Exchange 4 2013

614 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
614
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 4. Lista za ocenu (Assessment grid)
 • Exchange 4 2013

  1. 1. Program EU Exchange 4 – cilj Opšti cilj programa EU EXCHANGE 4 је dа doprinese procesu strateških promena na lokalnom nivou kroz unapređenje administrativnih kapaciteta i efikasnosti pružanja usluga u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji, u skladu sa principima reforme javne uprave, posebnim nacionalnim sektorskim politikama i praksom EU
  2. 2. Program EU Exchange 4 – opšte informacije  Program finansira Evropska unija (IPA 2012), rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji  Program sprovodi Stalna konferencija gradova i opština  Ukupna vrednost programa je EUR 5.8 miliona evra EUR 4.5 miliona fond za opštinske projekte EUR 1.3 miliona vrednost projekta koji sprovodi SKGO  Trajanje programa: 2 godine  Ciljne grupe: sve opštine, gradovi i gradske opštine u Srbiji, kao i Stalna konferencija gradova i opština
  3. 3. Program EU Exchange 4 … nova faza, novi izazovi … Fokusiran pristup u definisanju prioriteta i ciljeva podrške Povezivanje Programa / grant šeme sa sektorskim politikama Standardizacija usluga na lokalnom nivou Unapređenje procesa donošenja odluka i analiza efekata i izazova u sprovođenju zakonskog okvira Merenje efekata grant šeme u postizanju strateških promena Širenje dobre prakse, naučenih lekcija u vezi sa strateškim promenama na lokalnom nivou Unapređenje saradnje između centralnog i lokalnog nivoa (uspostavljanje Sektorskih radnih grupa)
  4. 4. Program EU Exchange 4 – rezultati Komponenta 1 – Opštinsko planiranje i SLAP podrška Rezultat 1.1: Unapređeno strateško planiranje Rezultat 1.2: Unapređenje mehanizma za usaglašavanje opštinskih strateških dokumenata sa regionalnim i nacionalnim strategijama i politikama Rezultat 1.3: Institucionalizacija SLAP baze podataka infrastrukturnih projekata Rezultat 1.4: SLAP IS – planiranje, finansiranje i implementacija kapitalnih investicija po sektorima
  5. 5. Program EU Exchange 4 – rezultati Komponenta 2 – Podrška opštinskim finansijama Rezultat 2.1: Programsko budžetiranje, kapitalno budžetiranje, kao i alternativni izvori finansiranja kapitalnih investicija Rezultat 2.2: Podrška radu lokalnih poreskih administracija (LPA); institucionalizacija dijaloga između lokalnog i centralnog nivoa – podrška Komisiji za finansiranje lokalne samouprave
  6. 6. Program EU Exchange 4 – rezultati Komponenta 3 – Exchange 4 grant šema Rezultat 3.1: Kvalitetni opštinski projekti u životnoj sredini, socijalnoj politici i lokalnom - ekonomskom razvoju Rezultat 3.2: Efekti unapređene saradnje između republičke i lokalne administracije i unapređenje međuopštinske saradnje Rezultat 3.3: Širenje naučenih lekcija, inovativnih pristupa, znanja i najbolje prakse kroz sprovođenje grant šeme
  7. 7. EU EXCHANGE 4 Grant šema Reference: Europe Aid/134435/L/ACT/RS
  8. 8. Tekst u prezentaciji nije zvaničan prevod Dokumenata za pripremu projekata u okviru konkursa Dokumenta na engleskom jeziku su zvanična dokumenta i prednost imaju verzije dokumenata na engleskom jeziku
  9. 9. CILJEVI I PRIORITETI EU EXCHANGE 4 Grant šeme
  10. 10. CILJEVI Opšti cilj - sprovođenje prioritetnih nacionalnih politika na lokalnom nivou. Specifični cilj - strateški nacionalni prioriteti u domenu životne sredine, lokalnog ekonomskog razvoja i socijalne zaštite na lokalnom nivou.
  11. 11. PRIORITETI  Prioritet 1 – Životna sredina Upravljanje otpadom na lokalnom nivou  Prioritet 2 – Lokalni ekonomski razvoj Podizanje konkurentnosti - poslovna saradnja u oblasti poljoprivrede i unapređenje upravljanja imovinom  Prioritet 3 – Socijalna zaštita Usluge socijalne zaštite za stariju populaciju na lokalnom nivou
  12. 12. FINANSIJSKI OKVIR EU EXCHANGE 4 Grant šeme
  13. 13. FINANSIJSKI OKVIR Ukupno dostupno u okviru konkursa: 4.500.000 evra raspodeljeno na 2 Lota Lot 1 – 3.920.000 evra, namenjeno svim prioritetima i lokalnim samoupravama na čitavoj teritoriji Republike Srbije Lot 2 – 580.000 evra, namenjeno prioritetima 1 i 2 i lokalnim samoupravama iz Pčinjskog i Jablaničkog okruga
  14. 14. FINANSIJSKI OKVIR Veličina grantova: –Min: 100.000 evra –Max: 200.000 evra Minimalna vrednost granta je 50% od ukupnih opravdanih troškova projekta. Maksimalna vrednost granta je 90% od ukupnih opravdanih troškova projekta.
