механично движение

11,411 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,411
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,994
Actions
Shares
0
Downloads
143
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

механично движение

 1. 1. Равноускорително чно Механи е движение Ра в но ни движе зак дви ъсни же т ние елноДействие на Механично сили движение бод Сво ане пад но Втори принцип Трети Пъ принцип при рви нц ип
 2. 2. Отправно тялоОтправно тяло – тяло, спрямо което се отчита положението и движението на другите телела Към задачите
 3. 3. Средна скорост Средната скорост на s движение се получава, като се раздели изминатия път на времето за изминаването му.V t Единицата за скорост е m/s или km/h
 4. 4. Видове движение• Според вида на траекторията:- праволинейни /фиг.1/- криволинейни/фиг. 2/
 5. 5. • Според големината на скоростта- равномерни – за равни интервали от време изминава равни пътища- неравномерни – движение, при което скоростта се изменя с течение на времето Към задачите
 6. 6. Равномерно движение
 7. 7. S=V.tЗакон за пътяЗакон за скоростта V=const
 8. 8. Графика на закона за скоростта 60 50 40 30 East 20 10 0 1 2 3 4 t ( s)
 9. 9. задача• През първите три часа от пътя си автомобил се движи със средна скорост 50km/h, а в следващите 2 часа – със средна скорост 60 km/h. С каква средна скорост се е движил автомобилът за целия интервал от време?
 10. 10. Решение Дадено:t1=3h, V1=50 km/h, t2=2h, V2=60 km/hТърси се:V=?Решение:Vср.=/S1+S2/:/t1+t2/Vср. = 54 km/h
 11. 11. Превръщане на мерни единици х3,6m/s km/h 20m/s = 72 km/h :3,6 :1000 200m = 0,2 kmM km х1000 :3600S h 72 s=0,02 h x3600
 12. 12. Равноускорително движение
 13. 13. Равноускорително е това движение, при което скоростта се увеличава с постоянна величинаt,s 1 2 3 4V,m/s 5 10 15 20
 14. 14. Ускорение• Величина, която характеризира бързината на изменение на скоростта• Ускорението е равно на изменението на скоростта разделено на времето• Означава се с а• Формула a v vo 2• Мерна единица m/s2
 15. 15. Закон за скоросттаСъс начална скорост V= V 0 + atБез начална скорост V= at
 16. 16. Закон за пътяСъс начална скорост 2 1 at S vot 2 2Без начална скорост 2 at1 S 2 2
 17. 17. Графика на закона заскоростта252015 East10 5 0 1 2 3 4
 18. 18. ЗадачаНа масичката в относно покой Движе-купето на движещ ние се вагон стои масичка книга. Попълнете та таблицата. релсите Пода на вагона дърво
 19. 19. При равномерно движение:а/ ускорението на тяло е постоянноб/ средната скорост не е постояннав/ моментната скорост е постояннаг/ средната скорост е постоянна и тя
 20. 20. Когато се намирате в купето на вагон и наблюдавате съседния влак на перона на гарата, трудно можете да определите дали се движите вие или другия влак, защото:а/ отсъства неподвижно отправно тялоб/ отсъства отправно тялов/ за отправно тяло избираме влака, в който сГ/ за отправно тяло избираме наблюдавания
 21. 21. Верен отговор! Към следващата задача
 22. 22. Грешен отговор!Опитай пак.
 23. 23. Верен отговор! супер
 24. 24. Грешен отговор!Опитай отново!!!
 25. 25. Равнозакъснително движение• Движение, при което скоростта намалява с постоянно по големина ускорение? Дайте примери на равнозакъснително движение
 26. 26. Закон за пътя 2 at S vot 2Закон за скоростта V=V 0 -at
 27. 27. Задача• По данните от графиката определете:- Началната скорост- Вида на движение във всеки от участъците- Ускорението във всеки от участъците
 28. 28. v, m/s 8 A B 4 E C D 0 5 10 15 t, s Дадена е графиката на закона за скоростта. По графиката: 1. определете вида на движението в отделните участъци; 2. запишете законите за скоростта и пътя в отделните участъци; 3. изчислете изминатия път за всеки участък; 4. намерете общия изминат път; 5. намерете общата площ под графиката; 6. изчислете средната скорост за цялото движение.
