Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

John Randolph-Price-Cartea-Abundentei

1,798 views

Published on

Dezvoltare personala

Published in: Spiritual
 • Login to see the comments

John Randolph-Price-Cartea-Abundentei

 1. 1. CARTEA ABUNDENTEIt JohnRandolphPrice Tretducereadin limba englezd: C stian HANU ennv,{n{$ nrvrn Brapv,201I
 2. 2. ,di:turdADEVAR$ DWIN *"#ffiffifr,"" Sitewww's'crett tv Y'hoo! GmuP:de!'rdivin ryffiff#,#i:;',;;:HL*a*uBrq.v: otlu*.T#lor""" I gtnu, Cristiar(t!d') 2 ffif*:i'iiff#Hg*""ffi;-"' BookdcrohnRandorph l}M;*mm'rui*liffi-1r;"*'""' #ifi'"5f;,)i"'S,Hi''"*o^"'" Coft.trfa ElmaMAl-NAr hfioAlcere. .....,...... lerrse I lLadc Ef€ritoarelaabundent'r Ittt||lnis€de-.lungulistoriei...,.........." "" "" " "' ?rtrrr e[-e llrnul dc40deZilepentruObtinereaProsperititii" t rT3 ^ III-A f! 6ftiunacubaniipecar€ii ai......." """ " "' tlrrs^ ^ lv-A O0ompilaliedetextereferitoarclaFosp€ritate alnct4ilemeleanlerioare ll 4l . IMltolie deincheiere I f Dtw orto,
 3. 3. ncd de la inceputurilelumii civilizate,oamenii iluminati au afirmatca prosperitateafacepade jnlegranlidin proccsulnaruralal ielii ti ca abundenlareprezinl;naruraesen(ial:ia oricarui indiricl.De-alungulsecolelor.nenum,ralioameni r|| xLceptatacestadevdr,au inlelesprincipiul plenitudinii Irllrrlc din jnteriorul lor $i au transcensiluzia sf,rdciei, lrh rindu-sede o bogdlienelimitati.Ei audemonstratprin t,r,'lnrl lor via{ace energiaabundenteiemaneconstantdin ',rr|rrrdininteriorullor,manifestend-osubformabanilor$ia l{,,,.1.r. ii 6nanciare. ()ficc om poateface ceeace a licut deja altcineva. ",, r.lul cons6in con$tientizareaacestuiprincipiuimuabil, ri, rrlclcgereafaptului cb lipsurile nu inseamnaaltceva ,1,(,rl trr)tcctarcaexterioarea unor convingerigrctite ti r| rr'.rlrzareafaptuluici odateadusecorecliilenecesarela ',,',lLrl (onfliintei,tu po{ideveniun canalde manifestarea rrr r l,rrrr;isti'rridin cein cemaimariin viatata. ( ,,t)ul.rcesleicatiestesAiliofere oaolecliedeideiu$or ,1,,,,1,1. rlrlcritotrcla prosperitate,pentrua le integraapoi 1,,,,.,(.,r,rI't '1i recitioricenddorestiacesteidei,pentrua1i ,' Li,,,rrirrlll catu egtio incamarea principiuluiuniversal , rrrr..... a' , .rrtlr rrrtr ,' . r.rraar r, .l l i.,,,.,, n I .v..
 4. 4. CARTEAABWDEATEI al abundentei$i ci singuele limittrri ale acestuiprincipiu suntcel€pe careti le impui singur.in prifta partea cirtii vom analizamesajelereferitoarela abutdenp transmise de-alungulisto;;i. in parteaa douavei gtrsiPlanulde40 deZile pentruObtinereaProsperititiipecarel-amprezEntat in cafiEamea.Manualulpractic al mdiestrieisi al rcalizdrii desike,P^rlla alrjeiaili propue si t€ajutesaif remodelezi con$tiinlaastfelincatsi lnlelegimaibineenergiabanilor'In sfe$ft, parteaa patraiti prezinti o compilatiea unortexte referitoarelaprosperilatepreluatedinca4ilemeleanterioare' FAridoarqipoate,lucra.readefali nuacoperaintotalitate subiechrlabundentei.Dactr vei practicainsi principiile descrisein eapidacdvei facetot ceili vastaln puteripentru a-tr deschidecon$tiinlain fata bog4iei din interiorultiiu, nu va trecemult qi ili vei primi mo$enireadivintrp€ care o merili. Cucatte vei trezimaitare,cu atatmaimarevafi contributiata la stergereatiparelorstuiciei 6i lipsurilordin con$tiintacolectivdaumanititii.Bun6starcageneraleincepe ifltotdeounadr ceaindividruli', JohnRandolphPric€ )-€{x t Penrnet-ru ESAIEREFERITOARE LA ABUNDENTA G"ffi;riff"*d ,a
 5. 5. ------..*-- ,,:::',::l:':,,.,,.. I I ', I :.i, ,.',, ...,-,' u amputeadescdeniciodataintr-osin- guracartetoateinveteturile.eferitoare la abundentatmnsmisede-alungulis- torieide mesageriiinlelepciuniiEter- ne,adaptategireinterpretatedecultura sub lbrma metalizicii spirituale.Conceptulde stat la bazatuturor sistemelorfilozoiice 9r rc ,r i rl(.rxrli l.l'rrirsccarcau exisratpeni in secolulal Il-lea (celputinin l,,l|r.r lor originald),cenda inceputrdzboiulimpotrivacu- rr',rl(rii dcsine. Drr(||credeauca inlelcgereade rine echitaleazdcu ' |r,'.rftcrca lui Dumnezeu$i cd pfin procesulmeditaliei ,,Ir'rl cr ani o energiedivinb $i transformdconflictul in ,|l ,'||r!. rgnoranlain inlelepcjune,reamain iubirefi lipsa l|l ,rl,||'rdrnli.Iniliatii erauinvdta{isdemiti celemai inalte 1rrrr,rrrrobilcidei, cu scopulde a le manifesta,iar apoi si r,l,|rrtrecsimbolurileviziunii lor cu MaestrulSpiritualdio filrl,,|1rl lor,cire reprezintASursaintregiicreatii. | )rseiloliicarestudiauin cadrul$colilorMisterelorerau rr.,tnrlr dc asemcneasd i$i foloseascdputerilemagnetice InrI rtrrr( l)cntruaexercitaunconffolasupramediuluiexterior. I rr,r.rrrlrLrlhergia Sineluilor,eireu$causamanitesteorice ':,,:;..i" ;-..: :;..;.'-.,::.::.:.':.::: li .;:..
 6. 6. CARTEAABUNDENTE] forme necesarein vedereaschimbului,considednd-oun insfinnenl al bundvoinlet-De pildd, ,,banii" erauconsiderati o dovadi de aprecierea seruiciiloroferitede altepersoane, un simbolal iubirii 9ial integriteli. Indiferentde nivelul inilierii, o invaFturd particulard remeneacoNtantd de-a lungul intregului proces iiliatic. Aceastaalirma ce mintea si emoliile pozitive, respectiv jubirea,bundtateafi paceainterioard,puteaueliminao ce limildri.Cu altecuvinte,conttiinlahrdvoirlei puteaelibera individuldeoricefel derestricliialegdndiriiumane. $colile Misterelordin Asia, Egipt, Persia$i Grecia au adusun serviciunepreluitumanitdliiin ansamblulei, retrezindputereaspititualiaadep{ilor lor'Aceasticunoa'tere aannoniei$iimplinirii acontinuatsdIletmnsmisap n cd(ile sacre$ipin inveFtuile secrete,cumaufostCabalaebraicd, convingerilemisticilor hinduqi$i budiqti,texlelegnostice din primelesecolealecreltinismuluili chiaranumitepasaje bibLicecarcaureu$itsi scapedeeliminare. Pornindde la inveFturileoferitede Iisus,gnosticii(de la cuintul grecescgr?ojrj,careinseamni,,cunoa$tete")au continuatsh transmili tradilia ezotericd.Di au insistatin .cricfllell'r aqufrraunil,{iidintr( llumnezeuti om.asupra divinitdlii individului uman $i asuprapute l crcaloarcpe careo arefiecaresulletdea se dicamaiprcsusdelimitare Texteledescoperitein anul 1945in Egipt,la NagHammadi, considemtemaivechidecAtEvangheliiledinNoulTestament, reprezinGoveritabilebibliotecedescrierignostice.Depilda, in Eranghelia lui Tonq unadin cele 52 de cd4i descoperire in acesttezaur,lisus allrme negu pe alb ca cine iqi cunoatte adevarataidentitate rcalizeazeci estelma cu Tatil cel viu. Con$tientizarcaacesteiPrezenleDivine interioarercprezinti Mr:SAJERL:FENTOAREL.4ABLj-DENT..i , ,,,,r,rrir..1):rcanuvavelicunoa$tepevoiin$iv!,vetitrdiin .,,r,rf. !,)i insivi vcli fi aceastisiricie.., lt lt,t ghelia lui Fitip se vorbeqte<Iespre'practica , .,,r,ii,r l tritoslarmiriiinlelepciuniiin lormc manifcstate: r,r (r (tr'cnrceeace vezi (vizualizezi).,.Gnosticiisc ,,,,l,,r,rr I urninjispirirualepurea principiuluichristicdin rr,rr,,rrrlrirnului.Timpde cel pufinirei secoledupi lisus i I'r| .r,",..r]u reu$itsecoopcrezecuSpiritulpentrucliberarca 1,,,r,r l,rr lor creutoere,prin aplicareacunoa$teriireferitoare | | , ,! rj r,rtonnctor-sendfi a principiilormanif-estirii. l,,.0IrlllJ{)e.n.,lrenaeus,episcopulLyons_ului,aatacat ,,,lirL.r cpcndentdfi toatcinvdliturilercleritoarela 'r',r,rL..r(irntrcl)umnczeu$i omulindir,idual.Conrtientdc Lt,rLrl{.rilc/oltarcaconStiinteiindividuale$i comuniunea t" | ,,r.rl,rc Dumnezeuar subminaautoritateaprcolilor. | ., (|./lillluit cu toatdpulereaimpolriva gnosticilorA ', t'.r rrrir .r -coat(lucraf(.irn cinci rolurnr l.rporr,ra . ', ,//,, (tul)icareapublicato listicu lucririleacceptabile. ,1,, .,,,,11rlc doarp€ aceleacareii suslineaudoglna.Astf.ela ,,i,' t',rrrr:Irlitiade la focalizareaasupralumiiirrrerioarcla ,,, r.r1rr,rlumiiexterioare,iarputerealiuntricnaindividului ' 1,,.r,.(lirtiitreptatstructurilorSiautoritetilorexterioare_ ( .rr(l inrparatulTeodosjusa licut din cre$tinismreligia ''r,,,rl.r icaa sratului,in anul380e.n.,insrituliileputerii ,,,tr i.lrirtiI lolalitatecontrolulasupramintii individuale,iar '|L|.,|'|ri|r(.II:r intratintr-o perioaddce a durato mie de ani, , 'rrNr Lrrrrsubnumelede Elul intunecat.primii 400 de ani | ,n, lr I pcfloadesuntconsideratiin Europao eri in carenu , ,,Irr.l|'rplalnimic{iiin careliterarura,ttiinla Sieducatianx ,, .,,r.klr. rrirj,,(unrrihulielanfoErresulraseiumane.
