H LÊ QUỲNH CHÂU – ðánh giá giá tr dinh dư ng trong khô d u ñ u tương...  ðÁNH GIÁ GIÁ TR DINH DƯ NG TRONG KHÔ D U ð U TƯƠ...
VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 28-Tháng 02-2011các y u t kháng dinh dư ng trong ñ u tương có th ...
H LÊ QUỲNH CHÂU – ðánh giá giá tr dinh dư ng trong khô d u ñ u tương...3   B t cá cơm             7,50   ...
VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 28-Tháng 02-2011nitơ tích lũy (g/kg), Nd là lư ng nitơ trong kh u...
H LÊ QUỲNH CHÂU – ðánh giá giá tr dinh dư ng trong khô d u ñ u tương...(SBM: khô d u ñ u tương; ðN1: ñ u tương rang; ðN2: ...
VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 28-Tháng 02-2011                   8,09a    ...
H LÊ QUỲNH CHÂU – ðánh giá giá tr dinh dư ng trong khô d u ñ u tương...khô d u ñ u tương là 2085 kcal/kg NT (hay 8,72 MJ/k...
VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 28-Tháng 02-2011tràng nh ho t ñ ng c a các vi sinh v t nên t l ti...
H LÊ QUỲNH CHÂU – ðánh giá giá tr dinh dư ng trong khô d u ñ u tương...Longo FA, Menten JFM, Pedroso AA, Figueiredo AN, Ra...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

đáNh giá giá trị dinh dưỡng trong khô dầu đậu tương và đậu tương nguyên dầu khi sử dụng làm thức ăn gà thịt

2,569 views

Published on

đáNh giá giá trị dinh dưỡng trong khô dầu đậu tương và đậu tương nguyên dầu khi sử dụng làm thức ăn gà thịt

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,569
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

đáNh giá giá trị dinh dưỡng trong khô dầu đậu tương và đậu tương nguyên dầu khi sử dụng làm thức ăn gà thịt

 1. 1. H LÊ QUỲNH CHÂU – ðánh giá giá tr dinh dư ng trong khô d u ñ u tương... ðÁNH GIÁ GIÁ TR DINH DƯ NG TRONG KHÔ D U ð U TƯƠNG VÀ ð U TƯƠNG NGUYÊN D U KHI S D NG LÀM TH C ĂN NUÔI GÀ TH T H Lê Quỳnh Châu1, H Trung Thông1, Vũ Chí Cương2 và ðàm Văn Ti n1 1 Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trư ng ð i h c Nông Lâm, ð i h c Hu , 102 Phùng Hưng – Tp. Hu 2 Vi n Chăn nuôi – Th y Phương – T Liêm – Hà N i *Tác gi liên h : H Trung Thông -1Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trư ng ð i h c Nông Lâm, ð i h c Hu , 102 Phùng Hưng – Tp. Hu Tel: (054)3525439 / 0914285308, Fax: (054)3524923; Email: hotrungthong@yahoo.com ABSTRACT Nutritional evaluation of soybean meal and full-fat soybean for broilerThe aim of this study was to evaluate the nutritional value of soybean meal and full-fat soybean for broiler. Full-fat soybeans were processed by roasting, boiling and extrusion to remove the anti-nutritional factors before theycan be used as feed ingredients. Luong Phuong chickens at 35 days of age were used in the trials. A total of 05diets including 01 basal diet and 04 test diets were used in this study. The 04 test diets were obtained throughreplacing 20% of basal diet by 04 kinds of soybean. The values of MEN and digestibility coefficients in soybeanswere calculated by difference method. Results of study showed that in despite of no significant variation inchemical compositions, a remarkable difference on MEN values between roasted and boiled full-fat soybeanmeals was observed. The MEN values varied from 11.95 MJ/kg as-fed basis in roasted batch to 17.30 MJ/kg as-fed basis in extruded batch. Meanwhile, the MEN value of soybean meal was only 7.46 MJ/kg as-fed basis.Besides, the apparent digestibility coefficients of nutrients in soybean meal and extruded full-fat soybean wereevaluated. The results showed that nutrients in the test ingredients were well digested. The ileal CP digestibilitycoefficients of soybean meal and extruded full-fat soybean were 84.07% and 83.64%, respectively. Withregarding ether extractives, crude fiber and nitrogen-free extractives, the apparent digestibility coefficientsdetermined in ileum were lower than in excreta. The total digestibility coefficients of EE, CF and NfE ofextruded full-fat soybean were higher than those of soybean meal.Key words: Soybean, broiler, nitrogen-corrected metabolizable energy (MEN), digestibility ð TV NðCác kh u ph n cho gia c m ñư c xây d ng d a trên 2 y u t là giá tr dinh dư ng c a th c ănvà nhu c u dinh dư ng c a con v t. Vi c ñánh giá chính xác giá tr năng lư ng trao ñ i vàhàm lư ng các ch t dinh dư ng trong th c ăn là r t quan tr ng, ph c v cho vi c thi t l pkh u ph n t i ưu cho gia c m. T năm 1989, Furuya và Kaji ñã ch ra r ng vi c thi t l p kh uph n d a trên thành ph n các ch t dinh dư ng tiêu hóa s cho k t qu chính xác hơn so v ithành ph n các ch t dinh dư ng t ng s . Thành ph n các ch t dinh dư ng tiêu hóa trong th căn có th ñư c xác ñ nh b ng phương pháp in vivo. T l tiêu hóa bi u ki n các ch t dinhdư ng c a th c ăn cho gia c m ñư c xác ñ nh b ng cách phân tích d ch h i tràng (t l tiêuhóa h i tràng) ho c ch t th i (t l tiêu hóa toàn ph n). Tuy nhiên, ñ i v i protein và aminoacid, vi c ñánh giá t l tiêu hóa toàn ph n s không chính xác do ho t ñ ng lên men c a visinh v t ru t già. Vì v y, phân tích d ch h i tràng là m t phương pháp ñáng tin c y nh mñánh giá tiêu hóa amino acid và protein gia c m (Ravindran và Bryden,1999).V i hàm lư ng protein có giá tr sinh h c cao, ñ u tương là ngu n protein th c v t quan tr ngtrong chăn nuôi. ð u tương có th ñư c s d ng trong các kh u ph n cho gia súc, gia c md ng nguyên d u ho c khô d u. Do có ch a protein và lipid t ng s v i t l cao, ñ u tươngnguyên d u ñư c xem là lo i nguyên li u thích h p, có th s d ng thay th m t ph n cho ngũc c khi thi t l p các kh u ph n giàu năng lư ng (Varga-Visi và cs, 2006). Tuy nhiên, trongh t ñ u tương có ch a các y u t kháng dinh dư ng làm gi m kh năng tiêu hóa và h p thuamino acid ñ ng v t. Do ñó, vi c b t ho t các y u t kháng dinh dư ng là r t c n thi t trư ckhi s d ng ñ u tương nguyên d u làm th c ăn cho gia súc, gia c m. Theo Palić và cs (2008), 1
 2. 2. VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 28-Tháng 02-2011các y u t kháng dinh dư ng trong ñ u tương có th b phá h y b ng phương pháp x lý nhi tho c tác ñ ng cơ h c. Nghiên c u này ñã ñư c th c hi n nh m xác ñ nh giá tr năng lư ngtrao ñ i có hi u ch nh nitơ và t l tiêu hóa các ch t dinh dư ng t ng s trong khô d u ñ utương và ñ u tương nguyên d u (ñã ñư c x lý các ch t kháng dinh dư ng theo 03 phươngpháp khác nhau) khi s d ng làm th c ăn cho gà, t ñó góp ph n ph c v cho vi c xây d ngcơ s d li u th c ăn và l p kh u ph n t i ưu cho gia c m nư c ta. V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C Uð ng v t và th c ăn thí nghi mT ng s 150 con gà Lương Phư ng 35 ngày tu i có tr ng lư ng ñ ng ñ u (trung bình: 514g/con) ñư c b trí ng u nhiên vào 75 cũi trao ñ i ch t, t l tr ng/mái m i cũi là 1/1. Cáckh u ph n ñư c s d ng trong nghiên c u này bao g m 01 kh u ph n cơ s (KPCS) và 04kh u ph n ch a th c ăn thí nghi m. M i thí nghi m ñư c ti n hành trên 30 con gà v i 5 l nl p l i. Th c ăn thí nghi m bao g m 01 m u khô d u ñ u tương và 03 m u ñ u tương nguyênd u. H t ñ u tương ñư c mua trên ñ a bàn t nh Th a Thiên Hu . Sau khi ñư c tr n ñ u, h tñ u tương ñư c x lý các ch t kháng dinh dư ng theo 02 phương pháp khác nhau (rang vàlu c). ð u tương nguyên d u ép ñùn ñư c mua Vi t Nam. Các thông tin v th c ăn thínghi m ñư c trình bày b ng 1. B ng 1. Ngu n g c và phương pháp x lý các m u ñ u tương thí nghi mTT M u ñ u tương Ký hi u Ngu n g c Phương pháp x lý1 Khô d u ñ u tương SBM nð - Rang th công b ng than cho2 ð u tương 1 (nguyên d u) ðN1 Hu ñ n khi h t ñ u chuy n sang màu vàng, giòn và có mùi thơm Lu c 100oC trong 40 phút3 ð u tương 2 (nguyên d u) ðN2 Hu (Eheukwumere và cs, 2008)4 ð u tương 3 (nguyên d u) ðN3 Vi t Nam Ép ñùnKh u ph n cơ s ñư c thi t k ñáp ng ñ y ñ nhu c u c a gà th t theo khuy n cáo c a NRC(1994) và TCVN (1994) (Vi n Chăn nuôi, 2001) (b ng 2). Các kh u ph n ch a th c ăn thínghi m ñư c thi t l p b ng cách thay th 20% kh u ph n cơ s b ng th c ăn thí nghi m.Celite (Celite® 545RVS, Nacalai Tesque, Japan) ñư c b sung vào các kh u ph n v i t l1,5% ñ làm ch t ch th . Sau khi tr n ñ u các nguyên li u, các kh u ph n thí nghi m ñư c épviên và s y khô 60oC, sau ñó ñư c l y m u ñ phân tích thành ph n các ch t dinh dư ngt ng s . B ng 2. Thành ph n nguyên li u c a kh u ph n cơ sTT Thành ph n nguyên li u T l (%) TT Thành ph n nguyên li u T l (%)1 Cám g o 5,50 6 Premix vitamin* 0,202 B t ngô 60,27 7 Premix vi khoáng** 0,252