  15. 15. KO MOŽE DA UČESTVUJE? EU EXCHANGE 4 Grant šema
  16. 16. UČESNICI Glavni akteri koji mogu da učestvuju u konkursu: Aplikant (eng. applicant) – podnosilac predloga projekta Ko-aplikant (eng. co-applicant/s) Pridruženo lice (eng. affiliated entity/ies)
  17. 17. PODNOSILAC PREDLOGA PROJEKTA APLIKANT Da bi ispunio uslove za prijavu, mora da bude: – Pravno lice, – Neprofitnog karaktera (sa izuzetkom poljoprivrednih zadruga koje mogu učestvovati kao ko-aplikanti), – Biti direktno odgovoran za pripremu i upravljanje projektom zajedno sa ko-aplikantom i pridruženim licem; aplikant ne može da deluje kao posrednik
  18. 18. PODNOSILAC PREDLOGA PROJEKTA APLIKANT Specifično za Lot 1 Aplikant mora da bude opština, grad ili gradska opština iz Republike Srbije. Ukoliko se Aplikant prijavljuje za Prioritet 1 Aplikant mora biti lokalna samouprava koja učestvuje u već uspostavljenim regionalnim sistemima sa izgradjenom regionalnom sanitarnom deponijom. Specifično za Lot 2 Aplikant mora da bude opština, grad ili gradska opština iz Jablaničkog ili Pčinjskog okruga
  19. 19. PODNOSILAC PREDLOGA PROJEKTA APLIKANT • Potencijalni aplikant ne može da učestvuje u konkursu ukoliko se nalazi u jednoj od situacija koje su navedene u Odeljku 2.3.3. PRAG-a. • U Delu A, sekcija 3, formulara za prijavu (eng. Application form) nalazi se Izjava aplikanta (eng. Declaration by the applicant) kojom se potvrđuje da se niti on, niti ostali učesnici (ko-aplikant, pridružena lica) nalaze u jednoj od navedenih situacija.
  20. 20. KO-APLIKANTI • Aplikanti moraju da konkurišu sa najmanje jednim ko- aplikantom, susednom lokalnom upravom iz istog ili susednog okruga u Republici Srbiji, koja mora da ispunjava iste uslove kao i Aplikant. • Uz već navedene uslove, ko-aplikanti još mogu da budu i: – Organizacije civilnog društva osnovane Republici Srbiji ili u jednoj od zemalja članica EU, – Regionalne i razvojne agencije registrovane u Republici Srbiji, – Poljoprivredne zadruge osnovane u Republici Srbiji, – Organizacije i institucije koje su potpuno/delimično finansirane iz republičkog ili gradskog/opštinskog budžeta, – Lokalne vlasti: opština, grad ili gradska opština (okrug) iz države članice EU.
  21. 21. KO-APLIKANTI • Učestvuju u pripremi i sprovođenju projekta, a njihovi troškovi se ostvaruju pod jednakim uslovima kao i oni na koje prava ima aplikant. • Mora da zadovolji iste kriterijume prijave kao i aplikant. • Mora da potpiše dokument „Mandat“ (eng. Mandate), koji se nalazi u Delu B, sekcija 4 formulara za prijavu.
  22. 22. KO-APLIKANTI • Ukoliko mu se odobri grant, aplikant i ko-aplikanti postaju korisnici projekta. • Aplikant postaje korisnik identifikovan kao koordinator. Koordinator je glavni sagovornik sa ugovornim telom. On predstavlja i deluje u ime svih korisnika i koordinira dizajn i sprovođenje projekta.
  23. 23. PRIDRUŽENO LICE • Aplikant i ko-aplikant mogu da sprovode projekat sa pridruženim licem(ima). Isključivo sledeća tela mogu da budu uzeta u obzir kao pridružena lica: I. Pravna lica u sastavu jednog pravnog lica, uključujući i to kada je pravno lice formirano konkretno radi realizacije projekta. U tom slučaju takvo pravno lice može se prijaviti kao aplikant ili ko-aplikant a ostala pravna lica kao pravna lica povezana sa tim pravnim licem(ima). II. Pravna lica koja su povezana sa aplikantom, prvenstveno pravnom vezom ili kapitalom, koji niti je ograničen na predloženi projekat niti uspostavljen samo radi realizacije predloženog projekta, pod uslovom da aplikant ispunjava kvalifikacione kriterijume i da se na njega primenjuju kriterijumi neisključenja.
  24. 24. PRIDRUŽENO LICE • Ukoliko se aplikantu odobri grant, pridruženo lice(a) neće postati korisnik(ci) granta niti potpisnik(ci) ugovora. Međutim, oni učestvuju u dizajnu i sprovođenju projekta i troškovi koje imaju mogu da budu prihvaćeni kao opravdani troškovi (pod istim uslovima kao za aplikanta i ko-aplikanta). • Uz već navedene uslove, pridružena lica mogu biti i: - Regionalna/lokalna javno-komunalna preduzeća, - Centri za socijalni rad. • Takođe, pridruženo lice mora da potpiše Izjavu pridruženog lica koja se nalazi u Delu B, sekcija 5 prijavnog formulara.
  25. 25. SARADNICI • Saradnici (eng. Associates) – druge organizacije koje mogu biti uključene u akciju, ali ne mogu da prime sredstva iz granta, osim troškova putovanja i dnevnica. • Ne moraju da zadovolje kriterijume za prijavu, ali moraju da budu predstavljeni u Delu B, sekcija 6 formulara za prijavu.
  26. 26. IZVOĐAČI • Korisnici granta, kao i njihova pridružena lica mogu da dodeljuju ugovore za radove, robu i usluge izvođačima (eng. Contractors) pod uslovima za nabavku propisanim u Dodatku IV grant ugovora. • Saradnici i pridružena lica NE mogu da budu i izvođači u okviru projekta.
  27. 27. TIPOVI PROJEKATA EU EXCHANGE 4 Grant šeme
  28. 28. PROJEKTI ZA KOJE KANDIDATI MOGU KONKURISATI • Projekat se sastoji od skupa aktivnosti i mora se sprovesti u Republici Srbiji. • Moguće je uključiti i studijske posete zemljama članicama EU, a u okviru Lota 2 i studijske posete BJR Makedoniji, ali samo uz adekvatno obrazloženje kako to doprinosi efektu samog projekta. • Dozvoljeno trajanje projekata: – minimum 10 meseci / maximum 12 meseci.