 7. 7. CARTEAABUNDENTE] Tot in aceasuperioada,aDa-numita,'conqtiinlda pros- peritilii" (infelegereafaptului cd Dumnezeuesteuna cu conttiintaindividualAii reprezintASusa tuturorlucrurilor bunedin viaF) a fbstFactic inexistentain lumeacre$tini' Viala seculardera controlatdde sistemulfeudal,iar cheile ilumindriispiritualeerautinut€in secretde liderii Bisericii' lnterpretareasubiectivdqiprealiberi a doctrineisaulipsade credintiin religiade staterauconsidemtecrime9ipedepsite ca atare.Dator;tiilupteipermMentedintreBisericd!i indi- vid, tehnicilespirifualececonduceaula eliberareade nevoi $i $tiinlafo4elor Si fomelor s-aLrpierduttemponr' Mintea occidentalia fostfinute,,inintuneric"penein secolulXM, cdndstructurile institulionale au incepLltsdsefisueze de la sine,iarprincipiileetemealeUniteii ti Comuniuniiauince- put sdiasedin nou la suprafal5 Rozicrucienii,cunosculi9isubnumelede,,FritiaCrucii Trandafirului", au inceput sf, cxercite o influenli din ce in ce mai mare,conhacarandintoleranlareligioase,dar au fost nevoilisi rdmanein clandestinitatepanl la publicareamani- festuluiOrdinului,in anul 1614.Aplicendftadiliilevechilor egiptenili alegnosticilorcreqtini,membriiacesteisociet6ll secreteau transcenslimidrile lumii fizice p n trezirealor spirituahii au depd$itconrtiintalipsurilorprin cunoa$terea PrezenteiSiVoinlei lui Dumnezeu. Ftancmasoneria- ,,maivechedecatoricaredintterelF giilelumii", dLrpdcumspuneaunuldin liderii ei,AlbertPike - a continuatla dndul ei si transmitain secretMisterele sa- crir.PrininlelegereaRealitllii spirituale$iprin dedicatialor fatdde principiileinlelepciunii,lubirii 9i Serviciului,maes trii masoniauatinsputeri,,supnnaturale"ti aureusitsama- nifestein lumeavizibilaabundenlapecareauvizualizat-oin VESAJt:REFER|TjARELAABLNDEN|,{. , , ., rr r,,rl)rLr.(i)n$tiinlacolecdvea umanita$ia incepursi ,, ,,,rr.r.r.rt(.lLtccrclc.reesrcrnoiLuminia inlelepeni. lrrsccoluI XIX, tllozoliaezoterici$imisricjsmulpractic .r'r. rrnsin Luropagiin Amcricaprecumo maree.Astfel, rrrNes l:Iglund a aperutMi$careaTranscendenti;phineas o,rrrliv ircrcatMitcareaMetafizici;Helenap Blavatskyfi I l(ir { )lco aupusbazeleSocietiliiTeozollce;MaryBakcr l,l,ly ir liDdatgtiinlaCregtine;Charlesgi Mlrrle Fillmore ,,, (,cirr Mi$careaNoii Gindiri (Bisericaflnititii); Nona ll',!'ks i' in(iat$tiinlaDivin6;EmestHolmesa pusbazele '..rrrrr1r'rltcligioase;Alice Bailey a fondat$coalaArcanelor; li ,r,l,'ll StoineracreatSocietateaAntropozofici;paramahan- .r i,1'rrnlndaa fondal Mi$careaRealizdriide Sine;iar in r,,rrl r(numiratelordosarecu materialeadunatede adeptii l,'r Lll'rr ( ayces-aformatAsocialiapenfu Cercetdri$illu_ rrir.I ( Accltia aufbstdoarcdlivadin ceicareaucontribuit I r Norurlrrira infloririi spirituale. I r oraactualaseestimeazici celpulin 25%din popu_ l.,lr,rSrirtclorUniteestemaimult saumaiputinimplicatain l,l"/"tr,i l/nLcricasauin ReligiaNoii Gdndiri.in cenrrul " .1.I lrl,,,/,'liistaconceprulca Durnne/euinseamn;abun- ,1,,,1.rIrlinita$icl noiavemdreptulsdnebucurdmdeaceastd 'l'rrrl( fl(ii.cdcisuntemexpresiiindividualealeSurseiinfi_ A.(.stMesajreleritorlaProsperitatenu apututfi ascuns ,,r,rrrr;rrurin Biblje.Dupd2.000deanidecenzure,traduceri ,, r,1(lrl,rri,l-uminade Aur a PromisiuniiTatilui Ceresc ,,,,,rrrrirsr'ltriluceascdin paginileBibliei.Spreexemplu: ..ll(iriubilulc,doresccain toatesd-timeargdbine.,.(A r',,.,,tr,,r,r,1. lurloan,l:2) '16 . t.
 8. 8. '-4-.- CARTEIABWDENTEI ,,Puneti-Maastfella incercare,zice Domnul Ogtirilor, dac[ nu vd voi deschidezegazurilecerurilorsi dacanu vol tuma peslevoi o binecuventarecareva da pe deasupra" (Maleahi3:10) ,,BinecuvantareaDomnuluiimbogeFtte,$iEl nulasesa fie urmatedevreunnecaz" (Proverbe10:22) ,,Ceicarete iubescvor prospera.Paceasi fie intre zi- duriletale9iprosperitateain palateletale" (Psalmull22r6-7) ,,$i Dumnezeupoatesdva umplecu oricehar,pentru ca,avendintotdeaunadin toateindestul,sefi{i plini deorice faptebune."(2Cor;nt€ni9r8) ,,CiaduJiamintedeDomnulDumn€zeult5u,caciEl i{i va alaputeresdteimbogeleqti" (Deuleronomltl8:I8) ,,Domnulili vadeschidecomoaraLuiceabune,ceruile, casi trimitelirii taleploaielatimp 9icasebinecuvanbzetot lucrulmdinilortale;vei dacuimprumutmultorneamun,dar tu nu vei luacuimprumut."(Deuteronomui28:12) ,,Meritfie Domnul,carei$i gbse$teplecereain pacea$r in prosperitatcaslujitoruluisau."(Psalmul35:27) ,,De aceeave spunce orice lucru veli cere,cendvi rugati,secredelicdl-a!i 9iprimit, $i va fi al vostru" (Marc! 11:24) Mesajulatbstpreluat9itransmisapoi$ideallii: ,,Omuls-anascutcasefiebogatsaucasi seimbogdleasc'r prin folosireafacultdlilorsale,prin fuziuneadintregandurilc salcSinaturi." RalphWaldoEmcrson )! MESAJEREFEMTOARELAABUNDENT{.. .,l.umea,cutoa6 frumuseleaei,cu fericirea$isufe n(a er. cu bucuriile gi durerile sale, esteplanificatepane in rlrrrcle detalii astfel incat puterile Sinelui si poatd 1l |lrirrrlcstatein crealie.,. AnnieBesanr,careapretuarconducerea (rrflllii TeozolicedupnHelenap Blavarsky ..Mai presusde orice, noi trebuie sb inrelegemcd ll||||rnczeunc oferAbate lucrurilede careavemnevotein r rrlirdczi cuzi,pdni la celemaimdnrntedintreele,iar daci rr' lrl)sc$teceva,acestlucrusedatoreazaexclusjvfaptuluici r'r rc itm tblositminteapentrua stabiliconlacaulcorectcu ||rlxirn)rntcagrcur:rzacosmiceceemanhin modautomatdin 'r. irtl-" CharlesFjltmorc in caneaprcspetitatea(unuldin rexrete rrr.rrfi; Unitilij) ..llogitiile lume$tiau fost respinse,dispreluiteSichiar rr,rt tlcaspirantiispiritualidin cauzaignoranleiacestora.Ei {r i||rtriut ce te poli bucurade bogltiile acesteilumi Eri { tr' r(loDtificaneapiratcu ele gi ci le poli posedalird a te lil,.r l)oscdatde ele. De buni seame,aceastaatifudinede r' ,lnr4lcregrtgnorareaabundenleiestemaiputinpericuloasi ' Ir, irlultiimaregre$eald,careconstdin ldcomie$iin adorarea r',|,rli,r.rcspectivin teamadeanu_!ipierdeaverea.Omulcu rl, ,r'.rlintclepteviti insdambeleatitudinidescrisemaisus, ,l|r,l () b()getialumeascinu estealtcevadecato reflectare r l"'ilrlrrr spirilualepe caretrebuiesAo cautemai intai de 11'.rrrr nr.tipresusdeoce.Cinea gdsitbogdliacelestanu t",,rr(( rtirbogilia lumeascidecatdacdo respingein mod ,llr, l'llollrr - Annic Rix Militz, in carteaBogdtii$i onodrc(reft al 11,)trcritatc.teste rejlectareasubslanlei spirituale |1 lrrr(.r (.lcri1)uri_Tot ceeace existAin Universne sti la r2.
 9. 9. --4_--.. c,lRTE.1AELlr'DENTEI dispozifie.Nimic nu ne sti impotriva Viatanu facealtceva decatsedaruiascd.Noi trebuieshacceptem,seutilizamfi sa transmitemmai depafi€darurileprimite de la ea Succesul $i prosperitateareprezintd atribute spl hrale cu care sunt inzestr4itoli oamenii.Din pecate.nu toti sefolosescinsade ele."- ErnestHol'nes,inStiintaminlii ,,Dumnezeureprezintd simultan darul 9i actul diruirii Omulestecelcareprime$teacestdar'Dunnezeusel4luiette in om,ceeaceinseamndcdacesttezaural bogaliilorinfinitc rezidf, in interiorul nostru, dar $i in afara noaste DacSvei invila legile mintii, tu vei puteaexhagedin acesttezaur infinit tot ceeace ai nevoiepentrua trbi o viaF glorioasd' fericid $i prospere-" JosephMurphv.in Prle/€ainlinitddeaI ,,RefuzesAacceptio ce altcevadecatarmonia Tu te poti bucura de prosperitateindiferent de circumstantelecu care te conftunti la ora actuala.Cine cunoaqte$i respecta Legea Fiinlei detine controlul asupra tutrror lucrurilor' AceastdLegeconl;raputereade ate bucuradeprosperitate liri a incalcadrepturilecelorlallioamenide a sebucurala randul lor de ea."- EmmeFox ' ;nSchimbil-liriala ,,Noi ar trebui sAinvaldmsd ne gandimla dolan a$a cum ne gandimla frunzelecopacjlorsaula portocale,con siderindui o consecintenaturald$i inevitabilaa legii carc actioneazdinleuntrul nostru. Noi nu ar trebui se ne facem griji chiar<lacipomulestegol,atattimp cetcunoa$tcmlegea .r." ,pun" .a pomul produceintotdeaunaroadcin lunclic ,:leseminlclccultivate Oricareat fi stareafinantelornoastrt la un momentdat,noi nu ar trebujsdfim ingrijoraliin vreulr 1el.intrucafcunoa$temlegeacareactioneazaprln conStunlrr MESAJEREFEMTOAREI,AABLN,IDENTi,, rx',rsrfii.dcopotr'v'atuncicdnddormimqicdadsuntemtreji, l! rlnril ncasiguratoatelucruriledecareavemnevoie.,.Joel | ",tt,rtitn.in Cdlcd ikffifi ..Amrnte$te{icd banii reprezinticonsolidareaenergiei I r plinc de iubire a divinitilii SicAcu carrealizareagi |rlrrcsia iubirii estemai pedecte,cu atit mai plenari va 'I,.rl|i provizionareacu acelelucnui de care ai nevoie 1rrrt|rra,li indeplinimisiunea." MaestruttibelanDjwhalKhul, rl' , irlc. lui Alice Bailey,Eitenaliarca ierohrcl ,. ..(brpul fizicesteafectatcelmaitaredeteamadecon_ rhl||lc[lrtcriale. Teamaesteuniculobstacolcareimpiedici lrrrrrlsr'raihdaccesla o mai mareabundenld... EdgarCayce A,ti,jlde4esajesuntfoarlenumeroase!i or conlinua ril,'t,.||rpjni cendvorfi inrcgisrmLeincon$liingarururorsu- fl' t(l(,f (iindurilelegatedelipsuriti delimittuitrebuiesefie ' lr'||Irittcpcntrutotdeaunadinminteacolectiveaumaniteii. 'Ll,tdral $i Legea | | umeaexterioarlaformelor$iexpcrienfelorreflecta lrmeainterioaria gendurilorli sentimentelorCeea cccxistAsus,existl $ijos. Ceeaceexistain interior eista$iin exteriorAceastaesteo Lege. ' ( uciitvcidevenimaiconsticntdeprezen(aluiDum- re,,cuin intedorult6u,cuatatmaimult iti vaumple ({nrstnlaaccasLPrezen{d.Aceaslaesteo Lege. I ( l| ('il vci intelcgemai profund ci Spiritul tdu r.l)rr'/lnti Sursa,Subsantagi Activitaleacarete .n 2r'
 10. 10. CARTEAABWDENTEI aprovizioleazl cu toate lucrurile de careai nevoie' cu atit mai permanentseva gravaacestAdevar in conttiiniala.Aceastaesteo L€ge 4. Ceacarc seintelprcteazl pe sine sub forma expre- siilor 9i experienlelor din haea l^ e{e con{tiinla ta spiriluald, tspectiv Cunoatterea Prezenlei lui fhmnezeu in intedonrl utrl oarecoDferi adevarab implinireleundca.Aceaslae$eo Lege' d&'
 11. 11. .-3*.--- . _,.':--:.'...... - . . ',.,,:.".,.. .,.:.:,::,.::'.::l :,,-',:.'.:..: .', . ..,..:i,,.,,.:. ::,'::,.1,;,. : .t::.', ,,.t.',.,., '::.,",.',.,.r '.: .,,..,.'...', .:....."' ,.'rrt, ..' ',';::1':. ,t,.',:,::-',, n Ilgl**lld$:,-;'llI creatoar(a lui Dumnezcu.numilarr Subslanla. 1,,'. t tizibila.ra ia furmr banilorri a rurururlucrurilor t, r,.ti.'rnrcesdrenentrua te slm(iliberpi pentnra trji o , ,.,1.,.r ,,nioasiin acearalumctriLlimeniL,nJlb. | i.,rJJnumire/,/ia,/pil al( tbundcnlci.rcspectiranu_ ,,,,t,l..frt.]lialeAdcr;ruluiunicr.al.care.dac,5unlrcali_ ,,, 1<.rrnireliberureainditiduluiLlelrnuririIimilrrj.Fiind "-r",1, frincrpiispiriraa/e.nir'iunomeareareo conltln{a t.,,.,r (.r.a aarrliei$u a egoismuluinupualejnplemen_ r, 1r.1,r,rrrulprosperruliibazatpeAde!r. ln mLrderident. .,1,t,..rrr.rprincipiilormisticepennua .)rllr, bantnu poa_ daraplicarealor nentruJ inlelegccauzeleti ' 1, r' 1,nirilltrlealeabundenleicunduceaulomatlaohlinr- , r rrhr dividendebogate,manifestatedeopot vi in form6 1,, l! ,rcr(i. Datfiind cdbogedaspirituald deopotrivdvj_ rl,rl.rsrrrrrizibili nu poatefi oblinutddec|t pr,nreatizare, '|rt'lrrl |rl)l ci vizualizareasubiectivdestcmenfinutlla ni- ', r,,l, (tr)lrirrlcispiritualegenereaziautomato manif'estare a