 3. 3. H LÊ QUỲNH CHÂU – ðánh giá giá tr dinh dư ng trong khô d u ñ u tương...3 B t cá cơm 7,50 8 B t CaCO3 0,744 B ts n 2,00 9 Methionine 0,035 Khô d u ñ u tương 23,00 10 DCP 0,51* Bio-pharmachemie (Bio-ADE+B.complex premix), 1kg ch a: 3.100.000 UI vitamine A, 1.100.000 UI vitamineD3, 300 UI vitamine E, 320 mg B1, 140 mg B2 1.000 mg niacinamide, 600 mg B6, 1.200 mcg B12, 1.000 mgvitamine C, 130 mg acid folic. ** Bio-pharmachemie (Bio-chicken minerals); 1 kg ch a: 10.800 mg Mn, 2.160mg Fe, 7.200 mg Zn, 1.260 mg Cu, 144 mg Iodine, 21,6 mg Co, 14,4 mg Se, 40 mg acid folic, 4.800 mcg biotin,20.000 mg Choline chlorideNuôi gà và thu m uThí nghi m kéo dài trong 7 ngày, trong ñó 4 ngày ñ u tiên là giai ño n thích nghi và 3 ngàysau là giai ño n thu m u. Ch ñ cho ăn ñư c áp d ng là cho ăn t do. Trong giai ño n thugom m u, ch t th i t ng cũi trao ñ i ch t ñư c thu 2 l n/ ngày, cho vào h p ñ ng b o qu nm u, v n ch t n p và b o qu n nhi t ñ -20oC. Khi k t thúc giai ño n thu m u, tr n ñ um u ch t th i c a gà 3 cũi trao ñ i ch t (pooled m u) trong cùng 1 l n l p l i ñã thu ñư ctrong 3 ngày và b o qu n -20oC cho ñ n khi phân tích. Vào ngày th 8 c a thí nghi m, toànb gà ñư c gi t m . Xác ñ nh v trí h i tràng và thu m u h i tràng ñư c ti n hành theophương pháp ñư c mô t b i Bryden và Li (2004). H i tràng ñư c xác ñ nh t túi th aMeckel ñ n ñi m cách van h i – manh tràng 4 cm. D ch tiêu hóa ph n n a sau h i tràng c a6 con gà 3 cũi trao ñ i ch t trong cùng 1 l n l p l i (do pooled m u) ñư c cho vào cùng m th p ñ ng m u, v n ch t n p và gi -20oC ngay sau khi thu m u.Phân tích hóa h c và tính k t quM u ch t th i và m u d ch h i tràng ñư c s y khô 60oC. M u th c ăn, m u ch t th i và d chh i tràng ñư c nghi n qua sàng 0,5 mm trư c khi ñem phân tích. T t c các phân tích ñ uñư c ti n hành t i Phòng Thí nghi m Trung tâm, Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trư ng ð i h cNông Lâm Hu theo các tiêu chu n Vi t Nam (TCVN) và AOAC (1990). M u th c ăn, m ud ch h i tràng và m u ch t th i ñư c phân tích v t ch t khô (DM), protein thô (CP), lipid t ngs (EE), xơ thô (CF), khoáng t ng s (Ash), khoáng không tan trong acid (AIA). Năng lư ngt ng s (GE) trong m u th c ăn và ch t th i ñư c xác ñ nh b ng h th ng bomb calorimeterbán t ñ ng (Parr 6300). Do vi c xác ñ nh t l tiêu hóa toàn ph n NDF ch ñư c th c hi nñ i v i m u khô d u ñ u tương và m u ñ u tương nguyên d u ép ñùn, các m u th c ăn kh uph n cơ s , các kh u ph n ch a 20% ñ u tương (khô d u hay nguyên d u ép ñùn) và m u ch tth i c a gà khi cho ăn b ng các kh u ph n tương ng ñư c s d ng ñ phân tích hàm lư ngNDF. Hàm lư ng nitơ trong m u ch t th i và m u d ch h i tràng ñư c phân tích trên m utươi. Hàm lư ng AIA trong m u th c ăn, m u ch t th i và m u d ch h i tràng ñư c xác ñ nhtheo phương pháp c a Vogtmann và cs (1975).Giá tr năng lư ng trao ñ i bi u ki n (ME) c a các kh u ph n thí nghi m ñư c tính theo cáccông th c sau: MEd = GEd – GEe × AIAd/AIAe (Scott và Hall, 1998). Trong ñó, MEd là giá trnăng lư ng trao ñ i bi u ki n c a kh u ph n (kcal/kg DM), GEd là năng lư ng t ng s c akh u ph n (kcal/kg DM), GEe là giá tr năng lư ng t ng s c a ch t th i (kcal/kg DM), AIAdlà hàm lư ng khoáng không tan trong acid trong kh u ph n (%DM), AIAe là hàm lư ngkhoáng không tan trong acid trong ch t th i (%DM).Giá tr năng lư ng trao ñ i bi u ki n ñư c hi u ch nh b ng lư ng nitơ tích lũy v i h s f =8,22 kcal/g theo công th c sau: MEN = ME - 8,22 × NR; v i NR = (Nd – Ne × AIAd/AIAe) ×1000/100 (Lammers và cs, 2008). Trong ñó, MEN là năng lư ng trao ñ i ñư c tính b ngkcal/kg DM; 8,22 là năng lư ng c a uric acid (kcal/g) (Hill và Anderson, 1958), NR là lư ng 3
