Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gazdasági fejlődés, gazdasági elemzések és prognózisok

7,494 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gazdasági fejlődés, gazdasági elemzések és prognózisok

 1. 1. GAZDASÁGI FEJLŐDÉS, GAZDASÁGI ELEMZÉSEK ÉS PROGNÓZISOK Készítette: Pőcze Márta és Szabó Katalin Budapest, 2004
 2. 2. <ul><li>A gazdasági fejlődést befolyásoló tényezők: </li></ul><ul><li>vállalkozás, versenyszabadság (Adam Smith) </li></ul><ul><li>innováció (Schumpeter) </li></ul><ul><li>természeti erőforrások, technikai haladás (neoklasszikusok) </li></ul><ul><li>tudományos és műszaki haladás, a K+F és az innováció (mai elméletek) </li></ul>Gazdasági fejlődés a közgazdaságtan nagy hagyományokkal rendelkező tárgya
 3. 3. Egy ország gazdaságpolitikája azoknak a céloknak, módszereknek, szervezési elveknek az összefüggő rendszere, melyek hosszabb-rövidebb időre meghatározzák egyfelől a gazdasági fejlődés alapvető irányzatait, másfelől az ehhez szükséges eszközöket, feltételeket. Gazdasági fejlettség: egy adott történelmi időszakban valamely társadalom természeti, társadalmi és gazdasági tényezők által meghatározott szintje. Az állam szerepvállalása a gazdasági fejlődésben kiemelkedő jelentőségű.
 4. 4. A gazdaság mikroegységeinek viselkedését, érdekeit, döntéseit, tranzakcióit a mikroökonómia , a nemzetgazdaság egészének működését a makroökonómia vizsgálja. Gazdasági elemzés Célja , hogy a racionális gazdálkodás elvéből kiindulva tanulmányozza a termelési folyamat, a termelési-gazdálkodási tevékenység eredményeit és hatékonyságát azért, hogy feltárják a tökéletesítés és a fejlesztés lehetőségeit. Feladata az ún. kvantitatív döntés-előkészítés.
 5. 5. <ul><li>kizárólag nemzetgazdasági szinten vizsgálható kategóriák: </li></ul><ul><li>gazdasági egyensúly, növekedés, pénz, árszínvonal, </li></ul><ul><li>infláció, valuta-árfolyam, vámok, </li></ul><ul><li>foglalkoztatottság, munkanélküliség, </li></ul><ul><li>külkereskedelmi és nemzetközi fizetési mérleg </li></ul><ul><li>Makroökonómia által elemzett kategóriák, folyamatok: </li></ul><ul><li>nemzetgazdasági szinten: </li></ul><ul><li>nemzeti jövedelem (GDP), fogyasztás, megtakarítás, </li></ul><ul><li>összes beruházás, kereslet és kínálat </li></ul>
 6. 6. A gazdasági elemzések iránti igény a vállalkozásoktól a világgazdaságig minden szinten megmutatkozik. Gazdasági mutatók: A gazdasági jelenségek, összefüggések, folyamatok jellemzésére szolgáló adatok. Gazdasági modellek: Komplexebb elemzést adnak. Robert Solow (1987) közgazdasági Nobel-díj http://www.fgn.unisg.ch/eurmacro/tutor/solow.html
 7. 7. A gazdasági elemzések legjellemzőbb mutatói: nemzeti jövedelem fogyasztás Minőségi mutatói: foglalkoztatottság infrastruktúra szolgáltatás
 8. 8. <ul><li>A gazdasági fejlődéshez, növekedéshez kapcsolódó kutatási témák </li></ul><ul><li>a fenntartható gazdasági fejlődés </li></ul><ul><li>a versenyképes növekedés </li></ul><ul><li>a gazdasági növekedés, eredményesség </li></ul>Gazdasági növekedés: egy ország (v,. országcsoport) gazdaságának fejlődése, a társadalmi újratermelés rendszeres, tartós bővítése.
