Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

12 sistem pembangunan bersepadu dalam islam (muhammad afif bin amran)

1,485 views

Published on

afif akkarin

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

12 sistem pembangunan bersepadu dalam islam (muhammad afif bin amran)

 1. 1.
 2. 2. Sistem Pembangunan <br />Bersepadudalam<br /> Islam<br />Muhammad ‘Afif bin Amran<br />M10E<br />
 3. 3. Negara Teokrasi<br /><ul><li>Dipimpinolehpemimpin agama
 4. 4. Pemimpindianggapmaasumdanterlepasdaridosa
 5. 5. Hukum yang ditetapkanmerekadisokongsepenuhnyaolehpenguasalangit
 6. 6. Apasahaja yang dihalakandandiharamkanolehmerekaadalahapa yang diharamkandandihalalkanolehpenguasadilangit
 7. 7. Tidakadahakuntukmengatakan ‘kamusilapatau ‘kamusalah’. Bahakanperkataaninibolehmeletakkanseseorangituberadadalamkedudukanmenentangkuasa Allah yang telahmelantikpemimpin agama sebagaiwakil-Nyadibumi</li></ul>Syibli al-’Aysami<br />‘Sekularismedan Negara Agama<br />
 8. 8. Mereka yang menyerukepadakonsep ‘KebenaranTuhan’ sebenarnyaingin<br />mencegahrakyatdaripadamenggunakanaspirasipemikirannya<br />sebagaisalahsatusumberrujukandalampemerintahan<br />Dr. Louis Iwadh<br />‘ Al-Mussawir 1983’<br />
 9. 9. Negara Islam<br />-PemerintahanMenjalankanhukum Allah<br />-Pemerinthanolehmanusia yang dipiliholehmanusia<br />-Khalifahbukanlahjelmaan Allah<br />-Manusiatidakberhakmenetapkanhukumsesukahati<br />-Pemerintahanberdasarkan Al-Quran dan As-sunnah<br />
 10. 10. Definisi<br />“Suatuproses yang melibatkan<br />berlakunyapembaharuan,perubahan, peningkatandankemajuandalamkeseluruhan<br />kehidupanmanusiasejajar<br />denganajaran Islam yang sebenar”<br />M10E ‘2011’<br />
 11. 11. Falsafah Pembangunan <br />Dalam Islam<br />
 12. 12. TauhidUluhiyyah<br />Semuanyaadalahmilik Allah dantertakluk<br />kepadakekuasaanNya.<br />Alamdiciptakan Allah dengantujuandanmatlamat<br />tertentu.<br />MaksudRububiyyah –Rab (penguasa)<br />-seseorangMuslim itupercayadanmengakuibahawa Allah yang menciptaseluruhAlam, yang mengawaldanmengatursertaberkuasaterhadapsegala-segalanyadidalamalam”<br />-SunnahAllah TerhadapAlam<br />
 13. 13. KonsepKhalifah (Manusiasebagaikhalifahatauduta Allah di<br />mukabumi)<br />-Manusiadiberikankemampuanberfikirdan<br />kebebasanmemilih<br />-Alamsebagaisumberkehidupanmanusia, perlu<br />dimanfaatkansecaraberkesandanadil.<br />- BerbezadengankonsepExistentialisme Jean Paul Satre<br />MatlamatSyariahDalamKonteks<br />Pembangunan :<br />-Sumberpendapatan yang halal<br />-Pengagihanpendapatandankekayaansecara<br />saksama<br />-Pertumbuhandankestabilan<br />
 14. 14.  KonsepTazkiyyah al-Nafs<br />-pertumbuhandanpembersihanjiwamanusiasebagailangkahawalyang pentingsebelum<br />manusiamelaksanakanamanahsebagaikhalifah Allah.<br />-Manusiasebagaiagenpembangunantidak<br />sepatutnyamementingkandiri.<br />-Melibatkanprosespenyuciandinamik yang perlu<br />dilakukanolehsetiapindividumuslim.<br />
 15. 15. Konsep Al-Falah<br />MaksudAl-Falah<br />“Mencapaikejayaandankebahagiaanyang sebenarnyadalammencarikeredaandidalamkehidupanduniadanakhirat”<br />Tiadapertentanganantarakepentingan<br />duniadanakhirat<br />