 29. 29. Прочутатанаклонена кулав Пиза, от коятоспоред някоиГалилей пусналразлични тела,за да изучавасвободнотопадане.
 30. 30. Галилей  изследвал падането на различни телаот голяма височина. Така установил, че ако двееднакви по големина топки, направени съответноот дърво и желязо, бъдат пуснати едновременноот една и съща височина, те достигат земятаедновременно. Наблюдаваните различия вскоростите, с които падат тела с еднакви тегла,но с различни форми, Галилей отдал навторостепенен по отношение на теглото фактор -на съпротивлението на въздуха. Именно товасъпротивление зависи от формата и големинатана тялото, но не и от неговото тегло.
 31. 31. Галилей формулирал извод с изключителна важност, а именно, че свободното падане е равноускорително движение с едно и също за всички тела ускорение - ускорението, което днес бележим с g наричаме земно ускорение.  Големината на земното ускорение характеризира гравитационното взаимодействие на Земята с телата около нея.   g=9,8 m/s2
 32. 32. Закон за скоростта при свободно падане  (1) : V =gt         Закон за пътя при свободно падане  2 (2) : g t        h 2
 33. 33. Пример:
 34. 34. Отговорете като кликнете върху вернияотговор. Зад 1. Тяло, спрямо което определяме положението и движението на другите тела се нарича: а/относително тяло б/ отправно тяло в/ начално тяло г/ координатно тяло
 35. 35. Зад.2. Всяка секунда автомобилизминава по 20 м път. Оттук можем да направим извода, че движението е : а/ праволинейно б/ криволинейно в/ равнопроменливо г/ равномерно
 36. 36. Зад 3. Автомобил изминава 10 км за10min. Колко е средната скорост на автомобила? а/ 1km/h б/ 6 km/h в/ 60 km/h г/ 100 km/h
 37. 37. Зад 4. Ускорението при равноускорително движение: а/ е нула б/ е постояннов/ нараства с течение на времетог/ намалява с течение на времето
 38. 38. Зад 5. Тяло пада свободно отвисочина 45 м, без начална скорост.За колко секунди тялото ще достигне земната повърхност? а/ 2 s б/ 3 s в/ 4,5 s г/ 9 s
 39. 39. Грешен отговор! За да видишопределенито кликни тук
 40. 40. Верен отговор! Към следващата задача
 41. 41. Грешка!За да видишопределениетокликни тук!
 42. 42. Браво! Към следващата задача
 43. 43. Грешен отговор!Виж решението! S= 10 km, t= 10min=1/6h , vср= ? s V= 10:1/6 V= 10.6 V t V= 60 km/h Към следващата задача
 44. 44. Верен отговор! Към следващата задача
 45. 45. Грешиш!Ускорението приравноускорително движение е пос- тоянна величина Към следващата задача
 46. 46. Верен отговор! брав о Към следващата задача
 47. 47. Грешен отговор!Виж решението S = 45 m t=? S= 1/2.gt2 t2=2S/g t2= (2.45):10 t2=90:10 t2=9 t=3s към задачата за дом. работа
 48. 48. Верен отговор! супер
 49. 49. Решете сами Зад 1. Водачът на автомобил, който се движи със скорост 36 km/h, натиска пирачките и автомобилът започва да се движи с ускорение 4m/s2. За колко секунди ще спре автомобилът? Зад 2. Тяло се движи равноускорително с ускорение а без начална скорост. Колко е средната скорост на тялото за време t s?
 50. 50. Възгледи на древните гърци за движението Древните гърци смятали, че за да се поддържа движението на едно тяло по хоризонтална равнина, е необходимо то напре- къснато да се тласка или тегли. Според механиката на Аристотел, единстве- ното “естествено състо- яние” на телата е покоят.
 51. 51. Всички движения смятаАристотел, се пораждат иподдържат от сили. Когатосилите престанат да действат,движенията се прекратяват ителата преминават в своето“естествено състояние”, тоеств покой.