 4. 4. VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 28-Tháng 02-2011nitơ tích lũy (g/kg), Nd là lư ng nitơ trong kh u ph n (%DM), Ne là lư ng nitơ trong ch t th i(%DM).T l tiêu hóa các ch t dinh dư ng trong m t kh u ph n ñư c tính theo công th c: DD = (1 -[(ID × AF) / [(IF × AD)] ) × 100 (Huang và cs, 2005). Trong ñó, DD là t l tiêu hóa h i tràng(ho c toàn ph n) bi u ki n c a ch t dinh dư ng trong kh u ph n (%), ID là hàm lư ng AIAtrong kh u ph n (mg/kg), AF là hàm lư ng ch t dinh dư ng trong d ch h i tràng (ho c ch tth i) (mg/kg), IF là hàm lư ng AIA trong d ch h i tràng (ho c ch t th i) (mg/kg), AD là hàmlư ng ch t dinh dư ng trong kh u ph n (mg/kg).Giá tr năng lư ng trao ñ i có hi u ch nh nitơ (MEN) và t l tiêu hóa các ch t dinh dư ngtrong th c ăn thí nghi m ñư c tính theo phương pháp sai khác (Villamide và cs, 1997;Robbins và Firman, 2005; Oryschak và cs, 2010).X lý th ng kêS li u thí nghi m ñư c x lý sơ b b ng Microsoft Excel và phân tích th ng kê theo phươngpháp th ng kê sinh v t h c trên ph n m m SPSS 15.0. K t qu thí nghi m ñư c trình bàytrong các b ng s li u là giá tr trung bình ± sai s c a s trung bình (SEM). Tukey test ñư cs d ng ñ so sánh giá tr trung bình v i ñ tin c y 95%. Các giá tr trung bình ñư c coi làkhác nhau có ý nghĩa th ng kê khi p ≤ 0,05. K T QU VÀ TH O LU NThành ph n các ch t dinh dư ng t ng s c a các m u ñ u tương thí nghi mð u tương là ngu n th c ăn protein th c v t quan tr ng trong dinh dư ng ñ ng v t. Ngoàihàm lư ng protein cao có giá tr sinh h c, ch t béo t ñ u tương nguyên d u còn góp ph ncung c p năng lư ng cho quá trình sinh t ng h p protein (Varga-Visi và cs, 2006). K t quphân tích b ng 3 cho th y vi c s d ng các phương pháp x lý các y u t kháng dinh dư ngkhác nhau (rang và lu c) không gây tác ñ ng l n ñ n thành ph n các ch t dinh dư ng t ng strong ñ u tương. Không có s bi n ñ ng ñáng k v hàm lư ng các ch t dinh dư ng t ng strong 03 m u ñ u tương nguyên d u thí nghi m. Hàm lư ng protein t ng s c a 03 m u ñ utương nguyên d u dao ñ ng t 37,45 - 38,34% DM. Hàm lư ng ch t béo trong ñ u tươngnguyên d u chi m t 20,96% DM ñ n 21,54% DM. Trong khi ñó hàm lư ng protein t ng svà ch t béo trong khô d u ñ u tương l n lư t là 49,85% DM và 8,00% DM. Trong các m uñ u tương thí nghi m, giá tr năng lư ng t ng s th p nh t khô d u ñ u tương (4475,80kcal/kg DM) và cao nh t ñ u tương nguyên d u x lý b ng cách lu c 100oC trong 40 phút(5688,93 kcal/kg DM). Tuy nhiên, s chênh l ch v hàm lư ng năng lư ng t ng s trong 03m u ñ u tương nguyên d u là r t th p. B ng 3. Thành ph n dinh dư ng c a các m u ñ u tương thí nghi m Thành ph n dinh dư ng M uñ uTT DM CP EE Ash CF NfE GE tương (%) (%DM) (%DM) (%DM) (%DM) (%DM) (kcal/kg DM)1 SBM 92,25 49,85 8,00 1,48 6,35 34,32 4475,802 ðN1 90,68 37,45 20,96 5,46 6.83 29,29 5555,073 ðN2 88,68 37,77 21,35 5,40 6,77 28,70 5688,934 ðN3 93,12 38,34 21,54 5,44 6,58 28,11 5666,574
 5. 5. H LÊ QUỲNH CHÂU – ðánh giá giá tr dinh dư ng trong khô d u ñ u tương...(SBM: khô d u ñ u tương; ðN1: ñ u tương rang; ðN2: ñ u tương lu c; ðN3: ñ u tương ép ñùn; DM: v t ch tkhô; CP: protein thô; EE: lipid t ng s ; Ash: khoáng t ng s ; CF: xơ thô; NfE: d n xu t không nitơ; GE: nănglư ng t ng s ) B ng 4. Thành ph n dinh dư ng c a các kh u ph n thí nghi m Thành ph n dinh dư ngTT Kh u ph n DM CP EE Ash CF NDF GE AIA (%) (%DM) (%DM) (%DM) (%DM) (%DM) (kcal/kg DM) (%DM)1 KPCS 86,38 23,59 4,92 6,91 3,14 12,70 4512,88 2,102 KSBM 87,10 27,89 5,56 6,36 3,89 15,32 4530,93 2,173 KðN1 88,71 25,11 8,42 7,17 4,30 - 4690,98 2,124 KðN2 92,63 25,98 8,59 7,08 4,05 - 4732,59 1,975 KðN3 87,93 26,21 8,69 7,12 3,81 13,19 4750,68 1,91(KPCS: kh u ph n cơ s ; KSBM: kh u ph n ch a 20% khô d u ñ u tương; KðN1: kh u ph n ch a 20% ñ utương rang; KðN2: kh u ph n ch a 20% ñ u tương lu c; KðN3: kh u ph n ch a 20% ñ u tương ép ñùn; DM:v t ch t khô; CP: protein thô; EE: lipid t ng s ; Ash: khoáng t ng s ; CF: xơ thô; GE: năng lư