SlideShare a Scribd company logo

تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی

D
D

فتحل

تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی

1 of 2
Download to read offline
‫علمی‬ ‫مسابقات‬ ‫دوره‬ ‫سیزدهیمن‬ ‫تحلیل‬–‫عملی‬‫عملی‬ ‫(آزمون‬-)‫استانی‬ ‫مرحله‬
‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫کامپیوتر‬ ‫گروه‬ : ‫کننده‬ ‫تحلیل‬
‫علمی‬ ‫مسابقه‬ ،‫بهترین‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ،‫منتخب‬ ‫هنرجویان‬ ‫بین‬ ‫بخواهیم‬ ‫اگر‬-‫های‬ ‫سیاست‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫باید‬ ‫کنیم‬ ‫برگزار‬ ‫مناسبی‬ ‫عملی‬
:‫بگیریم‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫سوال‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬
1-‫طراحی‬ ‫و‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫طراحی‬ ‫سواالتی‬‫های‬ ‫مساله‬ ‫با‬ ‫برخورد‬ ‫در‬ ‫هنرجو‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫توانایی‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬
.‫شود‬ ‫سنجیده‬ ‫جدید‬
2-‫اگر‬‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫کتاب‬ ‫سطح‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫سواالت‬ ‫از‬‫باید‬‫هنرجویان‬ ‫مقایسه‬ ‫برای‬‫از‬‫سیاستی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫کردن‬ ‫محدود‬
‫سازی‬ ‫جدا‬ ‫برای‬.‫کنیم‬ ‫استفاده‬
3-‫د‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫فوق‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬‫تعدد‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫سنجیده‬ ‫هنرآموز‬ ‫توانایی‬ ‫زمینه‬ ‫و‬
‫پاسخ‬ ‫سواالت‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬ ‫سطحی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫هنرجویان‬ ‫تا‬ ‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫مشکل‬ ‫به‬ ‫ساده‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سواالت‬ ‫سطح‬ ، ‫سواالت‬
.‫دهند‬
‫آزمون‬ ‫دراین‬ ‫متاسفانه‬‫وزمان‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫سوال‬ ‫طراحی‬ ‫دوم‬ ‫روش‬ ‫به‬‫که‬ ‫بود‬ ‫زیاد‬ ‫قدری‬ ‫به‬‫به‬ ‫توانستند‬ ‫می‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫همه‬
!‫برسند‬ ‫مطلوب‬ ‫نتیجه‬‫هنر‬ ‫سازی‬ ‫جدا‬ ‫و‬‫جویان‬‫روش‬ ‫بااین‬‫غ‬.‫است‬ ‫ممکن‬ ‫یر‬
‫سواالت‬ ‫بررسی‬‫سازی‬ ‫برنامه‬:
‫سوال‬1‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫خطا‬ ‫و‬ ‫سعی‬ ‫با‬ ‫هنرجویان‬ ‫و‬ ‫فکرندارد‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کتاب‬ ‫اطالعات‬ ‫همان‬ ‫سوال‬ ‫این‬ :‫سازی‬ ‫برنامه‬
‫زمان‬ .‫برسند‬ ‫پاسخ‬60.‫باشد‬ ‫می‬ ‫معقول‬ ‫غیر‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫دقیقه‬
‫سوال‬2:‫سازی‬ ‫برنامه‬‫ایجاد‬ ‫هنرجویان‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مبهم‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫امتیاز‬ ‫بحث‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫مشابه‬ ‫که‬ ،‫سوال‬ ‫این‬ ‫در‬
‫بخش‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مساله‬ ‫صورت‬ ‫درک‬ ‫در‬ ‫مشکل‬4‫کلمه‬ ‫جای‬ ‫به‬"‫عدد‬"‫باید‬"‫رقم‬"‫شود‬ ‫رفع‬ ‫ابهام‬ ‫تا‬ ‫بگذاریم‬‫هم‬ ‫زمان‬ !
‫این‬ ‫در‬‫سوال‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬
‫سوال‬3:‫سازی‬ ‫برنامه‬‫زمان‬ ‫کردن‬ ‫محدود‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫نظرگرفته‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫سوال‬
‫می‬ ‫سوال‬ ‫این‬.‫باشد‬ ‫خوبی‬ ‫سوال‬ ‫تواند‬
‫سوال‬4‫همخوانی‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫با‬ ‫سوال‬ : ‫سازی‬ ‫برنامه‬.‫ندارد‬)‫است‬ ‫زیاد‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫(زمان‬
‫دار‬ ‫معنی‬ ‫نامگذاری‬ .‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫دهی‬ ‫امتیاز‬ ‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ :‫نکته‬
‫است‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نکرده‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پاسخنامه‬ ‫در‬ ‫طراح‬ ‫متاسفانه‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اشیاء‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫متغیر‬‫در‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫که‬
‫سازی‬ ‫برنامه‬ ‫نشود.(در‬ ‫نظرگرفته‬ ‫در‬ ‫دهی‬ ‫امتیاز‬1‫مورد‬ ‫در‬‫موضوع‬ ‫این‬‫صحبت‬ ‫مبهم‬ ‫طور‬ ‫به‬‫شده‬‫اکثر‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫مولف‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫است‬
‫را‬ ‫موضوه‬ ‫این‬ ‫کتاب‬ ‫کدهای‬)!‫است‬ ‫نکرده‬ ‫رعایت‬
‫بررسی‬:‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫سوال‬
‫طراحی‬‫سواال‬ ‫این‬‫ت‬‫آن‬ ‫بارم‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫خوب‬ ‫نسبتا‬31‫ا‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬‫نظر‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫پاسخنامه‬ ‫ضمن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫متیاز‬
.‫است‬ ‫نشده‬ ‫گرفته‬
‫نظرگرفته‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫با‬ ‫هنرجویان‬ ‫جداسازی‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫مناسب‬ ‫برتر‬ ‫هنرجویان‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫یک‬ ‫ی‬ ‫برا‬ ‫سواالت‬ ‫مجموع‬ ‫در‬
.‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫شده‬
. ‫بودند‬ ‫سواالت‬ ‫نامه‬ ‫پاسخ‬ ‫فاقد‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫سواالت‬ ‫ضمن‬ ‫در‬
‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫کامپیوتر‬ ‫گروه‬
Ad