 52. 52. Първи принцип на механиката
 53. 53. В епохата на възраждането у Леонардо да Винчи иГалилео Галилей се появили съмнения въввъзгледите на Аристотел за движението. Опити на Галилей:Ако хоризонталната повърхност е идеално гладка,топчето ще се движи непрекъснато праволинейно.
 54. 54. Тялото ще промени движението си самотогава , когато му действа друго тяло.
 55. 55. Галилей прави опити и с двустранна наведена равнина.•Ако дясната част на наклонената равнина се поставихоризонтално и няма триене, топчето ще запазиправолинейното си равномерно движение. •Галилей стига до извода, че праволинейното равномерно движение е също толкова “естествено” състояние на телата, както и покоя.
 56. 56. Галилео Галилей – биографични данни (1564 - 1642) Галилео Галилей е италиански физик и астроном, роден в гр. Пиза. Открил законите за скоростта и пътя при свободно падане на телата, закона за инерцията, принципа на относителността на механичното движение, законите за движение на тяло, хвърлено под ъгъл спрямо хоризонта. Конструирал и използвал зрителна тръба за изучаване на небесните тела. Открил с нея много нови звезди, 4 спътника на Юпитер, фазите на Венера, слънчевите петна.
 57. 57. Първи принцип на механиката (закон за инерцията) Исак Нютон обобщил постигнатите резултати в областта на механиката и формулирал трите принципа на механиката в знаменитата си книга ” Математически принципи на философията на природата” през 1686 г.Всяка материална точка или тяло запазва състояниетоси на покой или равномерно праволинейно движение,докато въздействието на друго тяло не го принуди даизмени това си състояние.
 58. 58. Първият принцип може да се формулира и по следния начин: Всяка материална точка се движи с постоянна скорост , ако не взаимодейства с други тела.В природата не съществува тяло, което да невзаимодейства с останалите тела. Смисълът наизраза “тялото не взаимодейства с други тела” е:различните въздействия върху тялото сеунищожават взаимно, така, че да не влияят надвижението му.
 59. 59. Исак Нютон – биографични данни (1648 - 1727) Исак Нютон е английски физик, астроном и математик. Открил и формулирал трите принципа на механиката, закона за гравита- цията, разлагането на бялата светлина и с тях обяснил много явления. Конструирал първия огледален телескоп, създал основите на диференциалното и интегралното смятане.
 60. 60. всяко тяло, на което не въздействат други тела, запазва своята скорост неизменна. Това твърдение се нарича Първи закон на Нютон и означава следното: Ако едно тяло се движи с някаква скорост, то ще продължава да се движи с тази скорост, докато въздействието на друго тяло не го застави да я измени или по величина или по посока на движение. Ако това тяло е в покой (т.е. скоростта е равна на нула), то ще продължава да стои в покой до тогава, докато действието на друго тяло не го застави да премине в движение.
 61. 61. ИнертностСвойството на всяко тяло, когато не му действа силада запазва състоянието си на покой или равномернодвижение по инерция се нарича инертност
 62. 62. Маса Мярка за инертността на телата е тяхната маса. Колкото по- голяма е масата на едно тяло, толкова по-Международният прототип на трудно е да се изменикилограма е приет през 1887 г. движението му.и се съхранява при специалниусловия под двоен стъкленпохлупак в Международнотобюро за мерки и теглилки вСевър (близо до Париж,Франция).
 63. 63. Инертността е опасна• Към малка дървена платформа или картонена кутия завържете нишка. Върху платформата поставете дървено трупче върху най- малката му страна или друго подходящо тяло. При рязко дърпане на платформата трупчето пада назад.
 64. 64. • Изправете трупчето и внимателно започнете да движите платформата. Ако се сблъска с препятствие и спре внезапно, трупчето полита напред
 65. 65. Сили• Действието на едно тяло върху друго тяло се описва с величината сила. • Силата има три елемента: големина, посока и приложна точка. Знаем как със силомер се измерва големината на силата. Измерителната единица е нютон (N).