  29. 29. PROJEKTI ZA KOJE KANDIDATI MOGU KONKURISATI Sektori/teme:  Prioritet 1 – Životna sredina 1) Upravljanje otpadom  Prioritet 2 – Lokalni ekonomski razvoj 1) Upravljanje imovinom 2) Poslovna saradnja u oblasti poljoprivrede  Prioritet 3 – Socijalna zaštita 1) Usluge socijalne zaštite za stariju populaciju Prioritetna oblast za koju kandidati konkurišu mora da bude identifikovana kao prioritet u usvojenom važećem opštinskom strateškom dokumentu (Strategija održivog razvoja - SLOR, sektorska strategija, akcioni plan, itd.) izuzev ako konkurišu u okviru Prioriteta 2, Upravljanje imovinom.
  30. 30. DOZVOLJENI TIPOVI PROJEKATA Prioritet 1: Upravljanje otpadom Lot 1 Tip projekta: Podrška sistemima upravljanja otpadom kroz uspostavljanje i / ili unapređenje primarne separacije otpada u opštinama i podršku zatvaranju i sanaciji smetlišta i nesanitarnih deponija. Preduslovi: 1. Sporazum o saradnji između operatera regionalne deponije i lokalne samouprave 2. Osnivački akt regionalnog entiteta za upravljanje deponijom
  31. 31. DOZVOLJENI TIPOVI PROJEKATA Lot 2 Tip projekta: Podrška sistemima upravljanja otpadom kroz podršku zatvaranju i sanaciji smetlišta i nesanitarnih deponija, i / ili uređenje i čišćenje rečnih korita i obala Predloženi projekat mora da ima prekogranični uticaj na teritoriji BJR Makedonije
  32. 32. DOZVOLJENI TIPOVI PROJEKATA Indikatori za Prioritet 1: 1. Broj jedinica lokalne samouprave u kojima je primarna separacija otpada uvedena (separacija na nivou domaćinstva); 2. Broj domaćinstava koja odvajaju otpad; 3. Iznos (ukupno i / ili po vrsti otpada) koji se sakupljaju odvojeno; 4. Procenat odvojenog otpada u odnosu na generisani; 5. Količina otpada koji se odlaže na deponiju; 6. Broj zatvorenih deponija i smetlišta; 7. Broj "aktivnih" deponija i smetlišta (koje se još uvek koriste); 9. Količina uklonjenog otpada iz rečnih tokova.
  33. 33. DOZVOLJENI TIPOVI PROJEKATA Prioritet 2: Upravljanje imovinom Lot 1 Tip projekta: Popis imovine koja će biti predmet upisa prava javne svojine u korist jedinice lokalne samouprave Preduslovi: 1. Odluka o sprovođenju popisa imovine LS radi njene identifikacije i upisa prava javne svojine 2. Odluka o imenovanju službe/tela koje je nadležno za sprovođenje popisa, upis prava javne svojine i uspostavljanje jedinstvene evidencije nepokretnosti 3. Utvrđeni početni spiskovi sa podacima o pravnom statusu, odnosno o stanju upisa u evidenciju RGZ-a za nepokretnosti koje po Zakonu o javnoj svojini mogu biti predmet prenosa u svojinu jedinice lokalne samouprave.
  34. 34. DOZVOLJENI TIPOVI PROJEKATA Prioritet 2: Poslovna saradnja u oblasti poljoprivrede Lotovi 1 i 2 Tip projekta: Podrška konkurentnosti lokalne ekonomije kroz jačanje poljoprivrednih zadruga Preduslovi: 1. Potvrda o registraciji zadruge izdata od strane APR-a 2. Najmanje 5 članova registrovanih kao aktivna poljoprivredna gazdinstva – Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava
  35. 35. INDIKATORI Indikatori za Prioritet 2: 1. Broj nepokretnosti za koji izvršen popis u cilju podnošenja zahteva za prenos u javnu svojinu LS 2. Broj nepokretnosti koje su predmet prenosa u javnu svojinu JLS za koje je predat zahtev za dobijanje potvrde od Republičke direkcije za imovinu da su nepokretnosti prijavljene za jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u drzavnoj svojini 3. Broj opština koje su podnele zahteve za registraciju imovine Republičkoj direkciji za imovinu 4. Broj formiranih poljoprivrednih zadruga 5. Broj zadrugara 6. Procenat budžeta lokalne samouprave izdvojen za finansijske podsticaje za razvoj poljoprivrednog sektora 7. Broj izrađenih strategija sa akcionim planovima za brendiranje proizvoda 8. Godišnji obim prometa podržanih zadruga
  36. 36. DOZVOLJENI TIPOVI PROJEKATA Prioritet 3: Usluge socijalne zaštite za stariju populaciju Lot 1 Tip projekta: Uvođenje i / ili unapređenje socijalnih usluga - nega u kući za stara lica Preduslovi: 1. Opštinska odluka o uspostavljanju socijalnih usluga - kućna nega
  37. 37. INDIKATORI Indikatori za Prioritet 3: 1. Broj lokalnih samouprava koje su uvele socijalne usluge - kućna nega 2. Broj lokalnih samouprava koje imaju povećan broj korisnika za kućnu negu 3. Broj novih radnih mesta kroz angažovanje / akreditaciju "geronto domaćica" za kućnu negu 4. Broj lokalnih samouprava koje su uvele participaciju
  38. 38. DOZVOLJENI TIPOVI PROJEKATA 1/2 Prioritet 1, Lot 1, Tip projekta: Podrška sistemima upravljanja otpadom kroz uspostavljanje i / ili unapređenje primarne separacije otpada u opštinama i podršku zatvaranju i sanaciji smetlišta i nesanitarnih deponija. Dozvoljene aktivnosti u okviru projekta: 1. Planiranje razvoja i optimizacija poslovanja javnih komunalnih preduzeća nadležnih za upravljanje komunalnim čvrstim otpadom - Obavezna aktivnost 2. Uvođenje / unapređenje primarne separacije otpada u opštinama - Obavezna aktivnost 3. Podizanje javne svesti o upravljanju otpadom i primarnoj separaciji - Obavezna aktivnost