Recommended

Tarh dars-excel-radmanesh
Tarh dars-excel-radmaneshTarh dars-excel-radmanesh
Tarh dars-excel-radmaneshneginrmn
 
طرح درس روزانه درس رایانه کار مقدماتی
طرح درس روزانه درس رایانه کار مقدماتیطرح درس روزانه درس رایانه کار مقدماتی
طرح درس روزانه درس رایانه کار مقدماتیab1394ab
 
Tarh dars-excel-radmanesh-2
Tarh dars-excel-radmanesh-2Tarh dars-excel-radmanesh-2
Tarh dars-excel-radmanesh-2neginrmn
 
طرح درس روزانه بسته 3جلد2
طرح درس روزانه بسته 3جلد2طرح درس روزانه بسته 3جلد2
طرح درس روزانه بسته 3جلد2pem515
 
طرح درس روزانه رایانه کار پیشرفته
طرح درس روزانه رایانه کار پیشرفتهطرح درس روزانه رایانه کار پیشرفته
طرح درس روزانه رایانه کار پیشرفتهcomputerka
 
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94
طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94pani ansari
 
ارزشیابی سوال بانک نهایی خرداد95
ارزشیابی سوال بانک نهایی خرداد95ارزشیابی سوال بانک نهایی خرداد95
ارزشیابی سوال بانک نهایی خرداد95danesh_fd
 

