19 konsep akhlak (nik afifah shahirah rahimi)

897 views

Published on

konsep akhlak

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

19 konsep akhlak (nik afifah shahirah rahimi)

 1. 1. KONSEP AKHLAKDALAM ISLAM<br />OLEH : <br />NIK AFIFAH SHAHIRAH BINTI RAHIMI<br />M10E<br />
 2. 2. SabdaRasulullahs.a.w. :<br />“Bahawasanyaakudiutus Allah untukmenyempurnakankeluhuranakhlak (budipekerti).”<br />( Hadisriwayat Ahmad )<br />
 3. 3. APA ITU <br />AKHLAK ????<br />
 4. 4. Dari segibahasa : KHULUQ<br /> = perangai / tabiat / adab / adatkebiasaan / agama<br />Dari segifalsafah :<br />Imam Al-Ghazali<br />Sifattertanamdalamjiwa, daripadanyatimbulperbuatan-perbuatandenganmudahtanpamemerlukanpertimbanganterlebihdahulu<br />IbnuMaskawih<br />Keadaanjiwa, mendorongmelakukanperbuatan-perbuatantanpapertimbanganakalfikiranterlebihdahulu<br />Prof Dr Ahmad Amin<br />Kehendakdibiasakan & akanmenjadikebiasaan yang mudahdilakukan.<br />
 5. 5. Pengertianakhlakdalam Islam :<br />Perangaiyang adadalamdirimanusia yang <br />mengakar, yang dilakukannyasecara<br />spontandanterusmenerus<br />
 6. 6.
 7. 7. CIRI-CIRI AKHLAK <br />ISLAMIAH<br />
 8. 8. Bersifatmutlakdanmenyeluruh<br />Melengkapkandanmenyempurnakantuntutan<br />Bersifatsederhanadanseimbang<br />Mencakupisuruhandanlarangan<br />
 9. 9. PERANAN AKHLAK<br />DALAM KEHIDUPAN<br />SESEORANG INDIVIDU<br />
 10. 10. Akhlakmembezakanantarainsandenganhaiwan : tingkahlaku, <br />tindak-tandukdantanggungjawab<br />Individu yang tidakberakhlaktidakbolehdianggapsebagaiindividu<br /> yang baik & muliawalaupunmempunyaipendidikan, kemahiran & <br />pengetahuan yang tinggi.<br />Orang yang berakhlakbaikadalah orang yang sempurnaimannya.<br />SabdaRasulullahs.a.w :<br /> “ orang yang sempurnaimannyaialahmereka yang paling baikakhlaknya”<br />( Al-Araf ; 179 ) <br />“dansesungguhnya, kami jadikanisinerakajahanamkebanyakanjindanmanusia. Merekamempunyaihati , tetapitidakdipergunakannyauntukmemahamiayat-ayatAllah danmerekamempunyaimatatetapitidakdipergunakannyauntukmelihattanda-tandakekuasaan Allah, danmerekamempunyaitelingatetapitidakdipergunakannyauntukmendengarkanayat-ayat Allah. Merekasepertihaiwanternak, bahkanlebihsesatlagi.Merekaitulah orang-orang yang lengah.”<br />
 11. 11. BAGAIMANA MAHU MEMUPUK AKHLAK YANG BAIK??<br />
 12. 12. <ul><li>Ilmu. </li></ul>Banyakmembacabukuuntukmengambilketeladanandarisahabat-sahabat nabi danmengikutikajian-kajian Islam. Kemudian, berusahamengamalkannilai-nilaiiman yang sudahkitaketahuikedalamperilakukitasehari-hari. <br /><ul><li>Latihanibadah, mengurangimaksiat, membentukgolongan yang baik, melatihamalataukerjakita, bergauldengan orang-orang soleh, meninggalkangolongan yang buruk, danmengambilhalpositifdarigolongan di sekitarkita</li></li></ul><li>
 13. 13. rujukan<br />BimbinganAkhlakMuliadanNilai-nilaiMurni<br /> - MohdYusof<br />AkhlakSeorang Muslim<br /> - Muhammad Al-Ghazali<br />3) http://www.scribd.com/doc/19726648/Konsep-Akhlak-Menurut-Perspektif-Islam<br />4) http://www.anneahira.com/-pengertian-akhlak-dalam-islam-.htm<br />5) http://fazakkeer.blogspot.com/2010/01/konsep-akhlak-di-dalam-islam.html<br />6) http://www.youtube.com/watch?v=oV7lsZ5cSxg<br />7) http://riefismi.wordpress.com/2010/01/05/akhlak-dan-moral/<br />
 14. 14. SEKIAN TERIMA KASIH<br />“Bukanlahkeindahanitu<br />Keranabaju yang<br />Menghiasikita<br />Sesungguhnyakeindahan<br />Ituadalahkeindahan<br />Ilmudanadab”<br />

×