Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
AHLI SUNNAH WAL JAMAAH<br />
DEFINISI AHLI SUNNAH WAL JAMAAH <br /><ul><li>Ahli: </li></ul>Orang yang mahir/ pakardalamsesuatubidangataumerupakanpeng...
WalJamaah: <br /><ul><li>MenurutBahasa Arab: Mengumpulkan yang berceraiberai.</li></ul>-	Kumpulan yang berkumpuldiataskebe...
AhliSunnahWalJamaah:<br />Kumpulan orang Islam yang berpegangteguhkepadaAl-Quran, Al- Sunnahdanperkara yang dibawaolehpara...
NAMA-NAMA LAIN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH<br /><ul><li>Ahlu As-Sunnah
 Al-Jamaah
 As-Salaful As-Soleh
AhlulHadis</li></li></ul><li>LATAR BELAKANG KEMUNCULAN <br />Kumpulan inimerupakankumpulan yang mengikutjejaklangkahRasulu...
Wabakbid’ahjugamerebakpadazamanSaidina Ali Bin AbiTalibr.asehinggakan<br />Diriwayatkanoleh Imam Muslim dalamKitabShahihny...
HADIS  RASULULLAH S.A.W<br />DiriwayatkandaripadaAnas Bin Malikr.abahawabagindaRasulullahs.a.wbersabda:<br />لَتَفْتَرِقَ...
SebuahhadisdaripadaHudhaifah Bin al-Yamanr.a. bahawaNabi Muhammad s.a.wbersabda, <br />maksudnya: <br />apabilabagindadimi...
CIRI-CIRI PERILAKU AHLI SUNNAH WAL JAMAAH<br /><ul><li>MementingkanprinsipkerukunandankesatuanJemaah.
Ketaatankepadakebenaran, bukanberdasarkantaksubJahiliyah.
Salingmempercayaiantarasatusama lain.
Mengukuhkanperpaduandengansalingmemaafkan.
Tidakmudahmelemparkantuduhandansalingmenyesatkan.
Al-Quran dan As-Sunahsebagaipanduanutama.
Menghubungkansilaturrahim.
Menjalankanamarmaarufdannahimunkar.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ahli sunnah wal jamaah yusra syazana-m10 e

1,101 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ahli sunnah wal jamaah yusra syazana-m10 e

