויות‬ ‫במהלך‬ •‫מקדימה‬ ‫הכשרה‬ ‫עובר‬ ‫הנוער‬ ‫והן‬ ‫הכלבנות‬ ‫בתחום‬ ‫הן‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫הסיוע‬ ‫בתחום‬ ‫מיוחדות‬
 19. 19. ‫נורמטיבית‬ ‫במסגרת‬ ‫השתלבות‬ •‫אינטראקציה‬ ‫לייצר‬ ‫במטרה‬ ‫גילם‬ ‫בני‬ ‫עם‬ ‫כלבנות‬ ‫בחוגי‬ ‫המטופלים‬ ‫שילוב‬ ‫הכלבים‬ ‫עם‬ ‫המשותפת‬ ‫הפעילות‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫נורמטיבית‬ ‫חברתית‬ •‫ע‬ ‫תלווה‬ ‫הפעילות‬"‫המטפל‬ ‫וצוות‬ ‫מדריכים‬ ‫י‬
 20. 20. ‫סיכום‬ •‫של‬ ‫החושית‬ ‫הרגישות‬ ‫הבנה‬ ‫להם‬ ‫מאפשרת‬ ‫הכלבים‬ ‫עולמם‬ ‫לתפיסת‬ ‫והתחברות‬ ‫האוטיסטים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫של‬ •‫עם‬ ‫שפתית‬ ‫הלא‬ ‫התקשורת‬ ‫להרגשת‬ ‫תורמת‬ ‫הכלבים‬ ‫המטופלים‬ ‫של‬ ‫ביטחון‬ ‫כחלק‬ ‫בכלבים‬ ‫אמון‬ ‫ולרכישת‬ ‫המטפל‬ ‫מצוות‬ •‫מקשרת‬ ‫חוליה‬ ‫מהווה‬ ‫הכלב‬ ‫הסביבה‬ ‫לבין‬ ‫המטופל‬ ‫בין‬ ‫והסובבים‬
 21. 21. •‫לעמותת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬"‫אנשים‬ ‫בשירות‬ ‫כלבים‬"‫אין‬‫לשנות‬,‫לשכתב‬, ‫לתקן‬,‫למחוק‬,‫להוסיף‬,‫להעתיק‬,‫לצלם‬,‫לשכפל‬,‫לפרסם‬,‫בפומבי‬ ‫להציג‬, ‫להפיץ‬,‫לעשות‬ ‫או‬ ‫שלישי‬ ‫לצד‬ ‫למסור‬‫כל‬‫אחר‬ ‫שימוש‬.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

טיפול בעזרת כלבים

Views

Total views

143

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×