Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

U7 maquines termiques

teoria de motores

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

U7 maquines termiques

 1. 1. UNITAT 7Màquines tèrmiques
 2. 2. Màquines tèrmiques
 3. 3. Materials d’ús habitualMàquines de vaporMàquinestèrmiquesgeneradoresd’energiamecànica(motors)De combustióexternaAlternativesRotativesAlternativesRotativesTurbines de vaporDe combustióinternaD’encesaprovocada (Otto)D’encesa percompressió (dièsel)Turbines de gas de cicleobert, motor Wankel
 4. 4. Màquina de vapor alternativaJames Watt, 1769
 5. 5. FuncionamentRepresentació d’una màquina devapor
 6. 6. El distribuïdorDistribuïdor de doble efecte
 7. 7. El reguladorEl regulador centrífug o regulador de Watt.
 8. 8. La màquina de vapor rotativa,les turbines de vaporTurbinad’accióTurbina devapor
 9. 9. Màquines de combustió internaalternativesMotors d’encesa provocada o decicle Otto, 1876Motor de quatre temps
 10. 10. Funcionament del motor de quatretemps3r temps 4t temps2n temps1r temps
 11. 11. Els motors de dos tempsFuncionament del motor
 12. 12. Motor d’encesa per compressió odièselMotor dièsel
 13. 13. SistemesauxiliarsSistemesauxiliarsdelsmotorstèrmicsLAIMENTACIÓ LAREFRIGERACIÓELSISTEMADENCESALALUBRICACIÓ
 14. 14. Sistema d’alimentacióAlimentació d’injeccióelectrònica
 15. 15. Sistema de refigeracióRadiador
 16. 16. Característiques dels motorsLa cilindradac(carrera)d ià m e tre ( D )P M IP M Sp is tób ie lac ilin d re ( V c )V o lu m m ín im(c a m b ra d e c o m p re s s ió )V cV m ín .
 17. 17. Màquines de combustió internarotativesMotors Wankel Turbina de gas de cicleobert
 18. 18. Els combustiblesLes màquines decombustió externa:•El carbó•El fuel-oil•El gas natural ...Les màquines decombustió interna:•La gasolina•El gasoil•El querosè …Actualment es comencen a utilitzar els anomenatsbiocarburants
 19. 19. Nivell d’emissions dels diferents combustiblesNivell d’emissions dels diferents combustiblesContaminant Gasolines Gas-oil Carbó Gas natural BiocombustiblesCO2Important Important MoltImportantImportant Poc ImportantCO Important PocimportantImportant PocimportantPoc importantSOxPocImportantImportant MoltImportantQuasi nul Poc importantNOxImportant MoltImportantMoltImportantPocimportantPoc importantHC MoltImportantPocimportantNul Nul Poc importantFums Important Important MoltImportantPocimportantImportantMetalls PocImportantImportant PocimportantNul Important

×