 12. 12. ---'-l-!F CARTEAABUNDENTEI in vedereabineluicomun.Cu altecuvinte,cal€aspiritualaa abundcnteiii favo zeazipecci alecdrormotivaiiisuntpure Dupicum spuneaRalphWaldoEmerson: "Zarurile lui Dum- nezeusuniintotdeaunaaruncate" Si vedema$adarcaresuntprincipiileprosperitd{iiVom incepeprin examinareaconltjintei tale:ai o aversiunelafe de bogetie?Ti separedeplasatsf,fii prosper?Tederanjeaza cl^intnl abundenld? DacE ai chiar si cele mai marunte rezerve, verificd-fi sistemul convingerilor referitoarela Dumnezeu.Unul din aspecteledivineesteacelade BogSlie omnjprezenta9i de abundentauniversalAa creatiei Daci te opui prosperiteliinelimitate,tu te impotrive$tipractic proprieitaleesenie,careestecreatddupechipul$iasemdnarea lui Dunnezeu.Altfel spus,tu e$ti o expresiea bogetier omniprezenteqi o individualizarea abundenleiuniversale' Chiarin acestmoment,tu elti la fel debogatcaoriceindivid care a pdlit weodatape aceastaplanete.Toateanimalele domesticeili apa4in,la fel 9iminelede aur9iargintsautoti baniidin lume! Domnul ta rel'arsa asupra td comoar't '?li Domnul esteSpiritulDivin saucon$tiinFchristicl dintine Dacavei realizacAe$tiuna cu Dumnezeu,tu vei potenlaacestSinc Supremcarereprezintedeja esentata Cu alte cuvinte,1Ll elti dejatot cercprezintiaccastePrezente$i aceastaPuerc a Universului.De aceea,tot ceeaceii apa4ineacesteiMinlr InfiniteiIi apa4inein egaldmisura.Tunu exi$idoarin corp' ci gi in afaraacestuia,prefutindeni.RealitateaSineluitiu esteo Fo46omnipotentAcareintruchipeaz[intrcagaIubirt' intreagainlelepciunc,intr€agaViati, intreagaSubstanfa'()l ceeace existh.AceastdTotalitatecaresemanifesteprin tin( csleaceea$iMinte, acelatiSpiritqiaceeaqiPrezentecarei_il 26 PLANULDE40DEZTLE r,rrbit lui Moise din fufi$ularzdtorsaucares-amanifestat ln Il ItsLLs, AcestSpiritdio interiorulteunu emitedecatganduride rl)undcnti,cici aceastaestenaturasa.Devremecegandu le .rr,erirtecu lipsurilesaucu limiterile nu pot fi inregistmte nu cultivalein aceasteMinte lnfiniri, principiul sauLegea Alnrndenfeinu sepoatereferidecatla o prosperitateabsolutl !r (rlnlinua.Sineletdu nu poategandi,nu poatevedea$i ||U poalc cunoa$tealtceva decat abundenta,iar energia , rert(larcaacesteiCon$tiinteaAbundenFicurgeincontinuu, .l,nmindu-se in toatefelurilecu putintdti incercandsese r|1|||rliisteinclusivin planulfizic. AceastdEnergiecreatoarea Minlii Universaleeste rrrnrlii Substanfd.Ea curge prin con$tiinlata $i devine rrr,rrrilcstiin lurneafenomenaldsub formaexperientelor$i , I rrIInstanlelorasociatecuprosperitatea.Eaareinsdocalitate .l'l,rslrci", ce ii permitesa se impregnezecu tonalitatea,i llrrrrirconvingerilortaledominante.Altfel spus,tot ceeace ( /r. cc auzi,ce atingi $i ce simti reprezintio obiectivare 'r lrr,lrriilor trle convingeti.Formelegi experientelesunl (|lrttlc clecte(aparente),qiagacumspuneproverbul,noi nu ,u rrrln|l si neludmdupeaparenle.Ori deceteori emitemo ,trrlt.(rti devaloare",noi neasumemo convingere,pomind ,1,l.rIncmisac5judecatanoastrdestecorecte,decjreprezinte ,, rf,rlrt te. Cu toateacestea,ni se spunece nu tebuie sh l{,x r(lirnrastt-el.Decenu?Deoareceniciunefectnuarevreo rl",||cin sine.Singurelesalcatributesuntcelepe carei le llil|llr reprczintdun astfel de efect. Atunci cand te ,,,r, , rr(../i preatareasupraelectului.tu uili de cauzi, iar ,rrlrrr , rn(l cruzanu mai estepotenFta,efictul inccpesesc 27'
 13. 13. '_- CARTEAABLNDENTE] diminueze.Astfel,dacaiti tbcalizeziatentiaasuptaoblinerii de bani, tu te indepirtezi practic de Sursaabundenlei. Propune-fichiarin acestmomentsdrenunlila convingerea ce banii reprezintasubstanlata, sursata de aprovizionare, un factorde sprijinsauun motivde siguranfi.Nu baniisunt toateacestea,ci Dumnezeu!Dacevei intelegeacestAdevAr, energiaabundent€iva cLrgein viala ta intr-un flux continuu qiperfect,manifestAndefectelepe careIi le dorefti.Adopt5 chiaracun convingereacd singua SurseesteDumnezeu5i nu te maigandilaefecteleexterioare. in cazul in care consideri ce sursabundstdrii tale este slujbape careo ai, angajatorultdu,partenerulde viale sau investi{iilepe carele-ai ficut, tu te indepdrtezide Sursata reald.Atetdmpcatvei privi oricepersoand,oriceloc 9iorice condifieexterioaddreptcauzaa siguranteitale,tu vei blo' ca singur fluxul prosperitetii in viata ta. Atet timp cet id vei transfera puterca personaleunei alte fiinle, considerand_o sursabun5stariitale,tu i{i vei limita automataceast5bunds tare. De acum inainte, gandeste-tela bani, la posesiuni si la cclelaltedodntemate ale ale tale ca la nigtesimplc simboluriexterioareale surseiinterioarea bundstdriitale SinguraRealitatea acestorsimboluriestesubstanlacarese ascundcsubmanit'estareaexterioardBanii nu suntaltcevr decatun simbolal uneiIdeiaflatcin MinteaDivine.Ideeas! refcrdla plenitudineacareiti poateindeplinitoatenevoilecrr un surplusde misurd.Atunci candIdeeaDivine coboareirr manifestarc,eacapetaformabanilor,darace$tianuteprezml;r Sursain sine,ci doarun simbolal ci. Sursabundsteriitalf estecongtiintafaptuluicdegtiunacu Dumnezeu,$i implicil cu abundenlauniversald.De aceca,ori deceteori incercisi PI,ANULDI:40 DEZ]I.E. rduni. sdobtii sausdposezisimbolul(banii),focalizandu_te trclusiv asupralui qi nu asupraSurseisale,tu i1i biochezi srgur,rn:rnifestareadoritd(obtinereabanitor). Ili dore$timai mul{i bani $i mai multeprosperitatein !rx(a ta?Daci da,atunciheci de Ia con$riinfaefectului(a "urcrialitilii) la ceaa Cauzei(a spiritualirhrii).Ori de cae ,nr confCriputereunuj efect, tu ii conferjpropria ta puterc pcrsonali.Cualrecuvinre,ii permitiefectuluisdaibdoputere rr$rprata.Au baniiputere?Dacdrespunzipdn da,inseamne .i lu c$ticei carele-ai transferataceastdputere,devenind srhvul lor.Cums-arspune,ai inversatrolurile! AdevarataSurs5de bani este prezenlaInterjoari st|rclcdinliuntrult5u,nu minteatararionalesauganditoare. ,r/!,/r.r Sursi a oricdreiformede abunden{desteprezen(a llrvrnddinlduntrultau.ALAttimpcatminteata sefocalizeazd nHul)rracesteiCauze,fluxul energiei(abundenFi)va curge lrl|(.|in viatata. Invers,atettimp c6tte vei focalizaasupra r'lrt.tclor,tu vei blocaautomatacestllu-x.Cu catvei deveni |t,r rnlpefsonalin ceeace prive$tesursade provenientea I'ir!Ilt)rtii (slujbb,salariu,comisioane,investi(ii,partenerul 'f, r rif(iietc_),cuadt maipers()nalte veiraportalaadevirata ',orsriil banilortei. Cu alte cuvinte,cu cat vei cultiva o r,l.rlr(|ll!i stransicuSineletduDivin,cuatetmaimareva l] ,rl{Irilcn(adinviafata. I)( lceea,intcrioizeazd-te$i prive$remanlerain care lrr,rr.rrzil)rezenfaDivinedinleuntrultilr. MinteaInfinitacare r,' .r{ r(itl nu vede$i nu cunoa$tealtcevadecetabundenfa, Inr rr :r(rsr oceande Cunoa5tereexistdo ldee spirituald , ir, ( "respundeoricareifome. orichruieveniment,oricdrei ! '..,L, .r.,r,{(..ori.rrcicontlilri;i oricdreiexpcrienlep<carc lr l(,r Inrlcildori.Energiacreatoare(substanla)acestorIdei t8
 14. 14. CARTEAARUNDENTEI Divine curge de-a pururi, generandexclusiv manifestdri perfecte.Dar rEine: atattimp cat priveqtilumeaefectelor saua formelorvizibile,tu creeziautomato mulatiein fl[xul Derfectal acesteienergii,genedndimplicit o manifestare imperfectd.lnvers,daceii focalizeziaten{iaasupraSpiritului' tu devii un canalperfect pentru manifestarealdeilor Divine aleSpiiniui tau Vavenio vremecendtoatenevoiletalefinanciarevorfi satislicute exclusivpnn focalizareataasupraSineluiSuprem din interiorultdu,nu asupralumii fbrmelorexte oare Pane atunci, tu vei continua se experimentezi incefiitudinea pentrutot restul vielii Fiecaresuflettrebuiesdinveteaceaste leclie, iar atet fimp cet nu o face, lui i se oferd nenunfuate oportunitaliin aceastadirectie,sub forma lipsurilor qi a lmiterilor aparente.Poateceaceastaesiesitualiata chiarin acestmoment.Dacea9astaulucrurile,realizeazdchiaracum cdaceastaesteoportunitateapecareai aqteptat-oat:itaTeme pentru a demonstraAdevdrul dreptuluiteu prin na$tere' _Conqtientizeazd faptul ce aceastaexpeienle nu rcprezinti deceto iluzie,o proiectiein afarda convingerilortale' un efectprodusde co$tiinfa ta Nu-{i mai transfen puterea porsonaldacestlliefectsauacesteiiluzij Nu mai alimenta iluzia cu energiata negativd.Nu-ti mai focalizaenergia asuprasceneiexte oare,ceci aceastaechivaleazecu vidul Sicu moartea. Schimbe- chiaracumconvingerilelegatedesine9tnrt te mai considerao fiinF umanamuritoare,ci o fiin{i splrl tualdeternf,.Nu te mai Sandila ceeace seintampl5in lu meaia, latemeriletalelegatedecreditori,desiguranlata,dt protecliasaudeviitorul tiu. idoarce-tiprivireadela efeclc iaJi adiode la convingerileextetioaregre$ile9iintoarce-l( . ,0. PLANULDE1ODEZ]LE rrr( asaTatilui, in careaidreptulsi ie afli chiardaci ai cdzut ||rrnrcjclematerialitelii.Nu temaigandila banigila posesi- rDilc materiale(la efecte).Concentreazd-teexclusivasupra rhundenteiabsolutea substanfeidivinecareemanide-apu- trrr dinCon$tiinfaSineluitiu Suprem.Asume{i toateaceste .r)nvingeriqidemonstreMilechiaracumr Nu-ti mai adunala infinit facturile;nu-li mai numdra lriurijpc careii ai (saude careai nevoie);nu-li mai cdura Irrriistareain lumeaexterioari,privind cu speranFcehe ,llcrite persoane,locuri sau situalii. intregul Univers te l|rrvcatccusufletullagurd,rugandu-seserenunlilaaparenlele r(','rlive alelumii iluziei $i seifi reclamimo$renireadivind. A sosittimpul:astdziesteziuaceamare.Treciacestexamen tr oo vamaitrebuiseil daiadouaoar5 in schimb,dacdvei lrlrnuaserc cramponezidetenraliileminlij rationaleSide lrrr'iunilelumii exterioarein speran{ace vei obine astfelo r)[rirrc financiardtemporarein aceastelumea efectelor,va trihl|i si teintorciin claseqisi inveli din nouaceea$ilectie_ I'lanul de 10 d" Zile F ntru 0 blinerea Ptuspeitdlii A(csl plan reprezintiun programin vedereaoblinerii llrnI trr('speritdtiabundentein via{a $i in afacerilerale. I r,rllnlr arc nevoie de 40 de zile penrrua reallzaun ,hl,,rr ()rice pauzein dmpul acestor40 de zile intrerupe llrrrrrlrncrgctic5idisipAenergiaacumulatedejainjurul idcii ,,'rrr rl. l)c tceea,angajeaze-t€cu fermitateci vei ducela I'rr ',lrrfrl rccstprogram,respecdndficcarezi din el. Dacd {r r,rr.rr( hiirr$io singurhzi, incepede la inceput9icontinud
 15. 15. CARTEAABUNDT:NTEI pene cend rcufe$ti sd parcurgi intregul prognm intr-o continuitateperfectE.Iatdcetrebuiesdfaciin acestscop: . Stabile$teodatdspecificapentruaincepeprogramul (depildi, o zi deluni,de$inuesteneapdratnecesar)' Ia un calendargi numdrape el 40 de zile incepand din aceastazi, apoimarcheazf,ziuadefinal' . in primazia progamului,scrieurmbtoareaafirmatie in jumalultduspiritual: incepind din dceastazi lnoleazd data comple- til, incelezsd mai cred cd banii yizibili sunt sursameade bundstareSi de sigura ld ;i in- cePsa pri|esc lumea e|actelor dta cumesteed: o reflectare Ltconringerilor mele. Pdnd acum dm crezut in pltterea banik)r motivPentru c6rc om cedalPuteredmeaperso ala;i 'l toritaleLl n.,.t .t'nJerit.mied, Dumnteu uneitonvtn geri obiectiratePandacumdm crezutinposi bilitdlea lipsurilor, prorocAnd astfel o rupturij la nirelul con;tiinlei melele Sursarealda bu' nhtdrii mele Panddcumom crezutca suntun simplu muritor ce t,iette in condilii materir Ie; datoritA acestei credinle, i-am ceclal o u lui din minesi rned ui in cale trdiescputerutt mea.Pa d acutn dm crezut in iluzia creatd dl conttiinla colectird a umanitdlii, de Sinduril' eronaleale oamenilor'Si mi-am limital ast|Ll finla nelimitatd s-d terminat! incep'rul ditt dceastdzi renunlla a$a-zisdmeaumanitatell imi reclam moStenireadivind. Cu alte cuvinll deacumilainte m.iroi consideraofinliidiril'j PL/1NLI,DE 1ODL ZIt.I: lncepAnddin aceastdzi nu ilvoi mLi fticunoask decalpe Dumnezeuca Subslnlda ned. cc!Sur- sd d bundstdrii meleSi ca Factor de Sigurdnq. in continuareurmeazdzeceafirma{iialePrincipiului. Cite$te..i/e?lrdin fiecarezi.In acestlel.de-alungul celor40dc ,/ile (i parcurgelistadeparruori. Dupi ce ai citit afirmatiazilnicd - Iie dimineala la tlezire,fie searainaintede culcare mediteazd asupraeitimp decelpulin 15minute,localizandu-te in totalitateasuprallocdreiidei exprimateli lisend acesteideisi iti umplecon$tiinta. Dupi Ilecarc perioaddde meditalie,noteazi in jumal gdndurilecarei{i trecprin minte.NIl atd rd Jbci zilnic acestlucru. De vremeceai primit /Ea tot ceeaceiti estenece- sar(inlrcgulconlinulal Minlii Infinireiri apa4ine. iar acumai devenitconStientdeacestlucru),dove- deste-tisinguracestAdevir imperta$indcu allii din preaplinultiu,inmod regulal,celpulinatettimp cat lucrezicu acestPlan.Ddruireaesteo $tiinli ezote, rice ce genereazaintotdeaunarezultatelescontate. atatdmp catestepracticaticu iubiregi cu bucurie, ceciLegealacecatot ceeacedbruie$dseseintoar- ci la tine multiplicat.ln schirnb,dacdvcr pracr:ca reciuiala (personal,prefet cuyeLft tnpArtdtire) iL modmecanic$i calculat,numaipentrua-i .,facepe plac" lui Dumnezeu,pentrua scepade vinoe{ie, prnlru a-1irespectao obligaliesaupentrua obqine ccva la schimb(pentruci a$ainlelegi tu aceastd Lctrc),nimeni nu va aveade c6$tigatde pe urma '"t .
