Successfully reported this slideshow.

20 konsep pendidikan islam (mukhzani bin muhamad)

1,039 views

Published on

mukhzani

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20 konsep pendidikan islam (mukhzani bin muhamad)

 1. 1. KONSEP . PENDIDIKAN . DALAM . ISLAM<br />KONSEP . PENDIDIKAN . DALAM . ISLAM<br />KONSEP . PENDIDIKAN . DALAM . ISLAM<br />KONSEP . PENDIDIKAN . DALAM . ISLAM<br />KONSEP . PENDIDIKAN . DALAM . ISLAM<br />KONSEP . PENDIDIKAN . DALAM . ISLAM<br />KONSEP . PENDIDIKAN . DALAM . ISLAM<br />KONSEP . PENDIDIKAN . DALAM . ISLAM<br />
 2. 2. Pengertianpendidikan<br />pendidikanmanusiaseutuhnya, akaldanhatinya, rohanidanjasmaninya, akhlakdanketerampilannya – Dr Yusuf Qardawi<br />
 3. 3. KonseppendidikandalamIslammenurutAl-Quran<br />Kaedahpendidikan yang pertamaadalahpeletakandasarbelajariaitupenanamankeesaan Allah, kelurusanaqidah, besertakeagungandankesempurnaan-Nya. Kalimattauhidadalahfokusutamapendidikannya.Luqmanmenegaskanhalitukepadaputeranyadenganberkata, “”Haianakku, sesungguhnyajikaada (sesuatuperbuatan) seberatbijisawi, danberadadalambatuatau di langitatau di dalambumi, nescaya Allah akanmendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah MahaHaluslagiMahaMengetahui.”<br />
 4. 4. KaedahkeduadalampendidikanmenurutLuqmanadalahtiang-tiangpendidikan. Iamemerintahkananaknyauntuksolat, memikultanggungjawabamarma’rufnahimunkar, sertamenanamkansifatsabar. Solatadalahcahaya yang menerangikehidupanseorangmuslim<br />
 5. 5. Kaedahketigaadalahetikasosial. Luqmanmenggambarkanhalituuntukputeranyadenganlaranganmelakukankemungkarandantaktahuterimakasih, sertaperintahuntuktidakterlalucepat  dantidak pula terlalulambatdalamberjalan, danmerendahkansuara. Seorangmuslimperludiingatkanuntuktidakbolehmenghinadanangkuh. <br />
 6. 6.  Surat al-Baqarahayat 129رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولا ً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ “ YaTuhan kami, utuslahuntukmerekaseorangRasuldarikalanganmereka, yang akanmembacakankepadamerekaayat-ayatEngkau, danmengajarkankepadamereka Al-Kitab (Al-Qur’an) danhikmahsertamensucikanmereka. SesungguhnyaEngkaulah yang Maha Perkasa lagiMahaBijaksana.” <br />2.   Surat al-Baqarahayat 151كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا ً مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ “Sebagaimana (Kami telahmenyempurnakannikmat Kami kepadamu), Kami telahmengutuskepadamuRasuldiantarakamu yang membacakanayat-ayat Kami kepadakamudanmensucikankamudanmengajarkankepadamu al-Kitabdanhikmah, sertamengajarkankepadakamuapa yang belumkamuketahui.”<br />
 7. 7. SejarahPendidikanislam<br />Rasulullah saw telahmenjadikanmengajarmembaca&menuliskepada 10 orang pendudukMadinahsebagaisyaratpembebasanbagisetiaptawananperangBadar.<br />kewujudanbanyakhadis yang menjelaskantentangkeutamaan (hikmah) ilmudan orang yang memilikipengetahuan. <br />KhalifahUmar bin Khattabtelahmengirimkanpetugaskhaskeberbagaiwilayahbaru Islam untukmenjadi guru pengajarbagimasyarakat Islam di wilayah-wilayahtersebut.<br />
 8. 8. A-Ma’mun, salahsatukhalifahBaniAbbasiyah, mendirikan Bait al-Hikmah di Baghdad padatahun 815 M, di dalamnyaterdapatruang-ruangkajian, perpustakaandanobservatorium(makmal)<br />Institusipendidikan Islam yang mulaimenggunakansistempendidikanmodenmunculdenganberdirinyaPerguruan al-AzharolehBaniFatimiyyah di Kairopadatahun 972 M<br />Berbanding al-Azhar, selaindilengkapidenganperpustakaandanmakmal, sebuahkurikulumpengajaranmuladiwujudkan<br />
 9. 9. Padakurikulum al-Azhardiajarkandisiplin-disiplinilmu<br /> agama danjugadisiplin-disiplinilmuaqliyyah<br />Ilmu agama dalamkurikulum al-Azharsepertitafsir, hadits, fiqh, qira’ah, teologi (kalam)<br />ilmuakal yang adadalamkurikulum al-Azharantara lain falsafah, logik, kedoktoran , matematik,sejarahdangeografi.<br />
