Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

22 ) riba’ dan ancamannya noor hafiz bin abdul jalil

552 views

Published on

konsep riba

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

22 ) riba’ dan ancamannya noor hafiz bin abdul jalil

 1. 1. RIBA’ DAN ANCAMANNYA<br />Noor Hafiz Bin Abd. Jalil<br />920118095191<br />M10E<br />NamaPensyarah : USTAZ ABD JAMIR B MD SAAD<br />
 2. 2. MAKSUD<br />
 3. 3. JENis-JENisRiBa’<br />Riba an-Nasiia’ah<br />Riba al-Fadhl<br />
 4. 4. RIBA AN-NASII’AH<br />Tambahan yang diambilkeranaPENUNDAAN pembayaransesuatuhutang.<br />Hutangitusepatutnyadibayarpadatempohsesuatutetapidilewatkankepadatempohtertentu.<br />Imam Ar-Razi : "Sesungguhnyariba al-nasi'ahitulah yang terkenaldizamanjahiliyyahkeranaseseorangdarimerekameminjamkanwangnyakepadaorang lain dengantempohtertentu, dengansyaratiaharusmemberinyabungatertentusetiapbulan. Kalautidaksanggupmemenuhijanjinyamakabunganyaditambahdanwaktunyadilanjutkan".<br />
 5. 5. RIBA AL-FADL<br />BermaksudMELEBIHKANdenganmenambahkansesuatu.<br />Sesuatu yang dipulangkanmengandungijumlah yang lebihdarijumlahasal yang dipinjam<br />bunga yang dikenakansebagailebihanataspokok<br />Abu Said Al-Khudari :"Rasulullahbersabda : "Emasdenganemas, perakdenganperak, gandumdengangandum, syairdengansyair, kormadengan korma dangaramdengangaramdipertukarkandengansama, segenggamdengansegenggam. Siapa yang manambahataumintatambahmakaiatelahmalakukanriba, baik yang memintamaupun yang memberi, dalamhalitusamasaja. HadithRiwayat Al-Syaikhan.<br />
 6. 6. HUKUM<br />Ayat al-Baqarah 275<br /><ul><li>Maksudnya: Dan Allah telahmenghalakanjualbelidanmengharamkanriba(275)
 7. 7. HARAM
 8. 8. Jauhilah tujuh perkara yang akan membinasakan. Salah satu di antaranya: Memakan riba.(Riwayat Bukhari dan Muslim).</li></li></ul><li>CONTOH RIBA MASA KINI<br />SistemPerbankanKonvensiaonal<br /><ul><li>Pinjamanrumah, pinjamankereta, pinjamanpelajaran.
 9. 9. Dikenakanfaedahdanterpaksamembayarlebihdaripadaapa yang dipinjam.
 10. 10. Gagalakanmembawasipeminjamkemahkamahdanseterusnyadiisytiharkansebagaimuflis. </li></li></ul><li>SISTEM INSURANS<br /><ul><li>Banyak interest akandikenakankepadapsesrtaolehsyarikatinsurans.
 11. 11. Elemenribajugawujudapabilakeuntunganpelaburanolehsyarikatinsuranakandigunakansebagaibayaranpampasankepadapemegangpolisi.
 12. 12. Dana syarikatinusranbanyakdilaburkandalamsaham-sahamsyarikat yang mengamalkansistemperbankankonvensional.</li></li></ul><li>KESAN<br />Individu<br />Melahirkanindividu yang bersikap ego<br />Menghilangkannilaikemanusiaandan rasa kasihsayang<br />LahirlahTAMAK<br />Pelaku riba hanya mengutamakan kepentingan peribadi dan memikirkan perihal diri sendiri sahaja.<br />
 13. 13. Ekonomi<br />Membahagikankitakepadaduakelompok<br />Kelompokpertamaialahkelompok yang hidupdengansenanglenang<br />K2 – kelompok yang yangterjerumuskearahkeakafiran<br />Penganguranpekerjadanakanmenjuruskepadakeruntuhanekonomi.<br />
 14. 14. Masyarakat<br />Hilangertikasihdanberkuranglahsilaturahimantaramasyarakat.<br />Merampashasilkerjaorang lain dengankejam<br />“umpamamemakandarahumatnyasendiri”<br />Melahirkanpemusuhanantaramasyarakat.<br />jurangantaraorangkayadanmiskinterlalubesar<br />
 15. 15. ANCAMAN RIBA’<br />KehilanganBerkatHartadanKehidupan<br />PemakandanPemberiribamengisytiharkanperangterhadap Allah danRasulNya<br />SepertiberzinadenganIbuBapaSendiri<br />SalahSatuDaripada 7 DosaBesar<br /><ul><li>Jauhilah 7 dosabesar; syirik, sihir, membunuhtanpahak, makanriba', makanhartaanakyatim, laridarimedanpeperangan(keranatakut), danmenuduhperempuan yang suciberzina(tanpasaksiadil)." (Riwayat al-Bukharidan Muslim) </li></li></ul><li>PENYELESAIAN RIBA<br />
 16. 16. RUJUKAN<br />http://10109472.blog.unikom.ac.id/ancaman-allah-dan.1sl<br />www.dirham2dinar.com/index.php?option<br />http://buluh.iluvislam.com/?p=53<br />http://aliffelbasri.blogspot.com/2008/09/riba-dan-ancaman-dari-allah-serta-rasul.html<br />PerananNilaidanAkhlakdalamEkonomi Islam, Yusuf Al-Qaradawi<br />

×