ng t ng s ;AIA: khoáng không tan trong acid; -: không phân tích)Giá tr năng lư ng trao ñ i có hi u ch nh nitơ trong ñ u tươngK t qu b ng 5 cho th y giá tr ME c a các kh u ph n ch a các lo i ñ u tương thí nghi mbi n ñ ng t 2808,97 – 3300,76 kcal/kg DM. S sai khác v hàm lư ng nitơ tích lũy t cáckh u ph n thí nghi m là không có ý nghĩa th ng kê (p > 0,05). Giá tr năng lư ng trao ñ i cóhi u ch nh nitơ c a các kh u ph n ch a 20% ñ u tương dao ñ ng t 2675,09 kcal/kg DM(KSBM) ñ n 3176,79 kcal/kg DM (KðN3). B ng 5. Giá tr MEN c a các kh u ph n ch a ñ u tương Ch s ðơn v tính KPCS KSBM KðN1 KðN2 KðN3 2974,87a 2808,97b 3032,36a 3228,42c 3300,76c ME Kcal/kg DM ± 53,33 ± 21,66 ± 31,07 ± 19,95 ± 16,87 13,896a 16,287a 13,884a 14,196a 15,082a Nitơ tích lũy g/kg DM ± 1,243 ± 1,449 ± 1,752 ± 0,243 ± 0,533 2860,65a 2675,09b 2918,23a 3111,73c 3176,79c Kcal/kg DM ± 45,33 ± 11,28 ± 19,37 ± 18,44 ± 15,98 11,97a 11,19b 12,21a 13,02c 13,29c MJ/kg DM ± 0,19 ± 0,05 ± 0,08 ± 0,08 ± 0,07 MEN 2471,04a 2330,02b 2588,64c 2882,41d 2793,36d Kcal/kg NT ± 39,15 ± 9,83 ± 17,18 ± 17,08 ± 14,06 10,34a 9,75b 10,83c 12,06d 11,69d MJ/kg NT ± 0,16 ± 0,04 ± 0,07 ± 0,07 ± 0,06(KPCS: kh u ph n cơ s ; KSBM: kh u ph n ch a 20% khô d u ñ u tương; KðN1: kh u ph n ch a 20% ñ utương rang; KðN2: kh u ph n ch a 20% ñ u tương lu c; KðN3: kh u ph n ch a 20% ñ u tương ép ñùn; DM:v t ch t khô, NT: nguyên tr ng; Các giá tr trung bình trong cùng m t hàng có ít nh t m t ch cái gi ng nhauthì s sai khác không có ý nghĩa th ng kê v i p > 0,05) B ng 6. Giá tr MEN c a khô d u ñ u tương và ñ u tương nguyên d u Khô d u ð u tương ð u tương ð u tương Ch s ðơn v tính ñ u tương rang lu c ép ñùn 1932,87a 3148,56b 4116,05c 4441,36c MEN Kcal/kg DM ± 56,41 ± 96,84 ± 92,22 ± 79,72 5
 6. 6. VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 28-Tháng 02-2011 8,09a 13,17b 17,22c 18,58c MJ/kg DM ± 0,24 ± 0,41 ± 0,39 ± 0,33 1783,04a 2855,03b 3650,06c 4135,77d Kcal/kg NT ± 52,04 ± 87,81 ± 81,78 ± 74,42 7,46a 11,95b 15,27c 17,30d MJ/kg NT ± 0,22 ± 0,37 ± 0,34 ± 0,31 MEN* Kcal/kg DM 2913,43 - - - MEN** Kcal/kg DM - 3666,73 3695,03 3718,12DM: v t ch t khô, NT: nguyên tr ng; MEN* : giá tr MEN ư c tính t công th c c a Janssen và cs (1979)(tdtNRC, 1994): MEN (kcal/kg DM) = 2702 – 57,4 × CF + 72,0 × EE; MEN** : giá tr MEN ư c tính t công th cc a Janssen (1989) (tdt NRC, 1994): MEN (kcal/kg DM) = 2769 - 59,1 × CF + 62,1 × EE; Các giá tr trung bìnhtrong cùng m t hàng có ít nh t m t ch cái gi ng nhau thì s sai khác không có ý nghĩa th ng kê v i p > 0,05)Giá tr năng lư ng trao ñ i có hi u ch nh nitơ c a các m u ñ u tương thí nghi m ñư c tínhb ng phương pháp sai khác. K t qu b ng 6 cho th y giá tr MEN khô d u ñ u tương là1932,87 kcal/kg DM hay 1783,04 kcal/kg nguyên tr ng (NT). Giá tr năng lư ng trao ñ i cóhi u ch nh nitơ trong 03 m u ñ u tương nguyên d u dao ñ ng t 3148,56 kcal/kg DM (ñ i v iñ u tương rang) ñ n 4441,36 kcal/kg DM (ñ i v i ñ u tương ép ñùn). Ngoài ra, k t qunghiên c u cũng cho th y ñ chênh l ch v giá tr MEN trong 02 m u ñ u tương nguyên d ux lý b ng phương pháp rang và lu c lên ñ n 23,51% (3148,56 kcal/kg DM so v i 4116,05kcal/kg DM). Trong khi ñó, xét theo tr ng thái v t ch t khô, s sai khác v giá tr MEN trongm u ñ u tương nguyên d u ñư c x lý b ng phương pháp lu c 100oC trong 40 phút và m uñ u tương ñư c x lý b ng phương pháp ép ñùn là không có ý nghĩa v m t th ng kê (p =0,059). Như v y, có th th y r ng vi c x lý các ch t kháng dinh dư ng b ng phương pháprang th công ñã làm gi m giá tr năng lư ng trao ñ i trong ñ u tương khi so v i phương pháplu c. ði u này có th là do vi c x lý nhi t b ng phương pháp rang ñã thúc ñ y ph n ngMaillard gi a nhóm amino c a amio acid và ñư ng kh , t ñó làm gi m giá tr năng lư ngtrong th c ăn (Qin và cs, 1998). Ngư c l i, phương pháp ép ñùn v i nguyên lý s d ng nhi tñ cao trong th i gian ng n là phương pháp r t có hi u qu trong vi c gây bi n tính các ch tkháng dinh dư ng trong th c ăn. Áp l c ñư c t o ra trong quá trình