 10. 10. KepentinganPendidikan<br />Tugasmanusia yang pertamaadalahmenjadihambaAllah yang taat, <br />sebagaimanafirman Allah dalam Al Quran SuratAdz-Dzariyat 56, yang ertinya: <br />”Dan Akutidakmenciptakanjindanmanusiamelainkansupayamengabdi<br />(ibadah) kepada-Ku.“<br />Bagimenjalanitugasnyatersebut, Allah telahmembekalilmu<br />pengetahuan, sebagaimanadalamfirman-Nya“Dan Diamengajarkan<br />kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya…” (Al-Baqarah: 31). <br />Inilahpermulaanwarisanilmupengetahuan yang diajarkankepada<br />manusiapertamadari Sang PemilikIlmu<br />
 11. 11. IbnTaimiyyahmengakuiduajeniskeilmuan; <br />ilmukeagamaandankeduniaan. Ilmu yang <br />pertamamutlakharusbersandarpadaapa<br />yang dibawaolehRasul, sedangkan yang kedua<br />tidakharusselaludirujukkanpadaRasul…..<br />Padadasarnya, sistempendidikan Islam didasarkanbahawasetiap<br />Muslim wajibmenuntutilmudantidakbolehmengabaikannya. <br />Banyaknash al-Qur’an maupunhaditsNabi yang menyebutkanjuga<br />keutamaanmencariilmudan orang-orang yang berilmu.  Sesungguhnya<br />motivasiseorang Muslim untukmencariilmuadalahdoronganruhiyah,<br />bukanuntukmengejarfaktorduniawisemata. <br />
 12. 12. Proses pendidikanlahmanusiadapatmempertahankankewujudan<br />sebagaimanusia yang mulia, melaluipengamalanpotensidiridan<br />kurniayang telahdiberikan Allah. Apabilapendidikandiabaikan, manusia<br />akankehilanganjatidirinya.<br />Pendidikanmemperteguhdarjatsebagaikhalifahdi atasbumi. <br />PenghargaanAllah terhadap orang-orang yang berilmudan<br />berpendidikandinyatakanpadaayatberikut. <br />“Allah akanmeninggikan orang-orang yang beriman<br />di antarakamudan orang-orang yang <br />diberipengetahuanderajat (yang banyak)” (QS. Al Mujadalah 11).<br />Pentingnyapendidikantelahdicontohkanoleh Allah padawahyupertama,<br />iaitusurat Al-Alaqayat 1-5 yang banyakmengandungiisyarat-isyaratpendidikan<br />danpengajarandenganmaknaluasdanmendalam. <br />
 13. 13. PendidikanSekular ???<br />.sekularismemerupakansatufahaman yang memisahkanantara agama Islam dankehidupanseharian<br />..bermulaselepaspenjajahanolehpihakInggerispadaabad ke-18<br />…agama hanyadiajarsebagaisatusubjek<br />….ismail al Faruqi, seorangsarjana Islam menyatakanbahawadualismamenghalangintegrasiatauadalahupayauntukmenyepadukanantarakeduailmu yang salingbertentangantersebutiaituilmu agama danilmusekuler.<br />
 14. 14. …..Sistempendidikan Malaysia merupakansebuahwarisandaripadakolonialInggeris<br />……pendidikan agama memanglahsangatterbatas, kolonialInggerislebihmenekankanpadapemberianilmusekuler. <br />…….Sesuaidenganmatlamatpendidikanmerekaiaitumemberipendidikan liberal dansekularisme<br />……..di Malaysia konsepintegrasikeilmuantelahdiwujudkansejak di peringkatsekolahrendah,sekolah agama dansekolahmenengah<br />
 15. 15. ……….LaporanKomiteKabinettahun 1979 yang diketuaiolehDr. Mahathir, MenteriPendidikan, menjadikan moral dannilai agama sebagaidimensi yang sangatpentingpadaSekolahrendah KBSR disampingpenekananpadatigaketerampilandasariaitumembaca, menulisdanaritmatik<br />……….. Anwar Ibrahim, bekasMenteriPendidikantelahmerumuskanFalsafahPendidikanKebangsaan (FPK) sebagaisuatupendidikanholistikituberdasarkankepadakepercayaandankesetiaanpadaTuhan, keseimbangandankeharmonisanperkembanganintelektualindividu, spiritual, fizikdanemosidanmempunyai moral yang sangatbagus<br />
 16. 16. Perbezaanpendidikanislamdanbarat<br />Pendidikansecaraumummerupakan proses pemindahannilai-nilaibudayadarisatugenerasikegenerasiberikutnya.<br />Dalampendidikan Islam, nilai-nilai yang dipindahkanberasaldarisumber-sumbernilai Islam yakni Al-Qur’an, SunahdanIjtihad. <br />

×