SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
DANESH HAMARA Co.
66565329-66566997
www.dhamara.com
‫اسناد‬ ‫مدیریت‬ ‫خدمات‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬
‫آرا‬‫هم‬‫دانش‬‫شرکت‬
‫شرکت‬‫دانش‬‫همارا‬‫از‬‫سال‬1381‫با‬‫هدف‬‫سازماندهی‬‫اسناد‬‫ومدارک‬‫و‬
‫پیاده‬‫سازی‬‫سیستم‬‫های‬‫پویا‬‫در‬‫آرشیو‬‫اسناد‬‫تاسیس‬‫و‬‫تاکنون‬‫خ‬‫دمات‬
‫متنوعی‬‫در‬‫حوزه‬‫سازماندهی‬‫و‬‫مدیریت‬‫اسناد‬‫به‬‫مراکز‬‫بزرگ‬‫دولتی‬‫و‬
‫خصوصی‬‫ارایه‬‫داده‬‫است‬.
‫این‬‫شرکت‬‫دارای‬‫توان‬‫تجهیزاتی‬‫پیشرفته‬‫و‬‫برخوردار‬‫از‬‫نیروی‬
‫کارشناسی‬‫و‬‫متخصص‬‫در‬‫حوزه‬‫مدیریت‬‫اسناد‬‫بوده‬‫و‬‫تمامی‬‫مراحل‬
‫پیاده‬‫سازی‬EDMS‫از‬‫سازماندهی‬‫فیزیکی‬‫اسناد‬‫تا‬‫ایجاد‬‫فایل‬
‫الکترونیک‬‫و‬‫مدیریت‬‫منابع‬‫بخشی‬‫از‬‫خدمات‬‫این‬‫شرکت‬‫است‬.
DANESH HAMARA Co.
66565329-66566997
‫مدارک‬ ‫و‬ ‫اسناد‬ ‫سازماندهی‬
‫الکترونیک‬ ‫آرشیوهای‬‫ایجاد‬ ‫و‬‫کاغذی‬‫منابع‬‫کلیه‬‫اسکن‬
‫اسناد‬‫مدیریت‬ ‫سیستمهای‬‫سازی‬‫پیاده‬‫و‬‫طراحی‬
‫اسناد‬‫مراکز‬ ‫مکانیزاسیون‬
‫اسناد‬‫مدیریت‬‫افزارهای‬‫نرم‬‫ارائه‬ ‫و‬‫تولید‬
‫نشریات‬‫و‬ ‫کتابی‬‫دیجیتال‬ ‫منابع‬‫تولید‬
‫ایجاد‬e.book‫و‬e.journal
‫اسناد‬‫مدیریت‬‫افزار‬‫نرم‬‫سازی‬‫پیاده‬(keydoc)
DANESH HAMARA Co.
66565329-66566997
‫برای‬‫تشریح‬‫خدمات‬‫شرکت‬‫ابتدا‬‫به‬‫مشکالتی‬‫که‬‫در‬‫هر‬‫سازمان‬‫ممکن‬‫است‬‫وجود‬‫داشته‬‫باشد‬‫خواهیم‬‫پرداخت‬:
DANESH HAMARA Co.
66565329-66566997
•‫؟‬ ‫دارید‬ ‫اسناد‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫حجم‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫آیا‬
‫نگهداری‬•‫؟‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫اشغال‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫فضای‬ ‫اسناد‬ ‫این‬ ‫آیا‬
•‫؟‬ ‫هستید‬ ‫اسناد‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫آسیب‬ ‫نگران‬ ‫آیا‬
•‫؟‬ ‫کنید‬ ‫صرف‬ ‫وقت‬ ‫زیادی‬ ‫مدت‬ ‫باید‬ ‫سندی‬ ‫هر‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫آیا‬
‫جستجو‬•‫؟‬ ‫هستید‬ ‫مواجه‬ ‫اسناد‬ ‫متن‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫آیا‬
•‫؟‬ ‫دارید‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سند‬ ‫هر‬ ‫نگارش‬ ‫آخرین‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫مطمئن‬ ‫آیا‬
•‫؟‬ ‫هستید‬ ‫اسناد‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫دسترسی‬ ‫نگران‬ ‫آیا‬
‫دسترسی‬•‫؟‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫مختلف‬ ‫اسناد‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫دسترسی‬ ‫آیا‬
•‫؟‬ ‫باشید‬ ‫مطلع‬ ‫اسناد‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫دسترسی‬ ‫سوابق‬ ‫از‬ ‫میخواهید‬ ‫آیا‬
•‫مختلف‬ ‫بدالیل‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫آیا‬(‫جلسات‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫مانند‬)‫؟‬ ‫کنید‬ ‫جابجا‬ ‫را‬ ‫اسناد‬
‫جابجایی‬
•‫؟‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫اسناد‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫محلهای‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫آیا‬
•‫؟‬ ‫شود‬ ‫بایگانی‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫پرونده‬ ‫در‬ ‫سند‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫آیا‬
‫بندی‬ ‫طبقه‬
•‫؟‬ ‫دارید‬ ‫الزم‬ ‫را‬ ‫اسناد‬ ‫از‬ ‫متفاوتی‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫آیا‬
‫مرتفع‬‫نمودن‬‫تمامی‬‫مشکالت‬‫اشاره‬‫شده‬‫با‬‫پیاده‬‫سازی‬‫مدیریت‬‫اسناد‬‫میسر‬‫خواهد‬‫ب‬‫ود‬.
‫مدیریت‬‫اسناد‬‫ناظر‬‫است‬‫بر‬‫مدیریت‬‫و‬‫کنترل‬‫سیستماتیک‬،‫ایجاد‬،‫استفاده‬‫نگه‬‫داری‬‫و‬
‫تعیین‬‫تکلیف‬‫اسناد‬‫و‬‫مدارک‬
DANESH HAMARA Co.
66565329-66566997
‫اسناد‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫مزایای‬edms
.‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫نظام‬ ‫سازي‬‫پیاده‬ ‫براي‬ ‫سازي‬‫زمینه‬ 1
.‫سادگي‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫اسناد‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ 2
.‫اطالعات‬ ‫امنیت‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫كسب‬ 3
.‫اسناد‬ ‫تخریب‬ ‫از‬ ‫جلوگیري‬ 4
.‫بررسی‬ ‫و‬ ‫مطالعات‬ ‫هاي‬‫هزینه‬ ‫كاهش‬ 5
DANESH HAMARA Co.
66565329-66566997
.‫اسناد‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫ي‬‫هزینه‬ ‫كاهش‬ 6
.‫تجهیزات‬ ‫از‬ ‫برداري‬‫بهره‬ ‫كیفیت‬ ‫بهبود‬ 7
.‫اسناد‬ ‫داري‬‫نگه‬ ‫ي‬‫هزینه‬ ‫كاهش‬ 8
.‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫اسناد‬ ‫پیوستگي‬ ‫امکان‬ 9
.‫آسیب‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫پذیري‬‫بازگشت‬ 01
.‫غیرعامل‬ ‫پدافند‬ ‫اصول‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ 11
DANESH HAMARA Co.
66565329-66566997
‫دانشگاه‬‫تهران‬
‫زیبای‬ ‫هنرهای‬ ‫دانشکده‬
‫اجتماعی‬ ‫علوم‬ ‫دانشکده‬
‫ادبیات‬ ‫دانشکده‬
‫مدیریت‬ ‫دانشکده‬
‫بنیاد‬‫شهید‬(‫در‬‫سطح‬‫کل‬‫کشور‬)
‫شرکت‬‫مپنا‬
‫تولید‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫بخش‬(‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫اسناد‬)
‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫معاونت‬(‫پرسنلی‬ ‫های‬ ‫پرونده‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫اسناد‬)
‫شرکت‬‫آب‬‫و‬‫فاضالب‬‫استان‬‫تهران‬
‫شرکت‬‫بهمن‬‫موتور‬
DANESH HAMARA Co.
66565329-66566997
◦‫شرکت‬‫توانیر‬
◦‫نیروگاه‬‫قم‬
◦‫نیروگاه‬‫یزد‬
◦‫نیروگاه‬‫های‬‫جنوب‬‫فارس‬(‫کنگان‬،،‫بوشهر‬‫کازرون‬،‫جهرم‬)
◦‫نیروگاه‬‫طرشت‬
◦‫کتابخانه‬‫شرکت‬‫مپنا‬
◦‫کتابخانه‬‫سازمان‬‫فرهنگ‬‫و‬‫ارتباطات‬‫اسالمی‬
•‫طراحی‬‫و‬‫اجرای‬‫سیستم‬‫مدیریت‬‫قراردادها‬(‫وزارت‬‫بازرگانی‬)
•‫طراحی‬‫و‬‫اجرای‬‫سیستم‬‫دبیرخانه‬‫جلسات‬‫مبتنی‬‫بر‬‫مدیریت‬‫فرایند‬(‫وزارت‬‫بازرگانی‬)
•‫طراحی‬‫و‬‫اجرای‬‫زیرساخت‬‫و‬‫بستر‬‫مدیریت‬‫فرایند‬(‫وزارت‬‫بازرگانی‬)
•‫طراحی‬‫و‬‫اجرای‬‫سیستم‬‫اطالعات‬‫مدیریت‬(mis)‫مبتنی‬‫بر‬‫سیستمهای‬‫موجود‬‫در‬‫سازمان‬(‫وزارت‬‫بازرگانی‬)
•‫پشتیبانی‬‫طرح‬‫جامع‬‫رفاه‬(‫شرکت‬‫مخابرات‬)
•‫همکاری‬‫در‬‫ایجاد‬‫پایگاه‬‫منابع‬‫علمی‬(www.sid.ir)
DANESH HAMARA Co.
66565329-66566997