 66. 66. Как се движи едно тяло, акому действа сила? • Когато опъваме нишката на трупчето от фигурата, то започва да се движи праволинейно по посока на действащата сила.
 67. 67. Изводпод действие на сила от покойтялото започва праволинейнодвижение в посока на силата.
 68. 68. Втори принцип на механиката• Ускорението a, с което се движи едно тяло, е правопропорционално на големината на равнодействащата сила F на всички сили, приложени към тялото, и обратно пропорционално на масата m на тялото:      F a= — или F= ma    m
 69. 69. Действие и противодействие• Силите на взаимодействие между две тела винаги са равни по големина и противоположни по посока.• Те възникват едновременно и са приложени към различни тела.• Затова те не могат да се заменят с равнодействаща сила и не се уравновесяват.
 70. 70. Примери за действие и противодействие
 71. 71. Примери за действие и противодействие
 72. 72. Примери за действие и противодействие
 73. 73. Трети принцип на механиката • F 1 – силата, с която второто тяло действа върху първото • F 2 – силата, с която първото тяло действа F1 = − F2 върху второто Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие.
 74. 74. Трети принцип на механиката• Ако едно тяло действа на друго тяло със сила, то винаги второто тяло противодейства с равна по големина и противоположна по посока сила.(Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие.)
 75. 75. Примери
 76. 76. Задача
 77. 77. 1.Коя е силата с която земята привлича всичкитела?2.Как се отбелязва силата на тежестта и каква енейната посока?3.Къде е приложната точка на силата натежестта?4.Съгласно втория принцип на Нютон силата натежестта ще придава на тялото ускорение. Каксе нарича това ускорение?5.Еднаква ли е стойността на земното ускорениепо цялата земна повърхност?6.Запишете математическият дефиниционенизраз за силата на тежестта.7.Изкажете дефиницията на силата на тежестта.
 78. 78. 1.Коя е силата с която земята привлича всички 1.Силата с която нашата планета привличатела? всички тела е силата на тежестта.2.Как се отбелязва силата на тежестта и каква е 2.Силата на тежестта се отбелязва с G и енейната посока? насочена към центъра на Земята.3.Къде е приложната точка на силата на 3.Приложната точка на силата на тежестта е втежестта? центъра на тежестта на тялото.4.Съгласно втория принцип на Нютон силата на 4.Ускорението което създава силата на тежесттатежестта ще придава на тялото ускорение. Как се нарича земно ускорение.се нарича това ускорение? 5.В точките с различна географска ширина5.Еднаква ли е стойността на земното ускорение земното ускорение g има различна стойност. Тяпо цялата земна повърхност? е най-малка на екватора, а най-голяма на полюсите.6.Запишете математическият дефиниционен 6. G=mgизраз за силата на тежестта. 7.Силата на тежестта на едно тяло, която е приложена в центъра на масите на тялото, придава на тялото ускорение наречено земно ускорение g, имащо посока съвпадаща с7.Изкажете дефиницията на силата на тежестта. посоката на силата G, а големината й е пропорционална на ускорението което тя създава с коефициент на пропорционалност масата на тялото върху което тя действа.
 79. 79. Система за измерване SIМеждународната система от единици е съвременната форма на метричната система и е най-широко използваната мерна система както в науката, така и в търговията и инженерното дело.Единиците от SI са определени на международни конференции, организирани от международното бюроЗа мерки и теглилки (BIPM). Името насистемата е дадено през 1960г.
 80. 80. • Международната система е изградена върху седем основни единици като килограма и метъра. Чрез тях се определят различни производни единици. Системата също определя някои представки, чрез които се образуват кратни или дробни на единиците. Например представката кило означава хиляда пъти по-голямо, така че кило метърът е равен на 1 000 метра; представката мили означава хиляда пъти по-малко, така че мили грамът е равен на 1 / 1000 от грама и т.н.
 81. 81. Седемте основни единици са метър,килограм, секунда, ампер, келвин, моли кандела съответно за следнитефизични величини: дължина, маса,време, електрически ток, температура,количество вещество и светлиненинтензитет.