 16. 16. SalahFahamterhadap Pembangunan Islam<br />-Sistempembangunan Islam adalahcampuran<br />sistemkapitalisdansosialis<br />-Pembangunan Islam hanyaberserah<br />-Pembangunan Islam bersifatjumud<br />-Pembangunan Islam menafikankebebasan<br />beragama<br />-Pembangunan Islam menolakmodenisasi<br />-Pembangunan Islam menolakkeseronokan<br />hidupdidunia<br />
 17. 17. Pembangunan Kemasyarakatandalam Islam<br />Pembangunan adalahpentingdalamsesebuahnegara. Pembangunan yang lengkapdalamsegalaaspekakanmembawakepadakehidupansebuahnegara yang sejahtera. Strukturmasyarakatdalamsesebuahnegarajugaharusdibangunkanberlandaskankepadasyariat Islam. Pembangunan masyarakatdalamsesebuahnegarakhususnyamerangkumdalamsegalaaspeksepertikerohanian, jasmanidanakalfikiran. Dalamrangkapembangunanmasyarakat yang kuatlagibersatu, Islam mengajakuntukmewujudkankeadilan yang mutlakdenganapa pun bentuknyameskipunhalitumenyentuhperkara–perkara yang sangatberat. Allah s.w.tberfirman:<br />"Wahaiorang–orang yang beriman, jadilahkamuorang–orang yang benar–benarmenegakkankeadilan, menjadisaksikerana Allah sekalipunterhadapdirikamusendiriatauibubapakamudankaumkerabatkamu"<br />Surah al Nisa’:135<br /> <br />
 18. 18. PEMBANGUNAN DALAM ISLAM DARI ASPEK EKONOMI<br />Dalamkontekssistemekonomidi Malaysia sekarang, masihterdapatbanyakinstitusidanbadanperdagangandankewangan yang bercanggahdenganhukum Islam. Dari segiamalanperdagangancontohnya Malaysia masihmengamalkandasarusahabebas (free enterprise) dandenganitumembenarkankuasa-kuasabesarmenentukanhargabarangandengansesukahati. Sisteminijugabolehmenimbulkaneksploitasisesamamanusia.<br />Untukmelaksanakansistemekonomi Islam, beberapalangkahperludiambil. <br />-pemahamantentangakidah<br />-pihakpemerintahmestimemainkanperanan yang lebihaktifbagimemastikanbahawasistemekonomiituberjalandenganadildanseimbangmengikutlunas-lunas Islam. <br />-pihakpemerintahmestiberkuasapenuhdalampenetapankewangan. Padahariini bank-bank perdaganganberpeluangmendapatkanwangmelalui skim pinjamanwang. <br />
 19. 19. PEMBANGUNAN DALAM ISLAM DARI ASPEK PENDIDIKAN<br />Pendidikanmerupakandiantarakomponenterpentingdidalampembangunansosial. Walaupunbegitu, pendidikanjugamempunyaihubungkait yang rapatdenganpembangunankeseluruhannya. Mengabaikanpendidikanberertimengabaikankebajikanmasyarakatdan yang lebihburuklagiialahmenjejaskanpembangunansesebuahnegara. Pentingnyapendidikankepadapembangunansesebuahnegaraditunjukkandenganperuntukanperbelanjaannegara yang besarpadasetiaptahununtuktujuanmembangunkansistempendidikan yang diperlukanolehmasyarakat. Tindakaninidianggapsebagaisatupelaburannegara yang cukupbesaruntukmenjaminkemajuan yang berterusanpadamasa-masaakandatang. <br />NabiMuhammad S.A.W bersabda yang maksudnya:<br />"Menuntutilmuituadalahfardu (wajib) terhadaptiap-tiaporang Islam"<br />Riwayat Al-Bukhari<br />
 20. 20. Rujukan<br /><ul><li>FiqhKenegaraaan, Dr. Yusuf Al-Qardhawi, terjemahanArsil Ibrahim, terbitan ABIM, 1999
 21. 21. Kemiskinandancara Islam Mengatasinya, Yusuf Al-Qardhawi, terjemahanArsil Ibrahim, </li></ul>terbitan YPEIM, 2000<br /><ul><li>http://www.ikim.gov.my
 22. 22. http://lamanqs.tripod.com/rujukan/agama/bab5.html
 23. 23. http://www.irfi.org/articles/articles_501_550/islam_and_development.htm</li></li></ul><li>Q & A session<br />

×