Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Formare curriculum 2018 (II)

489 views

Published on

Autor: Ioan Guțu

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Formare curriculum 2018 (II)

 1. 1. 18 - 19 octombrie, IŞE Chi inău, 2018ș
 2. 2. Tema 1. Curriculum disciplinar Limba Străină 1, ciclul primar, 2018. Cadrul conceptual şi corelaţia cu CECRL partea a II Dezvoltarea conceptului curricular în 2018
 3. 3. Nevoia schimbărilor: de ce iar? demararea unui nou ciclu curricular, după cel expirat din 2010; elaborarea şi promovarea unor noi politici educa ionale i curriculareț ș cu referire la dezvoltarea sistemului de învă ământ per ansamblu şi aț sistemului de formare a competenţelor la LS I în particular; revizitarea i îmbunătă irea aspectelor vulnerabile, depistate înș ț procesul evaluării Curriculumului Naţional, inclusiv al Curriculumului la LS I, corelarea con inuturilor educa ionale din Curriculumul la LS I cu celeț ț ale curricula disciplinelor conexe de la nivelul primar, mai ales ale celor din aria Limbă şi comunicare; recomandările noilor documente europene privind elaborarea curricula la disciplina LS şi achizi ionarea eficientă a competen elor-cheie înț ț cadrul învă ământului obligatoriu;ț racordarea competen elor elevilor la nivelurile de performan ăț ț lingvistică conform noilor completări la Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (Volumul complementar la CECRL, 2018).
 4. 4. Noi documente curriculare Schimbările produse în plan european şi na ionalț fundamentate de prevederile mai multor documente ce au apărut în perioada de monitorizare 2010-2018: Strategia sectorială „Educaţia 2020” (2014),  Codul Educa iei al Republicii Moldova (2014),ț Cadrul de Referinţă al Curriculumului Naţional (2017), Standardele de eficienţă a învă ării Limbilor Străine înț învă ământul primar şi preuniversitar din Republica Moldovaț (2011), Evaluarea Curriculumului Naţional în Învă ământulț General (2018), CECRL (2018). Toate aceste documente promovează abordarea sistemică a conceptului de curriculum, modelul de proiectare curriculară centrat pe competen e şi finalită i.ț ț
 5. 5. Filosofie curriculară în 2018 Curriculumul la LS I se racordează conceptului fixat în Curriculumul pentru învă ământul primar,ț conform căruia curriculumul: are în centrul aten iei elevulț cu particularită ile iț ș nevoile sale, cu ritmul propriu de învă are i dezvoltareț ș (abordarea psihocentrică)  se orientează pe asimilarea sistemului de valori promovate de societate (abordarea sociocentrică).
 6. 6. Politicile curriculare în 2018 Dezvoltarea curriculară este reperată printr-un proces de evaluare sistemică i holistică a curriculumului anterior,ș în baza unei metodologii aprobate. Curriculumul la LS 1 este parte componentă a Curriculumului pentru învă ământul primar din cadrulț Curriculumului Na ional i constituieț ș un sistem de concepte, activităţi, produse i finalită i, capabil săș ț asigure func ionalitatea i dezvoltarea disciplinei LS I laț ș această treaptă de învă ământ.ț
 7. 7. Dominanta educa ională actualăț Curriculumul la LS I urmează acelea i repereș conceptuale ca şi Curriculumul pentru învă ământulț primar, atribuind rolul prioritar finalită ilorț exprimate în termeni de competen e, ce devin i criteriiț ș pentru selectarea i organizarea con inuturilor, alegereaș ț strategiilor de instruire i de evaluare.ș Finalităţi: rezultate măsurabile prin pre- achizi ii/unită i de competen e ob inute în cadrulț ț ț ț procesului de învă are, prin care se certifică în ce măsurăț şi la ce nivel competen ele au fost formate/dezvoltate.ț N.B. Finalită ile apar la final de clasă caț preachiziţii/unită i de competen e, iar competen ele laț ț ț final de ciclu sau treaptă.
 8. 8. CONCEPTUL CURRICULAR 2018: SISTEM POLICENTRIC ELEVUL FINALITĂŢILE
 9. 9. Competen a în curriculumul dezvoltat 2018?ț Actualul Curriculum precizează conceptul de competenţa şcolară ca un sistem integrat de cuno tin e, abilită i,ș ț ț atitudini şi valori, dobândite/formate şi dezvoltate prin învă are, a căror mobilizare permite identificareaț şi rezolvarea diferitor probleme în diverse contexte şi situa ii de viaţăț (Cadrul de Referinţă al Curriculumului Naţional, 2017).
