Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ekonomi (nur ain syafiqah bt hasmadi)

628 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ekonomi (nur ain syafiqah bt hasmadi)

 1. 1. PengajianislamEKONOMI<br />NUR AIN SYAFIQAH BT HASMADI<br />M10E<br />USTAZ JAMEER <br />
 2. 2. EKONOMI<br />DEFINISI EKONOMI<br />CIRI KOMUNIS DALAM EKONOMI<br />CIRI KAPITALIS DALAM EKONOMI<br />CIRI SOSIALIS DALAM EKONOMI<br />HAK MILIK HARTA BENDA DALAM ISLAM<br />
 3. 3. DefinIsiekonomi<br />Dari segibahasaYunani(greek) OikonomiaberertiPeraturanRumahtangga<br />Ilmumembincangkanmengenaibahan-bahanekonomi yang sifatnya<br />terhadsedangkanpermintaanbarang-barangtersebuttidakterhad<br />Segalakegiatanmengenaimasalahwangdanpertukaranantaraanggota-anggotamasyarakat<br />Cara-caramanusia di dalammengaturkegiatan-kegiatandaripadamasalahpenggunaandanpengeluaran<br />Masalahkemakmuran<br />
 4. 4. KOMUNISME<br />Menggunakankekerasandalammembangunkanekonomi<br />MenggagalkanekonomisosialismedalamRevolusiPerancisdanmendapatsambutan di barat yang bermotokanpersamaandalamekonomi, kemerdekaandanpersaudaraandandigantikandengankekejamanrejim<br />Sebuahsistemekonomisosialis yang radikal<br />Sebuahdokrinpolitik yang diasakanoleh Karl Marx<br />
 5. 5. Mengasaskanbahawasemuakomunismestilahbekerjauntukmengasaskanfahamanmereka<br />Pemerintahandiktatorpekerjapekerjasosialis<br />Mempertekankan 3 perkaraiaitu :<br />1 ) Menghapuskansemuahakmilikpersaudaraan<br />2 ) Menghapuskan unit keluarga<br />3 ) Menghapuskansegala agama<br />
 6. 6. CIRI KOMUNIS<br />Hartabendaadalahditanganumum. Tidakbolehperseoranganmempnyai<br />sesuatudanbebasmenguruskannyauntukkeperluanperibadi<br />Memiliknegarakantanah-tanahdanmenghapuskanhakmilikindividu<br />Memiliknegarakanalat-alatpengangkutandanmenjadikanmiliknegara<br />Memiliknegarakanalat-alatproduksidankilang<br />Memiliknegarakanhak-hakpusaka<br />Mewajibkancukaibergandaataspenghasilan<br />
 7. 7. kapitalisme<br />Dikenalisebagaisistemperusahaanbebas<br />Seseorangindividuberhakmenggunakandanmengawalbarangbarangekonomi yang diperolehinya<br />individubolehmencegah orang lain daripadamenggunakanbarang-barangnyadanbolehmemutuskanbagaimanabarang n=barangitudiuruskanselepasmati<br />Individubebasberbuatapasahajadenganhartakekayaannyaasaltidakmengganguhak orang lain<br />
 8. 8. Keseluruhanhak-hakterhadapbarangbarangbolehdibatasimelaluitindakanmasyarakat<br />Persaingandalamekonomisistemkapitalisinimerupakandaya yang kuatdandibenarkanberjalanlebihbebasberbandingdengansitemekonomi-ekonomi yang lain<br />Sifatsifatistimewadalamsistemekonomiiniialah :<br />1 ) menolaknilai-nilaiakidah, syariatdanakhlak yang mulia<br />2 ) pengambilanribaiaitupeminjamanwangmelaluiinstitusikewangan yang mengenakanriba<br />
 9. 9. 3 ) faktor-faktorekonomidikuasaioleh individu2 tertentusecaraterusmenerusataudipunyaiolehsekumpulanmanusia yang tidakdikenalimelaluisistemsaham<br />4 ) mempunyaiunsur-unsurmonopoli, keranapemodalmenguasaisegalanyadanmenghapuskansemuasaingannya<br />5 ) Dikenakanbayaranberlebihanterhadapsebahagianbesarbarang-barangdanperkhidamatan yang dihasilandalamsistemkapitalisme<br />
 10. 10. Cirikapitalis<br />Hartabendamilikindividu<br />Tiada orang yang berhakcampurtangan<br />Bebasuntukmenyimpankeuntungan yang diperolehinya<br />Bebasmenggunakannyamengikutkemahuannya<br />Bebasmemilihjalanuntukmencarikeuntungan yang berlipat kali ganda<br />Dibenarkanmonopoli – malahdianggapadalahjalanuntukmendapat<br />keuntungan<br />