 1. 1. AHLI SUNNAH WAL JAMAAH<br />
 2. 2. DEFINISI AHLI SUNNAH WAL JAMAAH <br /><ul><li>Ahli: </li></ul>Orang yang mahir/ pakardalamsesuatubidangataumerupakanpengikutbagisuatukumpulan.<br /><ul><li>Sunnah:</li></ul>Kaedahatauperjalananhidup. <br /> -mengikutahlihadis, sunnahialahsesuatu yang diriwayatkanolehRasulullahs.a.wberupaperbuatan, perkataan, ketetapan, akhlaksebelumdansesudahbagindamenjadiRasul.<br />
 3. 3. WalJamaah: <br /><ul><li>MenurutBahasa Arab: Mengumpulkan yang berceraiberai.</li></ul>- Kumpulan yang berkumpuldiataskebenarandanbersatuuntukberjihadmelaksanakanamarmaarufdannahimunkar.<br />
 4. 4. AhliSunnahWalJamaah:<br />Kumpulan orang Islam yang berpegangteguhkepadaAl-Quran, Al- Sunnahdanperkara yang dibawaolehparasahabatbagindasertamenentangperkara-perkarabid’ah.<br />
 5. 5. NAMA-NAMA LAIN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH<br /><ul><li>Ahlu As-Sunnah
 6. 6. Al-Jamaah
 7. 7. As-Salaful As-Soleh
 8. 8. AhlulHadis</li></li></ul><li>LATAR BELAKANG KEMUNCULAN <br />Kumpulan inimerupakankumpulan yang mengikutjejaklangkahRasulullahs.a.wdanparasahabatbaginda.<br />Kumpulan inimunculselepasberlakunyaperpecahandalamkalanganumat Islam.<br />PermulaantimbulnyaAhliSunnahWalJamahtidakdapatdiketahuisecarapastidimanadanbilamunculnya, yang pasti, kumpulaninimunculdanmuladipopularkanpadazamanparaulamakSalafketikaperkara-perkarabid’ahsemakinmerebakdalamkalanganumat Islam.<br />
 9. 9. Wabakbid’ahjugamerebakpadazamanSaidina Ali Bin AbiTalibr.asehinggakan<br />Diriwayatkanoleh Imam Muslim dalamKitabShahihnyajuz 1 hal.84, Syarah Imam NawawibabBayanAmalIsnadMinad Din dengansanadnya yang shahihbahwa Muhammad bin Sirrinmenyatakan, "Duluparashahabattidakpernahmenanyakantentangisnad (urut-urutansumberriwayat) ketikamembawakanhaditsNabisalallahu 'alaihiwasallam. Makaketikaterjadifitnahyaknibid'ahmerekamenanyakan, 'sebutkanparaperiwayat yang menyampaikankepadamuhaditstersebut.' Dengancarademikianmerekadapatmemeriksamasing-masingparaperiwayattersebut, apakahmerekaitudariahlussunnahatauahlulbid'ah. Biladariahlussunnahdiambildanbilaahlulbid'ahditolak."<br />
 10. 10. HADIS RASULULLAH S.A.W<br />DiriwayatkandaripadaAnas Bin Malikr.abahawabagindaRasulullahs.a.wbersabda:<br />لَتَفْتَرِقَنَّ اُمَّتِيْ عَلَى ثَلاَثِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَاحِدَة فِى الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِى النَّارِ . قِيْلَ : مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : اَلْجَمَاعَة.<br />Maksudnya: <br />“SesungguhnyaBaniIsra’ilakanberpecahmenjaditujuhpuluhtigagolongan. Dan sesungguhnyaumatkuakanberpecahmenjaditujuhpuluhduagolongan, semuanyamasukneraka, melainkansatugolongan, iaitu al-Jammaah.”<br />
 11. 11. SebuahhadisdaripadaHudhaifah Bin al-Yamanr.a. bahawaNabi Muhammad s.a.wbersabda, <br />maksudnya: <br />apabilabagindadimintamenyifatkanpenyeru-penyerukepadanerakajahanampadaakhirzaman, katanya, “Merekaitukaumdaribangsakitadanbercakapdenganbahasakita.”<br />LaluHudaifahbertanya, “Apakah yang tuanhambasuruhapabilabertemudengankeaddanitu?”<br />Bagindamenjawab, “HendaklahtuanhambaberpegangkepadaJemaahMslimindan imam mereka. Makajikatidakadajemaahdantidakada imam mereka, hendaklahengkautinggalkangolongan-golonganitusamasekali, walaupunengkauterpaksaberpegangkepadapangkalpokokkayudanengkaumatidalamkeadaandemikianitu.”<br />
 12. 12. CIRI-CIRI PERILAKU AHLI SUNNAH WAL JAMAAH<br /><ul><li>MementingkanprinsipkerukunandankesatuanJemaah.
 13. 13. Ketaatankepadakebenaran, bukanberdasarkantaksubJahiliyah.
 14. 14. Salingmempercayaiantarasatusama lain.
 15. 15. Mengukuhkanperpaduandengansalingmemaafkan.
 16. 16. Tidakmudahmelemparkantuduhandansalingmenyesatkan.
 17. 17. Al-Quran dan As-Sunahsebagaipanduanutama.
 18. 18. Menghubungkansilaturrahim.
 19. 19. Menjalankanamarmaarufdannahimunkar.
 20. 20. Iltizamdalammentaati Allah s.w.t.
 21. 21. Sentiasaberdoa agar manusiamendapatpetunjuk.
 22. 22. Tidakfanatik.</li></li></ul><li>PRINSIP PERJUANGAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH<br /><ul><li>Berpegangteguhkepada Al-Quran dan Al-Sunnah.
 23. 23. Merujukkepada Al-Quran dan Al-Sunnahapabilaberselisihpendapatdalamsesuatuperkara.
 24. 24. Tidakmenceladanmengkafirkangolongan yang tidaksealirandenganmereka.
 25. 25. Menghukumhanyajikaterdapatbukti yang sah.</li></li></ul><li>SUMBER HUKUM ISLAM<br />
 26. 26. PERKARA YANG DISEPAKATI OLEH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH<br />
 27. 27. SEBAB-SEBAB PENYIMPANGAN DARI AHLI SUNNAH WAL JAMAAH<br />Merahsiakankebenarandanmenyokongkebatilan.<br />Jahilterhadapsifatkemunafikanseseorangdenganmenyangkapendapatmerekasahaja yang betul.<br />Mengeluarkanhukumatau fatwa berlandaskanhawanafsu.<br />MemujakepimpinanseseorangselaindaripadaRasulullahs.a.wsertamengangungkankefahaman yang dibawanyaselaindaripadakitab Allah s.w.tdanSunnahRasulullahs.a.w.<br />
 28. 28. SEBAB-SEBAB PENENTANGAN TERHADAP AHLI SUNNAH WAL JAMAAH<br />Golongan yang melampauibatasdanbersikapzalim.<br />Orang-orang yang musyrikdansesat.<br />Golonanmunafikzindik.<br />Lebihmempercayai guru-guru merekatanpamemikirkanakibatnya.<br />Golongan yang berpura-puramembelasunnahdihadapanmusuhtetapisebaliknyamenyalahisunnahitusendiri.<br />Golongan yang kelirudalammencarikebenarandankurangpengetahuandalamilmu agama.<br />
 29. 29. GOLONGAN YANG TELAH MENYELEWENG DARIPADA MANHAJ RASULULLAH S.A.W.<br />
 30. 30. SEKIAN…<br />YUSRA SYAZANA BINTI MOHAMMED RODZI. M10E<br />
 31. 31. RUJUKAN<br />http://rasuldahri.tripod.com/articles/kka2_lapan.htm<br />http://halaqah.net/v10/index.php?topic=3959.0<br />http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-negeri/apakah-pengertian<br />-ahli-al-sunnah-wal-jamaah-0<br />4. http://halaqah.net/v10/index.php?topic=8554.0<br />
 32. 32. SESI SOAL JAWAB<br />

×