More Related Content

Viewers also liked

گزارش عملیاتی سه ماهه
گزارش عملیاتی سه ماههگزارش عملیاتی سه ماهه
گزارش عملیاتی سه ماههdanesh_fd
 
محتويات مادة مبادئ الشبكات
محتويات مادة مبادئ الشبكاتمحتويات مادة مبادئ الشبكات
محتويات مادة مبادئ الشبكاتeng_SamMoh
 
Curriculum vitae for Dunga Edmond Ntini
Curriculum vitae for Dunga Edmond NtiniCurriculum vitae for Dunga Edmond Ntini
Curriculum vitae for Dunga Edmond NtiniEdmond Ntini
 
InfoSec_Security_Awareness_Exam_Certificate_New
InfoSec_Security_Awareness_Exam_Certificate_NewInfoSec_Security_Awareness_Exam_Certificate_New
InfoSec_Security_Awareness_Exam_Certificate_Newseema sharma
 
Creatmeaningforemployees5
Creatmeaningforemployees5Creatmeaningforemployees5
Creatmeaningforemployees5Reza Maleki
 
Travailler et innover en vallées d'Aure et du Louron
Travailler et innover en vallées d'Aure et du LouronTravailler et innover en vallées d'Aure et du Louron
Travailler et innover en vallées d'Aure et du LouronPhilippe Villette
 
overview tmj surgery / dental courses
overview tmj surgery / dental coursesoverview tmj surgery / dental courses
overview tmj surgery / dental coursesIndian dental academy
 
06 social design
06 social design06 social design
06 social designJY LEE
 

Viewers also liked (16)

Balance1
Balance1Balance1
Balance1
 
گزارش عملیاتی سه ماهه
گزارش عملیاتی سه ماههگزارش عملیاتی سه ماهه
گزارش عملیاتی سه ماهه
 
محتويات مادة مبادئ الشبكات
محتويات مادة مبادئ الشبكاتمحتويات مادة مبادئ الشبكات
محتويات مادة مبادئ الشبكات
 
Curriculum vitae for Dunga Edmond Ntini
Curriculum vitae for Dunga Edmond NtiniCurriculum vitae for Dunga Edmond Ntini
Curriculum vitae for Dunga Edmond Ntini
 
InfoSec_Security_Awareness_Exam_Certificate_New
InfoSec_Security_Awareness_Exam_Certificate_NewInfoSec_Security_Awareness_Exam_Certificate_New
InfoSec_Security_Awareness_Exam_Certificate_New
 
Creatmeaningforemployees5
Creatmeaningforemployees5Creatmeaningforemployees5
Creatmeaningforemployees5
 
2016 01-31-fruto em 2016 adh
2016 01-31-fruto em 2016 adh2016 01-31-fruto em 2016 adh
2016 01-31-fruto em 2016 adh
 
서비스판넬
서비스판넬서비스판넬
서비스판넬
 
Travailler et innover en vallées d'Aure et du Louron
Travailler et innover en vallées d'Aure et du LouronTravailler et innover en vallées d'Aure et du Louron
Travailler et innover en vallées d'Aure et du Louron
 
overview tmj surgery / dental courses
overview tmj surgery / dental coursesoverview tmj surgery / dental courses
overview tmj surgery / dental courses
 
06 social design
06 social design06 social design
06 social design
 
Knee arthrocentesis
Knee arthrocentesisKnee arthrocentesis
Knee arthrocentesis
 
TMJ Arthrocentesis
TMJ ArthrocentesisTMJ Arthrocentesis
TMJ Arthrocentesis
 
Оптимизм.ру
Оптимизм.руОптимизм.ру
Оптимизм.ру
 
Kelnik
KelnikKelnik
Kelnik
 
МАЙЕР
МАЙЕРМАЙЕР
МАЙЕР
 

Similar to تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی

اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
کارگاه آزمون سازی
  کارگاه آزمون سازی  کارگاه آزمون سازی
کارگاه آزمون سازیmjanatifar
 
برنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلیبرنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلیfmoeini
 
نحوه ی نوشتن پروپوزال
نحوه ی نوشتن پروپوزالنحوه ی نوشتن پروپوزال
نحوه ی نوشتن پروپوزالAmirRahimi25
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون Mohammad Karimi
 
روش های ارزشیابی کتاب های درسی
روش های ارزشیابی کتاب های درسیروش های ارزشیابی کتاب های درسی
روش های ارزشیابی کتاب های درسیmohammad nourian
 
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیک
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیکآموزش رباتیک برای کودکان در چالیک
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیکali eshraghi
 
How to write proposal
How to write proposalHow to write proposal
How to write proposalsajjad Jafary
 
اشکالات نهایی 94 بانک دیماه
اشکالات نهایی 94 بانک دیماهاشکالات نهایی 94 بانک دیماه
اشکالات نهایی 94 بانک دیماهdanesh_fd
 
Assessment Design and Development workshop
Assessment Design and Development workshopAssessment Design and Development workshop
Assessment Design and Development workshopEisa Rezaei
 
هنرستان نرجس لردگان
هنرستان نرجس لردگانهنرستان نرجس لردگان
هنرستان نرجس لردگانtarasad
 
Photoshop radmanesh
Photoshop radmaneshPhotoshop radmanesh
Photoshop radmaneshneginrmn
 
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيMohammad Karimi
 
لیست نهایی بررسی سوالات برتر
لیست نهایی بررسی سوالات برترلیست نهایی بررسی سوالات برتر
لیست نهایی بررسی سوالات برترcomputerka
 
نگرشی بر کتاب روش تحقیق مهندسی یک بینش عملی برای محققان
نگرشی بر کتاب روش تحقیق مهندسی یک بینش عملی برای محققاننگرشی بر کتاب روش تحقیق مهندسی یک بینش عملی برای محققان
نگرشی بر کتاب روش تحقیق مهندسی یک بینش عملی برای محققانmehran sultany nezhad
 
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتدرسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتMohammad Karimi
 
مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98
مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98
مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98konkur komak
 

Similar to تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی (20)

اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
 
کارگاه آزمون سازی
  کارگاه آزمون سازی  کارگاه آزمون سازی
کارگاه آزمون سازی
 
برنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلیبرنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلی
 
نحوه ی نوشتن پروپوزال
نحوه ی نوشتن پروپوزالنحوه ی نوشتن پروپوزال
نحوه ی نوشتن پروپوزال
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
 
C#fasl1 1
C#fasl1 1C#fasl1 1
C#fasl1 1
 
روش های ارزشیابی کتاب های درسی
روش های ارزشیابی کتاب های درسیروش های ارزشیابی کتاب های درسی
روش های ارزشیابی کتاب های درسی
 
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیک
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیکآموزش رباتیک برای کودکان در چالیک
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیک
 
Sql function v03
Sql function v03Sql function v03
Sql function v03
 
How to write proposal
How to write proposalHow to write proposal
How to write proposal
 
اشکالات نهایی 94 بانک دیماه
اشکالات نهایی 94 بانک دیماهاشکالات نهایی 94 بانک دیماه
اشکالات نهایی 94 بانک دیماه
 
Assessment Design and Development workshop
Assessment Design and Development workshopAssessment Design and Development workshop
Assessment Design and Development workshop
 
هنرستان نرجس لردگان
هنرستان نرجس لردگانهنرستان نرجس لردگان
هنرستان نرجس لردگان
 
Photoshop radmanesh
Photoshop radmaneshPhotoshop radmanesh
Photoshop radmanesh
 
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
 
لیست نهایی بررسی سوالات برتر
لیست نهایی بررسی سوالات برترلیست نهایی بررسی سوالات برتر
لیست نهایی بررسی سوالات برتر
 