 10. 10. Formarea unei competen e reprezintăț un proces de durată sau de mare parcurs educativ, cu caracter interdisciplinar şi/sau transversal, complex şi finalizat  conform unor niveluri de competen e stabilite deț CECRL  valorificate prin unită i de învă are, con inuturiț ț ț lingvistice şi module tematice, prin acumularea graduală de preachiziţii sau de unită iț de competen eț
 11. 11. NOUTATEA CURRICULUMULUI DISIPLINAR DEZVOLTAT
 12. 12. • Includerea noţiunii de competenţă în conformitate cu recomandările CRCN. • Transferarea domeniilor Comparaţie, cu competenţa metodologică, şi Conexiune, cu competen a interdisciplinară,ț în Ghidul de implementare a curriculumului ca abordări. • Reproiectarea domeniului Comunitate, cu competen aț civică/atitudinală, în cadrul fiecăruia din domeniile (Comunicare, Cultură, Conexiune, Compara ieț ) şi competenţele precedente (lingvistică, sociolingvistică, pragmatică, pluriculturală). • Reinterpretarea competenţei comunicative din domeniul Comunicare şi dizolvarea ei in tipuri de activită i (de receptare,ț de producere, de interacţiune, de mediere) şi forme (orală/scrisă/online), fiind indicate în curriculum după fiecare tip de competen ă.ț
 13. 13. • Redefinirea subcompetenţei în unitate de competenţă şi inserarea în unitatea de conţinut a elementelor noi de limbaj. • Includerea la finele componentei Conţinuturi lingvistice a Sugestiilor tematice şi sarcinilor comunicative comune pentru toate limbile străine. • Racordarea con inuturilor lingvisticeț şi a metalimbajului la etapele de învă are şi corelarea acestora cu limbaț română/maternă şi cu limbile străine studiate (abordarea intuitivă). • Actualizarea sugestiilor tematice şi subtemelor prin corelarea lor în paralel la nivel de clase şi în progresie conform nevoilor actuale ale elevilor şi cerin elorț curriculumului dezvoltat.
 14. 14. • Explicarea corela iei func ionale dintre componenteleț ț Unită ii de con inutț ț la ciclul primar. • Promovarea centrării pe valori şi atitudini în cadrul tuturor competen elor.ț • Exemplificarea de sarcini acţionale pentru diferite competen e şi clase.ț • Implementarea evaluării criteriale prin descriptori pe tot parcursul nivelului primar de învă ământț .
 15. 15. Noua structură a CD LS 1 Preliminarii 1.1. Cadrul conceptual al curriculumului disciplinar 1.2. Competenţe specifice disciplinei 1.3. Administrarea disciplinei 1.4. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de conţinut 1.5. Unităţi de învăţare Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a 1.6. Conţinuturi lingvistice Limba engleză Limba franceză Limba germană Limba spaniolă Limba italiană 1.7. Sugestii pentru contexte şi sarcini comunicative
 16. 16. Noua structură a Ghidului la CD LA 1  Cuvânt înainte  2.1. Concep ia curriculumului disciplinar dezvoltatț  2.2. Noutatea Curriculumului disciplinar dezvoltat  2.3. Repere privind strategiile didactice i de evaluare în contextulș curriculumului pentru învă ământul primarț  2.3.1. Repere privind strategiile didactice  2.3.2. Evaluarea criterială prin descriptori. Orientări generale  2.3.3. Repere privind strategiile de evaluare  2.3.4. Autoevaluarea în contextul autoreglării 2.4. Repere metodologice privind proiectarea curriculară la disciplina Limba străină I  Proiectarea de lungă durată  Proiectarea de scurtă durată 2.5. Sugestii metodologice 2.6. Modele de sarcini pentru proiectarea didactică 2.7. Sugestii de evaluare 2.8. Modele de itemi pentru evaluare BIBLIOSITOGRAFIE
 17. 17. Tema 2. CURRICULUM DISCIPLINAR LIMBA STRĂINĂ 1, CICLUL PRIMAR, 2018. SISTEM DE COMPETEN E ŞI UNITĂ I DE DE ÎNVĂ AREȚ Ț Ț
 18. 18. Competen a dezvoltată în curriculumul 2018ț Competenţa şcolară : un sistem integrat de cuno tin e,ș ț abilită i,ț atitudini şi valori, dobândite/formate şi dezvoltate prin învă are, a căror mobilizare permiteț identificarea şi rezolvarea diferitor probleme în diverse contexte şi situa ii de viaţăț (Cadrul de Referinţă al Curriculumului Naţional, 2017).