  39. 39. DOZVOLJENI TIPOVI PROJEKATA 2/2 4. Nabavka opreme i vozila za separaciju i prikupljanje otpada, uključujući: kontejnere / kante / kese, laka vozila za sakupljanje i drugo - Opciona aktivnost 5. Radovi manjeg obima - Opciona aktivnost 6. Priprema planova i projekata za zatvaranje i sanaciju smetlišta i nesanitarnih deponija - Opciona aktivnost
  40. 40. DOZVOLJENI TIPOVI PROJEKATA 1/2 Prioritet 2, Lot 1, Tip projekta: Popis imovine koja će biti predmet upisa prava javne svojine u korist jedinice lokalne samouprave Dozvoljene aktivnosti u okviru projekta: 1. Osnivanje organizacione strukture za upravljanje imovinom - Obavezna aktivnost 2. Izgradnja kapaciteta službenika i funkcionera lokalne samouprave u oblasti upravljanja imovinom - Opciona aktivnost 3. Analiza i uspostavljanje neophodnih IT struktura za upravljanje imovinom -Opciona aktivnost
  41. 41. DOZVOLJENI TIPOVI PROJEKATA 2/2 4. Prikupljanje, provera i analiza podataka o nepokretnostima koje su predmet prenosa u javnu svojinu lokalne samouprave - Obavezna aktivnost 5. Formiranje baze podataka o nepokretnostima koje su predmet prenosa u javnu svojinu lokalne samouprave - Obavezna aktivnost 6. Geodetska merenja - Opciona aktivnost 7. Popunjavanje NEP obrazaca i podnosenje zahteva za dobijanje potvrde od Republičke direkcije za imovinu da su nepokretnosti prijavljene za jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u drzavnoj svojini - Obavezna aktivnost
  42. 42. DOZVOLJENI TIPOVI PROJEKATA 1/2 Prioritet 2, Lot 1 i 2, Tip projekta: Podrška konkurentnosti lokalne ekonomije kroz jačanje poljoprivrednih zadruga Dozvoljene aktivnosti u okviru projekta: 1. Formiranje zadruge/asocijacije zadruga – Opciona aktivnost 2. Formiranje zadruznih Fondova/finansijskih podsticaja za unapredjenje i razvoj zadruznog sektora – Obavezna aktivnost 3. Utvrđivanje odgovarajućih mera ekonomske politike (nefinansijskih podsticaja) za unapređenje i razvoj zadružnog sektora - Obavezna aktivnost 4. Stvaranje/Unapređenje tehničkih uslova za funkcionisanje zadruge – Opciona aktivnost
  43. 43. DOZVOLJENI TIPOVI PROJEKATA 2/2 5. Analiza tržista za plasman proizvoda i usluga, kao i za nabavku inovativnog repromaterijala – Opciona aktivnost 6. Podrska u funkcionisanju zadruga kroz pomoc u izradi neophodne dokumentacije – Opciona aktivnost 7. Unapredjenje kapaciteta zadrugara kroz tematske edukativne radionice, obuke, seminare, savetovanja – Opciona aktivnost 8. Brendiranje lokanih proizvoda (izrada strategije razvoja identiteta i imidža brenda) – Opciona aktivnost 9. Promocija zadružnih proizvoda putem promocije na sajmovima ili povezivanja sa potencijalnim investitorima – Opciona aktivnost
  44. 44. DOZVOLJENI TIPOVI PROJEKATA Prioritet 3, Lot 1, Tip projekta: Uvođenje i / ili unapređenje socijalnih usluga - nega u kući za stara lica Dozvoljene aktivnosti u okviru projekta: 1. Formiranje posebne organizacione jedinice u okviru Centra za socijalni rad za sprovođenje usluge kućne nege (ukoliko Centar pruža pomenutu uslugu) - Opciona aktivnost 2. Analiza broja potencijalnih korisnika - izrada studija za utvrđivanje troškova socijalne usluge - kućna nega - Opciona aktivnost 3. Akreditacija "geronto domaćica" - Obavezna aktivnost 4. Uvođenje finansijske obaveze za socijalne usluge - kućna nega u okviru opštinskog budžeta (budžet 2015) - Obavezna aktivnost 5. Uvođenje participacije i skale participacije za socijalne usluge po visini prihoda korisnika - kućna nega (ukoliko ne postoje) - Obavezna aktivnost
  45. 45. NEDOZVOLJENI TIPOVI PROJEKATA • Izrada strategije održivog razvoja (okvir / integrisana strategija) • Izrada studija izvodljivosti za infrastrukturne projekte • Uspostavljanje LER kancelarija i centara za obuku • Projekti vezani isključivo ili uglavnom individualnih sponzorstava za učešće u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima; • Projekti vezani isključivo ili uglavnom za pojedinačne stipendije za studije ili kurseve; • Projekti čiji budžeti se uglavnom sastoje od nabavki materijala i opreme • Kupovina i / ili renoviranje zgrada ili kancelarija • Aktivnosti preduzete pre potpisivanja ugovora
  46. 46. OGRANIČENJA EU EXCHANGE 4 Grant šeme
  47. 47. OGRANIČENJA a) Studijska putovanja ne mogu biti duža od jedne nedelje b) U okviru jednog projekta, ako je ko-aplikant iz zemlje članice EU, može da postoji maksimalno 1 studijsko putovanje / poseta zemlji članici EU c) Maksimalna vrednost investicija manjeg obima ne sme da predje 20% od ukupnog budžeta projekta sa izuzetkom za Prioritet 1 - Upravljanje otpadom, gde maksimalna vrednost investicija ne sme da predje 40%.
