Successfully reported this slideshow.

17 perbezaan undang undang (siti noor fatimah binti ismail)

618 views

Published on

perbezaan undang-undang

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

17 perbezaan undang undang (siti noor fatimah binti ismail)

 1. 1. PERBEZAAN UNDANG-UNDANGDAN SYARIAH ISLAM<br />KOLEJ MARA BANTING<br />SITI NOOR FATIMAH BINTI ISMAIL<br />
 2. 2.
 3. 3. PERBEZAAN UNDANG-UNDANG DAN SYARIAT ISLAM<br />
 4. 4. MATLAMAT SYARIAT ISLAM<br />Perludipelihara……<br />
 5. 5. CIRI-CIRI PENTING KEISTIMEWAAN SYARIAH ISLAM<br />
 6. 6. BALASAN DUNIA DAN AKHIRAT<br /><ul><li>Balasandunia – keperluanhidupdemimenjaminkeharmonian, kestabilanmasyarakatdanpenyusunanhubunganindividudalambentuk yang jelasdanhak- hak yang terjamin.
 7. 7. Balasanakhirat – balasansebenardikenakankeatassetiappelanggaranhukumsyarakyang memerlukantaubatnasuhasebagaijalanpenyelesaian.</li></li></ul><li>SYARIAH ITU DARI ALLAH <br />Maksudnyaialahbahawahukumdanperaturansyariahinidari Allah danbukanciptaanmanusia.<br />Prinsip-prinsipSyariahdanHukumhakamnyabersihdarisebarangrupabentukkezaliman, kelemahandanmenuruthawanafsukeranapenciptanyaialah Allah yang bersifatkesempurnaan yang mutlak.<br />Berbezadenganundang-undangmanusia…….<br />Hukumhakamsyarakmempunyaikehebatandankehormatandalamjiwa-jiwaorangberiman. Tegasnyaianyatetapdihormatidandipatuhidenganrelahatitanpapaksaan. <br />Berbezadenganundang-undangmanusia…….<br />
 8. 8. ALAMIYYAH DAN UMUMIYAH<br />Menjadirahmatkepadaalam<br />Petunjukseluruhumatmanusia<br />Peraturansejagatpadasemuamasadantempat<br />Bukanperundanganhanyauntuksatujenismanusia, negara, dankabilahtertentu<br />Surah Al-A’raf : 158<br />Surah Al-Anbia : 107<br />Surah Saba’: 28<br />
 9. 9. KEKAL<br />Bukti: <br /> 1. Dibinaatasasaskemaslahatandanmenolakkerosakan<br />- peliharakepentinganmanusiadanmenolakkerosakan<br /><ul><li>Kebanyakanhukumdisebutkanbersamaillatatausebab
 10. 10. Al-Baqarah : 179, 222
 11. 11. Al-Maidah : 91
 12. 12. Al-Anfal : 66</li></ul>- disyariatkanrukhsahketikaterdapatmasyaqqahdalammelaksanakanhukum-hukum<br /><ul><li>Merangkumisegalakepentinganmanusia, berhubungkaitdenganDaruriyyahatauHajiyahatauTahsiniyyah</li></li></ul><li>2. PrinsipSyariatdantabiathukumnya<br />Terbahagikepadadua:<br /> - hukum-hukum yang terperinci<br /> - prinsip-prinsip yang umum<br />3. Sumber-sumberhukum<br /><ul><li>Bersifatfleksibel
 13. 13. Al-Quran dan Al-Sunnah
 14. 14. Cara IjmakdanIjtihaduntukmasalah yang tiadanas yang bekaitan</li></li></ul><li> SYUMUL<br />Maksudnyamencakupisemuaurusan<br /> - akidah<br /> - akhlak<br /> -perkataandanperbuatanmanusiadalamhubunganmerekadengan yang lain (Al- Fiqh)<br />
 15. 15. <ul><li>RUJUKAN</li></ul>Handbook Pendidikan Islam, Semester 2, Mukasurat (161-166) <br />siasahharokiah.wordpress.com/tujuan-siyasah-syariyyah/<br />
 16. 16. TAMAT….<br />

×