 19. 19. Tipuri de competenţe (pe domenii implicite) in raport cu CD LS 1, 2010 Domenii curriculare (implicite) Tipuri de competenţe adecvate Comunicarea lingvistice, sociolingvistice , pragmatice Cultura (pluri/inter)culturale
 20. 20. Sistemul de competente în CD LS 1, 2018 Competen ă lingvisticăț : discriminarea elementelor lingvistice prin formulare de mesaje simple, scurte şi corecte, manifestând curiozitate pentru valorizarea limbii ca sistem. Competen ă sociolingvisticăț : utilizarea elementelor lingvistice, demonstrând creativitate pentru func ionarea limbii în cadrul unui contact social.ț Competen ă pragmaticăț : adaptarea elementelor lingvistice la contexte uzuale/familiare, dovedind corectitudine şi coerenţă în structurarea mesajului. Competen ă (pluri/inter)culturalăț : aprecierea elementelor specifice culturii limbii străine studiate, exprimând interes şi respect pentru valorile altei culturi
 21. 21. Finalităţile clasei a 4  să folosească enun uri, texte simple i scurte, în bază de modele de intona ie specifice limbiiț ș ț străine, în contexte simple i familiareș  să utilizeze corect structuri gramaticale specifice limbii străine, respectând modele de enun uri scurte i simple în contexte familiareț ș  să citească texte scurte şi simple/online, aplicând norme lingvistice pentru a transmite adecvat un mesaj scris simplu şi scurt  să scrie lizibil şi îngrijit, corect din punct de vedere ortografic, cuvinte, enun uri simple iț ș texte scurte  să aplice formule de adresare şi de polite e elementare, oficiale şi neoficiale,ț orale/scrise/online, pentru a efectua o sarcină simplă  să deducă sensul global al mesajelor orale/scrise/online, al unor scurte texte autentice uzuale, pentru a se orienta, a se informa  să modeleze situa ii simple de comunicare orală i scrisă de ordin cotidianț ș  să aplice resurse lingvistice pentru realizarea func iilor comunicative în situa ii deț ț comunicare familiare  să descrie şi să compare valori culturale, care apar in patrimoniului cultural alofon/autohtonț  să participe la dialog intercultural în calitate de mediator, prin cuvinte simple i limbajș nonverbal adecvat contextului i interlocutorilorș  să reproducă poezii, cântece, poveşti, povestiri, scenete, care apar in patrimoniului cultural alț ării alofone,ț manifestând ca atitudini i valori specifice predominante…ș
 22. 22. • Act de limbaj: proces de actualizare a competenţelor langajiere multiple într-o situaţie comunicativă concretă. • Con inuturi:ț mijloc/instrument de formare a competen elor la elevi.ț • Finalităţi: rezultate măsurabile prin pre-achizi ii/unită i deț ț competen e ob inute în cadrul procesului de învă are, prin care seț ț ț certifică în ce măsură şi la ce nivel competen ele au fostț formate/dezvoltate. • Limbă: un sistem complex de semne, simboluri şi reguli gramaticale, instrument de bază a comunicării interumane. • Vorbire: actualizarea limbii de către individ în cadrul comunicării interumane. • Limbaj: sistem de comunicare interumană prin intermediul mijloacelor verbale şi nonverbale. • Mediere: activitate care permite prin traducere sau interpretare, rezumat sau sinteză o (re)formulare accesibilă a unui text primar. • Sarcină: ac iunea unui sau mai multor subiec i care mobilizează înț ț mod strategic abilită ile de care dispun pentru a atinge un anumitț rezultat.