  48. 48. DOZVOLJENI BROJ PRIJAVA • Jedan aplikant NE može da podnese više od jedne prijave po lotu u okviru ovog konkursa. • Jedan aplikant NE može da dobije više od jednog granta po lotu u okviru ovog konkursa. • Jedan aplikant može da bude ko-aplikant ili pridruženo lice u maksimum 2 prijave u isto vreme. • Jedan ko-aplikant može da učestvuje u najviše 2 prijave u okviru ovog konkursa. • Jedan ko-aplikant NE može da dobije više od 2 granta u okviru ovog konkursa. • Jedan ko-aplikant može da bude pridruženo lice u maksimum jednoj prijavi u isto vreme. • Pridružena lica mogu da učestvuju u 2 prijave u okviru ovog konkursa.
  49. 49. VIDLJIVOST PROJEKTA EU EXCHANGE 4 Grant šeme
  50. 50. VIDLJIVOST • Aplikanti moraju da vode računa o ispunjavanju zahteva za osiguranje vidljivosti EU finansiranja. • Više informacija o ovim zahtevima možete da potražite na: http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en
  51. 51. TROŠKOVI PROJEKTA EU EXCHANGE 4 Grant šeme
  52. 52. OPRAVDANI TROŠKOVI • Jedino opravdani (eng. eligible) troškovi mogu da budu pokriveni grantom. • Opravdani troškovi uključuju popis troškova navedenih u Opštim uslovima (Aneks G, član 14) i članu 7 grant ugovora. • Opravdani troškovi ovog konkursa su: – Stvarni troškovi nastali od strane korisnika i/ili pridruženog lica – Pojednostavljene opcije troškova isključivo za budžetske linije 1.1 i 1.2 - plate
  53. 53. VRSTE POJEDNOSTAVLJENIH OPCIJA TROŠKOVA: 1) Jedinični troškovi (eng. Unit costs) se odnose na sve konkretne kategorije opravdanih troškova koji se jasno mogu utvrditi (prikazivanjem u budžetu u fazi predloga) i izražavaju se kao iznosi po jedinici. Primer: jedinični troškovi po mesecu angažmana za zaposlene zasnovani su na internoj politici i prosečnim troškovima zarada;
  54. 54. VRSTE POJEDNOSTAVLJENIH OPCIJA TROŠKOVA: 2) Paušalni iznosi (eng. Lump sums) Globalno pokrivaju sve ili specifične kategorije opravdanih troškova odredjene budžetske linije koji su poznati unapred i mogu se jasno utvrditi (prikazivanjem u budžetu u fazi predloga). Primer: svi troškovi angažovanja zaposlenih na projektu prikazanih kroz mesečne naknade zarada (budžetska linija 1.1 / 1.2).
  55. 55. VRSTE POJEDNOSTAVLJENIH OPCIJA TROŠKOVA: 3) Procentualno učešće u specifičnoj kategoriji troška (eng. Flat rate): obuhvata konkretne kategorije opravdanih troškova koji su jasno utvrdjeni unapred (prikazivanjem u budžetu u fazi predloga) i koji se izražavaju kao % unapred poznatih troškova. Primer: Procenat učešća angažovanja zaposlenog na projektu na mesečnom nivou – 30% redovne mesečne zarade Ove opcije je moguće koristiti jedino za Budžetsku sekciju 1. Plate i to pod-sekcije 1.1. Plate za lokano osoblje i 1.2. Plate za inostrano osoblje
  56. 56. OPRAVDANI TROŠKOVI U opravdane troškove spadaju i sledeći: – Rezerva za nepredviđene situacije – najviše 5% od predviđenih direktnih opravdanih troškova. Svako korišćenje sredstava iz rezerve treba da bude posebno odobreno od strane ugovornog tela. – Opravdani indirektni troškovi – paušalni iznos od najviše 7% od predviđenih ukupnih opravdanih direktnih troškova pod uslovom da isti troškovi već nisu pokriveni drugim kategorijama budžeta.
  57. 57. NEOPRAVDANI TROŠKOVI • Porezi, uključujući porez na dodatu vrednost (PDV) • Carine i uvozne takse ili bilo kakve druge naknade • Kupovina, najam ili zakup zemlje i postojećih zgrada • Kazne, finansijske kazne i sudski troškovi • Operativni troškovi • Polovna roba • Bankarski troškovi, trošak garancija i slični izdaci • Troškovi konverzije, naknade i gubici pri razmeni valuta povezani s bilo kojom komponentom određenih evro računa, kao i ostali isključivo finansijski troškovi.
  58. 58. NEOPRAVDANI TROŠKOVI • Doprinosi u naturi • Troškovi lizinga • Troškovi deprecijacije (pada vrednosti opreme, vozila) • Dugovi i povezani troškovi (kamate) • Pokrivanje gubitaka ili potencijalnih budućih obaveza • Troškovi prijavljeni od grant korisnika i finansirani kroz drugu akciju ili program koji je dobio EU grant • Krediti trećim stranama • Troskovi revizije
  59. 59. PADOR „Potential Applicant Data On-Line Registration“
  60. 60. PADOR U PADOR bazu moraju da se pojedinačno registruju svi učesnici na projektu:  podnosilac projekta/nosilac projekta/ Applicant  ko-aplikant / partneri na projektu  pridružena lica / affiliated entities Registracijom u PADOR bazu svaka organizacija dobija: - EuropeAid ID - LEF (Legal Entity File) – datoteka pravnih lica
  61. 61. PADOR Elektronska baza podataka organizacija koja treba redovno da se ažurira putem: http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm Sva dodatna pitanja uputite na: Europeaid-pador@ec.europa.eu  http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/manuals/p ador-manuel_en.pdf  http://www.centarzarazvoj.org/doc/sr/436_1_PADOR_User_Guide_ SR_2011_Final.pdf
  62. 62. Formular za prijavu EU Exchange 4 grant šema
  63. 63. Formular za prijavu Exchange 4 grant šema Deo A: koncept Deo B: kompletan formular prijave
  64. 64. Formular za prijavu Deo A: Koncept (5 strana maksimum) 1. Aktivnost 1.1. Sažetak 1.2. Opis projekta 1.3. Relevantnost Veza sa usvojenim opštinskim strateškim dokumentima
  65. 65. Formular za prijavu Deo A: Koncept (5 strana maksimum) 2. Lista za proveru (Checklist) 2.1. administrativni PADOR podaci 2.2. tehnički podaci (obratiti posebnu pažnju na tačke: 6,7,8,9 i 10) 3. Izjava podnosioca predloga projekta
  66. 66. Formular za prijavu Deo A: Lista za proveru (Checklist)  Šalju se jedan original i 2 kopije, svaka posebno uvezana. Uključuje:  Koncept projekta  Lista za proveru (Deo A, sekcija 2 formulara za prijavu)  Izjava aplikanta (Deo A, sekcija 3 formulara za prijavu)  Elektronska verzija sa svim materijalima, kao i štampana verzija.
