Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

16syakirah carabelanja

828 views

Published on

syakirah

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

16syakirah carabelanja

 1. 1. CARA MEMBELANJAKANBARANGEKONOMI<br />
 2. 2. ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَـٰهُمۡ يُنفِقُونَ<br /> (2:3) <br />Iaituorang yang berimankepadaperkara-perkaraghaibdanmendirikan (mengerjakan) sembahyangsertamembelanjakan (mendermakansebahagiandarirezeki yang Kamiberikankepadamereka.<br />
 3. 3. Cara membelanjakan?<br />PerbelanjaanWajib<br />Zakat<br />NafkahWajibKemasyarakatan<br />NafkahWajibKeluarga<br />PerbelanjaanSunat<br />Untukmembawakebaikankepadaorangramaisecarakeseluruhannya.<br />
 4. 4.
 5. 5. Zakat<br />Berertimenyuburkan, menyucikandanmemperbaiki.Ianyamerujukkepadapembersihandiri yang diperolehselepasmelaksanakantanggungjawabmenunaikanzakat.<br />Jenis-jeniszakat?<br /><ul><li>ZakatfitrahwajibdibayarpadaakhirbulanRamadhan. Iaadalahagihandaripadamakananasasinyapadakadarsebanyaksatugantang.
 6. 6. Zakathartaiaitupertanian, perniagaan, emasdanperakdan lain-lain sumberpendapatan yang bolehdizakatkan.</li></li></ul><li>NafkahWajibKemasyarakatan<br />Iaitucukai yang dibayarkepadakerajaanuntukmenampungperbelanjaannegaradalampembangunanekonomidansosial.<br />
 7. 7. NafkahWajibKeluarga<br />Ialahtanggungjawabindividu Muslim dalamsesebuahkeluargauntukmemenuhikeperluandirinyadansetiaporangdibawahtanggungjawabnya.<br />
 8. 8. Abu Hurairahradhiallahu ‘anhuberkata: “RasulullahShallallahu ‘alaihiwasallambersabda:“Satu dinar ygengkaubelanjakandijalan Allah satu dinar yang engkaukeluarkanutkmembebaskanbudaksatu dinar yang engkausedekahkankepadaseorangmiskindansatu dinar yang engkaunafkahkanutkkeluargamumakayg paling besarpahaladarisemuanafkahtersebutadalahsatu dinar ygengkaunafkahkanutkkeluargamu.”<br />
 9. 9. Rujukan:<br />Handbook Pendidikan Islam 2011<br />ApaItuEkonomi Islam, Mat Hassan Abu Bakar, PTS Publications & Distributors SDNBHD.<br />http://www.iium.edu.my/deed/quran/malay/<br />http://blog.re.or.id/sedekah-yang-paling-utama.htm<br />

×