 16. 16. CARTI.:1IEIINDENTEI 3. 4. 5. ddruiriitale,nici mecarbeneliciarul.Diruie$tein- totdeaunacu iubite,cu bucurie$i amuzandu{e,iar fereslreleceniluiti sevor deschideinstantaneu. Afirmatiile Principiului 6. i. I)urnnczcucsteAbundenlenes[ar$ite.Estcsubstanta bogatisi omnipreTentiin intrcgulUnivers.Aceasli Sursaabsolu|ea prospcrititii infinitese manilisti 1anirel individual2rir mllle prin Reahlatealnca. inri rafinczminteaqiimi innobilerinimaastlil incet si devincon$tient.si inlelcg$isdrealizezlap1ulcA PrezenlaDivini llu SLINTesteSursaSiSubslanla tuturorlucrurilorbuncdin viatamea. SuntconStientci PrezenFdin intcriorulmeu estc totunacu Abundenlanesfar$iti.Suntcon$lientdc activitaleaconslan6aacesteiCon$tiinlea Prospcri- titii lnfinile.Dc aceea,constiinlameaseumpiecu LuminaAdevarului. Dat fiind ce suntcon$ticntde f'aptulcd Sjnelemcu Divin sauConstiinlameaClhristioereprezintdSursir bunestirii mele,atragin mintea$i in naturamell cmolionali insi$i substantaSpiritului. Aceaslr'r substantieste sursamea de bunistare.Cu all._ cuint(.ct'n)rienri/.rrcaPre/enleilui Dumn(z(tril minee.r/echiarSursabundstdriimele. Banii nu reprezintisursarealda bunastirii melr rcro persoana.niciLrnloc li niciocondiliccrrcrr PLANULDE 40DE ZILE... oala nu reprezinteaceastdsursd.Adevamh sursea bundstdriimeleesteconttientizarea,inlelegerea$i cuoa$tereaactivitediprodigioasea Mintii Divine din interiorulmeu.in{elegereaacestuiAdevir este absolutd.Deaceea,$iSursabunest5riimeleesteab- solute. Sursa mea interioare se manifestd insranraneu $i conslanrprin dil'erile lorme si e^perienlece corespundnevoilorqi dorinlelormele,9i fiind una cuPrincipiulSurseiin acliune,esteimposibilseam nevoisaudorinterimaseneimplinite. Conltiinla Divind cu caremd identifici$i exprimd de-apururiadevfuatanaturdaAbundenlei.Aceasta esteresponsabilitateaei, nu a mea. Singuramea responsabilitateconstain a fi conStientde acest Adevar De aceea,am o increderedeplini in Sursa mea, md deta$ezde dodnlele mele $i il las pe Dumnezeusi se manil-estelibcr ca abundenFin viala$iin afacerilemele. Con$tienrizareaidentitltii dintre Spiritul meu qi Sursanelimitdte a bundstdriimele reprczind o PutereDivine capabilSsd restaurezeanii pe care i-am picrdut, sd regenerezetoate lucrurile $i sd me cdliuzeasci pe Cara.cainalte a prosperitilji $i a abundenfei.Aceastdcon$tientizare,aceasta intelegere$i aceasti cunoalterea Spiritului se manif_esteprin toateformele$iexperienlelepecare dorescseletriiesc. De vremece sunt constientcd Sinelemeu Dir,in reprezintaimplinirea mea absolu6. me simt in lotalitateimplinit. Acum sunt con$tientde acest ll. 7.
 17. 17. CARTE.4ABLJNDENTEI Adevdr.Am gisir asttil secretulvielii, aqaca me pot rela-xa.$tiindcaActivitateaAbundenleiDivjne opereazAdc-apururiin viatamea-Tot cetrcbuiesi faceu eslesdfiu conqtientdefluxul acesteiEnergii Creatoate,careemaniincontinuu'tllor $ifiri efbn din Constiinlamea Divini Acum sunt con$tienl Acumsuntinlegralin acestflux' I0. NLIma mai fbcalizezasupra',acestei lumi" Si imi concentrezinfteagaaten{ieasupraDumnezeuluidin mine.pc careil eun.idersinguraCauzia pro'peri- if,li mele.Dcclaracun cAPrezenlalntcrioari este singuacareaclioneMain toateafacerilemelcfinan ciare,fiind substantatuturorlucrurilorvizibile din viatamea.imi plasezintreagacredinliin Principiul Abundcnlcicar<ac(ioncd/:nrinmin( Fructele recoltei Potrivitscrisorilorpecarele-ampdmitdela al{imembri aj Quartus,fundalianonprolifpe careamcreat-o'Planulde ,10deZilepentruObtinereaProsperitatiireprezintaunproces eficientde transformarea conFtjinleide pevibra{ialimitirlr peceaa abundenlei.IatAin aceastddirecliecetevacitatedin scrisorileprimite: . ,,Mi aflula jumdtateaprogramuluide '10de zile 9i dejain vialameaauapArutmiracolezilnice'iar din punctdcvedcrespiritLlalimi mergedin cein cema! bine.Mi transfom dela o zi ia alta$itind sf,derri ' ,,rrpl,1." O oersuani,ln ( alifornii t6 PLANULDE40DEZ]LE. ..Mi-ampropussei{i scriu la sfArtitulPlanuluide 40 de Zile pentruObtinercaProsperitdtii.Md aflu abiain ziua35,dardupi experienladin wcekendul rrecur,lacirrc5ead.rudAfaptulri rlupicer,'i pune accasti scrisoarela po$€ me voi duce la banci pentrua-mi pldti rala la casi, cred oe pot allrma cu toat;(erlirudineaca ma indrcplin dlrccliaccc bunn. Si inca ceva:aceastademonsfa{icrccenta s-aprodusla aproapc$apteluni de cendmi-lr fbst prezentatAdevdrul.De aceea.dorescsd le spun celor care cred cd trebuiesi a$tepieo etemltate pentrua aveaaccesla iluminareadoritaca accasta seproduceintotdeaunain prezent,nudupdcecitesc x c54i saudupi ce seduc Ia x gltz. " Opersoard dinKansas ,,RezullatelcPlanuluide40deZilepentnrOblinerea Prosperitetiis-audoveditsublime." o perc.addin Ohio 'Am ioceputprogramulpentruobtinereaprospc- ritafii acumzecezile, iar rcvelaliilepe carele-am avul legatede mineinsumi au fost uimitoare Mi srmtdcparcaar n primilo injec(iccu putcre.i ( r(- dinldcosmice,$ichiara$as-auintemplallucrurile." O persoanadin Califomia ,.Anul trecutmi-ai imbogdtitorizontulspiritual9i (i suntextrenrde recunoscdtorpentruaccstlucru Am apreciatPlanulde 40 de Zile pentruObtinerea Prosperite{ii,caremi-a pernis semd detasezde o scriede problemedin trecutulmeu $i si manilesl spontanomaimareprosperitatein vialamea.Laora 37
 18. 18. --+-q'F. '--rdE, "*......., CARTEAABI.iNDENTEI actualemesimtpregetitsI trecpeurmetorulnivel al evolulieimele." o persoanedinTexas . ,,...TerogseacceplirecunoftintameapentruPlanul de40deZile pentruObtinereaProsperiteli...L-am aplicatriguros9i am obtinutrezultateexcelente. Am remarcat deja o amplificare a abundenlei in viala mea,datomte,cred,dilatdriicongtiinleimele prin pIactice." Opersoaned'nTennesse€ ,,inceade-a30-azi a Planuluide40 deZile pentnr ObfinereaProsperitelii,sofulmeua fost promovat )i r s e olcriro cre$lereluh.lan(ialade salariu.in ceade-a40-a zi am primit platapentruo facturi vcche,pecarenu maiscontamsi o primim.Suntem amindnrrtatd<enruzirsmdliincil ncrm prupu. reluim planuladouaoari." o persoanndinCalitbnri. .,TocmaiarnterminalPlanulde.l0 de Zile peltn, OblinereaProsperitiliirt pora1.,rmaci.futl(li oneazal Simleamncvoiasi imi schimbmobilain dormitor darnu$tiamdeundesdfacrostdcbani.Chiaradoll /r duni ceJm l'nnrnrlprLrgrrmul.Jm prilnilni' bani.darnu suficienlipcntrua plali toatclucrunl. pecaredoreamsi lecumpAr.cici mobilaeslefbarr. scumpi 1^nzonain carelocuiesc.Dc aceea,m-ar rugatastl-el:.Dragel)oamne,ace$tiasunttoli bitl pe careii am... Te rog, caliuze$teme ca{telo, celmaipotrivit,in caresi potgesihatc lucrunh r. carcam ne,oiepentruaceastisumb.'Ei bine,r, gdsitmobila pe carcmio doream,exacta$ari I am lizualizat,ba chiarmi_aumai dmas 101),1 dolari!Mai mLrltdecdtatal mobilami-a lost li I,,., PLANLII.DE1ADI: ZII.E. in aceea$izi. MA simtminunal!Promitsacontinuj sAlucrezzilnic cu programul.aplicAndu-lca pe o rugiciunczilnice."- OpersoanadnrNc$york ,.u-rni inc,a ired ac renimentet:tnta)li!(5 au petrecutin iala meadc cendaminccputsiipractic Planuldc 40 deZilc pcnrruOblinercal,rospeririiii. Programulesteminunat,dar trebuiesi rccunosc c, arn aut nevoicde mai multc incerciri irrainle dea ajungela ccade-a'10a zi.Nu il considcrdoaf un programpenmt prosperitatc,ci !i LlnulpenLru aulodisciplinarcli pentnl culliarea credinlei.La prlrnele tent:rtle, pe la jurn,ilateaprograrnului m-am contilLnla1cu dilerite inccrcin $l anl rcnunlat.Crcdinlameacra inci lbaftc slabi Din lcricire.amperseverat,iar in linal antobliuutnillr rezultatcfanLastice.Ii suntprol'undrccunoscitorlui I)umnczsu.cici amin{elesin sferiit cea dorjl r6!a remesi imi transmiti." Opcrsoanadin]lissouri ..Gindulci lasbanii semi cotrftolezem a tulbural t)rotund.An inccputapoi si aplicPlanuide.10 dc Zilc pentruOblinereaProspeririliiti totuls-a schimbalin viatarnca.i1imullumesc!" ctpersoanir .....Amreu$itin s|irfirsdtclminPlanuldc,10deZile |cntrLrOblinereeProsperititii.in ceade,a20-azi.in rirlamea$i a soluluinreuau intenenit o sericdc ..lrirnhrnmajor(.I I a to't Irt)rnuar.r. (u mt Jtr rcLlcscoperitdorinlaartisricddea picra...Suntdcja irxl treileatxblouin ulci." o persornidirrtatitilria ..,rnaplicatde patruori Ia nindPlanulde 40 de ./Llr pcnlru OblincreaProspcriti{ii.ql dc tiecare t8