  67. 67. Formular za prijavu Deo A: Lista za proveru (Checklist) Dostaviti: Strateški dokument i odluku o usvajanju strateškog dokumenta (strategija održivog razvoja, sektorska strategija, akcioni plan) Lot 1, Prioritet 1 – Upravljanje otpadom -Sporazum o saradnji između operatera regionalne deponije i lokalne samouprave -Osnivački akt regionalnog entiteta za upravljanje deponijom Lot 1 i 2, Prioritet 2 – Poljoprivredna saradnja na lokalnom nivou -Potvrda o registraciji zadruge izdata od strane APR-a -Najmanje 5 članova registrovanih kao aktivna poljoprivredna gazdinstva – Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava
  68. 68. Formular za prijavu Deo B: Kompletan formular prijave I. Opšte informacije II. Aktivnost Opšte informacije 2.1. Opis (ciljevi, rezultati i aktivnosti) 2.2. Metodologija 2.3. Trajanje i indikativan akcioni plan 2.4. Održivost 2.5. Logički okvir 2.6. Budžet 2.7. Iskustvo podnosioca prijave u sličnim aktivnostima 2.8. Iskustvo ko-aplikanata prijave u sličnim aktivnostima 2.9. Iskustvo pridruženih lica na projektu u sličnim aktivnostima
  69. 69. Formular za prijavu Deo B: Kompletan formular prijave I. Podnosilac prijave II. Ko-aplikanati/partneri podnosioca prijave III.Pridružena lica na projektu IV.Punomoćje ko-aplikanta nosiocu projekta V. Izjava pridruženih lica na projektu VI.Saradnici na projektu VII.Lista za proveru (Checklist) VIII.Izjava podnosioca predloga projekta IX.Lista za ocenu (Assessment grid)
  70. 70. Formular za prijavu Deo B: Kompletan aplikacioni formular  Prati se ista procedura prijave kao i kod projektnog koncepta, uključujući i slanje sledećih dokumenata:  Kompletan aplikacioni formular (eng. Full Application Form)  Budžet (eng. Budget)  Logička matrica (eng. Logical Framework)  Elektronska verzija mora da sadrži ista dokumenta.  Lista za proveru (eng. Checklist, Sekcija 7, deo B) i Izjava aplikanta (Sekcija 8, deo B) moraju da budu posebno odštampane, uvezane i stavljene u isti koverat.
  71. 71. Formular za prijavu Deo B: Kompletan aplikacioni formular  Podnose samo oni koji su pozvani da ih dostave nakon ocene/evaluacije koncepta projekta.  Aplikant mora striktno da se drži formulara za konkurs i ne sme da menja elemente projektnog koncepta, s izuzetkom inicijalno traženog iznosa EU granta koji može da varira do 20%, ali u okviru dopuštenog minimalnog i maksimalnog iznosa granta.
  72. 72. Formular za prijavu Kompletan formular prijave BUDŽET
  73. 73. Budget for the Action1 Costs Unit # of units Unit rate Costs (in EUR) Unit # of units Unit rate (in 1. Human Resources 2. Travel6 3. Equipment and supplies7 4. Local office 5. Other costs, services8 6. Other 7. Subtotal direct eligible costs of the Action (1-6) 8. Provision for contingency reserve (maximum 5% of 7, subtotal of direct eligible costs of the Action) 9. Total direct eligible costs of the Action (7+ 8) 10. Administrative costs (maximum 7% of 9, total direct eligible costs of the Action) 11. Total eligible costs (9+10) 12. Taxes11 13. Total accepted11 costs of the Action (11+12) All Years Year 12
  74. 74. Justification of the Budget for the Action Costs Clarification of the budget items 1 Justification of the estimated costs 2 1. Human Resources 2. Travel 3. Equipment and supplies 4. Local office 5. Other costs, services 6. Other 7. Subtotal direct eligible costs of the Action (1-6) 8. Provisionfor contingencyreserve (maximum 5% of 7, subtotal of direct eligible costs of the Action) 9. Total direct eligible costs of the Action (7+ 8) 10. Administrative costs (maximum 7% of 9, total direct eligible costs of the Action) 11. Total eligible costs (9+10) 12. Taxes 13. Total accepted costs of the Action (11+12) All Years
  75. 75. Očekivani izvori finansiranja i pregled procenjenih troškova Iznos Procenat EUR % Očekivani doprinosi EU/EDF doprinos koji se potražuje u ovoj prijavi (A) Drugi doprinosi (podnosilac prijave, drugi EU fondovi ili zemlje članice EU itd) Ime Uslovi Prihod od aktivnosti Procenjeni troškovi Procenjeni UKUPNI OPRAVDANI TROŠKOVI 2 (B) EU/EDF doprinos izražen kao procenat ukupnih opravdanih troškova4 (A/B x 100)
  76. 76. Formular za prijavu Kompletan formular prijave Logički okvir
