Prezentare ase

249 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentare ase

 1. 1. Lucrarea de fata este structurata pe 3 capitole si anume: Capitolul 1: Aspecte teoretice privind e-learningul; Capitolul 2: Inovaţie şi cretiavitate în cadrul procesului de instruire îndomeniul e-learningului; Capitolul 3: Investigarea modalităţii de utilizare a e-learningului înFacultatea de Litere; In final sunt prezentate concluziile si propunerile precum si bibliografiaaferenta lucrarii.
 2. 2. E-learningul - o nouă abordare în educaţie Noile abordări în educaţie se concretizează astăzi, prin utilizarea TIC, înparadigme ca e-learning, distance-learning, teleeducation sau online-learning.E-learning nu reprezintă altceva decât o modalitate nouă de a privi procesul deînvăţare, în care elementele de fond rămân aceleaşi, doar mijlocul de schimb şiînsuşire a cunoştinţelor se schimbă. Utilizarea sistemului informatic în acestscop înseamnă invocarea unor noi elemente: libertatea de a învăţa în locul şi lamomentul dorite. Rădăcinile acestui sistem educaţional se găsesc înînvăţământul la distanţă practicat în anumite regiuni ale globului.
 3. 3. Figura 1: Cerinţe şi suport pentru e-learning
 4. 4. Elemente-cheie ale unui proces de instruire Livrarea de soluţii de învăţare online poate avea o eficienţă foarte mare, darpoate fi de asemenea o luptă continuă pentru a păstra atenţia cursanţilor. WorldWide Web-ul este strălucitor şi antrenant, iar cursanţii se aşteaptă ca materialulsă fie interesant şi interactiv, în caz contrar abandonul este imediat. Cinci elemente cheie pot determina cât de bine sunt antrenaţi cursanţii înpropriul proces de instruire, respectiv: divertismentul, interactivitatea,controlul, utilitatea şi personalizarea.
 5. 5. Oportunităţi de comunicare în cadrul unui site de e-learning Un site de e-learning trebuie să ofere un mediu de comunicare propice uneicategorii foarte eterogene de utilizatori. E necesară utilizarea unor modalităţide creare a unei atmosfere familiare fiecărui utilizator, păstrându-seintegritatea sitului. Se recomandă luarea în consideraţie a faptului că, atât lanivel imagistic, cât şi textual, pentru fiecare utilizator trebuie adoptat un limbajspecific şi oferit cadrul de discuţii propice pentru realizarea unei comunicăriautentice.
 6. 6. Obiectivele Cercetării Având in vedere toate avantajele pe care le-ar aduce e-learningul înînvățămîntul superior, obiectivele acestei cercetări sunt : - Stabilirea frecvenței utilizării E-learningului în Facultate; - Stabilirea efectului E-learningului în învățământul superior - Identificarea reacției studenților, a dificultăților întâmpinate de profesori şistudenți în utilizarea E-learningului; - Aprecierea măsurii în care se creează un mediu de învățare nou şiperformant.
 7. 7. Ipoteza Cercetării Cunoscând efectele E-learningului în cadrul procesului de învăţământ putemconsidera că, în cazul în care se folosește în învățământul superior, creșteatenția studenților, gradul de reţinere a cunoştinţelor şi interesul pentrumateriile respective. Populația Investigată Cercetarea s-a realizat pe un eşantion reprezentativ, fiind compus din 200studenţi (50 din anul I, 50 anul II, 50 anul III, 50 anul IV) selecţionaţi arbitrarși 5 profesori ce folosesc în timpul activităţilor de instruire a studentilorelemente de e-learning.
 8. 8. După ce am analizat toate răspunsurile am ajuns la conturarea următoarelorconsecințe pedagogice: Stimularea interesului față de nou. Legea de bază ce guvernează educațiaasistată de calculator o reprezintă implicarea interactivă a elevului in acțiunea deprezentare de cunoștințe, captâindu-i atenția subiectului si eliminând risculplictiselii sau al rutinei. Stimularea imaginației. De la jocurile pe calculator, care dezvoltă abilitati deutilizare, imaginație si viteză de reacție intr-o prezentare grafică atractivă,studentul se maturizează şi începe să folosească calculatorul şi să creeze propriileproduse soft. Dezvoltarea unei gândiri logice. Descompunerea unei teme in etape de elaborareorganizate secvential, organizarea logică a raționamentului reprezintă demersuricognitive ce aduc câștig în profunzimea si rapiditatea judecării unei probleme. Simularea pe ecran a unor fenomene si procese, altfel costisitor de reprodus înlaborator, ajută la ințelegerea acestora. Optimizarea randamentului predării prin exemplificari multiple. Formarea intelectuală a tinerei generații prin autoeducatie.
 9. 9. Cercetarea noastră reprezintă o modalitate de a prezenta metode alternativereferitoare la procesul de predare-învăţare, prin implementarea sistemelor detip e-learning create în baza tehnologiilor multimedia şi ţinând cont deaspectele psiho-pedagogice implicate în învăţare, astfel încât, cursantul săpoată corespunde exigenţelor societăţii, prin dezvoltarea abilităţilor de lucruindependent şi prin puterea de a gestiona eficient raporturile dintre continuitateşi schimbare. Datele obţinute ca urmarea a demersului investigativ desfăşurat în fazeleanterioare permit formularea următoarei concluzii: folosirea unui sistem de tipe-learning (SMCI) în activitatea de predare-învăţare conduce laindividualizarea activităţii de instruire, activizarea procesului de învăţare şicreşterea motivaţiei cursanţilor.

×