Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

17 perbezaan undang undang (siti noor fatimah binti ismail)

623 views

Published on

perbezaan undang-undang

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

17 perbezaan undang undang (siti noor fatimah binti ismail)

 1. 1. PERBEZAAN UNDANG-UNDANGDAN SYARIAH ISLAM<br />KOLEJ MARA BANTING<br />SITI NOOR FATIMAH BINTI ISMAIL<br />
 2. 2.
 3. 3. PERBEZAAN UNDANG-UNDANG DAN SYARIAT ISLAM<br />
 4. 4. MATLAMAT SYARIAT ISLAM<br />Perludipelihara……<br />
 5. 5. CIRI-CIRI PENTING KEISTIMEWAAN SYARIAH ISLAM<br />
 6. 6. BALASAN DUNIA DAN AKHIRAT<br /><ul><li>Balasandunia – keperluanhidupdemimenjaminkeharmonian, kestabilanmasyarakatdanpenyusunanhubunganindividudalambentuk yang jelasdanhak- hak yang terjamin.
 7. 7. Balasanakhirat – balasansebenardikenakankeatassetiappelanggaranhukumsyarakyang memerlukantaubatnasuhasebagaijalanpenyelesaian.</li></li></ul><li>SYARIAH ITU DARI ALLAH <br />Maksudnyaialahbahawahukumdanperaturansyariahinidari Allah danbukanciptaanmanusia.<br />Prinsip-prinsipSyariahdanHukumhakamnyabersihdarisebarangrupabentukkezaliman, kelemahandanmenuruthawanafsukeranapenciptanyaialah Allah yang bersifatkesempurnaan yang mutlak.<br />Berbezadenganundang-undangmanusia…….<br />Hukumhakamsyarakmempunyaikehebatandankehormatandalamjiwa-jiwaorangberiman. Tegasnyaianyatetapdihormatidandipatuhidenganrelahatitanpapaksaan. <br />Berbezadenganundang-undangmanusia…….<br />
 8. 8. ALAMIYYAH DAN UMUMIYAH<br />Menjadirahmatkepadaalam<br />Petunjukseluruhumatmanusia<br />Peraturansejagatpadasemuamasadantempat<br />Bukanperundanganhanyauntuksatujenismanusia, negara, dankabilahtertentu<br />Surah Al-A’raf : 158<br />Surah Al-Anbia : 107<br />Surah Saba’: 28<br />
 9. 9. KEKAL<br />Bukti: <br /> 1. Dibinaatasasaskemaslahatandanmenolakkerosakan<br />- peliharakepentinganmanusiadanmenolakkerosakan<br /><ul><li>Kebanyakanhukumdisebutkanbersamaillatatausebab
 10. 10. Al-Baqarah : 179, 222
 11. 11. Al-Maidah : 91
 12. 12. Al-Anfal : 66</li></ul>- disyariatkanrukhsahketikaterdapatmasyaqqahdalammelaksanakanhukum-hukum<br /><ul><li>Merangkumisegalakepentinganmanusia, berhubungkaitdenganDaruriyyahatauHajiyahatauTahsiniyyah</li></li></ul><li>2. PrinsipSyariatdantabiathukumnya<br />Terbahagikepadadua:<br /> - hukum-hukum yang terperinci<br /> - prinsip-prinsip yang umum<br />3. Sumber-sumberhukum<br /><ul><li>Bersifatfleksibel
 13. 13. Al-Quran dan Al-Sunnah
 14. 14. Cara IjmakdanIjtihaduntukmasalah yang tiadanas yang bekaitan</li></li></ul><li> SYUMUL<br />Maksudnyamencakupisemuaurusan<br /> - akidah<br /> - akhlak<br /> -perkataandanperbuatanmanusiadalamhubunganmerekadengan yang lain (Al- Fiqh)<br />
 15. 15. <ul><li>RUJUKAN</li></ul>Handbook Pendidikan Islam, Semester 2, Mukasurat (161-166) <br />siasahharokiah.wordpress.com/tujuan-siyasah-syariyyah/<br />
 16. 16. TAMAT….<br />

×