 11. 11. SOSIALISme<br />Sosialismeberjuangmengembalikankuasaekonomikepadagolonganproliter ( petanidanburuh ) secarademokrasidansederhana<br />Namunhanyabertahansehinggaperangdunia ke-2 kurangberkesanmencapaimatlamatnyakeranamendapatsambutanekonomikomunisme<br />Dalamekonomisosialisini, rakyatdalamsesebuahnegarasosialismemilikidanmenguasailebihbanyakhartaberbandingdengansistemkomunismetetapimasihkurangberbandingdengansistemkapitalisme<br />
 12. 12. Banyakindustridimilikiolehnegara<br />Banyakkebebasanmenjalankanaktivitidalamkerjakerjapersendirian<br />Prinsipsosialismeialah :<br />1 ) mengembalikankuasaekonomidarigolongankapitaliskepadagolonganproliter<br />2 ) menyerahkansemuasumberalamdansumberekonomikepadanegarauntukdiagihkansama rata kepadarakyat<br />3 ) hakmilikkerajaan = hanyakepadatanahdan modal ygdgnknsecara besar2an<br />4 ) hakmiliknegara = industri-industribesar<br />5 ) hakmilikindividu = perniagaanperniagaankecil<br />
 13. 13. CIRI SOSIALIS<br />Hartabendamiliknegara– individudalammasyarakatbolehmemilikisecara<br /> yang terhadatautidakmemilikilangsung<br />Objektifnyapembangunandanproduktivitinegarauntuknegara<br />Penekanannyasemat-matauntuktidakmemikirkanakhirat<br />Membataskanhakmilikseseorangataumenghapuskanhakmiliksamasekali<br />Sebahagianhartabendamilikawam. Individulangsungtidakmemilikinya<br />
 14. 14. HAK MILIK HARTA BENDA DALAM ISLAM<br />Hartabendadanbahan-bahanekonomiadalahmilik Allah. Manusiadiamanahkanuntukmemilikinyadanmembelanjakannyamengikutgaris-garis yang ditetapkanoleh Allah S.W.T<br />Manusialangsungtidakmempunyaiperasaandalamkejadiaalamduniaini. Tegasnyaalamduniainiseisinyaadalahkepunyaan Allah secaramutlak<br />
 15. 15. Perbezaanekonomiislamdanekonomikonvensional<br />Dari segisudutsumberdimanaekonomi Islam mengamalkansumber yang berasakansumber yang mutlakiaitu al-qurandan as-sunnahuntukrujukan yang lengkapdalamekonomimanakalekonomikonvensionaltidakberasaskansumberdanhanyalahirdaripemikiranmanusia yang berdasarkanpengalamandanmaklumatbaru<br />
 16. 16. Dari segihalatujudimanaekonomiislammembawakonsep al-falah ( kejayaan ) di duniadan di akhratdimanameletakkanmanusiasebagaikhlifah di mukabumiinidansegalabahan di langitdan di bumidipermudahkanuntukkegunaanmanusiamanakalasistemekonomikonvensionalmenekankantentangkepuasan di dunisematamata<br />
 17. 17. Konsephartasebagaiwasilah : Di dalam Islam hartabukanlahmatlamathiduptetapiadalahwasilahataupunperantarabagimerialisasikanperintahallah s.w.t manakalbagisistemekonomikonvensionaladalahuntukmencapaiketenangannikmathidup di dunia yang tidakmempunyaikaitandengantuhansamasekali<br />
 18. 18. Kaedah-kaedahasasdalamekonomi Islam<br />Hartamerupakanhakallah s.w.t yang mutlakdaninimerupakanrukunasasidalamakidahmuslim<br />Aktivitiperekonomianmerupakansuatuibadatunsurasasiuntukmendapatkanrezekiialahpekerjaanberdasarkansistemekonomi<br />Asalsesuatuadalahharuskeranaasalbagiciptaanallah s.w.t terhadapsesuatuialah halal danharus, tidakdiharamkankecualiterdapatdalilnas yang jelasmengharamkannya<br />
 19. 19. Urufdanadatdiambilkiradalamtransaksipembayaran- urufialahadat yang dipraktikkan di kalanganmanusia<br />Mencapaimaslahatkhasdenganmengambilkiramasalahindividu , ramaisertaumummengenaihalhalekonomi<br />Mengetahuihukumhakamjikaseseorangituinginbermuamalat , mestilahmengetahuitantanghukumhakam, haram dan halal sertamematuhisyaratsyarat yang ditetapkanjikaninginberurusandalamekonomi<br />
 20. 20. sesisoaljawab ?Terimakasih<br />

×