نگرشی بر کتاب روش تحقیق مهندسی یک بینش عملی برای محققان
نگرشی بر کتاب روش تحقیق مهندسی یک بینش عملی برای محققاننگرشی بر کتاب روش تحقیق مهندسی یک بینش عملی برای محققان
نگرشی بر کتاب روش تحقیق مهندسی یک بینش عملی برای محققان
 
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتدرسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
 
مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98
مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98
مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98
 
C#fasl1 2
C#fasl1 2C#fasl1 2
C#fasl1 2
 

More from danesh_fd

Final report
Final reportFinal report
Final reportdanesh_fd
 
برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95danesh_fd
 
گزارش عملیاتی سه ماهه اول
گزارش عملیاتی سه ماهه اولگزارش عملیاتی سه ماهه اول
گزارش عملیاتی سه ماهه اولdanesh_fd
 
Gozaresh se mahe_dovom
Gozaresh se mahe_dovomGozaresh se mahe_dovom
Gozaresh se mahe_dovomdanesh_fd
 
Gozaresh 1 3 95 mahe (2)
Gozaresh 1 3 95 mahe (2)Gozaresh 1 3 95 mahe (2)
Gozaresh 1 3 95 mahe (2)danesh_fd
 
تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله 3
تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله 3تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله 3
تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله 3danesh_fd
 
94 95 علمی عملی
94 95 علمی عملی94 95 علمی عملی
94 95 علمی عملیdanesh_fd
 
3گزارش بازبینی
3گزارش بازبینی3گزارش بازبینی
3گزارش بازبینیdanesh_fd
 
گزارش بازبینی زبان دانش
گزارش بازبینی زبان دانشگزارش بازبینی زبان دانش
گزارش بازبینی زبان دانشdanesh_fd
 
2گزارش بازبینی
2گزارش بازبینی2گزارش بازبینی
2گزارش بازبینیdanesh_fd
 
گزارش بازبینی شبکه دانش
گزارش بازبینی شبکه دانشگزارش بازبینی شبکه دانش
گزارش بازبینی شبکه دانشdanesh_fd
 
گزارش بازبینی بانک اطلاعاتی دانش
گزارش بازبینی بانک اطلاعاتی دانشگزارش بازبینی بانک اطلاعاتی دانش
گزارش بازبینی بانک اطلاعاتی دانشdanesh_fd
 
1گزارش بازبینی
1گزارش بازبینی1گزارش بازبینی
1گزارش بازبینیdanesh_fd
 
1گزارش بازبینی
1گزارش بازبینی1گزارش بازبینی
1گزارش بازبینیdanesh_fd
 
Behine saze site
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze sitedanesh_fd
 
Jozve c#3 mohamady
Jozve c#3 mohamadyJozve c#3 mohamady
Jozve c#3 mohamadydanesh_fd
 
Jozve c#2 mohamady_zahedy
Jozve c#2 mohamady_zahedyJozve c#2 mohamady_zahedy
Jozve c#2 mohamady_zahedydanesh_fd
 
Mohamady zahedy c#
Mohamady zahedy c#Mohamady zahedy c#
Mohamady zahedy c#danesh_fd
 

More from danesh_fd (20)

Final report
Final reportFinal report
Final report
 
برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95
 
گزارش عملیاتی سه ماهه اول
گزارش عملیاتی سه ماهه اولگزارش عملیاتی سه ماهه اول
گزارش عملیاتی سه ماهه اول
 
Gozaresh se mahe_dovom
Gozaresh se mahe_dovomGozaresh se mahe_dovom
Gozaresh se mahe_dovom
 
Gozaresh 1 3 95 mahe (2)
Gozaresh 1 3 95 mahe (2)Gozaresh 1 3 95 mahe (2)
Gozaresh 1 3 95 mahe (2)
 
تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله 3
تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله 3تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله 3
تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله 3
 