 9. 9. <ul><li>Dinamikus mutatószámok: </li></ul><ul><li>az egyes területeken foglalkoztatottak aránya </li></ul><ul><li>az egyes ágazatok teljesítménye, részarány változása; </li></ul><ul><li>az egy főre eső GDP növekedési rátája stb. </li></ul>Az egyes országok közötti verseny, a növekedés és a fejlettség mennyiségi mutatóinak mérőszámai <ul><li>Statisztikai mérőszámok: </li></ul><ul><li>az egy főre jutó bruttó hazai (vagy nemzeti) termék - GDP/GNP </li></ul><ul><li>az egy főre jutó nemzeti jövedelem volumenének növekedése </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Gazdasági és nem-gazdasági ismérvek együttes alkalmazásának mutatói: </li></ul><ul><ul><li>a gazdaság ágazati struktúrája, </li></ul></ul><ul><ul><li>az infrastruktúra állapota, </li></ul></ul><ul><ul><li>társadalmon belüli jövedelemkülönbség, </li></ul></ul><ul><ul><li>táplálkozás, kalóriafogyasztás </li></ul></ul><ul><ul><li>ruházkodás, </li></ul></ul><ul><ul><li>lakásellátás viszonyai, </li></ul></ul><ul><ul><li>szociális ellátás, </li></ul></ul><ul><ul><li>közoktatás, </li></ul></ul><ul><ul><li>közegészségügy színvonala stb. </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Mutatói: </li></ul><ul><li>az egy főre eső nemzeti jövedelem, mint gazdasági mutató </li></ul><ul><li>várható élettartam, mint szociális mutató </li></ul><ul><li>felnőtt írástudó népesség aránya </li></ul><ul><li>és az átlagos iskolai évek száma, mint kulturális mutató </li></ul><ul><li>http://hdr.undp.org </li></ul>Az emberi fejlődés mutatószáma (human development index) a „nemzetközi fejlődésszakadék” „emberi fejlődés” szerinti értelmezése – a gazdaságon kívül eső, de a gazdasági fejlődéssel összefüggő szociális mutatók figyelembe vételével kialakított összetett index
 12. 12. <ul><li>Készítésének módjai: </li></ul><ul><li>intuitív (soft) </li></ul><ul><li>statisztikán alapuló objektív (hard) </li></ul><ul><ul><ul><li>- ok-okozati kapcsolatokat feltáró </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- tisztán csak az idősorok elemzésén alapuló </li></ul></ul></ul><ul><li>gazdasági modellek alkalmazása </li></ul>Gazdasági előrejelzés Mivel a gazdaságpolitika csak nagy késéssel befolyásolja a gazdaságot, a sikeres gazdaságpolitika szükségessé teszi a jövőbeni gazdasági feltételek pontos előrejelzést.
 13. 13. <ul><ul><ul><li>Az előrejelzésekben, prognózisokban a bizonytalansági </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tényező kiküszöbölhetetlen. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A megbízhatósága több módszer együttes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>alkalmazása alapján, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>komplex megbízhatósági vizsgálatokra építve ítélhető meg. </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Pénzügyminisztérium http://www.p-m.hu A gazdasági fejlődés, elemzés információforrásai Kormányzati információforrások Gazdasági és Közlekedési Minisztérium http://www.gm.hu Külügyminisztérium http://www.kulugyminiszterium.hu/Kulugyminiszterium/hu Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Elemző Központ http://www.stratek.hu/index.php?P=bemutat&L=1
 15. 15. Állami szervezetek Központi Statisztikai Hivatal http://www.ksh.hu Magyar Nemzeti Bank http://www.mnb.hu
 16. 16. Hazai kutatóműhelyek Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem http://www.bkae.hu Ecostat Gazdaságelemző és Informatikai Intézet http://www.ecostat.hu/index.html
 17. 17. GKI Gazdaságkutató Rt http://www.gki.hu / Adatbázisai: <ul><li>Havi makrogazdasági adatbázis és elemzés </li></ul><ul><li>MAGTÉR </li></ul>Kopint Datorg http://www.kopint-datorg.hu/ Pénzügykutató Rt http://www.pukrt.hu/user/korridor.php MTA Közgazdaságtudományi Kutató Központ http://www.ktk-ie.hu MTA Regionális Kutatatási Központja http://www.rkk.hu MTA Világgazdasági Kutató Intézet http://www.vki.hu