More Related Content

Similar to Edms hamara 2017

اتوماسیون اداری
 اتوماسیون اداری  اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری miladdel
 
ویژه نامه دنیای اقتصاد
ویژه نامه دنیای اقتصادویژه نامه دنیای اقتصاد
ویژه نامه دنیای اقتصادSomayeh Ataeiniya
 
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اول
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اولتحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اول
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اولکسب و کار شما
 
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - FullAbout Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Fullyaser B
 
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم-
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم-تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم-
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم-کسب و کار شما
 
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار efazati
 
سمينار دانشگاه صنعتي
سمينار دانشگاه صنعتيسمينار دانشگاه صنعتي
سمينار دانشگاه صنعتيمحمد وکیلی
 
شناخت شركت مديران
شناخت شركت مديران شناخت شركت مديران
شناخت شركت مديران محمد وکیلی
 
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.کسب و کار شما
 
SAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCOSAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCOPaniz Fazlali
 
SAP business solution
SAP business solutionSAP business solution
SAP business solutionPaniz Fazlali
 

Similar to Edms hamara 2017 (15)

اتوماسیون اداری
 اتوماسیون اداری  اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری
 
Xrmco
XrmcoXrmco
Xrmco
 
ویژه نامه دنیای اقتصاد
ویژه نامه دنیای اقتصادویژه نامه دنیای اقتصاد
ویژه نامه دنیای اقتصاد
 
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اول
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اولتحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اول
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اول
 
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - FullAbout Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
 
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم-
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم-تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم-
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم-
 
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
 
Efazati opendata slides
Efazati opendata slidesEfazati opendata slides
Efazati opendata slides
 
Behtime1
Behtime1Behtime1
Behtime1
 
سمينار دانشگاه صنعتي
سمينار دانشگاه صنعتيسمينار دانشگاه صنعتي
سمينار دانشگاه صنعتي
 
شناخت شركت مديران
شناخت شركت مديران شناخت شركت مديران
شناخت شركت مديران
 
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.
 
SAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCOSAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCO
 
SAP business solution
SAP business solutionSAP business solution
SAP business solution
 
RaySharesPortal (Rayvarz Share Holders Portal)
RaySharesPortal (Rayvarz Share Holders Portal)RaySharesPortal (Rayvarz Share Holders Portal)
RaySharesPortal (Rayvarz Share Holders Portal)
 

Edms hamara 2017