94 95 علمی عملی
94 95 علمی عملی94 95 علمی عملی
94 95 علمی عملی
 
3گزارش بازبینی
3گزارش بازبینی3گزارش بازبینی
3گزارش بازبینی
 
گزارش بازبینی زبان دانش
گزارش بازبینی زبان دانشگزارش بازبینی زبان دانش
گزارش بازبینی زبان دانش
 
2گزارش بازبینی
2گزارش بازبینی2گزارش بازبینی
2گزارش بازبینی
 
گزارش بازبینی شبکه دانش
گزارش بازبینی شبکه دانشگزارش بازبینی شبکه دانش
گزارش بازبینی شبکه دانش
 
گزارش بازبینی بانک اطلاعاتی دانش
گزارش بازبینی بانک اطلاعاتی دانشگزارش بازبینی بانک اطلاعاتی دانش
گزارش بازبینی بانک اطلاعاتی دانش
 
1گزارش بازبینی
1گزارش بازبینی1گزارش بازبینی
1گزارش بازبینی
 
1گزارش بازبینی
1گزارش بازبینی1گزارش بازبینی
1گزارش بازبینی
 
Behine saze site
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze site
 
Jozve c#3 mohamady
Jozve c#3 mohamadyJozve c#3 mohamady
Jozve c#3 mohamady
 
Jozve c#2 mohamady_zahedy
Jozve c#2 mohamady_zahedyJozve c#2 mohamady_zahedy
Jozve c#2 mohamady_zahedy
 