ép ñùn còn làm thay ñ ik t c u c a th c ăn, tăng ñ n ñ nh c a ch t béo và giá tr sinh h c c a protein trong ñ utương (Loon, 1997). Trong khi ñó, theo Vi n Chăn nuôi (2001) và Lã Văn Kính (2003), giá trnăng lư ng trao ñ i c a khô d u ñ u tương n ð là 2361,7 kcal/kg và 2534 kcal/kg tính theonguyên tr ng, cao hơn l n lư t là 32,45% và 42,12% so v i k t qu trong nghiên c u này.Tương t ñ i v i ñ u tương rang, giá tr năng lư ng trao ñ i tham kh o t Vi n Chăn nuôi(2001) và Lã Văn Kính (2003) cao hơn t 18,04 – 36,11% so v i k t qu c a chúng tôi.Ngư c l i, theo Lã Văn Kính (2003), giá tr năng lư ng trao ñ i trong ñ u tương ép ñùn là3484 kcal/kg nguyên tr ng, th p hơn 15,76% so v i k t qu trong nghiên c u này. ði u nàycó th gi i thích là do s sai khác gi a k t qu xác ñ nh giá tr năng lư ng trao ñ i b ngphương pháp thí nghi m in vivo và phương pháp ư c tính.K t qu B ng 6 cũng ch ra s sai khác ñáng k gi a giá tr MEN ư c tính và giá tr MEN thuñư c t thí nghi m in vivo cũng như s sai khác gi a các k t qu MEN ư c tính khi s d ngcác công th c khác nhau. Kho ng chênh l ch gi a giá tr MEN trong nghiên c u này so v igiá tr ư c tính t thành ph n các ch t dinh dư ng t ng s theo các công th c c a Janssen(1989) (tdt NRC, 1994) dao ñ ng t -33,66% ñ n +19,45%. M t khác, ngay c trong trư ngh p cùng s d ng phương pháp in vivo ñ xác ñ nh giá tr năng lư ng trao ñ i c a th c ăncũng cho k t qu khác nhau gi a các nhóm tác gi . Theo Longo và cs (2004), giá tr MEN c a6
 7. 7. H LÊ QUỲNH CHÂU – ðánh giá giá tr dinh dư ng trong khô d u ñ u tương...khô d u ñ u tương là 2085 kcal/kg NT (hay 8,72 MJ/kg NT), cao hơn so v i k t qu trongnghiên c u này (7,46 MJ/kg NT). M t s nhóm nghiên c u khác như De Avila và cs (2006),Nouri-Emamzadeh và cs (2008), Donkoh và Attoh-Kotoku (2009) thông báo r ng, giá tr nănglư ng trao ñ i trong khô d u ñ u tương lên ñ n 8,91 – 10,05 MJ/kg NT. ð i v i ñ u tươngnguyên d u, k t qu nghiên c u Zonta và cs (2004) cho th y giá tr MEN c a ñ u tương ranglà 4296 kcal/kg DM, cao hơn k t qu trong nghiên c u này (3148,56 kcal/kg DM). Ngư c l i,theo nhóm tác gi trên, năng lư ng trao ñ i có hi u ch nh nitơ trong ñ u tương ép ñùn chkho ng 3674 kcal/kg DM, th p hơn so v i k t qu nghiên c u c a chúng tôi (4441,36 kcal/kgNT). K t qu nghiên c u c a Kan và cs (1988) trên gà broiler cũng ch ra r ng giá tr nănglư ng trao ñ i c a ñ u tương nguyên d u trong kho ng t 3251 - 3692 kcal/kg DM hay t13,60 – 15,45 MJ/kg DM.T l tiêu hóa các ch t dinh dư ng c a khô d u ñ u tương và ñ u tương ép ñùn B ng 7. T l tiêu hóa bi u ki n các ch t dinh dư ng c a các kh u ph n thí nghi m Khô d u ð u tương ép Ch s KPCS KSBM KðN3 ñ u tương ñùn CP (%) 62,25 ± 0,69 66,61 ± 0,31 65,53 ± 0,20 84,07 ± 1,55 83,64 ± 1,02TLTH EE (%) 63,00 ± 1,22 63,96 ± 0,09 64,91 ± 0,47 67,81 ± 0,43 72,56 ± 2,33 h itràng CF (%) 6,65 ± 0,42 17,93 ± 0,24 18,10 ± 0,32 63,05 ± 1,24 63,93 ± 1,62 NfE (%) 74,09 ± 0,60 73,47 ± 0,67 77,65 ± 0,15 71,01 ± 1,25 91,90 ± 0,77 EE (%) 69,22 ± 3,90 69,28 ± 0,10 71,30 ± 0,45 69,49 ± 0,52 79,64 ± 2,23TLTH CF (%) 13,85 ± 0,31 25,56 ± 0,26 25,95 ± 0,30 72,43 ± 1,28 74,36 ± 1,51 toànph n NDF (%) 27,63 ± 0,90 40,46 ± 0,20 38,68 ± 0,38 91,77 ± 1,01 82,86 ± 1,92 NfE (%) 81,94 ± 0,66 83,63 ± 0,36 84,79 ± 0,21 90,40 ± 1,79 96,20 ± 1,07(KPCS: kh u ph n cơ s ; KSBM: kh u ph n ch a 20% khô d u ñ u tương; KðN3: kh u ph n ch a 20% ñ utương ép ñùn; CP: protein thô; EE: lipid t ng s ; CF: xơ thô; NfE: d n xuât không nitơ)T l tiêu hóa ch t dinh dư ng t ng s c a khô d u ñ u tương và ñ u tương ép ñùn ñư c xácñ nh 2 m c ñ là h i tràng (t l tiêu hóa h i tràng) và toàn b ñư ng tiêu hóa (t l tiêu hóatoàn ph n) b ng phương pháp sai khác. Do ho t ñ ng c a vi sinh v t t p trung ru t sau vàcác v trí h p thu chính c a amino acid là không tràng và h i tràng, t năm 1968, Payne vàcs ñã cho r ng phân tích h i tràng là phương pháp ñáng tin c y hơn so v i phân tích ch t th ikhi ñánh giá tiêu hóa protein và amino acid (tdt Bryden và Li, 2004). K t qu b ng 