 23. 23. Unită i de competenţeț (sub-competen e)ț Unită i de con inutț ț Activităţi de învăţare şi produse colare recomandateș Receptarea mesajelor orale Componenta fonologică: 1.1. Recunoa terea prinș audiere a sunetelor şi grupurilor de sunete specifice limbii străine, rostite izolat şi în cuvinte 1.2. Distingerea cuvintelor care con in sunete i grupuriț ș de sunete specifice limbii străine în contexte simple iș familiare, emise lent, clar şi repetat Componenta lexicală iș semantică: 3. Identificarea prin audiere a sensului cuvintelor în enunţuri simple Componenta gramaticală: 3. Observarea structurilor gramaticale specifice limbii străine în enun uriț scurte i simpleș Sugestii pentru contexte şi sarcini comunicative: •Elevul despre propria persoană •Mediul familial •Mediul natural •Mediul şcolar Acte de limbaj: •A distinge/a remarca persoane/ obiecte •A alege informa ii despreț persoane/ obiecte •A deduce sensul cuvintelor/ enun urilor scurteț •A localiza obiecte i a stabiliș apartenen a lorț Elemente noi de limbaj: •Sunete •Accente •Grupuri de sunete •Intona ieț •Cuvinte simple •Enun uri scurte i simpleț ș Activită i:ț -Vizionarea desenelor animate scurte -Audierea materialelor în format MP3 (cântece, anun uri, texte, etc.)ț -Pronun area sunetelor şi grupurilor deț sunete -Asocierea mesajului audiat cu imaginea adecvată -Alegerea răspunsului corect în baza textului audiat Produse: -Întrebări i răspunsuri simple i scurteș ș -Dialoguri scurte i simpleș CLASA A II-A •Competenţa lingvistică: discriminarea elementelor lingvistice prin formulare de mesaje simple, scurte şi corecte, manifestând curiozitate pentru valorizarea limbii ca sistem
 24. 24. Nivelurile CECRL Ciclu primar LS1 - A1 (exprimare/comprehensiune OS) Ciclu secundar LS1- A2 (exprimare/comprehensiune OS) Ciclu liceal LS1 - B1 (exprimare/comprehensiune OS) Ciclu liceal LS2 - A2 (exprimare OS) - B1 (comprehensiune OS)
 25. 25. TIPURI DE CURRICULUM CURRICULUM ASIMILAT
 26. 26. BIBLIOSITOGRAFIA  Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues: apprendre, enseigner, évaluer.Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues: apprendre, enseigner, évaluer. Volume complémentaire avec de nouveaux descripteurs. Conseil de l’Europe, Février 2018.Volume complémentaire avec de nouveaux descripteurs. Conseil de l’Europe, Février 2018.  Cadrul de referin ă al al curriculumului nationalțCadrul de referin ă al al curriculumului nationalț , aprobat prin Ordinul Ministerului, aprobat prin Ordinul Ministerului Educa iei, Culturii i Cercetării nr. 432 din 29 mai 2017.ț șEduca iei, Culturii i Cercetării nr. 432 din 29 mai 2017.ț ș  Codul Educa iei al Republicii Moldova,țCodul Educa iei al Republicii Moldova,ț modificat LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16modificat LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401, intrat în vigoare 01.07.16.art.401, intrat în vigoare 01.07.16.  Concepţia educaţiei în Republica MoldovaConcepţia educaţiei în Republica Moldova, 2000., 2000.  Convenţia cu privire la Drepturile CopiluluiConvenţia cu privire la Drepturile Copilului, ratificată de Parlamentul Republicii Moldova în, ratificată de Parlamentul Republicii Moldova în 1990 şi intrată în vigoare în 1993.1990 şi intrată în vigoare în 1993.  Curriculum colar, clasele I-IV.șCurriculum colar, clasele I-IV.ș Chi inău: ME, 2010.șChi inău: ME, 2010.ș  Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, clasa a II-a,Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, clasa a II-a, aprobată la Consiliul Na ional pentru Curriculum, Ordinul nr. 862 din 07 septembrie 2015;țaprobată la Consiliul Na ional pentru Curriculum, Ordinul nr. 862 din 07 septembrie 2015;ț Edi ia a II-a, aprobată la Consiliul tiin ifico-Didactic al I E din 27.12.2017.ț Ș ț ȘEdi ia a II-a, aprobată la Consiliul tiin ifico-Didactic al I E din 27.12.2017.ț Ș ț Ș  Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, clasa a III-a,Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, clasa a III-a, aprobată la Consiliul Na ional pentru Curriculum, Ordinul Ministerului Educa iei nr.70 din 05ț țaprobată la Consiliul Na ional pentru Curriculum, Ordinul Ministerului Educa iei nr.70 din 05ț ț septembrie 2017.septembrie 2017.  Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, clasa a IV-a,Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, clasa a IV-a, aprobată la Consiliul Na ional pentru Curriculum, Ordinul Ministerului Educa iei, Culturii iț ț șaprobată la Consiliul Na ional pentru Curriculum, Ordinul Ministerului Educa iei, Culturii iț ț ș Cercetării nr.1124 din 20 iulie 2018.Cercetării nr.1124 din 20 iulie 2018.  Massachussets Foreign Languages Curriculum Framework. The Commonwealth of Massachussets Department of Education, Malden, 2017.  http://www.doe.mass.edu/frameworks/current.html  Primlangues http://www.primlangues.education.fr
 27. 27. MERSI MULT PENTRU ATEN IEȚ Succes în diseminarea teritorială!

×