 19. 19. CARTfuIAB(NDENTEI dat?im-ambucuat deo abundenlidincein cemai mare.in plus,constiintameas-aelibelatdefoarte multereziduuridin trecut.Acumlnlelegperfectce inseamnds[ ,,facilocininimatap€nEuDumnezeu "o D€rsoanidrnT€xas ,....Planulde40 deZile p€nfu OblinercaProspe- rigtii m-ahve(ar s5ffiiesc zi dezi lntr-o starede bucuriedeplintrqideimplinire."- o persoanadinAla- ..Simtcarezonezdincein cemaibinecuenergja Fospedtilii. in lunile ianuarie9i februarie,circa 60%din venitudlemeleauprovenitdin surs€lle- a$teptafe.Estep€ntruprimadat:iin vialScandsala- dul ainsemnatmaiputindejumbtatedinveniturile mele.Luni, pe datade 19mafiie,mavoi ducela bancSpentrua-miachitadefinitivimFumutulf6cut ca s5-micumpdrmagind.Nu-i reu deloc,dacdtl- nemseamacalainceputulanuluimaidatoraminca 5.000dedolad."- Opercoan:idinTexas )'.q .13iFfir=;raXtfXS"S;q*kl,&3p#tr*1 oxa,1[} 'sEffi&iA I ffi{ffiE3# -KKKKKKK
 20. 20. ww 6XYu *i;i: iii;i:i::' s i I rt lt ;;{, icIiormruI Meftiam-Vebster CoIIegiate afirmecdbaniisunt,,uninstrum€ntde sohimb,omtrsuriavaloriisauunnijloc deplat[". Pescurt,ei suntac€lmijloc pe careil folosescoameniipentrua 0ulplra lucruri. Ei nu reprezinticevartrtLnespiritualsau l:ra materialist,ci fac parteintegranredin procesulvietii Itlite in planul fizic. P6n6la aparigiabanilorpropriu-zigi, nijloacele de phte elau pietricelele,mirgelele, lrnele, taoicileSipieleaanimalelor. Pentruacreaovaloaredeschimbstandardizati,oamenii lu inventalmonedeledemetalimprimatecuanumitedesene !|tt sele garantezevaloarea.Primelernonedecunoscuteau bat emisein anul600i. Ch.,lntr-oregiunecarecoresprmde lbttiei modeme.Baniidehefiieauaptrrutin Chinain secolul lllv Laoraactualdnoiplfiim lucnrile sauserviciilep€care I cumparemcubanidehartie$icumonede. , Simplu,nu-ia$a?Dfamaestectrmajoritateaoamenilor ru suficienJibanidehartiesausuficientemonedeDentru pllti toatelucrurilesauserviciilepecareqi le doresc.De nu?Deoarcceconttiinlaior nu atrage€nergiabanilor,ci tr, o respinge.Acestluqu esteextremde cudos, t a fe w*
 21. 21. CARTEAABUNDENTE] cici energiatuturorlbnnelot inclusiva banilor'sala$lui€$te ;i;Gi de Fo(a al fiecnlli indirid' care face parle integrantedin Conul siu de Lumlna' " '-'p"ti " uint.l"g" rrraibincacestluciu' amredefinitbanii a.rl(l:,,Bdniisunlra5nl'1tam(aperson'ier5indtural'in plan ;:;ri'. " H;;. ; an'rliz:rmin dltalrufiecare'u!;nt din aceastdexprcsie. Pronumele,,reaaralacdeusuntposesorulrdsple i Cu- u*t rtp"rrnrol; atatacdaceastdtdsplatiimi aparlinenumal ln..i i,ta"'rf ,"r-'' 'r:rtaci rA'platarslc no|malShfca- .;, '."";;; la Dumnezeuri e'en{idl; t uranrulcr"sie:r i." ""t *o* dc Aristotelcu sensulde "fo46 de expreste'- i;"t;;:i;;" ti"terelor dinAlexandrjaa inceputsefb- i"r."Lt-""..t *"tt *"'lu-i conota!ade "fo4i cosmicd"' a. pta* ii Fo(f, a OmnipotenFi'alecdreiexpresiiindivi- ,.t*tarunraanoi auolleculnle noi.sLtnlcmeplcsllperso- ilfr"n,. ut" "n.r.gi"i uni(rsdle ln 'fersit cuantul /d'Pld/" fa.eref.ri.. lu.oadttt primitein urmaunuiptooessauaunel tntttltt;""rt context' putcm descriebanii astl'el:'Banii ..o."rind "."n1u t"u Dacf,esteexprimatdcored' aceastase i.i"".." fu ln*" subtbrmaabundenleilegitime'respeclva "."i;""r*tn*, at pf"tapecareilpot lolosilaschimbpcntru Droduselesi seniciile pecarelc doresc" t'--i...",irrr astfelcd in tbtma lor originale'ene€etici t""t*"i".a a+irtmuili in modrvidentintretoatesufletelr ii-o" u".u.ri prun"tasi cetoi indivizijsebucurf,chiaracunr i"'.""*"i,rii cgalcde a 'aura Plcnarabunden{ain plr'' ,liUif . ,u .Oi unacuhaniitai Banii'untunaculrne: T;;"". - tn nttu'tl r'rq ,rt/J lnirialclec'rvrnrer' |.',",*"'."';"'f ^^ ' 'dre inseamnab'n; ln lr'l TU E'TI UNACU BANIIPE CAREiI AI Culrivarea unei inlelegeti mdi prolunde a banilor pentru oblihere.r prosperitdlii indiv luale Dorescsd insistputin asupraunei expresjidin ultima (fclinitiepc care am dat-o banilor: ,.dacri erte eQrimdtu t,nr:ct". Ati,ttimp cat nu creezio couzdprin exprimarea cncrgieitale naturale,tu nLtpoli oblineun el'ect Risplata "rr" nblinutesub lorma abundenleivizihile numai atunci r'rin<lenergiaestcexprimati (sauinvestita) Cum poatefi (primad aceasteenergie(careestelotuna cu tisenlata)? Itin gandurile.sentimentele,cuvintele5i activild{iletale lflicc. combinaleintt.un Ptogtdm zil'ic de mcditafie'dc r rzuirlizarecreatoart,de iubiretnlensa.dec{Jrrimarea unei r,:cLrnogtinlcplinedebucu e,denefolosireacuvlntelorcare rirrcscqi de ac{ir;nicorecte(in cazulde fale,accsleactlunr rrcll ieorientabcetc cultivareacAmpuluienergeticin scopul ,rllrncriiuncirecoltelinanciare). Hait! S-aproduscumvaun declicnegativatuncicand ,rrrr pronuniatcuvintelerecoltefinanciare?incema;crezici l,lllri suntrddecinaluturor relelor?Adorateabatllot chrar rstcridecinatuturorrelelor'darnu baniiin sine!Dorescsd rrl)cl:..banii"nu suntaitcevadecit un mijloc de schimbpe ,lrr oameniiil folosescpentrua oblincbunurile9iserviciilc l( .irrc $ile doresc.Ei facpafleintegrantddin procesulvle- l|l trailepe pemantii reprezindpropriata energiedevenita r/rhrli.Deaceea,nu maiasociabaniiculicomia' egoismul' f|!llt!rea gi limitnrile,ci asociaza_icu bundvolnta'gcne_ r,,/rlirlea.libedatea$i buncleintenlii.Accsteasuntvalorile rtn rlLnlcaleprosperiteiifinanciarevizihile Sii conlinudm.Spuneam ai devremeci lrcbuie sa tlr ,l|llivi cdmpul energelic'respectivsi ili remodelezi 45' ,14
 22. 22. CARTEAABUNDENTE] con$tiin1a.Iatd cum ara6 programulzilnic la careficeam referire: ). Meditalia. Dupe pdrerea mea, Planul de 40 de Zile pentruOblinereaProsperitdliireprezintdo necesitate absolutf,.Chiardacaaiptacticatinsdacestprogram,continud se meditezizilnic asuPlauneia sau alteia din cele zece allrmalii,pentrua continuasepestrezirezonanlacu vibralia abundenleiin consttinlata. Principiile abundenleidespre care am discutat in Parteaa ll-a nu contrMicin Niciun fel afirmaliilede mai sus.Spreexemplu,spuneamin a douasecliunea ci4ii ce: ..B.iniireprc/intauneiircl.Alunci(ind lecun(cntrcriiluprr ef'ectului.tu uilj de cauza.iar alunci cand uili de cauza' efectulincepesi sc diminueze llacd i1i fbcalizeziatenlir asuprirobflrer"iide bani,lu te indepafiezipracticde Sursf abundenlei.Propune!i chiar in accstmomeni si renunlr la convingereaci banii reprczintisubstanla!a' susa ta d! apro'izionare,unfaclordesprijinsauunmoliv dc siguranfi Nu baniisunttoateacestea,ci f)umnezeul' Si ne intoarcemacumla definiliabanilor:'.Bdnli sunl risplalameapersonala$inaturaliinplancnergetlc" RAspldl' esteefectulsausimbolulexterioral bundstiriiinlerioare.rl timp cc cauzacsteFlscnlala daruitede Dumnezeu'hncr1lri caresti lebazamanifestirilorexterioare.Gendestcleastlcl definilia spiritualaa bdnilol includedeopotrivi cauza' efecllll, aspectullor invizibil qi cel vizibil, confliintra tbrma,celcarediruiefte fi daruloferil.Importantestesi rrl te focalizeziasuprabanilorin lbrmalor exteioari' ci asrlfr' surseilor.incearcisiinlclegi$i si contempli€ne4glabani|'r careestechiarcon$tiintata spirituatA,iat apoilasAfbrma' ' '46 TUE;Tt LINACtj B.ANIIpt: CAREjr )11 scnlanif-estcde la sine.Nu trecemaidepartccu lecturdpdnri .rindnu ai infelesperfectacesttspect. ). nzudlizarca oeattxrre. inajnte dc a-li implilln$i rrctodade 'izualizrrepe caremia transnlis-oSinelemcu sufcrior, dorcscsi fi vorbescdespreo revelaticpe carcam iru1-{)cuantin urmi. Pccdndmaallarnintr o slaredcosebitA ,iceon$riinld(Siintr-ogauii financiaricorespunzitoare),imi ,l'i.dm ut.nir.i(ol.Vira.ol,lr -rrrt c(J mrnJnJlI c pot rr,rnilcstaiira niciodificultite.dar problcnrameacra ci rrfrcolul pe carc nri I ,:loreamcra manilestarcalubiti de l'.l|rl:lritsi inriin!estesccontliinlair1acestproces.Cu alte , u Inte.imi dorcatncaccrulsilscdcschjdi,r asuprameasi l,l,,rii cu bani(ca un lcl de lnaniLcereasc!)sausi r'lnislLne '.,rrcria,iarIadeschjdercaulji si giscscin pragunco| plin , u l)lni! I)eli eram deja con'insaici SLLrsabunirstirii nrele ,r.r l)llmnczeu,la acealrcn]e nu inlelegcaminci laptui , r lrrincipalulcanalde rndrlil'estxreaj Spirituluiin lumea trrrlrrrrcnsionali:untodntenii.Altlel spus.nu-mididusem lrr rscamaca nol suntemcanalcale Spirituluiprin carc ,i, LJrllucnlimnu doarpropriaiati, ci li iata celordin | ' r, tru.TnIL,cs; rn; aprnpirde narncnr.cu it cr,lJnl. 'lrr,i la unui orgoliuspiritualdc carela aceavremenu ' l.l rl ronftientA.Cettiu qi desprcdbundenlaspiriluLtld? ,l,,rrullrmsi iini spun.Si uitc-d$a.gaurafinanciarAil1care ,,r, .r'hnrs-atraDsformatintr-oadceratApripastie... rrirtLimpca1nuavcminci niveluldcconstiinlaneccsar Itr,rrrrit rnirnifestasponfanaormelcdoritcdin subslanla t',rrrLllu.noidepindemdcceilallioamenidepeplaneti.cu .,,,r. rmpirtilimesenla.inclusienergjabanilo:
 23. 23. _...-_ :--"r4 - CARTEAABI.]JI)ENTI:I Usreposibil ca cincva sa rrdice urmdtoareaobieclie: ,,Spuneelin sccliunearcleritoarela Planulde'{0 dc Zile pentruOblinercaProsperitifiici atallimp cir rei priri orice pcrsoani,oriceloc fi oice condilieextcrioaddreptcauz' a siguranleitale.tLlvei blocasingurfluxul prosperitdliiin vialala.Atit timp clil ifi veitransf'eraputereapersonaliunei altefiinF, considerind-osursrbuodstariitale'1ui1iveilimita aukrmalaceastdbundstarc."Llstefoarteadearat!Noi nll trebuicsi p vim citre opeNoaneamrmesausdspeciiicimun canallizic prccispcntrumanifastareabunistdliipecarene-o dorim,cici accstlucruincalci LegeauniversaldTrebuies' recunoa;te insAca,.risplata"(subtbma banilor)ajungela noi prin intennediulceloriallioamenicaretrdiescperceast' plancli, in schimbul unor produsesau scrvicii lntelegl dif'erenta'll'e rog sd b gandcatila acesiaspectpini cand il inlelegiin profunzime.Iar acumsi trecemla metodadr vizualizare. La un momentdat.in limprLlaceleiperioadefinanciar( grelc(celpu1in.a$ami sepireamic)'amreulitsemi lini$tcs! am intral intr-o staremeditativd$i am rostit urmitoarcl cu'inte:..lnrit Spiritul lui Dumnezeusi gandeasciprrrr mine.Nu voi incercasdemit genduripersonale'darnlcrnt nTivoi opuneacestuiptoces.LasacumPrezentraChistici s sefoloseascideminteameapentnra seli^ndi laproblemel' melelinanciarefi pentrua gasisolulinlaacestea' $i ialdacurnrispunsulpe clre l_amprimit: ',Afld cd I- suntcutineintotdeaunaEu sunttot ceeacccaulitu llc ac' ea.nu Mi maiciuta dccelpc Mine.Eu sunlSpiritulcare'' la bazalumii invlzibilcai a celeivizibile Eu suntSubslarrr cares|ala bazatuluror lucrurilor.I1usunlEnergia( rea1l' Fi ccspunEuti totulva6 binepentrutine Mcditeaziasulr TLI ESTI LiNACLiB.INII PECLRE lIAt fonstiinteipleniludiniiSubslanleiSpirirualecareemaniidin ecntrulfiinleitale.cici hU SLD.ITunacuea.Acc$li Energie rcprczintEo fo4i constanti,firi inoeput;1 lird sfirqit. Dc- vinounacu aceslflux inlinit. apoicanali4azal citre lumea crterioard.astfelincettoadtlLuneasdpoateprospera,inclusiv l1r.Consideri-lun flur deLumini carete conecteazacu toa- le sufletelece triiesc pc Pimant.yizLlalircazicum aceasti l .|lminhemanadintine$icircumsceintregulPinrant.Acest llu de Lumini va deveniastf-elcanalulprin carebunistarea r):rlerialdva ciletori citrc 1ine.DupAstabilireaaccsleicone i ni lunrinoaseintrc tine $i restullurnii.'izualizeazicum lrrcrurilepe careli le dore$ticdldtoresccilre tine din todte ,Lfccliile...pendcendscinlorcin ccnrul 1du,carL-STJNTEU. I rii tc dusde accstealuri dc cnergieSivizualireazdstarca ,li p:rce,deiubiregidefericirecaretevacuprindeatuncicand l( rei bucurudelucrurilepe careti le dore$ti_Punleade Lu- !Irar pecareai construifova trebuisustinuldin permanenlir I'rrrriubireata.ir acestscop,loategendurile,emotjilc,cu,in- r,l. fi acliuniletaledeacuminainteror trebuisAlieincArcatc .l rrrl-irc.' Am intelescu accasliocazieci noi sunteminti-adevir ,Ir reilzempentrulialii noptri,darnu aqacunrcredeampini .,r,irrr.Meditind asuprarncsajuluiprimir,in minteameaau ,,r (l)utsi selormezeinraginilevizualizariirecomandate: ,..-.Izyoruleternal Tunror Lucrurilor Bunt ,lin interiorul meu,din .ure flrge o EnergielArii itttput ;i .fiird sfAry ... umpleredtupei tnele tu acedstdEneryie pAnd .Atd dA pe aldftj... ,lt,:i(hideredmutLtlAd usii con$tiinleimele,attt'el ittlil flu.tul de energiesd poatd ieti in exterior
 24. 24. CARTEAABUNDENTEI ;i sA inundeaceastAlume c1|o Lumind Aurie, carc sA ridice toate sufetele pe o noud vibralie a abundenlei.Attl rizuali2dt Unitatea meacu toli oamenii depeplanetd in aceastdLumind ;i Taptul cAtuli oamenii depe Pdmafi, fAld nicio exceplie' tAiesc it prosperitate.. Am rAzfi bucllria Qi fericirea intipdrite pe felele lor pleaplinul lor de recu oQtinldfag de Dumnezeu,pe n^ura ce ne|oile lot erau indeplinite ln c.,ntinuale, am vizualizat.fluxul de Ettergie inturcandu-sela mine in |aluri, aducA d cu si e toate lucrurile de care am nevoie. Udlurilerle energk veneaucate mine din loate dire,liile. din cc in cemai apro.rpe pand cand, i imaginalia mea, am simlit cum acestea mA inundA in btalilate, mofient in care aproape cAmi t-..1opritrcspiralia.M-amsimlit alunci tai prosperd decAt oricand ilainte Qiam inceput sd vizualizezl;'losirea a.estot btni in munieracea uai utild, cea mdi productivd, cea mai plind de iubirc ti de cooperarecuputinlA. ' inmai pulinde30dezile,a$a-ziseleproblemefinanciarc cu care me conti'untam au disparut definitiv. De aceea,te invit fie sdpracticiacestexercitiude vizualizare,fie un ahul conccputdetine,darcareseevoceo reaclieemotionalela1!l de putemice.DorescsAte avertizezinsi: dacein con$tiintir taincemai existdldcomje$iegoism,esteposibilca aceasli tehnicadevizualizaresdproducimultedezordjnein afacerilt talefinanciare.Exerciliulhebuiepracticatpe fundaluluner iubiri neconditionate,al alfiuismuluiabsolut$ial congtiinltl uniteliispiritualecu toti oamenii. :}C TUE$TILN{ACUBANIIPECAREiI A] 3. lubirea intensi. inlelepciunea strdvechene invald ce banii reprezintdo energiedivind,dar daci dorim se ne indeplinimnevoile,noi trebuiesdlucrdmcu energiaiubirii, nucuceaadorinlei.Personal,amdescoperitcI ori decateori remmlla vihatia Iubiii Necondilionatepentrutoli semenii mei, m:i confrunt automatcu mari dificulta! financiare sau materiale.Acest lucru imi reamintegede fiecaredatede rnesajuJspiritualpecarel-amprimir5i in caremi s-aspu. Dcgrupe alb: ,,Punteade Lumin5pe careai conshuit-ova trcbui suslinutdin permanenteprin iubirea ta.', Iti reamintescin aceastddireclieci ,,energianaturald,. csteiubirea.De aceea,,,rdsplata,.nu poatefi createdecatdin rubireqi se intoarceIa tine pe aripile aceleiagiiubiri. Fere cmanareaintensiavibralieiiubirii nu veiputeaatrageplenar rrbundenlapecareli-o dore$ti. 4.Recunottinlaplind derucrlre. Bucuria$ireclmogtinta sc nascintotdeaunain inimile pline de iubire.DacI aceste (i|litili lipsescdin con$tiinlata, intoarce-tela pasul 3 9i fr.rcricaanade a iubi.CaseiLeced saupc cinevape car< sI-l iube$ti (mental), focalizeazaaceasti iubire asupra Irirginii sale,apoi schimbaimagineacu ceaa oamenilor srrrra situaliilorpe careili vine greu sd le iubeqti.Iubeite r rrlr qifiecaremanifestarefizicdaei,$inu uitasi ili expimi rerlrnostintapentru binele actual din viala ta... pentru lnrmuseleanafurii,pentrLrprieteniipecareii ai $ipentrucei rl:rgi.pentrubinecuvdntdrileinfinitepecarelerevarsaasupra lirl)unnezeu,pentrusolutionareatuturorproblemelortale$i 1r'rrtruindeplinireatuturornevoilortale.Simtebucuriacarc (r(ftc in tine.Aceastaestevibelia carci1ipermiteserimei lr ruzonanlilcu toatecanalelepc carele-a alesDumnezeu l'|llnr aJi transmitegraliasa. .51
 25. 25. CARTEA.'BUNDENTEI 5. Rosliredunorcuvintecarenufac rau imilnui Toate inuat-a,u,-it.int.t"p"i*ii afirmi ci abuzurileii criticile ;;;i;,-;ilil. ;*iste $iplinedeu'aintunecesufletur' ^r; e.! jata.alragdLlpasineo pcdeapqAti neinJepancaza de CalcaSpiritualaDacadore)tisa ili p:slre/l 'energla ""*'r"it: ",io "t-" *or vibralii pozitive $i sdmenlii intacta ;il;;;;;;;, nu rosti niciodatacuvintenegativela ;;; ;;.r";;;"' saua ta Aceastaadtudine(valabila inclusivpenlu genduri)distrugeoricelimitare' 6 A,liunra iutli Dacinai urmatcu atenlieprimii cincipaqi,vei fi cdlauzit9i inspiratsi actioneziinlotdeauna ,. a;...iiu.ur.a,i. Printrcace'teac(irrnise num;ra:al na.rr*., nrdiniiin ialatd' incenendcu corpulLu cu casa i;i;; .""." peearco deslilori:bl aeulrareati urm.r(a ""1'' t'.ni"*'-t' nicioa'nonarel:cdndcceace trebui( ,i-t^r; orur, c) acceptarearesponsabilidtilor$i cultivarea ^u,tai"ii i" " facetot ce iii stdin puteriin oricesitualie: o, "a'"""r"" "" gratle'e(hilibn'l'seninatdleli ftra efon'l'l ..- l. "J"r*a iripanalirealucrurilordc cdredrspuilinlnd "unt ,1.ir-t.pi.alia9lae calauzireaSpiritulLli'nu caurmareI ccrerilor9ipresiunilorcelorlalli' '-'--ioiiu.* f"n $i cu minenc-amconvinscu mult trmp i" u.li.eo.i.at a" tult am dtuui' noi nu il pLltemintrcce ni.ioautap. DumncTeLl'ii ca cu cil d:ruim mal mult c'r i"olt" if o**'. in suflel cLrale(mar mult frrimim Ar" fun4ioneazdLegeaUniversaleaAbundentel' TUE;TIUNACU BANIIPE(ARE iI AI Elibeturca minlii colectire a umdnitdlii de cohingeile dominahte in lipsuri ti li'nitdti D.i(aunnum;[ruliclcntdemaredeoameniarurmacri $sepa5isimplidescriqimaisus,eiarputeaschimbaimpreund vibratiacon$tiinleicolectivea umanitatii Acestlucrua tost cxprimatcum nu se poatemai limpedede JasonAndrews .rtuneicintll-aminlenievatin caneaSLpraodnenii ,,Binele colectiv incepe intoldeauna cu binele individuat...Cel mai bine ajufi aceastelume ajutandu-te l)c tine insuli. Relinc: noi suntemcu totii una' valuri ale xccluiaqiocean,iar constjin{aunui singur om focalizati rrsupraabundenlei9ibunastdrijpoateatragemaimultdlumina in conttiinlacolectivda umanitilii decatoricealtceva'De rccca,incep€intotdeaunacu tineinsuti." Apadar.intepc intotdeaunacu ..propriate en(rgic [llurale" qi las-osei$i reverse,,$splala"nu doarasuprata' ei5iasuprasemenilortai din aceastdlume. €' .i? J.'