 18. 18. MTI http://www.mti.hu Szolgáltatások üzleti köröknek: <ul><li>MTI-Eco </li></ul><ul><li>Pénz és tőkepiaci hírcsomag </li></ul><ul><li>Gazdasági híradatbázis </li></ul>MKIK Gazdaság és Vállalkozáselemzési Intézet http://www.mkik.hu Külföldi szervezetek IMF (Valutaalap) http://www.imf.org World Bank (Világbank) http://www.worldbank.org http://www.worldbank.org/prospects
 19. 19. OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) http://www.oecd.org / Eurostat http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-catalogue/EN?catalogue=Eurostat ENSZ http://www.un.org/ Adatbázisai között számos ingyenesen elérhető van: http://unstats.un.org/unsd/databases.htm Világgazdasági Fórum (World Economic Forum) http://www.weforum.org/
 20. 20. Tematikus gyűjtemény Üzlet.lap.hu http://www.uzlet.lap.hu Napi tájékozódás forrásai FigyelőNet Gaz/Pol - Makro+ado http://www.fn.hu/index.php?id=11 Adatbánya http://www.fn.hu/index.php?id=42 Portfolio.hu Elemzések http://www.portfolio.hu/elemzesek.tdp
 21. 21. Napi Online – Napi Gazdaság http://www.napi.hu/default.asp?cMenu=NC&cParameter=NG Piacok – elemzések - Raiffeisen Securities Piac & Profit Nemzetgazdaság rovat http://www.piac-profit.hu/?rov=05 ECO.hu Makro http://www.eco.hu/ecohu/makro/index_ecohu_makro.shtml Origo.hu - Üzleti negyed http://www.origo.hu/uzletinegyed/index.html Hazai gazdaság, Világgazdaság, Banki betét rovatok
 22. 22. Adatbázisok KSH Stadat MTI-Eco http://www.mtieco.hu General Business File International (Galegroup)
 23. 23. Global Market Information Database (EUROMONITOR) Monthly Bulletin of Statistics (ENSZ) http://unstats.un.org/unsd/mbs/ Európa Szerver http://www.euroinfo.hu/europaszerver/szerverindex.html
 24. 24. Hagyományos információforrások Schumpeter, Joseph A.: A gazdasági fejlődés elmélete : Vizsgálódás a vállalkozói profitról, a tőkéről, a hitelről, a kamatról és a komjunktúraciklusról. Budapest, Közgazd. és Jogi Kvk., 1980. 320 p. Samuelson, Paul A. : Közgazdaságtan. 1-3. kötet. Budapest, Közgazd. És Jogi Kvk., 1987-1988. Mankiw, Gregory N.: Makroökonómia. Budapest, Osiris, 2003. 564 p. (Osiris tankönyvek) Szentes Tamás: Globalizáció, regionális integrációk és nemzeti fejlődés korunk világgazdaságában. Szombathely, Savaria Univ. Press , 2002. 203 p. (ISES könyvek , ISSN 1588-7995 ; 1.) Veress József (szerk.): A fejlett gazdaság vonzásában . Nyíregyháza, Stúdium , 2001. - 242 p. A gazdasági növekedést elősegítő húzóágazatok nemzetközi összehasonlításban. Budapest, KSH , 2000. 91 p. Szabó László: A gazdasági növekedés elemzési tapasztalatai. Budapest, KSH , 1998. 84 p. (A gazdaságelemzés módszerei ; 98/1.) A felzárkózás esélyei : A magyar gazdaság lehetséges fejlődése 2000-2002 között. Budapest, KSH , 1999. 129, [25] p. (Monitoring , ISSN 1418-7892 ; 99/7-9.) Kaposi Zoltán: Az európai gazdaság és társadalom fejlődése a 18-20. században. Pécs : JPTE , 1995. - 200 p.
 25. 25. Az említett kutatóintézetek kiadványai közül néhány: Economic outlook for Hungary, 2002-2003. Budapest, GKI Economic Research Co., 2002. 53 p. ( Economic trends and research summaries ; 2002/3.) Előrejelzés a magyar nemzetgazdaság 2001-2002. évi fejlődéséről : 3. sz. előrejelzés. Budapest, GKI Gazdaságkutató Rt., 2001.XVI, 88 p. Esélyek és lehetőségek 2003 elején. Budapest, ECOSTAT Gazdaságelemző és Informatikai Intézet, 2003. 156, 28 p. ( Monitor ; 2003/1.) Előrejelzések: rövid, közép és hosszútávra. Budapest, ECOSTAT Gazdaságelemző és Informatikai Intézet, 2002. ( Időszaki közlemények ; 16.)

×