Mohamady zahedy c#
Mohamady zahedy c#Mohamady zahedy c#
Mohamady zahedy c#
 
Rooholahy
RooholahyRooholahy
Rooholahy
 
Mokhtary c#
Mokhtary c#Mokhtary c#
Mokhtary c#
 

تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی

 • 1. ‫علمی‬ ‫مسابقات‬ ‫دوره‬ ‫سیزدهیمن‬ ‫تحلیل‬–‫عملی‬‫عملی‬ ‫(آزمون‬-)‫استانی‬ ‫مرحله‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫کامپیوتر‬ ‫گروه‬ : ‫کننده‬ ‫تحلیل‬ ‫علمی‬ ‫مسابقه‬ ،‫بهترین‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ،‫منتخب‬ ‫هنرجویان‬ ‫بین‬ ‫بخواهیم‬ ‫اگر‬-‫های‬ ‫سیاست‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫باید‬ ‫کنیم‬ ‫برگزار‬ ‫مناسبی‬ ‫عملی‬ :‫بگیریم‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫سوال‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ 1-‫طراحی‬ ‫و‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫طراحی‬ ‫سواالتی‬‫های‬ ‫مساله‬ ‫با‬ ‫برخورد‬ ‫در‬ ‫هنرجو‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫توانایی‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ .‫شود‬ ‫سنجیده‬ ‫جدید‬ 2-‫اگر‬‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫کتاب‬ ‫سطح‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫سواالت‬ ‫از‬‫باید‬‫هنرجویان‬ ‫مقایسه‬ ‫برای‬‫از‬‫سیاستی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫کردن‬ ‫محدود‬ ‫سازی‬ ‫جدا‬ ‫برای‬.‫کنیم‬ ‫استفاده‬ 3-‫د‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫فوق‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬‫تعدد‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫سنجیده‬ ‫هنرآموز‬ ‫توانایی‬ ‫زمینه‬ ‫و‬ ‫پاسخ‬ ‫سواالت‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬ ‫سطحی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫هنرجویان‬ ‫تا‬ ‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫مشکل‬ ‫به‬ ‫ساده‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سواالت‬ ‫سطح‬ ، ‫سواالت‬ .‫دهند‬ ‫آزمون‬ ‫دراین‬ ‫متاسفانه‬‫وزمان‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫سوال‬ ‫طراحی‬ ‫دوم‬ ‫روش‬ ‫به‬‫که‬ ‫بود‬ ‫زیاد‬ ‫قدری‬ ‫به‬‫به‬ ‫توانستند‬ ‫می‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫همه‬ !‫برسند‬ ‫مطلوب‬ ‫نتیجه‬‫هنر‬ ‫سازی‬ ‫جدا‬ ‫و‬‫جویان‬‫روش‬ ‫بااین‬‫غ‬.‫است‬ ‫ممکن‬ ‫یر‬ ‫سواالت‬ ‫بررسی‬‫سازی‬ ‫برنامه‬: ‫سوال‬1‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫خطا‬ ‫و‬ ‫سعی‬ ‫با‬ ‫هنرجویان‬ ‫و‬ ‫فکرندارد‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کتاب‬ ‫اطالعات‬ ‫همان‬ ‫سوال‬ ‫این‬ :‫سازی‬ ‫برنامه‬ ‫زمان‬ .‫برسند‬ ‫پاسخ‬60.‫باشد‬ ‫می‬ ‫معقول‬ ‫غیر‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫دقیقه‬ ‫سوال‬2:‫سازی‬ ‫برنامه‬‫ایجاد‬ ‫هنرجویان‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مبهم‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫امتیاز‬ ‫بحث‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫مشابه‬ ‫که‬ ،‫سوال‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مساله‬ ‫صورت‬ ‫درک‬ ‫در‬ ‫مشکل‬4‫کلمه‬ ‫جای‬ ‫به‬"‫عدد‬"‫باید‬"‫رقم‬"‫شود‬ ‫رفع‬ ‫ابهام‬ ‫تا‬ ‫بگذاریم‬‫هم‬ ‫زمان‬ ! ‫این‬ ‫در‬‫سوال‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫سوال‬3:‫سازی‬ ‫برنامه‬‫زمان‬ ‫کردن‬ ‫محدود‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫نظرگرفته‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫سوال‬ ‫می‬ ‫سوال‬ ‫این‬.‫باشد‬ ‫خوبی‬ ‫سوال‬ ‫تواند‬ ‫سوال‬4‫همخوانی‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫با‬ ‫سوال‬ : ‫سازی‬ ‫برنامه‬.‫ندارد‬)‫است‬ ‫زیاد‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫(زمان‬ ‫دار‬ ‫معنی‬ ‫نامگذاری‬ .‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫دهی‬ ‫امتیاز‬ ‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ :‫نکته‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نکرده‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پاسخنامه‬ ‫در‬ ‫طراح‬ ‫متاسفانه‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اشیاء‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫متغیر‬‫در‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫سازی‬ ‫برنامه‬ ‫نشود.(در‬ ‫نظرگرفته‬ ‫در‬ ‫دهی‬ ‫امتیاز‬1‫مورد‬ ‫در‬‫موضوع‬ ‫این‬‫صحبت‬ ‫مبهم‬ ‫طور‬ ‫به‬‫شده‬‫اکثر‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫مولف‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫را‬ ‫موضوه‬ ‫این‬ ‫کتاب‬ ‫کدهای‬)!‫است‬ ‫نکرده‬ ‫رعایت‬
 • 2. ‫بررسی‬:‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫سوال‬ ‫طراحی‬‫سواال‬ ‫این‬‫ت‬‫آن‬ ‫بارم‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫خوب‬ ‫نسبتا‬31‫ا‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬‫نظر‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫پاسخنامه‬ ‫ضمن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫متیاز‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫گرفته‬ ‫نظرگرفته‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫با‬ ‫هنرجویان‬ ‫جداسازی‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫مناسب‬ ‫برتر‬ ‫هنرجویان‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫یک‬ ‫ی‬ ‫برا‬ ‫سواالت‬ ‫مجموع‬ ‫در‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫شده‬ . ‫بودند‬ ‫سواالت‬ ‫نامه‬ ‫پاسخ‬ ‫فاقد‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫سواالت‬ ‫ضمن‬ ‫در‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫کامپیوتر‬ ‫گروه‬