 26. 26. a ( I a 'Q eor,aprr,aTrgoiTIEQE.'".':
 27. 27. :. .'. in carleaSupraodmenii: Voin{a lui DLrmnezeucste ca fiecateindivid si triiascdin abundente. Dumnezeuestesu$aoricireiprospcriti{i fi neasigureinbtdeaunatoatelucrwiledecareavemnevoie! dinabundenld. in sinc,baniinufacpenimenimaifericit,darconitiir4a nrospcridtiiatrageintotdeaunadupi sineo staredc echili- hru,deincrederein sine,demullumire.depaceinterioara,de hrrcuricqideeliber:uedeteamageneratidelipsuri.La toate nccsteaseadaugaluc(rrile propriu-zisecareili Satisfacne- v(iilefi dorinlele.Deaceea,obiectir,ulpecareni-l propunem noinu suntbanii,ci conttiinlaprosperitelii,intelegereaspi- rilualea faptuluici Dumne?euestesrusacareneasiguridin irhundenldtoatelucruile decareavemnevoie.Atet dmp cat hrcrimcuacestprincipiu,baniidevino experienthspirituale. Esteextremde interesantfaptul cd fiintele care$i-au (lcvatnivelulde con$tiintesuficientde mult pentrua putea lr considera{eSupraoamcninu sunt deloc preocupatede ,.|iiineazilei de mainc."Ele $tiuca suntuna cu constiinta Inosperitdtiiinepuizabilea Univcrsului,carese manilesta 57
 28. 28. CARTI:AABWDENTEI prin ei. $tiu de asemeneace sunt conectaliIa Mintea Unicd,ce reprezintdo Resursiinepuizabild.in consccinld, ei atragloatelucrurilebunein vla{alof. cu suprameura. 5i experimenteaziin permanent5bucu a unei vieti triite in abundenF.Ei i$i hse mintease vorbeascein locul lor, ailresdndtezauruluiuniversalcercrile saleparticulare Cet de bogat poti fi? Atet cat pof gandi ce po{i fi, sau atatcatestenivelulcarete multume$e.Din pecate,cei mai multi dintre oameni se mullumescse ,,supravietuiasce". Daci acestaestenivelulla caresepoateindllacon$tiintata, asava fil Ia elti cel carea lAcutaceastdalegere.La fel de bine,tu poli obtineinse independenlafinanciarbabsolutd, dacevei optapenfu ea$idacditi vej elevaconstiintaasdel incat se se ridice pe acestnjvel al perfec{iunii.Cind ne-a spus s6 ceutAmlmpare{ialui Dumnezeu,Iisus nu ne-a recomandatsi cdutamdoarun ftagmentdin ea,ci si ne-o asumemin fotalitate;cu alte cuvinte,si integramin inima noastreconqtiintaspiritualea abundenleiabsolute.Mai muh decetatat,el ne-arecomandatsefacem acestltcru mai intAi de toate. cdci astfel toate celelalte lucruri ne vor Ii datecu supramdsura, impdralialui DumnezeuesterealizareaPrezen{eilui Dumnezeuinlhuntul nostru. f)in aceasteimpdr5tie (sar conttiinlespiritualn)curgeintr-unfltu continuutot cene_anr puteado in aceastiviata. Catevasecretealeprosperitali: 1. Nu spunenimenui(carenuseaflapecaleaspiritualiI celucreziinplan mental-spiritualpentruomai maf( prorperitate.in cazeontrar.retintrerupeconexiunr' .J& OCOMPILATIEDETEXTEREFERITOARELAROSPERITATE cu Sursagi vei pierdeputereacares_aacumulatin tinedaroritdnoii taleconstiintementale(centratiin juIul noiloridei-fo4e).Secretulesteabsolutesen{ial in acestscop. 2. Urmiresteseinfelegici nu incercisAfaci cevaIa modulconcret,ci doarseetibereziabundentacare face deja parte inte$antd din Adeveratata Naturi. In acestscop,elibereaze-tedepresiuni$ideintensi_ tateapreamarea triitilor Lasi substanlaspirituald si emaneqi sedevindvizibili subformalucrurilor $iexperienlelorpecare1iledoreqti.Cualtecuvinte, renunl5la efortl 3. Pe mesurace lucruriledorite de tine incep se se materializeze,nute,,umflain pene.,,plin demAndrie spirituald.Reline:nu tu e$ticelcareleauzeazatoate acestelucruri,ci substanlaspirituald,careia forma implinirii dorinJelortale.Tu nu erti decetun canal pentruaceastimanifestare. 4. Gdndurilecritice Si sentimentelede team6impie_ drcalucruriledoriresaajuntsila rine.in schimb, constiintaplinbdeiubire$ideincredereaccelereaze acestflux. Iubireaesteinsi$i implinireaLegii, iar CredinFesteenergiacarecurdldcanalul. 5. RecunoagteSpirituldininteriorult,eucauntcdSursa a abundenlei$ia prosperitdlii.Oriceqi_aidori,pri_ ve$temaiintaidetoatecetreDumnezcu. 6. Nu limita Spiritul impundndu_io cale precisi de manilestarea lucrurilordoritede tine.Lasi_l s6te sur?rinde,clci cunoa$lerealui esreinfinit maimarc decdtimaginaliara. 59
 29. 29. CARTI:1ARINDENTEl '7. 8. 9. Accepti laplulciVointa lui l)umnezcuin ceeacete fnelle el( ia lu 5alraicrLiin abund(nla.incrarca seinlclegi cAin Con$tiintaDivina nu exis6 nimjc careseaminteascidelipsuri,limiteri $i siricie. Tu tc-ainiscutcasefii bogatlTue$tiunadinexpresiile indjvidualcaleAbundenleiUniv!'rsalelnfinite. Nu amana niciodate procesul de manifestare cultivendideeamentalacAvei primi ,,maine"ceea ce ili doregti.Dumnezeuopereazeintotdeaunain momentulprezenl-Acestmomentestesingurulpe careil cunoa$te.Dacd i{i proiectezjprosperitatea asupraunui momentdin viitot nu trebuiesa fii surprinsdact ea va rdmeneintotdeaunacantonati intr-unviitor nedeteminat. Abundenlain lumeafizicd esteo simpli proiectic exterioaraa conttiintei prospedtAtii.De aceea. lucreMd intotdeaunain interior. Cu cat iii vei elevamai mult congiinla,cu atet mai mareva tl prosperitateade carete vei bucura.Cceace existal susexistd$ijos. OCOMP]LAT]EDETEXTERLFERITOARLI,A PROSPERT7/ITI: la ceeace nu iti dore$ti.De vremece nuli doreiiti Iipsuri,nu temaigandilacle. 12.Lasdbanii tai secircule.Dacaii aduni ploroase,s-ar puteasi fii nevoit si ii penru a-Econstruro arci! pentruzilc cheltuic$ti 10.RecunostintaffAiti ti exprimata reprezintaun ingredientabsolutvital pentru dczvoltareaunei con$tiinlea prosperitAtii.Nimic nu deschidcma rapid poarta Depozitului Univcrsal ca o tntnrrr recunoscetoarc. ll. Con$tiintaprosperitdtiipoate fi dezvoltatapri| scbimbareagandurilor,respectivprin inlocuirc.L iderlorurur'iatrcu lipsurileLu dllel!.asocia(e' abundenta.De aceea,petrecezilnic din ce in t, maimult timp gendindu-tela cccaceiti dorefli,nri Din carteaProcesulmanifesfirii: Aminte$te-ti intotdeauna cd do n(elc tale sunt indeplinitemai intai de toatela nivelul conqtiinlei,9i abia rpoi semanifestAin lumeaexterioarain mod material.Dc i|ceea,secretulconstiin a li recunoscabrcendindeplinirea dorinteitaleincanu s-amanifesrat.Nu a$teptafoma vizibilh .rJorint(ilal( ind<plinirepenrrua-(ieprimar((unotlinF. cicr in acestcaznu laci decetsdintfuziiprocesulsaupoate ehiarsi il anulezil Dacenu maiai bani,gdseqteo modalitatedea-i c.i{trg.l l)rinmuncd.Fdtotceilistiin puteriin aceasradireclie.DacA (slc cazul,acceptichiarsdfaci curaaint._ocasd,darin toI .n|r:lrimpconlinuas; lLr(reliaupraconriintciprosn(rilAlii. Anrntette-lici Dumnezeunu nc poatedaintahire decatpe ||rvclulnosfu de conftijnld.El ne indeplineqteintotdeauna rrcvoile,indiferentcdtdeavansafisaudepulinavansalisuntem Ulplanulconstiintei,darqinoitrcbuiesi neindeplinimrolul (lccocreatori.Cu ca(ne sjmfimmai separatide Spirituldin Irtuflorulnostru,cu atatmai maretrebuiesAfie aclivitalea I'r careo deslilurim in planullizic, liccarcacltuneanoasffa lrr(iu-i consacratiSineluinostruDi!in.
 30. 30. ;1CARTEAARUNDENTEI Din cafieaManualulpractic al mdiestiei Sial realizdrii Ori decateoriteconcentreziasupraefectelordinaceaste lume fizicd, tu ili cobori automat frecventa de vibralie a conltiinleitale.Cu catvibraiiatava fi maijoas6,cu atatmai dificilava fi implinireadodnlelortalein planulmanifestat in schimb,dacdtevei concenhaasupraSubstanleiSpirituale a Con$tiinleiEU SL.IT din interiorultdu, tu iti vei ddica automat frecventade vibratie. Gendeqte-teastfel: dacd minteata poateconcepediferitelimitdri ale formei,ea nu poateconcepenicio limitarea Spiritului! Dacdte zbali si rezolviproblemacu carete confiunli de pe nivelul de congtiintlcarea produsaceastdproblema' tu nu facidecatsi agmvezi$imaimult situaliaDacadoretti si schimbicevain lumeata, trebuiesi incepiintotdeauna prin a-1ischimbacon$tiinla(mintea) Gandelte-teastfel: toateexpe enleledin viala ta reprezintaideile tale finile proiectatein planul material.Dincolo de ceeace vezi se ascundeinsi Spiritul,iar adev5rataRealitateesteceapecare o vedeacesta.Cumputemaplicaacestprincipiubanilor?Tu i1i des{!$oriafacerilefinanciarein mijlocul uneiabundenlc nelimitate,carepoateindeplinioricedori4e cusupramasura. Dacenupercepiaceastdabundenle,ci doarlipsuri,limiraritr insuficienfa,inseamnicdprivegtilumeailuziilot Pemdsuri cevibraliaconstiinleitaleva devenimai spirituala,iartu r'.-r inlelegecdadeverataSurs6carei1iindeplineqtedorinlelees1( Spirituldin interiorult5u,umbrelesaricieivor dispArea(1. la sine. OriccsufleldinUniversesteofiinF spirituale.Conqtiinli mcadetip EU SUNT esteaceea$icu con$tiintata detip Fl :.q2: OCOMPILATIEDETEXTEREFERITOARELAPROSPERITATE SfINT; de aceea,tot ce alirm despretine eu airm de f'apt despremine.Dacete critic, mec tic de faptpe mine.Dacd te considerslab,serac$i neimplinit,pe mine mi consider slab, sirac Ai neimplinit. pe de alte parte, tot ceeace afirm despremine insumi imi condilioneazicon5tiintain mod corespunzdtor.Datoritd manierei in care opereMa Legea, daceeu cred ce tu suferi din cauzaunej lipse, eu invoc in acestlbl lipsain viafamea. Vibratia credintei tale arrage tot ceea ce ai $i toate experien(eletale din aceasti ltme, cicjprincipiile simitare se atrag! T! in ce ti-ai investit credinta?Ca se rdspunzila aceastiintrebareestesuficientsepriveqtiinjurultiu. in cazul in carecrezi in abundenF,inseamndce te bucuri dejade prospe.itate.in cazulin carecredintatavibreazepe frecven(a ,,supravie{uii", inseamnechde-abiareuge$tisi te descurci. in cazulin carecreziin insuficienli,nimeni gi nimic nu-li va puteasatisfaceweodatenevoile.Lumeain caretreiegti rcflecteintocmaicredinFta. Din carteaSpiritualateapructita. Sineleteu Divin emite numaj genduride abundenF, oiciodatede lipsuri saude limitare.in Mintea Sineluitdu Superiotacestegdndurise manifestica energiepuli. Ele [[ insdo putereenorm5,dorindsf,devindmanifeste$i si rmanedin con$tiintata.AceastiPuterea Mintii Sineluitiu (rnuaceasteEnergiea Grindurilorsale)nu concepealtccva rlcclitprosperitateaceamai deplindli abundenfaceamai ||(limitata.Atunci cand se deplaseazdprin conltiinla ta, n(citstdsubstantispirituali se poatemanifesta,,caatare., r urpoatefi distorsionatain funcliedevibraljacampuluitiu
 31. 31. C,IRTEAArJLiNDIINTEl energetic.Ea se lasd impresionatdde "forma" con$tiinlei i"t*"a"ou l"r" se maniiesti in lumea fizicd sub forma "lo"ri""l"t- "*' t tnctie de viziuneape careo ai desprc abundenta. incearcds6inlelegiacestsecret:con$tiiniamealegdt': ,/" D.rmnereu.u sutsaaprosperiti{iimeleestesinonimacu f.o.p.rl,u,"u mea. Se analizemaceastdfrazd: "con$tnnp '^"u' t""t,a i-le Dumneueu_se rc[erii Ia conttlenll/area' t",i.nJr"" t' .u".^o'"rea PrezenleiDivinedin interiorultau' i, i'ii,'"* a*'t't' ldSpirir'ldMinteaDrinasaulaoricc ;lr;;-;;ti" r'releripenrrud de'emncPurereasuperioar; n.i i" iat. ".i O*ii "on$tienl de ceva'tu aragi acelcevain ."."u""r" ,.prl",t"ria pecarei-o acorziAlenliaconduce lainlelegere-iarinlelePereaconducelaCunodstere' '- ---nuJa t. u"i interiorizaqj dacavei contemplaPrezenla ainta"tritrultau, Oacate vei focaliza asupraSpiritului $i dac' "li-r.""n."t,. ti t"i devenicon$tientde MinteaInlinid ce ."'rn"nii*i p,i" ti"", seva intamplaun lucrud'ramatic:in .oln"ntt ..ap""tiu' tu ili vei deschidecon$iinla pentrua **u;l'm:::l"l,i:"T';*l'1"""-'1''l'i#l ,r...lra rurunr.nlie'lale!inncgullaucamnenergellcseJ u_mpleastfelcu Spiritul lui DurnnezeuRetine:Dumnezelr Jr',itr;,dur "1,, t*itta in experienlatadecetdacdiirecuno9r "r"r""lu. nrin"u apititului nu sepoateexprimain lumeat3 i."li orinint".-"aiuf conqtiinteitale(mintiitale)! "-"-ii'"""".ia o"oa ^ maturit4iitalespirituale'spiritulitl rt* ,rrrnra"|..uintrebarc:Ce lormadoretti'a iau?"l ii"""a",*t" si identificiPrez(nlacLIcceac' ili dorelll ;";;;;';''...*^ sa spunemcaiti dorctribani Banrl ,"o."ri* "..t.ot "l ldeiiDivincdeprosperitateSdunirn .{4, OCOWILATIEDETE:YTEREF'ERITOARELA PROSPER]TATE acum cele <loui pirfi ale frazei: ,'conttiinla fiea legatd cle Dumnezeu.r1sursia prosperiutiimele" Aceastacon$tiinF iti umple mintea(con$tiinla)cu ideeace Dumnezeueste sursaprosperiteliitale,deciEldevincaceastisurs[!Siastfe]' putem intregi fraza: ,,Con$tiinla menlegatd de Dlrmnezeu c.l sursda prosperitalii mele esle sinonimecu prosperitatea mea."inlelegice seintamplaatuncicandpatunzi adevf,rul $isemnificatiaacesteiafrmatii? Conqtiin{ata devire o cduzd pentrulumeaexterioari,$i dupecum spunelegeacosmicd: ,,Ceeaceexistein interiorexistASiin exterlor'' Devino conttient de Prezenladin interiorul^tau ii ide[tilic-ocuimplinireaoricdreidorinlepecareo ai ln acest tal, constiintata se va identificacu aceastaimplinire' file cfort, npid Sisimlindu-seimpicate. Testul Prosperititii Pune-tiurmatoareleintreberi: Ce anume md intereseazeinainte de toate: sa realizezPrezenlalui Dumnezeusau sd imi rezolv problemele6nanciare? Asupracaruiaspectmaconcentfez:asupraefectului (banilor)sauasupracauzei(Spiritului)? Sunteudispussdimi manifestintentiafermedea-l considerape Dumnezeu(o date pentu totdeauna) Sursabunistirii mele? Consacrutimpul necesalpentu a meclrtaasupm Spirituluidin interiorulmeucaSurseaprosperiteii mele? q..