  77. 77. Logika intervencije Objektivno proverljivi indikatori dostignuća Izvori I načini verifikacije Pretpostavke Opšti cilj Šta su opšti širi ciljevi (kojima će doprineti aktivnost)? Koji su ključni indikatori vezani za opšte ciljeve? Koji su izvori informacija za ove indikatore? Specifični ciljevi Koje specifične cilj(eve) aktivnost namerava da postigne kako bi doprineli opštem cilju ili ciljevima? Koji indikatori jasno pokazuju da su ciljevi akcije postignuti? Koji su to izvori informacija koji postoje ili mogu biti sakupljeni? Koje metode su potrebne da bi se dobile ove informacije? Koji faktori i uslovi izvan odgovornosti Korisnika su potrebni da se postigne taj/ti cilj(evi)? (spoljni faktori Koji rizici treba da budu uzeti u obzir)? Očekivani rezultati Rezultati su ishodi (outputs) predviđeni da postignu specifične ciljeve. Koji su očekivani rezultati (nabrojte ih) Koje indikatore treba meriti da bi se utvrdilo da li i u kojoj meri aktivnost postiže željene rezultate ? Koji su izvori informacija za ove indikatore? Koji spoljni faktori moraju da budu ispunjeni da bi se postigao očekivani rezultat na vreme? Aktivnosti Koje ključne aktivnosti treba da se sprovedu i kojim redosledom kako bi se proizveli očekivani rezultati? (grupiši aktivnosti prema rezultatu) Sredstva: Koja sredstva su potrebna kako bi se sprovele ove aktivnosti, npr. osoblje, oprema, obuke, studije, materijali, prostorije, itd. Koji su izvori informacija o napretku aktivnosti? Troškovi: Koji su troškovi aktivnosti? Kako su klasifikovani? (presek u budžetu aktivnosti) Koji preduslovi se traže pre nego što akcija počne? Koji uslovi van direktne kontrole korisnika treba da se ispune kako bi se sprovele planirane aktivnosti?
  78. 78. Formular za prijavu Kompletan formular prijave Aneks I: Tabela indikatora
  79. 79. Formular za prijavu Indikatori Aneks I (И) Prioriteti Lotov i Indikatori A B C P1: Upravljanje otpadom Obavezan Opcioni Početna vrednost Predviđena vrednost Predviđene aktivnost(i) Da li će vaš projekat povećati procenat otpada koji se reciklira? Ukoliko da, navedite u kojem obimu i u okviru koje(ih) aktivnosti? Da li će vaš projekat povećati procenat/broj domaćinstava koji su pokriveni uslugom recikliranja otpada? Ukoliko da, navedite u kojem obimu i u okviru koje(ih) aktivnosti?
  80. 80. Evaluacija Kako se ocenjuju projekti?
  81. 81. Ocenjivači (Assessors) 1.Ugovorna strana određuje tim nezavisnih procenjivača 2.Svaka prijava se ocenjuje i boduje od strane dva procenjivača prema kriterijumima ocenjivanja naglašenim u formularu za prijavu 3.Konačni skor predstavlja prosek ove dve ocene 4.Projekti se rangiraju od najviše do najniže ocene
  82. 82. Dve procene Ocena Koncepta samo Koncept koji je dobio skor od minimum 30 bodova se dalje ocenjuje (kompletna prijava). Ocena Kompletne aplikacione prijave Ako je skor za finansijske i operativne sposobnosti manji od 12 bodova, prijava je odbijena. Prijave sa najvećim ukupnim skorom se rangiraju po broju bodova i finansiranje se odobrava najboljim projektima u okviru postojećeg budžeta.
  83. 83. Proces evaluacije
  84. 84. Korak 1 - provera:  Da li je projekat prijavljen na vreme  Da li su zadovoljeni svi kriterijumi navedeni u tačkama 1 – 5 Liste za proveru Sekcije 2, deo A  Evaluacija koncepta projekta (relevantnost i dizajn akcije)  Detaljni formular za evaluaciju nalazi se u konkursnoj dokumentaciji
  85. 85. Korak 1  Projekti se rangiraju na bodovnoj listi od najbolje do najslabije ocenjenog.  Najviši bodovni prag je 50 bodova  Projekti koji su dobili više od 30 bodova, čija kumulativna vrednost ne prelazi dvostruku vrednost predvidjenog budžeta konkursa, biće pozvani u drugi krug evaluacije.
  86. 86.   Skorovi 1. Relevantnost aktivnosti  Među poeni 30 1.1 Koliko je predlog projekta relevantan, prema ciljevima i prioritetima Poziva?* 5x2** 1.2 Koliko je predlog projekta relevantan, prema posebnim potrebama i ograničenjima ciljnih zemalja ili region(a)? (uključujući sinergiju sa drugim EU inicijativama i izbegavanje dupliranja) 5x2* 1.3 Koliko su jasno definisani i strateški izabrani učesnici (krajnji korisnici, ciljne grupe)? Da li su njihove potrebe jasno definisane i da li se u predlogu projekta pominju na pravi način? 5 1.4 Da li predlog sadrži specifične elemente dodate vrednosti, kao što su pitanja životne sredine, promocija ravnopravnosti polova i jednakih mogućnosti, potrebe osoba sa posebnim potrebama, prava manjina i prava starosedelaca, ili inovacije i najbolje prakse? 5 2. Osmišljenost akcije Među poeni 20 2.1 Koliko je koherentna osmišljenost akcije? A pogotovo da li odražava analizu postojećih problema, imajući u vidu spoljne faktore i relevantne zainteresovane strane? 5x2** 2.2 Da li je aktivnost izvodljiva i usaglašena u odnosu prema ciljevima i očekivanim rezultatima? 5x2** UKUPAN BROJ BODOVA  
  87. 87. Korak 2 Ocena kompletne aplikacione prijave uključuje: • Podnose samo aplikanti koji su pozvani da ih dostave nakon ocene/evaluacije koncepta projekta. • Prati se ista procedura prijave kao i kod projektnog koncepta, uključujući i slanje sledećih dokumenata: • Predlog projekta (eng. Full Application Form) • Budžet (eng. Budget) • Logička matrica (eng. Logical Framework) • Aneks I –lista indikatora
  88. 88. Korak 2 Procena pune prijave uključuje: • Elektronska verzija mora da sadrži iste dokumente. • Lista za proveru (eng. Checklist) i Izjava aplikanta moraju da budu posebno odštampane, uvezane i stavljene u isti koverat.
