Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הטמעת שינוי טכנולוגי – הגברת אינטראקטיביות מקוונת בבתי

תוכנת המשו"ב - שינוי טכנולוגי

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

הטמעת שינוי טכנולוגי – הגברת אינטראקטיביות מקוונת בבתי

 1. 1. ‫הטמעת שינוי טכנולוגי – הגברת‬‫אינטראקטיביות מקוונת בבתי ספר‬ ‫באמצעות מערכת משוב‬
 2. 2. ‫מבוא‬ ‫היבטים ארגוניים ומידע אודות הלומדים. ע"מ‬ ‫להטמיע את השינוי ולהפוך אותו לשגרה בבי"ס‬ ‫אנו נדרשים להשתמש בטכנולוגיה חדשה‬ ‫שישתמשו בה הנוגעים לנושא כמו מורים, הורים‬‫ותלמידים ושתהיה ביניהם אינטראקציה. תכונה זו‬ ‫הכרחית להצלחת סביבה טכנולוגית במערכת‬ ‫החינוך.‬
 3. 3. ‫אנו נתייחס כאן למערכת משו"ב הכוללת שתי‬ ‫תוכנות:‬‫• משוב מורים – אינטראקציות בין המורים במעגל‬ ‫סגור.‬ ‫• משוב תלמידים והורים – אינטראקציה בין‬ ‫המשפחה למורים לגבי נתוני התלמיד.‬
 4. 4. ‫מחקר – מטרות והשערות‬ ‫המחקר בדק שתי השערות:‬ ‫• האם כמות האינטראקציות תעלה עם הזמן.‬ ‫• האם הרחבת האינטראקציה למשפחות תוביל‬‫להשפעה חיובית בכל אחד ממדדי האינטראקציה.‬
 5. 5. ‫שיטת המחקר‬‫המשתתפים- 9111 עובדי הוראה מ-01 בתי ספר כאשר‬ ‫• 3 מהם השתמשו בתוכנת משוב למורים‬‫• 7 בתי ספר השתמשו גם בתוכנת משו"ב לתלמידים‬ ‫והורים.‬
 6. 6. ‫מס השיעורים שהוקלדו מתוך מס השיעורים בפועל של המורה‬ ‫תוצאות‬ ‫משו"ב מורים בלבד‬ ‫משו"ב מורים וגם משפחות‬ ‫תקופת הזנת הנתונים‬ ‫85‬ ‫67‬ ‫שנה 1‬ ‫17‬ ‫08‬ ‫שנה 2‬ ‫17‬ ‫38‬ ‫שנה 3‬ ‫בבתי ספר שהפעילו משו"ב משוב גם להורים ולתלמידים )לעומת‬ ‫בתי ספר שהפעילו משו"ב רק בין המורים( הגיעו לרמות‬‫אינטראקציות גבוהות יותר ולעליות במשך השנים.הנתונים עלו עם‬‫השנים. גם לגבי שליחת הודעות בין המורים למרות שזו לא פעולת‬ ‫חובה, כן בחרו להשתמש בה.‬
 7. 7. ‫מס הודעות שנשלחו בין המורים.‬ ‫תוצאות‬‫משו"ב מורים בלבד )ממוצע‬ ‫משו"ב מורים ומשפחות )ממוצע‬ ‫הודעות שנשלחו ע"י עובד הוראה‬ ‫הודעות למורה(‬ ‫הודעות למורה(‬ ‫51‬ ‫33‬ ‫שנה 1‬ ‫94‬ ‫77‬ ‫שנה 2‬ ‫85‬ ‫821‬ ‫שנה 3‬ ‫ע"מ לבדוק את ההשערה השנייה עשו השוואה עם בתי‬ ‫ספר שמפעילים משו"ב למורים בלבד לבין בתי ספר‬ ‫שמפעילים שיש להם שיתוף של הורים ותלמידים ומצאו‬ ‫שבתי ספר עם שיתוף של הורים ותלמידים האינטראקציה‬ ‫בהם עלתה בהרבה על בתי ספר שהשתמשו במשוב מורים‬ ‫בלבד.‬
 8. 8. ‫מס הכניסות של המורים למשו"ב.‬ ‫תוצאות‬ ‫משוב מורים בלבד )ממוצע‬ ‫משו"ב מורים וגם‬ ‫מספר כניסות למערכת‬ ‫כניסות(‬ ‫משפחות)ממוצע כניסות(‬ ‫37‬ ‫212‬ ‫שנה 1‬ ‫241‬ ‫772‬ ‫שנה 2‬ ‫241‬ ‫633‬ ‫שנה 3‬ ‫גם בבדיקת אינטרקטיביות כמס כניסות של כל עובד הוראה‬‫למערכת נמצא כי בבתי ספר שהפעילו משוב הורים ותלמידים‬‫לעומת בתי ספר שהפעילו משו"ב מורים בלבד מספר הכניסות‬ ‫גבוה יותר.‬
 9. 9. ‫מסקנות‬ ‫הממצאים אוששו את שתי ההשערות שהועלו בהתחלה‬ ‫• להרחבת מעגלי האינטראקציה להורים ותלמידים תהיה השפעה‬ ‫חיובית מאוד והאינטראקציה בין שלושת הגורמים העיקריים תגדל‬ ‫עם השנים.‬‫• מה שהיה מעניין, שהמורים בבית ספר שהפעילו רק משו"ב למורים‬ ‫היו צעירים מהמורים שהפעילו משו"ב גם להורים ולתלמידים‬ ‫והמסקנה -< גיל המורים אינו מהווה מכשול להטמעה מוצלחת של‬ ‫טכנולוגיה חדשה ע"י ביה"ס כארגון.‬‫• לכן ההמלצה להטמיע מערכות תוך כדי שיתוף מעגלי אינטראקציה‬ ‫רחבים.‬
 10. 10. ‫סיכום‬ ‫• מטרת הטמעת הטכנולוגיה, מערכת לניהול למידה, היא‬‫ליצור אינטראקטיביות בין הורים מורים ותלמידים, מטרת‬ ‫החיבור של התלמידים למערכת משו"ב הינה לאפשר‬ ‫שותפות בניהול תהליך הלמידה. המידע הקיים אצל‬ ‫המורים הופך להיות שקוף גם בפני התלמידים וההורים,‬ ‫באופן יומיומי ובכך לשפר את כל מערך החינוך והלימוד.‬ ‫• מסקנות המחקר -< מדדו את הטמעת מערכת משו"ב‬ ‫בבתי ספר על יסודיים במשך 3 שנים ומצאו שמשנה‬ ‫לשנה יש גידול משמעותי באינטראקטיביות בין הגורמים‬‫הנ"ל והמסקנה שיש להגדיל את מעגלי האינטראקטיביות‬ ‫ולראות בשלושת הגורמים חלק בלתי נפרד מהצלחת‬ ‫התהליך ומשיפור ההתנהלות הפדגוגית הארגונית.‬

×