 32. 32. CARTE}ABI)N|)1.Nl'EI ' Suntcu conilientdcPrezentainterioareSidefaptul ci aceastareprezinteSursaabundenteimele? intclegeu ci prosperitateameaderivedin aceasli Prezenle/ Ce incercsi fac:si producbanisausdimi dezvolt con$riintaabunden{ei? Am acceptaieu Adeverulpotrivil cdruiaPrezenla vie din interiorulmeuesteSursabunAsfiriimele!i cdactivitaleaaccsteiMinti lnfiniterlspundetuturor nevoilormelechiarin accstmoment? Mi identil'iceu cu Sinelemeu.careestetotunacu energiaabundcnlei,astl'elincal sepot spune:,,EU SUNT abundenld?" Dat fiind ci acumltiu ca Prezcnfainterioarf,eslc Sursa bunis|erii mele, pot afirma eu cu toatal convingereacam.i Dr.r/ /ej.l deabundenle? Ma pot consideraimplinit ti prosperin tot ceeacf prive$teviataqiaf'acerilemelel imi exprim cu plenar iubirea fale dc vrzrunei totalititii pecareoamatuncicendpracticexetciliil,l de,izualizare? Simt eu intuitiv cA Spirilul a rnanif-eshtd('/,r bunistareapecaremi-odoresc,chiardacirezultatcl, accsteiasuntince invizibilc?Simt eu nevota(l,: , afirma:.,S-aficut dejaceeacer'midoresc"t Mi-am abandonateu toate nevoile, dorinlel, temerile $i grijile la picioarele Prezenlei (l interiorulmcu? OCOMPILATIEDETEXTEREFERITOARELAPROSPLRITATE . Mi-am exprimateu recunoqtintaprofundAlali dc Spiritul din interiorul meu ir?airleca implinircr dorinfeimele si devini vizibild? Esteinima mcn plini dc bucurieSi de recunostintdin majoritalea trmpului? Ascult cu Voceainterioardcaremh caleuzeste5i instrucliunileei refedtoare Ia acliunile pe care trebuiesi leintrep ndin lumeaexterioare?Respect euacesteinstrucliuni? l-am iertaleupe toli oameniicareaugre$itfalhde minel Am ienaLin(lusrilua(tiledin ialc mea carem-auafectat? Practiceuiubireanecondilionadfalddetoli oamenii din vialamea? Am pistratsecrefulreferitor1afolosireaprincipiilor spiritualein vedereaasiguririiprosperitilii? De vremece cunoscRealitateadin interiorulmeu fi Adevlrul legat de totalitate,ii pot pcrr-epeeu pe toli oameniide pe aceastaplanetaca rdind in abundenF,indiferentdeaparenleleexterioarc? Le doresccelorlalliceeaceimi dorcscmie? imi face plicerc sa ddruicsccu bucurje/ Ofcr cu regularitatebani, gtiind ca ,oi primi intotdeauna maimull decdtvoi derui? Am licul tot cc mi-a stal in putcri pentrua-mi imbunilili rela{iacu copiii mei? in reLliamcaL nJflcnerul,l( lr(J. imi pd:|mdi mult dc sentimcntele$i dc bundstarcalui dccit de alemele? .ry--.-,-. .66 67
 33. 33. C'IRTEI}BUNI)EN7'L] . Faccela pentrua depi$iproblemelcdin liala mea scxuali? . Sunt implicat in vteo activitatede exprimarea crealividlii mele? . Mi-am ticut un Plan al Vietii' aslftl incal sa ma percepcao fiinF implinitdin toatedomeniile'? Cu cat ai dat mai multc respunsuria{irmative'cu atal maibogate$tiin plansp;ritual'dartl in planulmanifest' l)it c fieaPeariPi de Yullur: O comunicareprimiti dc la Conttiinla Supenoara: ,.Existi in interiorut15uun Izvor de Iubire,din carecurgc implinirca tuturor dorinlelor tale sub tbrma subslantei lurninoasecarese poatematerializain oriceformd dorrli' Acestlzvor nu ilagreiniciodata El aclioneazdintotdeaunr perfect,iar sursaputcrii saleesteiubireape careti-o porl' o iubiremai maredecettot cc ti-ai puteaimaginavrcodat'r Fluxul careicsedin Izvot estenesfarqit9i abundentlntri chiaracumin aceslflux, aleturide minc,$ielibereaza-ted( toatcaparenlelelipsurilordin viatala Vino la mine 'in" in interiorqidevinoconftientdeffuxulnesmr$italbundstarr ctemc.El iti 'a umplecupa9iapoiseva rcvhrsain atare l uni,ersulmcu nu existanicio lipsi 9i nicio limitare Tol l esteintotdeaunaplin. Poliinlelegecdeusuntlzvoru]'flurL 9i implinirea?Poli realizaci aceastaestcSursa'Cauza ' Electulbunastariitale? 68 OCOMPILAT]EDI.:TEXTERLFER]TOAREL'! PROSPFRI'IATE Cande$te-tcla umatorul aspect, cici eslc lbartc importanl:intre mine !i lumeallnomenali cxlsti o punle inlemediard.Estevorbadeconttiinlata Lumeataoglindclte inse$icon$tiinlatd, cdci aceastacsteceamai apropiadde tine. Daci dore$tica lumeala sereflectenaturamea,care esteabundenlaplne de iubire,trebuiesai1i unpli panela refuzcon$tiinlacuPrezenlamea.In aceslfel,Adeverulifi la li revelat,iar eu md voi reflectain lumeata. Toatelucrurile bunepe careti le-ai dorit weodatdifi vor fi atunciofe te Nu trebuieinsesaimi circumscriivoinla,spunendu-mi.,m trcbuiesd procedez.Eu sunt calea De aceea,lase-mdpe minesi decidcc9icum.Tu limitcazi_tesdte bucuricuprins dcentuziasmulanticipirii,lafel caun copila6.Focalizoazi-ti in continuaregandurilcasupramea,nu-timai facegriji 9iai increderein mine.Nu temaitemedenimic $iiubeitc-mape nlin€,cecieusuntCaleal" Forme-glndpentruatragereaabunden{ei Eu sunl SPiritulAbundenleilnftnile, iit-o formA indiridudlizafi. Eu'ufl .thundenlalirLt.JLrrtitintt-o, l1t('i. Totcee.lceseexpfimdprin iubireseintudrce integrdlIa sunA. De uceea, vahrri succesivede hani se indrcaptAcdlreminechiara(um. ELtsunt un nagnet dtolputefniLae dtrdge hurii ;i na 'ialJ inrtt,n'" ean'tl h,mil,'r 69
 34. 34. ._--ns. ,fr-s- _.- CARTE/1IBLtNDI:NTEI Sunt minunat .le bogit ill conttiinla mea. Sunt aproNizional din abundenld cu ba i imi rcalizezacumplanulpentru o iald trdita in abundeta. imi vizualizez contul hancar umplAndu-se in permdneqA cu bani, astl l i t:At sd imi pol srti.Jdcctiate nercile. u 5uprumAurd Mdvizualizezplin de iubire impdrtdtind acest preaplin cu toli oLtmenii,in acord at cAlduziren nzualizezJbricit pldtirea luturor Juclurilor mele,chidracum. nzudlizez cu hucurie indeplinired tuturor abligdliibr mele,chiardcum. nzu.rlizezincAfiatfobs ircdfruxului rcntinuu dt hnni cdre intri in fiala meacu inlelepciuneti I u iubiH, in ,ttrd . u t i:iun.t m<aut,friodrj. in continuare.creeazidinimaginadeunscenaiuperfeeI al cheltuiriiacestorbaniin umdtoarelei2 snptamani EnergiaAbundenleiifi dorc$teintctdeaunasd devin. vizibili din pura bucuriecreatoare,lar placereasuprclrrri a SubstanleiLuminoaseestede a se lranslbrmain lollL lucruriledecateaunevoieoameniiin lumeafenomenali.| ), aceea,principiulbunastirii,inclusjvbanii reprezintace. bun.extremdc bun.Atat timp catnu vom lin'IitaPrincilr l CreatorNelimital,Spiritulnu sera manifestain vialanoasL, sublormaunorsitualiiimpodritoare.Spiritulnoslrul)r t 7A OCOMPILITIEDET':XTEREFERITOARI:I,APROSPERIT'.1T1: va$tisi nuneol'erenimicin exces,astfelincatsanudevenim vrcodatdsc/driibanilor. Universulnu ii recompenseazepe indivizi in Junctie de activitatealor de la serviciu,ci in funcliede activitatea con$tiinlei1or.Astf'el,dacesimd ce viala ta estegoale$i inutildsaucdceeacefaciestelipsitdesemnificafie,Substanla univcrsale!evaretribuiin modcorespunzdlor,oferindu-tiun venjlnesemnificativ.trivial,inutil gi lipsitdevaloare.Invers, daci te percepiaqacum esti in realitateSi dacl integrezi aceasteviziunein naturataemoljonab,tev€iinelF rapidmai presusde lipsuri 9i de limitnri. Tu e$timottenirorulintregii ..averi"a Ta6lui Ceresc9i tot ce trebuiesi laci pentrua-ti primi moftenireaestesi mori in planullechiului tdu mod de a gindi 5i sI renattiin planulAdeyeruluipot.ivit caruia lu e$tiun individ putemic,plin de viatd,uril, semnificarir', 3loros.meritoriu.plinderubiregiirnplinir. Daci tc cantoneziin limitare $i insuficienli in orice domeniualviefiitale,inscamnecailiconstruieltioconsriintd x lipsei,iar lipsaaftageintotdeaunanoi lipsuri.Daci ili spui vreodatd,,nuimipot permitecutarelucru",tui{i construie$tio con$tiinFdetip ,,nuimi polpermite",iarLcgeavaaveagriji siri1ioferenoi situalii$i experienlein carenu iti vei putea pcrmit€.Dacd vei demonstraprincipiul bundsteriiplenare i|l vialata, tot ce trebuiese faci estcseinlelegiumitorul principiu:conStiinlalui DumnezcucasursdabunistAriimele ,'r/e/o/rrd Cubunestareamea. 71
 35. 35. .''*'.' ---"4fr.--- CARTLI,rBtiNDE'"TL:I puleaiubifArADltnnezeu.De vreneceiubesc,inseLtmnAcA suntundcuDumnezeu.In dcestf,l, to/lQlientizdreaPrezenlei lui Dumnezeuin ni e Lre$leincontinuu. Ltndeset{d Dumnezeu?Dumnezeused|lA acolo unde SLNTELtsi estetotunacu ceedce SUNTEU. EU SUNTtt indi'idudlizarca lui Dunnezeu,iar Spiritul lui Dumnezeu sdlatluie;tein hine,find utla c mine.EU SUNTLumins Lunii. MA inturc cAlrc dcedstALumitldSi sPun:,,Tu etli Cbistosul, Spiritul DumnezeuluiCel nu. Tu e$li Spiritul meu,Sulletulmeu,Tt'upulmeu.CanLlma uit la Tine,md fid pe mine." Ascult apoi Tdceredc.te itni confrmd aceasld cunoa$tefe ifi|e/ ioard. Am devenitastJblcorytient de Dumnezeu.de Christttsul di interiorul meu. EU SUNT Chrisbsul lui Dumnezeu Adevdrullui Dumnezeu,Sinelelui Dumnezeu.Pri acedski conttientizarea Realitilii din interiorulmeudeschidpoarltl Spifitului. Atrdg .tstfeli minteLt$i in naturu meaemolionali hlLtlitlttedSpirituluiQiUnitatedlui Dumnezeu,iar corytiitlltl measeumplecuLumi aAderdrului. Stiutl!:um.ii nu existdninit: din ceeace mra| put('t doli Nreodatacaresa nu se dfe deja ld podrtd constiinl,l mele,gLtlLtsd semanifesleifi vidld mea$i in dJircerilemell Tol ce trebuiesdfac estesdrtu cotlttientde aceslAdetu'tl penl/u cd toatenevoilenele sd imilie indeplinite,pe tru Ld toateproblemele melesA imi fe rezobate, lrentru cd tot1l. intebarile melesdcltpeterdspuns.Con$lientizareaPrezenl lui Dumnezeuin interiorulmeuesteunicullucrudecareI dved',rcoddliineNoie,in eter ilale. John RandolphPrice esteconferenliarde faimi mon- dialdqi autorulal 18bestsclleruridin domeniulmctafizicii. EstepresedinteleFundalieiQuartus,o organiza{iedecercc, l.irespir;rualacuscdiulin fea. l;ntraSanAnr.rnio.impr<- undcu soliasaJan,a creat.,ZiuadeVndecarea Lumii,,,o releaderugdciuneglobalacarescroagipentrupacealumii iii careainceputsAfunclionezepe dalade3I decembrie1986. l-aeaauparticipatde-alungultimpuluipeste500demilioa nedeoameni.Continuisdfieun erenimentanualin maibine dc 100defiri. Johna primit numcroasepremiinalionaleSiinternalio nalepentruumanitaism.pentruprogrescdtrcpaceaglobali fr pcntrucontribuliasa la un mod de vial.:tmai pozili in inlreagalume.A primit diplomade doctordc liLInstitutul linersongiunadedocloronorilicin doncniul umanismului {lclaInstitutulHolmes. DEspReAUToR ":'.1: '':..."., ,lt. l'.<e: 75
 36. 36. CARTEAABWDENTE] Pentruinformalii suplimentarereferitoarela seminarele organizatedeJobnqiJanPriceSila publicatia lor l]u!rlmd,,The QartusReport, poli contactaFundatiaQuartuspeadresaP.O. Box 1768,Boeme,TX 78006,saupoli intrapesite-ulwww. quartus,ofg

×