Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

19 konsep akhlak (nik afifah shahirah rahimi)

912 views

Published on

konsep akhlak

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

19 konsep akhlak (nik afifah shahirah rahimi)

 1. 1. KONSEP AKHLAKDALAM ISLAM<br />OLEH : <br />NIK AFIFAH SHAHIRAH BINTI RAHIMI<br />M10E<br />
 2. 2. SabdaRasulullahs.a.w. :<br />“Bahawasanyaakudiutus Allah untukmenyempurnakankeluhuranakhlak (budipekerti).”<br />( Hadisriwayat Ahmad )<br />
 3. 3. APA ITU <br />AKHLAK ????<br />
 4. 4. Dari segibahasa : KHULUQ<br /> = perangai / tabiat / adab / adatkebiasaan / agama<br />Dari segifalsafah :<br />Imam Al-Ghazali<br />Sifattertanamdalamjiwa, daripadanyatimbulperbuatan-perbuatandenganmudahtanpamemerlukanpertimbanganterlebihdahulu<br />IbnuMaskawih<br />Keadaanjiwa, mendorongmelakukanperbuatan-perbuatantanpapertimbanganakalfikiranterlebihdahulu<br />Prof Dr Ahmad Amin<br />Kehendakdibiasakan & akanmenjadikebiasaan yang mudahdilakukan.<br />
 5. 5. Pengertianakhlakdalam Islam :<br />Perangaiyang adadalamdirimanusia yang <br />mengakar, yang dilakukannyasecara<br />spontandanterusmenerus<br />
 6. 6.
 7. 7. CIRI-CIRI AKHLAK <br />ISLAMIAH<br />
 8. 8. Bersifatmutlakdanmenyeluruh<br />Melengkapkandanmenyempurnakantuntutan<br />Bersifatsederhanadanseimbang<br />Mencakupisuruhandanlarangan<br />
 9. 9. PERANAN AKHLAK<br />DALAM KEHIDUPAN<br />SESEORANG INDIVIDU<br />
 10. 10. Akhlakmembezakanantarainsandenganhaiwan : tingkahlaku, <br />tindak-tandukdantanggungjawab<br />Individu yang tidakberakhlaktidakbolehdianggapsebagaiindividu<br /> yang baik & muliawalaupunmempunyaipendidikan, kemahiran & <br />pengetahuan yang tinggi.<br />Orang yang berakhlakbaikadalah orang yang sempurnaimannya.<br />SabdaRasulullahs.a.w :<br /> “ orang yang sempurnaimannyaialahmereka yang paling baikakhlaknya”<br />( Al-Araf ; 179 ) <br />“dansesungguhnya, kami jadikanisinerakajahanamkebanyakanjindanmanusia. Merekamempunyaihati , tetapitidakdipergunakannyauntukmemahamiayat-ayatAllah danmerekamempunyaimatatetapitidakdipergunakannyauntukmelihattanda-tandakekuasaan Allah, danmerekamempunyaitelingatetapitidakdipergunakannyauntukmendengarkanayat-ayat Allah. Merekasepertihaiwanternak, bahkanlebihsesatlagi.Merekaitulah orang-orang yang lengah.”<br />
 11. 11. BAGAIMANA MAHU MEMUPUK AKHLAK YANG BAIK??<br />
 12. 12. <ul><li>Ilmu. </li></ul>Banyakmembacabukuuntukmengambilketeladanandarisahabat-sahabat nabi danmengikutikajian-kajian Islam. Kemudian, berusahamengamalkannilai-nilaiiman yang sudahkitaketahuikedalamperilakukitasehari-hari. <br /><ul><li>Latihanibadah, mengurangimaksiat, membentukgolongan yang baik, melatihamalataukerjakita, bergauldengan orang-orang soleh, meninggalkangolongan yang buruk, danmengambilhalpositifdarigolongan di sekitarkita</li></li></ul><li>
 13. 13. rujukan<br />BimbinganAkhlakMuliadanNilai-nilaiMurni<br /> - MohdYusof<br />AkhlakSeorang Muslim<br /> - Muhammad Al-Ghazali<br />3) http://www.scribd.com/doc/19726648/Konsep-Akhlak-Menurut-Perspektif-Islam<br />4) http://www.anneahira.com/-pengertian-akhlak-dalam-islam-.htm<br />5) http://fazakkeer.blogspot.com/2010/01/konsep-akhlak-di-dalam-islam.html<br />6) http://www.youtube.com/watch?v=oV7lsZ5cSxg<br />7) http://riefismi.wordpress.com/2010/01/05/akhlak-dan-moral/<br />
 14. 14. SEKIAN TERIMA KASIH<br />“Bukanlahkeindahanitu<br />Keranabaju yang<br />Menghiasikita<br />Sesungguhnyakeindahan<br />Ituadalahkeindahan<br />Ilmudanadab”<br />

×