  89. 89. Odeljak  Maksimalni  skor 1. Finansijski i operativni kapacitet  Da / Ne 1.1 Da li podnosioci prijave i, ukoliko je primenljivo, pridružena lica imaju dovoljno iskustva u upravljanju projektom ? 1.2 Da li podnosioci prijave i, ukoliko je primenljivo, pridružena lica imaju dovoljno tehničke stručnosti/ekspertize? (naročito znanje o pitanjima koja treba rešavati) 1.3 Da li podnosioci prijave i, ukoliko je primenljivo, pridružena lica imaju dovoljno sposobnosti za upravljanje? (uključujući osoblje, opremu i sposobnost da rukovode budžetom aktivnosti)? 1.4 Da li podnosilac prijave ima stabilne i dovoljne izvore finansiranja? 2. Relevantnost akcije  30 Zbir prenesen iz evaluacije Koncepta   3. Delotvornost i izvodljivost akcije 20 3.1 Da li su predložene aktivnosti prikladne, praktične i u skladu sa ciljevima i očekivanim rezultatima? 5 3.2 Da li je akcioni plan jasan i izvodljiv? 5 3.3 Da li predlog sadrži objektivno proverljive indikatore za ishod projekta? Da li je predviđena evaluacija? 5 3.4 Da li je zadovoljavajuć nivo uključenosti partnera i učešće u aktivnosti? 5 4. Održivost aktivnosti  15 4.1 Da li je realno da će aktivnost imati opipljiv uticaj na ciljne grupe? 5 4.2 Da li je verovatno da će predlog projekta imati višestruki efekat? (Uključujući područje repliciranja i produženo trajanje ishoda projekta a i širenje informacija) 5 4.3 Da li su očekivani rezultati predložene aktivnosti održivi: - finansijski (kako će aktivnosti biti finansirane nakon završetka donacije?) - institucionalno (da li će strukture dopustiti aktivnostima da nastave svoje delovanje po završetku projekta? Da li će rezultati projekta biti prisvajani na lokalnom nivou?) - Na nivou politike (gde je primenljivo) (koji će biti uticaj aktivnosti na strukture— npr. da li će dovesti do poboljšanja zakonodavstva, koda ponašanja, metoda, itd?) - životna sredina (ako je primenljivo) (da li će aktivnost imati negativan/pozitivan uticaj na životnu sredinu?) 5 5. Budžet i ekonomičnost aktivnosti  15
  90. 90. Korak 3 Provera kvalifikovanosti aplikanata i pridruženih lica na osnovu tražene dokumentacije koja treba da bude dostupna kroz PADOR:  Statut ili osnivački akt aplikanta, ko-aplikanta i pridruženih lica;  Kopija poslednjeg finansijskog izveštaja aplikanta (račun dobiti/gubitka i bilans stanja) za prethodnu financijsku godinu  Formular o pravnom statusu za aplikanta i ko-aplikante  Finansijski identifikacioni formular (FIF) za aplikanta
  91. 91. KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU 04. jul 2013. – Uključujući i datum slanja, poštanski pečat ili datum na depozitu o uplati. – U slučaju lične dostave, rok je isti dan, ali do 15:00h, evidentirano potpisanom i datiranom potvrdom o prijemu prijave. – Iz razloga administrativne efikasnosti, ugovorno telo može da odbije sve prijave pristigle nakon datuma predviđenog za odobravanje ocene/evaluacije koncepta projekta
  92. 92. ODLUKA O DODELI GRANTA • Svi aplikanti će u pisanom obliku biti obavešteni o rezultatima konkursa. • Inidikativni raspored sprovođenja svih faza konkursa nalazi se u okviru Uputstva za aplikante.
  93. 93. Lista aneksa konkursa • Dokumenti koji treba da se popune – Aneks A: Formular za prijavu projekta – Aneks B: Budžet – Aneks C: Logička matrica – Aneks D: Formular o pravnom statusu – Aneks E: Finansijski identifikacioni formular – Aneks F: PADOR formular (eng. off Line Form) – Aneks I: Tabela indikatora
  94. 94. Lista aneksa konkursa • Dokumenti za informisanje: – Aneks G: Standardni grant ugovor sa aneksima – Aneks H: Iznosi dnevnica http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en – Aneks K: Uputstva i lista za proveru za procenu budžeta i opcije jednostavnih troškova – Uputstva za upravljanje projektnim ciklusom http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manu
  95. 95. EU Exchange 4 grant šema U svrhu obezbeđenja jednakog pristupa svim aplikantima nije moguće unapred dati mišljenje po pitanju podobnosti aplikanata ili predviđenih aktivnosti. Sva eventualna pitanja postavljaju se isključivo elektronskim putem na engleskom jeziku najkasnije 21 dan pre krajnjeg roka za podnošenje koncepta projekta: DELEGATION-SERBIA-FCS@eeas.europa.eu
  96. 96. EU Exchange 4 grant šema Prijava se šalje poštom ili dostavlja na adresu: Delegation of the European Union to the Republic of Serbia Contracts and Finance Section Vladimira Popovica 40/V 11070 Belgrade, Serbia
  97. 97. Hvala na pažnji! Pitanja i odgovori Stalna konferencija gradova i opština Web: www.exchange.org.rs www.skgo.org

  ×