7 choth y s chênh l ch v t l tiêu hóa CP h i tràng trong khô d u ñ u tương và ñ u tươngnguyên d u ép ñùn là không ñáng k (84,07% so v i 83,64%). K t qu này tương t v i k tqu nghiên c u c a Bryden và Li (2004), Huang và cs (2007). Theo các nhóm tác gi trên tl tiêu hóa bi u ki n CP h i tràng trong khô d u ñ u tương gà broiler là kho ng 85 – 86%.Tuy nhiên, k t qu nghiên c u c a Kan và cs (1988) cho th y t l tiêu hóa CP trong ñ utương nguyên d u gà broiler dao ñ ng t 87 – 91%, cao hơn k t qu trong nghiên c u này.K t qu b ng 7 cũng cho th y t l tiêu hóa h i tràng các ch t dinh dư ng t ng s trong cácth c ăn thí nghi m có xu hư ng th p hơn so v i t l tiêu hóa toàn ph n. ði u này hoàn toành p lý do các ch t dinh dư ng ñư c ti p t c tiêu hóa và h p thu ru t già nh ho t ñ ng c avi sinh v t. Tuy nhiên, m c ñ tiêu hóa các ch t dinh dư ng ru t già là không gi ng nhau.Lipid ch y u ñư c tiêu hóa và h p thu ru t non. Chính vì v y, không có s chênh l ch l ngi a t l tiêu hóa lipid t ng s khi ñánh giá h i tràng so v i t l tiêu hóa toàn ph n chai lo i th c ăn thí nghi m (b ng 7). Ngư c l i, do s phân gi i xơ x y ra ch y u manh 7
 8. 8. VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 28-Tháng 02-2011tràng nh ho t ñ ng c a các vi sinh v t nên t l tiêu hóa xơ trong các th c ăn thí nghi mh i tràng th p hơn ñáng k so v i t l tiêu hóa toàn ph n. T l tiêu hóa xơ thô toàn ph ntrong 02 lo i ñ u tương thí nghi m chênh l ch không ñáng k (72,43% ñ i v i khô d u ñ utương và 74,36% ñ i v i ñ u tương ép ñùn). Trong khi ñó, t l tiêu hóa NDF toàn ph nkhô d u ñ u tương cao hơn so v i ñ u tương nguyên d u ép ñùn (91,77% so v i 82,86%).T l tiêu hóa NfE toàn ph n ñ u tương nguyên d u ép ñùn là kho ng 96,20%, cao hơn sov i h s tiêu hóa NfE toàn ph n trong khô d u ñ u tương (90,40%). K T LU N VÀ ð NGHGiá tr MEN c a ñ u tương nguyên d u ñ t cao nh t ñ u tương ép ñùn (17,30 MJ/kg NT) vàth p nh t ñ u tương rang (11,95 MJ/kg NT). Trong khi ñó, giá tr MEN trong khô d u ñ utương ch ñ t 7,46 MJ/kg NT. Tính chung cho c 04 m u ñ u tương thí nghi m, kho ng chênhl ch gi a giá tr MEN trong nghiên c u này so v i giá tr ư c tính t thành ph n các ch t dinhdư ng t ng s dao ñ ng t -33,66% ñ n +19,45% (khi áp d ng các công th c c a Janssen,1989). Các ch t dinh dư ng trong khô d u ñ u tương và ñ u tương ép ñùn ñư c tiêu hóa t t.T l tiêu hóa bi u ki n CP h i tràng c a khô d u ñ u tương và ñ u tương ép ñùn l n lư t là84,07% và 83,64%. T l tiêu hóa toàn ph n ñ i v i lipid t ng s , xơ t ng s và d n xu tkhông nitơ trong ñ u tương nguyên d u ép ñùn cao hơn so v i trong khô d u ñ u tương. TÀI LI U THAM KH OAOAC, (1990). Official methods of analysis. Fifteenth edition. Published by the Association of Official Analytical Chemists, Inc., Arlington-Virginia-USA.Bryden WL and Li X, (2004). Utilisation of digestible amino acids by broilers. RIRDC Publication No 04/030.De Avila VS, Paula A, De Brum PAR, Júnior WB, Maier JC, (2006). Uso da metodologia de coleta total de excretas na determinação da energia metabolizável em rações para frangos de corte ajustadas ou não quanto aos níveis de vitaminas e minerais. R Bras Zootec. 35(4): pp.1691-1695 (supl.)Donkoh A and Attoh-Kotobu V, (2009). Nutritive value of feedstuffs for poultry in Ghana: chemical composition, aparent metabolizable energy and ileal amino acid digestibility. Livestock Res Rural Dev. 21(3): http://www.lrrd.org/lrrd21/3/donk21032.htm.Eheukwumere FC, Ndubisi EC, Mazi FA, and Etusim PE, (2008). Growth, carcass and gut morphology of broiler finisher chickens fed raw and processed soybean seed meal. Res J Poult Sci. 2(3): pp. 49-52.Furuya S and Kaji Y, (1989). Estimation of the true ileal digestibility of amino acids and nitrogen from the apparent values for growing pigs. Anim Feed Sci Technol. 26: pp. 271 – 285.Hill FW and Anderson DL, (1958). Comparison of metabolizable energy and productive determinations with growing chicks. J Nutr. 64: pp. 587–603.Huang KH, Ravindran V, Li X, Ravindran G, and L Bryden W, (2007). Apparent ileal digestibility of amino acids in feed ingredients determined with broilers and layers. J Sci Food Agric. 