 82. 82. • Означенията се изписват с малки латинки букви, освен за символи, при които единицата произлиза от лично име: например означението на единицата за налягане, наречена на Блез Паскал, е Pa, докато самата единица се изписва „паскал“. Официално SI разрешава едно изключение, литъра, за означаването на който може да се ползва както малка, така и главна латинска буква (l или L).• Означенията остават в единствено число: 25 kg (не „25 kgs“).• Препоръчително е да се използва обикновен шрифт (например kg за килограм, m за метър), за да се различават от математически и физични променливи, които се изписват в курсив (например m за маса, l за дължина).
 83. 83. • Между числата и означенията се оставя интервал: 2,21 kg, 7,3.10² m².• Между цифрите в групи по три се оставят интервали, например 1 000 000 или 342 142 (а не запетайки или точки като 1,000,000 или 1.000.000).• Дробната част на числото се отделя с десетична запетая. Числото „двадесет и четири цяло и петдесет и една стотни“ се изписва „24,51“.
 84. 84. Основни понятия• Траектория – мислената линия, която тялото описва при своето движение• Път – дължината на траекторията, която тялото описва при своето движение• Движение – дадено тяло се движи, ако променя положението си спрямо други тела.• Покой – тялото е в покой, ако запазва своето положение спрямо други тела.
 85. 85. Скорост• Скоростта е мярка за бързината на движение.• Отбелязва се с латинската буква V• Уреда за измерване на скоростта е скоростомер
 86. 86. Равнодействаща сила• Силата, която заменя действието на няколко сили.
 87. 87. Събиране на сили с еднаквипосоки
 88. 88. Събиране на сили спротивоположни посоки
 89. 89. задача• Според баснята „орел, рак и щука се хванали да теглят заедно кола". Определете равнодействащата на силите, с които те действат на колата, ако трите силите  са   равни пo големина и сключват помежду си ъгли от 120° (фиг. 9).
 90. 90. Взаимодействие на тяло с опора • Силата, с която Земята привлича едно тяло се нарича сила на тежестта (G) • Силата, с която тялотоКогато опората е неподвижна натиска опората сеи хоризонтална нарича тегло ( P ) • Силата, с която опората P = G = mg противодейства натиска се на нарича нормална реакция наСилите P и N са сили на опората ( N )действие и противодействие
 91. 91. • Силата на тежестта G се уравновесява от нормалната реак-ция на опората N• Силите N и G не са сили на действие и противодействие
 92. 92. Работа и мощност
 93. 93. Механична работа• Едно тяло извършва работа, когато се премества под действие на някаква сила.• Означение – А• Мерна единица – J /Джаул/• Формула – А = F.s
 94. 94. В кой от случаите човека върширабота и защо?`
 95. 95. Мощност• Работата извършена за единица време или енергията преобразувана за единица време.• Означение – Р• Мерна единица – W• Формула – Р = А/t
 96. 96. Конска сила• Конската сила (к. с.) е остаряла извънсистемна едининица за измерване на мощност. За нея не съществува еднозначно определение, поради което тя вече не се препоръчва за използване в науката и техниката. На нейно място трябва да се използва единица за измерване на мощност ват (W ), респ. киловат (kW ) от международно приетата система SI.• Единицата конска сила все още е доста разпространена, най-вече в автомобилната индустрия.
 97. 97. • Конската сила за пръв път е била предложена през 18 век от Джеймс Уат, когато е оценявал мощността на своите парни двигатели. Сравнението е било при изпомпване на вода от рудници, пазарлъкът е бил, че неговият двигател ще изпомпи вода колкото един кон, въртящ помпата чрез обикаляне в кръг. Тогава се е смятало, че един кон има сила (мощност) да повдига 330 фунта (150 kg) със скорост 100 фута (30 m) за минута. По днешни мерки, това се равнява приблизително на 746 W.
 98. 98. • Исторически погледнато под конска сила се е разбирало средно необходимата постоянна мощност на един работен кон, за да задвижва една мелница. На практика един кон при движение в галоп или при прескачане на препятствия кратковременно развива мощност от около 20 к. с.

×