87: pp. 47–53.Huang RL, Yin YL, Wu GY, Zhang YG, Li TJ, Li LL, Li MX, Tang ZR, Zhang J, Wang B, He JH, and Nie XZ, (2005). Effect of dietary oligochitosan supplementation on ileal digestibility of nutrients and performance in broilers. Poult Sci. 84: pp.1383-1388.Kan CA, Scheele CW and Janssen WMMA, (1988). The energy content of full-fat soya beans in meal and pelleted feeds for adult cocks and broilers. Anim Feed Sci Technol. 19: pp. 97-104.Lã Văn Kính, (2003). Thành ph n hóa h c và giá tr dinh dư ng c a các lo i th c ăn gia súc Vi t Nam. NXB Nông nghi p TPHCM.Lammers PJ, Kerr BJ, Honeyman MS, Stalder K, Dozier III WA, Weber TE, Kidd MT, and Bregendahl K, (2008). Nitrogen-corrected apparent metabolizable energy value of crude glycerol for laying hens. Poult Sci. 87: pp.104-107.8
 9. 9. H LÊ QUỲNH CHÂU – ðánh giá giá tr dinh dư ng trong khô d u ñ u tương...Longo FA, Menten JFM, Pedroso AA, Figueiredo AN, Racanicci AMC, Gaiotto JB, and Sorbara JOB, (2004). Determination of the energetic value of corn, soybean meal and micronized full fat soybean for newly hatched chicks. Braz J Poult Sci. 6(3): pp. 147-151.Loon CY, (1997). Fullfat soybean meal production and utilization. In: Proceedings: 5th Regional ASA feed technology and nutrition workshop, 25-29 May 1997, The Westin Chiangmai, Thailand. MITA (P) No. 044/11/96.Nouri-Emamzadeh A, Yaghobfar A, Sadeghi AA, Mirhadi SA, and Chamani M, (2008). Determination of metabolizable energy in soybean, sunflower and canola meals using caecectomised and intact adult cockerels. J Anim Vet Adv. 7(3): pp. 235-238.NRC, (1994). Nutrition requirements of poultry. Ninth revised edition. National Academy Press, Washington D.C.Oryschak M, Korver D, Zuidhof M, Meng X, and Beltranena E, (2010). Comparative feeding value of extruded and nonextruded wheat and corn distillers dried grains with solubles for broilers. Poult Sci. 89: pp.2183- 2196.Palić DV, Lević JD, Sredanović SA and ðuragić OM, (2008). Quality control of full-fat soybean using urease activity: Critical assessment of the method. APTEFF. 39: pp.47-53.Qin GX, Verstegen MWA, and Van der Poel AFB, (1998). Effect of temperature and time during steam treatment on the protein quality of full-fat soybean from different origins. J. Sci. Food Agric. 77: pp.393–398.Ravindran V and Bryden WL, (1999). Amino acid availability in poultry - in vitro and in vivo measurements. Aust J Agric Res. 50(5): pp.889 – 908.Robbins DH and Firman JD, (2005). Evaluation of the metabolizable energy of meat and bone meal for chickens and turkeys by various methods. Int J Poult Sci. 4 (9): pp.633-638.Scott TA and Hall JW, (1998). Using acid insoluble ash marker ratio (diet:digesta) to predict digestibility of wheat and barley metabolizable energy and nitrogen retention in broiler chicks. Poult Sci. 77: pp.674- 679.Varga-Visi É, Albert Cs, Lóki K, and Csapó J, (2006). Evaluation of the inactivation of heat sensitive antinutritive factors in fullfat soybean. Krmiva. 48(4): pp. 201-205.Vi n Chăn nuôi, (2001). Thành ph n và giá tr dinh dư ng th c ăn gia súc - gia c m Vi t Nam. NXB Nông nghi p Hà N i.Villamide MJ, Fuente JM, Perez de Ayala P, and Flores A, (1997). Energy evaluation of eight barley cultivars for poultry: Effect of dietary enzyme addition. Poult Sci. 76: pp.834-840.Vogtmann H, Pfirter HP, and Prabucki AL (1975). A new method of determining metabolisability of energy and digestibility of fatty acids in broiler diets. Br Poult Sci. 16(5): pp.531-534.Zonta MCM, Rodrigues PB, Zonta A, De Freitas RTF , Bertechini AG, Fialho ET, Pereira CR, (2004). Energia metabolizável de ingredientes protéicos determinada pelo método de coleta total e por equações de predição. Ciênc. agrotec., Lavras. 28(6): pp. 1400-1407.*Ngư i ph n bi n : TS. Tr n Qu c Vi t ; TS. ð Th Thanh Vân 9

×